www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ស.. ម.. ក.. វ ភ គ ៖ ហ ត អ វ CNRP ចង ប ន ត ណ ង អភ ប លខ ត ត - រ ជធ ន ដ ល ខ ល ន ឈ ន ឆ ន ត ?.. VOD, 2013-11-04.. គណបក ស សង គ រ ជ ត ដ ល ទទ លប ន ៥៥ អ សន ក ន ងច ណ ម ១២៣ ត ម ក រប រក ស លទ ធផល ជ ផ ល វក រ របស គ.. ជ.. ប ន គ ម ន ខ ត ត - រ ជធ ន ច ន ន ៤ គណបក ស ន ទទ ល ជ យជម ន ដ លជ មណ ឌល ម ន អ នកប ឆ ន ត ច រ នជ ងគ ។ អ នកវ ភ គ ព រ ត ត ក រណ សង គម ល ក អ វ រ ម នប រស សន ថ អ វ ដ ល គណបក ស សង គ រ ជ ត ល កឡ ង ន ជ ក រ ច ង ច ក អ ណ ច ។ ប ន ត ត រ វ ស ន ឲ យ ម នក រ អន ម ត ច ប ប ម យ ក ណត ថ ត ណ ង អភ ប លខ ត ត - រ ជធ ន ត រ វ ត ងត ង ត មរយ ប រជ ពលរដ ឋ ជ អ នកប ឆ ន ត.. ត ល ក រ ក ព ល គ រ ង ប កសវន ក រ ស ណ រ ង ល កស រ យ ម ប ប ផ ន ថ ង ២២.. RFA, 2013-11-04.. អ នកភ ម ប ងកក បញ ជ ក ថ ត ល ក រ ក ព ល សម រ ច ប កសវន ក រ ល ស ណ រ ង ល កស រ យ ម ប ប ឆ ន ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក ខ ងម ខ ត ម ក រទ មទ រ ឲ យ ត ល ក រ ព ន ល ន សវន ក រ ន ឲ យ ប ន ឆ ប ។ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នច ញ ស ចក ត ថ ល ងក រណ ន ថ ង ទ ៤ ខ វ ច ឆ ក ដ យ យក ករណ ល កស រ យ ម ប ប ឆ ជ ផ ន ក ម យ ន យ ទ ធន ក រ ទ វ អន តរជ ត បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព ន បណ ត ញ ក ច ចសន ទន អន តរជ ត ដ ម ប ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ( អ យ ហ វ ក ) ។.. វ ភ គ ៖  ...   CASC ច ញផ ស យ ន ថ ង អ ទ ត យ ទ ២៧ ន ប ន ឲ យ ដ ងថ អង គក រ ទ ង ២ ព រ យប រម ភ ច ព ភ ពស រព ចស រព ល ន ក រអន វត ត បញ ញត ត ព រ អន ក រ ត យ ន ម នទ ន ប នក ណត ឲ យ ច ប ស ថ ស ថ ប ន ណ ម យ ជ អ នកគ រប គ រង ក រ អន ត វត ត ហ យក ម នម ន មន ត រ រដ ឋ ភ ប ល ណ អ ចឆ ល យតប ព ត ម ន ព បញ ហ ន ប នដ រ ។.. ល ក សម រង ស អ ព វន វ ឲ យ ពលរដ ឋ ច លរ ម មហ ប ត កម ម ជ ល ក ទ ប.. VOD, 2013-10-22.. ប រធ ន គណបក ស សង គ រ ជ ត ល ក សម រង ស ន ថ ង អង គ រ ន អ ព វន វ ឲ យ ប រជ ជន ច លរ ម មហ ប ត កម ម ជ ល ក ទ ៣ ដ ម ប ទ ម ទ រ រក យ ត ត ធម ជ ន ម ច ស ឆ ន ត ដ ល ន ង ប រព រ ត ត ទ ន ថ ង ព ធ ស អ ក ន ន ទ ល នប រជ ធ បត យ យ ។ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ ម នប រស សន ន ល ហ វ សប ក របស ល កថ ច ន ន មន ស ស ច លរ ម មហ ប ត កម ម ប រហ ល ជ ត ច ជ ង ម ន ដ យស រ ហ ត ផល ប យ ង គ បញ ហ ទ ក ជ នន ក រធ ញទ រ ន របស អ នកគ ទ រ ន ង អ នកគ ទ រ ម យច ន ន គ តថ ក រតវ ន ជ ឧបករណ ម យ សម រ ប ក រចរច នយ ប យ ។.. CCHR ជ រ ញ UN ដ ក សម ព ធ ល រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ បញ ឈប ក ររ ងស ទ ល ស ណ រ ង ០០៣ ន ង ០០៤.. VOD, 2013-10-14.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ជ រ ញ ឲ យ អង គក រសហប រជ ជ ត ដ ក សម ព ធ បន ថ ម ទ ត មក ល រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ដ ម ប ធ ន ថ រដ ឋ ភ ប ល បញ ឈប ក ររ ងស ទ ល ស ណ រ ង ០០៣ ន ង ០០៤ ដ ល ក ព ង ម ន ភ ពចម រ ងចម រ ស ។ CCHR បន តថ ក រ ជ រ ត ជ រ របស រដ ឋ ភ ប ល ន ក ន ង ដ ណ រក រ ន ត វ ធ ច ប ប របស អ វ តក ជ ក រគ រ មក ហ ង យ ងខ ល ង ដល ផលប ព ល ន ង ក រ ត ដ ណ ល របស អ វ តក ជ ព ស ស ស ណ រ ង ០០៣ ន ង ០០៤ ដ ច ន រដ ឋ ភ ប ល ត រ វ ទប ស ក ត ត ម គ រប មធ យ ប យ ម នឲ យ ម ន ក រ ជ រ ត ជ រ តដល ដ ណ រ ក រ របស អ វ តក ។.. ខណ បក ស ប រឆ ង ស ក រ គ ប សង កត ព អន តរជ ត អ នក វ ភ គ ថ យន តក រ ក ន ង ស រ ក ល អ ជ ង.. VOA, 2013-10-08.. ល ក អ វ រ ន យក ប រត បត ត ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន អ អ ង ថ ភ គ ទ ងព រ គ រ ចរច គ ន ដ យ យន តក រ ជ ត ជ រ ង ប រស រ ជ ជ ង ក រ ព ងព ក បរទ ស មក ដ ស រ យ បញ ហ កម ព ជ ។.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 89.. 90.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=6
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ពលរដ ឋ ១៩ គ រ ស រ ន សង ក ត ព រ ក ឯក ខណ ឌ ព ធ ស ន ជ យ ប រឈម ក របណ ត ញច ញ ព ល ន ដ ឋ ន.. VOD, 2013-10-08.. មន ត រ ស បអង ក ត ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក វ ន ស ផ ត រ គន ច ព ច ណ ត ក រ របស អ ជ ញ ធ រ ថ ម ន ម ន ទ ន ល ខ ស ត រ វ ព តប រ កដ ព រ ពលរដ ឋ ទ ងន ភ គ ច រ ន រស ន ជ ង ១០ ឆ ន ហ យ ៖ “ អ ជ ញ ធរ ន ទម ល ក ក រទទ លខ សត រ វ របស ខ ល នឯង ច ល ហ យ ហ ក ប ដ ចជ ប បង ប រជ ពលរដ ឋ របស ខ ល ន ហ យ ជ ព ស ស ម ន ប ន គ រព ទ ត ម សន ធ សញ ញ អន តរជ ត ដ ល រដ ឋ ភ ប ល ប ន ផ តល សច ច ប ណ ណ ន ទ ហ យ ជ ព ស ស រដ ឋ ភ ប ល ត រ វត ម ន ក តព វក ច ច ម យ ដ ម ប ធ ន ឲ យ ពលរដ ឋ គ រប រ ប ន ម ន ស ទ ធ ម ន ល ន ឋ ន សមរម យ ហ យ ជ ព ស ស ដ ច គ លនយ ប យ របស រ ជ រដ ឋ ភ ប ល អ ណត ត ទ ៥ ន ថ ម ៗ ន ឃ ញ ម នក រ ក ណ ទម រង ដ យ ធ ន ស វត ថ ភ ព ដ ធ ល ឬ ម យ ក ផ ទ ស ប ង របស ប រជ ពលរដ ឋ អ ន ម នទ ន ទ ង ប ន ម យ សប ត ហ ផង ក ស រ ប ត ម ន សញ ញ ន ក របណ ត ញ ប រជ ពលរដ ឋ ច ញ ទ តហ យ ” ។.. អ នក វ ភ គ៖ ត ល យភ ព អ ណ ច ក ន ង សភ ង យ ទទ ល យក ជ ង សម រ ប បក ស ក ន អ ណ ច.. ល ក អ វ រ ន យក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ ម ន ស ស កម ព ជ ប ន បញ ជ ក ន ក ន ង កម មវ ធ ហ ឡ វ អ អ ក លព ថ ង ច ន ទ ថ ៖ «ក រព រ យ ប រម ភ របស គណបក ស ប រជ ជន វ ម ន គន ល ហ ន ង ដ ល គណបក ស ប រជ ជន គ ត ព រ យ ប រម ភ ហ ន ង គ ប ស ន ជ សភ ជ ប គ ង ទ ១ ថវ ក ជ ត ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ គ ម ន ត រ វ ប ន អន ម ត ហ យ ទ ព រ សភ ប ទ ក គ ង រហ ត សភ ប រហ ល ជ ត រ វ រ ល យ រដ ឋ ភ ប ល ហ យ ប ស ន ជ រ ល យ រដ ឋ ភ ប ល ហ យ បង ក ត ម តង ទ ត ត រ វ រ ល យ ម តង ទ ត គ ត រ វ ត ប រក ស ឱ យ  ...   មក រ ច ន ន ៥ ទ ត ប ន ទ គណបក ស សង គ រ ជ ត ។.. សម ជ គណបក ស សង គ រ ជ ត ស ន ឲ យម ន ក របង ក ត យន ត ក រត រ ត ព ន ត យ ក រក ប ប ផ លញ ព រ ឈ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញផ ស យ ក លព ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៣ ឲ យដ ងថ ដ សម បទ ន ស ដ ឋក ច ច សរ ប ៣០ កន ល ង ម ន ទ ហ ស ម ន ង ១៩២.. ២១៣,៣៩ ហ កត ហ យ ដ ទ ហ ៦៦.. ៣១៤ ហ កត ជ ដ សម បទ ន ស ដ ឋក ច ច ដ ល ត រ វប ន ផ តល ក រ យព ល បទបញ ជ ល ខ ០១ ដ ល ច ល ជ ធរម ន ន ថ ង ទ ៧ ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២ ។.. សម ជ គណបក ស សង គ រ ជ ត ជ រ ញ ឲ យ អន វត ត ច ប ប អន ត ប រវ សន ន កម ព ជ.. VOD, 2013-10-06.. CCHR ស ន ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល ថ ម ពង រ ង ច ប ប អន ត ប រវ សន ន ង ធ ន ថ ច ប ប ទ ងន ត រ វប ន ត ល ក រ អន វត ត ឲ យប ន ត រ មត រ វ ដ ម ប ឲ យ ពល រដ ឋ កម ព ជ ម ន ទ ន កច ត ត ថ ម ន ម ន ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ ជ ជនជ ត ភ គត ច រស ន កម ព ជ ដ យ ព ស របច ប ប ន ទ ។ CCHR ក ប ន ស ន ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល ធ ន ក រព រ ដល ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ ក រ ម ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ត មរយ ក របញ ជ ក ឲ យប ន ច ប ស ថ ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ ក រ ម ត រ វ ច ត ទ ក ដ ច ជនជ ត កម ព ជ ដទ ទ ត ន ង បញ ឈប ក រច ប បញ ជ ន ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ ក រ ម ទ ក ន ប រទ ស វ តណ ម ។.. សម ជ មហ ជន គណបក ស សង គ រ ជ ត ទ មទ រ ឲ យម ន អ ជ ញ ប ណ ណ គ រប គ រង ទ រទស សន ន ង វ ទ យ.. សង គមស វ ល រងក រវ យប រហ រ ក ន ត ខ ល ង ព រដ ឋ ភ ប ល ផ ត ច ក រ.. VOA, 2013-10-05.. ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន បញ ជ ក ថ ន ព ល ឥឡ វ ន ន ព ល ដ ល រដ ឋ ភ ប ល ថ ម ប ន បង ក ត រ ច ទ ហ យ គ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ប នឈ ន ទ ក រ យ ទម ល ប ច ស ដដ ល ក ន ងក រ វ យ ប រហ រ មក ល ត រន ទ របស អង គក រ ក រ រដ ឋ ភ ប ល។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=7
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ល ក ហ ន ស ន ព រម ន ច ត វ ធ ន ក រ ល ជន ណ ដ ល ល ម ស ក ន ក ប ដ ខ ស ច ប ប.. VOD, 2013-09-30.. ប រម ខ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ អ ណត ត ទ ៥ ន ព រម ន ច ត វ ធ នក រ ត ងរ ង ល ប គ គល ទ ងឡ យណ ដ ល ក ន ក ប ល ដ ធ ល ខ សច ប ប ន ង ច ត វ ធ នក រ ត រ ត ព ន ត យ ក រ ម ហ ន ណ ប ន ដ ល ទទ លប ន ដ សម បទ ន ស ដ ឋក ច ច ហ យ ត ប រព រ ត ត ខ ស បទដ ឋ ន គត យ ត ត ។ ស ចក ត ថ ល ងក រណ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញផ ស យ ក លព ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៣ ឲ យដ ងថ ដ សម បទ ន ស ដ ឋក ច ច សរ ប ម ន ៣០ កន ល ង ម ន ទ ហ ស ម ន ង ១៩២.. ៣១៤ ហ កត ជ ដ សម បទ ន ស ដ ឋក ច ច ដ ល ត រ វប ន ផ តល ក រ យព ល បទបញ ជ ល ខ ០១ ដ ល ច ល ជ ធរម ន ន ថ ង ទ ៧ ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២៕.. មន ត រ រដ ឋ ភ ប ល៖ កម ព ជ ម ន ប រម ភ ច ព ក រ ក ត ជ ន យ របស អ ម រ ក.. RFA, 2013-09-29.. ក រ អ អ ង ខ ង ល ន ធ វ ឡ ង ភ ល មៗ ក រ យ ព ល ត ណ ងរ ស ត រ មក ព រដ ឋ អ ហ យ (Ohio) ព រម ន ថ ន ង ធ វ ស ចក ដ សម រ ច ច ត ត ម យ ស ន ឲ យ សភ អ ម រ ក ង ផ អ ក ផ ដល ជ ន យ ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ដ ល ទ ប ប រក ស ច ល ក ន ត ណ ង ថ ម កន លង ទ ន ។ ល ក អ វ រ ព រម ន ថ ក រ ក ត ជ ន យ ណ ម យ សម រ ប កម ព ជ ន ង ព ម ន ជ ជម រ ស ល អ ឡ យ ទ ង សង ខ ង ហ យ ក រ ខ ត បង គ ទ ង រដ ឋ ភ ប ល ល ក អ ប ម ន ង រដ ឋ ភ ប ល ល ក ហ ន ស ន។.. CCHR ជ រ ញ ឲ យ សម គម ក ត ដ រ GMAC ន ង អ នក ទ ញ គ ទ រ ក របង ហ ញ ឈ ម រ ងចក រ របស BFC.. VOD, 2013-09-27.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធមន ស ស កម ព ជ (CCHR) ជ រ ញ ឲ យ អ នក ទ ញ ន ង សម គម ក ត ដ រ (GMAC) គ ទ រ ក រង រ អន វត ត កម មវ ធ តម ល ភ ព របស គម រ ង រ ងចក រ ក ន ត ប រស រ ន កម ព ជ ន អង  ...   បញ ហ ទ ន ក ទ នងអន តរជ ត ក ល ក អ វ រ ន យក មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ យល ថ កម ព ជ ត រ វ ត គ តគ ដល បញ ហ ន ដ រ។.. CCHR ថ ស ទ ធ បញ ច ញ មត ម ន ក រ ធ ល ក ច.. PPP, 2013-09-20.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ CCHR ក ល ព ម ស លម ញ ប ន ច ញ ផ ស យ រប យ ក រណ ម យ ថ ស ថ នភ ព ន ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ក ន ង ឆ ន ២០១២ ន ង ២០១៣ ន ត ម ន ក រ ធ ល ក ច ដដ ល ប ទ ប ជ ម ន ប រព ន ធ ផ សព វ ផ ស យ ប ប ទ ន ប ដ ចជ ប ល ក ហ វ សប ក ន ង ទ វ តធ រ ក ដ យ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស៖ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ឆ ន ២០១៣ ធ ល ក ច.. RFA, 2013-09-19.. មន ត រ សម រប សម រ ល គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ កញ ញ សន រ ម ណ បញ ជ ក ថ ក រ គ ប សង កត គ រ ម ក ហ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ព ស ណ ក រដ ឋ ភ ប ល កន លង មក ប ន ស ដ ល ក រ ម បក ស ប រឆ ង អ នក ស រព ត ម ន ក រ ម អង គក រ សង គម ស វ ល ន ង ប រជ ពលរដ ឋ អ នក តវ អ ព ក រ រ ល ភ ដ ធ ល ក រ បណ ដ ញ ច ញ ព ល ន ឋ ន ជ ដ ម។.. ព រ សង ឃ ជ ង ១០០ អង គ ទ ល ស ព រ មហ ក សត រ ឲ យ ពន យ ព ល ក រក ប រជ សភ ល ក ដ ប ង.. VOA, 2013-09-19.. ព រ សង ឃ ជ ង ១០០ អង គ ន ល ង ចថ ង ព រហស បត ន ប ន ព យ យ ម យក ញ ញត ត ម យ ទ ថ វ យ ព រ មហ ក សត រ ព រ ប ទ នរ ត តម ស ហម ន ដ ម ប ទ លស ព រ អង គ ឲ យ ពន យ ព ល ក រ ប ក ប រជ សភ ដ ប ង ក ន ង ន ត ក ល ទ ៥ ន ។ ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឍមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ប នទ អង ក តក រណ ព រ ត ត ក រណ ន ច ត ទ ក ក រ ហ ម ឃ ត ព រ សង ឃ យក ញ ញត ត ថ វ យ ព រ មហ ក សត រ ថ ជ ក រ រ ល ក ស ទ ធ បញ ច ញ មត ន ង ស ទ ធ ច លរ ម នយ ប យ របស ព រ សង ឃ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=8
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ឡ ង ឆ ន ត ធ ល ក ច រ ន ហ ត អ វ ប ន ជ ហ ន ស ន ន ត ញញ ម.. Cambodia Daily, 2013-09-19.. បន ទ ប ព អ នក ប ឆ ន ត ខ ម រ រ ប ល ន ន ក ប បង ច ល គណ បក ស ប រជ ជន កម ព ជ ន ក ន ង ក រ ប ឆ ន ត ដ ល មជ ឈដ ឋ ន ទ ទ ច ត ទ ក ថ ម នត រ ម ត រ វ ន ល ក ហ ន ស ន ដ ចជ ម ន ប ណង បន ទន ឥរ យ បថរ រ យ រ ក ទ ក ដ ល គ រ ឲ យ ភ យ ខ ល ច របស គ ត ។ ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ថ ល ង ថ “ប គ ម ន សម បទ ន ទ ង ន ទ គណបក ស សង គ រ ជ ត ន ង ម ន អ ច សម រ ច ប ន ជ គ ជ យ ច រ ន ឡ យ”។.. ស ថ នភ ព ស ទ ធ មន ស ស ធ ល ក ច ក ន ត ខ ល ង ក ន ងឆ ន ២០១២ ន ង ២០១៣.. DAP, 2013-09-19.. ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នម ន ប រស សន ប រ ប អ នក ស រព ត ម ន ន ក រ យ ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព «ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញមត ៖ ក រ ប រម ល ម ល ទ អន គត» ន ថ ង ទ ១៩ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ន ថ ន ក រ យ ថ ង ប ឆ ន ត ម ន ប ត កម ម ម យ ច ន ន ប នក តម ន ឡ ង ហ យ ជ ទ ទ ប ត កម ម ម នម ន ក រ ប ទង គ ច គ ន ន ទ ។.. ល ក អ វ រ អ អ ងថ ក រ រ គន ម នម ន ជ ក រប រម ថ ដល ព រ មហ ក សត រ.. ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ កម ព ជ ប នប រ ប មជ ឈមណ ឌល ព ត ម ន ដ មអម ព ល ន ព រ ក ថ ង ទ ១៩ ខ កញ ញ ថ ក ររ គន ល អង គ ព រ មហ ក សត រ គ ម នម ន ជ ក រប រម ថ ល អង គ ព រ មហ ក សត រ ន ទ ប ទ ប ជ រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ប នច ងថ ព រ មហ ក សត រ គ ម នអ ច ធ វ ក រប រម ថ ក ដ យន ។.. ម ដ ក ន បក ស ជ ប ឆ ន ត ទ ង ព រ ប ត ជ ញ ស វ ង រក ដ ណ ស រ យ ដ យ សន ត វ ធ.. PPP, 2013-09-17.. ម ដ ក ន គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ល ក ន យក រដ  ...   រ ជ ត ន ង សង គម ស វ ល ប ន ថ ក ល ទ ស អ ព ហ ង ស ន ។ ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឍមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ពន យល ស រដ ង គ ន ន ដ រ។ ល ក ស ន ឱ យ អ ជ ញ ធរ ប ក ច រក ផ ល វ ឱ យ ប ន ច រ នកណ ល ង ដ ម ប បញ ច ស ក រ កក ស ទ ន ង ក រក រ វក រ ធ របស ប រជ ពលរដ ឋ។.. សង គម ស វ ល ន ង ពលរដ ឋ ៖ ក របន ត ប ទផ ល វ ន ភ ន ព ញ ន ង ន ឲ យ ម ន អ ព ហ ង ស ក តឡ ង ក ន ត ខ ល ង.. VOD, 2013-09-16.. សង គម ស វ ល ន ង ប រជ ពលរដ ឋ អ អ ង ស រដ ងៗ គ ន ថ ប សមត ថក ច ច បន ត ប ទផ ល វ គ រប ច រកល ហក ន ជ យក រ ង ន ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ដ យ ម ន អន ញ ញ ត ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ធ វ ដ ណ រ ទ ផ ស រ ទ ធ វ ក រ ន ង ច លរ ម ប ត កម មអហ ង ស ទ ប រ កដជ ម ន ផ ទ ហ ង ស ន ង ប រទ ស ត រ យ ក តឡ ង ក ន ត ខ ល ង ។ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ យល ឃ ញថ ន ថ ង ទ ១៦ ខ កញ ញ ន ប សមត ថក ច ច រ ត បន ត ង ន ង បន ត ប ទផ ល វ គ រប ច រក ល ហក ម ន ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ធ វ ដ ណ រ ទ អ ព ហ ង ស ន ង ផ ទ ឡ ង ក ន ត ខ ល ង រវ ង ពលរដ ឋ ន ង សមត ថក ច ច ។.. ក រស ងអប រ ក រល ក ព ល ប រឡង សញ ញបត រ (ឌ ប ល ម).. FPM, 2013-09-16.. ក រស ង អប រ យ វជន ន ង ក ឡ ប នប រក សល ក ព ល ន ប រឡង សញ ញបត រ មធ យមស ក ស បឋម ស ក ស ច ណ ទ ទ ន ង ប ព ញ វ ជ ជ (ឌ ប ល ម)ព ថ ង ទ ១៦ ដល ថ ង ទ ១៧ ខ កញ ញ ន ទ ថ ង ទ ២៦ ន ង ថ ង ទ ២៧ ខ កញ ញ ក រ យ ក រ ប រជ ល កដ ប ង ន រដ ឋសភ វ ញ ។ ក រ ល កព ល ន ប រឡងន ត រ វប ន ល ក អ វ រ ប នល ក ឡ ងថ ជ ក រ ត រ មត រ វ ដ យ ស រ អ ជ ញ ធរ ម នក រ ព រ យប រម ភ អ ព ស វត ថ ភ ព ព កគ ខ ល ចអ ច ម ន បញ ហ អ វ ម យ ក តម ន ឡ ង ជ យថ ហ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=9
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គណបក ស សង គ រ ជ ត ទ មទ រ ស ថ ន យ ទ រទស សន ម យ ផ ទ ល ខ ល ន ក ន ងក រចរច ន ថ ង ចន ទស អ កន.. VOD, 2013-09-15.. មន ត រ គណបក ស សង គ រ ជ ត ន ថ ង អ ទ ត យ ន ឲ យដ ងថ គណបក ស ន ង ទ មទ រ ក ន ង ក រគ រប គ រង ស ថ ន យ ទ រទស សន ម យ សម រ ប ន ត ក ល ទ ៥ ន ខណ ទ រទស សន ទ ងអស ន កម ព ជ ម ន ន ន ន ក រ គ ទ រ រដ ឋ ភ ប ល ន ង រង ក ររ គន ជ បន តបន ទ ប ព ស ណ ក អ នកទស សន ។ ច ណ ក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ប នដ ក អន ស សន ទ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ អ ណ ណត ត ថ ម ក ន ង ក របង ក ត ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ជ ត ឯករ ជ យ ម យ ដ ម ប ធ ន ថ ពលរដ ឋ ទទ លប ន ព ត ម ន ព តប រ កដ ន ង ធ ន ក រប ឆ ន ត ប រព រ ត តទ ដ យ ស រ ន ង យ ត ត ធម ។.. សង គមស វ លស ន ឲ យកម ល ងសមត ថក ច ច ន ងក រ មប ត ករ ជ សវ ងប រ អ ព ហ ង ស ដ ក គ ន.. DAP, 2013-09-15.. ក រ ម អង គក រ សង គម ស វ ល ន កម ព ជ ដ ល ធ វ ក រ ទ ក ទង ទ ន ង ស ទ ធ មន ស ស ប ន ស ន ឲ យ កងកម ល ង ម ន សមត ថក ច ច អ ជ ញ ធរ ព ក ព ន ធ ន ន ន ង ក រ មប ត ករ ដ ល ប នច លរ ម ធ វ មហ ប ត កម ម អហ ង ស ជ ម យ គណបក ស សង គ រ ជ ត ក បង កបញ ហ ដ ក គ ន ធ វ យ ងណ ត រ វឲ យផ ត ព ក រ ប រទ ស តរ យ។ ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នម ន ប រស សន ប រ ប មជ ឈមណ ឌល ព ត ម ន ដ មអម ព ល ន ថ ង ទ ១៥ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ថ ក ន ងអ ឡ ង ព ល ប ត ករ ធ វ ប ត កម ម ម យព រ កន ម នទ ន ម ន សកម មភ ព ប រ អ ហ ង ស ដ ក គ ន ឲ យប ន ខ ល ងក ល ន ឡ យទ រវ ង កងកម ល ង ម នសមត ថក ច ច ជ ម យ ក រ មប ត ករ ដ លប ន ច លរ ម ធ វ មហ ប ត កម ម អហ ង ស ម យន ។.. អង គក រសង គមស វ ល អ ព វន វឱ យសមត ថក ច ច ន ងប ត ករយ គយល គ ន ក រ យម នក រប ទង គ ច.. FPM, 2013-09-15.. ក ន ងស ចក ត ថ ល ងក រណ របស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (CCHR) ឱ យដ ងថ ម ន អ នកគ ទ រ របស គណបក សសង រ គ ជ ត ម យក រ មប នបន ត ទ ម ខ ព រ បរមរ ជវ ង ន ង ប ន ប  ...   យប ថ ង ទ ១៥ កញ ញ សម ដ ង ក រ ស កស ដ យ ច ព ក រ ប ទង គ ច គ ន រវ ង ប ល ស ន ង ក រ ម ប ត ករ ដ ល ម ន ទ ន ក ណត អត តសញ ញ ណ បណ ដ ល ឲ យ ប រស ម ន ក ត រ វ ប ន ប ញ សម ល ប ។.. សង គម ស វ ល ៖ ល ក ហ ន ស ន ន ង ល ក សម រង ស ម ន ស វ គមន គ ន ជ ប រ ផ ន ល អ ក រក.. VOD, 2013-09-12.. អង គក រ សង គម ស វ ល ន ង អ នកវ ភ គ ដ ល ត មដ ន ក រវ វត តន នយ ប យ ហ ឥរ យ ប ថ ល ក ន យករដ ឋមន ត រ ហ ន ស ន ន ង ល ក សមរង ស ដ ល ម ន ស វ គមន គ ន ព ល ទ ទទ ល ព រ មហ ក សត រ ន ថ ជ ប រ ផ ន ល អ ក រក ក ន ង ក រដ ស រ យ បញ ហ ជ ប គ ង នយ ប យ ។ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ ស ដ ង ក រខកច ត ត ច ព ឥរ យ បថ ម ដ កន ទ ង ព រ ក រ ម ន ។.. មន ត រ រដ ឋ ភ ប ល ម នទ ន អ ច បញ ជ ក ព ទ ព រ ហ វ ស ប កម យ សង ស យថ ជ របស ន យក រដ ឋមន ត រ.. មន ត រ គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ អ អ ង ខ ល ន ម នដ ង ថ ល កន យក រដ ឋមន ត រ ហ ន ស ន ប ន ក ព ង ប រ ប រ ស ហ វ សប ក ដ រឬទ ខណ ន ល ប រព ន ធ ហ វ សប ក គ សង ក តឃ ញ ម ន ទ ព រ ម យ ដ ល ម នឈ ម ន ង រ បថត របស ល កន យ ក រដ ឋមន ត រ ។ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង ជ អ នកល ង ហ វ សប ក ម ន ក ល ក អ វ រ ម នប រស សន ថ ភ គច រ ន អ នកល ង ហ វ សប ក ត ងត ជជ ក ព បញ ហ ប គ គល ន ង បញ ហ គ រ ស រ ដ យ ម ន ទ ក ទង ន ង នយ ប យ ទ ត អ នក សកម មភ ព ន ង ហ វ សប ក រ គន រដ ឋ ភ ប ល ច រ ន ជ ង ក រន យ យ គ ទ រ.. CCHR ដ ក អន ស សន ឲ យ រដ ឋ ភ ប លថ ម បង ក ត ទ រទស សន ជ ត ឯករ ជ យ ម យ.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ដ ក អន ស សន ទ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ អ ណ ណត ត ថ ម ក ន ង ក របង ក ត ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ជ ត ឯករ ជ យ ម យ ដ ម ប ធ ន ថ ពលរដ ឋ ទទ លប ន ព ត ម ន ព តប រ កដ ន ង ធ ន ក រប ឆ ន ត ប រព រ ត តទ ដ យ ស រ ន ង យ ត ត ធម ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=10
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ មហ ក សត រ អ ច ដ ស រ យ វ បត ត នយ ប យ ម ន ក ប រជ សភ ថ ង ដ ប ង ឬ ទ ?.. VOA, 2013-09-11.. ន ព ល ដ ល ព រ មហ ក សត រ សម ត ច ព រ បរមន ថ នរ ត តម ស ហម ន យ ង ព ទ ក រ ង ប ក ង មក ដល រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ន រស ល ថ ង ព ធ ន ក វ ភ ន ក របស អ នក នយ ប យ កម ព ជ ន ង មន ត រ សង គម ស វ ល ប ន សម ល ង ទ រក ព រ អង គ។ ដ យ ឈរ ល ម លដ ឋ ន ន ល ក អ វ រ ន យក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន អធ ប ប យ ថ វ ដល ព ល វ ល ដ ល ព រ មហ ក សត រ ត រ វ ក ប រជ ក ព ល គណបក ស ទ ង ព រ ដ ល ក ព ង ស ថ ត ក ន ង អរ ភ ព ន ង គ ន ន ជ លក ខណ បន ទ ន ប ផ ត។.. អ នកជ ន ញ យល ឃ ញ ខ សៗ គ ន ព ក របង ក ត រដ ឋ ភ ប ល ថ ម ប រស ន ប ក រប រជ សភ ម នម ន គណបក ស ប រឆ ង.. VOD, 2013-09-11.. អ នកវ ភ គ ន ង អ នកជ ន ញ ច ប ប យល ឃ ញ ខ សៗ គ ន ព ក របង ក ត រដ ឋ ភ ប ល ថ ម ប រស ន ប ក រ ប រជ សភ ដ ប ង ន ថ ង ទ ២៣ ខ កញ ញ ខ ង ម ខ ម ន គ រប ច ន ន ក រ ម យ ង ត ច ១២០ រ ប ត ម ច ប ប រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង អ នកវ ភ គ សង គម ល ក អ វ រ យល ឃ ញថ គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ អ ច បង ក ត រដ ឋ ភ ប ល ថ ម ប ន ប ទ ប គណបក ស ប រឆ ង ពហ ក រ ច ល រ ម ប រជ សភ ក ដ យ ។.. សង គម ស វ ល ខក ច ត ត ច ព ច ន ន ត ណ ង រ ស ត រ ជ ស ត រ ថយ ច.. RFA, 2013-09-10.. អង គក រ សង គម ស វ ល សម ដ ង ន វ ក រ ខក ច ត ត ច ព សម សភ ព សម ជ ក រដ ឋសភ អ ណត ត ទ ៥ ដ យស រ ច ន ន សម ជ ក ជ ស ត រ ធ ល ក ច ជ ង អ ណត ត ម ន។ មន ត រ សម រប សម រ ល គម រ ង ល ក ស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ អ  ...   ត ណ ងរ ស ត រ ដ លប ន ជ ប ឆ ន ត ឲ យច លប រជ ល កដ ប ង ន ថ ង ទ ២៣ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣។ រ ឯល ក អ វ រ ក រ មអ នកច ប ប ន កម ព ជ ប នបញ ជ ក ផងដ រថ ល កគ ទ រ ច ព ព រ មហ ក សក រ ដ លប នច ញ ព រ រ ជស រ គ រ ងន ង ក អញ ជ ញ ត ណ ងរ ស ត រ ដ លប ន ជ ប ឆ ន ត ឲ យច លប រជ ល កដ ប ង ន ថ ង ទ ២៣ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣។.. CCHR ព រ យ ប រម ភ ច ព ភ គរយ ស រ ត ក ន ង រដ ឋសភ ជ ត ន ត ក ល ទ ៥ ម ន ក រថយថ.. DAP, 2013-09-10.. ន ថ ង ទ ១០ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នច ញ ស ចក ត ថ ល ងក រណ ម យ ដ ល បង ហ ញ ព ក ត ប រម ភ របស ខ ល ន ច ព ភ គរយស រ ត ក ន ង រដ ឋសភ ជ ត ន ត ក ល ទ ៥ ដ ល ន ង ម ន ក រថយច ជ ងម ន។.. សម ជ ក សភ ជ ស រ ត របស CPP ម ន ២៦,៤៧% ខណ CNRP ១២,៧៣%.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ន ថ ង ទ ១០ ខ កញ ញ ប នច ញស ចក ត ថ ល ងក រណ ថ លទ ធផល ន ក រប ឆ ន ត បង ហ ញថ ត ណ ងរ ស រ តជ ស រ ត ម នត ២០,៣៣ភ គរយ (២៥ក ន ងច ណ ម១២៣អ សន ) ប ណ ណ ប ធ បទ ន ងន ត ក លម នៗ ម ន ២២ ភ គរយ។ ល កស រ ជរ ច ន ទធ ត ជ មន រ ត សម របសម រ ល គម រ ងល កស ទ យសម សភ ពស រ ត ក ន ង វ ស យនយ ប យ ប នម នប រស សន ន ក ន ងស ចក ត ថ ល ងក រណ ន ថ «បញ ហ ន វ គ រឲ យខកច ត តផងដ រថ ផ ទ យព ក រម លឃ ញច ព ក រ ក ន ឡ ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត យ ងប រជ ម លឃ ញព ក រថយច ច ន នត ណ ងរ ស រ តស រ ត ក ន ង រដ ឋសភ ថ ម ទ វ ញ។.. CCHR ដ ក អន ស សន ទ រដ ឋ ភ ប លថ ម ពង រ ង ច ប ប អន ត ប រវ សន.. VOD, 2013-09-10.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ដ ក អន ស សន ទ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ អ ណ ណត ត ថ ម ល បញ ហ អន ត ប រវ សន ខណ អន ត ប រវ សន ជ ព ស ស ក ររស ន រ បស ជនជ ត វ តណ ម ន កម ព ជ ក ព ង រង ក ររ គន ជ បន តបន ទ ប ព ស ណ ក គណបក ស ប រឆ ង ន ង ប រជ ពលរដ ឋ ។.. 14.. 15.. 16..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=11
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ព រ យ ប រម ភ ព អត ល យ ភ ព ត ណ ង រ ស ត រ ស ត រ.. RFI, 2013-09-10.. ន ថ ង ទ ១០កញ ញ ន ម ជ ឃ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ហ ក ត ថ CCHR ប ន ច ញ ស ចក ត ថ ល ងក រណ ម យ សម ត ង ក ត ប រម ភ ច ព ភ គ រយ របស អ នក ត ណ ង រ ស ត រ ស ត រ ន ក ន ង រដ ឋ សភ ន ត ក ល ទ ៥ន ។ ក រ ព រ យ ប រម ភ ន ក ព រ ត ភ គ រយ របស ត ណ ង រ ស ត រ ស ត រ ប ន ថយ ច ជ ង សម យ បង ក ត រដ ឋ សភ ន ក ន ង អណ ត ត ទ ៤។.. ត ន ទ អ នក ឃ ល ម ល ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ព ល ម ន ប ត កម ម.. ក រ ម អ នក សង ក តក រណ ជ ត ន ង អន តរជ ត ជ ង ២០០ ន ក មក ព អង គក រ ច ន ន ៤០ ត រ វ ប ន ដ ក ពង រ យ ល យឡ ហ វ ង ប ត ករ ជ ង ៣ ម ន ន ក ដ ល ច ល រ ម ធ វ ប ត កម ម អហ ង ស ន ទ ល ន ប រជ ធ បត យ យ របស គណបក ស សង គ រ ជ ត ក ល ព ថ ង ទ ៧ ខ កញ ញ កន លង ទ ។ ម ន ខ ស គ ន ដ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ វ ម ន ប រស សន ថ ប គ គល ក របស អង គក រ ល ក ច ន ន ២០ ន ក ប ន ស ម គ រច ត ត ច ល រ ម ឃ ល ម ល បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ហ វ ង ប ត កម ម ដ ល រ បច ឡ ង ដ យ គណបក ស សង គ រ ជ ត ន ព ល កន លង មក។.. CCHR ប រម ភ ព ក រធ ល ក ច ច ន ន ប ក ខជន ត ណ ងរ ស ត រ ជ ប ឆ ន ត ជ ស ត រ.. មជ ឃមណ ឌល ស ទ ធមន ស ស កម ព ជ (CCHR) ព រ យប រម ភ ច ព ក រធ ល ក ច ភ គរយ របស ត ណ ងរ ស ត រ ជ ប ឆ ន ត ជ ស ត រ សម រ ប ន ត ក ល ទ ៥ ប ទ ច ន ន ន ម ន ក រធ ល ក ច ត ចត ច ប ផ ត ក ដ យ ។ លទ ធផល ផ ល វក រ សម  ...   ។.. សម ព ន ធ អង គក រ សង គម ស វ ល ច ញ ស ចក ត ថ ល ងក រណ រ ម ស ត ព ក រវ យតម ល ដ ណ រក រ ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស រ ត ន ត ក លទ ៥.. FPM, 2013-09-06.. ន ព រ ក ថ ង ទ ៦ ខ កញ ញ ន ក រ ម អង គក រ សង គម ស វ ល ទ ងន ប ន ឲ យ ដ ងថ បន ទប ស ថ នក រណ ន សម ព ន ធ អង គក រ សង គម ស វ ល ប ន វ យ តម ល ដ ណ រក រ ន ង ក រ ច ត ច ង ក រប ឆ ន ត ទ ងម ល ន ក រប ឆ ន ត ថ “ម នទ ន ស រ ន ងយ ត ត ធម ទ ” ប ទ ប ជ ម ន ក រថយច ករណ ហ ង ស ធ ងន ធ ងរ ន ងគ ម ន ក រ សម ល ប សកម មជន អ នកនយ ប យ ន ង ក រច លរ ម យ ងសកម ម របស យ វជនក ន ង យ ទ ធន ក រ ប ឆ ន ត ក ដ យ។.. អង គក រ សង គម ស វ ល ៖ ដ ណ រ ក រ ប ឆ ន ត ក ល ព ថ ង ២៨ កក កដ ម ន ទ ន ស រ ន ង យ ត ត ធម ន ឡ យ ទ.. RFI, 2013-09-06.. «យ ត ត ធម ន ង ស ចរ ត ភ ពក ន ងក រ ប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រអ ណត ត ទ ៥ល ក ន ប ន ធ ល ក ច ប ធ ប ជ ម យ ក រប ឆ ន តម ន។» ន គ ជ ក រវ យតម ល អ ព ដ ណ រក រ ទ ង ម ល គ ត ទ ង ក ឡ ងព លន ង ក រ យព ល ប ឆ ន តដ ល ក រ ម អង គក រ សង គម ស វ ល សរ ប ២១អង គក រ ស ថ ប នប នល កឡ ង។.. អង គក រ ជ ត ន ង អន តរជ ត ជ ង ២០ អ ព វន វ ឲ យ កម ព ជ គ រព ស ទ ធ សម ត ង មត របស ពលរដ ឋ.. ន ក ន ង ស ចក ត ថ ល ងក រណ រ មគ ន ម យ ដ ល ច ញផ ស យ ក លព ថ ង ទ ៥កញ ញ អង គក រ សង គម ស វ ល ជ ត ន ង អន តរជ ត ជ ង ២០ប ន ជ រ ញ ឲ យ អ ជ ញ ធរ កម ព ជ គ រព ស ទ ធ សម ត ង មត ដ យ សន ត វ ធ ។ អង គក រ ទ ងន ម នដ ចជ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក ដ អ ដហ ក Amnesty International ន ង Human Rights Watch ជ ដ ម។.. 17..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=12
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អង គក រ ជ ង ៤០ ជ រ ញ ឲ យម ន ក ណ ទម រង ទ រទស សន ន ង វ ទ យ សម រ ប ក រប ឆ ន ត ល ក ក រ យ.. VOD, 2013-09-06.. អង គក រ ជ ង ៤០ ន ថ ង ស ក រ ន រកឃ ញថ ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ជ ព ស ស ទ រទស សន ន ង វ ទ យ ម ន ភ ពលម អ ង ខ ល ង ប ផ ត ទ ក ន គណ បក ស ប រជ ជន កម ព ជ ន ង ប ន ប ព ញ ត ន ទ ម យ ម យ ក ន ត អ ក រក ទ សម រ ប ក រប ឆ ន ត ន កម ព ជ ។.. ទ ដ ឋភ ព ន ក រហ ត សម មហ ប ត កម ម ន ង ក រហ វ កហ ត របស សមត ថ ក ច ច ក រព រ សណ ត ប ធ ន ប សង គម.. VOD, 2013-09-05.. ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ យល ថ អត ថ ភ ព ន ក រផ ល ស ប ត រ ក រ យ ព មហ ប ត កម ម ន គ អ ស រ យ ទ ល ស ថ នភ ព ទ ហ ន ង ច ន ន ន អ នក ប ត ករ ច លរ ម បង ហ ញ ឆន ទ ទ មទ រ របស ខ ល ន ដ យ អហ ង ស ស រប ត ម លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ។.. បក ស ប រឆ ង រ គន សវន ក រ របស ក រ ម ប រ ក ស ធម មន ញ ញ ន មណ ឌល ខ ត ត ស មរ ប.. RFA, 2013-09-05.. ក រ ម ប រ ក ស ធម មន ញ ញ ប ក សវន ក រ បណ ដ ង តវ របស គណបក ស សង គ រ ជ ត មណ ឌល ខ ត ត ស មរ ប ដ យ ក ត ក ត តម រ វ ឲ យ គណ កម ម ធ ក រ ជ ត រ ប ច ក រ ប ឆ ន ត (គ.. ជ.. ប) ដ ក ទ ស មន ត រ ក រ ម ឱវ ទ ខ ល ន ច ន ន ៧ ក រ យ ល យ ដ ល អន វត ត ក រង រ ខ ស ន ត វ ធ ប ឆ ន ត។ ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ទ ត ន ន ង គ ម ន ជ ន ថ ក រ ម ប រ ក ស ធម មន ញ ញ អ ច ដ ស រ យ បណ ដ ង ម ន ភ ព យ ត ត ធម ន ង ម ន ឯករ ជ យ ទ ព រ ស ម ប ត ប រធ ន ដ ក ន ស ថ ប ន ក ព ល ម  ...   ជ ថ ម ថ ត ល ក រ ផ តន ទ ទ ស អ នកស រ យ ម ប ប ផ ខ វ ភស ត ត ង ជ ក ល ក ដ ម ប ធ វ ក រ ច ទ ប រក ន ព បទ ហ ង ស ដ យ ច តន ម ន ស ថ ន ទម ងន ទ ស ព ក ព ន ធ ន ង ករណ វ យ ទ ល អ នក រត ម ត ឌ ប ព រ ន ក ។.. រថយន ត CCHR ត រ វ ប ន ឃ ត ទ ក ដ យស រ ជ ប ព ក ព ន ធ ន ង អ នក ប ងកក.. VOD, 2013-09-04.. រថយន ត របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ម យ គ រ ង ន ព រ ក ថ ង ព ធ ន ត រ វប ន អ ជ ញ ធរ ខណ ឌ ដ ន ព ញ ឃ ត ទ ក ន ត បន ប ងកក ខណ រថយន ត ម យ គ រ ង ន ជ យ ដ ក សម ភ រ ម យច ន ន របស ប រជ សហគមន ប ងកក ដ ល ប ន ដង ហ ជ ក ប ន ទ ត ល ក រ ក ព ល ទ មទ រ ឲ យ ដ ល ង អ នកស រ យ ម ប ប ផ ។.. ប រជ សហគមន ម ន ជម ល ដ ធ ល ដង ហ រ ក ប ន មក ត ល ក រ ក ព ល ទ មទ រ ឲ យ ដ ល ង អ នកស រ យ ម ប ប ផ.. ប រជ សហគមន ដ ល ម ន ទ ន ស ដ ធ ល ជ ង ៣០០ ន ក ន ព រ ក ថ ង ព ធ ន ប ន ដង ហ រ ក ប ន ព វត តភ ន មក ត ល ក រ ក ព ល ទ មទ រ ឲ យ ស ថ ប ន ម យ ន ដ ល ង សកម មជន ដ ធ ល អ នកស រ យ ម ប ប ផ ។ អង គក រ ល កល ងទ ស អន តរជ ត ន ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន អ ព វន វ ឲ យ ដ ល ង អ នកស រ ជ បន ទ ន ន ង គ ម ន លក ខខណ ឌ ។.. CCHR ទ មទ រ ឲ យ ត ល ក រ ក ព ល ដ ល ង អ នកស រ យ ម ប ប ផ.. VOD, 2013-09-03.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ន ថ ង អង គ រ ន ទ មទ រ ឲ យ ត ល ក រ ក ព ល ទម ល ក ក រច ទប រក ន ល សកម មជន ក រព រ ដ ធ ល ន ត បន ប ងកក អ នកស រ យ ម ប ប ផ ដ យ ច ត ទ កថ ក រផ តន ទ ទ ស ល រ ប អ នកស រ ម ន ភ ពអយ ត ត ធម ។.. 18..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=13
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ប រត កម មក រ យស លក រមឌ ច.. វ ទ យ ប រ ងអន តរជ ត , 2010-07-27.. ប រត កម ម ច ព ស លក រម ឌ ច ក ដ ចជ ច ព ក ច ចក រ ស ល ក ត ខ ម រ ក រហមដ រ ប ន ធ ល ក មក ជ បន តបន ទ ប ក រ យ ព ស ល ក ត ព ស ស ន ប ន ប រក ស ស លក រម ប ទ បញ ចប ស ណ រ ង ០០១។.. បក ស ប រឆ ង ស ន អ ម រ ក ជ យ ឲ យ ល ក សម រង ស ប ន ច ល ស រ ក.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2010-07-23.. មន ត រ គណបក ស ជ ទ ស ក ព ង ស វ ស វ ង រក ក ច ច អន តរ គមន ព សហ រដ ឋ អ ម រ ក ជ យ ឲ យ ល ក សម រង ស ប ន ច ល ស រ ក ដ ម ប ច ល រ ម ប ឆ ន ត។.. ស ទ ធ ម ន ម ធ វ ក ន ង ស ណ រ ង ព រហ មទណ ឌ៖ ច ប ប ន ង ក រអន វត ត ជ ក ស ត ង.. វ ទ យ ប រ ងអន តរជ ត , 2010-07-08.. ន ក ន ង ន ទ យល ដ ង ព ច ប ប ន ថ ង ន ស ង ឌ ណ ស មល ក ឡ ង អ ព ស ទ ធ ម នម ធ វ ក ន ង ស ណ រ ង ព រហ មទណ ឌ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ ។ ត ន ក ន ង ច ប ប កម ព ជ ម នច ង ដ ចម ត ចខ ល អ ព ស ទ ធ ម ន ម ធ វ ?.. សង គម ស វ ល ព ភ  ...   កម ព ជ.. វ ទ យ អ ស រ ត ល , 2010-06-06.. ប ត មរប យក រណ ជ ហ រហ មកន ដ លម នច ន ក ន ងបណ ដ ញព ត ម នជ ត ន ងអន ដរជ ត ម នក រកត សម គ ល ឃ ញថ ប រទ សកម ព ជ ជ ប រទ សម យដ លន ម នក ររ ល ភប ព ន ស ទ ធ មន ស សយ ងច រ ន។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ទ មទ រ ឲ យ ស ប អង ក ត មន ត រ ត ល ក រ ខ ត រ រតនគ រ ជ ថ ម.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2009-10-14.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ទ មទ រ ស ឲ យ ម ន ក រ ស ប អង ក ត ជ បន ទ ន ថ ម ម យ ទ ត ទ ល ភ ព ម ន ប រក រត របស ល ក ថ ស រ ន អន ប រធ ន ត ល ក រ ខ ត ត រតនគ រ ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស អ ព វន វ ឲ យ ស ប អង ក ត ភ ព ម ន ប រក រត របស ច ក រម ន រតនគ រ.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2009-09-28.. មន ត រ ឃ ល ម ល ស ទ ធ មន ស ស ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ អ ព វន វ ស ឲ យ ម ន ក រ ស ប អង ក ត ទ ល ភ ព ម ន ប រក រត ថ ម ម យ ទ ត របស ល ក ថ ស រ ន ច ក រម ស ប អង ក ត ត ល ក រ ខ ត ត រតនគ រ ។.. 78.. 79.. 80.. 81.. 82.. 83.. 84.. 85.. 86.. 87.. 88..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=89
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រ ម ស ទ ធ មន ស ស ទ មទ រ ឲ យ បញ ឈប ក រ ដណ ត ម យក ដ ជនជ ត ដ ម.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2009-09-25.. ក រ ម ស ទ ធ មន ស ស ប ន ទ មទ រ ឲ យ បញ ឈប ក រ ដណ ត ម យក ដ របស ជនជ ត ដ ម បញ ឈប ក រ ធ វ ទ ក ខ ប កម ន ញ ដល អ នក ដ ល ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ព ន ត យ ម ល ទង វ ម ន ត រ មត រ វ របស ត ល ក រ ខ ត ត រតនគ រ ។.. សង គម ស វ ល ថ ក លទ ស ក រ ល កល ង ក រ ច ទ ប រក ន ល ជ រដ ឋ.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2009-09-02.. កញ ញ អ ន ស ល ដ ត សម ដ ង ខ រ អ ខ ល ប ល ប ញ ម យ រ ប ន កម ព ជ ដ ល ម ត យ ម ង ត រ វ គ ជ ទ ក អ ស ត ដ ក ក ល ព ខ ឧសភ ប ន ស ឲ យ ម ន ក រ ជ យ អន តរ គមន បន ទ ន ព ត ល ក រ ក រ ង ភ ន ព ញ ប ន សម រ ច ល ក ល ង ទ ស អ នកស រ ជ រដ ឋ ន ង អ នក ជ ប សង ស យ ៦ រ ប ផ ស ង ទ ត ក ន ង ករណ វ យ ប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ន ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស អ ព វន វ ឲ យ ស ប អង ក ត អន ប រធ ន ត ល ក រ ខ ត ត រតនគ រ.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2009-08-29.. មន ត រ ឃ ល ម ល ស ទ ធ មន ស ស ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ អ ព វន  ...   វ ង ក ស ត «ខ ម រ ម ច ស ស រ ក» ត ម ស លក រម ច ក រម ស ល ដ ប ង រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ជ រ ង អយ ត ត ធម ន ង ប ភ យ អ នក ក ស ត។.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ របស ហ ង ព.. , 2006-08-17.. រហ ត មក ដល ថ ង ទ ២៧ កក កដ ឆ ន ២០០៦ ខ ញ ជ ឧត តមស ន យ ទ អន រដ ឋល ខ ធ ក រ ន ក ន ង ក រស ង មហ ផ ទ ន ង ជ ទ ប រ ក ស ន យករដ ឋមន រ ត ហ ន ស ន។ ន ក ន ងព លជ ម យ គ ន ន ខ ញ ប នរក ស ត ណ ង របស ខ ញ ជ ស នង ក រ ប ល ស ក រ ង ភ ន ព ញ រហ តដល ខ មករ ឆ ន ២០០៦ ដ ល ជ ម ខ ត ណ ង របស ខ ញ ត ង ព ឆ ន ២០០១ មក។.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ដ ក ល ខ តជ ល កទ ព រជ ន ឯកឧត តមស ខ អ ន ឧបន យករដ ឋមន រ ត.. គហទ ព រ ដ មអម ព ល, 0000-00-00.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ផ ញ ល ខ តជ ល កទ ព រជ ន ឯកឧត តមស ខ អ នឧបន យករដ ឋមន រ ត ទទ ល បន ទ កទ ស ត ក រគណរដ ឋមន រ ត ន ងជ ប រធ នអ ជ ញ ធរអប សរ ដ ម ប ស ន អ យ ឯកឧត តមជ យស រ យប ភ ល ជ វ ញបណ ត ងរបស ប រជ ពលរដ ឋ ដ លប នច ទប រក ន អ ជ ញ ធរថ ប នប រ អ ព ហ ង ស ល អ នកលក ចល ត ន ងក រយកទ រព យសម បត របស ប រជ ពលរដ ឋ។ ករណ ន ត រ វប នល កឡ ងក ន ងវ ទ ក ស ធ រ ណ ម យដ លរ បច ឡ ងដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_coverage.php&id=5&lang=khm&page=90
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ទ វ ស រ ភ ពស រព ត ម នព ភពល ក ២០១៣.. ដ ល ង យ ម ប ប ផ.. យ ទ ធស ស ត រ ថ ម ៗ ន ង ក រង រ ផ ត ត ស ន ល សម រ ប ឆ ន ២០១៣~២០១៥.. ម.. ស.. ក ប នក ណត គ លនយ ប យ ឬ កម មវ ធ ច ន ន ប រ ច ណ ច ខ ល ៗ ដ លម ន គ លប ណង បង ក តជ ក រង រ ផ ត ត ស ន ល របស ខ ល ន សម រ ប រ យ ព ល ប ឆ ន បន ទ ប ជ ម យន ង ក រស រ វជ រ វ ន ង ក រតស មត ផ ស ងៗ ។ ក រង រ ស ន ល ទ ងន ន ង ឆ ល បញ ច ង ព អ វ ដ ល ម.. ក ន ង ព ច រណ ទ ល បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ទ ង ប រ ដ ល ប ព ល ដល កម ព ជ ន ព ល បច ច ប បន នន រ មម ន ៖.. • ស រ ភ ពជ ម លដ ឋ ន រ មម ន ៖ ស រ ភ ព ខ ង ក របញ ច ញមត ស រ ភ ព ខ ង ព ត ម ន ស រ ភ ព ខ ង ក របង ក ត សម គម ន ង ស រ ភ ព ជ បប រជ.. • ន ត រដ ឋ ន ង ក ណ ទម រង ត ល ក រ.. • ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. • ក ណ ទម រង ប ឆ ន ត ន ង នយ ប យ.. • ស ទ ធ មន ស ស ន ង ធ រក ច ច ន ង.. • ក រស រ វជ រ វ ក រតស មត ន ង គ លនយ ប យ ផ ន ក ស ទ ធ មន ស ស ផ ស ងៗ ។.. ន ក ន ង ក របខ ណ ឌ ន ក រង រ ស ន ល ទ ងន ន ង អន ល ម ត ម ក រវ ភ គ ន បរ បទ របស ខ ល ន ដ ល ប ន រ បរ ប ខ ងល ម.. ក ប នក ណត យ ទ ធស ស ត រ ៣ ដ ម ប បន ត រយ ព ល ប ឆ ន បន ទ ប ទ ត ដ ល ខ ល ន ជ ថ ន ងម ន ប រស ទ ធភ ព ជ ទ ប ផ ត ដ ម ប ធ វ ឲ យ ម នក រ រ កច រ ន ៖ សកម ម ន យម ន ល បណ ត ញ អ ន ធ ណ ត ក រច លរ ម របស យ វជន ន ង ក រគ ទ រ សកម មជន ន ង អ នកក រព រ  ...   រ ផ ន ក ស ទ ធ មន ស ស ន ក ន ង គ រប ក រង រ ផ ត ត ស ន ល របស ខ ល ន ទ ងអស ។.. អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស.. យ ទ ធស ស ត រ ស ន ល ថ ម ទ ប គ ‘ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ’ ដ ល ប ន បង ក តឡ ង ត មរយ កម មវ ធ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ប រកបដ យ ជ គជ យ ប ផ ត របស ម.. ក (“ កម មវ ធ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ”) ដ ល ផ តល ន វ ក រគ ទ រ ផ ន ក ច ប ប ហ រញ ញវត ថ ន ង សម ភ រ ផ ស ងៗ ដល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ប រឈម ន ង គ រ ថ ន ក ឬ ប រឈម ន ង អ ព ហ ង ស ក រយ យ ផ ន ក រ ងក យ ន ង ផ ន ក ត ល ក រ ក រច ប ខ ល ន ឬ ក រជ ប ពន ធន គ រ ជ ដ ម ។ យ ទ ធស ស ត រ ន បង ក ត ឡ ងជ មធ យ ប យ ម យ ដ ម ប បន ត ផ តល អ ណ ច ដល ប គ គល ន ង សហគមន ដ ល តស មត ដ ម ប ទ មទ រ ស ទ ធ មន ស ស របស ខ ល ន ន ង របស អ នកដទ ប ន ត ព ម ន ត រ តត រ បង ខ ល សម សធ ត ណ ម យ របស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ទ ។ ជ ច ងក រ យ កម មវ ធ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ធ វ ក រ ទ ល ក រស រ វជ រ វ ន ង ក រតស មត កម រ ត ខ ពស ក ន ង គ លប ណង បង ក ត ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ត រ ផ ន ក គ លនយ ប យ រចន សម ពន ធ ន ង ផ ន ក ច ប ប ដ ម ប ធ ន ឲ យ ម នក រ ក រព រ ដល ស កម ម ភ ព របស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ។.. ក រ ព យ ទ ធស ស ត រ ថ ម ទ ងន ម.. ក ម ន ផ ន ក របន ត ពង រ ង យ ទ ធស ស ត រ ប រកបដ យ ប រស ទ ធភ ព ដ ល ខ ល ន ក ព ងត អន វត តន ន ព ល បច ច ប បន នន រ មម ន បង ក ន យ ទ ធស ស ត រ ដ ស រ យ រ ងក ត ដ ល ទ ក ទង ន ង ក រង រ ផ ត ត ស ន ល ឬ ក រង រ ដ ល ព ក ព ន ធ ពង រ ក វ ស លភ ព ន កម មវ ធ វ ទ យ ឲ យ ផ សព វផ ស យ ត ម បណ ត ញ អ ន ធ ណ ត ដ យ ផ ត ត ស ខ ន ល ឯកទ ស ដ ល អ ច ន ងធ វ ឲ យ ម.. ក ក ល យជ អ នកឯកទ ស ន ក ន ង ក រង រ ស ន ល របស ខ ល ន បង ក ត សហប រត បត ត ក រ ដ យ ផ អ កល ក រវ យតម ល ព ត តម រ វក រ ជ ម លដ ឋ ន ន ង ក រអន វត តន វ ធ ស ស ត រ ក រច លរ ម ប ប ស ថ បន ដ ម ប បង ក ត ឲ យ ម ន ក ច ចព ភ ក ស ន ង ម ន ស រ ស ខ ន ត មរយ ក រប រ ស រ យ ទ ក ទង ជ ម យន ង ដ គ រ ព ក ព ន ធ រ មទ ង រដ ឋ ភ ប ល ន ង វ ស យ ឯកជន ។.. ទ ញយក.. ឯកស រផ នក រ យ ទ ធស ស ត រន ជ PDF..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=approaches.php&id=3&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507