www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ  ...   ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ងន ត រដ ឋ - សវន ក រ ករណ ជ ញ ដ រ មន ស ស ន កម ព ជ ឆ ន ២០១១.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-26.. ប រស ស រ ត ក ម រកម ព ជ ត រ វ ប ន ជ ញ ដ រ ផ ល វ ភ ទ ន ង ក ង ប រវ ញ ចក កម ល ង ពលកម ម ន ទ ទ ង អ ស ភ គ អ គ ន យ ។ ន ឆ ន ២០០៨ ច ប ប ស ត ព ក រ បង រ ក ប អ ព ជ ញ ដ រ មន ស ស ន ង អ ព ធ វ អ ជ វកម ម ផ ល វ ភ ទត រ វ ប ន អន ម ត ក ន ង ក ច ច ខ ត ខ ប រ ងប រ ង បង ក ន អត រ ន ក រ ផ តន ទ ទ ស ជនល ម ស ក ន ង ករណ ជ ញ ដ រ មន ស ស ឲ យ ប ន ជ គជ យ។.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_newsletter.php&cat=Series&id=5&lang=khm&show=newsletter
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រ ប រ ប រ ស កម ល ង ហ ស ហ ត ទ ល ប ត ករ ក ន ង ឆ ន ២០១៣ ន ក ន ងកម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2014-01-03.. សម រ ប ឆ ន ២០១៣ ម ន ករណ ប ត កម ម ក ត ឡ ង ជ ច រ ន ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ "កម ព ជ " ដ យ ម ន ប រជ ពល រដ ឋ រ ប ម ន ន ក ប ន ត អ ញ ត អ រ បញ ហ របស ខ ល ន ន ក ន ង វ ទ ក ស ធ រណ ។ រ ប ច ប ព ក រ តវ របស កម ម ករ ក ត ដ រ ន ង ប រជ ពលរដ ឋ រង គ រ ដ យ ស រ ក រ បណ ត ញ ច ញ រហ ត ដល ក រ ជ ប ជ គ ន របស គណបក ស នយ ប យ ប រឆ ង ជ ដ ម ហ យ ន ច ង ឆ ន ២០១៣ គ ឃ ញ ម នស រព ត ម ន ជ ច រ ន ច ញ ជ ប រច ថ ង ទ ក ទ ន ន ង ប ត កម មន ន ។.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. ក រ ប ប ក ក ច ចដ ណ រក រ ន ត វ ធ ន ស ណ រ ង ០០២ ន អង គជ ន ជម រ វ ស មញ ញ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-10-14.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ម ន គ លប ណង សង ខ ប ក រ វ វឌ ឍន ន ក ន ង ក រជ ន ជម រ ដ ល រង ច អស រយ ព ល ជ យ រល អត ត ម ដ កន របប ខ ម រក រហម គ ល ក ន ន ជ ន ង ល ក ខ វ ស ផន (" ស ណ រ ង ០០២") ន អង គជ ន ជម រ វ ស មញ ញ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ (" អ.. វ.. ត.. ក ") ។.. អន ស សន ស ត ព ក ណ ទម រង សម រ ប រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ថ ម.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-10.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ស ន ដល រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ថ ម ("រដ ឋ ភ ប ល ") ដ ម ប ដ ស រ យ ព ក ត កង វល បន ទ ន ជ ច រ ន ដ ល ព ក ព ន ធ ទ ន ង ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង ល ទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ក ន ងព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ")។ ក ណត ត រ ន ម ន គ ល ប ណង ល ក ទ ក ច ត ត ដល រដ ឋ ភ ប ល ថ ម ឲ យ ដ ស រ យ បញ ហ ស ខ ន ៗ  ...   រ ត រ ត ព ន ត យ ជ ស កល ) របស ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។.. គ ល នយ ប យ សង ខ ប របស ម.. ក ស ត ព ភ ព ជ ត ណ ង ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-26.. គ ល នយ ប យន សង ខ ប ព ខ ល ម ស រ ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ទ ង ៦ (" កច ច ព ភ ក ស ") ស ត ព ក រ ល ក កម ពស ភ ព ជ ត ណ ង ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ដ ល ក ច ច ព ភ ក ស ន ប ន សម រប សម រ ល ដ យឯករ ជ យ ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ឬ ម ន ក ច ច សហប រត បត ត ក រ ជ ម យ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ដទ ផ ស ងៗ ("អង គក រ")។.. ក រអន វត តន ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-14.. ខ ល មស រ សង ខ ប ន ព ន ត យម ល ល ក រអន វត តន វ ធ នក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ក ន ង ត ល ក រជ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (" កម ព ជ ") រ រក ជម រ ស ផ ស ង ក រ ព ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ង ផ តល អន ស សន ដ ម ប ធ វ ក ណ ទម រង ល ប រព ន ធ ន ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ព ល បច ច ប បន នន ។.. ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន ង ក រ គ ប សង កត ល បណ ត ញ អ នធ ណ ត ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-29.. ក ណត ត រ ន សង ខ ប ន ផ តល ន វ ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ន ក រ ប រ ប រ ស ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ប ប ទ ន ប ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ") ក រវ វត តន បច ច ប បន ន ឆ ព ទ រកក រ គ ប សង កត ល បណ ត ញ អ ន ធ ណ ត ន ង ភ ព ជ ប ព ក ព ន ធ ច ព ស រ ភ ព ន ក រ បញ ច មត ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។.. Previous.. 1.. 2.. 3.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_analysis.php&cat=Briefing%20Note&id=5&lang=khm&show=analysis
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រ វ ភ គ ផ ល វ ច ប ប ល ស ណ រ ង ព រហ ម ទណ ឌ ប រ ឆ ង ន ង អត ត អភ ប ល ក រ ង ប វ ត ល ក ឈ ក បណ ឌ ត ន ង ន យក នគរ ប ល ស ច ន ថ ក ន ង ករណ ប ញ ប រ ហ រ ទ ល កម មក រ រ ន រ ង ចក រ ក វ ក ល ព ថ ង ទ ២០ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-23.. ន ថ ង ទ ២៥ ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ ល ក ឈ ក បណ ឌ ត អត ត អភ ប ល ក រ ង ប វ ត (" ជន ជ ប ច ទ " ) ត រ វ ប ន ត ល ក រ រក ឃ ញ ថ ព រ ទ ធ ភ ព ព បទ " បង ក រប ស ស ន ម ដ យ អច តន " (" បទ ច ទ" ) ត ម ម ត រ ២៣៦ ន ក រម ព រហ ម ទណ ឌ កម ព ជ ឆ ន ២០០៩ (" ក រម ព រហ ម ទណ ឌ") ហ យ ត រ វ ប ន ត ល ក រ ផ តន ទ ទ ស ក ប ង ម ខ.. ក រវ ភ គ ផ ន ក ច ប ប ជ វ ញ បទច ទប រក ន ន ង ក រក ត ទ ស ល សកម មជន ដ ធ ល អ នកស រ យ ម ប ប ផ ( ករណ ព រហ មទណ ឌ ល ខ ១៥៦០).. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-03.. ក លព ថ ង ទ ២៧ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ អ នកស រ យ ម ប ប ផ (.. >) ដ លជ សកម មជន ដ ធ ល មកព សហគមន ប ងកក ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ត រ វប ន រកឃ ញ ព រ ទ ធភ ព ព បទ.. > ត ម ម ត រ ២១៨ ន ក រមព រហ មទណ ឌ ឆ ន ២០០៩ (.. >) ហ យ ត រ វប ន ក ត ទ ស ឲ យ ជ ប ពន ធន គ រ ច ន ន ៣ ឆ ន ។.. ក រវ ភ គ ផ ន ក ច ប ប ជ វ ញ បទ ច ទ ប រក ន ន ងក រ ក ត ទ ស ល ស កម មជន ដ ធ ល អ នកស រ យ ម ប ប ផ (ករណ ក រហ មទណ ឌ ល ខ ១៥៦០).. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-06-02.. ក លព ថ ង ទ ២៧ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ អ នកស រ យ ម ប ប ផ ("ច ងច ទ") ដ ល ជ សកម មជន ដ ធ ល មក ព សហគមន ប ងកក ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ត រ វ ប ន រក ឃ ញ ព រ ទ ធភ ព ព បទ "ហ ង ស ដ យ ច តន ម ន ស ថ នទម ងន ទ ស " ត មម ត រ ២១៨ ន ក រម ព រហ មទណ ឌ ឆ ន ២០០៩ ("ក រមព រហ មទណ ឌ") ហ យ ត រ វប ន ក ត  ...   ក ល ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ៤ ស ត ព អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ង សម គម.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-18.. ក លវ ភ គ ន ត រ វ ប ន ត ក ត ង ឡ ង ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ដ ល ជ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ម ន ម ន ន ន ន ក រ នយ ប យ ឯករ ជ យ ដ ល ធ វ ក រ ល ក កម ពស ន ងក រ ព រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ (កម ព ជ )។ ន ជ ក រ វ ភ គ ទ ល ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ៤ ស ត ព "សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល" ន ង ផ ត ត ទ ល ច ណ ច ដ ច ខ ង ក រ ម ៖ ១.. ក រ ផ ល ស ប ត រ ស ខ ន ៗ ធ ប ទ ន ង ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ប ២.. ក រ ព រ យ ប រម ភ ចម បងៗ ច ន ន ប របស ម.. ក ន ង ៣.. ស ចក ត សន ន ដ ឋ ន.. ឯកស រគ លនយ ប យច ញផ ស យដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ស ត ព ស ថ នភ ពបច ច ប បន នរបស ច ប ប ស ត ព សម គម ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-08-04.. ឯកស រគ លនយ ប យន ត រ វប នត ក ត ងឡ ងដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធមន ស សកម ព ជ (ម.. ក) ជ អង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល (អង គក រ) ឯករ ជ យ ម នច លបក សសម ព ន ធ ធ វ ក រដ ម ប ល កម ពស ន ងក រព រលទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ងក រគ រពស ទ ធ មន ស សជ ព ស ស ស ទ ធពលរដ ឋ ន ងស ទ ធ នយ ប យ ន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ (កម ព ជ )។គ លប ណង ន ឯកស រគ លនយ ប យន គ ដ ម ប បង ហ ញន វរ បភ ពរ មអ ព ស ថ នភ ពបច ច ប បន នរបស ពង រ ងច ប ប ស ត ព សម គម ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល (ច ប ប ) ន ងស ចក ត ព រ យ ប រម ភស ខ ន ៗរបស ម.. ក ដ យស យ គអន ស សន ដ លប នផ តល ជ នល ពង រ ងច ប ប ម ន។.. វ ភ គ ផ ន ក ច ប ប..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=filter_analysis.php&cat=Legal%20Analysis&id=5&lang=khm&show=analysis
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ទ ញ យកឯកស រ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=454&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ថ ង ទ ៣០ ខ មករ ឆ ន ២០១២ ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ន ង ល ក ប ង នទ ង ន យក មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ (CCIM) ធ វ ក រ វ ភ គ ប រច សប ត ហ អ ព កម ព ជ ប រ ថ ន ចង ប ន អ សន ជ សម ជ ក ម ន អច ន ត រ យ របស ក រ មប រ ក ស សន ត ស ខ អង គក រ សហ ប រជ ជ ត ។.. មជ ឈមណ ឌលអប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន អង គក រ សមធម កម ព ជ ន ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង រ ប ច វ ទ ក ព ភ ក ស ស ត ព "បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត រដ ឋ សភ ឆ ន ២០១៣ ន ង អន ស សន ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-09.. ន ថ ង ទ ១២ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ មជ ឈមណ ឌលអប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន (CLEC) អង គក រ សមធម កម ព ជ (EC) ន ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ង រ ប ច វ ទ ក ព ភ ក ស ស ត ព "បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត រដ ឋ សភ ឆ ន ២០១៣ ន ង អន ស សន "។ វ ទ ក ន ម ន គ ល ប ណង ផ តល ឱក ស ដល អង គក រ សង គម ស វ ល សហគមន ដ លរង ប ព ល ន ង ត ណ ង គណបក ស នយ ប យដ ល ជ ប ឆ ន ត ប ន ព ភ ក ស អ ព ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ ដ ធ ល ន កម ព ជ បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត រដ ឋសភ ក ល ព ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ កន លង មក ន ន ង ផ ដល ជ អន ស សន សម រ ប អន គត។.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. ម.. ក ច ញ ផ ស យ រប យ ក រ ណ ប រ ច ឆ ម ស ល ក ទ ៦ ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ដ យ ធ វ ក រ វ យ តម ល ល ក រ គ រព បទ ដ ឋ ន ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម របស ត ល ក រ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-04.. ន ថ ង ទ ០៤ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ ន គម រ ង សង ក ត ក រ ណ សវ ន ក រ របស មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ច ញ ផ ស យ រប យ ក រណ ប រ ច ឆ ម ស ល ក ទ ៦ ស ត ព វ ស ល ភ ព ន ក រ អន វត ត ន ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ន ត វ ធ ត រ ម ត រ វត ម ច ប ប ន ត ល ក រ កម ព ជ ("រប យ ក រ ណ ")។.. គម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ.. ស.. ម.. ក សម ព ធ “ស ទ ធ ហ ប ” មជ ឈ មណ ឌល បច ច ក វ ជ ជ សម រ ប ស ទ ធ មន ស ស ដ ប ង គ ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-28.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក ) ន ថ ង ទ ២៨ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ ន ប ក សម ព ធ “ស ទ ធ ហ ប ” ជ មជ ឈ មណ ឌល បច ច ក វ ជ ជ សម រ ប ស ទ  ...   ត ត ណ ង រ ស ត រ ") ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ដ ល ប ន ប រ ព រ ត ត ទ ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ កន លង មក។.. គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ពស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. ក ច ញ ផ ស យ ក រ វ ភ គ ផ ល វ ច ប ប ម យ ល ស ណ រ ង ព រហ ម ទណ ឌ ប រ ឆ ង ន ង អត ត អភ ប ល ក រ ង ប វ ត ល ក ឈ ក បណ ឌ ត ដ ម ប ជ ក រ ប រ រព ធ ទ វ បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព អន តរ ជ ត ឆ ន ២០១៣.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-23.. ដ ម ប ប រ រព ធ ទ វ បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព អន តរ ជ ត ឆ ន ២០១៣ ន ថ ង ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ " ម.. ក" ច ញ ផ ស យ ន វ អត ថ បទ វ ភ គ ផ ល វ ច ប ប ម យ ល បទ ច ទ ធ វ ឡ ង ប រ ឆ ង ន ង អត ត អភ ប ល ក រ ង ប វ ត ល ក ឈ ក បណ ឌ ត ន ង ន យក នគរ ប ល ស ច ន ថ (" ក រ វ ភ គ ផ ល វ ច ប ប " ) ដ ល ក ត ច ញ ព ករណ ប ញ ប រ ហ រ ទ ល កម មក រ រ ន រ ង ចក រ ក ត ដ រ ច ន ន ៣ ន ក.. ក ន ង អ.. ប.. ទ.. អ ស វ គមន ច ព ស ចក ត សម រ ច របស ត ល ក រ ក ព ល ដ ល ង អ នក ស រ យ ម ប ប ផ បណ ដ អ សន ន ន ង អ ព វន វ ឲ យ ស ល ឧទ ធរណ ប ក សវន ក រ ជ បន ទ ន ល ស ណ រ ង ន ដ ម ប ស ដ រ ក រ ត ឈ ម របស អ នកស រ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-22.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ង អង គក រ ប រឆ ង ទ រ ណ កម មអន តរជ ត (អ.. អ) ស ម ស វ គមន ច ព ស ចក ត សម រ ច របស ត ល ក រ ក ព ល ន ថ ង ន ដ ល ប ន ច ញ ស ល ដ ក រ សម រ ច ដ ល ង សកម មជន ក រ ព រ ដ ធ ល អ នកស រ យ ម ប ប ឆ ជ បណ ដ អ សន ន ដ យ បង វ រ ស ណ រ ង របស អ នក ស រ ឲ យ ស ល ឧទ ធរណ ប ក សវន ក រ ឡ ង វ ញ។.. យ ត ត ធម សម រ ប អ នក ស រ ព ត ម ន ៖ ក រ ជ ប ជ ដ ម ប បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព ល ជន ល ម ស ល ករណ សម ល ប អ នក ស រ ព ត ម ន ន ក ន ង ប រ ទ ស កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-21.. យ ង ខ ញ ជ អង គ ក រ ដ គ ម យ ច ន ន ន ង រ ប ច ព ធ ជ ប ជ ម យ ន ពហ ក ឡ ដ ឋ ន ជ ត អ ឡ ព ក ន ថ ង ទ ២១ ខ វ ច ឆ ក ន ន វ ល ម ង ៥:៣០ ន ទ ល ង ច ដ ម ប ទ មទ រ យ ត ត ធម ដល អ នក ស រ ព ត ម ន ច ន ន ១១ រ ប ដ ល ត រ វ ប ន គ សម ល ប ក ល ព ២០ ឆ ន ម ន។.. គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 45.. 46..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=2
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ល ក បង ហ ញ ករណ ន ទណ ឌ ភ ព ន កម ព ជ ម ន ទ វ អន តរ ជ ត បញ ឈប ន ទណ ឌ ភ ព.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-20.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ល ក បង ហ ញ ករណ ន ទណ ឌ ភ ព ដ ល ប ន ក ត ម ន ជ បន ត បន ទ ប ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (កម ព ជ ) ម ន ទ វ អន តរ ជ ត បញ ឈប ន ទណ ឌ ភ ព ន ថ ង ទ ២៣ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ ឈ ន ច ល មក ដល ។ ករណ ន ទណ ឌ ភ ព ដ ល ន ត បន ត រ ក រ ល ដ ល ន ប ន ប ព ល យ ង ធ ងន ធ ងរ ដល ក រ រ ក ល ត ល ស ន លទ ធ ប រជ ធ ប ត យ យ ន ង ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។.. ក ថ ក ល ទ ស ច ព ក រ ប រ ប រ ស គ រ ប រ ស វ គ រ ថ ន ក ដល អ យ ជ វ ត ដ យកង កម ល ង សន ត ស ខ ស រប ព ល ដ ល ក រ តវ ន រ ង ចក រ ក ត ដ រ អ ស អ ល ក ត ម ន អ ព ហ ង ស ន ថ ង ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-12.. មជ ឈ មណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ស ម ធ វ ក រ ថ ក ល ទ ស យ ង ខ ល ង ច ព ទង វ ដ ល ន ឲ យ ក ត ម ន អ ព ហ ង ស ក ន ង ប ត កម ម ន ថ ង ទ ១២ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ន របស កម មករ រ ប រយ ន ក មក ព រ ង ចក រ ក ត ដ រ អ ស អ ល ដ ល ផល ត សម ល ក ប ព ក ឲ យ ក រ ម ហ ន ធ ព រ គ Gap ន ង H&M។.. ក រ គន ច ព ទង វ ដដ ល ៗ ន ន ទណ ឌ ភ ព ក ន ង ករណ របស ឈ ក បណ ឌ ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-04.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ស ម ធ វ ក រ រ គន ច ព ស ចក ត សម រ ច របស ស ល ឧទ ធរណ ក ន ង ក រ តម តល ស ល ក រម ផ តន ទ ទ ស ល ឈ ក បណ ឌ ត ក ន ង បទ ច ទ បង ក ឲ យម ន រប ស ដ យ អច តន ន ង រក ស ទ ស ពន ធ ន គ រ រយ ព ល ១៨ ខ ជ ជ ង ផ ល ស ប ត រ បទ ច ទ ឲ យ រ ត ត ស សង វ ក ទ ន ង ស ថ ន ភ ព ន បទ ល ម ស ដ ល ប ន ប រព រ ត ត។.. ក ល ក បង ហ ញ ករណ អ នកស រ យ ម ប ប ផ ជ ផ ន ក ម យ ន យ ទ ធន ក រ ទ វ អន តរជ ត បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព របស អ យ ហ វ ក , ច ប ព ថ ង ទ ១ ដល ២៣ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣.. ដ គ អន តរជ ត របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម  ...   បល ម យ ច ន ន របស មន រ ត ជ ន ខ ពស របស រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ព ក ព ន ធ ន ង ក រ ទទ ល ខ ស ត រ វ ក ន ង ក រ អន វត តន អន ក រ ត យ.. គម រ ង ស រ វ ជ រ វ ដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត.. ក បង ហ ញ ព ក រ ព រ យ ប រម ភ ច ព ក រ ប ន ប ង ជ បន ត បន ទ ប របស អ ជ ញ ធរ កម ព ជ ក ន ង ក រ គ ប សង កត ក រ ជ ប ប រជ ដ យ សន ត វ ធ របស ក រ ម សង គម ស វ ល.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-10-11.. ក) ស ម គ ស បញ ជ ក ន ង បង ហ ញ ព ក រ ព រ យ ប រម ភ ព ក ព ន ធ ន ង ក រ ឆ ល យ តប ជ អវ ជ ជម ន ព អ ជ ញ ធរ កម ព ជ ក ន ង ក រ ឆ ល យ តប ទ ន ង ស ណ ឬ ល ខ ត ជ ន ដ ណ ង របស ក រ ម សង គម ស វ ល ក ន ង គ ល ប ណង រ ប ច ប ត កម ម ដ យ សន ត វ ធ ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ។ ម.. ក ស ម ក រ ន រ ល ក ដល រដ ឋ ភ ប ល ន ព រ រ ជ ណ ច ក រកម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ន ង អ ជ ញ ធរ ស ល រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ថ ន គ ជ ក ត ព វក ច ច របស រដ ឋ ភ ប ល ន ង អ ជ ញ ធរ ក ន ង ក រ សម រប សម រ ល ក ររ ប ច ធ វ ប ត កម ម ឲ យ ម ន សន ត ភ ព ន ង សណ ដ ប ធ ន ប ស ធ រណ ម ន ម ន ជ អ នក រ ត ត ប ត ន ទ ។.. ក ជ រ ញ អ នកទ ញ ន ង សម គម GMAC ឲ យ គ ទ រ ក រអន វត តន តម ល ភ ព ក ន ង វ ស យ ឧស ស ហកម ម ក ត ដ រ ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-27.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (" ម.. ក ") ស វ គមន ច ព ស ចក ត សម រ ច របស គម រ ង រ ងចក រ ក ន ត ប រស រ ន កម ព ជ ន អង គក រ ពលកម ម អន តរជ ត ("ILO-BFC") ក ន ង ក រវ ល ទ រក ក របង ហ ញ ជ ស ធ រណ ដ ល គ រ ង បង ហ ញ ន ខ មករ ឆ ន ២០១៤ ខ ងម ខន ន វ របកគ ហ ញ រប ស ខ ល ន ម យច ន ន ដ យ ផ អ កល កម មវ ធ ឃ ល ម ល ល រ ងចក រ ច ន ន ៤៥០ ព រមទ ង ជ រ ញ ឲ យ ក រ មហ ន ផ គត ផ គង រ ងចក រ ដ លម ន ម លដ ឋ ន ន ប រទ ស កម ព ជ បច ច ប បន ន ន ង សម គម រ ងចក រ ក ត ដ រ ន កម ព ជ (GMAC) គ ទ រ ន វ ក ច ច ផ ត ចផ ត ម ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=3
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ច ញផ ស យ ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ សង ក តក រណ សវ ន ក រ ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-26.. ន ថ ង ទ ២៦ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធមន ស ស កម ព ជ (" ម.. ក ") ច ញផ ស យ ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ សវន ក រ ព រហ មទណ ឌ ដ ល ប ន សង ក ត ន ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ ដ យ គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ របស ម.. ក (" គម រ ង សង ក តក រណ ") ដ ល ច ប អន វត ត ត ងព ខ ស ហ ឆ ន ២០០៩ (" ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ ") ។.. ក ច ញ ផ ស យ រប យក រណ ស ត ព ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ក ន ង ឆ ន ២០១២ ន ង ឆ ន ២០១៣ កន លង មកន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-19.. ន ថ ង ទ ១៩ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ន គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ច ញ ផ ស យ រប យក រណ ម យ ក រ ម ច ណង ជ ង ថ ៖ "ក រ គ ប សង គត ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ៖ ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ពបញ ច ញ មត ន កម ព ជ " ("រប យក រណ ")។ ដ ម ប ជ ក រ ត ម ដ ន ស ថ ន ភ ព បន ទ ប ព រប យក រណ ច ញ ផ ស យ រ ម គ ន ម យ ក ន ង ឆ ន ២០១០ ដ ល សម រប សម រ ល ដ យ ម.. ក ក រ ម ច ណង ជ ង ថ ៖ "កម ព ជ ត រ វ ប ន ប ប ទ ម ត ៖ ល ទ ធ ប រជ ធ បត យ យស ថ ត ក ន ង គ រ ថ ន ក " រប យ ក រណ ន ប ន បង ហ ញ ព ក រ ធ ល ក ច ដ នដ ប ន ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ប រ ប ធ ប ន ង ឆ ន ម ន។.. ក) រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព " ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ៖ ក រ ប រ ម ល ម ល ទ អន គត".. ច ញផ  ...   ល ប ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ខណ ដ លក រប ទង គ ច ន ត ក ត ម នជ បន ត.. ក រ ប ទង គ ច រវ ង កងកម ល ង សន ត ស ខ ន ង ក រ ម ប ត ក ក ត ឡ ង ក ន ង អ ឡ ង មហ ប ត កម ម របស គណបក ស សង រ គ ជ ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-15.. ភ ព ចល ចល ប ន ក ត ឡ ង ក ន ង ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ន រស ល ន ដ យ ស រ ត ភ ពត ង ត ង ប ន ក ត ម ន ឡ ង បន ទ ប ព មហ ប ត កម ម ដ ល រ ប ច ឡ ង ដ យ គណបក ស សង រ គ ជ ត (គ.. ជ)។ ប ត កម ម ន ថ ង ន គ ជ ប ត កម ម ថ ង ដ ប ង ក ន ង ផ នក រ ធ វ ប ត កម ម រយ ព ល ប ថ ង ដ ម ប ទ ម ទ រ ឲ យ ម ន ក រ ស ប អង ក ត ដ ឯករ ជ យ ម យ ច ព ភ ព ម ន ប រក រត ជ វ ញ ក រ ប ឆ ន ត ថ ន ក ជ ត ក ល ព ខ កក កដ កន លងទ ន ។.. ក សម ត ង ក ត ប រម ភ ច ព ភ គរយ របស ស ត រ ក ន ង រដ ឋសភ ជ ត ន ត ក ល ទ ៥ ន ងម ន ក រថយច.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-10.. ក ") សម ត ង ក ត ប រម ភ ច ព ភ គរយ របស ស រ ត ក ន ង រដ ឋសភ ន ត ក ល ទ ៥ ន ន ង ថយច ជ ង ន ត ក ល ម ន ។ លទ ធផល ផ ល វក រ សម រ ប ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ដ ល គណ កម ម ធ ក រ ជ ត រ ប ច ក រ ប ឆ ន ត (" គ.. ជ.. ប ") ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ ៨ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ បង ហ ញថ ត ណ ងរ ស ត រ ជ ស ត រ ម នត ២០,៣៣% (២៥ ក ន ងច ណ ម ១២៣ អ សន ) ប ណ ណ ប ប រ បធ ប ទ ន ង ន ត ក ល ម ន ម ន ២២% ។.. ស ចក ត អ ព វ ន វ បន ទ ន ស ត ព ជ ន ប ក ព ល ឲ យម ន ដ ណ ស រ យ នយ ប យ ទ ក ទង ន ង វ វ ទ ប ឆ ន ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-07..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=4
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រវ យតម ល អ ព ដ ណ រក រ ទ ង ម លន ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ឆ ន ២០១៣ " ត រ វក រ ស ច រ ភ ព ន ង យ ត ត ធម ក ន ងក រ ប ឆ ន ត ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-06.. បន ទប ស ថ នក រណ ន សម ព ន ធ អង គក រ សង គម ស វ ល ស ម វ យតម ល អ ព ដ ណ រក រ ន ង ក រច ត ច ង ក រប ឆ ន ត ទ ងម ល ( ក ន ងអ ឡ ងព ល ន ង ក រ យព ល ប ឆ ន ត ) ន ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៣ ឆ ន ២០១៣ ថ.. > ប ទ ប ជ ម នក រ ថយច ករណ ហ ង ស ធ ងន ធ ងរ ន ង គ ម ន ក រសម ល ប សកម មជន អ នកនយ ប យ ន ង ក រច លរ ម យ ងសកម ម របស យ វជន ក ន ង យ ទ ធន ក រប ឆ ន ត ក ដ យ ។.. កម ព ជ ៖ ច រ គ រព ស ទ ធ ន ស រ ភ ព ក ន ង ក រ ជ ប ជ គ ន ដ យ សន ត វ ធ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-05.. ន ព ល គណបក ស សង រ គ ជ ត (គសជ) ជ គណបក ស ប រឆ ង រ ប ច ធ វ ក រ ជ ប ជ គ ន ដ ម ប ធ វ "សម ធ " ដ យ សន ត វ ធ ន ថ ង ទ ០៧ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ន ដ ម ប ស ឲ យ ម ន ក រ ស ប អង ក ត ដ យ ឯ ករ ជ យ ម យ ទ ល អ វ ដ ល គណបក ស ន ច ទ ថ ម ន ភ ព ម ន ប រក រត ក ន ង ន រ ម ម ន ក រ ឆរ ប ក ជ វ ញ ក រ ប ឆ ន ត ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ង ក រ ម សង គម ស វ ល ដ ល ច ហត ថល ខ ខ ង ក រ ម ន ស មធ វ ស ចក ត ប រក ស ដ ច តទ ៖ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ កង កម ល ង ប រដ ប អ វ ធ ន ង កង នគរប ល ម ន គ រ បន ទ ច បង អ ក ឬ ទប ស ក ត ប រជ ពលរដ ឋព ក រ ទទ ល ប ន ស ទ ធ ន ស រ ភ ព ក ន ង ក រ ធ វ ក រ ជ ប ជ គ ន ដ យ សន ត វ ធ ន ទ ម ន ថ ត ម រយ ក រ គម រ មក ហ ង ក រ ប ភ តប ភ យ ឬ ក រ ប រ កម ល ង ដ យ ខ ស ច ប ប ទ ។.. សកម មជន ដ ធ ល អ នក ស រ យ ម ប ប ផ បន ត ន ជ ប ពន ធ ន គ រ អស រយ ព ល ១ ឆ ន ប ទ ជ ខ វ ភស ត ត ង ជ ក ល ក ដ ម ប ធ វ ក រ ច ទ ប រក ន ល រ ប អ នក ស រ ក ដ យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-03.. ន ថ ង ស អ ក គ ថ ង ទ ០៤ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ជ ថ ង គម រប ខ ប រយ ព ល ម យ ឆ ន ច ប ត ង ព សកម ម ជន ដ ធ ល អ នក ស រ យ ម ប ប ផ ត រ វ ប ន អ ជ ញ ធរ ច ប ខ ល នក  ...   ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-01.. គណបក ស សង គ រ ជ ត (" គ.. ជ ") ប នច ញ ស ចក ត ថ ល ងក រណ ម យ ក លព ថ ង ទ ២៧ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ បញ ជ ក ព គ លជ ហរ របស ខ ល ន ស ត ព ក រប ឆ ន ត លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ស ទ ធ មន ស ស ។ ច ណ ច ស ខ ន ម យ ក ន ងច ណ ម ច ណ ច ស ខ ន ៗ ជ ច រ ន ដ ល ប នល កឡ ង ន ក ន ង ស ចក ត ថ ល ងក រណ ន គ ថ គ.. ជ " ប រឆ ងន ង អ ព ហ ង ស ក ររ សអ ង ជ ត ស សន ក រ ស អប ខ ព ម ជនបរទ ស ន ង ក ររ សអ ង " ។.. ក ច ញផ ស យ ស វភ ម គ គ ទ ស ក ស ត ព ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ក ន ង រ ង ព រហ មទណ ឌ អន វត ត ន ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-26.. ន ថ ង ទ ២៦ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធមន ស ស កម ព ជ (" ម.. ក ") ច ញផ ស យ ស វភ ម គ គ ទ ស ក ដ ល រ បរ ប អ ព ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ត ល ក រ កម ព ជ ។ ស វភ ម គ គ ទ ស ក ស ត ព " ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ៖ ស វភ ម គ គ ទ ស ក ស ត ព ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ត ល ក រ កម ព ជ " ត រ វប ន ត ក ត ងឡ ង សម រ ប ជ ក រ ណ ន ដល អ នកអន វត ត ច ប ប ដ យម ន គ សបញ ជ ក អ ព គ ន ល ទ ក ទ ន ន ង ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ជ ន ជម រ ព រមទ ង ន ត វ ធ ម លដ ឋ ន សម រ ប ក រ ប ត ងទ ត ល ក រ ជ ន ខ ពស ន ត ល ក រ កម ព ជ ដ ចដ ល ប ន បញ ញត ត ន ក ន ង ក រមន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (" ក រមន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ") ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស ម ថ ក លទ ស ច ព ក ររ រ ង របស អ ជ ញ ធ រ មកល វ ទ ក ស ធ រណ ដ ល រ បច ដ យ មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-23.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ក ) ថ ក លទ ស ច ព ក ររ រ ង ល វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ក រ ប ឆ ន ត ដ ល ប នរ បច ដ យ មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ ( ម.. ក.. ផ.. ឯ ) ន ខ ត ត ប ត ដ បង ក លព ថ ង ទ ២២ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ដ ច ប ន រ យក រណ ក ន ង ស រព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញ ប ស ត ( ថ ង ស ក រ ទ ២៣ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣) ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=5
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-22.. ក ), សម គម ប ច អន តរជ ត , សម គម ប ច កម ព ជ , សម គម អ នក ប ព ម ភ អន តរជ ត , អង គក រ ម ត រ ១៩, មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ , គណ កម ម ធ ក រ ដ ម ប ក រប ឆ ន ត ដ យ ស រ ន ង យ ត ត ធម ន កម ព ជ ( ខ មហ វ រ ល ), ន ង សម ព ន ធ អ នកស រព ត ម ន អ ស អ គ ន យ ស ម ស វ គមន ច ព ឱក ស ដ ម ប ច លរ ម ក ន ង វគ គ ទ ២ ន ដ ណ រក រ ត រ តព ន ត យ ជ ស កល ត ម ព លវ ល ក ណត ( ក រត រ តព ន ត យ ជ ស កល ) របស ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។.. ក រវ យតម ល ល លទ ធផល ប ឆ ន ត បណ ត អ សន ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-21.. ប ន ច ប ស ថ នក រណ ន អង គក រ សម គម ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល វ យតម ល ថ លទ ធផល ប ឆ ន ត បណ ត អ សន ន ជ លទ ធផល ជ ម យ ផលវ ប ក ច ញមក ព ភ ពម នប រក រត ជ ច រ ន ន ក ន ង ក ឡ ងព ល ប ឆ ន ត ដ ល បណ ត ល ឲ យ ម នក រ ប ត បង ស ទ ធ អ នកប ឆ ន ត ជ ច រ ន ម ង កង វ ន វ ភ ពយ ត ត ធម ក ន ងក រ ច ត ច ង ក រប ឆ ន ត ជ ដ ម ។.. ក រព រ យប រម ភ បន ថ ម ស ត ព ក រប ឆ ន ត ច ព អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន បង ខ ត បង ខ ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ច ហត ថល ខ ល ញត ត គ ទ រ លទ ធផល ប ឆ ន ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-19.. ក ") ប នទទ ល ក ររ យក រណ ដ គ រ ឲ យ ព រ យប រម ភ ព ប រជ ពលរដ ឋ ន សង ក ត ទ កល អក ១ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ថ អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ប ន គ បសង កត ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ច ហត ថល ខ ល ញត ត គ ទ រ ម យ ដ ល ថ ល ងថ ព កគ គ ទ រ ច ព លទ ធផល ប ឆ ន ត ដ ល ច ញផ ស យ ដ យ គណ កម ម ធ ក រ ជ ត រ បច ក រប ឆ ន ត (" គ.. ប ") ដ ល លទ ធផល ន ដ ចជ ទ ន ង ក រប រក ស របស គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ (" ប រ.. ជ ") ។.. ក សម ត ង ក ត ប រម ភ ច ព គ.. ប ដ ល គ ម ន ក រ ឆ ន ច ក ន ង ក រប ក ទម រង ដ ម ព ល ផ ច ង ផ ច ត ឡ ងវ ញ ន វ លទ ធផល ប ឆ ន ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ  ...   ដ យ គណបក សនយ ប យ ន ន ក ន ង ក ឡ ង យ ទ ធន ក រឃ សន ម នព ល ប ឆ ន ត ន ន ង ក ល យជ ក រព ត ឬទ ន ព លដ ល រដ ឋ ភ ប ល ថ ម ត រ វប ន បង ក តឡ ង ។.. សង គម ស វ ល ស វ គមន ច ព ឱក ស ដ ល ប ន ជ ប ជ ម យ ឯកឧត តម ស ខ ង ន ង ជ រ ញ ឲ យ ម ន ដ ណ ស រ យ ដ យ យ ត ត ធម ល បញ ហ ជ ប គ ង ក រ យ ក រប ឆ ន ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-12.. ន ព រ ក ថ ង ស ក រ ទ ៩ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ អង គក រ សង គម ស វ ល ច ន ន ១០ ដ ច ម ន រ យ ន ម ខ ងក រ ម ប ន ជ បប រជ ជ ម យ ឯកឧត តម ឧបន យករដ ឋមន ត រ ស ខ ង ដ ម ប ព ភ ក ស ព ដ ណ រ ក របន ត ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ជ ប គ ង ផ ន ក នយ ប យ ដ ល ប នក ត ឡ ង បន ទ ប ព ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ប ន ប រ រព ធ ឡ ង ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ កន លងមក ។.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ ម.. ក អ ព វន វ អ យម ន ក រព ភ ក ស ឡ ងវ ញ ច ព ក របង ក ត គណ កម មក រ ចម រ ដ ម ប ស បអង ក ត ព ភ ពម នប រក រត ក ន ង ក រប ឆ ន ត ន ង អ ព វន វ អ យ រក ស ភ ព អត ធ មត ក ន ងក ឡ ងព ល ត នត ង ក រ យ ក រប ឆ ន ត ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-09.. ក ") ជ រ ញ អ យ គណបក ស នយ ប យ ទ ងព រ ន ង គណ កម ម ធ ក រ ជ ត រ បច ក រប ឆ ន ត (" គ.. ប ") ប ត ជ ញ ច ត ត ជ ថ ម ក ន ង ក របង ក ត គណ កម មក រ ចម រ ដ ម ប ស បអង ក ត ព ភ ពម នប រក រត ក ន ង ក រប ឆ ន ត ។ គណ កម មក រ ចម រ ន គ រត ដ ក បញ ច ល សម សភ ព ត ណ ង សង គម ស វ ល ហ យ យ ងហ ច ក គ រ ម ន ក រឃ ល ម ល ព ស ណ ក អង គក រសហប រជ ជ ត (" អ.. ប ") ផងដ រ ។ ក ន ងក ឡ ងព ល ត នត ង ន វ ព តជ ម ន ស រ ស ខ ន ប ផ ត សម រ ប ថ ន ក ដ កន គណបក ស បង ក ត ន វ គ រ ល អ ដល អ នក គ ទ រ របស ខ ល ន ន ង ប ត ជ ញ អង គ យ ជ ម យ គ ន ដ ម ប ចរច ស វ ងរក ដ ណ ស រ យ ដ យ សន ត វ ធ ម យ ច ព ក រជ ប គ ង ផ ន ក នយ ប យ ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=6
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ សម ព ធ គ ហទ ព រ " ឥ ន ច ធន ខ ម រ " ដ លជ កន ល ង ផ ទ ក ពត ម ន ទ ក ទ ន ន ង ន ន ន ក រ ភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ.. គម រ ង ន ន ន ក រ ភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ ( ស ជ ) របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ក ) ន ថ ង ទ ០៩ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ន ន ង សម ព ធ គ ហទ ព រ ដ លម ន អ សយដ ឋ ន http://sogi.. sithi.. org ។ គ ហទ ព រ " ឥ ន ច ធន ខ ម រ " ន ត រ វប ន បង ក តឡ ង ដ ម ប ជ ប រភព ពត ម ន ដ ស ខ ន សម រ ប សហគមន អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ( ស ត រ ស រឡ ញ ស ត រ ប រស ស រឡ ញ ប រស អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ) ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ក ដ ចជ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល " អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល " អ នកបង ក ត គ លនយ ប យ ព រមទ ង ប គ គល ដ ល ធ វ ក រ ដ ម ប ល កកម ពស ន ង ក រព រ ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ។.. គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ងអត តសញ ញ ណ យ នឌ រ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ ស ត ព ក រធ ន តម ល ភ ព ក ន ងក រ ស បអង ក ត រប ស គណ កម ម ធ ក រ ជ ត រ បច ក រប ឆ ន ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-08.. បន ទប ស ថ នក រណ ន អង គក រ សម គម ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ម នក រ ខកច ត ត ជ ខ ល ង ច ព ជ ហរ ន ង ក រស រ ច ម ន ច ប ស ល ស របស គណ កម ម ធ ក រ ជ ត រ បច ក រប ឆ ន ត ( គ.. ប ) ដ ម ប ធ ន តម ល ភ ព ក ន ងក រ ដ ស រ យ ភ ពម នប រក រត ក ន ង ដ ណ រក រ ប ឆ ន ត ព ស ស ក ច ច ស បអង ក ត ដ ត រ មត រ វ ម យ ។.. ក សម ត ង ក ត ប រម ភ ច ព រប ប ន ក រផ ទ ងផ ទ ត ឡ ងវ ញ ន វ លទ ធផល ន ក រប ឆ ន ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-07.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ ម.. ក ”) ព រ យប រម ភ អ ព កង វ តម ល ភ ព ច ព ក រផ ទ ងផ ទ ត  ...   ថ ង អ ទ ត យ ម ន ន ង ម ន ថ ង ប ឆ ន ត ត រ វប ន ប រ រព ធ ឡ ង ត មរយ យ ទ ធន ក រ ដ យ សន ត ភ ព ដ លម ន លក ខណ ទ រង ទ រ យ ធ ព រមទ ង ម ន សន ទ ក រច លរ ម របស យ វជន កម ព ជ ជ ខ ល ង ។.. កញ ញ គន ធ គ ម ល ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ល ខ រ ង ទ ២ មណ ឌល ខ ត តក ពត គណបក ស សញ ជ ត កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-26.. កញ ញ គន ធ គ ម ល ជ ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ វ យក ម ង ម យរ ប ន មណ ឌល ខ ត តក ពត ក ន ង ល ខ រ ង ទ ២ ន គណបក ស សញ ជ ត កម ព ជ ។ កញ ញ គន ធ គ ម ល ក ត ន ឆ ន ១៩៨៤ ន ភ ម ព រ ក ខ ម រ ឃ ស អ ង ភ ន ស រ ក ស អ ង ខ ត តកណ ត ល ។.. ល កជ ទ វ ផ ន ផល ល ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ល ខ ង រ ង ទ ៤ មណ ឌល ខ ត តព រ វ ង គណបក ស ហ វ នស នប ច.. ល កជ ទ វ ផ ន ផល ល ជ ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន មណ ឌល ខ ត តព រ វ ង មកព គណបក ស ហ វ នស នប ច ក ន ង ល ខ រ ង ទ ៤ ។ ល កជ ទ វ ម ន ស រ កក ណ ត ន ន ភ ម យ យ ភ ឃ ច រកម ទ ស ស រ ក ស វ យ ទ ព ខ ត តស វ យរ ង ។ ល កជ ទ វ ក ត ន ថ ង ទ ៧ មករ ឆ ន ១៩៥៥ ។.. ល កស រ ស ខ រ ត ន ស វណ ណ បញ ច ស ល ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ល ខ រ ង ទ ១ មណ ឌល ខ ត តក ពង ធ គណបក ស ស រ ណ រដ ឋ ប រជ ធ បត យ យ.. ល កស រ ស ខ រ ត ន ស វណ ណ បញ ច ស ល ជ ប រធ ន គណបក ស ស ធ រណរដ ឋ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ជ ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ល ខ រ ង ទ ១ ន មណ ឌល ខ ត តក ពង ធ ។ ល កស រ ក ត ន ឆ ន ១៩៦៥ ជ ក នក ព រ ដ ល ត រ វប ន គ យកមក ច ញ ច ម ព គ រ ស រ ម យ ទ គ រ ស រ ម យទ ត ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=7
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ល កជ ទ វ ស ន ស ភ ន ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ល ខ រ ង ទ ៣ មណ ឌល ខ ត តក រច គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ.. ល កជ ទ វ ស ន ស ភ ន ជ ប ក ខជន ស ត រ ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន មណ ឌល ខ ត តក រច មកព គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ឈរ ន ល ខ រ ង ទ ៣ ។ ល កជ ទ វ ក ត ន ក ន ង ឆ ន ១៩៤២ ន ស រ ក ឆ ល ង ខ ត តក រច ។.. ល កស រ ប ន ច ន ត ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ល ខ រ ង ទ ១ មណ ឌល ខ ត តក ពង ធ គណបក ស ខ ម រ អភ វឌ ឍន ស ដ ឋក ច ច.. ល កស រ ប ន ច ន ត ជ ប ក ខជន ឈរឈ ម ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ មកព មណ ឌល ខ ត តក ពង ធ ល ខ រ ង ទ ១ មកព គណបក ស ខ ម រ អភ វឌ ឍន ស ដ ឋក ច ច ។ ល កស រ ក ត ន ឆ ន ១៩៦៨ ន ភ ម ឈ ក ឃ ទ រ ល ស រ ក ប រ យណ ខ ត តក ពង ធ ។.. ល កស រ គ ណ ល អង ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ល ខ រ ង ទ ៧ មណ ឌល ខ ត តត ក វ គណបក ស សង គ រ ជ ត.. ល កស រ ជ ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ល ខ រ ង ទ ៧ ន មណ ឌល ខ ត តត ក វ មកព គណបក ស សង គ រ ជ ត ។ ល កស រ ក ត ន ថ ង ទ ១០ ម ថ ន ឆ ន ១៩៥៩ ន ភ ម អង គរ ទ ព ស រ ក អង គរជ យ ខ ត តក ពត ។.. ល ស រ ម ង វ ល ក ខណ ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ល ខ រ ង ទ ១ មណ ឌល ភ ន ព ញ គណបក ស សម ព ន ធ ដ ម ប ប រជ ធ បត យ យ.. ល កស រ ម ង វ ល ក ខណ ជ ប ក ខជន ឈរឈ ម ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន មណ ឌល ភ ន ព ញ ល ខ រ ង ទ ១ មកព គណបក ស សម ព ន ធ ដ ម ប ប រជ ធ បត យ យ ។ ល កស រ ក ត ន ឆ ន ១៩៧៨ ន ភ  ...   រ ប ឆ ន ត ជ រ ស រ ស ត ង ត ណ ង រ ស ត រ ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ " ) ដ ល ន ង ប រ ព រ ត ត ទ ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣។.. គ លនយ ប យ សង ខ ប ស ត ព បញ ហ ដ ល ប នក ណត ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព " ស រ ភ ព បញ ច ញមត ន ល ប រព ន ធ អ ន ធ ណ ត " រ បច ថ ង ទ ២៧ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៣ រ ជធ ន ភ ន ព ញ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-22.. គ លប ណង ន គ លនយ ប យ សង ខ ប ន គ ដ ម ប សង ខ ប បញ ហ ដ ល ប ន ព ភ ក ស ក ន ងអ ឡ ង ក ច ចព ភ ក ស ស ត ព " ស រ ភ ព បញ ច ញមត ន ល ប រព ន ធ អ ន ធ ណ ត " ( ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ) ដ ល រ បច ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ក ) ន មជ ឈមណ ឌល វប បធម កម ព ជ អ ឡ ម ង ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ថ ង ទ ២៧ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៣ ។.. ស របព ល ទ វ យ ត ត ធម អន តរជ ត ន ម.. ក ស ម រ ឮ ក ដល រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ឲ យ គ រព ន វ ឯករ ជ យភ ព ន អង គជ ន ជម រ វ ស មញ ញ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ ព រមទ ង ធ ន ថ ក រ ត ដ ណ ល ជ វ ជ ជ ម ន របស ត ល ក រ ន ត រ វប ន ត ល ក រជ ត អន វត ត ត ម.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-16.. ស របព ល ទ វ យ ត ត ធម អន តរជ ត ថ ង ទ ១៧ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (" ម.. ក ") ស ម រ ឮ ក ដល រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (" រដ ឋ ភ ប ល ") ន ង សហគមន អន តរជ ត អ យ បង ក ន ន វ ក ច ចប រ ងប រ ង របស ខ ល ន ដ ម ប ក រព រ ន ង ល កម ពស ឯករ ជ យភ ព ន អង គជ ន ជម រ វ ស មញ ញ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ (" អ.. ក ") ន ង ច ត វ ធ ន ក រ ជ ក ស ត ង ដ ម ប ធ ន ន វ ក រ ត ដ ណ ល ជ វ ជ ជ ម ន របស ខ ល ន ក ន ង ត ល ក រជ ត កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=8
  Open archive

 • Archived pages: 507