www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ទ វ ស រ ភ ពស រព ត ម នព ភពល ក ២០១៣.. ដ ល ង យ ម ប ប ផ.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. គម រ ង របស យ ង ភ គ ច រ ន ដ ក បញ ច ល ន វ យ ទ ធស ស រ ត ទ ង ព រ ន ៖ ក រ ផ តល អ ណ ច ន ង គ ល នយ ប យ ។ ប គ គល ក ត ង ត ធ វ ក រ ល គម រ ង ដ ល ប ព ញ ឲ យ គ ន ន ល ស ព ម យ ។.. ក រ ប ណ ត ប ណ ត ល ស ហ គ មន ត រ វប នរ បច ឡ ង ដ យ មជ ឈ មណ ឌ លស ទ ធ ម ន ស ស កម ព ជ ដ ម ប ប ង ក ន ក រ យ ល ដ ង ព ស ទ ធ ម ន ស ស ដ ល សហ គ មន ន ត ម ជ ន ប ទ ន ងទ ក រ ង ព រ មទ ង ផ ត ល ជ ន ញ ដ ម ប ទ ម ទ រ ស ទ ធ ផ តល អ ណ ច ដ ល ប គ គ ល ន ង ស ហ គ ម ន ដ ម ប ព កគ អ ច ចច រព ដ ណ ស រ យ ល ទ ន ស ន ត ម ម ល ដ ឋ ន ន ងដ ម ប ប ង ក រ ឬ ប ន ថ យ ន វ ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ ដ ល ព ក ព ន ធ ។.. ស វន ក រស ហគម ន គ ជ យន ត ក រ ដ ស រ យ ជម ល ល ក រណ ជ ក ស ត ង ដ ល ចង ន ប រ ជ ព ល រ ដ ឋដ ល ប ន រ ងក រប ព ល ព ក ររ ល ភប ព ន ស ទ ធ ដ ច ជ ស ទ ធ ដ ធ ល ឲ យ ប ន ជ ប ជ ម យ អ ន ក ត ណ ងរ ជ រ ដ ឋ ភ ប ល ក ម ព ជ អ ន ក ប រ ព រ ត ត ប ទ ល ម ស ដ ល រ ង ក រ ច ទ ប រ ក ន ន ង អ នកព ន ព ន ធ ផ ស ង ទ ត ដ ម ប ដ ស រ យ ប ញ ហ ដ ល ម ន ក ន ងដ ។ គម រ ងន ម នគ លប ណង ច ប ងដ ម ប ជម រ ញ ឲ យម ន ស ង គមក ន ត ប ក ទ ល យ ន ក ម ព ជ ដ ល ក រ ព ភ ក ស ដ ញ ដ ល ន ង ទ ស ស ន ខ ស គ ន ត រ វ ប ន ទ ទ ល យ ក ន ង ប ន ក រ ល ក ទ ក ច ត ត ។.. ច ប ត ង ព ក រ ប ង ក តឡ ងដ ប ង មជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ផ ត តល ក រ ផ ត ល អ ណ ច ដ ល ស ហ គ ម ន ហ យជ អង គក រម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ ប ង គ ដ ល ប ន សម រ ម សម រ ល វ ទ ក ស ធ រ ណ ន ទ ទ ងក ម ព ជ ។ ខ ស ប ល ក ព គ ម រ ង សវ ន ក រ ស ហ គ ម ន វ ទ ក ស ធ រ ណ ម ន ប ន ផ អ ក ល ក រ ណ ជ ក ស ត ង ទ ។ ផ ទ យ ម ក វ ញ ព ក យ ង ប ន ផ ត ល វ ទ ក ដ ល ស ហ គម ន ក ន ង ក រ ដ ស រ យ ន ងយ ល ដ ង ព ប ញ ហ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ងក រ រ ល ភ ប ព ន ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ។ ជ ថ ម ម ត ង ទ ត មជ ឈ មណ ឌ លស ទ ធ មន ស សក ម ព ជ ដ រ ត ន ទ ជ អ ន ក ស ម រ ប ស ម រ ល ន ង ម ន ប ន ន យ យ ព បញ ហ ជ ស ម ខ ឲ យ អ ន ក ណ ម ន ក ទ ។ យន ត ក រ ក ច ច ស ន ទ ន ម ន វ ទ ក រ ម ន ស វម ន លក ខ ណ ផ ល វ ក រ ទ ហ យ ម ន ភ ព ប ត ប ន ជ ង យ ន តក រ ស វន ក រ ស ហ គ ម ន ន ង ម ន គ ល ប ណងដ ម ប ជ ម រ ញឲ យ ម ន សង គ មក ន ត ប ក ច ហ  ...   គ រ ព ស ទ ធ អ ន ក ស រ ល ញ ភ ទ ដ ច គ ន ន ងធ វ ក រដ ម ប ផ ត ល ស ទ ធ អ ណ ចដ ល អ ន ក ទ ង អ ស ន ក ន ង ប ណ ត ញ ត មរ យ ក រ ក ស ង ស ម ថ ភ ព ន ង ក រ ផ ទ រជ ន ញន ង ច ណ ដ ង ដ ម ប ធ វ ក រព ង រ ង ក រ គ រ ព ស ទ ធ អ នក ស រល ញ ភ ទដ ចគ ន ន ក ម ព ជ ។ យ ង ក ប ន រ ប ច ក រ ស រ វ ជ រ វ ព ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ អ ន កស រ ល ញ ភ ទ ដ ច គ ន ន ក ម ព ជ ន ង ធ វ ក រត ស ម ត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក រទ ទ លស គ ល ស ទ ធ ទ ង ន ។.. គម រ ងក រព រស ទ ធមន ស ស.. គ ល ប ណង ន គ ម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ គ សង ក តសវន ក រន កម ព ជ ដ ម ប វ យ ត ម ល ក រ គ រព ប ទដ ឋ នអន ត រ ជ ត ន ងប រ ប រ ស ក រ រក ឃ ញ ជ ម ល ដ ឋ នក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ជ ម យ អ ន ក ព ក ព ន ធ ន ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធ ម ន ង អ ន កព ក ព ន ធ ដទ ទ ត ដ ម ប ល ក កម ពស ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធ ម ន ក ម ព ជ ។ យ ង ប ន បង ក ត រច ន ស ម ព ន ធ រ ង ម ម យ ដ ល ម ន ដ ច ជ ត រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ស ច ក ត ណ ន ស ត ព ក រប រ ប រ ស ត រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ន ង ក រ មស លធម ដ ល ត រ វ គ រព ដ យ មន រ ត សង ក ត ក រណ សវន ក រ ព រម ទ ងប រ ព ន ធ ទ ន ន យ ស ម រ ប រក ស ទ ក ទ ន នន យ ដ លប នភ ជ ប ទ ន ងគ ហ ទ ព រ ស ទ ធ មន ស ស s i t h i.. o r g ។ រ ចន សម ព ន ធន ន ង ត រ វ ប ន ច ក រ ល ក ជ ម យ ដ គ ដ ម ប ស ម រប សម រ ល គម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ដ ច គ ន ន ដ លផ ត តត ម ភ ម ស ស រ ត ឬល ប រធ នបទស ទ ធ ជ ក ល ក ណ ម យ ។ យ ង ច ករ ល ក ទ ន ន យ "ដ ម" ដ ល ប ន មក ព សវន ករ ជ ស ធ រ ណ ន ង រ យ ក រណ ព ក រ វ យ ត ម ល ទ ល ក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម ។ យ ងក ច ល រ ម ផង ដ រ ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ជ ម យ ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ន ងដ គ ព ក ព ន ធ ដទ ទ ត ដ ម ប ច ក រ ល ក ក រ រ ក ឃ ញ ជ ម រ ញ ឲ យក រ ជ ន ជម រ ម ន លក ខណ ក ន ត ល អ ប រស រឡ ង ន ង ប ង ក ន ក រ ទ ម ទ រ ឲ យម ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធ ម ន ក ម ព ជ ។.. វ បស យស ទ ធមន ស ស គម រ ងស ទ ធ (ស ទ ធ ).. គម រ ង ស ទ ធ ម ន គ ល ប ណង បង ក ន ន ង អន វត តន យ ទ ធ វ ធ ក ច ច សហ ប រត បត ត ក រ ន ង ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម បន ថ ម ទ ត ក ន ង ក រ ឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រ ច ក រ ល ក ពត ម ន ស រ ប ជ ម ល ដ ឋ ន ក ន ង ក រ វ ភ គ ន ង ក រ ស រ វ ជ រ វ ល អ ត ព រ ម ទ ង ក រ សន ទន ន ង ក រ តស មត ដ យ ផ អ ក ល ភស ត ត ង ស រ វ ជ រ វ ដ ម ប ន មក ន វ ក រ រ ក ច រ ន ល ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ន យ ប យ ន កម ព ជ ។.. ដ ម ប ជ ផ ន ក ម យ ន ក រ បង ក ន ន ង អន វត តន យ ទ ធ វ ធ ក ច ច សហ ប រត បត ត ក រ គម រ ង ស ទ ធ ប ន បង ក ត ន ង បន ត សម របស ម រ ល ល ក ច ច ក រ គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ www.. sithi.. org ។ ប គ គល ក រ បស គម រ ង ប ន ផ តល វគ គ បណ ត បណ ត ល ស ត ព ក រ ឃ ល ម ល ន ង ក រ ចង ក រង ឯកស រ ពត ម ន ដល ត ណ ង សហគមន ដ ម ប យក ពត ម ន មក ច ក រ ល ក ន ក ន ង គ ហ ទ ព រ Sithi.. org ហ យ ត រ វ យក ទ ប រ ប រ ស ក ន ង ក រ តស មត ន ង ស ន ទ រន ដ យ ផ អ ក ល ឯកស រ ភស ត ត ង ។ ពត ម ន ដ ល ប រម ល ន ក ន ង គម រ ង ស ទ ធ ត រ វ ប ន យក មក ប រ ក ន ង រប យ ក រណ ក ន ង គ ល ប ណង ច ក ផ ស យ ដល អ នក ព ក ព ន ធ ផ ស ង ៗ ច ប ព រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ រហ ត ដល គណ កម មក រ ស ទ ធ មន ស ស សហ ប រជ ជ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=project.php&id=3&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. សម ល ង.. វ ដ អ.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក.. អ វ ?.. គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ម ន គ ល ប ណងបង ក ត ឲ យ ម ន ក រ ផ ល ស ប ដ រ ផ ន ក រចន សម ព ន ធ ផ ន ក គ ល នយ ប យ ន ង ផ ន ក ន ត កម ម ដ ម ប ធ វ ឲ យ ស ថ នភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ម ន ភ ព ប រស រ ឡ ង។.. គ ល ប ណង ន គម រ ង (១) ដ ក ស ន ឲ យ ម ន ក រ ធ វ វ ស ធន កម ម ច ប ច សម រ ប ន ត កម មទ ង ឡ យ ណ ដ ល ផ ទ យ ន ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន ង ដ ម ប ធ ន ថ បទដ ឋ ន អន តរជ ត ន ង ត រ វ ប ន អន វត ត (២) ដ ម ប ធ ន ឲ យ ម ន ក រ ក ត បន ថយ ករណ បទ ព រហ ម ទណ ឌ ន ង ករណ ន ក រ គ រ ម ក ហ ង រ ប រ ង ក យ ឬ ករណ អ ព ហ ង ស ប រឆ ង ន ង អង គក រ សង គម ស វ ល ន ង សម ជ ក គណ បក ស ប រឆ ង ន ង (៣) ដ ម ប ល ក កម ពស ក រ អន វត តន ន វ អន ស សន ដ ល ធ វ ឡ ង ដ យ អ នក ត ណ ង ព ស ស របស អង គក រ សហប រជ ជ ត ន ង ក រ ត រ តព ន ត យ ជ ស កល ត ម ព ល ក ណត ។.. ហ ត អ វ ?.. ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ត រ វ ប ន ក រព រ ន ង ល ក ដម ក ង ន ក ន ង ច ប ប ជ ត ។ ឧទ ហរណ ម ត រ ៤១ ន រដ ឋ ធម ម -ន ញ ញ ប ន ច ង ថ ពលរដ ឋ ខ ម រ គ រប រ ប “ ម ន ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ស រ ភ ព ខ ង ស រព ត ម ន ស រ ភ ព ខ ង ក រ ប ព ម ព ផ ស យ ន ង ស រ ភ ព ខ ង ក រ ប រជ ” ។ ច ណ កម ត រ ៣៥ ប ន ច ង ថ ពលរដ ឋ ខ ម រ គ រប រ ប គ រ ត ម ន ស ទ ធ ច លរ ម យ ង សកម ម ក ន ង ជ វភ ព នយ ប យរបស ប រទ ស ជ ត ឯម ត រ ៣១ ច ង ថ កម ព ជ ត រ វ ត ទទ លស គ ល ន ង គ រព ស ចក ដ ប រក ស ជ ស កល ស ដ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង រ ល អន សញ ញ ន ង កត ក សញ ញ ណ ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង ស ទ ធ មន ស ស ហ យ ដ ច ន ប ន បញ ច ល ស ចក ដ ប រក ស ជ ស កល ស ដ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ដ ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ងស ទ ធ នយ ប យ ទ ក ន ង ច ប ប ជ ត ។ ម យ វ ញ ទ ត ម ត រ ១៩ ន ស ចក ដ ប រក ស ជ ស កល ស ដ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង កត ក សញ ញ ស ដ ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ប ន ច ង ព ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ថ ន ង ត រ វ រង ក រ ដ ក ក ហ ត ក ន ងក ល ទ ស ដ ត ច ត ច ម យ ប ផ ត ដ ច ជ ក រ គ រព ស ទ ធ ឬ ក រ ដ ឈ ម របស អ នក ដទ ន ង ដ ម ប ក រព រ សន ត ស ខ ជ ត សណ ដ ប ធ ន ប ស ធ រណ ស ខភ ព ន ង ស លធម ស ធ រណ ជ ដ ម ។.. ប ន ត ស ថ នភ  ...   ៥២២ ( បទ ផ សព វផ ស យ ន វក រ អត ថ ធ ប ប យ ដ ម ប ធ វ សម ព ធ ល យ ត ត ធ ក រ) ច ង ព វ ស លភ ព ដ ធ ទ ល យ ស ដ ព ក រ ច ត ទ ក ក រ រ គន ល ប រព ន ធ យ ត ត ធ ក រ ជ បទល ម ស ។.. ល ក អ នក អ ច ស វ ង រក ព ត ម ន បន ថ ម ស ដ ព ស ថ នភ ព ស រ ភ ពបញ ច ញ មត ន កម ព ជ ស ម ច ល ទ ក ន វ ប ស យ របស ម.. ក ក ន ង ផ ន ក ក រ ង រ របស យ ង ៖.. http://cchrcambodia.. org/our_work_kh.. ឬ អ ន រប យក រណ របស ម.. ក “ កម ព ជ ត រ វ ប ន ប ប ទ ម ត ៖ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ស ថ ត ក ន ង គ រ ថ ន ក ?” ។.. ដ យ រប ប ណ ?.. ដ ម ប អ ច សម រ ច ប ន ន វ គ ល ប ណង ដ ល ប ន រ ប រ ប ខ ង ល សកម មភ ព ខ ង ក រ ម ន ង ត រ វ រ ប ច ឡ ង ៖.. ត មដ នស រព ត ម ន ៖ ធ វ ក រ ត មដ ន ន វ ករណ ទ ង វ ជ ជម ន ន ង អវ ជ ជម ន ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ជ ប រច ថ ង.. ធ វ ក រ រ ម ជ ម យ ៖ សម ជ ក សង គម ស វ ល ជ ច រ ន ន ង ត រ វ ប ន ផ ដល ឱក ស ឲ យ ម ន ក រ ធ វ ក រ ជ ម យ ន ង រដ ឋ ភ ប ល អភ ប ល ខ ត ត សម ជ ក សភ គណបក ស ប រឆ ង ន ង អ នក ជ ន ញ ផ ន ក ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ក ន ង ក រ ជជ ក ព ភ ក ស ដ ល ម ន លក ខណ ក លម អ.. តស មត ៖ ក ន ង កម រ ត ជ ត ត បន ន ង អន តរជ ត ដ ម ប ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ដ រ ផ ន ក គ លនយ ប យ រចន សម ព ន ធ ន ង ផ ន ក ច ប ប សម រ ប ក រព រ ន ង ល កដម ក ង ស រ ភ ពបញ ច ញ មត ន កម ព ជ ។.. ដ ម ប នរណ ?.. គម រ ង ន ម ន គ ល ប ណង សម រ ប បម រ ក រ ម ម យច ន ន ដ ចជ សង គម ស វ ល ន ង រដ ឋ ភ ប ល។ ក រ ម គ លដ ព ស ស រ មម ន អ នក ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស សកម មជន អ នកស រព ត ម ន អ នក សរស រ ប ល ក អង គក រ សហគមន ម លដ ឋ ន ត ណ ង សហជ ព អង គក រ ម ន ម នរដ ឋ ភ ប ល ត ណ ង រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ត ណ ង ក រស ង ន ង អ ជ ញ ធរ ខ ត ត ។.. គម រ ង ន ម ន គ លដ ធ ន ន វ ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត សម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ជ ព ស ស អ នក ក រ ក រ ន ង ដ ច ស រយ ល ដ ល ជ ញ កញ ប ស ឡ ង របស ព ក គ ត ម ន អ ច ត រ វ ប ន ឮ។ គម រ ង ន ម ន ប ណង ក រព រ អ នក ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស សកម មជន អ នកស រព ត ម ន ន ង អ នក សរស រ ប ល ក ដ ល ចង បញ ច ញ គ ន ត ប រឆ ង ន ង រដ ឋ ភ ប ល ន ង គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ក ន អ ណ ច ឬ ក រ ម អ នកប រឆ ង ដ ល ចង បញ ច ញ មត ។ គម រ ង ន ន ង ធ វ ក រ រ ម ជ ម យ ក រ មគ លដ ខ ង ល ដ ម ប បង ក ត ក ច ចសន ទន ន ង សម រ ច ប ន ន វ គ លប ណង ស ខ ន ព ក ព ន ធ ន ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=FoEx&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ព រ ត ត ក រណ.. បញ ជ រ បភ ព.. គម រ ង គ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ជ អ វ ?.. គម រ ង គ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ម នប ណង ប ព ញបន ថ ម ន ង គ ទ រ ន វ បណ ត ញ អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ន ង សង គម ស វ ល ទ ងឡ យ ដ ល គ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ព ង ប រឈម ន ង គ រ ថ ន ក ក ន ងខណ ដ ល ស វ គ ទ រ ទ ងន ម នម ន ឬ ម ន គ រប គ រ ន ហ យ គម រ ង ន ក ធ ន រ កន វ ស វ គ ទ រ ផ ស ងៗ ទ ត ព ផ ន ក ឯកជន ។ ក រ ម គម រ ង ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ងធ វ ក រស រ វជ រ វ ន ង ក រតស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក ណ រ ទម រង ក ន ង ផ ន ក ន ត បញ ញត ត រចន សម ព ន ធ ន ង គ លនយ ប យ ដ ម ប ធ ន ថ ម នក រ គ រព ព ញល ញ ទ ល ស ទ ធ ទ មទ រ ឲ យ ម នក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ។.. ហ ត អ វ ច ប ច ម ន គម រ ង ន ?.. ស ថ នភ ព ន ស ទ ធ មន ស ស ន ង ស រ ភ ពជ ម លដ ឋ ន ន កម ព ជ ដ ល រ មម ន ស ទ ធ ស រ ភ ព ក ន ងក រ បញ ច ញ មត យ បល ន ង បង ក តជ ក រ ម ន ម នទ ន ល អ ន ឡ យ ទ ។ អ នកប រ ក រ ក ន ង ជ រ រដ ឋក រ រ មម ន ប ល ស ទ ហ ន មន ត រ ត ល ក រ ន ង រ មទ ង មន ត រ សភ ជ ត ត រ វប ន គ ប រ ដ ម ប រ ខ ន ដល ក រប ព ញ ក រង រ រប ស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ។ ប រព ន ធត ល ក រ ប ន ក ល យជ ឧបករណ សម រ ប ប ភ យ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ដ យ ថ បញ ជ រ ច ញព ត ល ក រ ត រ វប ន ប រ ដ ម ប បញ ជ ក ថ អ ព រ ល ភស ទ ធ មន ស ស ជ អ ព ស របច ប ប ។ យ ងត ម សម គម អ ដហ ក ក រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង អភ វឌ ឍ ន ន កម ព ជ ( អង គក រ អ ដហ ក ) ន ក ន ង ឆ ន ២០០៩ ម នក រ ប រម ណ ២៣៥ បណ ត ង ព រហ មទណ ឌ ប ន ប ដ ង ទ ល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ក ន ងច ណ ម ន ម ន ១៤៧ ន ក ត រ វប ន ដ ក ពន ធន គ រ ។.. យ ងណ ម ញ រហ តមកដល ព លន ព ទ ន ម ន យន តក រ ដ ម ប ក រព រ ន ង ល កស ទ យ ស ទ ធ របស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ន ឡ យ ទ ។ ប ទ ប ជ អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ប ន ផ ដល ន វ ក រគ ទ រ ដល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ដ យ ដ ល ស វ ទ ងន រ មម ន ជ ន យ មន ស សធម ន ង ជ ន យ ផ ន ក ច ប ប ក រផ ដល ជ ន យ រ ក រគ ទ រ ន ព លខ  ...   ត ល ក រ , ក រគ ទ រ ដល ស ទ ធ របស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រតស មត ដ ម ប ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ត ជ វ ជ ជម ន ន វ គ លនយ ប យ រដ ឋ ភ ប ល ន ង អ កប បក រ យ ច ព អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ហ យន ង ក រអង ក ត ច ព ក រអន វត តន គ លក រណ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ។ យន តក រ ន ជ ក រ សហក រ ណ សម របសម រ ល ន ង ពង រ ក វ ស លភ ព ន ស វ ផ គត ផ គង ទ ងឡ យ ដ លម ន ក ន ងច ណ ម អង គក រ ន ត ម សហគមន អង គក រ ត ម ជ ន ញ ន ង អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ។ ន ព លណ ម នម ន ជ ន យ ឬ ជ ន យ ដ លម ន ហ ក ម ន គ រប គ រ ន ព កយ ង ន ង ស វ ង ជ ន យ គ ទ រ ព ផ ន ក ឯកជន ។ ក រគ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ព ង ប រឈម ន ង ក រគ រ មក ហ ង រ មម ន ( ប ន ត ម ន ប នក ណត ត រ ម ) ក រផ តល យ ល ផ ន ក ច ប ប ន ង ម ធ វ ជ ន យ មន ស សធម ន ង យ បល តស មត ។.. ត គម រ ង ន ធ វ ដ ម ប អ នកណ ?.. ប គ គល ចម បង ដ ល ន ង ទទ ល ប រយ ជន ព គម រ ង ន គ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ធ វ ក រ ក ន ង ប ព វហ ត ក រព រ ន ង បញ ចប អ ព រ ល ភ ស ទ ធ មន ស សរ មម ន ( ប ន ត ម នប ន ក ណត ត រ ម ) ក រ ស ល ប ប ព ន ន ង ក រសម ល ប ក រ ប រព ន ធត ល ក រ ក រ ជ ញដ រមន ស ស ស ទ ធ ស រ ភ ព ន ក របញ ច ញ មត យ បល ន ង ស ទ ធ ប រម ល ផ ដ គ ន ក ររ ល ភ ល ប រព ន ធត ល ក រ ក ររ សអ ង ក រ ប រដ ញ ធ វ ប ត កម ម ក របង ខ អ យ ផ ល ស ប ដ រ ល ន ដ ឋ ន ក រម នទទ លស គ ល ស ទ ធ ស ដ ឋក ច ច ន ង ជ វ ត រស ន ឯក ជន រ មទ ង ក រង រ ដ យ បង ខ ។.. អត ថប រយ ជន ក ន ង រយ ព ល ខ ល ប ន ទ ល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ខ ល នឯង ទ ប ជ ក ន ង រយ ព ល វ ង លទ ធផល ន គម រ ង ន ន ង ជ អត ថប រយ ជន ដល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ទ ងអស ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។.. រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ គ ជ ត អង គ ចម បង ក ន ង ក ច ចសន ទន ន ង ក រតស មត ដ ម ប ក រផ ល ស ប ត រ ព ព រ រដ ឋ ភ ប ល ម ន ក តព វក ច ច គ រព ក រព រ ន ង ល កស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ក ដ ចជ ប រជ ជន កម ព ជ គ រប រ ប ដ ល រដ ឋ ភ ប ល ជ ប ក តព វក ច ច ច ព ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន ង ច ព សហគមន អន តរជ ត ក ន ងក រ ប ព ញ ត ន ទ ជ រដ ឋ គ ទ រ ប រជ ពលរដ ឋ ន ង គ រ រព ស ទ ធ មន ស ស ។.. បទបង ហ ញអ ព គ រ ង..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=HRDP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រង រ.. អ ព អ វ ?.. គម រ ង " ស ទ ធ " គ ជ គម រ ង ដ ល អន វត តន ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ម ន គ លប ណង បង ក ន ន ង អន វត ត យ ទ ធវ ធ ក ច ច សហប រត បត ត ក រ ន ង ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម បន ថ មទ ត ក ន ងក រ ឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រច ករ ល ក ពត ម ន ស រ ប ម លដ ឋ ន ក ន ងក រ វ ភ គ ន ង ក រស រ វជ រ វ ល អ ត ព រមទ ង ក រសន ទន ន ង ក រតស មត ដ យ ផ អ កទ ល ភស ត ត ង ស រ វជ រ វ ដ ម ប ន មក ន វ ក ររ កចម រ ន ល ស ថ នភ ព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. ហ ត អ វ ?.. ប រទ ស កម ព ជ ជ បប រទ ក រខ វ ខ ត ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស យ ង ទ ល ទ ល យ ។ ទន ទ មន ង ក ររ កចម រ ន ម យច ន ន ព ស ថ នភ ព ស ទ ធ ស ដ ឋក ច ច ន ង សង គម ន ក ន ង ឆ ន ២០០៨ ដល ២០១០ ( ដ យម ន ក រតវ ប រឆ ង ទ ន ង ស ទ ធ ដ ធ ល ) យ ង ក ឃ ញ ម ន ប រ ប រ ល គ រអ យ ព រ យប រម ភ ទ ក ទង ន ង ស ថ នភ ព ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ។ ន ឆ ន ២០០៨ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន អន វត ត " គម រ ង ប រព ន ធ ចងក រង ទ ន ន យ " ដ ល បង ក តឡ ង ដ ម ប ផ ល ស ប ត រ ព រប ប ដ ល ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ន កម ព ជ ធ វ ក រ ឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ប រ ប រ ស ព ត ម ន ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ន ជ ក រ ង រ ង ក ច ញព ដ ណ រក រ ក ររ យ ធ បត យ យ ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម ដ ល គ រប គ រង ដ យ អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ធ ៗ ឆ ព ទ ក ន វ ធ ស ស ត រ សហក រ ប រកប ដ យ ជ ន ញ ន ង ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម ។ ដ ចន វ ន ង ន ឲ យ ម នក រ វ ភ គ ន ង ក រស រ វជ រ វ ប រកបដ យ ក ច ចសហក រ ក ន ត ច រ ន ឡ ង ម ន ទស សន ថ ម ៗ ស រ ប គ លនយ ប យ ក រផ ល ស ប ត រ ផ ន ក ច ប ប ន ង ច រន ស ម ព ន ក រជជ ក ព ភ ក ស ប រកប ដ យ ស ថ បន ន ង ក រតស មត ដ ម ប ល កស ទ យ ស ថ នភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។.. អន វត តន យ ងដ ចម ត ច ?.. ហ ដ ឋ រចន សម ព ន ធ ៖ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ន ង បង ក ត ន ង ថ រក ស ហ ដ ឋ រចន សម ព ន ធ សម រ ប គម រ ង ទ ងម ល ដ ល ក ន ងន រ មម ន គ ហទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ www.. org.. ក របណ ត បណ ត ល ៖ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន  ...   ភ គ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ដ ម ប ទ ញយក គ ន ត បន ថ មទ ត ន ង ដ ម ប យ ទ ធវ ធ ថ ម ៗ ក ន ងក រ ធ ន អ យម ន ក រ ជ រ តជ រ ប ព ស ទ ធ មន ស ស ជ ស កល ន កម ព ជ ។.. ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ច ប ផ ត ម បង ក ត ន វ គ ន ត ផ ត ចផ ត ម ក រតស មត ន ង ក រសន ទន រ មគ ន ដ ម ប ឈ នទ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស អ យ ក ន ត ប រស រឡ ង ៖ ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ន ង ព ក ព ន ធ ច រ ន ជ ម ន ល ក រតស មត ន ង ក រសន ទន ប រកបទ ដ យ ក ច ចសហក រ ក ន ង ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ត រ ម ទ កជ ម ន ដ ម ប ជ រ ញ ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ត រ ផ ន ក រចន សម ព ន គ លនយ ប យ ន ង ច ប ប ដ ម ប ល កកម ពស ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ។.. ក រពង រ ង រចន សម ព ន ន ស ថ ប ន សង គម ស វ វ ល ន ងត រ វ អភ វឌ ឍន ឡ ង ៖ ក រអភ វឌ ឍន ស ថ ប ន របស មជ ឈមណ ឌល ន ង ស ថ ប ន ដទ ទ ត ន ង ឈ នដល ក រ ត ខ ពស ដ យ ធ វ ឲ យ ស ថ ប ន ទ ងន ធ វ ក រ ក ន ត ម ន ប រស ទ ធ ភ ព ក ន ងក រ ល ក ស ទ យ ន ង ក រក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ។.. យ ទ ធវ ធ សហក រ ថ ម ក ន ង ក រង រ ស ទ ធ មន ស ស ៖ ក រឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រច ករ ល ក ព ត ម ន ប រកបដ យ ក ច ចសហក រ គ ជ ម លដ ឋ ន ស រ ប ក រស រ វជ រ វ ន ង ក រសន ទន ន ង ក រតស មត ដ យ ផ អ កល ភស ត ត ង ន ងត រ វ ជជ ក ព ភ ក ស ន ង ច ករ ល ក ជ ម យន ង ស ថ ប ន ថ ន ក ម លដ ឋ ន ន ង ដ គ រ អភ វឌ ឍន ដទ ទ ត ដ យ ល កទ កច ត ត ឲ យ ស ថ ប ន ន ទទ លយក ពង រ ងសមត ថភ ព របស សង គម ស វ ល ដ ម ប បង ក ន ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង នយ ប យ ។.. នរណ ?.. ក រ ម គ លដ ន វគ គ បណ ត បណ ត ល ន ង ធ ត ផ ស ងៗ ន ក រកស ង សមត ថភ ព របស គម រ ង គ ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ។ អ នក ទទ ល ផល ក ន ង រយ ព ល ខ ល គ ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ខ ល នឯង ទ ប លទ ធផល រយ ព ល វ ងរ បស គម រ ង ន ង ផលប រយ ជន ដល ប រជ ជន កម ព ជ ទ ងអស ។ ក រ ម គ លដ ន ក រសន ទន ន ង ក រតស មត គ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ដ លម ន ក តព វក ច ច គ រព ក រព រ ន ង ល កស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ន ង សហគមន អន តរជ ត ក ន ងក រ ប រ ឥទ ធ ពល ទ ល រដ ឋ ភ ប ល ន ង គ ទ រ ប រជ ជន កម ព ជ ដ ម ប ស វ ងរក ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ដល ព កគ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ត គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ជ អ វ ?.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល គ ជ យ ទ ធស ស រ តថ ម ម យ ដ ម ប ល ក ក ពស ស ទ ធ មន ស ស របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ ល រងផល ប ព ល ដ យ ស រ វ វ ទ ដ ធ ល ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ គម រ ង កម ម វ ធ ន ន ង អន វត ត សកម មភ ព របស ខ ល ន យ ង ទ ល ទ ល យ ដ យ សហក រ ជ ម យ ត ណ ង រដ ឋ ភ ប ល អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ន អ នក ក រព រ ស ទ ធមន ស ស អង គក រ សហគមន ម ល ដ ឋ ន គណ បក ស នយ ប យ ផ ស ងៗ ន ង អ នក ព ក ព ន ធន ន ដ ម ប ផ ត ច ផ ត ម គ ន ត ជជ ក ព ភ ក ស ប រកប ដ យ ភ ព វ ជ ជម ន ឈ ន ទ រកក រ គ រប គ រង ម យ ដ ម ន ប រស ទ ធភ ព ច ព ក រ រ ល ភ ស ទ ធ ម ន ដ ធ ល របស ប រជ ពលរដ ឋ ។.. គ លប ណងទ ទ របស គម រ ង កម មវ ធ គ ក ណ ទម រង ល ផ ន កច ប ប ស ថ ប ន ន ង គ ល នយ ប យ ដ ល ត ងត សម រប សម រ ល ន វ ក រ ផ ទ រ ដ ធ ល ព ក រ ម អ នកង យ ទទ ល រង គ រ ន ង ក រ ម អ នក ដ ល គ ច ត ទ កថ ម ន ស ខ ន ទ ឲ យអ នក ម ន ទ រព យធន អ នក ដ កន នយ ប យ ន ង ស ដ ឋក ច ច ន ង ក រ សម រ ច ប ន ន វ សន ត ស ខ ខ ង ដ ធ ល ន ង ក រ ក ន ក ប ដ ធ ល របស ប រជ ពល រដ ឋ ខ ម រ ទ ទ រ ម ទ ង ក រ ម អ នក ង យ ទទ ល រងគ រ ន ង ក រ ម ដ ល គ ច ត ថ ម នស ខ ន ។.. ដ ច ន ហ យ គម រ ង កម មវ ធ ន ង រ ប ច ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ន ង វ ទ ក គ លនយ ប យ សម រ ប ឲ យអ នក ច លរ ម ព ន ត យ ល ច ប ប គ ល នយ ប យ ន ងស ថ ប នន ន ដ ល គ រប គ រងផ ន កដ ធ ល ន ងចងក រងជ អន ស សន ន ន សម រ ប ក ណ ទម រង ដ ធ ល ។ បន ថ មព ល ន ទ ត គម រ ងម នគ លប ណងល កស ទ យត ន ទ សង គមស វ ល ន ក ន ងក រល កកម ពស ស ទ ធមន ស សដ យផ តល ឲ យព កគ ន វឱក សដ ម ប បង ហ ញ ព ក ត ប រម ភរបស ព កគ ន ងជ រ ញក ណ ទម រង ផ ន កដ ធ ល ត ម គ លក រណ ល ទ ធប រជ ធ បត យ យ ជ ទស សនវ ស យក ន ងដ ណ រក រប ឆ ន ត អង គន ត បញ ញត ត ន ងថ ន ក ជ ត ។ គម រ ង ន ងច ក ផ ស យត មវ ទ យ ន វកម មវ ធ ប រច សប ត ហ ទ ក ទងន ងបញ ហ ដ ធ ល ន កម ព ជ ដ លព ម នជ ព ត ម នល តត រដ ង ខ ងនយ ប យ ដ ម ប ឲ យប រជ ពលរដ ឋទ ទ ប នស ត ប ។ គម រ ងន ងធ វ សកម មភ ពស រ វជ រ វ រ មបញ ច លទ ងក រ ស បអង ក តន ម លដ ឋ ន ដ ម ប ធ វ រប យក រណ ទ ទ ម យស ត ព ច ប ប ស ថ ប ន ន ងរប បធ វ ក រសម រ ចច ត តក ន ងក ណ ទម រង ដ ធ ល ដ លក ព ង ក តឡ ងន កម ព ជ ។.. ត ហ ត អ វ ច ប ច ម នគម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ?.. ក ររ ល ភដ ធ ល គ ជ ទម រង ដ ល ចធ ល ន ងទ ទ ប ផ តន ក ររ ល ភស ទ ធមន ស សដ លប នន ងក ព ងក តឡ ង ន កម ព ជ សព វ ថ  ...   ល ទ ល យ ដ ម ប ល កស ទ យស ទ ធមន ស ស ន ងម ត រដ ឋ នច ប ប ព ក ព ក ព ន ធផ ទ ល ន ងបញ ហ ដ ធ ល ។.. រប យក រណ ស ត ព ស ថ នភ ពដ ធ ល ន កម ព ជ.. ៖ ក រ មក រង ររបស គម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល របស ម.. ក បច ច ប បន ន ក ព ងព រ ងរប យក រណ ដ លបង ហ ញព បញ ហ ដ ធ ល ទ ងអស ជ ជ ងបង ហ ញ ត រ មត ករណ ម យៗម យ- ច ន ន ដ យរ មបញ ច លទ ងក រឆ ល បញ ច ងអ ព គ ណវ បត ត របស ច ប ប ស ថ ប ន ន ងគ លនយ ប យ ដ លជ យ សម រ ល ក ន ង ក រ ផ ទ រដ ធ ល ព ក រ មមន ស សដ លង យរងគ រ ន ងក រ មមន ស សដ លគ គ តថ ម នស ខ ន ទ ឲ យ ក រ មអ នកម ន ន ង ក រ ម ឈ ម ញ ន ងអ នកដ កន នយ ប យ ដ លម នទ ន ក ទ នងល អន ងគ ន ។.. បង ក នច ណ ដ ង ន ងក រយល ដ ងព ស ថ នភ ពដ ធ ល ន ក ន ងប រទ សកម ព ជ.. ៖ រ មបញ ច ល ទ ង ក រ ឃ ល ម ល ជម ល ដ ធ ល ជ ប រច ទ ក ទងក រស ងន ន ន ងបណ ត ភ ន ក ង ររបស អង គក រសហប រជ ជ ត គ រផ នទ ព ករណ ដ ធ ល ន ម យៗ ប ព ម ពឯកស រដ ម ប ច កច យ ផ សព វផ ស យព ត ម ន ន ងប ផ ស យព ត ម នព ក ព ន ធទ ង- អស ។.. អន ស សន ន ន ដ ម ប ក ណ ទម រង ច ប ប ស ថ ប ន ន ងគ ល នយ ប យ.. ៖ ន រ ម បញ ច ល ទ ង ក ច ច ប រជ ជ ម យ ន ង អ នក ព ក ព ន ធ គម រ ង ន ង រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ច ន ន ប រ ម យ អ ព បញ ហ ដ ធ ល ជ ម យ ត ណ ង សង គម- ស វ ល ន ង គណបក ស នយ ប យ ន ន ។.. ក ន ងក ឡ ងព លក កក រប ឆ ន ត គម រ ងន ងរ បច វ ទ ក ម យ ដ ម ប ឲ យ គណបក ស នយ ប យ ទ ង អស សង ខ ប ព គ លន យ ប យ ដ ធ ល របស ព កគ.. ៖ ន រ មបញ ច ល ទ ងក រ រ បច វ ទ ក គ ល នយ ប យ ដ យ អញ ជ ញ គ រប គណបក សនយ ប យច លរ ម ដ យម នក រកត ត រ ន ងច ក ផ ស យវ ទ ក ន ត មវ ទ យ ប - ព ម ភផ ស យ ន ងច កច យរប យក រណ ស ត ព គ លនយ ប យដ ធ ល ។.. ត អ នកណ ជ អ នកអន វត តគម រ ងកម មវ ធ ន ?.. ក រ មក រង រគម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល របស ម.. ក ក ព ងសហក រជ ម យន ងត អង គន ន ដ ចជ មន រ ត រដ ឋ ភ ប ល ត ណ ងសហគមន អ នកដ លទទ លរងផលប ព ល ដ យជម ល ដ ធ ល ត ណ ងគណបក សនយ ប យ ន ងសកម មជន ស ទ ធមន ស សន ទ ទ ងប រទ សកម ព ជ ។ ក ន ងក រសហក រយ ងទ ល ទ ល យ ជ ម យក រ មគ លដ ខ ងល គម រ ង កម មវ ធ ន ក ព ងស វ ស វ ងរកវ ធ ន ន ដ លម នប រស ទ ធ ភ ព ដ ម ប ឲ យប រ កដថ រដ ឋ ភ ប លថ ម ន ងម នរប បវ រ ល ផ ន កច ប ប ស ថ ប ន ន ងគ លនយ ប យក ណ ទម រង ដ ធ ល ច ប ស ល ស ដ ម ប ឲ យស ធ រណ ជនស មញ ញ សហ- គមន រ មម នស រ ត ក ម រ ជនព ក រ ជនជ ត ភ គត ច ន ងជនអន ត គ រ ម ដ លរងផលប ព ល ដ យស រជម ល ដ ធ ល អ នកក រព រស ទ ធមន ស ស អង គក រសង គមស វ ល គណ បក សប រឆ ង ម នម លដ ឋ នព តប រ កដក ន ងក រតស ម ត ល ក ណ ទម រង ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន តសភ ជ ត ក ន ងឆ ន ២០១៣ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=LR&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ.. អ វ ជ គម រ ង ស ជ.. ?.. ន ប រទ ស កម ព ជ ក រយល ខ ស ក រប រព រ ត ត ម ន គប ប ក រសម ល តគ រ ម ក ហ ង ន ង ក ររ ល ភស ទ ធ មន ស ស ប ន ក តម ន ឡ ង ល គ រប សម ជ ក សហគមន ស រ ត ស រឡ ញ ស រ ត ប រសស រឡ ញ ប រស អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ (អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ )។ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ដ ល មក ព ត បន ដ ច ស រយ ល ជ ទ ទ ទទ ល រងគ រ ន ង ន ឯក ជ ង អ នក ដ ល រស ន ត បន ទ ប រជ ជន។ បច ច ប បន ន ន ម ន ប រព ន ធ ឬ ទ កន ល ង ដ ល ម ន ស វត ថ ភ ព ត ចត ច ប ផ ត ដ ល អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ អ ចទទ ល ប ន ព ត ម ន ដ ល ព កគ ត ត រ វក រ ជ ព ស សព ត ម ន ទ ក ទង ន ង ស ទ ធ ន ង ក រតស មត របស ព កគ ត ។ ន កម ព ជ ម នទ ន ម ន ច ប ប ណ ម យ បង ក ត ឡ ង ដ ម ប ក រព រ ឬធ ន ថ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទត រ វ ប ន គ ប រព រ ត ត មកល ខ ល ន ដ ច មន ស ស ដទ ទ ត ន ក ន ង សង គមឡ យ។.. គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ ព យ យ ម រ រក មធ យ ប យ ដ ម ប ជ យ ព កគ ត ឲ យ រ ច ផ ត ព ផល ល ប ក ទ ងន ត ម រយ ៖.. ·.. ក រចង បណ ត ញ.. -.. សម រ ល ដល ក រ ម គ លដ ដ ម ប បង ក ត បណ ត ញ ក រ ផ ល វក រ ន អ នក ធ វ ក រ ល វ ស យ ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ន កម ព ជ ដ ចជ បណ ត ញ ប គ គល សហគមន សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស អង គក រ ម លដ ឋ ន អង គក រ ធ វ ក រ ត ម វ ស យ អង គក រ ម នម នរដ ឋ ភ ប ល សម គម ផ ន ក ឯកជន ន ង ក រ ម គ លដ ដទ ទ ត ដ ល ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក កម ពស ក រគ រព ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ។.. ក រពង រ ង អ ណ ច.. យ ង ពង រ ង អ ណ ច ក រ ម គ លដ ខ ង ល ន ត ម រយ ក រ កស ង សមត ថភ ព ន ង ផ ទ រ ច ណ ដ ង ន ង ជ ន ញ ដល ព កគ ត ដ ម ប ធ វ ក រ រ មគ ន ល ក កម ពស ក រគ រព ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ន ទ ទ ង ប រទ ស កម ព ជ ។.. ក រតស មត.. -.. យ ង ល ក កម ពស ក រគ រព ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ត ម រយ ក រស រ វជ រ វ ន ង វ ភ គ អ ព ស ថ នភ ព បច ច ប បន ន ន ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ន កម ព ជ ន ង ត ម រយ ក រ តស មត ដ ម ប ធ វ ឲ យ សម រ ច ប ន ន វ ក រ ទទ លស គ ល ស ទ ធ ទ ងន ។.. ហ ត អ វ ច ប ច បង ក ត គម រ ង ន ឡ ង?.. គ លប ណងចម បង របស គម រ ង ស ជ គ ល កកម ពស ក រយល ដ ង ន ងក រគ រពស ទ ធ អ នកក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ន កម ព ជ ដ ម ប ក ត បន ថយ អ ព ហ ង ស ក ររ សអ ង ន ង ក ររ ល ភ ស ទ ធ មន ស សន ន ដ ល អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ រង ទ ក ខ ក ន ង ជ វ ត ប រច ថ ង ន ទ ទ ងប រទ ស កម ព ជ ។.. ត ត រ វ ធ វ ដ ចម ត ច?.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ម  ...   យ សមស រប ន ង ស វ កម ម គ ទ រ ន ន រ ម ម ន ស វ ស ខភ ព អប រ ន ង ក រ អភ វឌ ឍន សហគមន ជ ដ ម។.. ល ស ព ន ទ ត ម.. ក ប ន ប ព ម ពផ ស យ រប យក រណ ស រ វជ រ វ ម យ ម ន ច ណង ជ ង ថ “ច ញ ជ ច ហ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ៖ ពលរដ ឋ ខ ម រ ដ ល ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ” ដ ល វ ភ គ អ ព បរ យ ក ស បច ន ប បន ន (រ ម ម ន ទស សន វប បធម សង គម ស សន ន ង នយ ប យ) អ ព ហ ង ស ក រ រ សអ ង ន ង ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ក របខណ ឌ គត យ ត ត ន ង ក រវ វត តន ន ចលន អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ដ ម ប ល ក កម ពស ក រ យល ដ ង អ ព ស ទ ធ របស ព កគ ត ឲ យ ប ន ក ន ត ទ ល ទ ល យ ។.. ត អ នកណ ខ ល ជ ក រ ម គ លដ របស គម រ ង ស ជ ?.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នជ ប ក រ ម គ ល ដ ដ លទទ លផលព គម រ ង ជ ច រ ន ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ងបណ ត ខ ត ត ច ន នប រ ប នផ ស ងទ ត រ មម ន ខ ត ត កណ ត ល ក ពង ធ ស មរ ប ប ត ដ បង ព ធ ស ត ក ពង ឆ ន ងត ក វ ក ពង ស ព ន ងខ ត ត ព រ ស ហន ដ ម ប ក ណត ន ង ចងក រង ព កគ ត ន ក ន ង “ បណ ត ញ ន អ នក ច លរ ម ” ក ន ង គម រ ង ។ម.. ក ក ប ន ប រម ល ព ត ម នព ក រ ម គ លដ ទ ង ន ផងដ រ ដ ម ប ជ ផ ន ក ម យ ន ក រស រ វជ រ វ ន ង វ ភ គ អ ព ស ថ នភ ព ន ង ត រ វ ក រ របស សហគមន អ នកស រឡ ញ ភ ទដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ងអ នកប ត រភ ទ ។ ម.. កច ក រ ល ក រ បកគ ហ ញរបស ខ ល ន អ ព ស ទ ធ ន ងស ថ នភ ព អ នកស រឡ ញ ភ ទដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ងអ នកប ត រភ ទ ជ បន តបន ទ ប ដល សហគមន ឥន ទធន កម ព ជ បណ ត ញក រង រ ស រ ត រ បរ មគ ន ន ង សកលវ ទ យ ល យន ន ។.. ម.. ក ប នបង ក ន ទ ន ក ទ នង ជ ម យ ស កល វ ទ យ ល យ ម យ ច ន ន ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញដ ចជ ស កល វ ទ យ ល យ បញ ញ ស ស ត រ ជ ដ ម ដ ម ប បញ ជ រ ប ក រ អប រ ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ត ម រយ ក រ ផ តល ក រអប រ ដ យ ផ ទ ល ដល ន ស ស ត សកល វ ទ យ ល យ។ ន ជ គ ន ត ផ ត ចផ ត ម ដ ប ង គ ប ផ ត ន កម ព ជ ទ ក ទង ន ង វ ស យ ន ។.. ក ក ប ន ជ យ ឧបត ថម ភ ដល សប ត ហ ម ទនភ ពខ ញ ប រច ឆ ន ២០១០ ន ង ២០១១ផង ដ រ ក ន ង ន រ ម ម ន ស ក ខ ស ល រ បច ដ យ សហគមន ឥន ទធន កម ព ជ ក រ បញ ច ង ខ ស ភ ពយន ត ន ង ក រ ស ដ ង របស ក រ ម តន ត រ ន ស រ។.. ច ណ ច ស ខ ន ម យទ ត របស គម រ ងស ជ គ ម.. ក ក ព ង ត រ បច បង ក តឲ យ ម ន ស វភ ព ត ម ន អ សយដ ឋ ន បណ ត ញស ទ ធ អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ របស ក រ ម គ លដ ន ង បង ក ត គ ហទ ព រ ម យ ដ ល ព កគ ត អ ច ស វ ងរក ធនធ ន សម រ ប គ ទ រ ព កគ ត ប ន យ ង ង យ ស រ ល ហ យ ម.. ក ក ក ព ង ត ធ វ ក រ ស ក ស ស រ វជ រ វ អ ព ទស សន សង គមច ព អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ន ង ក ក ព ង ត ស រ វជ រ វ ប រ បធ ប ស ថ នភ ព បច ច ប បន ន ន អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ន បរទ ស ន ង ន ប រទ សកម ព ជ ដ ម ប ល ក ឡ ង ជ អ ន ស សន យ ង ណ ស ដ ល ក កម ពស ក រគ រពស ទ ធ របស ក រ ម ភ គត ច ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=SOGI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: សង ក តក រណ សវន ក រ.. ត គម រ ង សង ក តក រណ ជ អ វ ?.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ (“ គម រ ង ”) ត រ វប ន បង ក តឡ ង ដ ម ប សង ក ត ល ក រជ ន ជម រ ក ត ព រហ មទណ ឌ ន កម ព ជ ន ង ដ ម ប វ យតម ល ល ក រប រត បត ត ត ម បទដ ឋ ន ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ជ ត ន ង អន តរជ ត ។ គម រ ង ប រ ប រ ស លទ ធផល ដ ល ប ន រកឃ ញ ដ ម ប បង ក ន ក រគ រព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង តស មត ដ ម ប ឲ យ ក រអន វត តន របស ត ល ក រ ក ន ត ប រស រឡ ង ។.. ហ ត អ វ ប ន ម ន គ រ ង ន ?.. រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ច ងថ ប រទ ស កម ព ជ ទទ លស គ ល ន ង គ រព ស ទ ធ មន ស ស ដ ចដ ល ម នច ង ន ក ន ង ល ខ ត បក រណ អន តរជ ត ដ ល ព ក ព ន ធ ទ ងអស ។ ស ទ ធ ទ ងន រ មបញ ច ល ទ ង ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ជ ព ស ស ក ណត យ ងច ប ស ន ក ន ង កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ត ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ថ ជ ស ទ ធ របស ជនជ ប ច ទ គ រប រ ប ដ ល ជ ប ច ទ ក ន ង បទល ម ស ណ ម យ ទទ លប ន ន វ ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ជ ស ធ រណ ដ យ ស ល ជម រ ក ត ម ន សមត ថក ច ច ឯករ ជ យ ឥត លម អ ង ដ ល ប ន បង ក តឡ ង ដ យ ច ប ប ។ ន ក ន ង ក រអន វត តន ជ ក ស ត ង ត ល ក រ កម ព ជ ត រ វប ន គ ម លឃ ញថ ម ន ឯករ ជ យ គ ម ន សមត ថក ច ច គ រប គ រ ន ន ង លម អ ង ។ ត ល ក រ ត រ វប ន ច ត ទ កថ ស ថ តន ក រ ម ក រគ រប គ រង ផ ន ក នយ ប យ ដ យ អ ណ ចន ត ប រត បត ត គ រប គ រង ល អ ណ ចន ត បញ ញត ត ន ង ស ថ ប ន ត ល ក រ ដ យ គ ម ន ក រប ងច ក អ ណ ច ព តប រ កដ ន ទ ។ ច ក រម ភ គច រ ន ទទ លប ន ក រអប រ ផ ន ក ច ប ប ន ម នកម រ ត ដ យស រត សង គ រ មស វ ល ដ ល ប នអ សបន ល យ រយ ព ល យ រអង វ ង ។ ត ល ក រ បច ច ប បន ន ព រព ញ ទ ដ យ ភ ព គ ម ន ជ ន ន ង អ ព ព ករល យ យ ងធ ងន ធ ងរ ។ បញ ហ ទ ងន ឈ នទ រក កង វ ខ ត ន ក រគ រព គ លក រណ សន មត ជ ម ន ថ គ ម ន ទ ស ដ លជ ស ទ ធ ម លដ ឋ ន ម យ របស ជនជ ប ច ទ ។ បញ ហ ទ ងអស ន ត រ វត ដ ស រ យ ដ ម ប បង ក ន ន វ ភ ពយ ត ត ធម ន ង ប រស ទ ធភ ព ន ក រជ ន ជម រ ន កម ព ជ ។ ក ន ង គ លប ណង ហ យ ន ទ ប គម រ ង ត ល ក រ គ រ ត រ វប ន បង ក តឡ ង ។ គម រ ង ត ល ក រ គ រ គ ជ គម រ ង ន កម មវ ធ ស ទ ធ ន ង យ ត ត ធម ដ ល ឧបត ថម ភ ដ យ ទ ភ ន ក ង រ សម រ ប ក រអភ វឌ ឍន អន តរជ ត ន សហរដ ឋអ ម រ ក ដ យ សហក រ ជ ម យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ប រព ន ធយ ត ត ធម ន កម ព ជ ។.. រប ប ណ ?.. គម រ ង ន ត រ វប ន អន វត ត ត មរយ សកម ម ភ ព ៣ ខ ងក រ ម ៖.. មន ត រ សង ក តក រណ សវន ក រ សង ក ត សវន ក រ ព រហ មទណ ឌ ដ ម ប ប រម លយក ទ ន នន យ ត មប ប បរ ម ណ ន ង គ ណភ ព ដ យ ផ ត ត ស ខ ន ល ន ត វ ធ ន ង ធ ត ផ ស ន បទល ម ស ដ យ ប រ ត រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ ដ លជ ឧបករណ ម យ សម រ ប វ ស វ ង ក រគ រព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ។.. គម រ ង ច ញផ ស យ រប យក រណ ២ ដង ក ន ង រយ ព ល ១ ឆ ន ដ ល រប យក រណ ស ត ព ក រអន វត តន ន ស ល ដ ប ង ន ង រប យក រណ ប រច ឆ ន ស ត ព ក រអន វត តន ន ស ល ឧទ ធរណ ។ រប យក រណ ទ ងន បង ហ ញ អ ព ទ ន នន យ ដ ល ប រម លប ន ន ក ន ង អ ឡ ងព ល ន រប យក រណ ផ តល ជ ន ន វ ករណ ស ក ស ជ គ រ ល កឡ ង ព ច ប ប ព ក ព ន ធ ទ ន ង ក រជ ន ជម រ ន កម ព ជ ន ង ផ តល អន ស សន ជ ក ល ក សម រ ប ក ណ ទម រង ច ប ប គ លនយ ប យ ន ង ក រអន វត តន ជ ក ស ត ង ។.. ប គ គល ក គម រ ង រ បច ក ច ចព ភ ក ស ជ ម យ ត ល ក រ ន ង ដ គ ស ខ ន ៗ ដ ទ ទ ត រ មទ ង ត ល ក រ ដ ល ប ន សង ក ត ន ង ក រស ងយ ត ត ធម ដ ម ប ច ករ ល ក គ ន ត ន ង ល កកម ពស ក រយល ដ ង អ ព ក ររកឃ ញ របស គម រ ង ព ក ព ន ធ ន ង ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ។.. ច ប ព ខ ស ហ ឆ ន ២០០៩ ដល ច ងឆ ន ២០១២ គម រ ង ផ ត តល ក រសង ក ត ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ស ល ដ ប ង ខ ត តកណ ត ល ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត តរតនគ រ ។ ច ប ត ងព ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ដ ម ប វ យតម ល ស  ...   ញដ រ មន ស ស ន ង រ ងក ត ស ខ ន ៗ ន ស ល ដ ប ង ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ទ ន នន យ ដ ល ប ន ប រម ល ព សវន ក រ ទ ងន ត រ វប ន កត ត រ ទ ក ក ន ង ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ សង ក តក រណ សវ ន ក រ ដ ល ប នច ញ ផ ស យ ជ ស ធ រណ ក លព ថ ង ទ ២៦ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ។ ទ ន នន យ ដ ល ប រម លប ន ព សវន ក រ ស ល ឧទ ធរណ ន ងត រ វ កត ត រ ទ ក ក ន ង.. ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ.. ម យ ផ ស ងទ ត ។ សម រ ប ព ត ម ន បន ថ ម ស ត ព ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ សង ក តក រណ សវ ន ក រ ស ម ទ ក ទង ត មរយ អ ម ល.. info@cchrcambodia.. រប យក រណ ៖.. ម.. ស.. ក ប នច ញ ផ ស យ រប យក រណ ប រច ឆម ស ស ត ព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ច ន ន ៥ ដង រ ចមកហ យ ។ រប យក រណ ស ត ព ក ររកឃ ញ របស គម រ ង ត រ វប ន ផ ញ ទ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ក រស ង ព ក ព ន ធ ស កលវ ទ យ ល យ ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ន ង អង គក រ អន តរជ ត ម យច ន ន ។.. ស វភ មគ គ ទ សក ៖.. បច ច ប បន នន គម រ ង ប ន ប ព ម ភ ស វភ មគ គ ទ សក ច ន ន ព រ គ.. ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម.. ន ង ក រសង ក ត ក រណ សវន ក រ ន កម ព ជ ក ន ង ខ ម ន ឆ ន ២០១២ ន ង.. ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ន ក ន ង ត ល ក រ ព រហ មទណ ឌ.. កម ព ជ ក ន ង ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ។.. ខ ត តប ណ ណ.. ៖.. គម រ ង ប ន បង ក ត ន វ ខ ត តប ណ ណ ស ត ព ស ទ ធ ជ ក ល ក ម យច ន ន រប ស ជន ជ ប ច ទ ដ ល ស ថ តក រ ម ច ប ប ជ ត ន ង ច ប ប អន តរជ ត ។ ខណ ដ ល ខ ត តប ណ ណ ន ច ន ន ៣ ត រ វប ន ប ទ រ ចហ យ ន បន ទប រង ច ច ន ន ៣ របស ជនជ ប ច ទ ក ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ន ង ខ ត តប ណ ណ ច ន ន ៣ ទ ត ក ប ន ប ទ ន ស ល ឧទ ធរណ ហ យ ដ រន ខ ត តប ណ ណ ប បន ន ងត រ វ ប ទ ន ត ម ត ល ក រ ផ ស ងទ ត ដ ល ប ន សង ក តក រណ ប ទ ន ត ម ប ស ត នគរប ល ន ង ពន ធន គ រ ជ ក ល ក ម យច ន ន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ។.. ក ច ចព ភ ក ស ៖.. ជ នដ ណ ង ដល ត ល ក រ អ ព គម រ ង ៖ ប រធ ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ស ល ដ ប ង ខ ត តកណ ត ល ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ស ល ដ ប ង ខ ត តរតនគ រ ន ង ស ល ឧទ ធរណ ប នទទ ល ដ ណ ង អ ព ក រអន វត តន គម រ ង ច ប ត ងព ព លដ ល គម រ ង ន ច ប ផ ត ម ។.. ព ភ ក ស ម នព ល ច ញផ ស យ រប យក រណ ស វភ មគ គ ទ សក ន ង ខ ត តប ណ ណ ស ត ព ស ទ ធ ជនជ ប ច ទ ៖ ប រធ ន ស ល ដ ប ង ខ ត តកណ ត ល ប រធ ន ស ល ដ ប ង ខ ត តរតនគ រ អន ប រធ ន ទ ង ២ រ ប ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ច ក រម ន ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ប រធ ន ន ង អគ គព រ រ ជអ ជ ញ អម ស ល ឧទ ធរណ ប ន ជ ប ជ ម យ ប គ គល ក គម រ ង ន ង បង ហ ញ អ ព ក ច ចសហក រ ជ ម យ គម រ ង ។ ល សព ន ទ ត ប គ គល ក គម រ ង ប ន ជ ប ជ ម យ អគ គន យក ន អគ គន យកដ ឋ ន រដ ឋប ល ន ក រស ងយ ត ត ធម ដ ម ប ព ភ ក ស អ ព ក រស ន ស ដ ក ន ម ត តសញ ញ ក រស ងយ ត ត ធម ន ល ខ ត តប ណ ណ ស ត ព ស ទ ធ របស ជនជ ប ច ទ ដ ល ផ ត ចផ ត ម ដ យ គម រ ង ។.. រ បច ក ច ចព ភ ក ស អ ព ក ររកឃ ញ ន រប យក រណ ៖ បន ទ ប ព ក រប ព ម ភ ផ ស យ គម រ ង ធ វ ក រ ច កច យ រប យក រណ ទ ឱ យ ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង ស ន ស ជ បប រជ ដ ម ប ធ វ ក រ បង ហ ញ ន ង ផ តល ក រពន យល បន ថ ម ទ ល ទ ន នន យ ក រវ ភ គ ន ង ក រផ តល អន ស សន សម រ ប ដ ស រ យ បញ ហ ដ លជ ក ត ប រម ភ ទ ក ទង ន ង ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ។.. ដ ម ប នរណ ?.. គ លដ ន ក រសង ក ត ក រណ សវន ក រ រប យក រណ ន ង សកម មភ ព ន ក ច ចព ភ ក ស គ ត ល ក រដ ល ប ន សង ក ត ស ថ ប ន ត ល ក រ ទ ងម ល ន ង បណ ត ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ដទ ទ ត ។ អ នក ដ ល ទទ លប ន អត ថប រយ ជន ន គម រ ង គ ស ធ រណជន ទ ទ ត មរយ ក រជ យ ឲ យ អ នក ទ ងន ក ន ង ក របន ត ក ច ចខ តខ ប រ ងប រ ង ដ ម ប កស ង ទ ន កច ត ត ន ង ក រគ រព ដល ស ថ ប ន ត ល ក រ ព រមទ ង បង ក ន ន វ ភ ពជ ជ ក ល ដ ណ រក រ របស ត ល ក រ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=TMP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គម រ ងល កស ទ យសម សភ ពស រ ត ន ក ន ងវ ស យនយ ប យន កម ព ជ.. ត អ វ ជ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ពស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ?.. គម រ ងន ម ន ប ណង ល កស ទ យ សម សភ ពស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ជ ព ស ស ត ម រយ ក រ តស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន អ នក ត ណ ង ជ ស រ ត យ ង ត ច៣០ភ គរយក ន ង គ រប ល ដ ប រដ ឋ ភ ប ល។ គម រ ង ន ជ ផ ន កម យ ន កម ម វ ធ ថ ន ក ត បន ម ន គ ល ប ណង “កស ង ដ គ ប រកប ដ យ ស ថ រភ ព ក ន ង ក រ ល កស ទ យ អ នកត ណ ង ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ត បន អ ស អ គ ន យ ” ។ កម ម វ ធ ន គ រប គ រង ដ យ អង គក រ ដ គ រ ដ ម ប ក ណ ទម រង អភ ប ល ក ច ច (Kemitraan) ដ ល ជ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ប រទ ស ឥណ ឌ ន ស សហក រ ជ ម យ ន ង វ ទ យ ស ថ ន ជ ត ប រជ ធ បត យ យ ប រច ន ឥណ ឌ ន ស ក រ ម ក ច ច ឧបត ថម ភ ព ទ ភ ន ក ង រ សហរដ ឋ អ ម រ ក ដ ម ប អភ វឌ ឍន អន តរជ ត (USAID)។ កម មវ ធ ន ន ង ផ ត ត ទ ល ក រ ពង រ ង ប រជ ធ ប ត យ យ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ របស ស រ ត ន ក ន ង ប រទ ស ៥ន ត បន អ ស អ គ ន យ ត មរយ ក រល ក ស ទ យ ក ណ ន អ នក ត ណ ង ជ ស ត រ ក ន ង នយ ប យ ត ម រយ គ ន ត ផ ត ច ផ ត ម របស ដ គ ន ថ ន ក ត បន ។ ម.. ន ងជ ដ គ ប រច ប រទ ស កម ព ជ រ ម ជ ម យន ង អង គក រ សម ព ន ស រ ត ឥណ ឌ ន ស (KPI) ន ប រទ ស ឥណ ឌ ន ស អង គក រអ ម ផ វ (Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor) ន ប រទ ស ម ឡ ស អង គក រ ក រ ម ចលន ស រ ត ន ប រទ ស ទ ម រ ល ស ទ ន ង មជ ឈមណ ឌល ពង រ ង អ ណ ច ប រជ ជន (CEP) ន ប រទ ស ហ វ ល ព ន។ សកម មភ ព គម រ ង ន ន ង អន វត ត រយ ព ល ព រឆ ន ដ យ ផ ត ត ល អ នក ត  ...   ប ល ជ ត រហ ត ដល ថ ន ក ឃ សង ក ត ។ ក រ ប ឆ ន ត ន គ ជ ឱក ស ដ ព ស ស សម រ ប គ ល នយ ប យ បញ ច រ ប យ នឌ រ។.. ត គម រ ង ន ត រ វ អន វត ត ដ យ រប ប ណ ?.. ដ ម ប ឲ យ ក រ តស មត បង ក ន សម សភ ពស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ម.. ម.. ក ន ង ប រ យ ទ ធស ស រ ត ចម រ រ ម ម ន (១)ក រ ឃ ល ម ល ន ង ក រ រ បច ផ នទ ន ប ក ខភ ព ស រ ត ក ន ងក រ ប ឆ ន ត ឃ សង ក ត ឆ ន ២០១២ ន ង ក រ ប ឆ ន ត ជ ត ឆ ន ២០១៣ (២)រ ប ច ស ក ខ ស ល /ក ច ច ប រជ ពហ គណបក សដល ប ក ខភ ព ស រ ត សម រ ប ក រ ប ឆ ន ត ទ ង ព រ (៣)រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម លដ យ ផ ត ត ល បញ ហ ស រ ត ន ក ន ង នយ ប យ ន ង (៤) ក រ តស មត ថ ន ក ជ ត ន ង អន តរ ជ ត ។ ម.. ក ន ង តស មត ន វ លទ ធផលទ ង ន ដ យ ក រ ផ សព វផ ស យ ត មវ ទ យ ក រ ផ សព វផ ស យ ត ម អ ន ធ ណ ត រប យក រណ អត ថបទ ស រ វជ រ វ សង ខ ប សល កបត រ ព ត ម ន ជ ព ស ស ក ច ច ប រជ ជ ម យ អ នក ព ក ព ន ធ ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ជ ម យ ន ង សម ជ កគ ល របស សង គម ស វ លន ង អ នក ត ណ ង របស គណ បក ស នយ ប យ។ ម.. ក ន ង ជ ប ជ ម យ ន ង សម ជ ក របស ចលន ស រ ត ន កម ព ជ ដ ម ប ល កព ច ណ ដ ងទ ក ទង ន ង ក ត ដ លជ មធ យ ប យ ម យក ន ង ក រ ធ ន ឲ យ ម ន ត ល យ ភ ព យ នឌ រ ក ន ង នយ ប យ។.. ត អ នក ណ ជ គ ល ដ របស គម រ ង.. គ ល ដ របស គម រ ង រ មម ន អ នក ត ណ ង របស គណ បក ស នយ ប យ អ នក ត ក ត ង ច ប ប ប ក ខភ ព ស រ ត ក ន ងក រប ឆ ន ត ន ង សម ជ ក របស ចលន ស រ ត ព រមទ ង ស រ ត ន ង ប រជ ពលរដ ឋ ទ ងអស ដ ល ត រ វ ប ន ថ ល ង ក រ គ ទ រ ប ឆ ន តឲ យ ប ក ខភ ព ជ ស រ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=IKAT&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ត ជ អ វ ?.. អ ជ វកម ម ន ង ស ទ ធ មន ស ស ស ដ យក ក រគ រព របស វ ស យ ឯកជន ច ព ស ទ ធ មន ស ស ឬ ក រគ រព ជ ទ ទ ល ស ទ ធ មន ស ស ។ ស ទ ធ មន ស ស គ ជ ស ទ ធ ន ង ស រ ភ ពជ ម លដ ឋ ន ដ ល គ រប មន ស ស គ រប រ ប ត រ វ ទទ លប ន ។ យ ងត ម ស ចក ត ប រក ស ជ សកល ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស របស អង គក រសហប រជ ជ ត ៖ ក រទទ លស គ ល ស ចក ត ថ ល ថ ន រ ជ ប ព ក ណ ត ស ទ ធ ស ម ភ ព គ ន ន ង ស ទ ធ ម នអ ច លក ដ រ ផ ទ រ ឬ ដកហ ត ប ន របស សម ជ ក ទ ងអស ន គ រ ស រ មន ស ស គ ជ គ រ ន ស រ ភ ព យ ត ត ធម ន ង សន ត ភ ព ក ន ង ព ភពល ក ។ ន ក ន ង ម ត រ ទ ៣១ ន រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ប ន បញ ច ល ស ចក ត ប រក ស ជ សកល ម យ ន ន ង ល ខ ត បក រណ ស ទ ធ មន ស ស ដទ ទ ត ទ ជ ផ ន ក ម យ ន ច ប ប កម ព ជ ។.. យ ងទ ត ម អ នកត ណ ង ព ស ស ន អគ គល ខ ធ ក រ អង គក រសហប រជ ជ ត (SRSG) ដ ល ផ ត តទ ល គម រ ង អ ជ វកម ម ន ង ស ទ ធ មន ស ស ល ក ច ន រ គ ប ន បញ ជ ក ថ អ ជ វកម ម ម ន ទ ន ល ខ សត រ វ ក ន ងក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ។ ខណ ព លដ ល គ យល ឃ ញថ អ ជ វកម ម អ ចម ន លទ ធភ ព ក ន ង ក ររ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ហ យ ដ ច ន ព កគ ត រ វត ធ ន ថ ស ទ ធ មន ស ស ទ ងអស ន ត រ វប ន គ គ រព ន ក ន ង ក ច ច ប រត បត ត ក រ អ ជ វក ម ម របស ព កគ ន ។ ស ទ ធ មន ស ស ម យច ន ន គ ម ន ក រព ក ព ន ធ ទ ន ង អ ជ វកម ម យ ងខ ល ង ។ ស ទ ធ ទ ងន រ មម ន ៖ ស ទ ធ ម ន ស រ ភ ព ក ន ងក រ ប រម លផ ត ន ង បង ក ត សម គមន ស ទ ធ ស រ ភ ព ក ន ងក រ បញ ច ញមត ក រល បប ប ត ទ សភ ព ន ង ក រង រ ដ យ បង ខ ក រល បប ប ត ពលក ម ម ក ម រ ស ទ ធ ទទ លប ន ប រ ក ឈ ន ល ស ម គ ន ច ព ក រង រ ដ ចគ ន ស ទ ធ ស ម ភ ព គ ន ន កន ល ង ក រង រ ស ទ ធ គ ម ន ក ររ សអ ង ស ទ ធ ទទ លប ន ប រ ក ឈ ន ល ត រ មត រ វ ន ង ប រកបដ យ អ ណ យផល ស ទ ធ ជនជ ត ដ ម ភ គត ច ក ន ងក រ ក ន ក ប ដ ដ នត ន ង ធនធ ន ។.. ជ ទ ទ ដ យ យល ឃ ញថ គ លប ណង ស ខ ន របស អ ជ វកម ម គ រកប រ ក ច ណ ល អ យប ន ខ ពស ហ យ ស ទ ធ មន ស ស ត រ វប ន គ ច ត ទ ក ន ក រ ដ នដ ន វ ស យ ឯកជន ន ។ ទ ប ជ យ ងណ ក រទទ លយក ន វ គ លក រណ ស ទ ធ មន ស ស ម ន អត ថប រយ ជន សម រ ប អ ជ វកម ម យ ងខ ល ង ៖.. ករណ ក ន ង អ ជ វកម ម.. ៖ ក រទទ លយក គ លក រណ ស ទ ធ មន ស ស អ ចធ វ អ យ ក រ ត ឈ ម ដ ល អ ដល អ ជ វកម ម ដ លន អ យ ម នក រ ក នឡ ង ន ក រលក  ...   គ ប រព រ ត ត ដ យ ភ គ ដ ទ ន ក ន ង សង វ ក អ ជ វកម ម រ មម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ង វ ស យ ឯកជន ។.. ល ក ច ន រ គ (SRSG) ស ន អ យ អ ជ វកម ម បង ក ត ន វ ដ ណ រក រ ត រ តព ន ត យ ស រដ ង គ ន ទ ន ង ក រត រ តព ន ត យ ហ រញ ញវត ថ ដ ម ប ធ ន ន វ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ។ ទ ងន រ មម ន ៖.. បង ក តអ យម ន គ លក រណ ក រ មហ ន ដ ល ជម រ ញអ យម ន ក រប ត ជ ញ ក ន ង ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស.. ប ព ញ ក រវ យត ល ផលប ព ល ស ទ ធ មន ស ស អ យ សកម ម.. ត មដ ន ក រប រព រ ត ត ល ស ទ ធ មន ស ស ដ យ ក រឃ ល ម ល ន ង ត រ តព ន ត យ ក រអភ វឌ ឍន ដ ល ក ព ង បន ត.. ផ តល ស ណង ប ប វ ដ លម ន ប រស ទ ធ ភ ព ក ន ងករណ ម ន ជម ល ន ង.. ច លរ ម ដ យ ស ម គ រ ច ត តជ ក រ ម គ រព ស ទ ធ មន ស ស.. ដ ម ប ធ ន ប ន ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ប រត បត ត ក រ របស ព កគ គម រ ង អ ជ វកម ម ន ង ស ទ ធមន ស ស ព យ យ ម ជម រ ញ អ ជ វកម ម អ យ ដ ក បញ ច ល យន តក រ ខ ងល សម រ ប ក រក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ទ ក ន ង គ លក រណ ក រ មហ ន ហ យ ន ង ធ ន ថ គ លក រណ ទ ងន ត រ វប ន ដ ណ រក រ ។.. ជ អ នកណ ?.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ម ន គ លប ណង ចង ធ វ ក រ ក ន ងន យ ស ថ បន ជ ម យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ផ ស ងៗ ន ង សង គម ស វ ល ជ ទ ទ ក ដ ចជ វ ស យ អ ជ វកម ម ឯកជន គ រប ប រភ ទ ដ ម ប ធ វ អ យ ប រស រឡ ង ន វ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន ក ន ង ដ ណ រក រ ន ង គ លនយ ប យ អ ជ វកម ម ទ ងន ។ អ នក ដ ល ទទ លផល ប រយ ជន ជ យ ថ ដ ឋ ហ ត ម នម ន សម រ ប ត ជនរងគ រ ដ យ ក ររ ល ភ ស ទ ធ ត ប ណ ណ ទ ដ លម ន ដ ចជ កម មក រ ទទ លប ន ប រ ក ខ ទ ប អ នកធ វ ក រ ប រ ស វ ខ ង ផ ល វភ ទ ជនរងគ រ ដ យ ក របណ ត ញ ច ញព ដ ធ ល សហជ ព កម មករ ដ ល ត រ វប ន គ ដកច ញ ន ង ជនរងគ រ ផ ស ងៗ ជ ច រ ន ទ ត ប ន ត ត ថ មទ ង អ ជ វកម ម ខ ល នឯង ផ ទ ល ផងដ រ ៖ ស រ ដ ល មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ផ តល ជ ន ន គ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ម ន ស ដ ត ល ក ត ព វ ក ច ច ស លធម ន ង ត រ វក រ ច ប ប ប ណ ណ ទ ក ប ន ត ទ ល ក រប ងច ក ផលប រយ ជន ដ យ រ ប ច ប ព ច ណ ល ទ ប ប ផ ត ។ ក រផ ល ស ប ត រ វប បធម ន គ ជ ត រ វក រ ច ប ច ហ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នច ប ផ ត ម ជ រ ញ អ យម ន ក ច ចសន ទន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ព រមទ ង ន ព ល បច ច ប បន នន ក ព ងធ វ ក រ យ ងសកម ម ដ ម ប ព ន ល ន ន វ ដ ណ រក រ ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=BHRP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គម រ ងក រ បណ ត បណ ត ល សហគម ន ន ង វ ទ ក រ ស ធ រ ណ គ ជ ដ ណ ស រ យ ម យ ដ ល ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ស រ ប ពង រ ង អ ណ ច ប រជ ពលរដ ឋ ដ ច ស រយ ល ក ដ ចជ សហគម ន ក ន ង ក រ ង ដ ល ជ ប ទ ក ទង ន ង បញ ហ ទ ន ស ដ ធ ល ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ត មរយ ក របណ ត បណ ត ល សហគម ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ប ន ផ តល ន វ សកម មជន ដ ល ប ន បណ ត បណ ត ល ស ត ព ច ប ប ភ ម ប ល ស ទ ឋ មន ស ស ន ង ក រតស មត ។ ក របណ ត បណ ត ល សហគម ន ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ម ន វ ទ ក រ ស ធ រ ណ ដ ល តម រ វ ឲ យ ម នក រ ច លរ ម របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ ម ប ល កឡ ង ន វ ស ចក ត កង វល ដ យម ន ក រអញ ជ ញ ច លរ ម ព វ គ ម ន ដ ល រ មម ន ត ណ ងរ ស ត រ អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ន ង អ នក ព ក ព ន ធ ។.. គម រ ង ន ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ក ន ង សហគម ន ក ន ង គ លប ណង ពង រ ង អ ណ ច ដ ម ប ក រផ ល ស ប ត រ ន ង សម រ ចប ន ន វ ក រ ដ ស រ យ បញ ហ ទ ងឡ យណ ដ ល ប ព ល ដល ជ វភ ព ប រ ច ថ ង របស ព កគ ត ។ ឆ លងត ម ត យ ក របណ ត បណ ត ល សហគម ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ប នផ តល ន វ ច ណ ដ ង ដ លជ គន ល ន បញ ហ ដល សម ជ ក សហគម ន ដ ល ទទ លរង ផលប ព ល ដ យ ទ ន ស ដ ធ ល ។ គ លប ណង ន ក ម រ ង ន គ ដ ម ប ទទ លប ន ន វ ភ ព ប កទ ល យ ន ង តម ល ភ ព ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ វ ទ ក រ ស ធ រ ណ ប នផ តល ឲ យ ប រជ សហគម ន ន វ បទព ស ធ ម ដ កម រ ស ត ព គ ល ក រ ណ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ជ ឱក ស ដ កម រ ក ន ង ក រល កឡ ង ន វ បញ ហ ច ព ម ខ ត ណ ង របស ខ ល ន ន ង មន ត រ ន ន ។.. ម លហ ត អ វ ?.. ន ឆ ន ថ ម ៗ ន ត ល ដ ម នក រ ក នឡ ង ដ ល ប នធ វ ឲ យ ក ររ ល ភ យក ដ ធ ល ក ន ត រ ក រ លដ ល ឡ ង ទ ទ ង ត បន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ច ប ត ងព ឆ ន ១៩៩០ ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ម ន ប  ...   ន ត ល ក រដ ល ទទ ល ឥ ទ ឋ ពល ព នយ ប យ ន ង ល យក ក ។.. ក រពង រ ង អ ណ ច ម លដ ឋ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ធ វ ឲ យ ម នក រ ធ ន ថ ព កគ ព តជ ម ន សម ត ត ភ ព ក ន ងក រ ប រឆ ង តទល ដ យ សន ត វ ធ ន ង ក ររ ល ភ ល ស ទ ឋ ស រ ភ ព របស ព កគ ។ ន ព លដ ល ព កគ អ ច ក រព រ ខ ល ន ព ក របណ ត ញច ញ ភ ល មៗ ឬក អ ច ធ ន ប ន ថ ព កគ ទទ លប ន ស ណង សមរម យ ដ ចដ ល ម នច ង ក ន ង ច ប ប ភ ម ប ល កម ព ជ ។ វ ទ ក រ ស ធ រណ ក ន ង សហគម ន ប នផ តល ឲ យ ប រជ សហគម ន ន វ យន តក រ ន ដ ណ ស រ យ ដ ល សមរម យ ន ក ន ង ត ល ក រ ដ ល វ ត ងត ជ ផ ន ក ម យ ដ ល ន ក រ ម អ នកនយ ប យ ន ង អ នក ដ លម ន ល យ ដ ល ស ទ ឋ ត ស ថ តន ព ក រ យ ក របណ ត ញច ញ ដ ល ម ន ប រក រត ។.. គ លដ ន គម រ ង គ ប ញ ឆ ព ដ ម ប ក រ អភ វ ឍ ឍ ន សម ត ថ ភ ព របស ប រជ ជន ទន ខ ស យ ន ង ប រជ ពលរដ ឋ ជនបទ ដ ល ង យ រងគ រ ន ង គណកម មក រ ជ យក រ ង ដ ចន ព កគ អ ចធ វ ក រតស មត ន ង ក រព រ ស ទ ឋ របស គ ត មរយ ៖.. ក រផ តល ន វ ជ ន ញ ន ង ច ណ ដ ង ដល ក រ ម អ នកក រ ក រ ត ម ជនបទ ន ង អ នកទ ក រ ង ដ ល ប រឈម ន ង ក របណ ត ញ ច ញ ឬ ប ត បង របរ ច ញ ច មជ វ ត ឬ ក ររ ល ភ ស ទ ឋ មន ស ស ។.. ក របង ក ត ទ ត ង ស ធ រណ ទ ន រ ដ លម ន ស វត ត ភ ព ស រ ប ដ ស រ យ ន វ ទ ន ស ដ ធ ល ន ង ក ររ ល ភ ស ទ ឋ មន ស ស ។.. ក រ គ ទ រ ច ព គ ល ក រ ណ ន ងរ ចន ស ម ព ន ឋ គ ផ ល ស ប ត រ ដ ម ប ផ តល ន វ ដ ដ លម ន ស វត ត ភ ព ន ង ស ទ ឋ ក ន ក ប ច ព ក រ ម ប រជ ជន ទន ខ ស យ ន ង ង យ រងគ រ ។.. ន ណ ?.. អ នក ដ ល ទទ លផល ព គ លដ ន គម រ ង គ ប រជ ពលរដ ឋ ជនបទ ន ង អ នក សហគម ន ទ ក រ ង ទ ទ ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ដ ល ទ ក ទ ន ន ក ន ង ជ ល ដ ធ ល ឬ ជ អ នក ដ ល ប រឈម ន ង ភ ព ដ ល ង យ ន ង បណ ត ញច ញ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=CTHP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អ វ ?.. គម រ ង ស រ វជ រ វ ន ង តស មត ដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស តន កម ព ជ សម រប សម រ ល ដ យ មជ ឈ -មណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (ម.. ក) ក ន ង គ ល ប ណង បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន ងវប បធម ន ទណ ឌ ភ ព ត ម រយ ក រ ស រ វ ជ រ វ ន ង តស មត ផ អ ក ល ភស ត ត ង។.. គ លប ណង ន គម រ ង គ ១) ផ តល ច ណ ដ ង ម លដ ឋ ន ព ស ថ ន ភ ព អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន កម ព ជ ន វ ធ នក រ ដ ម ប បញ ចប ទង វ ទ ង ន ២) បង ក ន ក រ យល ដ ង ក ន ង សង គម ព ផលប ព ល ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន ង ៣) រ ប ច ក រ ព ភ ក ស ន ង តស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក របង ក ត ន ង អន វត ត ច ប ប ដ ល អ ច ប ប ត អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ប រកប ដ យ ប រស ទ ធភ ព ។.. ក រ វ យប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត គ ទង វ ដ ល ជន ប រព រ ត តជ ឬច ក ទ ក អ ស ត ល ជន រង គ រ ជ ទ ទ គ តម រង រក ផ ទ ម ខ ទង វ ន ភ គច រ ន ម នម ន ប ណងសម ល ប ន ទ គ រ ន ត ធ វ ឲ យ ព ក រ ប ត បង សម រស ឬ ធ វ ទ រ ណ-កម ម ។ ផល វ ប ក ន ក រវ យប រហ រន រ ម ម ន ធ វ ឲ យ ព ក រ ភ ន ក ស ល ក ស ន ម អច ន រ ត យ ន ល ផ ទ ម ខ ន ងដង ខ ល ន ន ង ព ល ខ ល ធ វ ឲ យ ព ក រយ ង ធ ងន ធ ងរ។ ជន រងគ រ ម ន ត រ ម ត រងទ ក ខ វ ទន ផ ល វ ក យន ទ ប ន ត ក អ ច ម ន បញ ហ ផ ល វ ច ត ត ផង ដ រ ព រ ភ គ ច រ ន ជន រងគ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ត រ វ ប ន ប បង ឲ យ ន ក រ សង គម ។.. យ ងត មរប យក រណ ប រច ឆ ន របស អង គក រ ជ យ ជនរង គ រ កម ព ជ ដ យស រ អ ស ត ឆ ន ២០០៩ ម ន ករណ វ យ ប រហ រ ដ យទ ក អ ស ត ច ន ន ២៨ករណ ម នជនរងគ រ ច ន ន ៣៣ ន ក ន ងក ន ង ឆ ន ២០១០ ម ន ករណ វ យ ប រហ រ ១៩ ករណ ៣ករណ ជ ករណ ធ វ ស ប រហ ស ន ង ១ករណ ជ ករណ ធ វ អត ត ឃ ត បន សល ទ ក ន វ ជនរងគ រ ប រហ ល ជ ៤០ន ក ។ រប យក រណ ថ ម ៗ ច ប ព ខ មករ ដល ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១១ ម នករណ វ យ ប រហ រ ៦ករណ ន ង ករណ ធ វ ស ប រហ ស ៣ករណ ម នជនរងគ រ សរ ប ១៥ន ក ។.. ក ន ងខ ឧសភ ឆ ន ២០១០ ម.. កន ង អង គក រជ យជនរងគ រ កម ព ជ ដ យ ស រ ទ ក អ ស ត ប នរ ម គ ន ត ក ត ង រប យក រណ ម យ ស ត ព ស ថ នភ ពអ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន កម ព ជ ដ ល ម នច ណង ជ ង ថ ”.. ន គ ន បញ ឈប អ ព ហ ង ស ដ យអ ស តន កម ព ជ.. ”។ រប យ ក រណ បញ ជ ក ថ ក រ វ យ ប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ជ ទ ទ ក ត ឡ ង ដ ម ប ឬត រ វ ម លឃ ញ ថ ជ មធ យ ប យ ដ ស រ យ ជម ល រវ ងប គ គល ដ  ...   វ ច ណ ដ ង ព ស ថ នភ ព អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន កម ព ជ ន ង វ ធ នក រ ដ ម ប បញ ចប ទង វ ន ។ ច ណ ច ម យ.. ទ ត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក រ យល ដ ង ព ស ថ នភ ព អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស តន កម ព ជ ម.. ក ន ង ចង ក រង ន វ ករណ អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ទ ង ឡ យ ន ង បង ហ ញ ករណ ទ ង ន ន ល គ ហទ ព រ ស ទ ធ មន ស ស Sithi.. org ។.. ក រអប រ ស ធ រណ.. ៖ ម.. ក ន ង សហក រ ជ ម យ អ នក ព ក ព ន ធ ន ន ន ង អង គក រ សង គម ស វ ល រ ម ទ ង អង គក រ ជ យ សង រ គ ជន រង គ រ កម ព ជ ដ យ ស រ អ ស ត ផង ដ រ ក ន ង ក រ បង ក ន ក រ យល ដ ង ក ន ង សង គម អ ព ផល ប ព ល ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត។ សកម មភ ព ន រ មទ ង ក រ អប រ អ ព រប ស ស ន ម ដ ល បណ ត ល មក ព ទ ក អ ស ត ស រ ស ខ ន ក ន ង ក រ ប រ ទ ក អ ស ត យ ង ម ន ស វត ថ ភ ព ក ន ង ជ វភ ព ប រច ថ ង វ ធ នក រ ដ ក ទ ស ដ ធ ងន ធ ងរ ដ ល ន ង ត រ វ អន វត ត ន ង មធ យ ប យ ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ត ម វ ធ អហ ង ស ។.. ក រព ភ ក ស ន ងតស មត.. ក ន ង រ ប ច ក រ ព ភ ក ស ន ង តស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក រ បង ក ត ន ង អន វត ត ច ប ប ដ ល អ ច ដ ស រ យ បញ ហ អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត យ ង ម ន ប រស ទ ធ ភ ព ។ ឯច ណ ច ម យទ ត គ គម រ ង ន ង ធ វ ក រ សង ក តម ល ករណ វ យ ប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ដ ម ប ម ល ថ ត ប រព ន ធ ត ល ក រ ន ង ភ ន ក ង រ អន វត ត ច ប ប ដ ស រ យ ជ ម យ ករណ ទ ង ន ដ យ រប ប ណ ។ លទ ធផល ន ងន ក រ សង ក ត ន ន ង ជ យ ឲ យ ម ន ក រ ក លម អ ក ន ង វ ស យ ត ល ក រ ន កម ព ជ ន ង ភ ន ក ង រ ន ត រដ ឋ ដទ ទ ត ក ន ង បរ បទ ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត។.. ក រ ម គ ល ដ ន សកម មភ ព ស រ វជ រ វន ងវ ភ គ ន ង ក រ ព ភ ក ស ន ង តស មត គ ស ថ ប ន ន ត បញ ញត ត ស ថ ប ន ន ត ប រត បត ត ន ង ស ថ ប ន ត ល ក រ អង គក រម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល អង គក រ មហ ជន ន ង ប រជ ពល រដ ឋ ទ ទ ដ ម ប ធ ន ក រ អន ម ត ច ប ប ដ ម ន ប រស ទ ធភ ព ន ង ក រ អន វត ត យ ង ត ង រ ង ។ ច ណ ក ក រ ម គ ល ដ ន ក រ អប រ ស ធ រណ គ ប រជ ពលរដ ឋ ទ ទ ត ម រយ ក រ បង ក ន ក រ យល ដ ង ដល ព ក គ ព ផល ប ព ល ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន ង ផ ល ស ប ត រ ផ នត គ ន ត របស ព ក គ ដ ល ម ន មក ល ជន រង គ រ ដ យស រ ទ ក អ ស ត។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=EAVP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507