www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ស.. ម.. ក.. ថ ង ទ ៣០ ខ មករ ឆ ន ២០១២ ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ន ង ល ក ប ង នទ ង ន យក មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ (CCIM) ធ វ ក រ វ ភ គ ប រច សប ត ហ អ ព កម ព ជ ប រ ថ ន ចង ប ន អ សន ជ សម ជ ក ម ន អច ន ត រ យ របស ក រ មប រ ក ស សន ត ស ខ អង គក រ សហ ប រជ ជ ត ។.. ម.. ស.. ក អ ព វន វ ឲ យ ម នក រ អត ឱន គ ន ក ន ងច ណ ម អ នកគ ទ រ គណបក សនយ ប យ ម នន ង ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ឈ ន មកដល.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-11.. បន ទ ប ព ម នក រ ប ទង គ ច គ ន ដ យ ហ ង ស ក លព ថ ង ទ ០៥ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ រវ ង ក រ ម អ នកគ ទ រ គណបក ស សង គ រ ជ ត ដ ល ក ព ង ដង ក ក ប ន ឃ សន ន ក ន ង ខណ ឌ ច ក មន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ង ក រ ម អ នកគ ទ រ គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ក ព ងត ច លរ ម ព ធ ជប ល ង ន ក ប រន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស ម អ ព វន វ ដល ប ណ ដ អ នកគ ទ រ គ រប គណបក ស ទ ងអស ម ត ត អធ យ ស រ យ ឲ យ គ ន ទ វ ញទ មក ក ន ងក ឡ ងព ល ក រប ឆ ន ត ន ។.. សង គម ស វ ល អ ព វ ន វ ឲ យ គណបក ស នយ ប យ ល ក កម ពស បញ ហ ស រ ត ន ង ក ម រ បន ថ ម ទ ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-10.. ន ថ ង ទ ០៣ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ ក រ ម អង គក រ សង គម ស វ ល ("សង គមស វ ល") ប ន រ មគ ន រ ប ច វ ទ ក ព ភ ក  ...   ន ង ក ង កម ល ង សន ត ស ខ ដទ ទ ត។.. វ ទ ក ព ភ ក ស ថ ន ក ជ ត ស ត អ ព "វ ធ ន ក រ ព ស ស ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ស ត រ ន ង ក ម រ ន កម ព ជ ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-02.. ន ថ ង ទ ០៣ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ គណ កម ម ធ ក រ ដ ម ប ក រ ប ឆ ន ត ដ យ ស រ ន ង យ ត តធម ន កម ព ជ ("ខ មហ រ វល") មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") អង គក រ ច រ ន ស ត រ ("WfP") គណ កម ម ធ ក រ ល ក ស ទ យ ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ("គសន") អង គក រ អន តរជ ត អ ស ប ញ សន ត ភ ព ន ង អភ វឌ ឍន ("PYD") UN Women ន ង ក រ ម ស រ ត ដ ម ប ទ ងអស គ ន ន ង រ ប ច វ ទ ក ព ភ ក ស ថ ន ក ជ ត រ មគ ន ស ត អ ព វ ធ ន ក រ ព ស ស ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ស រ ត ន ងក ម រ ន កម ព ជ " ន សណ ឋ គ រ ស ន វ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ។.. ម.. ក ច ញ ផ ស យ ផ នទ រ ងចក រ ក ត ដ រ ន ប រទ ស កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-06-30.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ន ថ ង ទ ៣០ ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ ច ញ ផ ស យ ផ នទ អ ព រ ងចក រ ក ត ដ រ ដ ល ដ ណ រ ក រ ន ប រទ ស កម ព ជ ន ង ចង វ ក ផ គត ផ គង របស រ ងចក រ ("ផ នទ រ ងចក រ ក ត ដ រ " ) ។ ផ នទ រ ងចក រ ក ត ដ រ ន ផ តល ន វ ព ត ម ន ព ស ត រ របស រ ងចក រ ន ម យៗ រ មម ន ទ ត ង របស រ ងចក រ សញ ជ ត របស ថ ក ប រភ ទ ផល តផល ដ ល ផល ត ច ន ន កម មករ កម មក រ រ ន ង ម ក ជ ក ល ក ដ ល ផ គត ផ គង ប រស នជ អ ចរកប ន។.. វ ទ ក ព ភ ក ស គ ល នយ ប យ "ទស សន របស គណបក ស នយ ប យ ស ត ព បរ ស ថ ន ន ងដ ធ ល ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-06-17.. គ ល ប ណង ន វ ទ ក ន គ ដ ម ប ផ តល ឱក ស ដល គណបក ស នយ ប យ ស ខ ន ៗ បង ហ ញ ព គ ល នយ ប យ ន ន របស ខ ល ន ស ត ព បរ ស ថ ន ន ង ដ ធ ល ម នក រ មកដល ន ក រ ប ឆ ន ត ជ សកល ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ ខ ងម ខ ន ដ ម ប ធ ន ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ អង គក រ សង គម ស វ ល ន ង អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ប ន ទទ ល ព ត ម ន គ រប គ រ ន អ ព ជ ហរ របស គ ណបក ស ទ ងន ព ក ព ន ធ បញ ហ ស ខ ន ទ ងន សម រ ប ល ក ទ កច ត ត ឲ យម ន ក រ ច លរ ម ក ន ង ក រ ប ឆ ន ត ក ន ត ច រ ន ។.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 45.. 46.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=9
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រតម កល ស ល ក រម ផ តន ទ ទ ស អ នក ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស បង ហ ញ ឲ យ ឃ ញ ន វ ក រ វ យ ប រហ រ ម យ ទ ត មក ល ស ទ ធ មន ស ស ន ង យ ត ត ធម ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-06-15.. ក") ម ន ក រ ខ ង សម ប រ យ ង ខ ល ង ច ព ក រ សម រ ច ជ ដ យ ស ល ឧទ ធរណ ក ល ព ម ស ល ម ញ ក ន ង ក រ តម កល ស ល ក រម ផ តន ទ ទ ស របស សកម ម ជន អ នក ក រព រ ស ទ ធ ដ ធ ល អ នក ស រ យ ម ប ប ផ ត រ វ ប ន រក ឃ ញ ថ ម ន ទ ស ព បទ "អ ព ហ ង ស ដ យ ច តន ដ យ ម ន ស ថ ន ទម ងន ទ ស " ក ល ព ថ ង ទ ២៧ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២។ ទ ប ជ ក ល ព ម ស ល ម ញ ស ល ឧទ ធណ ប ន បន ថយ ទ ស របស អ នក ស រ យ ម ប ប ផ ន ត រ ម ត ២ឆ ន ដ យ ស រ ក រ ព ត ដ ល ថ អ នក ស រ ម ន ប ន ប រព រ ត ត បទ ល ម ស ដ យ ផ ទ ល ប ន ត អ នក ស រ ត រ វ ប ន ន ត រលប ទ ក ន ពន ធ ន គ រ ក ល ព ល ង ច ម ស ល ម ញ បន ទ ប ព ស ចក ត សម រ ច ន ទ ន អ នក ស រ ន ង ត រ វ ទទ ល ទ ស ដ ល ន សល ទ ង អស គ ១៥ខ ទ ត។.. ក បង ហ ញ ព ក រ ព រ យ ប រម ភ ជ ខ ល ង ព ក ព ន ធ ន ង ផល ប ព ល មក ល ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ដ ល អ ច ន ង ក ត ម ន ដ យ ស រ ត ច ប ប ស ត ព ក រ ប រឆ ង ក រ ម ន ទទ ល ស គ ល ឧក រ ដ ឋកម ម របស ខ ម រ ក រហម.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-06-06.. ក") ម ន ក រ ព រ យ ប រម ភ ជ ខ ល ង ច ព ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ថ ម ស ត ព ក រ ប រឆ ង ក រ ម ន ទទ ល ស គ ល ឧ ក រ ដ ឋកម ម ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ឡ ង ក ន ង រយ ក ល ន របប កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ ("ច ប ប ប រឆ ង ក រ ម ន ទទ ល ស គ ល ឧក រ ដ ឋ កម ម ") ដ ល ម ន ក រ អ ព វ ន វ ដ យ ល ក ន យក រដ ឋ មន រ ត ហ ន ស ន ប រ ស ន ប ច ប ប ន ត រ វ ប ន អន ម ត ម ន ច ប ប ន ន ង រ ត បន ត ង មក ល ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ត ម រយ ក រ ដ ក ក ហ ត ម ន ត រ ម ត រ វ មក ល ក រ ព ភ ក ស ជ ស ធ រណ ក រ ស រ វ ជ រ វ ន ង ក រ អប រ អ ព សម យ ខ ម រ ក រហម ក ដ ច ជ ក រ ប ន ប ង ធ វ ឲ យ ក រ បង រ ក ប មត ត របស អ នក ប រឆ ង ក ល យ ទ ជ ស របច ប ប ។.. ម ន ព ល ស វន ក រ ស ល ឧទ ធរណ ល  ...   កម ម ក ន ង ច ណ ម ប ត កម ម ប រឆ ង ន ង ក រ បណ ត ញ ច ញ ជ ច រ ន ដ ល ន ព លថ ម ៗ ន ប ន បង កជ អ ព ហ ង ស អ ស រ យ ហ ត ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ("ម.. ក") អ ព វ ន វ ស ម ឲ យ អ ជ ញ ធរ ម ន សមត ថក ច ច របស ស ល ក រ ង ភ ន ព ញ ដ ស រ យ ជម ល ដ ធ ល ន ន ដ ល ប ន អ ស បន ល យ អស រយ ព ល ជ ច រ នឆ ន ។.. វ ទ ក ព ភ ក ស គ ល នយ ប យ "ទស សន របស គណបក ស នយ ប យ ស ត ព បរ ស ថ ន ន ង ដ ធ ល ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-29.. វ ទ ក ព ភ ក ស គ ល នយ ប យ ល ប រធ នបទ "ទស សន របស គណបក ស នយ ប យ ស ត ព បរ ស ថ ន ន ង ដ ធ ល ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ " ន ង រ បច ឡ ង ន ថ ង ទ ៣១ ខ ឧសភ ឆ ន ២០១៣ ន សណ ឋ គ រ ខ ស ច ម ស ផ ល វ ២៣ត ល សង ក ត ០៤ ខ ត ត ព រ ស ហន ។.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស វ គមន ច ព ឆន ច ប ក ច ហ រ បស អភ ប ល រ ជធ ន ភ ន ព ញ ថ ម ក ន ង ក រ ដ ស រ យ វ វ ទ ដ ធ ល ន ប ង កក.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-13.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ស មស វ គមន ច ព ឆន ច របស អភ ប ល រ ជធ ន ភ ន ព ញ ដ ល ទ ប ឡ ង ក ន ត ណ ងថ ម គ ឯកឧត តម ប ស ជ ត វង ស ក ន ងក រ ដ ស រ យ វ វ ទ ដ ធ ល ន ត បន ប ងកក ក ដ ចជ ត បន ម យ ច ន ន ទ ត ដ ល ប រជ ពលរដ ឋ ក ព ង រងផល ប ព ល ន ង ប រឈម ន ងក រ បណ ត ញច ញ ។.. អ នក ស រ ឯម ផល ម ន អភ ប ល រង ខ ត ត ស មរ ប " ក រម ន ខ ល ច ក រង រ ធ ន ង ម នរ ញ រ ក រ ង រ ត ចត ច ន ឲ យ អ នក ស រ ជ គជ យ ក ន ងវ ស យ នយ ប យ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-09.. ន ជ ប រវត ត ជ គ ជ យ របស ល ក ស រ ឯម ផល ម ន អភ ប ល រង ខ ត ត ស ម រ ប ។ ន ជ ឈ ត ទ ១ ក ន ង ក រ ផល ត ប រវត ត ជ គ ជ យ របស ស ត រ ន ថ ន ក ខ ត ត ដ ម ប ល ក ស ទ យ សម សភ ពស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ន ង ថ ន ក ក រ ម ជ ត ន កម ព ជ ។ ក រ ផល ត រ ង ប រវត ត ន ក ន ង គ ល ប ណង ទ ក ទ ញ ច ណ ប អ រម មណ ព ស រធ រណ ជន ល អ នក ត ណ ង ជ ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ដ ល រ ប ច ដ យ គម រ ង ល ក ស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=10
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: វ ទ ក ស ត ព "គ ល នយ ប យ ដ ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-05.. គ ល ប ណង ន វ ទ ក ន គ ដ ម ប ផ តល ឪក ស ដល ប រជ ជន រដ ឋ ក ន ង ឃ ឈ ទ ល ប ន ជ ប ជ ម យ អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន អ នក វ ភ គ ឯករ ជ យ ត ណ ង រ ស រ ត ត ណ ង គណបក ស នយ ប យ ន ង ត ណ ង អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ន ដ ម ប ព ភ ក ស ស វ ង យល ឲ យក ន ត ច ប ស ព គ ល នយ ប យ ដ ធ ល របស រដ ឋ ភ ប ល ន ង គ ល នយ ប យ ដ ធ ល របស គណបក ស នយ ប យ ន ម យៗ អន ល ម ត មច ប ប ជ ធរម ន។.. ក ច ល រ ម មរណ ទ ក ខ គម រប ខ ប ម យ ឆ ន ល ឃ តកម ម សកម ម ជន បរ ស ថ ន គ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ងភ ពអយ ត ត ធម ដ យអ ព ហ ង ស ន ងន ទណ ឌភ ពន ត បន តក តម នន កម ព ជ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ថ ង ទ ២៦ ខ ម ស ឆ ន ២០១៣.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-26.. គម រប រយ ព ល ម យ ឆ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ម.. ក”) ប រ រព ធ ន វ ខ ប ម យ ឆ ន ន អ ព ឃ តកម ម ល រ ប ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ថ ង ទ ២៦ ខ ម ស ឆ ន ២០១២ ន ត បន ជ រភ ន ក រវ ញ ខ ត តក ក ង ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (“កម ព ជ ”) ន ង ច លរ ម ស កស ត យ ច ព មរណ ភ ព ន ។ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ជ ស ថ បន ក ន ង ជ ប រធ ន អង គក រ ក រព រ ធនធ ន ធម មជ ត ន ង ជ សកម មជន ក រព រ បរ ស ថ ន ព រម ទ ង ជ សកម មជន ប រឆ ង ក រក ប ឈ ដ ល ប ល ប ញ របស ប រទ ស កម ព ជ ។ ខណ ដ លល ក រ ម ដ ណ ជ ម យ អ នក ក ស ត ព ររ ប ដ ម ប ស បអង ក ត ករណ ក ប ឈ ន ង ច ប យក ដ ខ សច ប ប ន ក ន ង ខ ត ត ក ក ង ល កឈ ត វ ទ ធ ត រ វ ប ន ឃ តករប ញ សម ល ប ត រ វច ជ ង ន ងព ខណ ដ ល ល ក ព យ យ ម បញ ឆ រថយន ត បន ទ ប ព ម ន ក រ ប រឈម ម ខគ ន ជ ម យ មន ត រ កងរ ជ អ វ ធហត ថ ន ង អ នកត ណ ង របស ក រ មហ ន ក ប ឈ ថ មប គ រ ន។ ជន ដ ល ត រ វប ន គ អ អ ងថ ជ អ នកប ញ ឈ ម អ ន រត ន ក ត រ វ ប នប ញ សម ល ប ន កន ល ង ក ត ហ ត ន ដ រ។.. ស មគ រព ជ ន ល ក ជ ទ វ យ ងឡ ក ស ណ វ ត រ ន យករដ ឋមន រ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ ថ ឡង ដ ។ កម មវត ថ ៖ ស ម ជ យ ព ន ត យ ន ង អន តរ គមន ព ក ព ន ធ ករណ ប ញ សម ល ប ជ បន ត បន ទ ប ល ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ ល ទ ក ដ ថ ន ង កង វ ក រ ស បអង ក ត ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ("ម.. ក") សម ត ង ន វក ត ប រម ភ យ ងខ ល ង ច ព ក រប ញ ប រហ រ ជ បន តបន ទ ប ល ជន ស វ ល កម ព ជ ក ន ង ទ កដ ថ ដ ល ប ន បណ ត ល ឲ យ ម ន ក រ ស ល ប ន ង រងរប សរ ប ម នអស ។  ...   ន ដ ល ង។.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. ស ម ឯកឧត តម ម ត ត ជ យ អន តរ គមន ល ករណ គ រ ម ក ហ ង ព ស ណ ក ប រធ ន សហគមន ភ ម អណ ត ង ៤ ល ក ទ ព ណ ន មក ល អ នកស រ យ ង ស ភ ណ ឌ ន ង ករណ ដ ល មន រ ត សង ក ត គ ករក រ ម ន ព រម ទទ ល ព ក យ បណ ត ង ល ករណ គ រ ម ក ហ ងន ដ ល ប រព រ ត ត ក ន ង ក ឡ ង ថ ង ទ ២៥ ដល ថ ង ទ ២ ៧ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣។.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-22.. តបត ម កម មវត ថ ន ង យ ង ខ ង ល ខ ញ ម ន ក ត ត យស ស ម ជម រ ប ជ ន ឯកឧត តម ម ត ត ជ រ បថ ក លព ថ ង ច ន ទ ទ ២៥ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ក រ ម ក រង រ ន គម រ ង ក ណ ទម រង ដ ធ ល របស ម.. ក ប ន ច ទ ភ ម អណ ត ង សង ក ត គ ករក រ ខណ ឌ ព ធ ស នជ យ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ចម ង យ ប រម ណ ជ ៨គ ឡ ម ត រ ព ព រល ន យន តហ អន តរជ ត ភ ន ព ញ ជ ត បន ល ន ឋ ន ថ ម សម រ ប អ នក ភ ម ដ ល ត រ វ ប ន បណ ត ញ ច ញ ព ភ ម ស ប ក ច ប ក លព ឆ ន ២០០៦ ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ មជ ឈមណ ឌល អប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន ន ង វ ទ ក ន អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ស ត ព កម ព ជ ប ន ច ញ រប យក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ក ស ត ម ល ស ត ព " គម រ ង វ ន យ គ ន ង សម បទ ន ដ " ដ លប នរ បច ឡ ងក លព ថ ង ទ ២៩ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ដ លម នវត តម នរបស ន យកក រ មហ ន ឧស ស ហកម ម ស កសរ ក ក ង ច ក ត ប ន ប រក ស ប រគល ដ វ វ ទ ឲ យ ទ ប រជ ពល រដ ឋ វ ញ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-12.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ) ប ន ច លរ ម សហក រ ជ ម យ មជ ឈមណ ឌល អប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន (ម.. អ.. ច.. ) ន ង វ ទ ក ន អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ស ត ព កម ព ជ ប ន ច ញ រប យក រណ រ មគ ន ម យ ទ ក ទ ន ទ ន ងក ច ចព ក ស ត ម ល ថ ម ន ស ត ព "គម រ ងវ ន យ គ ន ងសម បទ នដ " ដ ល ប ន សហក រ ធ វ រ ម គ ន ។.. ក អ ព វ ន វ ឲ យ ម ន ក រ ត ង ត ង អ នក ស រ ព ត ម ន ដ ម ប ដ ក បង ហ ញ ក ន ង យ ទ ធន ក រ ស រ ភ ព ស រព ត ម ន ដ ម ប ស វ គមន ទ វ ស រ ភ ព ស រ ព ត ម ន ព ភពល ក ឆ ន ២០១៣.. ន ថ ង ទ ៣ ខ ឧសភ ឆ ន ២០១៣ គ ជ ទ វ ស រ ភ ព ស រព ត ម ន ជ ថ ង ដ ល ប រ រព ធ ឡ ង ដ ម ប អបអរ ស រ ភ ព ស រព ត ម ន បញ ជ ក បន ថ ម ព ស រ ស ខ ន ន ស រ ភ ព ន ន ង ឧទ ទស ដល អ នក ស រព ត ម ន ន ទ ទ ង ព ភពល ក ដ ល ប ន ប ត បង ជ វ ត ដ យ ស រត ក រង រ របស ព កគ ។.. គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ.. 14.. 15.. 16..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=11
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ស វ គមន ច ព ច ណ ត ក រ ថ ម ម យ ដ ល ប ន ផ ត ម ឡ ង ដ យ ត ល ក រ ន ប រទ ស អង គ ល ស ន ង ប រទ ស វ ល ប រឆ ងន ង ក រ ម ហ នពហ ជ ត ថ ត ន ង ឡ ល ល ភ អ លស ម ន ម លដ ឋ ន ន ចក រភព អង គ ល ស ជ ស ម ខ ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ២០០ ន ក ដ ល ត រ វ ប ន ផ ល ស ទ ជម រក.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-11.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ស វ គមន រប យក រណ ដ លថ ច ណ ត ក រ ន ន ប ន ត រ វ ធ វ ឡ ង ន ក ន ង ត ល ក រ ន ប រទ ស អង គ ល ស ន ង ប រទ ស វ ល ប រឆ ង ន ង ក រ មហ ន ពហ ជ ត ថ ត ន ង ឡ ល ល ភ អ លស ដ ល ម ន ម លដ ឋ ន ន ចក រភព អង គ ល ស ដ យ ផ អ ក ល ម ល ហ ត ន ក រ ច ប យក ដ ដ យ ខ សច ប ប ន ង ព ក ព ន ធ ន ង ក រ រ ល ភ ប ព ន ផ ន ក ស ទ ធ មន ស ស ដទ ទ ត ដ ល ប រព រ ត ត ដ យ អ នក ផ គត ផ គង រ បស ខ ល ន ន ប រទ ស កម ព ជ គ ក រ មហ ន ចម ក រក ក ង ខ អ លធ ឌ ន ងឧស ស ហកម មស ករសក ក ង ខ អ លធ ឌ (តទ ន ហ រ មគ ន ថ "ក រ មហ នក ក ង")។.. គ ហទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ Sithi.. org របស ម.. ក ទទ ល ប ន ព ន រង វ ន បណ ត ញ ទ ន ក ទ នង សម រ ប ក រផ ល ស ប ត រ សង គម ប រច ឆ ន ២០១៣.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-09.. ក") ម ន ម ទន ភ ព ស ម ប រក សថ គ ហទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក www.. sithi.. org ("គ ហទ ព រ អ ព ស ទ ធ ") ទទ ល ប ន ព ន រង វ ន បណ ត ញ ទ ន ក ទ នង សម រ ប ក រ ផ ល ស ប ត រ សង គម ប រច ឆ ន ២០១៣ ព មជ ឈមណ ឌល ទ ន ក ទ នង ន ង ក រ ផ ល ស ប ត រ សង គម ក ន ង ស ល វ ជ ជ ជ វ ស រព ត ម ន ន ង ទ ន ក ទ នង ន ស កលវ ទ យ ល យ ឃ វ នល ន ទ ក រ ង ប រ សប ន ប រទ ស អ ស រ ត ល ។.. អ នក ភ ម មក ព សហគមន អណ ត ង ជ កន ល ង ត ង ល ន ឋ ន ថ ម ន ក ន ង ភ ន ព ញ ត រ វ ប ន យ យ បន ទ ប ព ល ក ស រ ផ តល ជ ន យដល ប គ គល ក ម.. ក ច ស រ វ ជ រ វ ព បញ ហ ដ ធ ល ក ន ង សហគមន ល ក ស រ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-29.. ន រស លថ ង ទ ២៧ ខ ម ន  ...   យ ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ៖ បង ក ន ត ណ ង ស ត រ ("រប យក រណ ")។.. ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព គម រ ង វ ន យ គ ន ង សម បទ ន ដ ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-27.. ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ល ប រធ ន បទ " គម រ ង វ ន យ គ ន ង សម បទ នដ ន កម ព ជ " ន ង រ ប ច ឡ ង ន ខ ត ត ក ក ង ន ថ ង ទ ២៩ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ក រ ម ក ច ច សហក រ រ ប ច ដ យ វ ទ ក ន អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ស ត ព កម ព ជ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ង មជ ឈមណ ឌល អប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន (ម.. ស)។ អ នក ស រព ត ម ន ក ត រ វប ន អញ ជ ញ អ យ ច លរ ម ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ន ផងដ រ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព យន តក រ ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ក រច លរ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត.. ន ថ ង ទ ២៨ ម ន ឆ ន ២០១៣ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ង រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព "យន តក រ ក ន ងក រ ល ក កម ពស ក រច លរ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត " ក ន ង គ ល ប ណង ដ ម ប ឲ យអ នក ធ វ ក រ ព ក ព ន ធ ន ង អ នក ត ណ ង ស រ ត ន ង ក រ ច ល រ ម របស ស រ ត ន ង គណបក ស នយ ប យ រ ម គ ន ព ភ ក ស ល យន ត ក រ ជ ក ស ត ង ក ន ង ក រល ក ស ទ យក រ ច លរ ម របស ស រ ត ន ង អ នក ត ណ ង ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ។.. ក អ ព វ ន វ ស ល ឧទ ធរណ ឲ យ ពន ល ន សវន ក រ បណ ត ង ឧទ ធរណ ល ស ណ រ ង អ នក ស រ យ ម ប ប ជ ដ ល ជ សកម មជន ប ងកក.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-21.. ក") ស ន ឲ យ ស ល ឧទ ធរណ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ពន ល ន ន ត វ ធ ន បណ ត ង ឧទ ធរណ របស សកម មជន ទ មទ រ ស ទ ធ ដ ធ ល ដ ល ត រ វប ន ផ តន ទ ទ ស គ អ នកស រ យ ម ប ប ជ ន ងស ន ឲ យ ក ណត ក ល បរ ច ឆ ទ ឲ យ ប នឆ ប រហ ស សម រ ប សវន ក រ ន បណ ត ង ឧទ ធរណ របស អ នក ស រ ។.. 17..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=12
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ស វ គមន ស ចក ត សម រ ច របស ស ល ឧទ ធរណ ច ព ក រ ដ ល ង ល ក ម ម ស ណង ដ ប ន ត សង ក ត ឃ ញថ ស ល ដ ក ន គ ជ គ រ ន "ក រ ប រ ប រ ស ច ប ប ជ ឧបករណ " ជ ជ ង "ន ត រដ ឋ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-20.. ក) ស វ គមន ស ចក ត សម រ ច របស ស ល ឧទ ធរណ ក ល ព ថ ង ទ ១៤ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ច ព ក រ ដ ល ង ល ក ម ម ស ណង ដ ប ន ត សង ក ត ឃ ញថ ស ល ដ ក ដ លរក ស ទ ក ន វ ស ណ រ ង ទ ង ស រ ង គ ជ គ រ រ ដ ស ខ ន ន "ក រ ប រ ប រ ស ច ប ប ជ ឧបករណ " ជ ជ ង "ន ត រដ ឋ" ។.. ស មក បង វ រ ស ណ រ ង ឈ ក បណ ឌ ត ត រឡប ទ ក ន ត ល ក រខ ត ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-17.. យ ង ប ន ច ហត ថ ល ខ រ មគ ន ស ទរ ដល ស ល ឧទ ធរណ ច ព ក រ ស រ ឡ ង វ ញ ន វ ស ណ រ ង ព ក ព ន ធ ន ន ង ល ក ឈ ក បណ ឌ ត ន ង ក ររក ស ន វ បទ ច ទ ប រក ន ល រ បគ ត ។ ក រផ ល ស ប ត រ ន ធ វ ឡ ង បន ទ ប ព ម ន ស ចក ត សម រ ច ដ ចម រ ង ចម រ ស របស ត ល ក រ ខ ត ត ស វ យ រ ង ច ព ក រ ទម ល ក ច លបទ ប រក ន ទ ងអស ក លព ថ ង ទ ១៨ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ ដ យស រ ត ម ន ភស ត ត ង ម នគ រប គ រ ន ។.. អ ព ឃ រឃ ក ន ត ច រ ន ភ ព អ ម ស ក ក ន ត ច រ ន ច ព កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-14.. មជ ឃមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ថ ក ល ទ ស ច ព អ ព ហ ង ស ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ក ល ព ព រ ក ថ ង ម ស ល ម ញ ចម ង យ ត រ ម ត ១០០ ម ត រ ប ណ ណ ព ភ ម គ រ របស ល ក ន យ ក រដ ឋ មន រ ត ហ ន ស ន ន ង អ ព វ ន វ ឲ យ ម ន ក រ ស ប អង ក ត ជ បន ទ ន ម យ។.. មរណ ភ ព របស ល ក អ ង ស រ គ រ ជ ក រ ដ ស សត ឲ យ ភ ញ ក រឮក.. ក") ធ វ ក រ កត សម គ ល ច ព មរណ ភ ព របស ល ក អ ង ស រ ក ល ព ម ង ៨:៤៤ ន ទ ព រ ក ម ញ ន ដ ល ល ក ជ អត ត ឧប ន យក រដ ឋ មន រ ត ទទ ល បន ទ ក ក ច ចក រ បរទ ស ន របប  ...   ជ ("ម.. ក") ច ញ ផ ស យ ន វ ផ ន ទ បច ច ប បន នភ ព អ ព " ករណ រ ល ភ ស ព សន ថវ ដ ល ប ន រ យក រណ " របស ខ ល ន។ ព ត ម ន ទ ង ន ត រ វ ប ន ដក ស រង ច ញ ព ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ស រព ត ម ន ន ន ជ ភ ស ខ ម រ ឬ អង គ ល ស ន ង គ រប ដណ តប រប យក រណ ព ខ មករ ឆ ន ២០១០ ដល ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៣។.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. ក គ ស បញ ជ ក ព ច ណ ច វ ជ ជម ន ន ង អវ ជ ជម ន ម យ ច ន ន ព ក ព ន ធ ន ង ន ត វ ធ ត រ ម ត រ វ របស សវន ក រ ឧទ ធរណ ល រ ប ល ក ម ម ស ណង ដ ន ង អ ព វ ជ ថ ម ម តង ទ ត ឲ យ ម ន ក រ ដ ល ង ជ បន ទ ន ល អ នកស រព ត ម ន រ ប ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-07.. បន ទ ប ព រ យ ព ល ព រ ថ ង ន ក រឃ ល ម ល សវន រឧទ ធរណ ល អ នក ស រព ត ម ន ន ង សកម មជន ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស គ ល ក ម ម ស ណង ដ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ប នអង ក ត ឃ ញម ន ក រវ វឌ ឍន ជ ច រ ន ផ ន កច ប ប ន ង ត ល ក រ ដ យ ម ន ទ ងភ ព វ ជ ជម ន ន ង អវ ជ ជម ន ម យ ច ន ន ដ ល ម ន ទ ន ក ទ នង ជ ខ ល ង ច ព ន វ វ ធ ត រ មត រ វ ន ក ន ង ត ល ក រកម ព ជ ហ យ ដ ល សម ន ងត រ វ ល ក ឡ ង។.. ក ច ញ ផ ស យ ន វក រ វ ភ គ ផ ល វច ប ប ល ក រ ច ទ ប រក ន ន ង ក រផ តន ទ ទ ស ន សវន ក រ ន ស ល ដ ប ង ក ល ព ខ ត ល ឆ ន ២០១២ ស រប ព ល ន ងក រ ឈ ន ជ ត មកដល ន សវន ក រ របស ស ល ឧទ ធរណ ល ស ណ រ ងល ក ម ម ស ណង ដ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-03.. ក ល ព ថ ង ទ ០១ ខ ត ល ឆ ន ២០១២ អ នក ស រព ត ម ន ន ង អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស វ យ ៧១ឆ ន គ ល ក ម ម ស ណង ដ ត រ វ ប ន ត ល រ រកឃ ញ ព រ ទ ធភ ព ព បទ ញ ញង ឲ យ ធ វ ក បកម ម ម យ ន ក ន ង ភ ម ប រម ខ ត ត ក រច ដ ល ជ ទ កន ល ង ម នទ ន ស ដ ធ ល ន ងម នក របណ ត ញច ញដ យបង ខ ។.. 18..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=13
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ល ក រ ងភ ន ព ញត រ វសម របសម រ លឲ យម នក រជ បជ ស ដ ងមត ជ ជ ងធ វ ក ររ រ ង ន ងរ តត ប តដ យម នម នម លហ ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-06-12.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ម ន ក រ ស ក ស ត យ ច ព ក រ ប ដ ស ធ ន ង រ រ ង រ ប ស អ ជ ញ ធ រ ក រ ង ភ ន ព ញ ម ន អ យ ស ម ជ ក រ បស ស ហ ភ ព ស ហជ ប ក ម ព ជ ម ន ក រ ជ បជ ប ញ ច ញ មត ក ន ង ឱ ក ស ដ ល ន យ ក រដ ឋ ម ន ត រ ថ អ ប ភ ស ត វ ច ជ វ ម ក ទ ស ស ន ក ច ច ន ក ម ព ជ ។.. ស រ ភ ព ប ញ ច ញ ម ត ន ក ម ព ជ ទ ទ លក រ គ រ ម ក ហ ង ក ន ត ខ ល ឡ ង.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-06-11.. អង គ ក រ ស ម គ ម ក រ រ ដ ឋ ភ ប ល ដ ល ម ន រ យ ន ម ខ ងក រ ម ម ន ក រ ព រ យ ប រ ម ភ យ ង ខ ល ង ន ង ស ថ ន ភ ពក ន ត ធ ង ន ធ ង រ ន ស រ ភ ព ប ញ ច ញម ត ន ក ម ព ជ ។.. ក រ គ រ ម ក ហ ង ដ ក អ ភ យ ឯក ស ទ ធ ព ល ក ស រ ម ស ខ ហ រ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-04-29.. អ ង គ ក រ ស ង គ ម ស វ ល ក ម ព ជ ស ម ស ដ ង ក រ ខ ក ច ត ត ច ព ស ច ក ត រ យ ក រ ណ ព ត ម ន គ រ ម ក ហ ង ដ ក អ ភ យ ឯក ស ទ ធ ព ល ក ស រ ម ស ខ ហ រ.. រ ប យ ក រ ណ រ ម ស រ ប ក រ ត រ ត ព ន ត យ ជ ស ក ល ត ម ព ល ក ណ ត ( U P R ) ស ត អ ព បញ ហ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ក ម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-04-22.. ម ជ ឈ ម ណ ឌល ស ទ ធ ម ន ស សក ម ព ជ ន ង គ ណ ក ម ម ធ ក រ ស ទ ធ ម ន ស ស អ ស ស ម ជ រ ប ថ  ...   រ ហ ម ទ ណ ឌ ប ទ ប រ ហ ក រ ត ក រ ម ច ប ប អ ន ត ក ម ត រ ៦ ៣ ប រ ឆ ង ន ង ប គ គ ល ក រ ប ស ខ ល ន ន ខ ត ត ប ត ដ ប ង គ ល ក អ ន គ ង ច ត ត ជ អ នក ស ប អ ង ក ត ន ង អ ន ក រ យ ក រ ណ ព ត ម ន ។.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស សក ម ព ជ ទ ម ទ រ ឲ យ ម ន ក រ ល ប ច ល ន វ ក រ ស រ ច រ ប ស ត ល ក រ ត ប ង ច ព ករ ណ ឃ ត ក ម ម ល ល ក ជ វ ជ ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2006-10-05.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ មន ស ស ក ម ព ជ ស ម អ ព វ ន វ ដ ល ត ល ក រ ឧ ទ ធ រ ណ ន ង ធ វ ស វ ន ក រ ណ ន ថ ង ស ក រ ខ ង ម ខ ន ស ម ធ វ ក រ ល បច លន វ ដ ក រ ស រ ច រ ប ស ត ល ក រ ដ ប ង ល ជ នព រ រ ប គ ល ក ប ន ស ណ ង ន ងល ក ស ក ស អ ន ដ ល ត រ វ ប ន ច ទ ព ប ទ ស ល ប ល ក ជ វ ជ ជ.. ក ររ រ ង រប ស ស ល ក រ ង ភ ន ព ញ ដ ល ក រ ប ក ជ ស ធ រ ណ ន យ ទ ធ ន ក រ ប រ អ ប ខ ម ប រ ឆ ង អ ព ព ក រ ល យ ត រ វ ប ន បរ ជ យ ហ យ មជ ឈម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ត វ ន ង ក ររ ល ភ ល ស រ ភ ពក ន ង ក រ ប ញ ច ញម ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2006-09-05.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ត វ ន ង ក រ ព យ យ ម រ ប ស ត ល ក រ ក រ ង ភ ន ព ញ ក ន ង ក រ ប ង អ ក ន វ ក រ ផ សព វ ផ ស យ ជ ស ធ រ ណ ន យ ទ ធ ន ក រ ប រ អ ប ខ ម ប រ ឆ ងន ង អ ព ព ក រ ល យ ន កម ព ជ.. 34.. 35.. 36.. 37.. 38.. 39.. 40.. 41.. 42.. 43.. 44..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=45
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ច ក ត ថ ល ងក រ ណ រ ប ស ហ ង ព ២.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2006-08-17.. ន ឆ ន ២ ០ ០ ០ ខ ញ ប ន ជ ប ទ ន ក ទ នង ជ ម យ ព ក ប ក ស ប រ ឆ ង ។ ខ ញ ធ វ ន ព ព រ ខ ញ ជ ថ រ ដ ឋ ភ ប យ ហ ន ស ន ព ក រ ល យ ហ យ ក រ សង ឈ ម ស រ ក ខ ម រ គ ត រ វ ឆ ល ងក ត ត ម រ យ ព ក គ ណ ប ក ស ប រ ឆ ង ប ណ ណ.. ស ច ក ត ថ ល ង ក រ ណ រ ប ស ហ ង ព ១.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2006-08-16.. រ ហ ត ម ក ដ ល ថ ង ទ ២ ៧ កក ក ដ ឆ ន ២ ០ ០ ៦ ខ ញ ជ ឧ ត ត ម ស ន យ ទ អ ន រ ដ ឋ ល ខ ធ ក រ ន ក ន ង ក រ ស ន ម ហ ផ ទ ន ង ជ ទ ប រ ក ស ន យ ក រ ដ ឋ ម ន រ ត ហ ន ស ន ។.. ក រ រ ប  ...   ក រ រ ប អ ស ដ ធ ល ន ង ក រ ប ណ តញ ប រ ជ ព ល រ ដ ឋ ច ញ ព ល ន ដ ឋ ន ប ន រ ក រ យ ដ ល យ ង ខ ល ង.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ច ត ទ ទ ក ក រ ប ណ ទ ញ អ ន កភ ម ស ង ក ត ទ ន ឡ ប ស ក ជ អ ព អ មន ស ស ស ធ ម ន ង ជ រ ញ ឲ ស ល ក រ ងភ ព ញ ក រ ព រស ទ ឋ រ បស អ ន ក ភ ម ឲ ទ ទ ល ប ន ន វ ជ រក ស ម រ ម យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2006-06-06.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ស ម ជ ទ ស ន ង ក រ ប ណ ត ញ អ ន ក ភ ម ស ប ក ច ប ក ន ង ស ង ក ត ទ ន ល ប ស ក ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ដ អ ម ន ស សធ ម ក ល ព ព រ ក ម ស ល ម ញ ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=press.php&id=5&lang=khm&page=46
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR ថ ជ ន ជម រ ត ច ត ឃ ខ ល ន ច រ ន.. FPM, 2013-12-05.. ន ក ន ង រប យ ក រ ណ ឃ ល ង ម ល ប រព ន ធត ល ក រ ប រច ឆម ស ដ ល ត រ វប ន គ ផ សព វផ ស យ ជ ស ធ រណ ក លព ម ស លម ញ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ប ន រកឃ ញថ ត ល ក រ ប ន ប រ ប រ ស ច ន ន ព ល ជ ន ជម រ ត ចត ច ត ម ន មន ស ស ជ ច រ ន ត រ វប ន ស ថ ប ន ន សម រ ច ឲ យ ម នក រ ឃ ខ ល ន បណ ដ អ សន ន ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន យ យថ សវន ក រ ជ ន ជ រ ម នក រ ធ ល ក ច ត ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ក នឡ ង.. Dap_News, 2013-12-04.. រប យក រណ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន បន តថ « ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ត រ វប ន អន វត ត ម ន ច ន ន ច រ នជ ង៨០ ភ គរយ ន ស ណ រ ង សរ ប ដ ល ប ន សង ក ត ហ យ ម នក រ ឃ ខ ល ន ល ស ថ រវ ល ក ណត ដ យ ច ប ប ក ន ង ស ណ រ ង ច ន ន ១៦ ករណ ។ ក រគ រព ន ង ក រអន វត ត ស ទ ធ ទ ទ ល ប នក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ម នអ ច សម រ ចប ន ដ យ គ ម ន ក រច លរ ម ផ ន កឆន ទ នយ ប យ ន ទ » ។.. CCHR ច ញ រប យក រណ ស ត ព ក រខកខ ន ក រផ តល ម ធ វ ដល ជនជ ប ច ទ ន ង ក រឃ ខ ល ន ល ស ថ រវ ល.. VOD, 2013-12-04.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ន ថ ង ព ធ ន ច ញផ ស យ រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ៦ ស ត ព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ដ ម ប បង ហ ញ ព ក រខកខ ន ក ន ងក រ ផ តល ម ធ វ ដល ជនជ ប ច ទ ន ង ក រឃ ខ ល ន ល ស ថ រវ ល ក ណត ដ យ ច ប ប ។ ស ចក ត ថ ល ងក រណ រប ស CCHR ឲ យ ដ ងថ រប យក រណ ន បង ហ ញ ទ ន នន យ ដ ល ប រម លប ន ន ក ន ង អ ទ ប ង ព ល ៦ ខ ដ ប ង ន ឆ ន ២០១២ ដ យ ផ អ កល ក រសង ក ត សវន ក រ ជ ន ជម រ ច ន ន ៣៥៤ ករណ ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត តរតនគ រ ។.. “ ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ម នកម រ ត ទ ប ".. RFA, 2013-12-04.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ច ញ រប យក រណ អង ក ត ល ក ទ  ...   ។ ក លព ឆ ន ២០០៧ ល ក ទទ លប ន ព នរង វ ន ស ទ ធ មន ស សរ ប ក ។ ល ក ប នផ ដល បទ សម ភ ស ជ ម យ LIFT ស ត ព បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ន ប រទ ស កម ព ជ ន ឱក ស ទ វ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ខ ងម ខន ។.. អ នកត មដ ន សង គម ៖ ក រប ត ង ច ងហ វ ង ក ស ត មនស ក រ ខ ម រ ទ ត ល ក រយ ធ គ ខ សច ប ប.. VOD, 2013-12-03.. ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ ម នប រស សន ថ ក រគ រ ង ប ត ង ច ងហ វ ង ក ស ត មនស ក រ ខ ម រ ទ ត ល ក រ យ ធ ន គ ផ ទ យទ ន ង ច ប ប ។ ល ក ថ ប រស នប ក ស ត ន ប ន ដកស រង ប រស សន ល ក ក ម ស ខ ម ន ន គ រ ស ក ស ទ ល សម ត របស ប រភព វ ញ ថ ត ជ ម រត ផ ទ ល ខ ល ន ភ ជ ប ជ ម យ ទ ដ ឋភ ព ព ត ឬ យ ងណ ? “ ប ន ត ប ល ក ក ម ស ខ ន យ យ អ ញ ជ ង ម ន ករណ ន ត រ វ ទ ក ទង ជ ម យ ផ ទ រ ទ ល ក ក ម ស ខ វ ញ ទ ម នម ន អ នកក ស ត ន ទ ម នម ន ល ក ដ ស ទ ធ ន ទ ប ន ត ប រស នជ ក ន ងករណ ល ក ក ម ស ខ ល ក ម នប រស សន អ ញ ជ ង ម ន គ ត ន យ យ អ ញ ជ ង ម ន ត រ វម ន កត ត ព រ ស ណ រ ស រថ ត ល ក ក ម ស ខ ន យ យ ន ដ ងថ រ ងន ម ន ព ត ឬក យ ងម ច ? ឬម យ ក ន យ យ ជ ម ត ទ ? ន យ យ ជ រ ង ព ត ឬម យ ម ន ព ត ? អ វ ម យ ដ ល ម ន ក តឡ ង គ រ ន ត បញ ច ញ ឬ យ បល ម នអ ច ជ បទ បរ ហ រក រ ត ប នទ ” ។.. អ នកវ ភ គ ៖ កម ព ជ ខ វ យន តក រ ដ ក ឱ យ អ នកនយ ប យ គ រព ក រសន យ ព ល ឃ សន.. VOA, 2013-12-03.. ល ក អ វ រ ន យក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នបញ ជ ក ន ក ន ង កម មវ ធ ហ ឡ វ អ អ ក លព ថ ង ច ន ទ ថ ៖ « ក រធ វ នយ ប យ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ម នទ ន ប ន ស ជម រ ទ ដល ថ ន ក គ លនយ ប យ ឬក ក រជជ ក តត ង គ ន ព គ ល គ ន ត ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ជ ត ន ឡ យ ទ ច រ នត ហ ក ដ ច ជ ម ន លក ខណ ប គ គល ច រ នជ ង ហ យ កន ល ង ខ ល គ រ ន ត ជ លក ខណ តត ង ស រ នយ ប យ ដ ម ប ទ ក ទ ញ ក រគ ទ រ ត ប ណ ណ » ។.. 89.. 90..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=2
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រស ងក រព រជ ត ប ដ ង ច ងហ វ ង ក ស ត.. RFA, 2013-12-02.. ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ យល ឃ ញថ ក រដ ក បណ ដ ង ប ដ ង ច ងហ វ ង ក ស ត " មនស ក រ ខ ម រ " ទ ត ល ក រយ ធ ជ រ ង ខ សច ប ប ទ ងស រ ង ដ យស រត ល ក ដ ស ទ ធ ជ ជន ស វ ល ៖ « ទ ក ទង រ ង បរ ហ រក រ ត ក ដ យ រ ង សន ត ស ខ ជ ត ក ដ យ ដ យស រ ល ក ដ ស ទ ធ គ ត ជ ជន ស វ ល ហ យ ជ អ នកស រព ត ម ន អ ច ង ម នគ រ ទ ក ទង ជ ម យ ត ល ក រយ ធ ទ ហ យ ខ ញ ម លទ ក រប រ ប រ ស ត ល ក រយ ធ ន ព លន ច ព ខ ញ គ ម ន ត រ មត រ វ ទ » ។.. មជ ឈមណ ឌល បច ច កវ ទ យ ព ក ព ន ធ ក រល កកម ពស ស ទ ធ មន ស ស ប ក ដ ណ រក រ.. Khmer Post, 2013-12-02.. មជ ឈមណ ឌល «Sithi Hub)» គ ជ កន ល ង ដ ល សម ជ ក រហ តដល ១០០ ន ក អ ចមក ជ បប រជ បង ក ត វ ធ ស ស ត រ ច ន ប រឌ ត ដ ម ប បញ ច ល ពលរដ ឋ កម ព ជ ទ ក ន ង ក រប រ ប រ ស ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង បណ ត ញ ទ ក ទង ត ម អន ឡ ញ ដ ម ប ធ វ ឲ យ ប រទ ស កម ព ជ ប រស រឡ ង ។ ន ប ត ម ល ក ឡ ច វណ ណ អ នកសម របសម រ ល គម រ ង Sithi ឲ យ ដ ង ព ថ ង ព រហស បត ។.. បក សប រឆ ង ស ឱ យ ល ក ហ ន ស ន ច ច ញព ត ណ ង.. VOA, 2013-11-27.. ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ម នប រស សន ថ ក រដ ក សម ព ធ ឱ យ ល ក ហ ន ស ន ច ច ញ ព ម ខ ត ណ ង អ ចទ រ ច ត ម ន ក រល ប ក បន ត ច ដ យស រត ល ក ម ន កងកម ល ងប រដ ប អ វ ធ ន គ ទ រ ព ក រ យ ។ ល ក ន យ យថ ៖ « ន យ យ ទ យ ធ ន ង មន ត រ យ ធ ជ ច រ ន អ នក ដ លម ន ល យ ជ ច រ ន គ ត ព ងផ អ ក ល ក ហ ន ស ន ជ ខ នង ។ ដ យហ ត ន ហ យ ព កគ ត ន ង ក រព រ អ ណ ច ល ក ហ ន ស ន ដ ម ប ផលប រយ ជន របស  ...   ធ ម នប រស សន ថ ត ម ក ររកឃ ញ ថ ម ក រ ព ក រផ តល ដ សម បទ ន ស ដ ឋក ច ច ដល ក រ មហ ន ដ ល ត រ វប ន ប ប ក ជ ក រ មហ ន ត ចៗ ហ យ ន ។ ល ក បន តថ សកម មភ ព ក ប ប ផ ល ញ ព រ ឈ ប នក ត ឡ ងជ លក ខណ ប រព ន ធ ត មរយ ប រជ ពលរដ ឋ ផ ទ ល ក ប ឈ ប រ ប រ ស យក ដ ធ វ កស កម ម ន ង ក រក ប ព រ ឈ ទ លក ឲ យ ក រ មហ ន ដ យស រ តម ល ឈ ក ន ង ទ ផ ស រ ម ន ហ ងឆ ង ដ ល ន ជ កត ត ជ រ ញ ល ពលរដ ឋ.. CCHR ព រ យប រម ភ ព ច ន ន ស ត រ ធ ល ក ច ក ន ង ឆ កនយ ប យ.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ន ថ ង ចន ទ ន បង ហ ញ ក រព រ យប រម ភ ព ច ន ន ស ត រ ធ ល ក ច ក ន ង ឆ កនយ ប យ សម រ ប ន ត ក ល ទ ៥ ន ដ ល ម នអ ច ឲ យ កម ព ជ អន វត តប ន ជ គជ យ ន វ គ លដ អភ វឌ ឍន សហស ស វត សរ ឆ ន ២០១៥ របស អង គក រសហប រជ ជ ត ។ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ដកស រង សម ត មន ត រ សម របសម រ ល គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ល ក ស រ ជរ ច ន ទ ធ ត មក ច ផ ស យ ថ ក រធ ល ក ច ត ណ ងរ ស ត រ ស ត រ ន បង ហ ញថ ម ន ក ច ចក រ ជ ច រ ន ដ ល ត រ វធ វ ដ ម ប ឲ យ សម រ ចប ន សមភ ព យ នឌ រ ន ក ន ង នយ ប យ កម ព ជ ។.. ច ន ន ស ត រ ច លរ ម ក ន ង រ ង នយ ប យ ម នក រ ធ ល ក ច.. Dap_News, 2013-11-25.. CCHR ល ក បង ហ ញ ទ តថ ក ន ងច ណ ម អ សន សរ ប ទ ង ១២៣ ស ត រ ទទ ល ប នត ២៥ អ ស ន ឬ ស ម ន ង ២០,៣៣ ភ គរយ ន ក ន ង រដ ឋសភ ជ ត ក ម ព ជ ។ ក ន ងន គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ប ន ៦៨ អ សន ដ ល ក ន ងច ណ ម ន ស ត រ ទទ លប ន ១៨ អ សន ស ម ន ង ២៦,៤៧ ភ គរយ ន ង ក ន ងច ណ ម ៥៥ អ សន ដ ល គណបក ស សង គ រ ជ ត ទទ លប ន ស ត រ ម នត ៧ រ ប ទទ លប ន អ សន ស ម ន ង ១២,៧៣ ភ គរយ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=3
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: វ ភ គ ៖ ហ ត ផល អ វ ន ព ក រ យ ន បរ ជ យ របស រដ ឋ ភ ប ល ន ង ត ល ក រ ក ន ងក រ បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព ល ឃ តកម ម អ នកស រព ត ម ន ?.. VOD, 2013-11-22.. មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ (CCIM) អង គក រ ល ក ដ (LICADHO) មជ ឈមណ ឌល អប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន (CLEC) ន ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ក លព ថ ង ទ ២១ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ រ បច ព ធ ជ បជ ម យ ន ខ ងម ខ របង ពហ ក ទ ប ដ ឋ ន ជ ត អ ទ ប ព ក ដ ម ប ទ មទ រ ឲ យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព ល ឃ តកម ម អ នក ស រ ព ត ម ន ។.. អ ជ ញ ធរ ម ន អន ញ ញ ត ឲ យ អង គក រ ៤ ជ បជ ន ពហ ក ទ ប ដ ឋ ន ជ ត ទ មទ រ បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព ល ឃ តកម ម អ នកស រព ត ម ន.. VOD, 2013-11-21.. ក រម ន អន ញ ញ ត ន ធ វ ទ ប ង ត មរយ ល ខ ត ច ហត ថល ខ ន ថ ង ទ ២០ ខ វ ច ឆ ក ដ យ អភ ប លរង ស ល រ ជធ ន ល ក ឃ ន ស រ ង ផ ញ ជ ន ត ណ ង មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ (CCIM) អង គក រ ល ក ដ មជ ឈមណ ឌល អប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន (CLEC) ន ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ។ ល ខ ត បញ ជ ក ថ ក រស ន ស ទ ត ង ន ធ វ ឲ យ ប ព ល សន ត ស ខ ស វត ថ ភ ព ន ង សណ ត ប ធ ន ប ស ធ រណ ព ស ស ក រកកស ទ ចរ ចរណ ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ អ ព វន វ ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល ច ត វ ធ នក រ ច ប ច ដ ម ប បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព.. FPM, 2013-11-20.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ក ) (CCHR) ប នច ញ ស ចក ត អ ព វន វ ម យ ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល ច ត វ ធ នក រ ច ប ច ប ផ ត ដ ម ប បញ ចប វប បធម ន ទណ ឌ ភ ព ន កម ព ជ ដ លជ ម លហ ត រ ងស ទ ន ង ប ព ល យ ង ធ ងន ធ ងរ ដល ក ររ កល តល ស ល ទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ស ទ ធមន ស ស ន កម ព ជ ។.. សង គម ស វ ល ៖ ដល ព លដ ល ត ល ក រ ត  ...   ម លហ ត រ ងស ទ ន ង ប ព ល យ ង ធ ងន ធ ងរ ដល ក ររ ក ល តល ស ល ទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ស ទ ធមន ស ស ន កម ព ជ ។ កញ ញ សន រ មណ បញ ជ ក ថ " ជ ញ កញ ប ដ ល ព កយ ង ប នឃ ញ ជនល ម ស ន ក ររ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ មន ស ស ន ត អ ច ដ រហ រ ដ យ ស រ ដ យ ព កគ ម នប ន ទ ទ ត ច ព អ វ ដ ល ព ក គ ប នធ វ ទ ល ត ស " ។.. សង គម ស វ ល ៖ ក រ ប ប ក ក រស ង ត ម យ ទ ជ ព រ ម នអ ច បង ក ន ប រស ទ ធភ ព ក រង រ ជ ង ម ន ទ.. VOD, 2013-11-14.. ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ ម នប រស សន ថ កម ព ជ ម ន ក រស ង ច រ ន ហ យ ប ត ម ក រសង ក ត ឃ ញរ បស ល ក កន លងមក ភ គច រ ន មន ត រ ម នអ ណ ច ន កម ព ជ គ ប ន ក ន ម ខង រ ឬ ក រស ង ព រ ប ត ឯង ។ ល ក បន តថ បញ ហ ន ហ យ ដ ល ន ឲ យ ក រគ រប គ រង គ ម ន ប រស ទ ធភ ព ធ វ ឲ យ ប ព ល ថវ ក ជ ត ៖ " ជ រ ង ម យ វ ប ផ ល ញ ថវ ក ជ ត ផង វ បង ក ក ររ ងស ទ ផង ព រ អ អ នកផ ស ង ក អត ម នឱក ស ធ វ ក រ ដ រ ដ យស រត គ ត ដ ក ឈ ម គ ត ជ ប រធ ន អញ ច ង ណ ស ហ យ គ ត អត ធ វ អ ស ហ យ អ នកផ ស ង ន រង អត ម នអ ធ វ ហ យ វ ជ រ ង ម យ វ ប ផ ល ញ ជ ត យ ង " ។.. CCHR ថ ក លទ ស ច ព ក រប រ គ រ ប ព ត របស សមត ថក ច ច ដ ល បណ ត ល ឲ យ ពលរដ ឋ ម ន ក ស ល ប ន ស ទ ងម នជ យ.. VOD, 2013-11-13.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ថ ក លទ ស យ ងខ ល ង ច ព អ ព ហ ង ស របស សមត ថក ច ច ដ ល ប ន ប រ ប រ ស គ រ ប រ ស វ បណ ត ល ឲ យ ពលរដ ឋ ម ន ក ប ត បង ជ វ ត ន ង ជ ច រ ន ន ក ទ ត រងរប ស អ ទ ប ង ក រប ទង គ ច ម យ រវ ង កម ល ង សមត ថក ច ច ន ង កម មករ រ ងចក រ SL ក លព ថ ង អង គ រ ម ស លម ញ ន ច ណ ច ស ព ន ស ទ ងម នជ យ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=4
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: សង គម ស វ ល ថ ក លទ ស សមត ថក ច ច ប ញ ក ភ ល ង បង ក រ ប ប ត ករ.. RFA, 2013-11-12.. ព ក ព ន ធ ទ ន ង ព រ ត ត ក រណ ន ដ រ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ កម ព ជ មជ ឈមណ ឌល អប រ ច ប ប សម រ ប សហគមន អង គក រ ល ក ដ (Licadho) ន ង សម ព ន ធ សហជ ព ប រជ ធ បត យ យ កម មករ ក ត ដ រ កម ព ជ ក ប ន ច ញ ស ចក ដ ថ ល ងក រណ រ គន ស រដ ង គ ន ន ដ រ ។ ស ចក ដ ថ ល ងក រណ ទ ងន ម ន ខ ល មស រ ថ ក លទ ស ច ព អ ជ ញ ធរ រដ ឋ ភ ប ល កងកម ល ងប រដ ប អ វ ធ ដ ល ប ន ប រ អ ព ហ ង ស មកល កម មករ ស ន ស ឲ យ ដ ស រ យ បញ ហ របស កម មករ ដ យ សន ត វ ធ ន ង ទ មទ រ រក យ ត ត ធម ដល ពលរដ ឋ ដ ល ប ន ស ល ប ន ង រប ស ដ យ គ រ ប ក ភ ល ង ក ន ង ហ ត ក រណ ប ញ រ ន ៕.. វ ភ គ ៖ ត ក រ យ ក របកស រ យ ស លដ ក របស ត ល ក រ ICJ អ ច បញ ចប ជម ល ត បន ព រ វ ហ រ ប នទ ?.. VOD, 2013-11-11.. ត ល ក រ យ ត ត ធម អន តរជ ត ICJ ន ទ ក រ ងឡ អ ប រទ ស ហ ឡង បកស រ យ ឡ ងវ ញ ន ថ ង ចន ទ ន ច ព ស លដ ក ឆ ន ១៩៦២ ដ ល ក ត ក ត ឲ យ កម ព ជ ឈ ន ន ង ប នប រគល ប រ ស ទព រ វ ហ រ ដ ល កងទ ព ថ ប ន ដណ ត ម ក ន ក ប ច រ ន ឆ ន មក ន មក កម ព ជ វ ញ ។ អ នកវ ភ គ ព រ ត ត ក រណ សង គម ល ក អ វ រ ប ន វ ភ គ ថ ន ព លដ ល កម ព ជ ឈ ន ក ត ល ក របកស រ យ ស លដ ក ម តងទ ត ន ន ងម ន ក រត នត ង ផ ន ក យ ធ រយ ព ល ព ៥ ទ ១០ ឆ ន ទ ត ដ យស រ ថ ម នទ ន ស ខច ត ត ។.. ជ ង ១០០ ថ ង ន ក រជ ប គ ង នយ ប យ បង ហ ញ ភ ពច ស ទ ខ ង នយ ប យ ន កម ព ជ.. VOA, 2013-11-07.. ល ក អ វ រ ន យក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នបញ ជ ក ន ក ន ង កម មវ ធ ហ ឡ វ អ អ ប រច ខ ក លព ថ ង ច ន ទ ថ ៖« ប ត កម ម ន ប ន ធ វ ឡ ង ដ យ សន ត វ ធ ដ លជ សញ ញ ល អ សម រ ប លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ប ន ត ក រធ វ ទ ងអស ន ន ក ន ង ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ប រជ ជនម ន ក រភ យខ ល ច ផង ម ន ទ កច ត ត ក ន ងក រ ច លរ ម ផង ហ យ យ ង ឃ ញថ ប ត កម ម ម យច ន ន ឈ នទ ដល ក រដ ក ប រ ស ស ងត ប ទ កណ ត ល ក រ ង ប ដ ង ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ  ...   ល ល ក ឈ ក បណ ឌ ត.. VOD, 2013-11-05.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ក លព ថ ង ចន ទ ម ស លម ញ រ គន ស ចក ត សម រ ច របស ស ល ឧទ ធរណ ដ ល តម កល ស លក រម ស ល ដ ប ង ខ ត តស វ យរ ង ករណ ល ក ឈ ក បណ ឌ ត ដ យ ម នប ន ផ ល ស ប ត រ បទ ច ទ ឲ យ រ តត ស សង វ ក ទ ន ង ស ថ នភ ព ន បទល ម ស ដ ល ជនជ ប ច ទ ប ន ប រព រ ត ត ។.. អង គក រ សង គម ស វ ល ប រក ស លទ ធផល វ ជ ជម ន ក រ យ ក ច ចព ភ ក ស ជ ម យ ឧបក រ រង ជ ន ខ ពស សហរដ ឋអ ម រ ក.. VOD, 2013-11-04.. ត ណ ង អង គក រ សង គម ស វ ល ន ថ ង ចន ទ ន ឲ យ ដ ង ព លទ ធផល វ ជ ជម ន ក រ យ ជ ន ប ព ភ ក ស បញ ហ នយ ប យ ន កម ព ជ ជ ម យ ឧបក រ រង ជ ន ខ ពស ន រដ ឋមន ត រ ក របរទ ស អ ម រ ក ល ក ស ក ត ម ស ល (Scot Marciel) ។ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ ឲ យ ដ ងថ ជ ន ប ព ភ ក ស រវ ង អង គក រ សង គម ស វ ល ន ង ឧបក រ រង ជ ន ខ ពស គ ប ន ផ ត តទ ល បញ ហ ប រទ សជ ត ធ ៗ ព ក ព ន ធ ន ង ដ ណ រក រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ស ថ រភ ព នយ ប យ ន ង ជម ល ក រ យ ក រប ឆ ន ត ជ ដ ម ។ ល ក ឲ យ ដ ងថ ម ន ក រជជ ក គ ន ច រ ន ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ន ត ល ក ស ម ន បញ ជ ក លម អ ត ព ក ច ចព ភ ក ស ន.. ប រជ សហគមន ម ន ជម ល ដ ធ ល ទ មទ រ ជ ថ ម ទ ត ឲ យ ត ល ក រ ក ព ល ដ ល ង អ នកស រ យ ម ប ប ផ.. ដ ម ប ស អន តរ គមន ជ យ រក យ ត ត ធម ជ ន អ នកស រ យ ម ប ប ផ ។ មន ត រ សហគមន អ រ ប ប នច ញ មក ស វ គមន ហ យ អ អ ងថ ន ងច លរ ម ឃ ល ម ល ន ថ ង សវន ក រ ។ ន ថ ង ន ដ រ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញ ស ចក ត ថ ល ងក រណ ដ យ អ ព វន វ ឲ យ ស ធ រណជន ច ហត ថល ខ ល ញត ត ទ មទ រ ឲ យ ត ល ក រ ក ព ល ផ តល យ ត ត ធម ដល អ នកស រ យ ម ប ប ផ ។ អ នកសម របសម រ ល គម រ ង អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស កញ ញ ឆ យ ឈ ន ឲ យ ដ ងថ ក រអ ព វន វ ឲ យ ស ធ រណជន ច ហត ថល ខ ដ ម ប ព ន ល ន ទ ត ល ក រ ជ ន ជម រ ក ត អ នកស រ យ ម ប ប ឆ ឲ យ ម ន ភ ពយ ត ត ធម ន ង បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព ន កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=5
  Open archive

 • Archived pages: 507