www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ប រព ន ធ ព ត ម ន សង គម.. រ បភ ព ក ន ង Flickr.. វ ដ អ.. ស ត ប ក រផ ស យផ ទ ល ត មវ ទ យ.. សម ល ង.. ច ប ប.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ ជ ស ឡ ងរបស ម.. ស.. ម.. ក.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល.. វ ភ គប រច សប ត ហ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ក.. ស ឡ ង.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញ ផ ស យ ក ណត ត រ សង ខ ប ស ត ព ក រប រ ប រ ស កម ល ងហ ស ហ ត ទ ល ប ត ករ ន ឆ ន ២០១៣ ន ង ថ ក លទ ស ល អ ព ហ ង ស ក តឡ ង ន ព លម ស ញ ម ញ.. ស ថ ត ក ន ង ៖ ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. ថ ង ទ ០៣ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ម.. ក ”) ច ញផ ស យ ក ណត សង ខ ប ស ត ព ក រ ប រ ប រ ស កម ល ង ហ ស ហ ត ព ស ណ ក កងកម ល ង រក ស សន ត ស ខ ក ន ង ឆ ន ២០១៣ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (“កម ព ជ )។ ក ណត ត រ សង ខ ប បង ហ ញ ថ ក រ ប រ កម ល ង ហ ស ហ ត ប ន ក ត ឡ ងជ រ ង ទ ទ ន ក ន ង ឆ ន ២០១៣៖ យ ង ហ ចណ ស ម ន ប ត កម ម ច ន ន ២៥ ត រ វ ប ន បង រ ក ប ដ យ ហ ង ស ព ស ណ ក អ ជ ញ ធរ ដ ល ប ន ប រ ដ បង ឆក ក ភ ល ង ឧស ម ន បង ហ រទ ក ភ ន ក ប ពង ប ញ ទ ក ន ង ដ បងវ យន ង ប ប ក ប ត ករ។ ក រប ញ ប ព ស ណ ក ក រ មកង កម ល ង រក ស សន ត ស ខទ ល ប ត កម ម ប ន ន ឲ យ មន ស ស ព រន ក ស ល ប ន ង បន សល ទ ក មន ស ស ម ន ក ព ក រ ន ង យ ង ហ ច ណ ស ១៦ន ក ប នរង រប ស។ ច ន ន ប ត ករជ ច រ ន រ ប ម ន អស ត រ វ ប ន វ យដ ក ន ង ន ម ន ស រ ត ប ន ក រង គ រ ដ យ ស រ រល ត ក នផងដ រ ។.. ម.. ក សម ត ងក ត ប រម ភច ព ក រអ ព វន វរបស សម គមរ ងចក រក ត ដ រន កម ព ជ ដ ម ប  ...   ត ច ហ ម យ ដ យ ល ក ឡ ង ព ភ ស ដ ល ម ន លក ខណ រ ស អ ង ដ ល ល ក សម រង ស ប រ ធ ន គណបក ស សង គ រ ជ ត ប ន ប រ ក ន ងស ន ទរក ថ ថ ល ង ទ ក ន ក រ ម អ នក គ ទ រ ន ខ ត ត ស ម រ ប ក លព ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ (ទ វ ស ទ ធ មន ស ស អន ត រជ ត )។ ល ខ ត ច ហ ន ថ ល ង ថ “ក ន ង អ ឡ ង ន ក រប រម ល ផ ត ន ឯក ឧត តម សម រង ស ប ន ល ក ព ភ ក ស ព ជន អន ត ប រ វ សន វ ត ណ ម ដ យ ប ន ហ ព ក គ ត ថ “យ ន” ដ ល ព ក យ ន ជ រ យៗ ត រ វ ប ន ច ត ទ ក ថ ជ ព ក យ សម ត បង អ ប បង អ ន ” ។ បន ទ ប ព ប ន ផ សព វ ផ ស យ ល ខ តច ហ ន ម.. ក ទទ ល ក រ រ គន ជ ច រ ន ត ម រយ អ ម ល ន ង បណ ត ញ ផ សព វ ផ ស យសង គម ដ យ ម ន មត ជ ច រ ន អ អ ង ថ ព ក យ “យ ន ” ព ម ន ជ ព ក យ សម ត បង អ ប អង អ ន ន ទ ។.. រប យក រណ ស ដ ព កម ព ជ ៖ដ ម នជម ល ន ងវ ទ ក ព ភ ក ស អ ព បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន តសភ ជ ត ឆ ន ២០១៣.. 2013-12-17.. ស ថ ត ក ន ង ៖ មជ ឈមណ អលស ទ ធមន ស ស.. ក លព ថ ង ទ ១៧ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ទ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រផ ស យ បន ដផ ទ ល ន វក ច ចព ភ ក ស ក ន ងកម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ប រធ ន «រប យក រណ ស ដ ព កម ព ជ ៖ដ ម នជម ល ន ងវ ទ ក ព ភ ក ស អ ព បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន តសភ ជ ត ឆ ន តសភ ជ ត ឆ ន ២០១៣»ដ លម នវ គ ម នច ន ន ៣រ បគ អ នកស រ ផ ផ ត ណ ងប រជ ពលរដ ឋដ លប រឈមន ងក រដកហ តយកដ ធ ល ន ឃ យ យ អង គ ស រ កថ ពង ខ ត តក ពង ស ព ល ក ម ង ល ហ រ ប រជ ពលរដ ឋរងផលប ព ល ក ន ងជម ល ដ ធ ល ជ ម យទ ហ ន ន ឃ ត រព ងប រ ស ទ ស រ កត រព ងប រ ស ទ ខ ត តឧត តម នជ យ ន ងល ក វណ ណ ស ផ ត មន រ ដ សម របសម រ លកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ច ញផ ស យផ នទ ន ងទ ន នន យស រ ត ជ ប ឆ ន ត ក ន ងក រប ឆ ន តត ណ ងរ ស រ ត ន ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣.. 2013-11-25.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=filter_audio_album.php&cat=CCHR%20Audio%20Press%20Releases%20-%20Khmer%20Only&id=4&lang=khm&show=podcast
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: - កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ជ ក ម ម វ ធ ម យ ដ ល ព ភ ក ស ល គម រ ង ន ម យៗ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធមន ស ស កម ព ជ ម ន ផ ស យ ផ ទ ល ច ញ ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ត ម រយ វ ទ យ ស ប កឃ ម រ ងរ ល ថ ង ព ធ ព រហស បត វ ល ម ង ១១ - ១២ ថ ង ត រង ។ ល ក អ នក អ ច ទ ញយក ឬស ត ប ត ម ប រព ន ធ អ នធ ណ ត ប ន។.. អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស.. ន ថ ង ទ ០៩ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ អ នកស រ ផ ន ឈ នរ ត សកម មជនដ ធ ល មកព សហគមន ប ងកក ន ងល ក ឌ ច ព ស ដ ឋ អ នកសម របសម រ លគម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រ ន ងគម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធ មន ស សរបស ម.. ក។.. ក រអន វត តស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម របស ត ល ក រច ន ន៣.. ក លព ថ ង ទ ៨ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ គម រ ង សង ក តក រ ណ សវន ក រ របស ម.. ក ម ន ក ច ច ព ភ ក ស ត មវ ទ យ ម យស ត ព ក រ អន វត ត ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ន ត ល ក រ កម ព ជ បន ទ ប ព ម.. ក ប ន ច ញ ផ ស យ រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ៦ ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម ន ត ល ក រ កម ព ជ ក  ...   ធ វ ក រព រ ន ង ក រ អន វត ត ន ច ប ប ព ក ព ន ធ ន ង ជន ជ ប ច ទ ជ អន ត ជន ជ ដ ម។.. 2014-01-02.. ន ថ ង ទ ០២ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ អ នកស រ ច រ យ ន ម ប រធ នសហគមន ថ មគ ល។.. ត ក រ ត ឡ ង ប រ ក ឈ ន ល អប បបរម ផ អ ក ល កត ត អ វ ខ ល ?.. 2013-12-31.. ន ថ ង ទ ៣១ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ វ ល ម ង ១១:០០ន ទ ដល ម ង១២:០០ន ទ ថ ង ត រង គម រ ងធ រក ច ច ន ងស ទ ធ មន ស សរបស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ម.. ក ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ម យក រ មប រធ នបទ “ត ក រត ឡ ងប រ ក ឈ ន លអប បបរម ផ អ កល កត ត អ វ ខ ល ? ក ន ងកម មវ ធ វ ទ យ ន គម រ ងយ ងក ប នអញ ជ ញ វ គ ម នក ត ត យសដ លម នជ ន ញ ល វ ស យវ យនភ ណ ឌ ក ត ដ រ ព ក រស ងក រង រ ន ងបណ ត បណ ត លវ ជ ជ ជ វ ន ងសហព ន ធសហជ ពជ ត ន ឧស ស ហកម ម វ យនភ ណ ឌក ត ដ រកម ព ជ ដ ម ប ព ភ ក ស ព គ លជ ហររបស រដ ឋ ភ ប ល ន ងភ គ សហជ ពជ វ ញក រ ត ឡ ងប រ ក ឈ ន លអប បបរម ន ។.. 2013-12-26.. ន ថ ង ទ ២៦ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ឡ ង ស ច ត ប រធ នបណ ត ញសម ព ន ធប រជ ន ស ទកម ព ជ ។.. 12.. 13.. 26.. 27..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=filter_audio_album.php&cat=Human%20Rights%20Radio%20Program&id=4&lang=khm&show=podcast
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: - ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល.. ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ន ងវ ទ ក គ ល នយ ប យ ដ ធ ល ថ ន ក ជ ត ម ន ច ក ផ ស យ រ ងរ ល ថ ង អ ទ ត យ ថ ង ច ន ទ ន ងថ ង អង គ រ វ ល ម ង ១១-១២ ថ ង ត រង ។ ល ក អ នក អ ច ទ ញ យក ឬ ស ត ប ត ម ប រព ន ធ អ នធ ណ ត ប ន។.. ស រ ភ ព បញ ច ញមត ៖ ក រ ប រម ល ម ល ទ អន គត.. 2013-09-19.. ស ថ ត ក ន ង ៖ ភ ជន យដ ឋ ន ខ ម រ ស រ ន.. ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ន ជ វ ទ ក ច ហ ដ ម ប ឲ យ អ នកច លរ ម ជជ ក ព ភ ក ស ព ស ថ នភ ព បច ច ប បន ន ន ស រ ភ ព បញ ច ញមត ន កម ព ជ ន ង ប រម ល ម ល ល ស ថ នភ ព ន ស រ ភ ព ន ន ព ល អន គត.. យន តក រក ន ងក រល កកម ពស ក រច លរ ម ន ងភ ពជ ត ណ ងរបស ស រ ត ក ន ងនយ ប យន ថ ន ក ជ ត ”.. 2013-03-28.. ស ថ ត ក ន ង ៖ ភ ជន យដ ឋ ន ហ ហ គ.. ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ”យន តក រ ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ក រច លរ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត ក ន ង នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ” ត រ វ ប ន ធ វ ឡ ង ដ យ គម រ ង ល ក កម ពស សម សភ ព ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ថ ង ទ ២៨ ម ន ឆ ន ២០១៣ ន ភ ជន យដ ឋ ន ហ ហ គ ។ ក ច ច ព ភ ក ស ន ម ន ក រ ច ល រ ម ព ត ណ ង អង គក រ ដ ល ធ វ ក រ ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ គណបក ស នយ ប យ ន ង ស ថ ប ន ពត ម ន ផងដ រ ។ ន ជ សម ល ង ន ក ច ច ព ភ ក ស ដ លម ន វ គ ម ន មក ព គណបក ស នយ ប យ ន ង អង គក រ សង គម ស វ ល រ ម ទ ង បទ បង ហ ញ ព រប យក រណ ស ត ព នយ ប យក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ៖ បង ក ន ត ណ ង ស រ ត ដ យ មន រ ត សម រប សម រ ល គម រ ង ល ក កម ពស សម សភ ព ស រ ត ក ន ងវ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. ក រច លរ មរបស ស រ ត ន ងស ទ ធ ដ ធ ល.. 2013-02-21.. ស ថ ត ក ន ង ៖ ប ត ដ បង.. ន ជ សម ល ង ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ”ក  ...   ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ”ដ ល ប ន ធ វ ឡ ង ន ថ ង ព រហស បត ទ ០៧ ក ម ភ ២០១៣ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ។ សម ល ង ន ច ក ជ ប វគ គ ទ ១ គ ក រ ជជ ក ព ភ ក ស របស អង គក រ សង គម ស វ ល ទ ២ ក រ ជជ ក ព ភ ក ស របស គណបក ស នយ ប យ ន ង ទ ៣ គ ស ន រ ចម ល យ ព អ នក ច លទ ក ន គណបក ស នយ ប យ អ ព ក រ ល ក កម ពស ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ។.. ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ត ន ទ ស រ ត ក ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ឃ សង ក ត.. 2012-04-30.. ជ ផ ន ក ម យ ន គម រ ង ល ក ស ទ យ សម សភ ព ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ម យ រវ ង ត ណ ង មក ព គណ បក ស នយ ប យ ន ង សង គម ស វ ល ន ភ ជន យដ ឋ ន ហ ហ គ ភ ន ព ញ ន ថ ង ៣០ ខ ម ស ២០១២ ។ គ ល ប ណង ន ក ច ច ព ភ ក ស ន គ ដ ម ប ឲ យ អ នក ដ ល ធ វ ក រ ខ ង សម សភ ព ន ង ក រ ច ល រ ម របស ស ត រ រ ម គ ន ព ភ ក ស ល បញ ហ ស រ ស ខ ន ន ក រ ច ល រ ម របស ស ត រ ន ង គ ល ជ ហរ របស គណ បក ស ច ព ក រ ច ល រ ម របស ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ។ ក ន ង ព ល ខ ត ជ ត មក ដល ន ក រ ប ឆ ន ត ឃ សង ក ត ឆ ន ២០១២ ក ច ច ព ភ ក ស ន ម ន គ ល ប ណង ផ តល វ ទ ក ន ង ឱក ស ដល អ នក ច ល រ ម ក ន ង ក រ ព ភ ក ស អ ព ត ន ទ របស ស ត រ ក ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ក ន ង ក រ ប ឆ ន ត ឃ សង ក ត ។ ម ន អ នក ច ល រ ម ច ន ន ២៧ រ ម ម ន ៧ ន ក មក ព ត ណ ង មក ព គណបក ស នយ ប យ ដ ច ជ គណ បក ស សមរង ស គណបក ស ហ ន ស ន ប ច គណបក ស ស ទ ធ មន ស ស គណ បក ស ន រ ត តម រណរ ទ ធ ន ង ១៩ ន ក ទ ត មក ព អង គក រ សង គម ស វ ល ន ង ស ថ ប ន បណ ត ញ ព ត ម ន ន ង ម ន ក មក ព ទ ប រ ក ស ឯករ ជ យ។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=filter_audio_album.php&cat=Round%20Table%20Discussion&id=4&lang=khm&show=podcast
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ដ ម ប អ ចធ វ ឲ យម នក រ ផ ល ស ប ត រន វ កម រ តក រ គ រព ន ងល កស ទ យដល វ ស យ ស ទ ធ មន ស ស ព ស ណ ក រដ ឋ ភ ប លកម ព ជ ទ ម ទ រ ន វ ក ណ ទម រង ច ប ប គ លនយ ប យ ន ង ក ណ ទម រង ផ ស ងទ ត។ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ធ វ ក រ ល កម រ ត គ លនយ ប យ ដ យ វ ភ គ របត ទ រង ទ រ យ ធ ន ង ធ វ ក រ ល តត រដ ង ព ប ព វហ ត រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ព រមទ ង ផ តល អន ស សន សម រ ប ក ណ ទម រង ន ន ដ ល ច ប ច ដ ម ប ធ ន ដល ក រ ល បប ប ត ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ មន ស ស។ ម.. ក ប រឡ ក ក ន ងក រង រ តស មត ជ ន រន តរភ ព ម យ ដ ម ប សម រ ច ប ន ន វ ក ណ ទម រង ទ ងន ។ យ ទ ធន ក រន ន គ ជ ផ ន ក ស ខ ន ម យ ក ន ងក រង រ តស មត របស មជ ឈមណ ឌល ហ យ ជ យ ទ ធស ស រ ត ម យ ក ន ងច ណ ម យ ទ ធស ស រ ត ន ន ដ ល មជ ឈមណ ឌល ព យ យ មជ រ ញ រដ ឋ ភ ប ល ធ វ ក រ ល កស ទ យ ក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ដល ប រជ ពលរដ ឋ គ រប រ ប ។.. មជ ឈមណ ឌល រ បច យ ទ ធន ក រ ប រកបដ យ សន ត វ ធ ដ យ ប រ ប រ ស មធ យ ប យ ជ ច រ ន រ មម ន ៖ ប ត កម ម ល ខ ត ទ ក ន ត ណ ង រ ស រ ត ញ ញ ត ត ។ល។ ទ ងន ត រ វ ប ន រ បច ឡ ង ដ ម ប បង ហ ញ ដល រដ ឋ ភ ប ល ន វ ក រ ម ន ព ញ ច ត ត របស យ ង ល គ លនយ ប យ ជ ក ល ក ណ ម យ ឬ ក រ ទ ម ទ រ ឲ យម ន ក ណ ទម រង ព ស សណ ម យ។ យ ទ ធន ក រ របស យ ង ផ តល ឱក ស ដល ប រជ ពលរដ ឋ ស មញ ញ អ ច ធ វ វ ភ គទ ន ទ មទ រ ក រផ ល ស ប ត រ ន ងល កស ទ យ វ ស យ ស ទ ធ មន ស ស ។.. ក ម ន ប រវត ត ជ គជ យ ម យ ច ន ន ក ន ងក រធ វ យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស ទ ធ  ...   ហ យ ប រជ ពល រដ ឋ កម ព ជ ជ ច រ ន ប ន ព ក ប រពណ ល ងន ន ទ ស ធ រណ ក ន ងគ ល ប ណង ផ ញ ស រ យ ងច ប ស ដល រដ ឋ ភ ប ល ថ សង គមស វ ល កម ព ជ ព តជ ម នអ ច ទទ ល យក ន វ ក រ គ បសង កត ប រឆ ងន ង សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ឈ នម ខ ន ឡ យ។ អ ហ វ ច ដ យម ន ក រ ជ យគ ទ រត មរយ សម ព ធ របស អន តរជ ត ប ន ទទ លជ គជ យ ក ន ង ក រ ធ ន ដល ក រ ដ ល ង សកម មជនស ទ ធ មន ស ស ដ ល ត រ វ ប ន ដ ក ពន ធន គ រ កន លងមក។.. មកដល ខ ក ម ភ ឆ ន ២០០៦ ជ ថ ម ម តងទ ត ក ន ងន មជ អ នកសម របសម រ ល សម ព ន ធភ ព អ ហ វ ច យ ងប ន រ បច យ ទ ធន ក រ ព យ ហយ ត រ ទ មទ រ ស រ ភ ព បញ ច ញមត ដ ល ជ លទ ធផល ន យករដ ឋមន រ ត ហ ន ស ន ប ន សន យ ថ ន ង ល បប ប ត បទ បរ ហ ក រ ត ព បទ ព រហ ម ទណ ឌ។ ប ទ ប ជ បទបរ ហ រក រ ត ន ជ បទល ម ស ព រហ មទណ ឌ ន ឡ យ កម រ ត ដ ក ទ ស ពន ធន គ រ ត រ វប ន គ ល បច ញ។ អ ហ វ ច ប ន រ បច ព យ ហយ ត រ ម តងទ ត ច ប ព ថ ង ទ ២៥ ខ ក ម ភ ដល ថ ង ទ ១៥ ខ ម ន ឆ ន ២០០៧ ដ យ ធ វ ដ ណ រ ថ ម រជ ងចម ង យ ៣១៤ គ ឡ ម ត រ ព រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ឆ ព ទ ក ន ប រ ង គប រ ស ទ អង គរវត ត ដ ម ប ទ មទ រ ស រ ភ ព បញ ច ញមត អហ ង ស ន ង ភ ពអត អ នខ ង នយ ប យន កម ព ជ ម នព ល ដ ល ម នក រ រ បច ប ឆ ន ត ក រ ម ប រ ក ស ឃ សង ក ត ។.. ដ ម ប ត មដ ន បច ច ប បន នភ ពន យ ទ ធន ក រ ថ ម ៗរបស ម.. ក ន ង ដ ម ប ច លរ ម ក ន ងក រ ល កស ទ យ ដល ក រគ រពស ទ ធ មន ស សសម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ គ រប រ ប ស មច លទ ក ន ត ណ បណ ត ញ ខ ងក រ ម ៖.. ភ ជ ប ទ ក ន គ ហទ ព រ ផ ស ង ទ ត.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ពបញ ច ញមត..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=our_work/campaigns/campaign.php&id=4&show=cam&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: "យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត " របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ទ ម ទ រ ន វ ក រ គ រព ក រ ទទ ល ប ន ក រ ក រព រ ន ង ក រ ល ក កម ពស ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញមត ទ ង ស រ ង សម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ គ រប រ ប។.. ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ម ន លក ខណ ត ន ត ង។ រប យ ក រណ រ ម ម យ របស អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ ល ត រ វ ប ន សម រប សម រ ល ចង ក រង ដ យ ម.. ក ក រ ម ច ណង ជ ង "កម ព ជ ត រ វ ប ន ប ប ទ ម ត ៖ លទ ធ ប រជ ធ ប ត យ យ ស ថ ត ក ន ង គ រ ថ ន ក " (ច ញ ផ ស យ ខ កញ ញ ២០១០) ប ន បង ហ ញ ន វ ក រ បង រ ក ប ព ស ណ ក រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ល ស រ ភ ព ខ ង ទស សន យ បល ដ ល ម ន លក ខណ រ គន ដល គណ បក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ លក ព ង ក ន អ ណ ច ន ង រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ។ រប យ ក រណ ន ប ន បរ យ យ អ ព យន ត ក រ ដ ម ខ សញ ញ បង ក រ ប ល សសរ ស តម ភ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ដ ល រ ម ម ន ត ណ ង រ ស រ ត គណ បក ស ប រឆ ង អ នក ស រ ព ត ម ន ម ធ វ ន ង សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ហ យ រប យ ក រណ ន ក ប ន ព ច រណ ផង ដ រ អ ព ផល វ ប ក ដ ល បណ ត ល ព ក រ បង ក រ ប ន មក ល លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ។.. ក គ ជ អ នក តស មត យ ង ម ម ត ល ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ដ ល ជ ម ល ដ ឋ ន គ រ ន ស ទ ធ ន ន ដ យ ហ ត ថ ស ទ ធ ន ម ន ត រ មត ជ ស ន ល ដ ស ខ ន សម រ ប ជ វ ត មន ស ស ជ ត ន ង ភ ព  ...   រ ប ប រទ ស ដ ល ម ន លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ក ម ង ខ ច ដ ច កម ព ជ ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត គ ម ន ស រ ស ខ ន ក ន ង ក រ ស ត រ ប រទ ស ឡ ង វ ញ ន ង រ បច អន គត ប រទ ស ជ ត ។.. ត ម រយ យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ម.. ក ន ង៖.. ជ រ ញ រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ន ង គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ក ព ង ក ន អ ណ ច ឲ យ គ រព ន ង ល ក កម ពស ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក របញ ច ញមត ដ ល ត រ វ ប ន ធ ន ដ យ រដ ឋធម មន ញ ញ ន ង ល ខ ត បករណ អន តរជ ត ន ន ដ ល ប រទ ស កម ព ជ ប ន ច ល ជ ប រទ ស ហត ថ ល ខ ។.. ជ រ ញ សហគមន អន តរជ ត រ ម ទ ង សហគមន ម ច ស ជ ន យ អន តរជ ត ប រច ន ប រទ ស កម ព ជ ប រ ប រ ស សម ព ធ ក ទ ត ដ ល ច ប ច ត ម រយ ឥទ ធពល នយ ប យ ន ង ហ រញ ញ វត ថ របស ខ ល ន ដ ម ប ធ ន ថ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ន ង គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ក ព ង ក ន អ ណ ច គ រព ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញមត ។.. ជ រ ញ ឲ យ ម ន ក រ ទ មទ រ ឲ យ ប ន ច រ ន ជ ង ម ន ន វ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញមត សម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ត ម រយ ក រ បណ ត បណ ត ល ន ង ក ច ច ពង រ ង សមត ថភ ព ន ន ។.. ច ត វ ធ ន ក រណ ល ក ស ទ យ ស ទ ធ ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន ខ ង ក រ បញ ច ញមត ន កម ព ជ ត មរយ ក រ ច លរ ម ក ន ង យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ។ ល ក អ នក អ ច ច ល រ ម ត ម ដ ន យ ទ ធន ក រ ន ន ល គ ហ ទ ព រ ទ វ តទ រ (Twitter) ន ង ហ ស វប ក (Facebook) របស ម.. ក៕..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=our_work/campaigns/freedom_cam.php&id=4show=cam&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ម ល ន ធ យ ត ត ធម ២២-១១.. ក លព ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១០ ដ លជ ថ ង ច ងក រ យ ន ព ធ ប ណ យអ ទ ក ប រច ឆ ន ប រជ ជន កម ព ជ រ ប រយ ន ក ប ន ស ល ប ន ល ស ព ន ក ព ជ រ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ដ លជ ស កន ដកម ម ដ អ ក រក ប ផ ត ត ងព កម ព ជ ទទ លប ន សន ត ភ ព ។ រប យ ក រ ណ បឋម ប នក ណត ច ន ន អ នកស ល ប រហ តដល ៤៥៦ ន ក ក រ យមក ត រ ល ខ ត រ វប ន ក ត បន ថយ ដ យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ មក ត រ ម ៣៥០ ន ក ន ក ន ង ក របកស រ យ ច ព ក ររត ជ ន គ ន ន ។ មន ស ស ប រម ណ ៤០០ ន ក ផ ស ងទ ត ក ទទ ល រងរប ស ផងដ រ ។.. ព ក យ ច ច ម អ រ ម ដ ប ង ដ ល ប ន ផ សព វផ ស យ ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ក លព យប ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក គ ក រប ក ស ព ន ។ ល ដល ព រ ក ឡ ង គ រ ព ទ យ ម ន ក ន មន ទ រព ទ យ ក ល ម ត ប ន ពន យល ថ ក រវ យតម ល ជ បឋម ព ម លហ ត ន ក រស ល ប ដ ល គ ត ប ន ព ន ត យ ក ន ងច ណ ម ជនរងគ រ ត រ វប ន ស ល ប ដ យ ក រ ថប ដង ហ ម ន ង ឆក ខ ស ភ ល ង ។ ក រ យមក ម លហ ត ដ លថ ឆក ខ ស ភ ល ង ត រ វប ន មន ត រ អ នកន ព ក យ រដ ឋ ភ ប ល ន ង ប គ គល ក ម ន ទ រ ព ទ យ ក ល ម ត ច រ នច ល ប ទ ប ជ ម នក រ អ អ ង ព ជនរងគ រ ជ ច រ ន ន ក ថ ព កគ ត ប ន ឆក ន ង ខ ស ភ ល ង ន ល ស ព ន ក ដ យ ។ អស រយ ព ល ជ ច រ ន ថ ង កន លងផ តទ ជនរងគ រ ដ ល ទទ លរង ផលប ព ល ដ យ ស កន ដកម ម ន ប នច ប ផ ត ម ស ររក ចម ល យ ។ ប រស ម ន ក ដ លម ន ច ស រ ក នស រ ន ង ក ម យ ស រ ទទ លរងរ ប ស ន ក ន ង ហ ត ក រ ណ ន ប ន ន យ យថ “ យ ង ព តជ ចង ប ន ក រពន យល ព រ ដ ឋ ភ ប ល ” ។ ប រស ម ន ក ទ ត ដ លម ន បងស រ ប ន ស ល ប ន ល ស ព ន ប ន បញ ច ញ ក ហ ង ច ព ស កន ដកម ម ហ យ ប ន ច ទ ស រថ “ ត ប ល ស ព តជ ធ វ ក រង រ របស ព កគ ដ រ ឫ ទ ? ហ ត អ វ ប នជ ព កគ បណ ត យ ឲ យ ព រ ត ត ក រ ណ ន ក តឡ ង ន ព ល ដ ប ង ?”.. ប ន ត ម នទ ន ម ន ចម ល យ សមស រប ឆ ល យតប ទ ន ង ស ន រ ទ ងន ន ឡ យ ហ  ...   រខកខ ន ក ន ងក រ គ រប គ រង ឲ យ ម ន ប រស ទ ធភ ព ទ ល ព រ ត ត ក រ ណ ន ង ល ប ន ឆ ល យតប ន ង សភ ព ក រ ណ ស កន ដកម ម ន ង ក រធ វ សប រហ ស របស ម ន ត រ ឆ ល បញ ច ង ព បញ ហ ដ ធ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ន បក សព កន យម ន ង ក រម ន ទទ លខ សត រ វ រប ស ប គ គល ម ន ប រ ក ន ង អ ណ ច ។ ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១ ត រ វប ន បង ក តឡ ង ដ ម ប គ ទ រ ន ង សម រ ល ដល ក រអ ព វន វ របស ក រ មគ រ ស រ ន ជនរងគ រ ន ល ស ព ន ទ ង អ នកស ល ប ន ង រប ស ន យប ន សម រ ប ស វ ងរក យ ត ត ធម ន ង ចម ល យ ឆ ល យតប ទ ន ង ស ន រ ដ ល រដ ឋ ភ ប ល ម នប ន បង ហ ញ ឲ យ ប ន គ រប គ រ ន ។.. ន ក ន ង ចន ល ព ខ ធ ន ឆ ន ២០១០ ន ង ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន សម ភ ស មន ស ស ច រ នជ ង ១០០ ន ក អ ព ស កន ដកម ម ក ព ជ រ រ មទ ង អ នក ន រស រ ន ព ព រ ត ត ក រ ណ ក រ មគ រ ស រ ជនរងគ រ គ រ ព ទ យ ន ង ប ល ស ។ មជ ឈមណ ឌល ប នធ វ ក រ អ ព វន វ ត ម វ ទ យ ដ យ ស កស រ ទ មន ស ស ទ រ ទ ង ប រទ ស ឲ យ ផ តល ព ត ម ន អ ព យប ក តហ ត ដ ម ប ជម រ ញ ឲ យ ម នក រ ផ តល បន ថ ម ន វ ទ ដ ឋភ ព ក ន ត ច ប ស អ ព អ វ ដ ល ប នក ត ឡ ង ។ ន ខ ម ន ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌល ន ង ច ញផ ស យ ន វ រប យ ក រ ណ ដ ល ក ណត ប ន ព ក រសម ភ ស ជ ច រ ន ន ង ក រប រ បធ ប ក ររកឃ ញ ទ ងន ទ ន ង ក ររកឃ ញ របស គណ ក ម ម ធ ក រ រដ ឋ ភ ប ល ដ ល ត រ វប ន ផ ទ រស ទ ធ អ ណ ច ក ន ងក រ ស បអង ក ត ម លហ ត ផ ស ងៗ ន ស កន ធកម ម ល ស ព ន ក ព ជ រ ។.. ដ ម ប គ ទ រ ម លន ធ យ ទ ធ ត ធម ២២-១១ ល កអ នក អ ចធ វ ក របរ ច ច គ ត មរយ ៖.. សម រ ប ក រផ ទ រ ក ន ងស រ ក ៖.. ឈ ម ធន គ រ ធន គ រ អ ស ល ដ.. ឈ ម គណន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ល ខ គណន ២៩០០-២០-១៧៧ ៨៦១-៤-១.. សម រ ប ក រផ ទ រ ក រ ស រ ក ៖.. អ ស យដ ឋ ន ធន គ រ អគ រ ៦១ ផ ល វ ម ន វង ស សង ក ត ស រ ចក ខណ ឌដ នព ញ ភ ន ព ញ កម ព ជ.. ល ខ ទ រ ស ព ទ +៨៥៥-២៣-៩៩៤-៤៤៤/ ១៥-៩៩៩ ២៣៣.. ទ រស រល ខ +៨៥៥-23-៤៣០-555.. អ ម ល inquiry@acledabank.. com.. kh.. SWIFT: ACLBKHPP..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=our_work/campaigns/justic_fund/justic_fund.php&id=4show=cam&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក រ រក ស ស ថ រភ ព សង គម ក រ យ ប រក ស លទ ធផល ប ឆ ន ត.. 2013-08-12.. ស ថ ត ក ន ង ៖.. វ គ ម ន ច ល រ ម ក ន ង កម មវ ធ ន រ ម ម ន ល ក ស ស ត រ ច រ យ បណ ឌ ត ស ខ ទ ច សកលវ ទ យ ធ ក រ ស កលវ ទ យ ល យ ខ មរ ន ង ជ អ នក ជ ន ញ វ ទ យ ស ស ត រ នយ ប យ ន ង ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ អ នក សម របសម រ ល៖ ល ក វណ ណ វ ច រ.. ល ក អ វ រ ៖ គណបក ស ត រ វ ជ សវ ង ហ ង ស ក រ យ ក រ ប ឆ ន ត.. 2013-08-05.. ស ថ ត ក ន ង ៖ ហ ឡ វ អ អ.. ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ព ភ ក ស អ ព លទ ធភ ព ទប ស ក ត អ ព ហ  ...   យ អ ស រ ដ ល ប ន បញ ជ ញ អ នក ស រ ចក ស ភ ព អ នក សរស រ Blog ន ង អ នក ប រ ប រ ស ប រព ន ធ សង គម Facebook ច ល រ ម ព ភ ក ស ជ វ ញ ឥទ ធ ពល ន បណ ដ ញ សង គម ល យ ទ ធន ក រ ប ឆ ន ត។.. ប រស ទ ធភ ព ន បណ ត ញ សង គម ន ក ន ង យ ទ ធន ក រ ប ឆ ន ត ជ ត.. 2013-07-18.. ល ក ឡ ច វណ ណ មន ត រ សម របសម រ ល គម រ ង «ស ទ ធ » របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង កញ ញ ក វ គ ន ឡ អ នក ប រ ក ស ខ ង ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ជ អ នក សរស រ គ ហទ ព រ ប ល ក (blog) ន យ យ ថ បណ ត ញ សង គម ជ យ ឲ យ គណបក ស ន ង អ នក គ ទ រ ក ន ត ខ ត ជ ត គ ន ន ង ទទ ល ប ន ប រយ ជន ជ ព ត ម ន ន ង យ បល ដ ច គ ន ។ (ស ង ស ផ ត, ហ ឡ វ អ អ ព ស ស, វ ស នត ន, ១៧ កក កដ ២០១៣).. ឥទ ធ ពល បណ ត ញ សង គម ន ក ន ង យ ទ ធន ក រ ប ឆ ន ត ជ ត.. 2013-07-11.. ល ក ឡ ច វណ ណ មន ត រ សម របសម រ ល គម រ ង «ស ទ ធ » របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង កញ ញ ក វ គ ន ឡ អ នក ប រ ក ស ខ ង ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ជ អ នក សរស រ គ ហទ ព រ ប ល ក (blog) ន យ យ ថ ទ ង អ នក ប ឆ ន ត ន ង គណបក ស នយ ប យ ប ន ប រ ប រ ស បណ ត ញ សង គម ជ ព ស ស Facebook ទ ក ទង ន ង រ ង នយ ប យ ក ន ត ច រ ន។ (ស ង ស ផ ត, ហ ឡ វ អ អ ព ស ស, វ ស នត ន, ១០ កក កដ ២០១៣)..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_podcast.php&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ម.. ស.. ក ថ ក លទ ស ច ព ក របង ក រ ប ដ យ ហ ង ស របស រដ ឋ ភ ប ល ល បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រធ វ ឲ យ អន ថយ ដល ស ថ នភ ព លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2014-01-04.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (" ម.. ក ”) ស ម ធ វ ក រ ថ ក លទ ស ច ព ក របង ក រ ប ដ យ ហ ង ស របស រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (“ រដ ឋ ភ ប ល ”) ល បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ល ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក របញ ច ញមត ន ង ស រ ភ ព ខ ង ក រប រម លផ ត ក ន ងអ ឡ ងព ល ប ថ ង ន ដ ល ប ន បណ ត ល ឲ យ ស ថ នភ ព លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ក ន ត អន ថយ ថ មទ ត ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (“ កម ព ជ ”) ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញផ ស យ ក ណត ត រ សង ខ ប ស ត ព ក រប រ ប រ ស កម ល ង ហ សហ ត ទ ល ប ត ករ ន ឆ ន ២០១៣ ន ង ថ ក លទ ស ល អ ព ហ ង ស ក តឡ ង ន ព ល ម ស ញ ម ញ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2014-01-03.. ថ ង ទ ០៣ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ ម.. ក ”) ច ញផ ស យ ក ណត សង ខ ប ស ត ព ក រប រ ប រ ស កម ល ង ហ សហ ត ព ស ណ ក កងកម ល ង រក ស សន ត ស ខ ក ន ង ឆ ន ២០១៣ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (“ កម ព ជ ) ។ ក ណត ត រ សង ខ ប បង ហ ញ ថ ក រប រ កម ល ង ហ សហ ត ប នក ត ឡ ងជ រ ង ទ ទ ន ក ន ង ឆ ន ២០១៣៖ យ ងហ ចណ ស ម ន ប ត កម ម ច ន ន ២៥ ត រ វប ន បង ក រ ប ដ យ ហ ង ស ព ស ណ ក អ ជ ញ ធរ ដ ល ប ន ប រ ដ បងឆក ក ភ ល ង ឧស ម ន បង ហ រទ កភ ន ក ប ពង ប ញ ទ ក ន ង ដ បង វ យ ន ង ប ប ក ប ត ករ ។ ក រប ញ ប ព ស ណ ក ក រ ម កងកម ល ង រក ស សន ត ស ខ ទ ល ប ត កម ម ប ន ន ឲ យ មន ស ស ព រ ន ក ស ល ប ន ង បន សល ទ ក មន ស ស ម ន ក ព ក រ ន ង យ ងហ ចណ ស ១៦ ន ក ប ន រងរប ស ។ ច ន ន ប ត ករ ជ ច រ ន រ ប ម នអស ត រ វប ន វ យដ ក ន ងន ម ន ស ត រ ប ន ក រងគ រ ដ យស រ រល ត ក ន ផងដ រ ។.. ក សម ត ង ក ត ប រម ភ ច ព ក រ អ ព វ ន វ របស សម គម រ ង ចក រ ក ត ដ រ ន កម ព ជ ដ ម ប ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល អន វត ត ន វ វ ធ ន ក រ ម ន ត រ វ អត ឱន ដល ក ដ កម ម ខ ស ច ប ប.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-24.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ម.. ក”) ព រ យ ប រម ភ ជ ខ ល ង ច ព ស ច ក ត ថ ល ង ក រ ណ រ បស សម គម រ ង ចក រ ក ត ដ រ ន កម ព ជ (“GMAC”) ដ ល ប ន ច ញ ផ ស យ ន ថ  ...   ដ ធ ល.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-12.. ថ ង ន ទ ១២ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ង ក ណ ទម រង ដ ធ ល របស មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ច ញ ផ ស យ រប យ ក រ ណ ដ ល ម ន ច ណង ជ ង ថ.. >។ ស រប ព ល ដ ល ដម ល ដ ធ ល ន កម ព ជ ក ព ង ត ក ន ឡ ង យ ង ខ ល ង ន រប យ ក រ ណ ន ន ង ផ តល ជ ទ ដ ឋ ភ ព រ ម អ ព ឫស គល ទម រង ន ងផល ប ព ល ន ជម ល ដ ល ប ន ក ត ម ន ន ទ ទ ង ប រទ ស ព រម ទ ង ផ តល ជ អន ស ស ន ទ រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ក ន ង ក រ ដ ស រ យ ជម ល ទ ង ន ។.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល រ ប ច ព រ ត ត ក រណ ដ ម ប ល ក កម ពស ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន កម ព ជ ន ថ ង ទ វ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-09.. ន ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ ដ លជ ថ ង ប រ រព ធ ទ វ ស ទ ធ មន ស សអន តរជ ត មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (ម.. ក) អង គក រ អន គត កម ព ជ អ ស ន ក រ ម ប រស ស រឡ ញ ប រសដ ល រស ន ជ ម យ ម រ គ អ ដ សម គមឥន ទ ធន កម ព ជ (រ ក ) អង គក រ សហក រ ដ ម ប ស វ សង គម ន ង អភ វឌ ឍន (CSSD) អង គក រ បណ ត ញ បរ ស ស ត រ អភ វឌ ឍន កម ព ជ (CNMWD) អង គក រស ខភ ព ប រសកម ព ជ (MHC) អង គក រ ស វ សង គម ស ខភ ព ប រស (MHSS) អង គក រ កញ ញ ប ន រ ម គ ន បង ក តព រ ត ត ក រណ ម យដ ម ប ល ក កម ពស ក រ យល ដ ង ព ចលន របស អ នក ស រ ឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ន កម ព ជ ន ង ប រ រព ធ ស ទ ធ របស ប រជ ពលរដ ឋគ រប រ ប។.. គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ងអត តសញ ញ ណ យ នឌ រ.. មជ ឈមណ ឌលអប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន អង គក រ សមធម កម ព ជ ន ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង រ ប ច វ ទ ក ព ភ ក ស ស ត ព "បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត រដ ឋ សភ ឆ ន ២០១៣ ន ង អន ស សន ".. ន ថ ង ទ ១២ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ មជ ឈមណ ឌលអប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន (CLEC) អង គក រ សមធម កម ព ជ (EC) ន ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ង រ ប ច វ ទ ក ព ភ ក ស ស ត ព "បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត រដ ឋ សភ ឆ ន ២០១៣ ន ង អន ស សន "។ វ ទ ក ន ម ន គ ល ប ណង ផ តល ឱក ស ដល អង គក រ សង គម ស វ ល សហគមន ដ លរង ប ព ល ន ង ត ណ ង គណបក ស នយ ប យដ ល ជ ប ឆ ន ត ប ន ព ភ ក ស អ ព ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ ដ ធ ល ន កម ព ជ បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត រដ ឋសភ ក ល ព ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ កន លង មក ន ន ង ផ ដល ជ អន ស សន សម រ ប អន គត។.. 35.. 36..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_press.php&prs=Press%20Release&id=5&show=press&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ន ង អង គក រ ជ យ ជន រង គ រ កម ព ជ ដ យ ស រ អ ស ដ ជ រ ញ ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល ធ ន ថ អន ក រ ត យ ស ត ព ក រ គ រប គ រង អ ស ត រ វ ប ន អន វត ត.. បទ អត ថ ធ ប ប យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-10-27.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ន ង អង គក រ ជ យ ជន រងគ រ កម ព ជ ដ យ ស រ អ ស ដ (CASC) ព រ យ ប រម ភ ព កង វ ក ច ច ខ ត ខ ប រ ង ប រ ង ច ព ក រ អន ត តន អន ក រ ត យ ព ប ប បទ ន ង លក ខ ខណ ឌ ន ក រ គ រប គ រង អ ស ដ ខ ល ង ("អន ក រ ត យ") ដ ល ប ន អន ម ត ន ថ ង ទ ៣១ ខ មករ ឆ ន ២០១៣ ក ដ ច ជ ក រ បញ ច ញ យ បល ម យ ច ន ន របស មន រ ត ជ ន ខ ពស របស រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ព ក ព ន ធ ន ង ក រ ទទ ល ខ ស ត រ វ ក ន ង ក រ អន វត តន អន ក រ ត យ.. គម រ ង ស រ វ ជ រ វ ដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស ម ថ ក លទ ស ច ព ក ររ រ ង របស អ ជ ញ ធ រ មកល វ ទ ក ស ធ រណ ដ ល រ បច ដ យ មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-23.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ក ) ថ ក លទ ស ច ព ក ររ រ ង ល វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ក រ ប ឆ ន ត ដ ល ប នរ បច ដ យ មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ ( ម.. ក.. ផ.. ឯ ) ន ខ ត ត ប ត ដ បង ក លព ថ ង ទ ២២ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ដ ច ប ន រ យក រណ ក ន ង ស រព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញ ប ស ត ( ថ ង ស ក រ ទ ២៣ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣) ។.. គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ.. ក ល ក ឡ ង ន វ ក ត ព រ យ ប រម ភអ ព ក ដកម មដ ល ម ន ក រ ក ន ឡ ង ន ត ម បណ ត ល រ ងចក រ ក ត ដ រ ន ក ន ងឆ ន ២០១៣ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-27.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ម ន ក រ ព រ យ ប រម ភ ដ យ ម ន ក រ ច ញ ផ ស យ ព ត ម ន ន ព ល ថ ម ៗ ន ក ន ងទ ព រ ស រព ត ម ន ភ ន ព ញប ស ត ក លព ថ  ...   ល ម នច ន ន សរ បប រម ណ ៣០ ន ក ។.. ក បង ហ ញ ព ក រ ព រ យ ប រម ភ ច ព ក រ រ ល ភ ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន ង ជ ប ជ ប រព រ ត ត ដ យ នគរប ល ក ន ង ខ ត ត ប ត ដ បង.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-22.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) បង ហ ញ ព ក រ ព រ យ ប រម ភ ជ ខ ល ង ច ព ក រ ច ប ខ ល ន ក ម ង ជ ទង ប រ ស ១០ន ក ន ង ក ម ង ជ ទង ស រ ៨ន ក ក ន ង ខ ត ត ប ត ដ បង ក ល ព ថ ង ស រ ដ យ គ រ ន ត ព ក គ ជ បជ គ ន ក ន ង ទ ស ធ រណ ហ យ ប ន ព ក អ វ យ ត ដ ច គ ន ៗ ក ន ង គ ល ប ណង ផ សព វផ ស យ ព ក រ ម ប រជ ប រ យរបស គ (ស រព ត ម ន ភ ន ព ញប ស ត ថ ង ទ ២១ ខ មករ ឆ ន ២០១៣ ទ ព រទ ៣)។.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ស បញ ជ ក អ ព ក ត ព រ យ ប រម ភ ច ព លក ខខណ ឌ ក រង រ របស កម មករ ក ត ដ រ ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-06.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ត បន ត ម ន ក រ ព រ យ ប រម ភ អ ព លក ខខណ ឌ ក រង រ ក ន ង រ ង ចក រក ត ដ រ ន កម ព ជ ដ ល ព ទ ន ម ន ស វត ថ ភ ព ន ង ផ ស ខភ ព សម រ ប កម មករ ន ឡ យ ហ យ ន ក ជ ក រ រ ល ភ ប ព ន ទ ល ស ទ ធ ក រង រ ជ ម លដ ឋ ន របស កម មករ ។.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស រទរ ច ព ស លក រម ស ល ឧទ ធរណ ល ក ល ង ទ ស ផ ល ង ស រ រ ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-03.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ស រទរស ចក ត ចម រ ច របស ស ល ឧទ ធរណ ក ល ព ថ ង ទ ៣១ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ ដ ល ប ន បដ ស ធន ស លក រម ស ល ដ ប ង រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ជ វ ញ ក រ ក ត ទ ស ផ ល ង ស រ រ ន ។ កញ ញ ស រ រ ន ដ ល ជ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន ត រ វ ប ន ច ទ ប រក ន ថ ប ន បង ខ ង ន ង ជ ញ ដ រ មន ស ស ខ ស ច ប ប ដ យ គ រ ស រ ម ត ត ស រ របស ន ង ហ យន ង ត រ វ ប ន ក ត ទ ស ឲ យ ជ ប ពន ធ ន គ ររយ ព ល ៥ឆ ន ក ល ព ខ វ ច ឆ ក រ ឆ ន ២០១១ ព បទ រ ម ភ ទជ ម យ អន ត ជន។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_press.php&prs=Media%20Comment&id=5&show=press&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក សម ត ង ក រ ព រ យ ប រម ភ ខ ល ង ច ព ព ក យ សម ត រ ស អ ង ដ ល ប ន ព លឡ ង ដ យ គណបក ស សង រ គ ជ ត.. ល ខ ត.. ក") សម ត ង ន វ ក ត ព រ យ ប រម ភ ច ព សន ទរកថ ដ ល ប ន ធ វ ឡ ង ដ យ ថ ន ក ដ ក ន របស គណបក ស សង រ គ ជ ត គ ឯឧត តម សម រង ស ដ ល ជ ព ក យ សម ត បង អ ប បង អ ន ន ង ជ ក រ រ ស អ ង ប រឆ ង ន ង ស រ ត ន ង ប រជ ពលរដ ឋ វ ត ណ ម ក ន ង អ ឡ ង ក រ ប រម ល ផ ត គ ន ម យ ន ខ ត ត ស ម រ ប ក ល ព ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣។.. ស មគ រព ជ ន ល ក ជ ទ វ យ ងឡ ក ស ណ វ ត រ ន យករដ ឋមន រ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ ថ ឡង ដ ។ កម មវត ថ ៖ ស ម ជ យ ព ន ត យ ន ង អន តរ គមន ព ក ព ន ធ ករណ ប ញ សម ល ប ជ បន ត បន ទ ប ល ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ ល ទ ក ដ ថ ន ង កង វ ក រ ស បអង ក ត ។.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-26.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ("ម.. ក") សម ត ង ន វក ត ប រម ភ យ ងខ ល ង ច ព ក រប ញ ប រហ រ ជ បន តបន ទ ប ល ជន ស វ ល កម ព ជ ក ន ង ទ កដ ថ ដ ល ប ន បណ ត ល ឲ យ ម ន ក រ ស ល ប ន ង រងរប សរ ប ម នអស ។ ន ឆ ន ២០១២ ប ន បង ហ ញ ក រ ក នឡ ង គ រឲ យតក ស ល ត ន វច ន ន ន ក រ វ យប រហ រ ដ ល ប នកត ត រ ៖ ក រ យ ល យ ទ ន ក ទ នង ព រ ដ ន កម ព ជ -ថ រ យក រណ ថ ម ន ជនស វ ល ខ ម រ ៤៥ន ក ត រ វប ន ប ញ សម ល ប ដ យ ទ ហ នថ ក ន ង ទ កដ ប រទ ស ថ ន ក ន ង អ ឡ ង ឆ ន ២០១២ ដ ល ច ន ន ន ម ន ក រ ក ន ឡ ង ប ដង ប ប រ បធ ប ត ល ខ ឆ ន ២០១១ (ស ល ប ១៥ ន ក ) ។.. ស ម ឯកឧត តម ម ត ត ជ យ អន តរ គមន ល ករណ គ រ ម ក ហ ង ព ស ណ ក ប រធ ន សហគមន ភ ម អណ ត ង ៤ ល ក ទ ព ណ ន មក ល អ នកស រ យ ង ស ភ ណ ឌ ន ង ករណ ដ ល មន រ ត សង ក ត គ ករក រ ម ន ព រម ទទ ល ព ក យ បណ ត ង ល ករណ គ រ ម ក ហ ងន ដ ល ប រព រ ត ត ក ន ង ក ឡ ង ថ ង ទ ២៥ ដល ថ ង ទ ២ ៧ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣។.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-22.. តបត ម កម មវត ថ ន ង យ ង ខ ង ល ខ ញ ម ន ក ត ត យស ស ម ជម រ ប ជ ន ឯកឧត តម ម ត ត ជ រ បថ ក លព ថ ង ច ន ទ ទ ២៥ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ក រ ម ក រង រ ន គម រ ង ក ណ ទម រង ដ ធ ល របស ម.. ក ប ន ច ទ ភ ម អណ ត ង សង ក ត គ ករក រ ខណ ឌ ព ធ ស នជ យ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ចម ង យ ប រម ណ ជ ៨គ ឡ ម ត រ ព ព រល ន យន តហ អន តរជ ត ភ ន ព ញ ជ ត បន ល ន ឋ ន ថ ម  ...   វ ត ណ ម ប រច ន កម ព ជ ស ន ឲ យ ធ វ ក រ ក ប រ ស ល ក រម ក ន ង ស ណ រ ង អ នក សរស រ ប ល ក ជនជ ត វ ត ណ ម ទ ង១៤ រ ប ដ ល ត ល ក រ សម រ ច ផ តន ច ទ ស.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-11.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ក ម ព ជ ("ម.. ក") សម ត ង ន វ ក ត ព រ យ ប រម ភជ ខ ល ង ច ព ស ណ រ ង អ នក សរស រ ប ល ក ជន ជ ត វ តណ ម ទ ង១៤ រ ប ដ ល ត រ វ ប ន ផ តន ច ទ ស ដ យ ត ល ក រ ក ល ព ថ ង ទ ០៩ ខ មករ ឆ ន ២០១៣ ឲ យជ ប ពន ធន គ រ រយ ព ល ព ៣ ឆ ន ដ ល ១៣ឆ ន បន ច ប ព ក រ ជ ន ជម រ ក ត រយ ព ល ព រ ថ ង ន ត ល ក រ ប រជ ជន ន ខ ត ត ង ញ អ ន ក ន ង ប រទ ស វ តណ ម ។.. ល ខ ត ប ក ច ហ ស ន ស ម ព ន ត យ ម ល ស ចក ត អត ថ ធ ប ប យ ដ ល ល កឡ ង ដ យ អធ ក រ ស រ កគ ន ស វ យ ទ ក ទង ទ ន ង ក រ ច ប រ ល ភ ស ព សន ថវ ល យ វ ន រ ព ក រ ម ន ក ន ខ ត តកណ ត ល។.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-10.. ខ ញ សរស រ ល ខ ត ជ ន ច ព ឯកឧត តម ទ ក ទ ន ទ ន ង ក រ អត ថ ធ ប ប យ ដ ល ប នធ វ ឡ ង ដ យ អធ ក រ ស រ កល ក ផ ស អ ដ ឋ ច ព ករណ រ ល ភ ជ ក រ ម ល យ វន រ ព ក រ អ យ ១៩ ឆ ន ម យ រ ប ក ន ង ស រ កគ ន ស វ យ ខ ត ត កណ ត ល ។ យ ង ត ម អត ថបទ ម យច ផ ស យ ក ន ងក ស ត ឌ ខ មប ឌ ដ ល ន ថ ង ទ ០៣ ខ មករ ឆ ន ២០១៣ ដ លម ន ច ណង ជ ងថ ("កម ព ជ ម ន វប បធម ស ង មស ង ត ជ វ ញ ករណ រ ល ភ ") ល ក ផ ស អ ដ ឋ ថ ល ងថ "វ ម ង៩ យប ទ ហ យ ន ព ល ដ ល យ វន រ ន ត រ វប នគ ច ប រ ល ភ ។.. ស ន ស ជ យ អន តរ គមន ស បអង ក ត ជ បន ទ ន ម យ ច ព ក រអន វត ត ខ ស ត ន ទ របស មន ត រ នគរប ល ម ន ក.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-12-26.. តបត ម កម មវត ថ ខ ង ល ខ ញ ប ទ ម នក ត ត យស ស ម ជ រ ប ជ នឯកឧត តមម ត ត ជ រ បថ ក លព ថ ង ទ ១៤ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ ន ភ ម ព រ កជ ក ឃ ជ ខក រ ម ស រ កស រ អ ប ល ខ ត តក ក ង ម នមន រ ត នគរប ល ម ន ក មក ព ប ស តនគរប ល រដ ឋ ប ល ឃ ជ ខ ល ប ន ធ វ ក រ គម រ មដក ហ តយកម ស ន ថន ព ប គ គល កម ន ក របស ម.. ក ខណ ដ ល រ បគ ត ន ង ក រ មក រង ររបស ម.. ក ក ព ង ឃ ល ង ម លព រ ត ត ក រណ ព ក ព ន ធ ករណ ជម ល ដ ធ ល ។ ហ ត ក រណ ន ប នក ត ឡ ង ដ យ មន រ ត នគរប ល រ ប ន ប នធ វ ត មក របង គ ប បញ ជ រ បស ថ ក ក រ មហ ន ហ ង ហ យ អ ហ រ គ ខល ឈ រគ រ ប។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_press.php&prs=Letter&id=5&show=press&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ជ វ តប ក ខជនស ត រ ឈរឈ ម ប ឆ ន តជ រ សត ងត ណ ងរ ស ត រ ២០១៣ ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-26.. ខ តប ណ ណន បង ហ ញព ជ វ តរបស ស ត រ ៧រ បដ លប នឈរឈ ម ជ ប ក ខជនប ឆ ន តជ រ សត ងត ណ ងរ ស ត រន ត ក លទ ៥ ឆ ន ២០១៣ន កម ព ជ ។ ស ត រ ទ ង៧រ បន រ មម ន កញ ញ គន ធ គ មល មកព គណបក សសញ ជ ត កម ព ជ (“គ.. ក”) ល កជ ទ វ ផ ន ផល ល មកព គណបក ស ហ វ នស នប ច ល កស រ ស ខរ ត ន សវណ ណបញ ច ស ល មកព គណបក ស ស ធ រណ រដ ឋប រជ ធ បត យ យ (“គ.. រ.. ប”) ល កជ ទ វ ស ន ស ភ ន មកព គណបក សប រជ ជនកម ព ជ (“ប រ.. ជ”) ល កស រ ប ន ច ន ត មកព គណបក សខ ម រអភ វឌ ឍន ស ដ ឋក ច ច (“គ.. ខ.. អ.. ស”) ល កស រ គ ណ ល អង មកព គណបក សសង គ រ ជ ត (“គ.. ជ”) ន ង ល កស រ ម ង វល ក ខណ មកព គណបក សសម ព ន ធដ ម ប ជ ធ បត យ យ (“គ.. ប”)។.. គម រ ងល កស ទ យសម សភ ពស រ ត ន ក ន ងវ ស យនយ ប យន កម ព ជ.. រប យ ក រណ អ ព ទ រសព ទ ទ ន ក ទ នង ព ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក ក ន ង ឆ ន ២០១២ ន ង ក ល ប បវត ត ករណ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-31.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ប រច ឆម ស ន គម រ ង ស ទ ធ បង ហ ញ អ ព ស ថ ត ដ ល ទទ ល ប ន ព ទ រសព ទ ទ ន ក ទ នង ព ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក សម រ ប ឆ ន ២០១២ ន ង ករណ ម យ ច ន ន ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ស ខ ន ៗ ដ ល ត រ វ ប ន រ យក រណ ត ម រយ ទ រសព ទ ន ។ ក រ ច ញ ផ ស យ ន ក ផ តល ទ ដ ឋ ភ ព រ ម ន ព រ ត ត ក រណ ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ក ន ង គ រ ន ក រ ប រ រព ធ ទ វ ស ទ ធ មន ស ស អន ត រជ ត (“ទ.. អ” ) ន ក ន ងព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ព រម ទ ង ក ច ច ខ ត ខ ថ ម ប ផ ត ម យ របស គម រ ង ស ទ ធ ក ន ង ក រ ចង ក រង ក ល ប បវត ត ន បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ផង ដ រ ។.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. ក រ ល ក ឡ ង អ ព គម ល ត រវ ង ក រ ប ត ជ ញ ច ត ត ន ង ភ ព ជ ក ស ត ង.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-08-03.. ន ថ ង ន គម រ ង ស ទ ធ ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន រ ង រ ល ព រខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ទ ៥ ដ យ ម ន ច ណង ជ ង ថ “ក រ ល ក ឡ ង អ ព គម ល ត រវ ង ក រ ប ត ជ ញ ច ត ត ន ង ភ ព ជ ក ស ត ង”។ ច ណ ច ស ន ល ន ព រ ត ត បត  ...   ច ប ប ភ ម ប ល ន ត វ ធ ម ន ព ល ជ ន ជម រ ន ង ក រ សរស រ ព ក យ បណ ត ង ជ ដ ម ។.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ង ស ទ ធ ឃ ល ម ល ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ប រទ ស កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-13.. ក ល ព ថ ង ទ ០៣ ខ ឧសភ ព ភពល ក ទ ង ម ល ប ន ប រ រព ធ ទ វ ស រ ភ ព ខ ង ព ត ម ន ព ភពល ក។ ន ជ ក រ ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត ប ត រព ត ម ន រ ង រ ល ព រ ខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ទ ប ន មក ទល ព ល បច ច ប បន ន ន ផ ត ត ល ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ដ ល គ ស បញ ជ ក ច ណ ច ព រ ស ខ ន គ ក រ ផ សព វផ ស យ ថ ម ៗ ន វ ផ នទ ន ករណ រ ល ភ ប ព ន មក ល អ នកស រព ត -ម ន ន ង មរណ ភ ព របស សកម មជន បរ ស ថ ន ល ក ឈ ត វ ទ ធ ហ យ ដ ល ប រធ ន បទ ទ ង ព រ ន បង ហ ញ ព ភ ព គ រ ថ ន ក ប ផ ត ន ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ប រទ ស កម ព ជ ។.. ព រ ត ត បត រព ត ម ន ប រច ត រ ម ស ស ត ព សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-30.. គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ជ គម រ ង ម យ របស មជ ឈមណ ឌល របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ឧបត ថម ដ យ ម ចស ម ល ន ធ ដ យ ក ន ដ ល បង ក ត ឡ ង ដ ម ប គ ទ រ ដល សកម ម ជន ស ទ ធ មន ស ស ន ថ ន ក សហ គមន ។ គម រ ង ន ប ន ច ប ផ ត ម ន ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១០ ដ យ សម រប សម រ ល ឲ យ ម ន វគ គ បណ ត បណ ត ល ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ទ ដល សកម ម ជន ដ ល ធ វ ក រ ជ ម យ សហគមន ម ល ដ ឋ ន ។.. រ ប រ ង ថ ម ន គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស ក ណ ៤.. ០.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-27.. Sithi ម ន ន យ ថ ជ ខ មរ ភ ស ថ " ស ទ ធ " ។ គម រ ង ស ទ ធ ម ន គ ល ប ណង បង ក ន ក រ យល ដ ង ន ង ច ណ ដ ង អ ព ស ទ ធ មន ស ស (ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ) ន ង ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។ ក រ ប ព ម ព ផ ស យ ល ក ទ ៣ ន ព រ ត ត ប ត រ ព ត ម ន ម ន ច ញ ផ ស យ រ ង រ ល ព រ ខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ន ផ ត ត ល ក រ បង ក ត គ ហ ទ ព រ ស ទ ធ មន ស ស sithi.. org សម ទ ធ ផល របស គម រ ង ស ទ ធ មក ដល បច ច ប បន ន ព រម ទ ង រ ប រ ង ថ ម ន ង ត ន ទ ដ ណ រ ក រ ន sithi.. org ក ណ ៤.. ០ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_newsletter.php&cat=Newsletters&id=5&lang=khm&show=newsletter
  Open archive

 • Archived pages: 507