www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. សម ល ង.. ព រ ត ត ក រណ.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក.. អ វ ?.. កម មវ ធ បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ជ យ ទ ធស ស ត រ ថ ម ក ន ង ក រល ក ក ពស ស ទ ធ មន ស ស ព ស រទ ប ប រជ ពលរដ ឋ ថ ន ក ក រ ម ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ កម មវ ធ ន ន ង បង ក ត បណ ត ញ សហគមន ម យ ខ សប ល ក ព បណ ត ញ ម យច ន ន ដ លម ន ស រ ប ដ ល ទ រទន ទ រក ត ក រ ន យ យ យក សម ល ង ត ម យ ដ ម ប បង ហ ញ អ ព អត តសញ ញ ណ របស អង គក រ ផ ស ងៗ គ ន ជ ច រ ន ។ ប ន ត បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ព ត ង ន ម ជ អ នក ន យ យ ជ ន ស ឲ យ អ នកច លរ ម របស ខ ល ន ឬ បង ខ ឲ យ ម នក រ តស មត រ ម ដ ម ព ម ន ជ ឆ ន ទ ព តប រ កដ ន ឡ យ ។ ក ររ ព ងទ ក ដ ស ខ ន របស គម រ ង គ ក រផ ល ស ប ត រ ដ យ ប រជ ពលរដ ឋ ជ មធ យ ប យ ដ ប រស រ ប ផ ត ក ន ងក រ ផ ល ស ប ត រ ដ យ ផ ស ច ញព សហគមន ផ ទ ល ។.. គ លដ បឋម របស គម រ ង កម ម វ ធ គ សម រ ចប ន ន វ វ មជ ឈក រ របស សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក របង ក ត សហគមន ម លដ ឋ ន ច រ ន ដ រត ជ អ នកធ វ ក រ ផ ល ស ប ត រ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ន ន ង ទទ លប ន កម មវ ធ បង ក ន សម ថ ភ ព អ ព ស ទ ធ មន ស ស ក រឃ ល ម ល ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ក រ ចងក រង ឯកស រ ក រតស មត ច ប ប ន ង ក រអភ វឌ ឍន អង គក រ ។ ត មរយ ប រព ន ធ បណ ត ញ ន សហគមន ម លដ ឋ ន ន ង ត រ វប ន ផ ស ភ ជ ប ន ង ល ក ទ កច ត ត ឲ យ ម ន ក ច ចសហក រ ក ន ងក រ ច ករ ល ក គ ន ត គ ន ទ វ ញទ មក ដ ម ប ភ ពជ នល ន ឲ យ សម រ ចប ន ន វ គ លដ រ មគ ន ន ។ ត មរយ ក រ ផ តល ជ ន យ ថវ ក ខ ន តត ច របស គម រ ង កម មវ ធ ន អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ន ងម ន ឱក ស ក ន ងក រ ទទ លប ន ថវ ក ខ ន តត ច សម រ ប ទ រទ រង សកម មភ ព ដ ម ប ភ ពជ នល ន ក ន ងក រ សម រ ចប ន ន វ គ លដ ទ ងឡ យ របស ព កគ ។ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ទទ លប ន ន វ ក រប រ ក ស ន ង ក រគ ទ រ ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង អង គ ក រ ជ ដ គ ផ ស ងទ ត ក ន ងក រ អន វត ត សកម មភ ព ន ង ក ន ងក រ ដ ស រ យ បញ ហ ក ព ង ប រឈម របស សហគមន ឬ សម ជ ក របស ព កគ ។ សកម មភ ព ដ ល អន វត ត ដ យ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ត រ វប ន ផ សព វផ ស យ ត មរយ ម ង ផ ស យ ត ម វ ទ យ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ ព ត ម ន ន ងត រ វ ប ន ផ សព វផ ស យ អ ព ប គ គល ជ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង អ ព សកម មភ ព ទ ងឡ យ ដ ល ប ន ធ វ ឡ ង ដ ម ប ល ក ក ពស ក រក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ផល ប រ យ ជន សហគមន របស ព កគ ។ ម នក រ រ ព ងទ ក ថ ក រប រ ប រ ស វ ទ យ ដ ម ប ច ករ ល ក ព ត ម ន អ ព សកម មភ ព ផ ល ស ប ត រ របស សហគម ន ន ង ក ល យជ ឧបករណ ឲ យ ម ន សន ទ ច ត ត ច ព សហគមន ផ ស ងទ ត ក ន ងក រ ច លរ ម ធ វ ក រ ជ ម យគ ន ដ ម ប បង ក ត ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ត រ ។.. ហ ត អ វ ?.. ប រទ ស កម ព ជ រង ទ ក ខ ដ យស រ ក ររ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ក តម ន ន ព សព ញ ប រទ ស ។ ទ ជ យ ងណ ភ ពជ គជ យ ក ន ងក រ ដ ស រ យ ក រ រ ល ភ ទ ងអស ន ន ង ល កទ កច ត ត ក ន ង ក រល ក ក  ...   ច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ។ ក ន ងក រ ស វ ងរក សហ គម ន ម លដ ឋ ន ណ ខ ល ដ លម ន សម ថ ភ ព ក ន ងក រ ផ ល ស ប ត រ ម ន ប រ ស ទ ធ ភ ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នធ វ ក រ ស ទ ប ស ទង អ ព តម រ វក រ របស សហគម ន ម លដ ឋ ន ន ម យៗ ។ លទ ធផល ន ក រ ស ទ ប ស ទង ន ន ង ព ច រណ អ ព ច ន ន របស សម ជ ក អ ព ទ ហ គម រ ង សកម ម - ភ ព បន តរ របស ព កគ អ ព ស ចក ត ប រ ថ ន របស ព កគ ន ង អ ព សមត ថភ ព របស ព កគ ក ន ងក រ គ តគ អ ព ភ ពជ នល ន ន គ លដ របស ព កគ ។.. ក ន ងក រ ជ រ សរ ស ន សហគមន ម លដ ឋ ន ប ន ក ល យជ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ។ ព ត ម ន របស សហគម ន ន ម យៗ ម នន ក ន ង បញ ជ អត តសញ ញ ណ របស បណ ត ញ ដ ល អ ច រក ឃ ញ ក ន ង ប រព ន ធ អ ន ឡ ន (Online) ន ង ម ន ជ ឯកស រ ធម មត ។ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ត រ វប ន ល កទ កច ត ត ឲ យ ទ ន ក ទ នង មក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ត ម ប រព ន ធ ព ត ម ន ទ ន ហ ត ក រណ (Hotline) ដ ម ប ទទ ល ក រណ ន អ ព បញ ហ ដ ល ប នក ត ឡ ង ន ង ក រ បញ ជ នទ អង គក រ ផ ស ងទ ត ដ លម ន ជ ន ញ ន ង ស វ ត រ វ ត ម តម រ វក រ ដ ល មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ព អ ច ប ព ញប ន ដ យស រ ខ វ អ នកជ ន ញ ច ប ច ឆ ល យតប ន ង បញ ហ ដ ល ក តឡ ង ។ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ទទ លប ន កម មវ ធ បង ក ន សម ថ ភ ព អ ព ស ទ ធ មន ស ស ក រ ឃ ល ម ល ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រតស មត ។ ន ព លដ ល វគ គ បណ ត បណ ត ល ទ ងន ត រ វប ន បញ ចប អ នកច លរ ម បណ ត ញ ត រ វប ន ល កទ កច ត ត ឲ យ អន វត ត ច ណ ដ ង ន ដ យម ន ក រឧបត ថម ភ គ ទ រ សកម មភ ព ត មរយ ក រផ តល ថវ ក ខ ន តត ច របស គម រ ង កម មវ ធ ហ យក ត រ វប ន ល កទ កច ត ត ឲ យ ស វ ងរក ក រណ ន ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង អង គ ក រម ន ម ម រដ ឋ ភ ប ល ផ ស ងៗ អ ព ជ ហ ន ក ន ងក រ អន វត ត សកម មភ ព ន ន ។ សកម មភ ព ដ ច ដ យឡ ក ន ង សកម មភ ព រ មទ ង ឡ យ ដ ល ធ វ ឡ ង ដ យ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ត រ វប ន ច ក ផ ស យ ត ម វ ទ យ ត ម ម ង ផ ស យ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។.. គម រ ង កម មវ ធ ត រ វប ន ច ប ផ ត ម ក លព ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១០ ហ យ ម ន ដ ណ រក រ ក ន ងក រ បង ក ត បណ ត ញ ន ង ស វ ងរក អ នកច លរ ម បណ ត ញ ដ លម ន សក ត ន ពល ។ បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ត រ វប ន បង ក តឡ ង ហ យ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ត រ វប ន ពង រ ង អ ណ ច ត ម រយ សកម មភ ព ដ ចខ ងក រ ម ៖.. ១.. ក របង ក ត.. ក រអភ វឌ ឍន ន ង ក រថ ទ ហ ដ ឋ រចន សម ព ន ធ ន ង ធនធ ន ទ ងឡ យ របស បណ ត ញ.. ២.. ក រស វ ងរក.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស វ ងរក ក រ ម អ នកទទ លផល ន ង ក ណត ផលប រយ ជន.. ដ ល ទទ លប ន ក ន ងក រ ច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស.. ៣.. ក រពង រ ង អ ណ ច.. អត តសញ ញ ណ របស ក រ ម អ នកទទ លផល ទ ងឡ យ ន ង ត រ វ រ បច ទ កដ ក ជ ឯកស រ រ ម.. ម ន បញ ជ អត តសញ ញ ណ បណ ត ញ ន ង ទទ លប ន កម មវ ធ បង ក ន សមត ថភ ព អ ព ស ទ ធ មន ស ស.. ក រ ចងក រង ឯកស រ ក រឃ ល ម ល ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រតស មត.. ៤.. ក រច លរ ម.. ក រ ម អ នកទទ លផល ទ ងឡ យ ច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ.. អ នកណ ?.. គម រ ង កម មវ ធ ន ន ង ប រត បត ត ក រង រ ដ យ ធ វ វ មជ ឈក រ ច ព សកម មជន ស ទ មន ស ស ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ គម រ ង កម មវ ធ ន ន ង ផ ត តទ ល សហគមន ម លដ ឋ ន ដ ល ធ វ ក រ ល ក ក ពស ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន កម រ ត សហគមន របស ប រជ ពលរដ ឋ ស មញ ញ ។ ន ច ង បញ ចប ន ក រអន វត ត គម រ ង ស ល បង ក ន ង ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២ សហគមន ម លដ ឋ នច ន ន ៣០ ន ងច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ហ យន ង ក ល យជ អ នក ច លក ន ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ។ ន ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ងធ វ ក រ ជ ម យ សហគមន ម លដ ឋ ន ន ក ន ង ខ ត តប ត ដ បង ន ង ខ ត តស មរ ប ។ ន ក ន ង ឆ ន ២០១១ ន ន ងម ន សហគមន ម លដ ឋ នច ន ន ១០ មកព ខ ត ត ប ត ដ បង ន ង ច ន ន ១០ មកព ខ ត តស មរ ប ច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ហ យន ង ក ល យជ សម ជ ក បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ។ រហ តដល ព ក កណ ត ល ឆ ន ២០១២ បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង ពង រ ក ន ក ន ង បណ ត ខ ត ត ច ន ន ២ បន ថ មទ ត ។ ប រត បត ត ក រពង រ ក ប ណ ត ញ ន ន ងធ វ រ ងរ ល ៦ ខ ម តង រហ តដល ម ន បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន ទ ទ ងប រទ ស កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=HRNP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. វ ដ អ.. អ វ ?.. ក ន ង ឆ ន ២០០២ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ប បង ក ត ន វ គម រ ន វ ទ ក ស ធ រណ ស រ ប ដ ស រ យ ជ ល ន កម ព ជ ។ វ ទ ក ស ធ រណ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ត រ វ ប នទទ ល ក រយកច ត តទ កដ ក ព បណ ត ញ ស ពត ម ន អន តរជ ត រ មម ន ស ពត ម ន ញ យក ថ ម ន ង វ ស នត ន ប ស ត ហ យ ទ រង ន ត រ វ ប ន អង ក ក រ ជ ច រ ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ម ព ជ យក គ រ ត ម ក ន ងក រ ដ ស រ យ បញ ហ ផ ស ងៗ ។ វ ទ ក រ ស ធ រណ ម ន ច ន ច ស ខ ន របស វ ដ យស រត គ លប ណង គ ដ ម ប ឲ យ សង គម ម ន ភ ពទ ល ទ ល យ ត មរយ ក ររ បច ក ច ចព ភ ក ស រវ ង ប គ គល ម ន ក ៗ ជ ម យ ប រជ សហគមន អ ជ ញ ធ ល ដ ឋ ន ន ង ព ស ស ជ ម យ អ នក ត ណ ង របស ព កគ ។.. គម រ ង យ ង ម ន ដ ចជ របស អង ក ក រ ក រ រដ ឋ ភ ប ល ផ ស ងៗ ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ទ ដ យស រត ម នម ន ក ររ បច ជ រប ប វ រ ស រ ប ប រជ ពលរដ ឋ ន យ យ ទ គ យ ង ផ តល ឱ ប រជ ពលរដ ឋ ប ន ល ក ឡ ង ន វ ស ចក ត ព រ យ ប រ ម ម ណ ដ ល គ ត ប ន ជ ប ប រទ ក ន ង ជ វភ ព រស ន ប រច ថ ង ។ បន ទ ប មក បញ ហ ទ ងន ន ងត រ វ ព ភ ក ស ដ យម ន ក រច លរ ម របស វ គ ម ន ដ ល ភ គច រ ន គ ត ជ ត ណ ងរ ស ត រ សម ជ ក អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ន ង ត ណ ង អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ន ន ។ វ ទ ក ប ន ផ តល ឱក ស ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ច លរ ម ក ន ងក រ ប ឆ ន ត ជ ស កល ន ង ជ ឱក ស ដ ល គ អ ច ទទ ល ប ន វ បទព ស ធ ន ន ន ស ត ព ប បបទ ន ប រជ ធ បត យ យ ។.. ម លហ ត អ វ ?.. សង គម កម ព ជ គ ជ សង គម ម យ ដ លម ន ឋ ន ន ក រម ត រ មត រ វ ដ យស រត គ ជ ជ ក ន ង គ រព អ នល ទ ន ច ព អ នកម នអ ណ ច  ...   ង ច ព ម ខ អ នកក ន អ ណ ច ។ វ ទ ក រ ស ធ រណ ចង ស វ ងរក សង គម កម ព ជ ម យ ដ ល ស រ ព តប រ កដ ដ យ ចង ប ន ន វ វប បធម ប កទ ល យ ន ង ម ន តម ល ភ ព ។ ដ ម ប ឆ ល យ តម ទ ន ង ក រ ក រ ព រ ស ទ ឋ ស រ ភ ព បញ ច ញមត វ ទ ក រ ស ធ រណ ប នផ តល ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ម នក រ យល ដ ង អ ព ត ន ទ របស អ នកដ កន ក ន ងក រ ប រ ប រយ ជន ស ធ រណ ម នម ន ប រ ត ប រ យ ជ ន ផ ទ ល ខ ល ន ទ ។.. រប ប ណ ?.. វ ទ ក ស ធ រណ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ទ ទ ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ជ រ ងរ ល ខ ។ វ ទ ក ន ម ន ផ ត ត ស ខ ន ល ករណ ណ ម យ ជ ព ស ស ទ ហ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ក ម ន ប នរ បច ជ អត ត បទ ស រ ប អ យ អ នកច លរ ម ន យ យ ទ ។ ប រជ ពលរដ ឋ ន ង ប រជ សហគម ន ត រ វ ប ន ល ក ទ ក ច ត ត ឲ យ ល កឡ ង ន វ បញ ហ ទ ងឡ យ ដ ល ប ព ល ដល ជ វភ ព រស ន ហ យ ប ន ស ន ស ឲ យ វ គ ម ន ដ ល ច លរ ម ធ វ ក រ ឆ ល យតប ន ង ទ ក ខ កង វល ទ ងន ។ បញ ហ ដ ល ត រ វប ន ល កឡ ង រ ម ន ទ ន ស ដ អ ព ព ក រល យ របស អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ក រអ ក ខ ន របស អ ជ ញ ធរ ក ន ងក រ ដ ស រ យ បណ ត ង របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ ល ទ ន ទង ន ង អ ព ហ ង ស ក ន ង គ រ ស រ បញ ហ ធនធ នធម មជ ត ន ង ភ ព អត ក រង រ ធ វ ។ ត មរយ វ ទ ក ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ អ ច ពង រ ង ក រយល ដ ង របស ប រជ ពលរដ ឋ ព ក ព ន ន ង បញ ហ ដ ល គ ត ជ បប រទ ក ន ង ជ វភ ព រស ន ។.. ន ណ ?.. អ នក ដ លជ គ លដ ន គម រ ង គ ប រជ ពល ជនកម ព ជ ជ ព ស ស ប រជ ពលរដ ឋ ជនបទ ន ង អ នក សហគម ន ទ ក រ ង ដ ល ខ វ ក រយល ដ ង អ ព ក រដ កន ន ង ធ ត ព ត ដ ល អ នកដ កន ត រ វត ប រ ប រ យ ជ ន ប រជ ពលរដ ឋ ទ ទ ។.. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=PFP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ទ វ ស រ ភ ពស រព ត ម នព ភពល ក ២០១៣.. ដ ល ង យ ម ប ប ផ.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ដ ម ប អ ចធ វ ឲ យម នក រ ផ ល ស ប ត រន វ កម រ តក រ គ រព ន ងល កស ទ យដល វ ស យ ស ទ ធ មន ស ស ព ស ណ ក រដ ឋ ភ ប លកម ព ជ ទ ម ទ រ ន វ ក ណ ទម រង ច ប ប គ លនយ ប យ ន ង ក ណ ទម រង ផ ស ងទ ត។ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ធ វ ក រ ល កម រ ត គ លនយ ប យ ដ យ វ ភ គ របត ទ រង ទ រ យ ធ ន ង ធ វ ក រ ល តត រដ ង ព ប ព វហ ត រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ព រមទ ង ផ តល អន ស សន សម រ ប ក ណ ទម រង ន ន ដ ល ច ប ច ដ ម ប ធ ន ដល ក រ ល បប ប ត ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ មន ស ស។ ម.. ក ប រឡ ក ក ន ងក រង រ តស មត ជ ន រន តរភ ព ម យ ដ ម ប សម រ ច ប ន ន វ ក ណ ទម រង ទ ងន ។ យ ទ ធន ក រន ន គ ជ ផ ន ក ស ខ ន ម យ ក ន ងក រង រ តស មត របស មជ ឈមណ ឌល ហ យ ជ យ ទ ធស ស រ ត ម យ ក ន ងច ណ ម យ ទ ធស ស រ ត ន ន ដ ល មជ ឈមណ ឌល ព យ យ មជ រ ញ រដ ឋ ភ ប ល ធ វ ក រ ល កស ទ យ ក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ដល ប រជ ពលរដ ឋ គ រប រ ប ។.. មជ ឈមណ ឌល រ បច យ ទ ធន ក រ ប រកបដ យ សន ត វ ធ ដ យ ប រ ប រ ស មធ យ ប យ ជ ច រ ន រ មម ន ៖ ប ត កម ម ល ខ ត ទ ក ន ត ណ ង រ ស រ ត ញ ញ ត ត ។ល។ ទ ងន ត រ វ ប ន រ បច ឡ ង ដ ម ប បង ហ ញ ដល រដ ឋ ភ ប ល ន វ ក រ ម ន ព ញ ច ត ត របស យ ង ល គ លនយ ប យ ជ ក ល ក ណ ម យ ឬ ក រ ទ ម ទ រ ឲ យម ន ក ណ ទម រង ព ស សណ ម យ។ យ ទ ធន ក រ របស យ ង ផ តល ឱក ស ដល ប រជ ពលរដ ឋ ស មញ ញ អ ច ធ វ វ ភ គទ ន ទ មទ រ ក រផ ល ស ប ត រ ន ងល កស ទ យ វ ស យ ស ទ ធ មន ស ស ។.. ម.. ក ម ន ប រវត ត ជ គជ យ  ...   ក រន ត រ វប ន ផ សព វផ ស យ ព ញព ភពល ក ហ យ ប រជ ពល រដ ឋ កម ព ជ ជ ច រ ន ប ន ព ក ប រពណ ល ងន ន ទ ស ធ រណ ក ន ងគ ល ប ណង ផ ញ ស រ យ ងច ប ស ដល រដ ឋ ភ ប ល ថ សង គមស វ ល កម ព ជ ព តជ ម នអ ច ទទ ល យក ន វ ក រ គ បសង កត ប រឆ ងន ង សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ឈ នម ខ ន ឡ យ។ អ ហ វ ច ដ យម ន ក រ ជ យគ ទ រត មរយ សម ព ធ របស អន តរជ ត ប ន ទទ លជ គជ យ ក ន ង ក រ ធ ន ដល ក រ ដ ល ង សកម មជនស ទ ធ មន ស ស ដ ល ត រ វ ប ន ដ ក ពន ធន គ រ កន លងមក។.. មកដល ខ ក ម ភ ឆ ន ២០០៦ ជ ថ ម ម តងទ ត ក ន ងន មជ អ នកសម របសម រ ល សម ព ន ធភ ព អ ហ វ ច យ ងប ន រ បច យ ទ ធន ក រ ព យ ហយ ត រ ទ មទ រ ស រ ភ ព បញ ច ញមត ដ ល ជ លទ ធផល ន យករដ ឋមន រ ត ហ ន ស ន ប ន សន យ ថ ន ង ល បប ប ត បទ បរ ហ ក រ ត ព បទ ព រហ ម ទណ ឌ។ ប ទ ប ជ បទបរ ហ រក រ ត ន ជ បទល ម ស ព រហ មទណ ឌ ន ឡ យ កម រ ត ដ ក ទ ស ពន ធន គ រ ត រ វប ន គ ល បច ញ។ អ ហ វ ច ប ន រ បច ព យ ហយ ត រ ម តងទ ត ច ប ព ថ ង ទ ២៥ ខ ក ម ភ ដល ថ ង ទ ១៥ ខ ម ន ឆ ន ២០០៧ ដ យ ធ វ ដ ណ រ ថ ម រជ ងចម ង យ ៣១៤ គ ឡ ម ត រ ព រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ឆ ព ទ ក ន ប រ ង គប រ ស ទ អង គរវត ត ដ ម ប ទ មទ រ ស រ ភ ព បញ ច ញមត អហ ង ស ន ង ភ ពអត អ នខ ង នយ ប យន កម ព ជ ម នព ល ដ ល ម នក រ រ បច ប ឆ ន ត ក រ ម ប រ ក ស ឃ សង ក ត ។.. ដ ម ប ត មដ ន បច ច ប បន នភ ពន យ ទ ធន ក រ ថ ម ៗរបស ម.. ក ន ង ដ ម ប ច លរ ម ក ន ងក រ ល កស ទ យ ដល ក រគ រពស ទ ធ មន ស សសម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ គ រប រ ប ស មច លទ ក ន ត ណ បណ ត ញ ខ ងក រ ម ៖.. ភ ជ ប ទ ក ន គ ហទ ព រ ផ ស ង ទ ត.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ពបញ ច ញមត..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=campaigns/campaign.php&id=3&show=cam&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: "យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត " របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ទ ម ទ រ ន វ ក រ គ រព ក រ ទទ ល ប ន ក រ ក រព រ ន ង ក រ ល ក កម ពស ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញមត ទ ង ស រ ង សម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ ខ ម រ គ រប រ ប។.. ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ម ន លក ខណ ត ន ត ង។ រប យ ក រណ រ ម ម យ របស អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ ល ត រ វ ប ន សម រប សម រ ល ចង ក រង ដ យ ម.. ក ក រ ម ច ណង ជ ង "កម ព ជ ត រ វ ប ន ប ប ទ ម ត ៖ លទ ធ ប រជ ធ ប ត យ យ ស ថ ត ក ន ង គ រ ថ ន ក " (ច ញ ផ ស យ ខ កញ ញ ២០១០) ប ន បង ហ ញ ន វ ក រ បង រ ក ប ព ស ណ ក រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ល ស រ ភ ព ខ ង ទស សន យ បល ដ ល ម ន លក ខណ រ គន ដល គណ បក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ លក ព ង ក ន អ ណ ច ន ង រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ។ រប យ ក រណ ន ប ន បរ យ យ អ ព យន ត ក រ ដ ម ខ សញ ញ បង ក រ ប ល សសរ ស តម ភ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ដ ល រ ម ម ន ត ណ ង រ ស រ ត គណ បក ស ប រឆ ង អ នក ស រ ព ត ម ន ម ធ វ ន ង សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ហ យ រប យ ក រណ ន ក ប ន ព ច រណ ផង ដ រ អ ព ផល វ ប ក ដ ល បណ ត ល ព ក រ បង ក រ ប ន មក ល លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ។.. ក គ ជ អ នក តស មត យ ង ម ម ត ល ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ដ ល ជ ម ល ដ ឋ ន គ រ ន ស ទ ធ ន ន ដ យ ហ ត ថ ស ទ ធ ន ម ន ត រ មត ជ ស ន ល ដ ស ខ ន សម រ ប ជ វ ត មន ស ស ជ ត ន ង ភ ព  ...   រ ប ប រទ ស ដ ល ម ន លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ក ម ង ខ ច ដ ច កម ព ជ ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត គ ម ន ស រ ស ខ ន ក ន ង ក រ ស ត រ ប រទ ស ឡ ង វ ញ ន ង រ បច អន គត ប រទ ស ជ ត ។.. ត ម រយ យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ម.. ក ន ង៖.. ជ រ ញ រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ន ង គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ក ព ង ក ន អ ណ ច ឲ យ គ រព ន ង ល ក កម ពស ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក របញ ច ញមត ដ ល ត រ វ ប ន ធ ន ដ យ រដ ឋធម មន ញ ញ ន ង ល ខ ត បករណ អន តរជ ត ន ន ដ ល ប រទ ស កម ព ជ ប ន ច ល ជ ប រទ ស ហត ថ ល ខ ។.. ជ រ ញ សហគមន អន តរជ ត រ ម ទ ង សហគមន ម ច ស ជ ន យ អន តរជ ត ប រច ន ប រទ ស កម ព ជ ប រ ប រ ស សម ព ធ ក ទ ត ដ ល ច ប ច ត ម រយ ឥទ ធពល នយ ប យ ន ង ហ រញ ញ វត ថ របស ខ ល ន ដ ម ប ធ ន ថ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ន ង គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ក ព ង ក ន អ ណ ច គ រព ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញមត ។.. ជ រ ញ ឲ យ ម ន ក រ ទ មទ រ ឲ យ ប ន ច រ ន ជ ង ម ន ន វ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញមត សម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ត ម រយ ក រ បណ ត បណ ត ល ន ង ក ច ច ពង រ ង សមត ថភ ព ន ន ។.. ច ត វ ធ ន ក រណ ល ក ស ទ យ ស ទ ធ ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន ខ ង ក រ បញ ច ញមត ន កម ព ជ ត មរយ ក រ ច លរ ម ក ន ង យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ។ ល ក អ នក អ ច ច ល រ ម ត ម ដ ន យ ទ ធន ក រ ន ន ល គ ហ ទ ព រ ទ វ តទ រ (Twitter) ន ង ហ ស វប ក (Facebook) របស ម.. ក៕..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=campaigns/freedom_cam.php&id=3&show=cam&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ម ល ន ធ យ ត ត ធម ២២-១១.. ក លព ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១០ ដ លជ ថ ង ច ងក រ យ ន ព ធ ប ណ យអ ទ ក ប រច ឆ ន ប រជ ជន កម ព ជ រ ប រយ ន ក ប ន ស ល ប ន ល ស ព ន ក ព ជ រ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ដ លជ ស កន ដកម ម ដ អ ក រក ប ផ ត ត ងព កម ព ជ ទទ លប ន សន ត ភ ព ។ រប យ ក រ ណ បឋម ប នក ណត ច ន ន អ នកស ល ប រហ តដល ៤៥៦ ន ក ក រ យមក ត រ ល ខ ត រ វប ន ក ត បន ថយ ដ យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ មក ត រ ម ៣៥០ ន ក ន ក ន ង ក របកស រ យ ច ព ក ររត ជ ន គ ន ន ។ មន ស ស ប រម ណ ៤០០ ន ក ផ ស ងទ ត ក ទទ ល រងរប ស ផងដ រ ។.. ព ក យ ច ច ម អ រ ម ដ ប ង ដ ល ប ន ផ សព វផ ស យ ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ក លព យប ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក គ ក រប ក ស ព ន ។ ល ដល ព រ ក ឡ ង គ រ ព ទ យ ម ន ក ន មន ទ រព ទ យ ក ល ម ត ប ន ពន យល ថ ក រវ យតម ល ជ បឋម ព ម លហ ត ន ក រស ល ប ដ ល គ ត ប ន ព ន ត យ ក ន ងច ណ ម ជនរងគ រ ត រ វប ន ស ល ប ដ យ ក រ ថប ដង ហ ម ន ង ឆក ខ ស ភ ល ង ។ ក រ យមក ម លហ ត ដ លថ ឆក ខ ស ភ ល ង ត រ វប ន មន ត រ អ នកន ព ក យ រដ ឋ ភ ប ល ន ង ប គ គល ក ម ន ទ រ ព ទ យ ក ល ម ត ច រ នច ល ប ទ ប ជ ម នក រ អ អ ង ព ជនរងគ រ ជ ច រ ន ន ក ថ ព កគ ត ប ន ឆក ន ង ខ ស ភ ល ង ន ល ស ព ន ក ដ យ ។ អស រយ ព ល ជ ច រ ន ថ ង កន លងផ តទ ជនរងគ រ ដ ល ទទ លរង ផលប ព ល ដ យ ស កន ដកម ម ន ប នច ប ផ ត ម ស ររក ចម ល យ ។ ប រស ម ន ក ដ លម ន ច ស រ ក នស រ ន ង ក ម យ ស រ ទទ លរងរ ប ស ន ក ន ង ហ ត ក រ ណ ន ប ន ន យ យថ “ យ ង ព តជ ចង ប ន ក រពន យល ព រ ដ ឋ ភ ប ល ” ។ ប រស ម ន ក ទ ត ដ លម ន បងស រ ប ន ស ល ប ន ល ស ព ន ប ន បញ ច ញ ក ហ ង ច ព ស កន ដកម ម ហ យ ប ន ច ទ ស រថ “ ត ប ល ស ព តជ ធ វ ក រង រ របស ព កគ ដ រ ឫ ទ ? ហ ត អ វ ប នជ ព កគ បណ ត យ ឲ យ ព រ ត ត ក រ ណ ន ក តឡ ង ន ព ល ដ ប ង ?”.. ប ន ត ម នទ ន ម ន ចម ល យ សមស រប ឆ ល យតប ទ ន ង ស ន រ ទ ងន ន ឡ យ ហ  ...   រខកខ ន ក ន ងក រ គ រប គ រង ឲ យ ម ន ប រស ទ ធភ ព ទ ល ព រ ត ត ក រ ណ ន ង ល ប ន ឆ ល យតប ន ង សភ ព ក រ ណ ស កន ដកម ម ន ង ក រធ វ សប រហ ស របស ម ន ត រ ឆ ល បញ ច ង ព បញ ហ ដ ធ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ន បក សព កន យម ន ង ក រម ន ទទ លខ សត រ វ រប ស ប គ គល ម ន ប រ ក ន ង អ ណ ច ។ ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១ ត រ វប ន បង ក តឡ ង ដ ម ប គ ទ រ ន ង សម រ ល ដល ក រអ ព វន វ របស ក រ មគ រ ស រ ន ជនរងគ រ ន ល ស ព ន ទ ង អ នកស ល ប ន ង រប ស ន យប ន សម រ ប ស វ ងរក យ ត ត ធម ន ង ចម ល យ ឆ ល យតប ទ ន ង ស ន រ ដ ល រដ ឋ ភ ប ល ម នប ន បង ហ ញ ឲ យ ប ន គ រប គ រ ន ។.. ន ក ន ង ចន ល ព ខ ធ ន ឆ ន ២០១០ ន ង ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន សម ភ ស មន ស ស ច រ នជ ង ១០០ ន ក អ ព ស កន ដកម ម ក ព ជ រ រ មទ ង អ នក ន រស រ ន ព ព រ ត ត ក រ ណ ក រ មគ រ ស រ ជនរងគ រ គ រ ព ទ យ ន ង ប ល ស ។ មជ ឈមណ ឌល ប នធ វ ក រ អ ព វន វ ត ម វ ទ យ ដ យ ស កស រ ទ មន ស ស ទ រ ទ ង ប រទ ស ឲ យ ផ តល ព ត ម ន អ ព យប ក តហ ត ដ ម ប ជម រ ញ ឲ យ ម នក រ ផ តល បន ថ ម ន វ ទ ដ ឋភ ព ក ន ត ច ប ស អ ព អ វ ដ ល ប នក ត ឡ ង ។ ន ខ ម ន ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌល ន ង ច ញផ ស យ ន វ រប យ ក រ ណ ដ ល ក ណត ប ន ព ក រសម ភ ស ជ ច រ ន ន ង ក រប រ បធ ប ក ររកឃ ញ ទ ងន ទ ន ង ក ររកឃ ញ របស គណ ក ម ម ធ ក រ រដ ឋ ភ ប ល ដ ល ត រ វប ន ផ ទ រស ទ ធ អ ណ ច ក ន ងក រ ស បអង ក ត ម លហ ត ផ ស ងៗ ន ស កន ធកម ម ល ស ព ន ក ព ជ រ ។.. ដ ម ប គ ទ រ ម លន ធ យ ទ ធ ត ធម ២២-១១ ល កអ នក អ ចធ វ ក របរ ច ច គ ត មរយ ៖.. សម រ ប ក រផ ទ រ ក ន ងស រ ក ៖.. ឈ ម ធន គ រ ធន គ រ អ ស ល ដ.. ឈ ម គណន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ល ខ គណន ២៩០០-២០-១៧៧ ៨៦១-៤-១.. សម រ ប ក រផ ទ រ ក រ ស រ ក ៖.. អ ស យដ ឋ ន ធន គ រ អគ រ ៦១ ផ ល វ ម ន វង ស សង ក ត ស រ ចក ខណ ឌដ នព ញ ភ ន ព ញ កម ព ជ.. ល ខ ទ រ ស ព ទ +៨៥៥-២៣-៩៩៤-៤៤៤/ ១៥-៩៩៩ ២៣៣.. ទ រស រល ខ +៨៥៥-23-៤៣០-555.. អ ម ល inquiry@acledabank.. com.. kh.. SWIFT: ACLBKHPP..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=campaigns/justic_fund/justic_fund.php&id=3&show=cam&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ប រព ន ធ ព ត ម ន សង គម.. រ បភ ព ក ន ង Flickr.. ស ត ប ក រផ ស យផ ទ ល ត មវ ទ យ.. ច ប ប.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ ជ ស ឡ ងរបស ម.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល.. វ ភ គប រច សប ត ហ.. ស ឡ ង.. ស រ ព ស ធ រណជន ជ ន អ នកស រ យ ម ប ប ផ.. ទ ញ ស ឡ ង ទ ក.. អ នកស រ យ ម ប ប ផ ជ សកម មជនដ ធ ល មកព សហគមន ប ងកក ដ ល ក ព ង ជ ប ពន ធន គ  ...   ក ន ងសន វក ររបស អ នកស រ ក ន ងត ល ក រដ ប ង ម នម នភស ត ត ងគ រប គ រ ន ក ន ង ក រផ តន ទ ទ ស ល អ នកស រ ទ បម នក រជ ជ ក ជ ទ ទ ថ អ នកស រ ត រ វប នដ ម ខ សញ ញ ដ យស រត ភ ពសកម ម ក ន ង ក រ ច លរ ម ក រតវ ដ ម ប ទ មទ រ ឲ យ ម ន ក រដ ល ង សកម មជន ប ងកក ទ ង ១៣រ ប ក លព ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២។.. ក រ ផ សព វផ ស យ ព ស ឡ ង ដ ម ប ស រ ភ ព.. Total : 2..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=435&id=4&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: យ ទ ធន ក រ ស ឡ ងស រ ភ ព ដ ម ប គ ទ រសកម មជន យ ម ប ប ផ ដ លជ ប ពន ធន គ រ.. អ នកស រ យ ម ប ប ផ ជ សកម មជន ដ ធ ល មក ព សហគមន ប ងកក ដ ល ក ព ង ជ ប ពន ធន គ រ រយ ព ល ប ឆ ន ដ យ ស រ ក រ ច ទ ប រក ន ព បទ ប រ អ ព ហ ង ស ដ យ ច តន ល អ នករត ម ត ឌ បព រ ន ក ។ អ ស រ  ...   ក រ ដ ប ង ម ន ម ន ភស ត ត ង គ រប គ រ ន ក ន ង ក រផ តន ទ ទ ស ល អ នកស រ ទ ប ម ន ក រ ជ ជ ក ជ ទ ទ ថ អ នកស រ ត រ វប ន ដ ម ខ សញ ញ ដ យស រ ត ភ ព សកម ម ក ន ង ក រ ច លរ ម ក រតវ ដ ម ប ទ មទ រ ឲ យ ម ន ក រ ដ ល ង សកម មជន ប ងកក ទ ង ១៣រ ប ក លព ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=367&id=4&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=436&id=4&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: Total : 1..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=445&id=4&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស  ...   ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ទ ញ យកឯកស រ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=41&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=BHRP&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 507