www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. សម ល ង.. វ ដ អ.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក  ...   ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_release.php&id=3&pro=BHRP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រ ប យ ក រ ណ ស ង ខ ប ព អ ជ វក ម ម ន ង ស ទ ធ ម ន ស ស ន ក ម ព ជ ៖ ក រ ក ស ង ស រ ស ត ម ភ ប.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-11-30.. រ ប យ ក ណ ស ង ខ ប ព ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ  ...   វ ក ម ម ន ង ស ទ ធ ម ន ស ស ន ក ម ព ជ ៖ ក រ ក ស ង ស រ ស ដ ម ភ ប ( "រ ប យ ក រ ណ ទ ង ម ល ) ត រ វ ប ន ប ព ម ព ឡ ង ជ ក រ ណ ន ទ ក ទ ង ទ ន ង ប រ ធ ន បទ ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=BHRP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ត ក រ ត ឡ ង ប រ ក ឈ ន ល អប បបរម ផ អ ក ល កត ត អ វ ខ ល ?.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-31 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. ន ថ ង ទ ៣១ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ វ ល ម ង ១១:០០ន ទ ដល ម ង១២:០០ន ទ ថ ង ត រង គម រ ងធ រក ច ច ន ងស ទ ធ មន ស សរបស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ម.. ក ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ម យក រ មប រធ នបទ “ត ក រត ឡ ងប រ ក ឈ ន លអប បបរម ផ អ កល កត ត អ វ ខ ល ? ក ន ងកម មវ ធ វ ទ យ ន គម រ ងយ ងក ប នអញ ជ ញ វ គ ម នក ត ត យសដ លម នជ ន ញ ល វ ស យវ យនភ ណ ឌ ក ត ដ រ ព ក រស ងក រង រ ន ងបណ ត បណ ត លវ ជ ជ ជ វ ន ងសហព ន ធសហជ ពជ ត ន ឧស ស ហកម ម វ យនភ ណ ឌក ត ដ រកម ព ជ ដ ម ប ព ភ ក ស ព គ លជ ហររបស រដ ឋ ភ ប ល ន ងភ គ សហជ ពជ វ ញក រ ត ឡ ងប រ ក ឈ ន លអប បបរម ន ។.. បញ ហ ប រឈមរបស កម មករ កម មក រ ន រ ងចក រក ត ដ រ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-24 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. ក លព ថ ង ទ ២៤ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ង ធ រក ច ច ន ង ស ទ ធ មន ស ស ប ន រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម វ ទ យ ដ យ ព ភ ក ស ល បញ ហ ប រឈម ស ខ ន ៗរបស កម ម ករ រ ង ចក រ ក ត ដ រ ន ប រទ ស កម ព ជ ។ សម ជ ក សហជ ព ច ន ន ៣ រ ប មក ព សម ព ន ធ សហជ ពកម ព ជ ប ន គ ស បញ ជ ក ព បញ ហ ម យ ច ន ន របស កម ម ករ រ ង ចក រ ក ត ដ រ រ មម ន លក ខខណ ឌ ក រ ង រ ម ន ល អប រស រ ប រ ក ឈ ន ល ន ទ ប ន ង ក រ រ ល ភព ន ស ទ ធ ក រង រ ម យ ច ន នទ ត ន ក ន ង ន ង ក រ កន ល ង ធ វ ក រ។ កត ត ទ ងអស ន ប ន បណ ត ល ឲ យ ម ន ក រ ក ន ឡ ង ន ក រ ធ វ ក ដកម ម ន ក ន ង រយ ព ល ប ន ម ន ឆ ន ច ង ក រ យ ន ។.. ក រ ធ វ ក ដ កម ម ន ង ក រ ប ទង គ ច ដ យ ហ ង ស.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-11-21 ស ថ ត ក ន ង ម.. ដ យ  ...   ទ យ ក ល ព ព រ ក ថ ង ទ ២១ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ វ ល ម ង ១១:00 ន ទ ដល ម ង ១២:០០ ន ទ ថ ង ត រង ក រ ម ប រធ ន បទ “ក រ ធ វ ក ដ កម ម ន ង ក រ ប ទង គ ច ដ យ ហ ង ស ” ដ ល ម ន ក រ អញ ជ ញ ច ល រ ម ព វ គ ម ន ក ត តយស ដ ល ធ វ ក រ ង រ ព ក ព ន ធ ន ង វ ស យ ក ត ដ រ ន កម ព ជ ដ ម ប ព ភ ក ស រ រក ដ ណ ស រ យ សម ស រប ល បញ ហ ន ន ដ ល កម មករ រ ង ចក រ ក ត ដ រ ក ព ង ត ព ប ប រទ ។.. ក រ អន វត ត ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង វ ស យ ក ត ដ រ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-12-28 ស ថ ត ក ន ង វ ទ យ ស ប ក ឃ ម អ ហ វអ ម ១០៥ ម ហ គ ហ ត.. គ ល ប ណង ន កម ម វ ធ វ ទ យ ន គ ដ ម ប ព ភ ក ស អ ព បញ ហ ន ក រ អន វត ត ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល បង ក ឡ ង ដ យ ក រ ម ហ ន ក ន ង វ ស យ ក ត ដ រ ន កម ព ជ ។ ម ដ កន សហជ ព ជ ស ត រ ម ន ក ន ង ប រធ ន សម ព ន ធ សហជ ព កម ព ជ ជ ស ត រ ម ន ក ប ន ព ភ ក ស អ ព បទ ព ស ធន របស គ ត ក ន ង ក រ ដ ស រ យ បញ ហ ទ ង អស ន ន ក ន ង វ ស យ ក ត ដ រ។.. គ រ ងន ធ រក ច ចន ងស ទ ធ មន ស ស.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-09-14 ស ថ ត ក ន ង វ ទ យ អ ហ វអ ម ១០៥ ម ហ គ ហ ត.. ន ថ ង ទ ១៤ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១២ ល ក ស ខ ល ង មន ត រ សម របសម រ ល គ រ ងធ រ ក ច ច ន ង ស ទ ធ មន ស ស ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ប ន ធ វ ក រ បកស រ យ ទ ល គ រ ង ន ធ រ ក ច ច ន ង ស ទ ធ មន ស ស ន ស ថ ន យ វ ទ យ ស ប កឃ ម FM 105MHz។ គ ល ប ណង ន គ រ ង ធ រក ច ច ន ង ស ទ ធ មន ស ស គ ដ ម ប ធ វ ក រ ក រព រ ន ង ល ក កម ពស ស ទ ធ មន ស ស ទ ល ផ ន ក ក រង រ ដ ល ទទ ល រងន វ ក ររ ល ភ ប ព ន ទ ល ស ទ ធ ក រង រ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=BHRP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រគ បសង កត ល ក របញ ច ញមត ស ថ នភ ពស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. ន ថ ង ទ.. ធ វ ន.. ភ ន ព ញ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ.. 2013-10-30.. ខ ស វ ដ អ ន ចងក រងន វទស សន របស ស ធ រណជន ស ដ ព ស ថ នភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ន ង ស រប ព ល ជ ម យ គ ន ន ក ប ន បង ហ ញ ព រប យ ក រណ ដ ល ទ ប ន ង ប ព ម ព ផ ស យ ដ យ គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញមត របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន កម ព ជ ច ណងជ ងថ “ក រគ ប សង កត ល ក រ បញ ច ញ មត ៖ ស ថ នភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ”.. ក ច ចសម ភ សន របស ទ រទស សន ហង សម សជ ម យន ងគម រ ងសង ក តក រណ សវន ក ររបស ម.. ម.. ស.. ក.. 2013-09-13.. ន គ ជ វ ដ អ  ...   ង.. 2013-08-09.. អង គក រ សង គម ស វ ល ច ន ន ១០ ប ន ជ បប រជ ជ ម យ ឯកឧត តម ឧបន យករដ ឋមន ត រ ស ខ ង ដ ម ប ព ភ ក ស ព ដ ណ រ ក របន ត ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ជ ប គ ង ផ ន ក នយ ប យ ដ ល ប នក ត ឡ ង បន ទ ប ព ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ប ន ប រ រព ធ ឡ ង ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ កន លងមក ។.. លទ ធផល ន ក រវ ភ គ ល ក រ ប ឆ ន ត.. Comfrel.. 2013-07-30.. ខ ញ ន ងទ ប ឆ ន ត.. 2013-07-16.. វ ដ អ ដ ល មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ក ) ផល ត ឡ ង ម ន គ លប ណង ដ ម ប ល កទ កច ត ត ដល ពលរដ ឋ ឲ យ ប រ ប រ ស ស ទ ធ ប ឆ ន ត ទ ត ម ឆន ទ របស ខ ល ន ។.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=video.php&id=3&pro=BHRP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ ត ត ក រណ.. ត ណ ង រ ស ត រ បក ស ក ន អ ណ ច ម ន ច ល រ ម វ ទ ក ស ទ ធ មន ស ស ន ខ ត ត ស វ យ រ ង.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-09-22.. មន រ ត សម រប សម រ ល ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក ឈ ម ស វ ធ ប ន ថ ល ងថ ល ក ប ន អញ ជ ញ ត ណ ង រ ស រ ត មក ព គ រប គណ បក ស ទ ង ៥ ដ ល ម ន អសន ក ន ង រដ ឋ សភ ដ ម ប ច ល រ ម ស ត ប ន ង ឆ ល យ តប ច ព បញ ហ របស ពលរដ ឋ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ន វ ទ ក ន ភ ម អ ព ល ឃ អ ព ល ស រ ក រម ស ហ កន ព រ ង ដ ល ពល រដ ឋ ម ន បញ ហ ដ ធ ល ជ ម យ ក រ ម វ តណ ម ដ ល ទទ លប ន ដ សម បទ ន ន ព រ ដ ន ន រហ ត ដល ៩៩ឆ ន ។ ប ន ត ល កថ ត ណ ងរ ស ត រ មកព គណបក សប រជ ជនកម ព ជ ន ង គណបក ស ហ វ ន ស ន ប ច ម នប ន ច ល រ ម ត ម ក រ អញ ជ ញ ន ទ ដ យ គ រ ន ត ប ន ច ត មន រ ត ថ ន ក ស រ ក ឲ យច លរ ម ត ប ណ ណ ។.. ពលរដ ឋ ម ន ក ន ស រ ក បន ទ យ ស រ ព រ ម ន ដ ត សម ល ប ខ ល ន ប រស ន ច ញ ក ត ក ន ង ជម ល ដ ធ ល.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-09-15.. ប យ ងន ក ត ល ក វណ ណ ស ផ ត មន រ ត  ...   ខ ល ន គ ត ទ ព រ ម ន ក រ ប រគល អ យ ក ន ក ប ត ង ព ម ភ ម គ ត ម ន ម ល "។.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ដ ក ល ខ តជ ល កទ ព រជ ន ឯកឧត តមស ខ អ ន ឧបន យករដ ឋមន រ ត.. គហទ ព រ ដ មអម ព ល, 2011-08-30.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ផ ញ ល ខ តជ ល កទ ព រជ ន ឯកឧត តមស ខ អ ន ឧបន យករដ ឋមន រ ត ទទ លបន ទ កទ ស ត ក រគណរដ ឋមន រ ត ន ង ជ ប រធ នអ ជ ញ ធរអប សរ ដ ម ប ស ន អ យ ឯកឧត តមជ យស រ យប ភ ល ជ វ ញបណ ត ង របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ លប នច ទប រក ន អ ជ ញ ធរថ ប នប រ អ ព ហ ង ស ល អ នកលក ចលត ន ងក រយកទ រព យសម បត របស ប រជ ពលរដ ឋ។ ករណ ន ត រ វប នល កឡ ងក ន ងវ ទ ក ស ធ រណ ម យដ លរ បច ឡ ងដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. គហទ ព រ ដ មអម ព ល,.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ផ ញ ល ខ តជ ល កទ ព រជ ន ឯកឧត តមស ខ អ នឧបន យករដ ឋមន រ ត ទទ ល បន ទ កទ ស ត ក រគណរដ ឋមន រ ត ន ងជ ប រធ នអ ជ ញ ធរអប សរ ដ ម ប ស ន អ យ ឯកឧត តមជ យស រ យប ភ ល ជ វ ញបណ ត ងរបស ប រជ ពលរដ ឋ ដ លប នច ទប រក ន អ ជ ញ ធរថ ប នប រ អ ព ហ ង ស ល អ នកលក ចល ត ន ងក រយកទ រព យសម បត របស ប រជ ពលរដ ឋ។ ករណ ន ត រ វប នល កឡ ងក ន ងវ ទ ក ស ធ រ ណ ម យដ លរ បច ឡ ងដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=CTHP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ចលន យ វជន ក ន ង ក រ ក រព រ ព រ ឈ ន កម ព ជ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-05-14 ស ថ ត ក ន ង វ ទ យ ស ឡ ងសហរដ ឋអ ម រ ច VOA.. ថ ង ទ ១៤ ឧសភ ២០១២ ល ក ឈ ម ស វ ធ មន រ ត សម រម សម រ ល គម រ ង ក រ បណ ត បណ ត ល សហគម ន ន ង វ ទ ក រ ស ធ រ ណ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ច ល រ ម ជ គ ម ន ក ន ង កម មវ ធ ហ ឡ វ អ អ ជជ ក អ ព ចលន យ វជន ក ន ង ក រ ក រព រ ព រ ឈ ន កម ព ជ.. ក ច ច សម ភ សន រវ ង ល ក ឈ ម ស វ ធ ន ង អ នក យក ព ត ម ន វ ទ យ អ ស ស រ អ ព ប រវត ត របស ល ក ឈ ត វ ធ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-04-27 ស ថ ត ក ន ង.. ក ច ច សម ភ សន រវ ង អ នក យក ព ត ម ន វ ទ យ អ ស ស រ ល ក អ ន ឈ ន ន ង ល ក ឈ ម ស វ ធ មន ត រ សម របសម រ ល កម មវ ធ ពង រ ង អ ណ ច សហគមន ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ អ ព ប រវត ត របស ល ក ឈ ត វ ធ.. វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រអភ វឌ ឍ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-03-28 ស ថ ត ក ន ង ភ ម ប ង ឃ ម នរ ទ ធ ស រ កសណ ត ន ខ ត តក ពង ធ.. វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ ន ក ន ងភ ម ប ង ឃ ម នរ ទ ធ ស រ កសណ ត ន ខ ត តក ពង ធ អ នកច លរ មប រម ណជ ង៣០០ន ក មកព ៤ខ ត ត(ក ពង ធ ព រ វ ហ រ ស ទ ងត រ ង ន ងក រច )។ ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ន ងម នវ គ ម នដ ទ ទ តដ ចជ ឯ.. ឧ ម នស ថ វរ ទ ធ សម ជ កព រ ទ ធសភ មកព គណបក សសមរង ស ឯ.. ឧ អ ច ន ទឫទ ធ អ នកត ណ ង រ ស រ ត គណបក ស ស ទ ធ មន ស ស ឯកឧត តម វណ ណ ស ផ ណ ណ ន យអធ ក រស ថ ន រដ ឋប ល ព រ ឈ ខ ងជ ង ប ងទន ល ស ប ល ក ស ន ស វណ ណ អន ប រធ នន យកដ ឋ នន ត កម ម ន ងពព រ ងក រអន វត តន ច ប ប ន រដ ឋប ល ព រ ឈ ល ក ត ប ញ ត ន យខណ ឌរដ ឋព រ ឈ ក ពង ធ ល ក ល ក ណ រ អន ប រធ ន មន ទ បរ ស ថនខ ត តក ពង ធ ល ក ស ម វណ ណ អភ ប លស រ កសណ តន អ នកសម រប សម រ ល ន ក ន ង កម មវ ធ គ ល ក ស ន ប នធ ន បញ ហ ដ លប រជ ពលរដ ឋប នល កឡ ងម ន បញ ហ ក រសម បទ នដ ព រ ឡង ទ ឱ យក រ មហ នឯកជន។ ម នក រច ទប រក ន ន ងគ រ មក ហ ងប រជ ពលរដ ឋអ ព រ ងជ ល ដ ធ ល ។ បញ ឈប អ ជ ញ ប ណ ណ ឱ យទ ក រ មហ នក ន ងក រក ប ប ផ ល ញព រ ឡង ។.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស  ...   ងស ថ ប នព ក ព ន ធ។ ប រជ ពល រដ ឋច ន ន ២១ន ក ក ន ងន ម នស រ ច ន ន ០៣ន ក ប នល កឡ ងសម ត ងន វ កង វល ទ ក ទងទ ន ង ក រ គ ម នដ ធ វ កស កម ម ក រល បក ពង ទ កព ប រ ណ ក រប ផ ល ញភ ន ក រទ ច ឈ ម ប ឆ ន តម នក រ ល ប ក ត សម បទ នដ សង គមក ច ចព ច ណ ចណ ដល ច ណ ចណ ? ន ង ក រប ផ ល ញដ ណ របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ យអ នកម នអ ណ ច។.. វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ ន ខ ត តស វ យរ ង.. ក ក លព ថ ង ទ 2011-09-22 ស ថ ត ក ន ង ភ ម អ ព ល ឃ អ ព ល ស រ ករម សហ ក ខ ត តស វ យរ ង.. ថ ង ទ ២២ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នរ បច វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព “ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ” ន ភ ម អ ព ល ឃ អ ព ល ស រ ករម សហ ក ខ ត តស វ យរ ង ។ ប រជ ពលរដ ឋច លរ ម ម នច ន ន ៧១៥ន ក ក ន ងន ស រ តម នច ន ន២៩១ន ក ។ វ គ ម នច លរ មម ន៖ អ ជ ញ ធរខ ត ត ស រ ក អ នកត ណ ងរ ស រ ត ត ណ ង អង គក រសង គមស វ ល ន ងស ថ ប នព ក ព ន ធ។ ប រជ ពលរដ ឋច ន ន ២៤ន ក ក ន ងន ម នស រ ច ន ន០៥ន ក ប នល កឡ ងសម ត ងន វកង វល ដ ចជ ៖ ទ ក ទងក រសម បទ នដ ស ដ ឋក ច ចឱ យទ ក រ មហ នឯកជនដ យរដ ឋ ភ ប លប ព ល ដល ប រជ ពលរដ ឋ ព រ ឈ ដ លសហ គមន ក រព រ ត រ វ ប នក រ មហ នច លឈ សឆ យ ក រប មខ ស ច ដ យអ ណ ធ ត យ យ ន ង បញ ហ ជ ល ដ ធ ល ន ក ន ងស រ ករម សហ ក ។.. វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ.. ក ក លព ថ ង ទ 2011-08-18 ស ថ ត ក ន ង ភ ម ឈ ទ លជ រ ឃ ត រព ងជ ស រ កឱរ ល ខ ត តក ពង ស ព.. ថ ង ទ ១៨ ខ ស ហ ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នរ បច វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព “ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ” ន ភ ម ឈ ទ លជ រ ឃ ត រព ងជ ស រ កឱរ ល ខ ត តក ពង ស ព ។ ប រជ ពលរដ ឋច លរ ម ម នច ន ន ៣១៨ន ក ក ន ងន ស រ តម នច ន ន១០៧ន ក ។ វ គ ម នច លរ មម ន៖ អ ជ ញ ធរខ ត ត ស រ ក អ នកត ណ ងរ ស រ ត ត ណ ង អង គក រសង គមស វ ល ន ងស ថ ប នព ក ព ន ធ។ ប រជ ពល រដ ឋច ន ន ២០ន ក ក ន ងន ម នស រ ច ន ន ០៣ន ក ប នល កឡ ងសម ត ងន វកង វល ទ ក ទងក រ សម ប ទ ន ដ ស ដ ឋក ច ចឱ យទ ក រ មហ នឯកជនដ យរដ ឋ ភ ប លប ព ល ដល ប រជ ពលរដ ឋ ក រក ប ប ផ ល ញ ព រ ឈ អប រ ស ខភ ព ក រប ឆ ន ត ន ង ជ ល ដ ធ ល ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=CTHP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=event/event.php&id=3&pro=CTHP&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គម រ ងក រព រស ទ ធមន ស ស.. បញ ជ រ បភ ព.. ត ល ក រ ខ ត ត ប ត ដ បង ក ហ ត ណ ង ពល រដ ឋ ៦ន ក ឲ យ ប ភ ល រ ង ជម ល ដ ន គ ស ក រឡ.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-11-03.. មន រ ត ស បអង ក តន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ល ក វ ន ស ផ ត ម ន ប រស សន ថ ជម ល ដ ន ភ គ ល ក ឡ ង ស ណ រ ត ប ន ប រ អ ណ ច របស ខ ល ន ប ព នល ស ទ ធ របស ពលរដ ឋ ៖” អញ ច ង រ ង ខ ញ ខ ញ យល ថ អ វ ដ ល គ ត ប ន ល ក ឡ ង ន គ រ ន ត ក រព រ ន អ វ ដ ល ជ របស គ ត គ រ ន ត ក រព រ អ វ ដ ល ជ ទង វ របស គ ត ដ ល ជ ក រ រ ល ភ ល ប រជ ពល រដ ឋ យក ដ របស ប រជ ពល រដ ឋ គ រ ន ត ជ ក រម យ ក រព រ ដ ម ប ដ ក បន ទ ក ល ប រជ ពល រដ ឋ យក ប រ ប ល ប រជ ពល រដ ឋ " ។.. សង គម ស វ ល ប រត កម ម ច ព ក រ ផ អ ក សកម មភ ព សម គម ធ ង ត ន ត.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2011-08-14.. វ ទ យ អ ស ស រ ម ន អ ច ទ ក ទង ប រធ ន សម គម ធ ង ត ន ត ដ ម ប ស ស ចក ដ អត ថ ធ ប ប យ ជ វ ញ ក រ ផ អ ក សកម មភ ព សម គម ដ យ ក រស ង មហ ផ ទ ប ន ទ ត ម ទ រស ព ទ ន ថ ង អ ទ ត  ...   ត រ វ គ ល ច ប ញ ន ខ ត ត ស មរ ប.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2011-07-29.. ល ក ឈ ម ស វ ធ អ នក ស បអង ក ត របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (CCHR) ដ ល ប ន ច ធ វ ក រ ស ប អង ក ត ទ ដល កន ល ង ក តហ ត ប ន អ អ ង ថ ន ន ង ផ ទ ប រស ន គ ប ន រក ឃ ញ សសរ ឈ ម យ ដ ម ន ក ន ង ផ ទ ប ន រង គ រ ប ក ភ ល ង ន ង ជញ ជ ង ស ល ក ដ ង ក ប ន ធ ល ធ ល យ ដ យស រ គ រ ប ក ភ ល ង ដ រ។.. ពលរដ ឋ ម ន ក ត រ វ គ ប នប ង សម ល ប បន ទ ប ព សម ត ង មត ព ក រ ប ត បង ដ សហគមន.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-07-29.. កញ ញ ណយ ស ផ រ មន ត រ កម ម វ ធ ក រព រ cchr-people-killes-at-SR ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន អ យ ស ឡ ង ប រជ ធ បត យ យ ដ ង ត ម ទ រស ព ទ ថ ករណ ប នប ង ធ វ ឃ ត ន ប ន ក ត ឡ ង ន ម ង ប រហ ល ១១យប ថ ង ទ ២៦ ខ កក កដ ឆ ន ២០១១ ន ន ភ ម ច បក ៣ ស រក បន ទ យ ស រ ខ ត ត ស មរ ប បន ទ ប ព ប រស ដ ល គ ស ម ន ឲ យ ប ញ ច ញ ឈ ម រ ប ន ប ន ច ល រ ម ស ដ ង មត ន ក ន ង វ ទ ក ស ទ ធ មន ស ស ក ល ព ច ង ខ ម ថ ន កន លងទ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=HRDP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ម.. ថ ក លទ សច ព ក រវ យដ ន ង ច ប ខ ល ន ក រ មអ នកតវ ប ងកក.. បទអត ថ ធ ប ប យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-04-21.. ន គ ជ ក រឆ ល យតប ម យ ដ ល គ អ យ តក ស ល ត ន ង ម ន សមស រប ទ ល ត ស ច ព ក រតវ ដ យ សន ត វ ធ ម យ ដ ល ធ វ ឡ ង ដ យ ប រជ ពលរដ ឋ ដ ល ម ន ត រ វប ន គ ផ តល អ យន វ ស ទ ធ បញ ច ញ ស ល ង ។ ក រច ប ខ ល ន ក ម រ ន ង វ យដ ស ត រ ច ណ ស ៗ គ បង ហ ញ អ ព កម រ ត ដ ទ ប ប ផ ត  ...   ច ន ន សកម មភ ព របស អ ជ ញ ធ រ ន ថ ង ន គ បង ហ ញ ថ ស ទ ធ ន ក រជ បប រជ គ ន ន ង ស ទ ធ បញ ច ញមត របស ប រជ ពលរដ ឋ សម ញ ញ គ ជ រ ង បន ទ ប បន ស ជ ង ប រត បត ត ក រ ព ណ ជ ជកម ម របស អ នកម ន ន ង អ នកម ន ទ ន ក ទ ន ក ល អជ ម យ ព កគ ។ អ វ ដ លជ ក រគ អ យ ព រ យ ប រ ម មណ ជ ព ស ស ន គ ថ អ ជ ញ ធរម ន ឆន ទ យ ង ច ប ស ល ស ក ន ងក រ សម រ ល ប រត បត ត ក រ ព ណ ជ ជកម ម ទ ងន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_release.php&id=3&pro=HRDP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស.. ក ក លព ថ ង ទ 2014-01-09 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ថ ង ទ ០៩ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ អ នកស រ ផ ន ឈ នរ ត សកម មជនដ ធ ល មកព សហគមន ប ងកក ន ងល ក ឌ ច ព ស ដ ឋ អ នកសម របសម រ លគម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រ ន ងគម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធ មន ស សរបស ម.. ក។.. ក ក លព ថ ង ទ 2014-01-02 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ថ ង ទ ០២ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ អ នកស រ ច រ យ ន ម ប រធ នសហគមន ថ មគ ល។.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-26 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ថ ង ទ ២៦ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ឡ ង ស ច ត ប រធ នបណ ត ញសម ព ន ធប រជ ន ស ទកម  ...   ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក អ ត ធន ប រធ នសហព ន ធ សហជ បប រជ ធ បត យ យ កម មករក ត ដ រកម ព ជ ។.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-11-28 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. ន ថ ង ទ ២៨ ខ វ ច ឆក ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ អ នកស រ យ ម ប ប ផ សកម មជនដ ធ ល មកព សហគមន ប ងកក ន ងល ក គង ព ស មន រ ត ច ប ប ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-11-14 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. ន ថ ង ទ ១៤ ខ វ ច ឆក ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ហ ស អ ត អន ប រធ នសហគមន ន ស ទស ត ក រ មរហ ស ង ខ ត តប ត ដ បង ន ងល ក គង ព ស មន រ ត ច ប ប ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. 5.. 6..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=HRDP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=event/event.php&id=3&pro=HRDP&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 507