www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ស.. ម.. ក.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ក រ យ ល យស ទ ធមន ស សទ ១.. អស យដ ឋ ន :.. ផ ទ ល ខ ៧៩៨ ផ ល វល ខ ៩៩ សង ក ត ប ងត រប ក ខ ណ ឌច ក រមន រ ជ ន ភ ន ព ញ ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ.. ល ខ ទ រស ព ទ :.. (+855) 23 726 901.. ល ខ ទ រស រ :.. (+855) 23 726 902.. អ ម ល :.. info@cchrcambodia.. org.. ក រ ម ក រង រ :.. · ក រ មគណ កម ម ធ ក រគ រប គ រង ហ រញ ញវត ថ ន ងរដ ឋប ល.. · ក រ មគម រ ងសង ក តក រណ សវនក រ.. · ក រ មគម រ ងន ន ន ក រភ ទ ន ងអត តសញ ញ ណយ នឌ រ.. · ក រ មគម រ ងអ ជ វកម ម ន ង ស ទ ធ មន ស ស.. · គ ហទ ព រអ ព ស ទ ធ មន ស ស - ក រ មគម រ ងស ទ ធ.. · បណ ណ ល យស ទ ធ មន ស ស.. ផ ល វមកក ន ម.. ម.. ក ម ន ទ ត ង ស ថ ត ន ម ត ប ង ត រប ក ភ គន រ ត ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ខ ងល ច មហ វ ថ ព រ មន ន វង ស ន ង ខ ងត ប ង មហ វ ថ ម ស ទ ង ។ ដ ម ប រក ម.. ក ច ញ ព វ ម ន ឯករ ជ យ ដ យ ធ វ ដ ណ រមមក ព ទ ស ខ ង ល ច ត ម បណ ត យ មហ វ ថ ព រ ស ហន ឆ ព ទ ត រង ដល ច ន ច ភ ល ង ស ត ប ទ ម យ អ នក ន ង ឃ ញ (ផ ល វល ខ៦៣)  ...   ន ខ ង ស ត ដ ។ ស ម បត ស ត ន ផ ល វទ ១ បន ទ ប ព បណ ណ គ រ សន ត ភ ព ន ង ធន គ រ ភ ន ព ញ ព ណ ជ ជ ។ បន ទ ប ព បត ស ត ស ម ធ វ ដ ណ រ ត រង ទ ផ ល វទ ២ ន ខ ង ស ត ដ គ ផ ល វ ល ខ ៩៩។ អ នក ន ង ឆ លងក ត ផ ល វ ប រសព វ ច ន ន ២ ន ព ល ដ ល អ នកត រ វ ធ វ ដ ណ រ មកត រង ។ ក រ យ ល យ កណ ត ល រ បស ម.. ក គ ន អ គ រទ ២ ន ខ ង ស ត ដ ហ ស ផ ល វ ប រសព វទ ២ ដ ល ប រជ ជន ន ទ ន អ ច ស គ ល ន ង ម ន ទង សម គ ល របស ម.. ដ ល ម នរ បសត វ ស ល ប ពណ ស ក ព ង ហ រ ប ប ក ច ញព រង វង ម ល ពណ ផ ទ ម ឃ ន ង ម នរបង ពណ ល ង។.. ប រស ន ប អ នក វង វ ងផ ល វ ន ព លម កក ន ម.. ក ស ម ទ រស ព ទ ទ ន ក ទ នង ស រផ ល វ ដ ល អ ច ជ ភ ស ខ ម រ ឬ អង គ ល ស។.. ក រ យ ល យស ទ ធមន ស សទ 2.. ផ ទ ល ខ១២ ផ ល វល ខ៤៦៦ សង ក ត ប ងត រប ក ខ ណ ឌច ក រមន រ ធ ន ភ ន ព ញ ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ.. • ក រ មគម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវនក រណ សហគមន.. • ក រ មគម រ ងវ ទ ក រណ ស ធ រណ.. • ក រ មគម រ ង ក រព រស ទ ធ មន ស ស.. • ក រ មគម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. ផ ល វមកក ន ក រ យ ល យទ ២របស ម.. រ ល អ នកមកទស សន ន ម.. ក គ រត មកក រ យ ល យទ ១ ដ ម ប ច ឈ ម ជ ម នស ន។ បន ទ ប មកប គ គល ក របស ម.. ក ន ងជ នទ ក រ យ ល យទ ២។.. Download Static Map..

  Original link path: /index_old.php?url=contactus/contactus.php&id=6&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR in the News (Audio).. Press Releases.. Media Comments.. Letters.. Freedom of Expression.. Newsletters.. Series.. Case Study.. Fundamental Freedom.. Institutions.. Rule of Law.. Briefing Note.. Legal Analysis.. Download..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_detail.php&nid=1456&id=5&lang=eng
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ទ វ ស រ ភ ពស រព ត ម នព ភពល ក ២០១៣.. ដ ល ង យ ម ប ប ផ.. ២២ ឧសភ ២០១៣.. ហ ង ស ន ត យ.. ល ក ហ ង ស ន ត យ គ ជ អ នកថតរ ប ស រព ត ម ន ឲ យ ស រព ត ម ន អ ស ស អ ត ប រ ស ដ ល ជ ប រភព ព ត ម ន ឯករ ជ យ ព ត ម ន ដ ធ ន ង ទទ ល ប ន ក រ ជ ជ ក ប ផ ត ។ ក ន ង ព ល ដ ល ល ក ធ វ ក រ ជ ម យ អ ស ស អ ត ប រ ស ល កស ន ត យ ប ន រ យក រណ ព ព រ ត ត ក រណ ស ខ ន ៗ ជ ច រ ន រ មម ន ដ ចជ ក រ ប រក ត ក ឡ ប រច អ ស អ គ ន យ ល ក ទ ២៤ ន ង ក ច ច ប រជ ក ព ល អ ស ន ល ក ទ ២០។.. ម ន ព ល ច ប ផ ត ម ក រង រ របស ល ក ជ ម យ អ ស ស អ ត ប រ ស ល ក ស ន ត យ ជ ដ ប ង ច ប ផ ត ម អ ជ ព ជ អ នក ថត រ ប របស ល ក ដ យ ក រ ធ វ ជ អ ន កថត រ ប ភ ញ វ ទ សចរណ ដ ល មក ល ង ខ ង ម ខ ព រ បរម វ ជវ ង។ ប ន ត ស រព ត ម ន ក ន ង ស រ ក ម យ គ ខ ម រឯករ ជ យ ក ប ន ច ប អ រម មណ ព ជ ន ញ របស ល ក ស ន ត យ ហ យ ប ន ជ រ សរ ស ល ក ឲ យ ធ វ ជ អ នកស រព ត ម ន ផ ន ក រ បថត ក ន ង ឆ ន ១៩៩៣។ ខណ ព ល ដ ល ក រង រ របស ល ក ប ន បន ត ទ ម ខ ល កស ន ត យ ក រ យ មក ទ ត ក ប ន ក ល យ ទ ជ អ នកថតរ ប ឯករ ជ យ ឲ យ ភ ន ក ង រ ស រព ត ម ន ម យច ន ន ដ ចជ រ យទ រ ទស សន វដ ត ថ មស ញ ស វ ក ន ង ឌ ញ វយ ក ថ មស ។.. ស ររបស ល កស ន ត យ ៖ “ខ ញ ជ អ នកថតរ ប ស រព ត ម ន ដ ល ប ន ឧទ ទ ស ប ដ ង ន ង ព រល ង ដ ម ប ផល ប រយ ជន របស ប រទ ស ជ ត ។ ខ ញ ចង ក ល យ ទ ជ អ នក ថតរ ប ជនជ ត កម ព ជ ម យ រ ប ដ ល ទទ ល ស គ ល ជ អន តរជ ត ។ ខ ញ សង ឃ ម ថ ក ន ង ព ល អន គត កម ព ជ ន ង ត រ វ ប នដ ក ន ដ យ អ នក នយ ប យ ដ ល ធ វ ក រ រ ម គ ន ដ ម ប ក រ ផ ល ស ប ដ រ ជ វ ជ ជម ន។ ត មរយ ក រ ល ក កម ពស ក រ យល ដ ង ផ ន កសង គម អ នក ស រព ត ម ន ន ង អ ច ធ វ ឲ យ គ លប ណង ម យ ន ក ល យ ទ ជ ក រព ត ប ន។”.. ២១ ឧសភ ២០១៣.. ព យ គ.. ល ក ព យ គ បច ច ប បន ន ជ អ នក ឆ ល យ ឆ លង ឲ យទ ភ ន ក ង រ ស រ ព ត ម ន ក យ ដ ជ ទ ភ ន ក ង រ ស រ ព ត ម ន ដ ល ម ន ឥទ ធ ពល ប ផ ត ន ប រទ ស ជប ន ។ ក រ ព ន ល ក ម ន ទ ន ក ទ នង ជ ម យ ន ង អង គ ក រ ធ ៗ ជ ច រ ន ដ ច ជ ក ល ប អ នក ក ស ត កម ព ជ ក រ ម ប រ ក ស ស លធម អ នក ក ស ត កម ព ជ ន ង មជ ឈមណ ឌល ក រ ស ក ស យ ទ ធស ស រ ត អ ស ។ ល ក ប ន បញ ចប ថ ន ក អន បណ ឌ ត ផ ន ក វ ទ យ ស ស រ ត នយ ប យ ព ស កល វ ទ យ ល យកម ព ជ ន ង បច ច ប បន នល ក ក ព ង បន ត ថ ន ក បណ ឌ ត ផ ន ក ទ ន ក ទ នង អន តរជ ត ។.. ល ក ព យ គ ប នច ប ផ ត ម អ ជ ព របស ល ក ក ន ង ន ម ជ ប រធ ន ក រ មហ ន រ ហ ន ង អ ស ស អ ត ដ ល ផ ដល ស វ ប រ ក ស ផ ន ក ប រព ន ធ ផ សព វ ផ ស យ ក រ បក ប រ ន ង ក រ ប ព ម ព ។ ក ន ង អ ឡ ង ព ល ដ ល ល ក បន ត អ ជ ព ជ អ នកស រព ត ម ន ល ក ប ន ក ល យ ជ អ នក អត ថ ធ ប ប យ ឲ យ វ ទ យ ស ឡ ង ខ ម រ អ ម រ ក ង ហ យ ល ក ក ធ ល ប ជ ទ ប រ ក ស យ បល ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ព ត ម ន ស ធ រណ របស កម មវ ធ អភ វឌ ឍន អង គក រ សហ ប រជ ជ ត (យ អ នឌ ភ )។ ក ន ង ច ណ ម ក រ ង រ របស ល ក ល ក ក ជ វ គ ម ន ក ត ត យស ឲ យ វ ទ យ ស ថ ន អប រ ផ ស ងៗ ក ដ ចជ ត ម បណ ដ ទ រទស សន ន ង វ ទ យ ហ យ ល កក ជ អ នក ន ពន ធដ ល ចធ ល ម យ រ ប ផង ដ រ។.. ស រ របស ល ក ព យ គ “ស ធ រណជន គ រ ត ប ន ឮ ឃ ញ ន ង ដ ង ព អ វ ដ ល ក ព ង ក ត ឡ ង ទ ង ក ន ង ត បន ន ង សហគមន អន តរ ជ ត ។ ប រទ ស ម យ ដ ល គ ម ន អ នក ក ស ត គ ជ ជ ត ម យ ដ ល គ ម ន អ រ យធម ត រច ក ថ លង ន ងស រវ ង ភ ន ក ហ យ ប រស ន ជ គ ម ន អ នក ស រព ត ម ន អ ជ ពន ទ ប រជ ជន ដ ល រស ន ក ន ង សតវ សរ ទ ២១ន ន ងជ ប ផល វ ប ក ក ន ង ក រ ទទ ល ព ត ម នព ត ន ង ព ប ក ក ន ង ក រ សម រ ច ច ត ត ។ ”.. ២០ ឧសភ ២០១៣.. ប ន សម ទ ធ.. ល ក ប ន សម ទ ធ ជ ន ពន ធ ន យក របស ស រព ត ម ន រស ម កម ព ជ ដ ល ជ ស រព ត ម ន ភ ស ខ ម រ ធ ជ ង គ ន កម ព ជ ន ង ជ អគ គន យក របស វ បស យ ស រព ត ម ន ខ មប ឌ អ ចប រ ស ញ ស ន ង វ បស យ ខ មប ឌ ហ រ ល ។ ក ន ង ព ល ទ ន រ ល ក ស ម គ រច ត ត ធ វ ជ ប រធ ន ក ល ប អ នក ក ស ត កម ព ជ ន ង ជ ស ស ត រ ច រ យ ន សកលវ ទ យ ល យ ភ ម ន ទ ភ ន ព ញ ន ក ន ង ដ ប ត ម ង ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ស រគមន គមន ។.. ក ន ងឆ ន ១៩៨១ ល ក សម ទ ធ ច ប ផ ត ម អ ជ ព ជ អ នក ស រព ត ម ន ជ ម យ ក ស ត របស គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ឈ ម ថ ក ស ត ភ ន ព ញ ។ ទ ប ជ ល ក ន ម នវ យ ក ម ងក ដ យ ត ល ក សម ទ ធ ម ន ទ ន លខ ស ត រ វ ជ ច រ ន ន ង ប ន ជ យ ក ន ងក រ ក តម រ វ អត ថបទ រ យក រណ ព ត ម ន ន ង ក រ រចន ទ ព រ ក ស ត។ ល ក ត រ វ ប ន ត ងត ង ទ ជ ន ពន ធ ន យក ក ន ងក ស ត ដដ ល ន ។ បន ទ ប ព រយ ព ល ៧ឆ ន ក ន ងឋ ន ជ ន ពន ធ ន យក ល ក សម ទ ធ ប ន ច កច ញព ក ស ត ភ ន ព ញ ហ យ ក ល យ ទ ជ ស ថ បន ក ម យ រ ប ដ ម ប បង ក ត ស រព ត ម ន រស ម កម ព ជ ។.. ស រ របស ល ក សម ទ ធ ៖ “អ នក ជ ន ន ក រ យ ម ន ស ណ ង ណ ស ព ក គ អ ច ជ រ សរ ស អ ជ ព ដ យ ខ ល ន គ ផ ទ ល ន ង តម រង ទ សដ អន គត របស ព កគ ។ ក ល ព ខ ញ ន ក ម ង ខ ញ ម ន ម ន ឱក ស ប បន ទ ។ ខ ញ ស ម ជ រ ញ ឲ យ យ វជន កម ព ជ ទ ងអស ច ប យក ឱក ស ដ ល អន ន ង ធ វ សកម មភ ព របស ខ ល ន យ ង ម ន ទ ន ល ខ សត រ វ។ អ នក ជ ន ន ថ ម ម ន សក ត ន ពល ជ ច រ ន ប ន ត ខ ញ ប រម ភ ថ ព កគ គ ម ន វ ន យ ក ន ងខ ល ន។ ខ ញ សង ឃ ម ថ យ វជន កម ព ជ ម ល ឃ ញ ព ឱក ស របស ព កគ ន ង ធ វ អ វ ដ ល ល អ ប ផ ត សម រ ប ព កគ ន ង សង គម។”.. ១៩ ឧសភ ២០១៣.. ឆ យ ច ន ទន ដ.. ល កស រ ឆ យ ច ន ទន ដ ជ អន ប រធ ន គ រប គ រង ប គ គល ក ន ស រព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញ ប ស ត ។ ល កស រ ច ន ទន ដ ម ន ម ទនភ ព ខ ល ងណ ស ដ ល ប ន ធ វ ក រ ជ ម យ ស រព ត ម ន ឯករ ជ យ ន ង សប ប យ រ ករ យ ក ន ង ក រ ជជ កវ កញ ក ព បញ ហ សង គម ដ លក ព ង ត ក តម ន ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ បច ច ប បន ន។.. ម នព ល ល កស រ ច លរ ម ក រង រ ជ ម យ ស រព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញ ប ស ត ល កស រ ច ន ទន ដ ប ន ច ប ផ ត ម អ ជ ពរបស ខ ល ន ជ អ នក ស រព ត ម ន ក ន ងឆ ន ២០០៣ ម នត ន ទ ជ អ នកយក ព ត ម ន ឲ យ ស ថ ន យទ រទស សន កម ព ជ (ស ធ អ ន) ន ង ធ វ ក រ ជ អ នកស រព ត ម ន ឲ យស រព ត ម ន ឌ ខ មប ឌ ដ ល ។ ក ន ងឆ ន ២០០៨ ល កស រ ត រ វប ន ជ រ សរ ស ឲ យទទ ល ត ណ ង បច ច ប បន ន ជ ម យ ស រព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញ ប ស ត ។ ក ន ង ន មជ អន ប រធ ន គ រប គ រង ប គ គល ក ល កស រ ច ន ទន ដ ប នប ព ម ព ផ ស យអត ថបទ ម យ ច ន ន រ មម ន ក រក ប ឈ ខ សច ប ប ជម ល ដ ធ ល ស ខភ ពស ធ រណ នយ ប យ ន ងបរ ស ថ ន។ អត ថបទ ទ ងន ត រ វប ន ប ព ម ពផ ស យ ទ ងជ ភ ស អង គ ល ស ន ង ភ ស ខ ម រ ។ ល កស រ ច ន ទន ដ ម នម ន ក រ ភ យខ ល ចក ន ង ក រព ភ ក ស ព បញ ហ ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ មន ស សន ទ ហ យថ ម ទ ងយល ថ បញ ហ ន ម នស រ ស ខ ន ដ ម ប អ ចផ ដល ក ររ គន ប បស ថ បន សម រ ប គ ល នយ ប យរបស រដ ឋ ភ ប ល ទ តផង។ ស ររបស ល កស រ ច ន ទន ដ ៖ “វ ព តជ ម នស រ ស ខ ន ណ ស សម រ ប អ នកស រព ត ម ន ដ ម ប ផ ដល ព ត ម ន ត រ មត រ វ យ ត ត ធម ន ងម នលម អ ង។.. ប រស ន ប អ នកស រព ត ម ន ម ន គ រពត ម ស តង ដ រ ទ ងអស ន ន ទ ប រជ ពលរដ ឋន ង ម នជ ជ ក ល ព កគ ន ទ ។ ស រព ត ម ន ឯករ ជ យ ម នស រ ស ខ ន ខ ល ងណ ស សម រ ប សង គម។ ស ធ រណ ជនគ រ ត ប ន ដ ងន វក រ ព ត។”.. ១៨ ឧសភ ២០១៣.. ឆ យ ស ផល.. ល ក ឆ យ ស ផល ជ ន យកគ រប គ រងន វ បស យស រព ត ម ន ឃ មប ឌ ញ ស ។ ល កជ អ នកតស មត ដ ខ ល ងក ល ដ ម ប ឯករ ជ យភ ពន អ នកស រព ត ម ន ន ងដ កន ស ថ ប នដ លម នប សកកម មដ ម ប ល កកម ពស “ប រព ន ធផ សព វផ ស យ ន ងក រទ ន ក ទ នងស រ ន ងម នវ ជ ជ ជ វ ម នក រគ តដ យស រ លទ ធភ ពទទ លប នព ត ម ន តម ល ភ ព គណន យ យភ ព ន ងន ត រដ ឋ”។.. ល កស ផល ច ប ផ ត មអ ជ ពរបស ល កត ងព ឆ ន ១៩៩0 ព លដ លល កត រ វប នជ រ សរ សធ វ ជ អ នកបកប រ ផ ទ ល ម ត ឲ យអ នកស រព ត ម នអន តរជ ត ។ បន ទ ប ព ក រង ររបស ល កជ អ នកបកប រ ផ ទ ល ម ត ល ក ស ផល ត រ វប នជ រ សរ សឲ យធ វ ជ អ នកស រព ត ម នជ ម យទ ភ ន ក ង រស រព ត ម នរ យទ ររបស ប រទ សអង គ ល ស។ ល ក ស ផល ប ន ធ វ ក រជ ម យភ ន ក ង រស រព ត ម នរ យទ រ អស រយ ព លជ ត៨ឆ ន ម នន ងបង ក តគ ហទ ព រព ត ម ន ឃ មប ឌ ញ ស ក ន ងឆ ន ២០០៣។ គ ហទ ព រ ឃ មប ឌ ញ ស (www.. thisiscn.. com) កន លងមកប ន ផ ដល ព ត ម នម នលម អ ងន ងឥតគ តថ ល ន ងធ វ ក រសហក រជ ម យន ងរដ ឋ ភ ប ល ន ងអង គក រសង គមស វ លដ ម ប ផ ដល ន វក របណ ដ បណ ដ លផ ន កស រព ត ម ន ន ងទ ន ក ទ នង។ ទសវត សរ ក រ យមកន ល កស ផល ជ ជ ក ថ អ នកស រព ត ម នរងក ររ តត ប តត ចជ ងម ន ហ យស ថ នភ ពក ព ងត ម នភ ពប រស រឡ ង។.. ស ររបស ល ក ស ផល ៖“ខណ ដ លក រប រ ប រ ស បណ ដ ញសង គមក ព ងត ក នឡ ង ប រជ ពលរដ ឋកម ព ជ ច លច ត តផ សព វផ ស យព ត ម នយ ងច រ នដ លម នធ ល ប ម នព ម នមក។ ខ ញ ស មជ រ ញឲ យអ នកស រព ត ម នប រជ ពលរដ ឋទ ងអស ឲ យគ រពក រមស លធម វ ជ ជ ជ វ ន ងជ អ នកស រព ត ម នដ លម នមនស ក ។ ធ វ ប បន ព ត ម នន ក ន ងប រទ សកម ព ជ ន ងក ន ត ល អប រស រឡ ង។”.. ១៧ ឧសភ ២០១៣.. ជ យ សម បត ត.. ល ក ជ យ សម បត ត គ ជ អ នក ផល ត កម មវ ធ ទ រទស សន ឲ យ យ ទ ធន ក រផ សព វផ ស យ ឡ យ ៩។ ឡ យ ៩ គ ជ កម មវ ធ ក ស ន ដ ដ ល ម ន ប រជ ប រ យ ភ ព ដ ល រ ម ម ន ក រ ផ សព វ ផ ស យ ត ម វ ទ យ ព រ ត ត ក រណ បន តផ ទ ល ន ង ផ ស យ ល ប រព ន ធ អ ន ធ ណ ត។ ឡ យ ៩ ជ រ ញ ឲ យ យ វជន កម ព ជ ច លរ ម យ ង សកម ម ក ន ង ក ច ច ក រ ប រទ ស ជ ត ដ ល ល ក សម បត ត ម ន ម ទនភ ព ក ន ង ន ម ជ អ នក រ ម ច ណ ក ធ វ ឲ យ យ ទ ធន ក រ ន ទទ ល ប ន ភ ព ជ គជ យ គ រ ឲ យ កត សម គ ល ។ ល ក សម បត ត ប ន បញ ចប បរ ញ ញ ប ត រ ផ ន កគ រប គ រង ស រព ត ម ន ព ស កលវ ទ យ ល យ ភ ម ន ទ ភ ន ព ញ។.. ក ន ង ឆ ន ២០១០ ល ក សម បត ត ប នច ល ធ វ ក រ ជ ម យ ប ប ស ម ឌ អ ក ស ន ដ ល ជ ក រ ផ ត ច ផ ត ម របស ប ប ស ក ន ង ក រ ជ រ ញ ឲ យ យ វជន ច លរ ម ក ន ត ច រ ន ទ ក ន ង ក រ សម រ ចច ត ត ថ ន ក ជ ត ។ ល ក សម បត ត ជ ជ ក ថ ភ ព ក រ ក រ ជ បន ត បន ទ ប ន គ ក ត ឡ ង ដ យ ស រ ត កង វ ខ ត ព ត ម ន ដ ល ត រ មត រ វ ហ យ ប ប ស ម ឌ អ ក ស ន ផ ដល ឱក ស ឲ យ ល ក ក ន ង ក រ ធ វ ឲ យ ម ន ក រ ផ ល ស ប ដ រ។ ល ក សម បត ត ច ប ផ ត ម ក រង រ ជ ម យ ប ប ស ម ឌ អ ក ស ន ក ន ង ឋ ន ជ អ នក ផល តកម មវ ធ វ ទ យ ន ង ទទ ល ខ ស ត រ វ ច ព កម មវ ធ វ ទ យ ច ន ន ព រ ។ កម មវ ធ ន ផ ត ត ល បញ ហ របស យ វជន ដ ចជ ម រ គ អ ដស ន ង ស ខភ ព បន ត ព ជ ក រ ម ជ ងក ង ក រ ញ ន ថ ន ន ង ភ ព គ ម ន ក រ ង រ ធ វ ។ បន ទ ប មក ល ក ត រ វប ន ត ងត ង ឲ យ ទទ ល ត ន ទ ដ ល ល ក ក ព ង ធ វ បច ច ប បន ន គ ក ន ង ឋ ន ជ អ នក ផល ត កម មវ ធ ទ រទស សន ឡ យ ៩ ដ ល អន វត ត ដ យ ប ប ស ម ឌ អ ក ស ន ជ ម យ ន ង ក រ ឧបត ថម ភម លន ធ ព កម មវ ធ អភ វឌ ឍន របស អង គក រ សហ ប រជ ជ ត ន ង រដ ឋ ភ ប ល ស យអ ត។.. ស រ របស ល ក សម បត ត ៖ “ សន ត ភ ព ព ត ប រ កដ អ ច ក ត ឡ ង ប ន ល ត រ ណ ត មន ស ស ក ន ង សង គម ម យ រស ន ដ យ គ ម ន ជម ល ភ ពអត ឃ ល ន ភ ព ចល ចល ន ង ក រគ រ ម ក ហ ង។ ត មរយ ក រ អន វត ត ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត សន ត ភ ព ព ត ប រ កដ ន ង អ ច ក ត ឡ ង ប ន។ ត មរយ ក រ បញ ច ញ គ ន ត ន ង ទស សន ផ ទ ល ខ ល ន ក រ អភ វឌ ឍន សង គម ន ង អ ច ក ល យ ជ ក រ ព ត ប ន។”.. ១៦ ឧសភ ២០១៣.. អ ម រចន.. កញ ញ អ ម រចន ជ អ នក ស រព ត ម ន ម យរ ប របស ស ថ ន យវ ទ យ ប រ ង អន តរជ ត ។  ...   ។ បន ទ ប ព ប ន បញ ចប កម មស ក ស ជ ម យ ន ង ម លន ធ ខ នរ ដ រ ចមក រ ទ ធ ប នធ វ ក រ ជ មន ត រ ផ ន ក អង ក ត ន គណ កម ម ធ ក រ ដ ម ប ក រប ឆ ន ត ដ យ ស រ ន ង យ ត ត ធម ន កម ព ជ (ខ មហ វ រ ល)។ ក ន ង អ ឡ ងព ល ន ល ក ទទ ល ខ សត រ វ ក ន ង ក រ សង ក ត ម ល ក រប ឆ ន ត ន ប រទ ស កម ព ជ ក ដ ចជ ត មដ ន រដ ឋ ភ ប ល សម ជ ក សភ ន ង ស រព ត ម ន ន ប រទ សកម ព ជ ។ បច ច ប បន ន រ ទ ធ ម ន ប ល ក ផ ទ ល ខ ល ន ដ ល ក ន ង ប ល ក ន ម ន សរស រ អ ព បញ ហ នយ ប យ ន ង បញ ហ សង គម ន កម ព ជ ។.. ស រ របស រ ទ ធ “ ស ប ន របស ខ ញ គ រ ម ច ណ ក ក ន ង ក រ ផ ល ស ប ត រជ វ ជ ជម នល វ ស យ ស ដ ឋក ច ច ច ប ប នយ ប យ ន ងសង គម ន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ដ យព ងផ អ កល គ លក រណ អហ ង ស ។”.. ៨ ឧសភ ២០១៣.. ក ត ចន ទ រ.. កញ ញ ក ត ចន ទ រ ជ អ នកយកព ត ម នឯករ ជ យ ឲ យ ទស សន វដ ត ប រជ ប រ យ ន ង ជ ន ស ស ត ផ ន ក ស រព ត ម ន ន ស កលវ ទ យ ល យ ភ ម ន ទភ ន ព ញ ក ន ង ដ ប ត ម ង ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ស រគមន គមន ។ កញ ញ សម រ ច ច ត ត ស ក ស ផ ន ក ស រព ត ម ន ដ យ ស រ ត កញ ញ ចង ច ល រ ម ច ណ ក ដ ម ប ធ វ ឲ យ ស ថនភ ព ស រ ភ ពស រព ត ម នន កម ព ជ ក ន ត ប រស រ ឡ ង ។ កញ ញ ក ប ន ឃ ញ ថ មន ស ស ភ គច រ ន ន ប រទ សកម ព ជ ម ល ឃ ញ ថ ក រង រអ នកក ស ត ជ ក រង រសម រ ប ត មន ស ស ប រ ស។ កញ ញ ម ន ប ណង ល ប ប ប ត គ ន តន ហ យ ក រ ជ រ ស រ ស រ ន ផ ន ក ស រព ត ម ន កញ ញ ក សង ឃ មថ ន ង អ ចជ យល កទ កច ត ត ឲ យ ស ត រ ផ ស ងទ ត ហ ន សម រ ច ច ត ត ប រឡ ក ច ល ក ន ង វ ស យ ស រព ត ម ន ផងដ រ។.. កញ ញ ចន ទ រ ម នបទព ស ធន ជ ច រ នក ន ងវ ស យស រ ព ត ម ន ន ង ទ រគមន គមន ។ ក ល ព ម ន កញ ញ ធ ល ប ធ វ ជ ប គ គល ក ហ ត ក រម ន ក ក ន ង ផ ន កទ ន ក ទ នងន អង គក រ កម មវ ធ អភ វឌ ឈន ធនធ ន យ វជន ។ កញ ញ ក ធ ល ប ជ ព ធ ក រ ក ន ង វ ទ យ FM៩១ ម ហ ក ហ ត ក ន ងឆ ន ២០១០។ ក រ យមកទ ត កញ ញ ប ន ក ល យ ទ ជ អ នកបកប រ ន ងអ នកយកព ត ម ន ប រច ស ថ ន ទ រទស សន អ ស អ គ ន យ ។ កញ ញ ក ប ន សរស រអត ថបទ ឲ យ ទស សន វដ ត LIFT ផ ត ត ស ខ ន ល យ វជន ន ង សរស រ អត ថបទ ឲ យ អង គក រ សប ប រស Trocaire ល ប រធ នបទ ទប ស កត អ ព ហ ស ងក ន ង គ រ ស រ។ ចន ទ រ ក ប ន សរស រ អត ថបទ ក ន ង ប ល ក ផ ទ ល ខ ល នគ chumreapsour.. wordpress.. com ដ លប ល កន សរស រ រ បរ ប ព បទព ស ធន របស កញ ញ ន ងមត យ បល របស យ វជនដទ ទ ត ព ក ព ន ធ ន ង បញ ហ សង គម ផ ស ងៗ ។ ប ល ក ន ក ម ន ដ ក បញ ជ លន វរ បថត ដ ល ជ ស ន ដ របស កញ ញ ផងដ រ។.. ស ររបស ចន ទ រ “ ក ន ង ព លអន គត ខ ញ ចង ក ល យជ អ នក ស រព ត ម ន អ ជ ព ។ ខ ញ ម ន ប ណង ចង ស វ ងរក ក រព ត ធ វ ជ ស ព នរវ ងប រជ ពលរដ ឋ ន ង រដ ឋ ភ ប ល ន ងជ សរស រ ព ត ម ន ត រ មត រ វ ន ងម ន លម អ ង សម រ ប ស រធ ណជន។ ខ ញ ក ចង ល បប ប ត ន វ ទស សន ដ ល ថ ស រ តខ ម រម នម ន សមត ថភ ព ដ ចប រស ។ ខ ញ គ តថ យ ងត រ វក រ សមភ ព យ នឌ រ ក ន ង ក រអភ វឌ ឍន ខ ល ន ឯង ន ងសង គម ខ ញ សង ឃ មថ ខ ញ អ ចល កទ កច ត ត ដល ស ត រ ផ ស ងទ ត ក ន ង ក រ បន តក រង រប រភ ទ ន តទ ទ ត។.. ៧ ឧសភ ២០១៣.. គ ម ធ ត កល យ ណ.. ល ក ស រ គ ម ធ ត កល យ ណ គ ជ អ នកផល តកម មវ ធ ឯករ ជ យ ម ន ក ។ ល កស រ ម ន បទ ព ស ធន ជ ង១២ឆ ន ក ន ងក រ ផល តកម មវ ធ ទ រទស សន ន ងជ អ នកផល តឈ ត អប រ ស ខភ ពខ ល ៗ ឈ ត ផ ស យ ព ណ ជ ជកម ម ភ ពយន ត ឯកស រ ន ងកម មវ ធ ទ រទស សន ផ ស ងជ ច រ នទ ត។ ល ក ស រ ក ធ ល ប ធ វ ក រជ ម យន ងស ថ ប ន ល ប ៗម យច ន នដ ចជ ប ប ស វ ល ស វ ស ត រ ស អង គក រ ផ សព វផ ស យ អប រ ស ខភ ព កម ព ជ (ឆ មស ) អង គក រ ម លន ធ សកល សម រ ប អភ រក ស ធម មជ ត ន ង កម មវ ធ អភ វឌ ឍន អង គក រ សហប រជ ជ ត (យ អ នឌ ភ ) ផងដ រ។.. ច ប ព ២០១០ ដល ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ល ក ស រ ប នធ វក រជ អ នកគ រប គ រងផល តកម មវ ធ ទ រទស សន ឲ យ អង គក រ យ អ នឌ ភ ន ង ទទ លខ សត រ វ ផល ត កម មវ ធ “សមធម ” ជ កម មវ ធ ទ រទស សន ម នគ ល ប ណង ពង រ ង ល ទ ធប រជ ធ បត យ យក ន ងប រទ សកម ព ជ (www.. equitycam.. tv) ។ កម មវ ធ សមធម ភ គច រ នប ន ជ ឥទ ធ ពល ដល រដ ឋ ភ ប ល ក ន ងក រធ វ ស ចក ដ សម រ ចច ត តដ លទ ក ទងន ងបញ ហ ស ខ ន ៗ ម យច ន ន ដ ចជ ក រផ តល ដ សម បទ ន សង គមក ច ច ក រជ ករ ក រសង ល ន ដ ឋ ន សម រ ប ប រជ ជនដ លត រ វ បណ ដ ញ ច ញ គ រ ថ ន ក ចរ ចរណ ន ងហ មឃ ត ក រផ សព វផ ស យគ រ ងស រវ ង។ កម មវ ធ ទ រទស សន ន ង យ ទ ធន ក រ របស ល កស រ កល យ ណ គ ភ គច រ ន ទទ ល ប ន ជ គជ យ ជ ង កម មវ ធ ន ន ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ ឧទ រហណ ន ភ ព ជ គ ជ យ របស ល ក ស រ ម ន ដ ចជ “ស ខភ ពល អ អន គត បវរ រ ងរ ង ” កម មវ ធ “ប សកកម មតន រ ត” ន ងកម មវ ធ “ សមធម ” ។.. ស ររបស ល ក ស រ កល យ ណ “ខ ញ ម ន ប ណង ប រ ថ ន យ ង ម ម ត ច ព អ ជ ពជ អ នកស រព ត ម ន ន ង ជ ជ ក ថ ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ អ ច ដ រ ត ន ទ យ ង ស ខ ន ដ ម ប ផ ល ស ប ដ រ ព ភព ល ក ន ង ធ វ ឲ យ ព ភព ល ក ក ល យ ទ ជ កន ល ង ម យ ដ ប រស រ ឡ ង។”.. ៦ ឧសភ ២០១៣.. អ ង ចន ថន.. ល ក អ ង ចន ថន ហ អ ង ប នថន បច ច ប បន ន ជ ន ពន ធ ន យក ន វ ទ យ ស ឡ ង ប រជ ធ បត យ យ (វ អ ឌ )។ ល ក ប ន ក តន ក ន ង គ រ ស រកស ករ ម យ ក ន ងខ ត តក ពត ជ ប ព រ ដ ន កម ព ជ - វ តណ ម។.. ត ងព ន ក ម ង ល ក ត ងត ច លច ត ត ស ដ ប ន ង ធ វ ត រ ប ត ម អ នក ស រព ត ម ន ក ន ង វ ទ យ អន តរជ ត ន ន ដ ចជ វ ទ យ ស ឡ ង សហរដ ឋអ ម រ ក វ ទ យ អ ស ស រ ន ង វ ទ យ ប រ ង អន តរជ ត ។ ច ណ ប អ រម មណ ព ក ម រភ ព ប ន ន ឲ យ ចន ថន សម រ ច ច ត តធ វ ក រ ជ អ នក យកព ត ម ន ។ ក ន ងឆ ន ២០០៤ ល កប ន មក ស ក ស ន ភ ន ព ញ។ ល កត រ វ ធ វ ក រ ក រ ម ង ដ ម ប ផ គត ផ គង ក រ ស ក ស របស ល ក។ បន ទ ប ព បញ ចប ក រ ស ក ស ល ក ប ន ច លរ ម វគ គ បណ ដ បណ ដ ល រយ ព ល ៣ខ ដ ល រ ប ច ដ យ មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ ។ បន ទ ប មកគ ត ដ ក ព ក យ ច ល ធ វ ក រ ជ ម យ វ អ ឌ ហ យ ត រ វប ន គ ជ រ សរ ស ជ ប គ គល ក ។.. ស រ របស ល ក ចន ថន ៖ “ ក ន ងន ម ជ អ នកស រព ត ម ន គ ម ន ម យន ទ ណ ដ ល ត រ វភ ល ច ព ត ម ន គ ម ន ម យន ទ ណ ដ ល ត រ វធ វ ម ន ដ ង ម នឮ ច ព ព រ ត ត ក រណ ដ ល ក ត ឡ ង ន ទ ។ អ វ ដ ល ខ ញ ប ន ដ ង ស ធ រណ ជនគ រ ត ប ន ដ ង ផងដ រ។”.. ៥ ឧសភ ២០១៣.. ហង ស ចក រ.. ល ក ហង ស ចក រ ហ ជ យ ឧត ដម ជ ច ងហ វ ង ក រផ ស យ ន ង ន ពន ធន យក ន ស រព ត ម ន “ខ ម រម ច ស ស រ ក” ។ ល ក ប ន ទទ ល ព នរង វ ន ព អង គក រ អ នកឃ ល ម ល ស ទ ធ មន ស ស ក ន ងឆ ន ២០១១។ ល ក ប ន ច ប ផ ត ម ក រង រ ក ន ង ឆ ន ១៩៩៤ ធ វ ជ អ នក យក ព ត ម ន ឲ យ ស រព ត ម ន ម យ ច ន ន ហ យ ក ន ង ឆ ន ១៩៩៨ ល កប ន ប ព ម ព ក ស ត ផ ទ ល ខ ល ន ឈ ម “ សម ល ងខ ម រ ស ន ហ ជ ត ”។ ច ង ឆ ន ២០០០ ល ក ប ន ធ វ ក ល យ ជ អ នក ន ពន ធ អត ថបទ ផ ន ក នយ ប យ ឲ យ ស រព ត ម ន មនស ក ខ ម រ ហ យក ន ងឆ ន ២០០៧ ល កប ន បង ក ត ស រព ត ម ន “ខ ម រម ច ស ស រ ក”។.. រយ ព ល ២០ឆ ន សម រ ប បទ ព ស ធន ជ អ នក ស រព ត ម ន ល ក ទទ លក រ គ រ ម ក ហ ង រ ប ម នអស ។ ល ក ក ធ ល ប ត រ វ ប ន មន រ ត រដ ឋ ភ ប ល ថ ន ក ខ ពស ប ដ ង ព បទ បរ ហ រ ក រ ត ក ន ង ឆ ន ២០០៨ ន ង បទ បរ ហ ក រ ត ន ង ផ ស យ ព ត ម ន ម នព ត ក ន ង ឆ ន ២០០៩។ ក ន ងន ម ជ អ នក ស រព ត ម ន កម ព ជ ល កជ ជ ក ថ អ នក ស រព ត ម ន ប រឈម ន ង ក រ គ រ ម ក ហ ង ក រច ប ខ ល ន ហ យព ល ខ ល ទ ត គ ក រ សម ល ប ដ លន ជ ក រ ប នប ង ប ប ក ស ម រត របស អ នក ស រ ព ត ម ន ។.. ស រ របស ល ក ចក រ ៖ “ខ ញ ស ម អ ព វ ន វ ឲ យ បញ ឈប ក រ គ រ ម ក ហ ង គ រប រ បភ ព មកល អ នក ស រ ព ត ម ន ហ យ ន ជន ដ ដល ដ ល សម ល ប អ នក ស រព ត ម ន ទ ងអស មក ទទ ល ទ ស ត ម ច ប ប ដ ម ប បញ ចប វប បធម ន ទណ ឌភ ព ន កម ព ជ ។ សម រ ប អ នក ស រព ត ម ន ទ ង អស ស ម ម ត ត ក ល ហ ន ឡ ង ដ ម ប ផ ដល ព ត ម ន ព ត ជ ន ស ធ រណ ជន ហ យ ស ម ក ខ ល ច ក រ គ រ ម ក ហ ង របស ប គ គល ណ ឲ យ ស ។ ”.. ៤ ឧសភ ២០១៣.. ប ស វ.. ល ក ប ស វ បច ច ប បន នធ វ ក រជ អ នកយក ព ត ម ន ឯករ ជ យ ឲ យវ ទ យ ស ឡ ង ប រជ ធ បត យ យ (វ អ ឌ ) ប រច ន ខ ត តស មរ ប ជ កន ល ង ដ ល ល កប ន ច ល ធ វ ក រ ជ អ នក យក ព ត ម ន ស ម គ រច ត ត ច ប ព ឆ ន ២០១១ មកទល ឆ ន ២០១២។ ល ក ប ស វ សម រ ច ច ត ត ច ប អ ជ ព ជ អ នកស រ ព ត ម ន ដ យ ស រត ច ណ ប អ រម មណ ល ក រ អ ន ស រព ត ម ន ន ង ទទ ល យក ន វព ត ម ន ថ ម ៗ។ ល ក ក ម ន ប ណង ចង ផ ដល ព ត ម ន ជ ន ទ ស ធ រណជន អ ព ស ថ នភ ព បច ច ប បន ន ក ន ងជ វ ត ប រច ថ ង របស ព កគ ។.. ល ក ម ន បទ ព ស ធន ច ន ន ៥ឆ ន ជ អ នក យកព ត ម ន ឲ យស ថ ន យវ ទ យ ។ ដ ប ង ឡ យ ល ក ច ប ផ ត ម ធ វ ក រ ជ អ នក យក ព ត ម ន ឲ យ សម ព ន ធ អ នក ស រព ត ម ន ន ខ ត ត ស មរ ប បន ទ ប មក ល ក ក ធ វ ក រ ន វ ទ យ ក រ ង អង គរ អ ហ វអ ម ៨៩.. ៥ ម ន ទ ត ង ន ខ ត តស មរ ប ហ យ ស រប ព ល ជ ម យ គ ន ន ដ រ ល កក ប ន បម រ ក រ ឲ យ វ ទ យ ខ ម រ ព ភពល ក ន ក ន ង សហរដ ឋ អ ម រ ក។ ក ន ងឆ ន ២០១១ ល ក ប ន ទទ ល ជ យល ភ ច ណ ត ថ ន ក ល ខ ម យ ខ ង សរស រ ស រព ត ម ន ផ ន ក ស រ ភ ព បញ ច ញមត រ បច ដ យ មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ។.. ស រ របស ល ក ស វ ៖ “ធ វ ជ អ នក ស រព ត ម ន ជ ប ប រទ ន វក រ ប រថ យ គ រ ថ ន ក ជ ច រ ន ខ ញ ផ ទ ល ធ ល ប រងក រ គ រ ម ក ហ ង ន ង ក រជ រ ប រម ថ ព មន ត រ រដ ឋ ភ ប ល ឬ អ នក ម ន អ ណ ច ន ព ល ដ ល ខ ញ សរស រ អត ថបទ ព ក ព ន ធ ន ង ទង វ ខ សច ប ប របស ព ក គ ។ ខ ញ ក ចង បង ហ ញ ប រ ប ដល រដ ឋ ភ ប ល ន ង ស ធ រណជន ដ ម ប ឲ យ ទទ ល ស គ ល ថ អ នកស រ ព ត ម ន ម នម ន ជ អ នក បង ក បញ ហ ដល សង គម ន ទ ប ន ត ត ន ទ របស យ ង គ ធ វ ជ ស ព ន សម រ ប បញ ជ ន ស រព ប រជ ពលរដ ឋ ទ រដ ឋ ភ ប ល ព រដ ឋ ភ ប ល ទ ប រជ ពលរដ ឋ ។.. ៣ ឧសភ ២០១៣.. ឃ ន អ ឡ ច.. ល ក ឃ ន អ ឡ ច គ ជ អ នក ក ស ត ន ង ជ អ នក ផ ស យ ស ឡ ង ជនជ ត ខ ម រ ធ វ ក រ ឲ យវ ទ យ អ ស រ ដ ល ដ ល ជ ផ ន ក ម យ ន ស ជ វកម ម ស ត ទស សន អ ស រ ដ ល (ABC) ។.. ក រង រ របស ល ក អ ឡ ច ប ន ផ តល ឱក ស ឲ យល ក ធ វក រ ភ ជ ប ទ ន ក ទ នង ន ង រ ម ច ណ ក ដ យ ប រ ស មត ថភ ព ល ក ផ ទ ល ជ ន ដល ប រទ ស កម ព ជ ដ លជ ប រទ ស ក ណ ត របស ល ក ប ទ ប ជ ល ក ច ត ទ ក ថ ប រទ ស អ ស រ ត ល ជ ផ ទ ទ ហ យ ក ដ យ ។ ល ក អ ឡ ច ប ន បញ ចប ថ នក បរ ញ ញបត រ វ ស វកម ម ផ ន ក បច ច កវ ទ យ អ នធ ណ ត ន ង ទ រគមន គមន ព ស កលវ ទ យ ល យ ម លប ន ប ន ត ល ក អ ឡ ច ប ន ច ប យកវ ស យ ផ សព វផ ស យ ន ង ប ន ក លយ ជ អ នក ផ ស យ ស ឡ ង វ ទ យ ព រ ល ក គ តថ ត ន ទ ស ខ ន របស ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ គ ធ វ ឲ យ ម ន ក រ អភ វឌ ឍន ប រទ ស។ ល ក អ ឡ ច ក ប ន បញ ចប ថ នក អន បណ ឌ ត ផ ន ក ក រ អភ វឌ ឍន អន តរជ ត ន ង ម ន ច ណង ច ណ ល ច ត ត ធ វ ក រង រ ស ម គ រច ត ត ក ន ង ព ល ទ ន រ របស ល ក ផងដ រ ។ ទស សន វ ជ ជ ម យ ដ ល ល ក ប រក ន ភ ជ ប ន គ ក ររ នស ត រ ព ញ ម យ ជ វ ត ដ ច ន ធ វ ឲ យ ល ក បន តក រ ស ក ស ថ នក អន បណ ឌ ត ផ ន ក ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ស រគមន គមន ន ទ ក រ ងម លប ន ដ ល ជ ទ កន លង ស ន ក អ ស រ យ របស ល ក។.. ល ក អ ឡ ច ន យ យ ថ “ខ ញ ម ន ក ត ត យស ណ ស ដ ល អ ច បម រ ប រយ ជន ស ធ រណ សម រ ប ប រទ ស កម ព ជ ន ង ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ន ជ វ ញ ព ភព ល ក ត មរយ ក រផ តល ជ ដ ណ ង ន ង ព ត ម ន ដ ល អ ច ជ យ ព កគ ធ វ ក រ សម រ ច ច ត ត ប ន ត រ មត រ វ ព ក ព ន ធ ន ង រ ងរ វ ដ ល ម ន ឥទ ធ ពល ល ជ វភ ព ប រច ថ ង របស ព កគ ។ ក រ អភ ឌ ឍន សង គម ម យ ន ង ត រ វរ ង ស ទ ប រស ន ប ប រជ ពលរដ ឋ ក ន ង ប រ ទ ស ន ម ន ត រ វ ប ន អន ញ ញ តឲ យ ន យ យ គ ត ន ង បញ ច ញមត ដ យ ស រ ។ ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ គ ជ វ ទ ក ម យ សម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ ក ន ងក រ បង ហ ញ ន វ ទស សន គ ន ត ទ ល បញ ហ ដ ល ព កគ រងផល ប ព ល ហ យ ស រប ព ល ជ ម យគ ន ន ដ រ គ ធ វ ក រ ផ ដល ន វ ព ត ម ន ត រ មត រ វ ន ង ម ន លម អ ង ។ ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ព តជ ម ន ស រ ស ខ ន ណ ស ក ន ងក រ ធ វ ឲ យ ប គ គលម ន អ ណ ច ទទ ល ខ សត រ វ ច ព គ ល- នយ ប យ ន ង ក រ សម រ ច ច ត ត របស ព កគ ដ លម ន ឥទ ធ ពលមក ល ជ វភ ព ប រច ថ ង របស ប រជ ពលរដ ឋ ។”..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=campaigns/freedomday/freedom.php&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ទ ព រ យ ទ ធន ក រ ដ ល ង យ ម ប ប ផ ៖ ទ ព រ ន ប ន ប រម ល ន វ ព ត ម ន ស ដ ព ក រផ ត ចផ ត ម យ ទ ធន ក រ របស ម.. ស.. ម.. ក ក ន ង គ លប ណង ទ មទ រ ឲ យ ម នក រ ដ ល ង សកម មជន ដ ធ ល គ អ នកស រ យ ម ប ប ផ ដ ល ត រ វប ន ជ ប ពន ធន គ រ ដ យ អយ ត ត ធម ។ ក ន ង ទ ព រ ន ល កអ នក ន ង អ ច ទទ លប ន យ ង ង យស រ ល ន វ ព ត ម ន ឬ ត ណ ដ ល រ មម ន ៖ យ ទ ធន ក រ " ស ឡ ង ស រ ភ ព " សម រង ព រ ត ត ក រណ ស ខ ន ៗ ក ន ងអ ឡ ង រយ ព ល ១ ឆ ន ដ ល អ នកស រ ជ ប ពន ធន គ រ ក រវ ភ គ ផ ន ក ច ប ប ព បទ ច ទប រក ន ប រឆ ងន ង សកម មជន ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស រ បន ក ដ ចជ ស ចក ដ ថ ល ងក រណ ផ ស ងៗ ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង ករណ ន ។.. ទ ញយកព រ ត ត ក  ...   ប ជ វ ញបទច ទប រក ន ន ងក រក ត ទ សល សកម មជនដ ធ ល អ នកស រ យ ម ប ប ផ (ករណ ព រហ មទណ ឌល ខ ១៥៦០).. សកម មជនដ ធ ល អ នកស រ យ ម ប ប ផ បន តន ជ ប ពន ធន គ រអស រយ ព ល ១ឆ ន ប ទ ប ជ ខ វ ភស ត ត ង ជ ក ល ក ដ ម ប ធ វ ក រ ច ទ ប រក ន ល រ ប អ នកស រ ក ដ យ.. ម នព លសន វក រស ល ឧទ ធរណ ល ករណ របស អ នកស រ យ ម ប ប ផ ដ លត រ វប នក ណត ធ វ ន ថ ង ទ ០៥ ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ ឈ នច លមកដល ម.. ក ច ញផ ស យន វក រវ ភ គផ ន កច ប ប ម យស ដ ព ក រច ទប រក ន ន ងក រក ត ទ សរបស ស ល ដ ប ងរ ជធ ន ភ ន ព ញ.. ក សម ព ធយ ទ ធន ក រ “ស ឡ ងស រ ភ ព” ដ ម ប គ ទ រសកម មជន យ ម ប ប ផ ដ លជ ប ពន ធន គ រ ន ងទ មទ រក រដ ល ងជ បន ទ ន.. ក អ ព វន វស ល ឧទ ធរណ ឲ យពន ល នសវន ក របណ ដ ងឧទ ធរណ ល ស ណ រ ងអ នកស រ យ ម ប ប ផ ដ លជ សកម មជនប កកក..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=campaigns/yormbopha/index.php&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ឋ ន ន ក រមច ប ប ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2014-01-09.. ល ខ ត ប ក រ ណ គ ត យ ត ត ជ ត ស រ បត ម ឋ ន ន ក រ មជ ក ល ក ដ លច ប ច ត រ វត ច ងក រ ងឡ ង ដ យ គ រ ព ត ម គ ល ក រ ន ន ត រ ដ ធ ។ ត យ ង ណ ក ដ យ ម ន ក រ ណ ម យ ច ន ន ដ ល រ ជ រ ដ ធ ភ ប ល ក ក ម ព ជ (" រ ដ ធ ភ ប ល ") ម ន គ រ ព ត ម ឋ ន ន ក រ ម ន ហ យ ប រ ប រ ស ន វ ល ខ ត ត ប ក រ ណ គ ត យ ត ត ដ ល ម ន ក ម រ ត ទ ប ដ ម ប គ រ ប គ រ ង ល ប ញ ហ ស ទ ធ ម ន ស ស ជ ម ល ដ ធ ន ។.. ក រ អន វត ត ច ប ប ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ន កម ព ជ.. រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ("រដ ឋ ភ ប ល") ម ន ក ត ព វក ច ច ត រ វ គ រព បទ ដ ឋ ន ម យ ច ន ន អន ល ម ត ម ច ប ប ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ។ រដ ឋ ភ ប ល ត រ វ ត អន វត ត ត ម គ ល ក រណ ជ ស យ ហ ស ន ហ (Jus Cogens) ន ង ច ប ប ទ ន ម ទម ល ប អន តរជ ត ហ យ ក តព វក ច ចន ត រ វ ប ន ចង ភ ជ ប ដ យ សន ធ សញ ញ ន ង អន សញ ញ អន តរជ ត ដ ល ខ ល ន ប ន ផ តល សច ច ប ន។.. ច ប ប ស ត ព ក រ ង រ ឆ ន  ...   ន ង ស ន ធ សញ ញ ធ វ បត យ ប ន ទ វ ភ គ ។ ជ ង ន ទ ទ ត ម ត រដ ឋ ន អន តរជ ត ផ តល គ ល ក រណ ណ ន ដ ល ម ន ស រ ស ខ ន ស ត ព ន ត វ ធ បត យ ប ន សម ស រប។ ទ ប ជ យ ង ណ ក ដ យ បទ ព ស ធន ថ ម ៗ ប ន បង ហ ញ ថ ក រ អន វត តន ក រ ធ វ បត យ ប ន ន ប រទ ស កម ព ជ គ រ ត ត រ វ ប ន ត រ ត ព ន ត យ ឡ ង វ ញ ដ ម ប រ ម បញ ច ល ស ទ ធ មន ស ស ន ង ដ ម ប ធ ន ថ ក រ ធ វ បត យ ប ន ត រ វ ប ន អន វត ត ដ យ គ ម ន ក របង អ ក ។.. ច ប ប ស ត ព ក រ គ រប គ រង រដ ឋប ល ឃ សង ក ត -ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-06-08.. ពណ ក រហម (ច ប ប ដ ល ត រ វ ច ត ច ណ ត ថ ន ក ពណ ក រហម គ រ ត ត រ វ ប ន បដ ស ធ ច ត ទ ក ជ ម យ ឬ ធ វ ស ចក ត ព រ ង ឡ ង វ ញ ) មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ប ន ច ត ច ណ ត ថ ន ក ពណ ក រហម ច ប ប ន ។ ច ប ប ន ប ន ផ តល ត ន ទ ដ ល ម ន អ ណ ច ល ស ល ប ឲ យ ក រស ង មហ ផ ទ ("ក.. ផ")។ ដ ល ប ព ល ដល បទ ប ប ញ ញត ត វ ជ ជម ន ម យ ច ន យ ដ យស រ ត ត ន ទ របស ក រ ម ប រ ក ស ឃ សង ក ត ("ក រ មប រ ក ស ") ក ន ង ន ម ជ អ នក ត ណ ង របស ប រជ ពលរដ ឋ ម ន ក រ ល ប ក ក ន ង ក រ សម រ សម រ ល ជ ម យ ន ង ត ន ទ របស ក រ ម ប រ ក ស ដ ល ជ ភ ន ក ង រ របស រដ ឋ ដ យ ត ន ទ ដ ប ង គ ត ណ ង ឲ យ ផល ប រយ ជន របស ប រជ ពលរដ ឋ ហ យ ត ន ទ បន ទ ប ត ណ ង ឲ យ ផល ប រយ ជន របស រដ ឋ ន ង គណបក ស ក ន អ ណ ច ។ វ មជ ឈក រ គ វត ថ ប ណង ដ ប រព ម យ ប រស ន ប វ ផ ទ រ អ ណ ច ទ ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ទ ទ ។ ច ប ប ន បរ ជ យ ប ធ ប ទ ន ង វត ថ ប ណង ស ខ ន ន ។.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ច ប ប - ព ណ ក រហម.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_factsheet.php&cat=Rule%20of%20Law&id=5&lang=khm&show=factsheet
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ទ ធ ន ល អ នធ ណ ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-13.. ថ ម ៗ ន ក រ ម ប រ ក ស ស ទ ធ មន ស ស អង គក រ សហប រជ ជ ត ទ ប ត ប ន អន ម ត ន វ ស ចក ត សម រ ច ម យ ស ត ព ក រ ល ក កម ពស ន ង ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ល អ នធ ណ ត។ ច ណ ច ន គ ដ ម ប បញ ច ក ថ ស ទ ធ ទ ង ឡ យ ដ ល មន ស ស ម ន ន ក រ ប រព ន ធ អ ន ធ ណ ត ក គ រ ត ត រ វ ប ន គ រព ន ល អ ន ធ ណ ត ផង ដ រ ដ ល ម ន ដ ច ជ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន ង ស រ ភ ព ទទ ល ព ត ម ន ។ ទ ប ជ ម ន ចលន អន តរជ ត ស ដ ក រព រ ស ទ ធ ន ង ស រ ភ ព ល ប រព ន ធ អ ន ធ ណ ត ក ដ យ ប ន ត រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ប ន ប រក សថ ម ៗន ថ រដ ឋ ភ ប ល ក ព ង ត ធ វ ស ចក ត ព រ ង ច ប ប គ រប គ រង ប រព ន ធ អ នធ ណ ត ដ ប ង ម យ ដ ម ប គ រប គ រង ន ង ដ ក ក ហ ត មក ល ក រ ប រ ប រ ស អ នធ ណ ត ។ ដ ច ន ដ យ ផ ទ យ ទ ន ង ន ន ន ក រ អន តរជ ត ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ក ន ង ព ល ឆ ប ៗ ន ន ង ត រ វ ធ ល ក ក ន ង ក រ ប រឈម។.. ក រ ប ប ទ ស ទ ធ ផ ស ព វ ផ ស យ ត ម រលក អ ក ស.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-06-15.. ក រ ប ប ទ ស ទ ធ ផ សព វ ផ ស យ របស ប ស ត វ ទ យ ម យ ច ន ន ក ន ង ព ល ប ឆ ន ត ឃ សង ក ត ថ ម ៗ ន បង ហ ញ ជ ឧ ទ ហរណ អ ព ក រ ប តជ ញ ច ត ត របស រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (" រ.. ដ.. ក") ក ន ង គ ល ប ណង រ រ ង ប រព ន ធ ផ សព វ ផ ស យ ន ង ដ ក កម រ ត ល ស រ ភ ព ខ ង ព ត ម ន ន ង ក រ បញ ច ញ មត ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (" កម ព ជ ") ដ  ...   ន ង អ ព រ ស អ ង។ ជ លទ ធ ផល ព ក គ ត រ វ ប ន គ ប បង ដ ល ន បង ក ជ រប ង រ រ ង ព ក គ ម ន ឲ យ ច ល រ ម ក ន ង ក រ អភ វឌ ឍន ស ដ ឋក ច ច ន ង សង គម ក ន ង ប រទ ស.. ស រ ភ ព ខ ង ព ត ម ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-04-12.. ស រ ភ ព ខ ង ព ត ម ន ត រ វ ប ន គ ទទ ល ស គ ល ជ ស កល ថ ជ ស ទ ធ ម ល ដ ឋ ន របស មន ស ស ន ង ជ ជ ន គន ល ន ល ទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ។ រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ("រ.. ក") ប ន ប រក ស ក រ ប ត ជ ញ ច ត ត របស ខ ល ន ដ ម ប ផ តល ស ទ ធ ទទ ល ប ន ព ត ម ន ត ទ ជ យ ង ន ក ត ស ទ ធ ទទ ល ប ន ព ត ម ន ក រ ប រ ប រ ស ព ត ម ន ន ង តម រ វ ក រ ព ត ម ន ហ ក ដ ច ជ ន ឆ ង យ ព សង គម កម ព ជ.. ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ង ស រ ភ ព ខ ង ក រ អប រ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-16.. ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ង ស រ ភ ព ខ ង ក រ អប រ ត រ វ ប ន ក រ ព រ ដ យ បទ ប បញ ញត ត ន ច ប ប ជ ត ន ង ច ប ប អន តរជ ត ។ ស ច ក ត សម រ ច ច ង ក រ យ ស ត ព ក រ ច ញ បញ ជ ប រធ ន បទ ស រ ណ ដ ល ហ ម ឃ ត ន ស ស ត ម ន ឲ យ សរស រ របស ស កល វ ទ យ ល យ ភ ម ន ទ ន ត ស ស រ ត ន ង វ ទ យ ស ស ត រ ស ដ ឋ ក ច ច ក ន ង រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ជ ឥទ ធ ពល អវ ជ ជម ន ជ ខ ល ង ទ ង ទ ល ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ អប រ ន ង ព រម ទ ង ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ហ យ ន ជ ក រ រ ត ត ប ត ដ ដ ល ៗ ច ង ក រ យ ទ ល ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ") ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_factsheet.php&cat=Fundamental%20Freedom&id=5&lang=khm&show=factsheet
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ប ម រ ម ល ក រ ជ ប ប រ ជ ក រ ដ រ ក ប ន ន ង ប ត ក ម ម ន ក ម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2014-01-10.. ក រ ស ម រ ច ច ត ត ន ព ល ថ ម ៗ ន រ ប ស រ ជ រ ដ ធ ភ ប ល ក ម ព ជ ( រ ដ ធ ភ ប ល ) ក ន ង ក រ ដ ក ច ញ ន វ ប ម រ ម ដ យ គ ម ន ព ល ក ណ ត ទ ល រ ល ក រ ធ វ រ ប ត ក ម ម ក រ ប រ ម ល ផ ត ឬ ក រ ដ រ ក ប ន គ ជ ក រ អ ន វ ត ត ន ម ន ស ម ម ត រ ន ង រ ល ភ ល ស ទ ធ ស រ ភ ព ក រ ជ ប ប រ ជ ដ យ ស ន ត វ ធ ។ គ ប ផ ស ន ង ក រ ប រ ប រ ស ក ម ល ង ហ ស ហ ត ត រប ស ក ង ក ម ល ង រ ក ស ស ន ត ស ខ ទ ល ក រ ម ប ត ក រ ប ញ ហ ន ត រ វ ប ន ច ត ទ ក ថ ជ ក រ ធ វ ឲ យ ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ ម ន ស ស ន ព រ រ ជ ណ ច ក រ ក ម ព ជ ( ក ម ព ជ ) ធ ល ក ដ ន ដ ប ។.. ក រ ប រ កម ល ង ហ ស ហ ត កម ម របស កម ម ករ.. ក រ ប ន ប ង ដ ហ ង ស យ ង ខ ល ង របស អ ជ ញ ធរ ថ ម ៗន ក ម ង ក រប ប ក ប ត កម ម ដ ល កម មករ ធ វ ឡ ង គ ជ គ រ ម យ ទ ត ដ ល បង ហ ញ ឲ យ ឃ  ...   ន ង ក រ តវ របស កម មករ កម មក រ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-20.. ក រ ប ន ប ង ន ព ល ថ ម ៗ ន របស អ ជ ញ ធរ ដ យ ប រ អ ព ហ ង ស ដ ម ប បង ក រ ប ល ក រ ធ វ ប ត កម ម របស កម មករ កម មក រ ន ដ ល រ ម បញ ច ល ទ ង វ យ ដ ន ង ក រ ច ប ខ ល ន ប ត ករ ជ ករណ ម យ ក ន ង ច ណ ម ករ ណ ជ ច រ ន ដ ល ក ត ម ន ន វ ទ ទ ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (( ដ ល បញ ជ ក ថ ជ រ យ ៗ អ ជ ញ ធរ ម ន គ រព វ ស ទ ធ ស រ ភ ព ន ក រ ប រ ជ ដ យ សន ត វ ធ ។.. ក រ ប រ ប រ ស កម ល ង ពល កម ម ទណ ឌ ត ក ន ង ក រ បណ ត ញ ច ញ ដ យ បង ខ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-06-22.. ក រ ប រ ប រ ស ទណ ឌ ត ដ ម ប អន វត ត ក រ បណ ត ញ ច ញ ដ យ បង ខ ក ន ង ខ ត ត ព រ ស ហន បង ហ ញ ឲ យ ឃ ញ អ ព អ កប ប ក រ យ ដ យ ប ព ន ន ង កង វ ភ ព ទទ ល ខ ស ត រ វ របស រដ ឋ ក ន ង ក រ គ រប គ រង ពល កម ម ទណ ឌ ត ន ង អន វត ត ក រ បណ ត ញ ច ញ ដ យ បង ខ ដ ល ន ជ ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ ស រប ច ប ប ន ង ស ទ ធ មន ស ស របស ទណ ឌ ត ន ង ប រជ ពលរដ ឋ ដ ល រស ន ល ដ ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_factsheet.php&cat=Case%20Study&id=5&lang=khm&show=factsheet
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: សល ក ប ត រ ព ត ម ន ល ខ ព ស ស ប រច ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣៖ ក រ មប រ ក ស អ ជ ញ កណ ត ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-31.. សល ក ប ត រ ព ត ម ន ន ផ តល ន វ ទ ដ ឋភ ព ទ ទ អ ព ក រ មប រ ក ស អ ជ ញ កណ ត ល ដ ល ត រ វប ន បង ក តឡ ង ដ យម ន ក រគ ទ រ ព ក រស ង ក រង រ ន ង ប ណ ត បណ ត ល វ ជ ជ ជ វ (" ក រស ង ក រង រ ") ន យ ជក ន ង សហជ ព ក ដ ចជ ម នក រ ជ ជ រ មជ រ ង ព អង គក រ ពលកម ម អន តរជ ត (" អ យ ឡ ") ដ យម ន គ លប ណង ផ តល ន វ ប រព ន ធ សម រ ប ដ ស រ យ វ វ ទ ក រង រ រ ម ប រកបដ យ តម ល ភ ព ន ង ប រស ទ ធភ ព ។ សល ក ប ត រ ន ត ក ត ងឡ ង ដ យ ម.. ក ជ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ឯករ ជ យ ម ន ច លបក ស សម ពន ធ (" អង គក រ ") ដ ល ធ វ ក រ ដ ម ប ល កម ពស ន ង ក រព រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង គ រព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ន ទ ទ ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (" កម ព ជ ") ។.. អង គ ជ ន ជម រ វ ស មញ ញ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-27.. អង គ ជ ន ជម រ វ ស មញ ញ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ ស ល កបត រ ន ពណ ន អ ព ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ន អ.. វ.. ត.. ក ល ក រប ខណ ឌ ច ប ប ន ង រ ង ចម រ ង ចម រ ស ន ព លថ ម ៗ ន ដ ល ក ន ង ន រ ម ម ន ក រ ច ទ ប រក ន អ ព ក រ ជ រ ត ជ រ ក ន យ ប យ ផងដ រ ។ សល ក បត រ ន ក ផ តល ន វ អន ស សន ដ ល ព ច រ ណ អ ព ក រ ត ដ ណ ល ដ ល ស ថ ប ន ន ន ង បន សល ទ ក ស រ ប ត ល ក រ ន ង ន ត រដ ឋ ន ប រទ ស កម ព ជ ។ សល កប ត រ ន ត រ វ ប ន ត ក ត ង ឡ ង ដ យ ម.. ក ដ ល ជ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ  ...   ន ន ត វ ធ បណ ត ង ឧទ ធរណ ដល ប រជ ពល រដ ឋ កម ព ជ ដ ល ម ន ប ណង ដ ក ស ល ក រម ព រហ ម ទណ ឌ ឬ រដ ឋ ប ប វ ណ ប ន ត ប ន ជ ប ឧប សគ គ ដ យ ខ ល ន រស ន ក ន ង ត បន ដ ច ស រយ ល ន ង កង វ ខ ត មធ យ ប យ ធ វ ដ ណ រ មក ក ន រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ន ង ហ ត ដ ច ន ហ យ ក រ បង ក ត ស ល ឧទ ធរណ ន ត ម ត បន បង ហ ញ ព ជ ហ ន វ ជ ជ ម ន ន លទ ធភ ព ទទ ល ប ន យ ត ត ធម ន កម ព ជ ។.. គណ កម ម ធ ក រ ជ ត រ ប ច ក រ ប ឆ ន ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-05-31.. ស ថ ប ន ត រ ត ព ន ត យ ក រ ប ឆ ន ត ដ ល ម ន សមត ថក ច ច អព យ ក រ ត ន ង ឯ ករ ជ យ ហ យ ម ន សមត ថភ ព ដ ស រ យ បណ ត ង ប រកប ដ យ ប រស ទ ធ ភ ព ម ន ស រ ស ខ ន ណ ស ក ន ង ក រ ផ តល ទ ន ក ច ត ត ដល អ នក ប ឆ ន ត ល ន ត វ ធ ប ឆ ន ត ។ ទ ជ យ ង ណ ក ដ យ បញ ហ ព ក ព ន ធ ន ង រចន សម ព ន ឯករ ជ យ ភ ព ន ង ក រ ប រព រ ត ត ទ របស គ.. ជ.. ប ប ន ច ទ ជ ស ន រ ទ ក ទង ន ង លទ ធ ភ ព របស គ.. ប ក ន ង ត ន ទ ជ ស ថ ប ន ត រ ត ព ន ត យ ក រ ប ឆ ន ត ម យ ដ ល ជ ក ល ក ន ង ប រកប ដ យ យ ត ត ធម.. ស ថ ប ន ជ ត ស ទ ធ មន ស ស ន ព រ ទ ធសភ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-30.. ស ថ ប ន ជ ត ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ដ ណ ង ឲ យ យន ត ក រ ដ ម ន សក ត ន ពល ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ន ង ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ") បរ ជ យ ក ន ង ក រ បង ហ ញ ថ ស ថ ប ន ខ ល ន ម ន ស វ យភ ព គ រប គ រ ន ដ ម ប ធ វ ឲ យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ("រ.. រ.. ក") ធ វ ក រ ព ច រណ ច ព បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ន ន..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_factsheet.php&cat=Institutions&id=5&lang=khm&show=factsheet
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: Alert Detail.. Harsh Crackdown on Peaceful Assembly at Wat Phnom Results in Five Injured.. Date Issue.. 2013-10-18.. Nature of violation.. Rights involved.. Freedom of Assembly.. Brief Description.. On.. 18 October 2013.. , a large group of youths and monks gathered at Wat Phnom pagoda to perform a traditional ceremony and pray for Mr.. Mao Sok Chan, a 29 year old father of four who lost his life during the.. clash at Kbal Thnol bridge.. on the night of 15 September 2013.. This morning’s gathering, that started off peacefully, transformed into a violent confrontation with security forces resulting in at least five people, including one foreign freelance journalist, receiving minor injuries.. Four of the injured demonstrators were Ung Sohy, Tep Vanny, Heng Samnang and Keo Narong.. The foreign journalist has not yet been named.. The organizers of the gathering had originally planned to march to the First Instance Court after the ceremony at Wat Phnom in order to submit a petition calling for an investigation into the death of Mao Sok Chan.. The petition also called for increased independence of television stations, removing censorship and allowing stations to accurately report the real events that occur.. in Cambodian society.. The organizers were prevented from carrying out their plan  ...   Law”).. However, due to an alleged administrative error, staff at the Phnom Penh Municipal Hall rejected the letter.. The letter was submitted again on 16 October 2013 but received a negative response apparently as a result of late submission.. The rejection of the notification however was illegitimate, as the Demonstration Law requires that as long as groups notify the municipal authorities five days prior to the planned demonstration, the authorities are then required to permit the gathering.. Although the second notification was not sent until 16 October, City Hall had already been notified of the demonstration on 11 October, even if the notification letter contained an administrative error.. The rejection of legitimate demonstration notifications by the Phnom Penh Municipality has become a regular occurrence during the current political stand off in Cambodia.. It is the responsibility of the municipal authorities to facilitate these demonstrations and to maintain the peace, not to unnecessarily restrict free expression and assembly.. Contact.. For more information, please contact.. Ms.. Chhay Chhunly.. , CCHR Human Rights Defender Project Coordinator via telephone at.. +855 (0) 17 528 021.. or email at.. chhunly.. chhay@cchrcambodia.. or Ms.. Sorn Ramana, The Cambodian.. Freedom of Expression Project Coordinator.. via telephone at.. +855 (0) 17 655 591.. ramanasorn@cchrcambodia..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=44&id=5&lang=eng
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: Support Us.. Jobs.. National Internships.. International Internships.. Professional Volunteers.. Testimonials.. Campaigns.. Campaign for Freedom of Expression.. 22/11 Justice Fund.. Donate Us.. You can help us!.. Your support can help us conduct crucial research, advocacy and campaigning activities aimed at effecting concrete human rights change in Cambodia.. Your help can also support us in empowering local communities and activists throughout Cambodia who are fighting for their rights.. Your contribution will allow us to plan our projects  ...   For further information please feel free to contact us:.. How We Spend Your Donation.. 2012 CCHR Income & Expenditures.. Total income for 2012: $ 724,461.. AMOUNT.. PERCENTAGE.. Programs & Projects.. $ 587,149.. 81%.. Administrative.. $ 137,311.. 19%.. Total.. $ 724,461.. 100%.. Offline Donation.. CCHR bank account.. Bank Name.. Acleda Bank PLC.. Bank Address.. #61, Preah Monivong Blvd, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.. Account Name.. Cambodian Center for Human Rights.. Account Number.. 2900-20-177861-61..

  Original link path: /index_old.php?url=join_us/join_us.php&p=donate.php&id=7
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: The Cambodia Daily, 2014-01-10.. A coalition of international human rights groups on Wednesday issued a petition to press opposition CNRP leader Sam Rainsy and senior members of the government to publicly condemn.. What’s Happening in Cambodia ? VOA Speaks with Activist and Analyst Ou Virak.. VOA, 2014-01-10.. In recent weeks the Cambodia government has cracked down on striking garment workers demanding a doubling of the minimum wage, as well as political opposition groups who accuse the ruling party of rigging the last election.. Ou Virak and CCHR staff.. OMCT, 2014-01-08.. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the World Organisation Against Torture (OMCT) and the International Federation for Human Rights (FIDH), requests your urgent intervention in the following situation in Cambodia.. Chainsaws stayed busy in past year.. PPP, 2013-12-26.. The extent of the devastation of Cambodia’s forests was brought into sharp relief as 2013 drew to a close, with a series of detailed maps and satellite data released by NGOs showing the drastic depletion of the Kingdom’s woodland ecosystems And in a report released in August, the Cambodian Center for Human Rights said it had amassed evidence of rampant illegal logging in Preah  ...   the labor (sic) dispute and most likely lead to further violent crackdowns,” CCHR’s statement said.. Decision on Wages For Cambodian Garment Workers Triggers Protests.. RFA, 2013-12-24.. "CCHR is concerned that such statements calling for zero-tolerance on illegal strikes will only exacerbate problems within the garment sector," the statement said.. "Regardless of the legality of the strike, a zero-tolerance policy will only ignore the root causes of the labor dispute and most likely lead to further violent crackdowns against workers and union members.. " "By making such statements, GMAC is only adding fuel to the fire," CCHR Coordinator of the Business and Human Rights Project Duch Piseth said.. "Instead we call on GMAC to work together with workers and unions to settle disputes peacefully.. ".. PPP, 2013-12-20.. A vicious backlash on social media has seen angry messages escalate to death threats against human rights activist Ou Virak in reaction to his call for opposition leader Sam Rainsy to stop inciting discrimination against the Vietnamese.. Virak, president of the Cambodian Center for Human Rights, has been attacked on his Facebook page in comments ranging from disappointment to outright vulgar abuse.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 116.. 117..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&id=5
  Open archive

 • Archived pages: 507