www.archive-org-2014.com » ORG » 2 » 21STCENTURYSCHOOLS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 308 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | 21st Century Schools
  Descriptive info: .. Cymraeg.. English..

  Original link path: /splash?orig=/
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Ysgolion yr 2lain Ganrif
  Descriptive info: Skip to content.. Ysgolion yr 2lain Ganrif.. Cysylltu â ni.. |.. Map o'r wefan.. Chwilio.. Hafan.. Amdanon ni.. Gwneud Cais am Nawdd.. Canllaw.. Prosiectau.. Newyddion.. Hafan.. RSS.. Maint testun:.. A.. Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn fwy na rhaglen adeiladu.. Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi'i sefydlu yn ôl un o addewidion 'Cymru'n Un' ac mae Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a'r awdurdodau lleol yn cydweithio mewn modd unigryw ynddi.. Hanfod y rhaglen yw buddsoddi cyfalaf sylweddol dros y tymor hir i greu ysgolion fydd yn addas i'r 21ain ganrif.. Bydd y rhaglen yn neilltuo adnoddau i'r ysgolion priodol yn y lleoedd priodol – boed addysg y blynyddoedd cynnar, cynradd, uwchradd neu ôl-16.. Risg o Asbestos: defnyddio masgiau nwy a helmedau fel cymorth addysgu mewn ysgolion.. 10 Gorffennaf 2013.. Ni ddylai athrawon na disgyblion gyffwrdd â masgiau nwy o r Ail Ryfel Byd na helmedau o r Rhyfel byd Cyntaf.. Rhaglen Amlinellol Strategol.. 6 Rhagfyr  ...   ffurf cynigion statudol, i ad-drefnu ysgolion fel rhan o gynlluniau awdurdodau lleol o fewn y Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif.. Astudiaethau achos.. Ysgol Gynradd Gymunedol Maes y Llan, Wrecsam.. 9 Mai 2011.. Mae ethos Ysgol Goedwig yn llywio addysgu awyr agored Ysgol Maes y Llan, ac mae datblygiad y tiroedd yn adlewyrchu hyn.. Pwnc sy n cael sylw arbennig.. Dylunio Ysgolion Y21G.. 10 Hydref 2011.. Mae adran Dylunio Ysgolion y wefan yn fyw ac wedi ei chwblhau.. Mae r adnodd hirddisgwyliedig hwn yn rhoi canllawiau gwerthfawr ar gyfer adeiladu Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif yng Nghymru.. Cynaladwyedd.. Dylunio ysgolion yn gynaladwy.. 15 Chwefror 2011.. Canllawiau i ch helpu i ddeall beth mae modd ei wneud i ofalu bod ysgolion yn fwy cynaladwy o safbwynt amgylcheddol.. Y prif faterion dan sylw yw ddefnyddio llai o ynni, gollwng llai o CO2 a gwella safle r ysgol.. Datganiad Hawlfraint.. Telerau ac Amodau.. Polisi Preifatrwydd..

  Original link path: /?skip=1&lang=cy
  Open archive

 • Title: 21st Century Schools | 21st Century Schools
  Descriptive info: 21st Century Schools.. Contact Us.. Site Map.. Search.. Home.. About Us.. Applying for Funding.. Guidance.. Projects.. News.. Home.. Text Size:.. 21st Century Schools is more than a building programme.. The 21st Century Schools Programme is a One Wales commitment and a unique collaboration between the Welsh Government (WG), the Welsh Local Government Association (WLGA) and local authorities.. It is a major, long-term and strategic capital investment programme with the aim of creating a generation of 21st century schools in Wales.. The programme will focus resources on the right schools in the right places, for early years through to post-16.. Latest News.. Asbestos risk: using vintage gas masks and helmets as teaching aids in schools.. 18 March 2014.. Teachers and pupils should not be handling any WWII gas masks or WWI helmets.. Strategic Outline Programme (SOP).. 6 December 2011.. For the  ...   provision, in the form of statutory school organisation proposals, are often necessary as part of local authority plans within the 21st Century Schools and Education Capital Programme.. Case Studies.. Maes Y Llan Community Primary School, Wrexham.. 5th May 2011.. A Forest School ethos informs the outdoor teaching at Maes Y Llan and the way the grounds have been developed reflect this.. Featured Topic.. 21CS School Design.. 10th October 2011.. The School Design section of the website is now live and complete.. This long awaited resource provides valuable guidance for building 21st Century Schools in Wales.. Sustainability.. Sustainable Design of Schools.. 15th February 2011.. Practical guidance to help with understanding what can be done to make schools more environmentally sustainable, with a focus on reducing energy use and CO2 emissions, and improving the school environment.. Copyright Statement.. Terms and Conditions.. Privacy Policy..

  Original link path: /?skip=1&lang=en
  Open archive
 •  

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Cysylltu â ni ...
  Descriptive info: Cysylltu â ni.. Ar gyfer unrhyw ymholiadau sy n ymwneud â r rhaglen.. Melanie Godfrey, Cyfarwyddwr Rhaglen.. Ffôn: 02920 826057.. De Ddwyrain a De Orllewin.. Peter Hindley, Pennaeth Ysgolion yr 21ain Ganrif / Ad-drefnu.. Ffôn: 01443 663690.. Gogledd a Chanolbarth Cymru.. Catrin Jones, Pennaeth Ysgolion yr 21ain Ganrif / Ad-drefnu.. Ffôn: 0300 062 5573.. Cyfeiriwch ymholiadau arian cyfalaf penodol at:.. Malcolm Hobbs, Pennaeth Cyllid Cyfalaf.. Ffôn: 02920 823546.. Drwy r Post:.. Ystafell 3-109.. 3ydd Llawr.. Parc Cathays 2.. Caerdydd.. CF10 3NQ.. E-bost:.. 21stcenturyschools@wales.. gsi.. gov.. uk..

  Original link path: /contact_us/?lang=cy
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Map o'r wefan
  Descriptive info: Map o r wefan.. Map o'r wefan.. Amdanon ni.. Y Bwrdd Rhaglen.. Gwneud Cais am Nawdd.. Achos cyfiawnhau busnes.. Y Broses Achos Busnes Llawn.. Canllaw.. Trawsffurfio mannau dysgu.. Dylunio ysgolion.. Y Broses Ddylunio.. Gofynion statudol.. Briffio.. Canllawiau am Ddylunio, yn ôl Ysgolion.. Enghreifftiau o Ddyluniadau Ysgolion Cynradd.. Enghreifftiau o Ddyluniadau Ysgolion Uwchradd.. Beth yw dylunio ysgolion yn gynaladwy? Clip DVD.. Caffael ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.. Rheoli prosiectau.. Safleoedd yr ysgolion.. Budd i’r Gymuned.. Ad-drefnu Ysgolion.. Prosiectau.. Ffurflen Astudiaeth Achos ar Gyfer y Wefan.. Y Gogledd.. Coleg Cymunedol y Rhyl..  ...   y Cymoedd (a arferai fod yn Coleg Morgannwg).. Ysgol Gyfun y Bont-faen.. Ysgol Gynradd Greenhill, Hengoed, Caerffili.. Ysgol Uwchradd Llanwern.. Ysgol Gynradd Nant Celyn, Tor-faen.. Ysgol Uwchradd Casnewydd.. Ysgol Gyfun Penyrheol.. Ysgol Gynradd Rogiet, Sir Fynwy.. Astudiaeth o Faes Dysgu Tor-faen.. Ysgol Arbennig y Tŷ Gwyn, Caerdydd.. Safleoedd yr ysgolion - astudiaethau achos.. Ysgol Arbennig Ashgrove, Penarth.. Ysgol Uwchradd Basaleg, Casnewydd.. Ysgol Gynradd Cradoc, Powys.. Ysgol Uwchradd Penarlâg, Sir y Fflint.. Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau, Sir Benfro.. Ysgol Arbennig Portfield, Sir Benfro.. Ysgol Uwchradd y Rhyl, Sir Ddinbych.. Ysgol Iau Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro..

  Original link path: /site_map?lang=cy
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Amdanon ni
  Descriptive info: Y Bwrdd Rhaglen.. Y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif a Chyfalaf Addysg – mwy na rhaglen adeiladu yn unig.. Mae hon yn rhaglen o fuddsoddiad cyfalaf sylweddol, ar gyfer y tymor hir.. Ei nod yw creu cymunedau addysgol yng Nghymru sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.. Bydd yn darparu r canlynol:.. amgylcheddau dysgu yng Nghymru lle bydd modd gweithredu strategaethau gwella n llwyddiannus a gwella deilliannau addysgol.. amgylcheddau dysgu sy n fwy darbodus ac effeithlon drwy wneud defnydd gwell o adnoddau.. system addysg gynaliadwy yng Nghymru sy n bodloni safonau adeiladu cenedlaethol ac yn lleihau costau rheolaidd ac ôl-troed carbon adeiladau addysg.. Ym mis Rhagfyr 2011, cyhoeddodd Leighton Andrews, y cyn-Weinidog Addysg a Sgiliau, fuddsoddiad o 1.. 4 biliwn ar gyfer y don gyntaf o brosiectau Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif ac Addysg.. Mae r cyllid hwn yn cael ei roi ar sail arian cyfatebol 50:50 gyda rhanddeiliad addysg ym mhob cwr o Gymru.. Mae n adeiladu ar y rhaglen lwyddiannus o brosiectau trosiannol a oedd yn ei ragflaenu.. Bydd y cyrff canlynol yn cydweithio i gyflwyno r rhaglen:.. Llywodraeth Cymru.. Awdurdodau Lleol.. ">Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.. (dolen allanol).. Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol y Sector  ...   prosiectau unigol.. Yn wreiddiol, pennwyd amserlen o 7 mlynedd ar gyfer cwblhau r don gyntaf o brosiectau.. Bydd gweithredu r Fenter Benthyca Llywodraeth Leol fel rhan o r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn caniatáu i awdurdodau lleol gyflymu r gwariant ar eu rhaglenni ac i gwblhau eu prosiectau ymhen 5 mlynedd yn hytrach na 7 mlynedd.. Nodwyd rhai prosiectau â blaenoriaeth hefyd ac maent eisoes yn derbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn 2013, cyn y dyddiad a gyhoeddwyd ar gyfer dechrau r rhaglen yn 2014.. Mae Bwrdd y Rhaglen yn cyfarfod yn chwarterol ac yn goruchwylio pob agwedd ar gyflwyno r rhaglen.. Mae r Panel Buddsoddi Cyfalaf yn ystyried buddsoddiadau ar gyfer achosion busnes ac yn eu cymeradwyo, sydd wedyn yn destun cymeradwyaeth terfynol y Gweinidogion.. Mae cymeradwyo grantiau cyfalaf gan Lywodraeth Cymru yn amodol ar gyflwyno achosion busnes.. Mae hyn yn gyson â model Trysorlys EM ar gyfer achosion busnes gwell.. I gael rhagor o wybodaeth am y broses achosion busnes, ewch i r adran ar y Broses Achosion Busnes.. I gael rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Rhaglen a r Panel Buddsoddi Cyfalaf, ewch i dudalennau r Bwrdd Rhaglen yn yr adran hon..

  Original link path: /aboutus/?lang=cy
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Gwneud Cais am Nawdd
  Descriptive info: Achos cyfiawnhau busnes.. Y Broses Achos Busnes Llawn.. Rhaglen Amlinellol Strategol.. Yr achos busnes y bydd rhaid i chi ei gyflwyno, a sut dylid ei gyflwyno, er mwyn sicrhau cyllid cyfalaf ar gyfer eich prosiect Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.. Mae gofyn i bob awdurdod lleol, Sefydliad Addysg Bellach ac Addysg Uwch sy n chwilio am gyllid fel rhan o Raglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif gyflwyno Achosion Busnes ar gyfer unrhyw gynigion buddsoddi cyfalaf.. Mae r cyllid ar gyfer y rhaglen yn cael ei ddyfarnu ar sail cyllido 50:50 rhwng yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru.. Mae achosion busnes a derbynnir yn rhoi r canlynol i Lywodraeth Cymru:.. tystiolaeth i gefnogi prosesau penderfynu ym mhob prosiect.. sicrwydd i Lywodraeth Cymru a phob rhanddeiliad addysg, fel ei gilydd, bod y prosiectau buddsoddi cyfalaf hyn yn cael eu cyflawni.. Achosion Busnes.. Rhaid i Achos Busnes ar gyfer Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif gael ei gyflwyno drwy ddefnyddio Llyfr Gwyrdd Trysorlys Ei Mawrhydi.. Ceir templedi a chanllawiau ar gyfer ei ddefnyddio yn.. Gwell Achosion Busnes defnyddio r Model Pum Achos.. Cam cyntaf y broses gyflwyno hon yw lefel y rhaglen.. Yma, dylai r Rhaglen Amlinellol Strategol nodi paramedrau r rhaglen, ffrydiau cyllido, prosiectau allweddol a dyheadau  ...   broses hon ar y dudalen Achos busnes llawn yn yr adran hon.. Achosion Busnes lle mae cyfanswm cost y prosiect dan 5 miliwn.. Ni fydd rhaid i unrhyw brosiect lle mae cyfanswm cost y prosiect dan 5 miliwn ddilyn y broses achos busnes llawn.. Fodd bynnag, bydd rhaid cael Achos Cyfiawnhau Busnes.. Ceir canllawiau yngl n â r broses hon ar y dudalen Achos Cyfiawnhau Busnes yn yr adran hon.. Statws Cyfredol Proses Achos Busnes ar gyfer y Rhaglen hon.. Rhaglen Ysgolion.. Mae awdurdodau lleol wedi cyflwyno eu rhaglenni amlinellol strategol unigol, gyda manylion yngl n â r prosiectau ysgol ac addysg unigol.. Cyflwynwyd y rhain yn 2010.. Adolygwyd y cyflwyniadau hyn gyda thon gyntaf.. Band A) a gyhoeddwyd.. Mae awdurdodau yn symud ymlaen yn awr i gyflwyno eu hachosion busnes ar gyfer y prosiectau a amlinellwyd yn eu rhaglenni.. Mae hon yn broses barhaus.. Bwriedir i r rhaglen ddechrau yn 2014-2015.. Fodd bynnag, dynododd rhai awdurdodau brosiectau a fyddai n dechrau cyn y dyddiad hwn, a llwyddasant.. i sicrhau buddsoddiad yn 2013-2014.. Rhaglen Ôl-16 (Sector Addysg Bellach ac Addysg Uwch).. Y nod hirdymor yw datblygu rhaglen buddsoddi cyfalaf drosfwaol ar gyfer pob sector addysg, gan gynnwys y Sectorau Addysg Bellach ac Uwch, a bydd hynny n anelu at gyflawni prosiectau gwella â blaenoriaeth..

  Original link path: /applying-for-funding/?lang=cy
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Canllaw
  Descriptive info: Trawsffurfio mannau dysgu.. Dylunio ysgolion.. Cynaladwyedd.. Caffael ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.. Rheoli prosiectau.. Safleoedd yr ysgolion.. Budd i’r Gymuned.. Ad-drefnu Ysgolion.. Cynhyrchwyd canllaw gyda chefnogaeth nifer o sefydliadau ledled Cymru a bydd yn ddefnyddiol i’r rheini sy’n datblygu prosiectau o dan Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif.. Diben y Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif yw gofalu bod cyfleusterau dysgu plant a phobl ifanc Cymru yn addas fel y bydd modd cyflawni nodau strategaethau gwella ysgolion a deilliannau addysgol yn ogystal â chwtogi ar gostau rheolaidd gan  ...   Addysg.. Cynaliadwyedd.. Caffael.. Rheoli Prosiect.. Budd i r Gymuned.. Proses Ad-drefnu Ysgolion.. Mae r adran hon yn rhoi arweiniad ar yr hyn y dylai r awdurdodau lleol a r ysgolion ei wneud, yn hytrach na phennu gofynion penodol, ac mae n cymryd blaenoriaethau lleol a hyblygrwydd i ystyriaeth.. Fodd bynnag, rhaid cadw at safonau sylfaenol rhai meysydd ac mae r rheini wedi u nodi lle bo n briodol.. Dylai r prosiectau i gyd elwa trwy ddefnyddio r canllawiau bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi arian ar eu cyfer ar sail ymateb priodol i r materion sydd wedi u cynnwys yn y canllaw a ddarperir..

  Original link path: /guidance/?lang=cy
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Prosiectau
  Descriptive info: Ffurflen Astudiaeth Achos ar Gyfer y Wefan.. Y Gogledd.. Y Canolbarth.. Y De.. Safleoedd yr ysgolion - astudiaethau achos.. Mae'r dudalen hon yn tynnu sylw at rai o'r amryw brosiectau sydd wedi'u cynnal neu sydd ar y gweill yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill.. Mae n cynnwys prosiectau codi neu adnewyddu ysgolion uwchradd a chynradd.. "Mae cyfleusterau cynadledda fideo sy n galluogi r ysgol i feithrin cysylltiadau ag ysgolion eraill yn y DG a thramor a chynnal gwersi ar y cyd â nhw.. At hynny, mae gan yr ysgol stiwdio deledu a recordio lle mae  ...   defnyddio r dulliau dysgu diweddaraf.. " -.. "Yn yr un modd, fydd s n o ryw goridor neu ystafell ddim yn cyrraedd rhannau eraill o r ysgol, chwaith.. O ganlyniad, mae r disgyblion yn gallu canolbwyntio ar eu gwaith a does dim angen i r athrawon godi eu lleisiau i gael eu clywed.. "A chyfleusterau newydd ynddi bellach, mae r ysgol yn gallu datblygu r cysylltiadau presennol â r gymuned trwy gynnig y cyfleusterau hynny i w defnyddio tu allan i oriau r ysgol.. Dolenni perthnasol.. Cynhyrchwyd canllaw gyda chefnogaeth nifer o sefydliadau ledled Cymru..

  Original link path: /projects/?lang=cy
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Newyddion
  Descriptive info: Newyddion.. Dyma’r diweddaraf am Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a chyrff sy’n ymwneud â hi.. Keyword:.. Date published:.. 7 diwrnod.. diwethaf.. 30 diwrnod.. Y 60 diwrnod diwethaf.. Y flwyddyn ddiwethaf.. Pob Dyddiad.. Risg o Asbestos: defnyddio masgiau nwy a helmedau fel cymorth addysgu mewn ysgolion.. 16/06/14.. Ni ddylai athrawon na disgyblion gyffwrdd â masgiau nwy o’r Ail Ryfel Byd na helmedau o’r Rhyfel byd Cyntaf.. Dull newydd o weithio’n arwain at allu parhaol fforddiadwy i ysgol sy’n tyfu’n gyflym Ysgol Gymraeg Nant Talwg.. 22/05/14.. Mae dull gwreiddiol o ddylunio adeiladau wedi galluogi i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Ne Cymru oresgyn rhwystrau ei strwythurau dros dro a symud ymlaen i fod ar flaen y gad o ran amgylcheddau addysgu modern.. Niferoedd cynyddol yn arwydd o lwyddiant cynnar i ysgol gynradd newydd ysgol gynradd Awel y Môr.. Mae’r ysgol yn profi’n fwy poblogaidd nag erioed ymhlith plant yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol yng Nghymru ers agor ysgol gynradd hynod fodern gwerth £7.. 9m, gyda chyllid rhannol o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.. Lansio Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.. 20/05/14.. Y rhaglen gwerth £1.. 4 biliwn sy’n helpu i greu amgylcheddau dysgu newydd ar draws Cymru a fydd yn cymell ac yn ysbrydoli.. Uno gwledig yn darparu dewis arall modern ar gyfer dysgwyr cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Bro Dyfrdwy.. 12/05/14.. Mae dyfodol addysg gynradd cyfrwng Cymraeg mewn ardal wledig yn Sir Ddinbych yn edrych yn fwy diogel, diolch i fuddsoddiad o £1.. 4 miliwn sy n dod â dwy ysgol gynradd ynghyd mewn amgylchedd newydd a modern iawn.. Prosiect tri-yn-un ar y gweill i greu cyfleoedd dysgu mawr newydd yn Ysgol Gymuned Aberdâr.. Bydd buddsoddiad o £50 miliwn yn newid gwedd addysg uwchradd mewn Cwm difreintiedig drwy gyfuno tair ysgol sydd mewn trafferthion, a chreu sefydliad newydd arloesol gyda’r bwriad o gynnig mwy o ddewis, y safonau gorau a’r cyfleusterau dysgu a hamdden diweddaraf.. Ydych chi wedi gweld? Y Cod Trefniadaeth Ysgolion.. 18/03/14.. Ceir manylion yn y Cod am y gofynion a’r canllawiau mewn perthynas â threfniadaeth ysgolion a ddaeth i rym ar ôl 1 Hydref 2013.. Ar-lein nawr: canllawiau ar reoli asbestos mewn ysgolion.. Bydd angen i r rheini sy n ymgymryd â phrosiectau Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif fod yn ymwybodol o’r gweithdrefnau a’r ddeddfwriaeth y mae’n rhaid cadw atynt er mwyn sicrhau diogelwch wrth wneud gwaith adeiladu a gwaith cynnal a chadw mewn ysgolion.. 30 neu lai mewn dosbarthiadau cynradd yng Nghymru o hyd.. 11/07/13.. Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o ddisgyblion Cymru yn dal i gael eu dysgu mewn dosbarthiadau babanod a chynradd sy’n cynnwys 30 neu lai o blant.. Cyllid ysgolion yn parhau i gael blaenoriaeth gyda £25 miliwn arall yn cael ei roi i’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.. 10/07/13.. Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi croesawu’r newyddion bod £25 miliwn ychwanegol o gyllid cyfalaf yn mynd i fod ar gael ar gyfer prosiectau adeiladu ysgolion o dan y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.. Y Prif Weinidog yn cael blas ar Geredigion.. 06/06/13.. Ar ymweliad â Cheredigion bu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn blasu rhai o fwydydd gorau y sir a gweld sut mae addysg yn cael ei ddarparu yn un o i hysgolion mwyaf newydd.. “Hwb o £76.. 5 miliwn i'r seilwaith i greu swyddi a thwf” – Jane Hutt.. 07/05/13.. Bydd pecyn ariannu o £76.. 5 miliwn ar gael ar gyfer tai, ysgolion, amddiffyn rhag llifogydd a thrafnidiaeth yn cefnogi tua 1,400 o swyddi ac yn hybu twf economaidd, dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid, heddiw.. Y Gweinidog yn rhoi cyllid cyfalaf ychwanegol i ysgolion Cymru.. 02/04/13.. Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews,  ...   21ain Ganrif' yng Nghymru.. 04/10/12.. Mae r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, wedi croesawu r £15 miliwn ychwanegol i gefnogi rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn 2013-14.. Bydd yr arian yn galluogi cychwyn ar sawl prosiect yn gynnar.. Buddsoddiad o £1.. 4 biliwn yn nyfodol ein hysgolion (Rhagfyr 2011).. 06/12/11.. fuddsoddiad o bron i £1.. 4 biliwn yn ein hysgolion dros gyfnod o saith mlynedd, fel rhan o Raglen Cyllid Cyfalaf Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.. 4 biliwn yn nyfodol ein hysgolion.. 05/12/11.. Mae r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi fuddsoddiad o bron i £1.. 4 biliwn yn ein hysgolion dros gyfnod o saith mlynedd, fel rhan o Raglen Cyllid Cyfalaf Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.. Gweinidog yn agor cyfleusterau o’r radd flaenaf yn Ysgol y Felin.. 28/11/11.. Yn ddiweddarach heddiw bydd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, yn ymuno â disgyblion ac athrawon yn y seremoni i agor Ysgol y Felin yn Felin-foel, Llanelli, yn swyddogol.. Canolfan Sgiliau Galwedigaethol Llanelli’n adeiladu ar ei llwyddiant.. Bydd canolfan alwedigaethol o’r radd flaenaf ar gyfer sgiliau adeiladu yn cael ei hagor yn swyddogol brynhawn heddiw gan y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews.. Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn gweithio dros ddyfodol gwell.. Heddiw, aeth y Gweinidog Cyllid i ymweld â safle ysgol newydd sbon yng Ngogledd Cymru, i weld cynlluniau uchelgeisiol yn cael eu gwireddu.. Adeilad sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif – y gwaith ar Ysgol Gynradd newydd Cwm Ifor yn dechrau.. 10/11/11.. Roedd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, yn bresennol mewn seremoni ar gyfer torri’r dywarchen gyntaf ar safle adeilad newydd Ysgol Gynradd Cwm Ifor ym Mhenyrheol, Caerffili.. Buddsoddi £1.. 3 biliwn eleni yn seilwaith cenedlaethol Cymru - Prif Weinidog Cymru.. 07/11/11.. Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru n buddsoddi dros £1.. 3 biliwn mewn ysbytai newydd, ysgolion newydd a phrosiectau seilwaith mawr ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon.. Datganiad ar gyfer cyfarwyddwyr addysg.. 22/02/11.. Fe fyddwch chi wedi cael cadarnhad ym mis Rhagfyr fod y rhaglen amlinellol strategol gyflwynodd eich awdurdod wedi cyrraedd ein swyddfa.. Y diweddaraf gan Fwrdd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Chwefror 2011).. Cwrddodd y Bwrdd ar 6ed Rhagfyr 2010 i adolygu cynnydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a thrafod y camau nesaf.. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Mai 2010).. 11/11/10.. Mae r bwriad i roi addysg o r radd flaenaf a chychwyn gwych i bob plentyn yn un ymestynnol ond allweddol i Gymru.. Allwn ni ddim gwneud hynny, fodd bynnag, heb adeiladau lle bydd modd ysgogi disgyblion ac athrawon fel ei gilydd, defnyddio r dechnoleg ddiweddaraf ac ymaddasu yn ôl angheni.. Technoleg ar gyfer Ysgolion – 2011 a Thu Hwnt (Ionawr 2011).. Mae maint y diddordeb a gafwyd ymysg busnesau a defnyddwyr mewn cyfrifiadura a meddalwedd ysgolion yn arddangosfa BETT yn Llundain fis Ionawr yn syfrdanol.. Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gosod sylfaen cadarn ar gyfer y dyfodol (Mawrth 2010).. Heddiw, bydd y Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews, yn amlinellu sut mae Llywodraeth y Cynulliad ac WLGA yn bwriadu newid eu ffordd o drefnu ac ariannu rhaglenni cyfalaf yr ysgolion.. Cydweithio ym maes adeiladu ledled Cymru (Tachwedd 2010).. 04/11/10.. Mae cydnabyddiaeth ers blynyddoedd lawer bod byd adeiladu n dangos cyflwr yr economi ac yn gallu ei sbarduno, hefyd.. Gwobrau Rhagoriaeth TGCh 2010.. 25/10/10.. Mae Gwobrau Rhagoriaeth TGCh yn gynllun ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol a chyrff eraill sy n ymwneud â r ysgolion.. Nod y cynllun yw cydnabod rhagoriaeth ysgolion ym maes TGCh a gwobrwyo corff sy n helpu ysgolion i wella yn y maes hwnnw.. Cafodd enwau r enillwyr eu cyhoeddi ddydd.. Bydd y Rhaglen yn neilltuo adnoddau i'r ysgolion priodol yn y lleoedd priodol – boed addysg y blynyddoedd cynnar, cynradd, uwchradd neu ôl-16..

  Original link path: /latestnews/?lang=cy
  Open archive

 • Title: Ysgolion yr 21ain Ganrif | Ysgolion yr 2lain Ganrif
  Original link path: /?lang=cy&ts=1&skip=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 308