www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. គម រ ងក រព រស ទ ធមន ស ស.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. សម ល ង.. វ ដ អ.. ព រ ត ត ក រណ.. បញ ជ រ បភ ព.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម  ...   ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=photo_galary/photo_album.php&id=3&pro=HRDP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. អ នក ឃ ល ម ល ន យ យ អ ព ឧក រ ដ ឋកម ម ព រ ឈ ន កម ព ជ.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2011-11-12.. មន ត រ ផ ន ក ស ប អង ក ត ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក ឈ ម ស វ ធ ម ន ប រស សន ថ ក រ ក ប ប ផ ល ញ ព រ ឈ ម ន ត រ ម ត ផ ដ ច ជ វភ ព រស ន របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ ល អ ស រ យផល ទ ល អន ផល ព រ ឈ ប ណ ណ ទ ត វ ក រ ប ផ ល ញ យ ង ហ នហ ច ដល ប រព ន ធ ក រព រ បរ ស ថ ន ន ង ក រ ធ វ ឲ យ ឡ ង ក ដ ផ ន ដ ផង ដ រ។.. ក រ ចរច បញ ហ វ វ ទ ដ ធ ល រវ ង អ នក ភ ម ន ឃ ត ប ង ខ ត ត ស ម រ ប ជ ម យ ន ង មន ត រ ម ន អ ណ ច ម ន ក ម ន ត រ វ គ ន ទ.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-11-08.. មន ត រ សម រប សម រ ល គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក វណ ណ ស ផ ត ម ន ប រស សន ថ ពល រដ ឋ ដ ល ម ន ទ ន ស ន ប ន អ អ ង ថ ព ក គ ប ន មក រស ក ន ង ឃ ត ប ង ស រ ក បន ទ យ ស រ ន ត ង ឆ ន ១៩៩៧ ប ន ត ភ គ សម រប សម រ ល ជ ម យ ប រជ ពលដ ឋ ម ន ប ន បង ហ ញ ឈ ម ភ គ ទ ន ស ម ខ ង ទ ត ន ទ ។.. ត ល ក  ...   បង ដ.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2011-09-03.. ល ក វណ ណ ស ផ ត អ នក សម របសម រ ល គម រ ង បណ ដ ញ ស ទ ធ មន ស ស របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ម ន ប រស សន ថ ល ក ចង ជ រ ញ ឱ យ គណ កម មក រ ដ ស រ យ វ វ ទ ដ ធ ល ន ខ ត ត ស មរ ប ប រ ប រ ស ត ន ទ របស ខ ល ន ដ ម ប ធ វ ក រ ដ ស រ យ បញ ហ ជម ល ដ ធ ល ជ ច រ ន ករណ ន ក ន ង ខ ត ត ន ឱ យ ប ន ឆ ប រហ ស ព ព រ ត ម ល ក សង ក ត ឃ ញ ថ បញ ហ ដ ធ ល ជ ច រ ន ក ព ង ជ ប គ ង ន ឡ យ៕.. ពល រដ ឋ ន ស រ ក ព ក ខ ត ត ស ម រ ប ជម រ ញ ឲ យ មណ ឌល ស ខ ភ ព បញ ច ត ល ព យ ប ល.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-07-28.. ល ក វណ ណ ស ផ ត មន រ ត គ រ ង របស ម ជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ច ល រ ម ក ន ង វ ទ ក ន ក ន ង ថ ង ដ ល ប ន រ ប ច ន ថ ល ង ថ ល ក ល ក ទ ក ច ត ត ន ង ជ រ ញ ឲ យ ប រជ ពល រដ ឋ ហ ន ល ក ឡ ង ព បញ ហ កង វល ន ក ន ង សហគមន ត ទ ជ យ ង ណ ល ក ជ រ ញ ឲ យ អ ជ ញ ធរ ឃ សង ក ត ន ង មន រ ត ព ក ព ន ធ ម ន ក រ ល ក ក ពស ន ង ដ ស រ យ បញ ហ ជ ន ប រជ ពលរដ ឋ ប រកប ដ យ តម ល ភ ព ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=HRNP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ម.. ក ស វ គមន ច ព ក រ អប អរ ស ទរ ទ វ ស ទ ធ មន ស ស អន តរ ជ ត របស សហគមន.. ស ច ក ត ប រក ស ព ត ម ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-09.. ដ ម ប ច លរ មអបអរស ទរច ព ទ វ ស ទ ធ មន ស សអន តរជ ត ន ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ងឧបត ថម ភដល សកម មភ ពម យច ន នក ន ងសហគមន ទ ទ ងប រទ ស។ ព រ ត តក រណ ទ ងន គ ជ ក រដ ស ត នដ ម ប បង ក នច ណ ដ ង ន ងក រយល ដ ងព ន ងតម រ វក រស ទ ធ មន ស សក ន ងសហគមន ទ ទ ងប រទ ស។.. វ ទ ក សហគមន ស ត អ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ងធនធ នទ ក.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-21.. ប រជ ពលរដ ឋសហគមន ដ ធ ល ភ ម ចកត ច-ចកធ ឃ ក ស រ កម ងឬស ស ខ ត តប ត ដ បង ន ងប កវ ទ ក សហគមន ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ងធនធ នទ ក ន ថ ង ទ ២៣ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១១ ច ប ផ ត មព  ...   មន ស សកម ព ជ (ម.. ក)ថ ក លទ សច ព ក រប នប ងថ ម ៗរបស អ ជ ញ ធរខ ត ត ក ពង ធ ដ លរ រ ងម នឲ យសម ជ កសហគមន ន ងអង គក រសង គមស វ លធ វ ក រតស ដ ម ប ក រព រព រ ឡង ។ អត ថបទរបស ស រពត ម នភ ន ព ញប ស ត ច ញផ ស យក ន ងថ ង ន ("អ នកផ សងគ រ ថ ន ក ក រព រ ព រ ឡង ត រ វអ ជ ញ ធរប ត ង") ប នរ យក រណ ថ ស នងក រនគរប លស រ កសណ ត ន ល ក អ ង ម ល ប នដ ក ព ក យប ត ងប រឆ ងន ងសម ជ កសហគមន ច ន ន ២រ ប គ ល ក ស ម ស ន ន ងល ក រ ន ស ភ ព ន ងប គ គល កអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប លច ន ន ២រ ប គ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន អង គក រក រព រ ធនធ នធម មជ ត (អ.. ធ.. ធ) ន ងល ក ឈ ម ស វ ធ មកព ម.. ក ដ យច ទប រក ន ព បទប ផ ល ញសម បត ត ស ធ រណ មកល សម ជ កសហគមន ន ងបទញ ញង មកល ប គ គល កអង គក រ ម នម នរដ ឋ ភ ប ល ដ ច ដ យឡ កព គ ន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_release.php&id=3&pro=HRNP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ប រច ត រ ម ស ស ត ព សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ល ខ ៥- ល ទ ធផល ន ក រ ពង រ ង អ ណ ច ថ ន ក ម ល ដ ឋ ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-16.. ក រ ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន គ រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន គ ដ ម ប ព ន ត យម ល ភ ព រ ក ចម រ ន ព ក រ អន រត ត របស គម រ ង ជ ព ស ស ក រ រ ម គ ន របស ក រ ម គ ល ដ ក រ ធ វ ក រ រ ម គ ន ជ បណ ត ញ ក រ បង ក ត សម ថភ ព ត ម រយ ក រ បណ ត បណ ត ល ស ត ព ក រ ចង ក រង ឯកស រ ច ប ប ភ ម ប ល ន ត វ ធ ម ន ព ល ជ ន ជម រ ន ង ក រ សរស រ ព ក យ បណ ត ង ជ ដ ម ។.. ព រ ត ត បត រព ត ម ន ប រច ត រ ម ស ស ត ព សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-30.. គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ជ គម រ ង ម យ របស មជ ឈមណ ឌល របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ឧបត ថម ដ យ ម ចស ម ល ន ធ ដ យ ក ន ដ ល បង ក ត ឡ ង ដ ម ប គ ទ រ ដល សកម ម ជន ស ទ ធ មន ស ស ន ថ ន ក សហ គមន ។ គម រ ង ន ប ន ច ប ផ ត ម ន ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១០ ដ យ  ...   ន ង ក រ សម រប សម រ ល វ ទ ក - ច ញផ ស យល ខ ២.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-08-26.. ព រ ត ត បត រល ខន បង ហ ញអ ព ក ររ កច រ នជ ជ ហ នអន វត តទ ព ររបស គម រ ងបណ ត ញ ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (គម រ ង)គ ស ដ ដល ក រ មគ លដ ដ គ អ ចធ វ ក ររ មគ ន ន ងបង ក នសមត ថភ ពរបស ព កគ ត មរយ ក របណ ត បណ ត លព ស ទ ធមន ស ស ក រឃ ល ម ល ន ងក រចងក រងឯកស រ ន ងក រតស មត ។.. ពង រ ង អ ណ ច ប រជ ពលរដ ឋ ថ ន ក ម ល ដ ឋ ន - ច ញផ ស យល ខ ១.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-05-20.. បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ជ គម រ ង ថ ម របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ទទ ល ក រ ឧបត ថម ភ ដ យ សប ប រស ព អង គ ក រ ដ យ ក ន ដ ល ត រ វ ប ន បង ក ត ឡ ង ក ន ង គ ល ប ណង ល ក ស ទ យ ន ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ប រ ទ ស កម ព ជ ត ម រយ ក រ ធ វ វ មជ ឈក រដល សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ន ទ ទ ង ប រទ ស ។ "គម រ ង" ដ ល ប ន ច ប ផ ត ម ក ល ព ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១០ ម ន គ ល ប ណង បណ ត បណ ត ល ប រជ ពល រដ ឋ ឲ យ ច ល ក ស ទ យ ន ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស របស ប រជ ពល រដ ឋ ដ ល រស ន សហគមន របស ខ ល ន។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=newsletter.php&id=3&pro=HRNP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: វ ទ ក ស ធ រណ ន ខ ត តស មរ បថ ញ ទ ១៩ កក កដ ២០១២.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-07-19 ស ថ ត ក ន ង ភ ម ភ ន ត ឃ ជ ក រ ង ស រ កជ ក រ ង ខ ត តស មរ ប។.. ប រជ ពលរដ ឋប រម ណ១៥០ន ក មកព ឃ ជ ក រ ង ប ន ច ល រ ម វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ អភ វឌ ឍ ដ ល រ បច ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ល ព ថ ង ទ ១៩ ខ កក កដ ឆ ន ២០១២ ន ក ន ង វត ត ច ន ទ ប ប ផរ ម ភ ម ភ ន ត ឃ ជ ក រ ង ស រ កជ ក រ ង ខ ត តស មរ ប ។ បញ ហ ធ ៗ ច បង ច ន ន ប ត រ វ ប ន ល ក ឡ ង ន ឯ វ ទ ក ន គ ទ ១ ទ ក ទង ន ង ក រ ស ន ស ហ ដ ឋ រចន សម ព ន ធ (ផ ល វថ នល អណ ត ងទ ក បង គន ស ថ ន យប មទ ក.. ) ។ ទ ២ ប រ ជ ពល រដ ឋ ប ន ល ក ឡ ង ព ភ ព ម ន ប រ ក រ ត ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ក ន ង ក ឡ ង ព ល ប ឆ ន ត ថ ម ៗ ន ។ ទ ៣ គ ជ ក ត ប រម ភ ដ ខ ល ង ប ផ ត របស ប រជ ពលរដ ឋ ន ង ជ ជម ល ដ ធ ល ដ រ រ ព ក ព ន ធ ន ង ប រជ ពល រដ ឋ ១៧៥ គ រ ស រ ន ក ន ង ឃ ជ ក រ ង ដ ល ប ន អ អ ង ថ ព កគ ប ន ប ត បង ដ ៤៧៥ ហ កត ត ង ព ឆ ន ២០០៨ ។ ទ ប ជ យ ង ណ ក ដ យ ជ លទ ធផល ន វ ទ ក ន គ អភ ប លស រ ក ន ង ម ឃ ប ន ទទ ច ស ន ស ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ធ វ បញ ជ គ រ ស រ ណ ដ ល អត ដ មក ស ល ឃ ហ យ ស ល ឃ ន ង ដ ក ស ណ ន ទ ក ន ស ល ខ ត ត បន ត។ ម យ ង វ ញ ទ ត ប រជ ពលរដ ឋ អ ច ដ ក ស ណ រ រ បញ ហ ន ន ត ម រយ ត ណ ង រ ស រ ត ដ ល ប ន អញ ជ ញ ជ វ គ ម ន ក ន ង វ ទ ក ដ ម ប ដ ក ឲ យសភ ន ង រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ដ ស រ យ ។.. បញ ហ ប រឈម របស សកម មជន ស ទ ធ ក រង រ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-05-18 ស ថ ត ក ន ង វ ទ យ ស ប កឃ ម អ ហ វអ ម ១០៥ ម ហ គ ហ ត.. ថ ង ទ ១៨ ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២ ល ក វណ ណ ស ផ ត អ នក សម រប សម រ ល គម  ...   រ ម ន ក ន ងវ ទ ក ម ន ដ ចជ ៖ ឯកឧត តម ស ន ស ថង អភ ប ល រង ខ ត ត ប ត ដ បង ឯកឧត តម រ ម ស រ ន អភ ប ល រង ខ ត ត បន ទ យម នជ យ ឯកឧត តម ហម ម ន សម ជ ក ក រ ម ប រ ក ស ខ ត ត ប ត ដ បង ល ក ក វ ន ម ឃ ត គង ល ក អ ង ស ម ទ ធ អ នក សម រប សម រ ល អង គក រ ល ក រដ ន ខ ត តបន ទ យម នជ យ ។ ប រ ជ ពល រដ ឋ ច ន ន ៤៥០ ន ក ប ន ច ល រ ម ។ វ ទ ក ន ប រជ ពលរដ ឋប នល កឡ ងន វស ន រ ចម ងល ម យ ច ន ន ដ ចជ ៖ ដ ក រ ក ស ក រ ព រ ដ ល ច ញ ដ យ ច ក រមខ ត ត ប ត ដ បង ល កស អ ន ក សល យម ន ដ ល ប ន ផ តល ស ទ ធ អ ស រ យ ផល ល ផ ទ ដ ៦៣៨ ហ កត ន ព រ ប រទល ខ ត ត ប ត ដ បង ន ង បន ទ យ ម ន ជ យ ទ ឲ យ ឧកញ សង ថន ល ក ទ ន ប ន ធ ន ន ង ល កឃ ន ត ស ដ ល បច ច ប បន ន ន ម ន ប រជ ពលរដ ឋ ន ខ ត ត ទ ង ព ប រម ណ ជ ៣០០ គ រ ស រ ក ព ង ធ វ ស រ ច ក រ ល ដ ន ។ ស ណ ម ពរ ស ឲ យ ដ ស រ យ បញ ហ ន ក រ ច ញ ដ ក រក ស ក រព រ របស ច ក រម ខ ត ត ប ត ដ បង ន ង ស ដ សម បទ ន សង គមក ច ច ស ល រ ន ន ង មណ ឌល ស ខភ ព ។.. ភ ពប រឈមន ងក របណ ត ញច ញដ យបង ខ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-03-30 ស ថ ត ក ន ង វ ទ យ ស ប កឃ ម អ ហ វអ ម ១០៥ ម ហ គ ហ ត.. ផ តល វ ទ ក ទ ដល ត ណ ង សហគមន មក ព ភ ម ត ព ន ឃ ត ប ង ស រ ក បន ទ យ ស រ ខ ត តស មរ ប ដ ម ប ល ក ឡ ង ព ក ត ប រម ភ ព សហគមន របស គ ត ទ ក ទង ន ង ក រ ប រឈម ម ខ ន ង ក រ បណ ត ញ ច ញ ដ ល អ ច ន ង ក ត ឡ ង ន ព ល អន គត.. កម ម វ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ស ត ព គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-02-03 ស ថ ត ក ន ង.. ថ ង ទ ៣ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១២ ល ក វណ ណ ស ផ ត អ នក សម រប សម រ ល គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ប ន ណ ន អ ព គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=HRNP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: បញ ហ ដ ធ ល ន ង ក រអភ វឌ ឍ.. ខ ត តស មរ ប on.. ផ តល ឱក សដល ប រជ ពលរដ ឋប រ ប រ ស ស រ ភ ពបញ ច ញមត ដ ម ប ល កឡ ងព ក រព រ យប រម ភ បញ ហ កង វល ន ងស ណ មពរ ន ន ដល អ ជ ញ ធរជ យដ ស រ យបញ ហ របស ព កគ ត ដ លក ព ងជ បប រទ ក ន ងសហគមន ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=event/event.php&id=3&pro=HRNP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ក រង រ.. ក រព យ រ អភ យ ឯកស ទ ធ ត ណ ងរ ស ដ រ ជ ក រ ព យ យ ម គ ប គណបក ស ប រឆ ង.. សម ល ងសហរដ ឋអ ម រ ក, 2011-12-20.. ល ក អ វ រ ន យក មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ប ន បក ស រ យ ដ រ ថ ក រ ព យ រ អភ យ ឯកស ទ ធ របស ល ក ច ន ច ង ក ត ច ញ ព ច តន បង ក គ ន ប ល គណបក ស ជ ទ ស ដ រ។ «ក រ ដក អភ យ ឯកស ទ ធ ល ក ច ន ច ង ន គ ជ ក រ បង ហ ញ ស ច ដ បន ដ ទ ត ថ គណបក ស ក ន អ ណ ច ម ន អ ណ ច គ រប គ រ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ហ យ គ ប សង កត ល សម ល ង គណបក ស ប រឆ ង»។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស ទរ កម ព ជ ធ វ ប រធ ន គណ កម ម ធ ក រ ត ណ ង អច ន ត រ យ អ ស ន.. គ ហទ ព រដ មអ ព ល, 2011-12-16.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (ម.. ក) អបអរ ស ទរ ប រទ ស កម ព ជ ប ន ធ វ ជ ប រធ ន ន គណ កម ម ធ ក រ ត ណ ងអច ន ត រ យ អ ស ន ដ ល ម នល ក ក ន ប រស ទ ធ អ នក ត ណ ង របស កម ព ជ ប រច អ ស ន ដ ល ន ជ ព ល វ ល ដ គ រឲ យម ទន ម យ សម រ ប ប រទ សកម ព ជ ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ថ ក លទ ស ច ព អ ព ហ ង ស ទ ល ស រ ត ន ខ ត ត ឧត តរ ម នជ យ.. វ ទ យ អ ស រ ថ ល , 2011-12-15.. ន ថ ង ម ស ល ម ញ ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ថ ក ល ទ ស ច ព ក រ ប រ អ ព ហ ង ស ដ យ ម ន ក រ វ យ ដ ព ស ណ ក មន រ ត បរ ស ថ ន ធ វ ក រ ន ជម រក សត វ ព រ គ ល ន ន ង ទ ហ ន ម យ ក រ ម ទ ល ស រ ត ៣ ន ក ន ស រ ក អន លង វ ង ខ ត ត ឧត តរ ម នជ យ ព បទ ច ទ ថ ស រ ត ទ ង ន ប ន សង ផ ទ ន ល ដ ឧទ យ ន ជ ត ។.. សង គម ស វ ល ថ ស ថ ន ភ ព រ ល ភ ស ទ  ...   រ ភ ព ន ក រ បញ ច ញ មត ក រ ជ ប ជ ន ង ក រ ប រម ល ផ ត ។.. CCHR ជម រ ញ រដ ឋ ភ ប ល ស ប អង ក ត ឧប បត ត ហ ត ន ល ស ព ន ក ព ជ រ ឡ ង វ ញ.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-11-21.. មជ ឈម ណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ជម រ ញ ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល ធ វ ក រ ស ប អង ក ត ឡ ង វ ញ ជ វ ញ ស កន ដកម ម ល ស ព ន ក ព ជ រ ដ ល ក តឡ ង ក ន ងព ធ ប ណ យ អ ទ ក ក ល ព ឆ ន ម ន ។.. ក រ ម អ នក ឃ ល ម ល ល ក ឡ ង ថ លទ ធ ប រជ ធ ប ត យ យន កម ព ជ ក ន ង ឆ ន ២០១០ ធ ល ក ច.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-09-13.. ប រធ ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក អ វ រ ល ក ឡ ងថ ដ ណ រ ក រ លទ ធ ប រជ ធ ប ត យ យ ន កម ព ជ ហ ក ម ន ក រ ធ ល ក ច ជ ព ស ស ល ស រ ភ ព បញ ច ញ មត តម ល ភ ព ក ន ង ក រ ប ឆ ន ត ន ង ប រព ន ធ យ ត ត ធម ៖” ក ន ង កន លង មក ម យ ឆ ន ន ប រជ ធ ប ត យ យ ធ ល ក ខ ល ង ម នទ ន គ ម ន ក រឃ ត ខ ល ន សកម ម ជន យ ង ឃ ញ ថ ម ន ក រ គ រ ម ក ហ ង ជ ម យ ន ង អង គក រ ក រ រដ ឋ ភ ប ល ។ យ ង ឃ ញថ គណបក ស ប រឆ ង ន ត ប រឈម បញ ហ ដដ ល ៗដ ច ក ល ម ន ដ រ ”។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ថ ក រច ទប រក ន របស អ ជ ញ ធរ មកល ខ ល ន ន ងអង គក រក រព រ ធនធ នធម មជ ត គ ម នម លដ ឋ ន ច ប ស ល ស.. គ ហទ ព រដ មអ ព ល, 2011-09-06.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នប រក សថ អ ជ ញ ធរស រ កសណ ត ន ដ លប នច ទប រក ន ព បទញ ញង ន ងក រគ រ មក ហ ងមកល មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស ន ងអង គក រក រព រធនធ នធម មជ ត គ គ ម នម លដ ឋ នច ប ស ល ស ប ន ត ក រច ទប រក ន ន ជ ភស ត ត ងបន ថ មដ លបង ហ ញព ក របង ក រ បសង គមស វ លត ប ណ ណ ។.. Previous.. 1.. 2.. 3.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ស វ គមន ច ព ស ចក ត ព រ ង ល ក ទ ម យ ន ស ចក ត ប រក ស ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស អ ស ន ប ន ទ ជ រ ញ ឲ យ ម ន ក ច ច ព ភ ក ស ប រកប ដ យ តម ល ភ ព ន ង អត ថន យ ជ ម យ ភ គ ព ក ព ន ធ ទ ង អស.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-08.. ជ ហ ន ដ ស ខ ន ម យ របស សហគមន ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ (អ ស ន) ព ល គ ក រ បង ក ត ស ចក ត ប រក ស ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស អ ស ន ជ ដ ណ ក ក ល ឈ ន ជ ត ទ រក លទ ធផល រ ព ង ទ ក។ បច ច ប បន ន ស ចក ត ព រ ង ល ក ទ ម យ ន ស ចក ត ប រក ស ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស អ ស ន ត រ វ ប ន បញ ចប ហ យ ន ង ត រ វ ប ន យក មក ព ភ ក ស ច ព ម ខ គណ កម មក រ អន តររដ ឋ ភ ប ល ទទ ល បន ទ ក ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ក ច ច ប រជ ល ក ទ ១១ ដ ល ន ង ប រ រព ធ ឡ ង ន ថ ង ទ ៨-៩ ខ មករ ឆ ន ២០១២ ន ខ ត ត ស មរ ប ន ប រទ ស កម ព ជ ។.. ក រ បណ ត ញ ប រជ ពលរដ ឋ ក ន ង ត បន ប រ ក ឡ ក ល ព ម ស ល ម ញ គ ជ ក រ ខក ខ ន ម ន ប ន គ រព ត ម "ម លដ ឋ នសសរស តម ភប " របស គ ល ក រណ ស ទ ធ មន ស ស ន ង អ ជ វកម ម.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-04.. ស រ ព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញ ប ស ត ន ថ ង ន ប ន រ យ ក រណ ក ន ង អត ថបទ ម យ ម ន ច ណង ជ ង ("ហ ង ស ក ន ង ក រ បណ ត ញ អ នក ប រ ក ឡ ") ថ ប រជ ពលរដ ឋ ក ន ង សហគមន ប រ ក ឡ ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ រង ក រ បណ ត ញ ច ញ ព ផ ទ ក ល ព ម ស ល ម ញ ម ន ព ល ដ ល ផ ទ ទ ង ន ត រ វ ប ន កម ទ ច។ ម ន មន ស ស យ ង ត ច ១០ ន ក ត រ វ ប ន រ យ ក រណ ថ រង រប ស ន ង មន ស ស ១០ន ក ទ ត ត រ វ ប ន ឃ ត ខ ល ន ក ន ង ក រ ប ទង គ ច គ ន ដ យ ហ ង ស ម យ រវ ង ប រជ ពលរដ ឋ ន ង កង កម ល ង ចម រ រ ម ម ន នគរ ប ល ខណ ឌ ក រ ម ទ ហ ន ន ង ក រ ម សន ត ស ខ ដ ល មក ព ក រ មហ ន ផ ន អ ម ច។.. ក ច ញ ផ ស យ ព ក រ វ ភ គ ល ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ៤ ស ត ព សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ យ ស វគមន ច ព ក រ ក ប រ ដ ល ប រស រ ជ ង ម ន ន ង គ ស បង ហ ញព ច ន ច ម យ ច ន ន ដ ល ន ត ព រ យប រម ភ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-18.. ក ស ម ស វ គមន ច ព ក រ ក ប រ ប រស រ ជ ង ម ន ទ ល ច ប ប សម គម ន ងអង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ជ ព ស ស ច ព ភ ព បញ ជ ក ច ប ស ល ស ។ អន ស សន របស សង គម ស វ ល ម យ ច ន ន ត រ វ ប ន ព ច រណ ន ងក តម រ វ ត ម ដ ល ន គ រ ត ក ត សរស រ ដល រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ផង ដ រ ។ ជ លទ ធផល ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ៤ ម ន ច ន ច ប រស រ ច រ ន ជ ង ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ទ ង ប ម ន។ ប ន ត ម.. ក កត ស គ ល ល ប ច ន ច ស ខ ន ៗ ដ ល ន ម ន ក ត ប រម ភ រ ម ម ន ១) ក រ រ ស អ ង ច ព សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល បរទ ស ក ន ង ច ប ប សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ ល ន រ ត ត ធ ងន ធ ងរ សម រ ប អង គក រ ទ ង ន ២) កង វ ខ ត ព ភ ព ច ប ស ល ស ន ង តម ល ភ ព ទ ល ដ ណ រ ក រ អន ម ត ន ក រ ច បញ ជ ៣) អ ណ ច ដ ល ច ប ប សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ផ តល ជ ន ដល អង គ ន ត ប រត បត ត ដ ម ប ល ប ឈ ម ច ញព បញ ជ របស សម គម ន ង អង គក រម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ យ គ ម ន ឧបស រ យ ន ក ន ង ក រ ប ត ង តប ត។.. ក ថ ក ល ទ ស ច ព អ ព ហ ង ស មក ល ស រ ត ក ន ង ក រ ប នប ង បណ ត ញ ច ញ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-14.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ថ ក ល ទ ស ច ព ក រ វ យ ដ មក ល ស រ ត ប ន ក ដ ល ម ន ប ណង ក រព រ រ រ ដ ធ ល របស គ ត ក ន ង ជម ល ដ ធ ល ដ ល ក ព ង ត ក ត ម ន ក ន ង ស រ ក អន លង វ ង ខ ត ត ឧត តរម នជ យ ។ អត ថបទ របស ស រព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញប ស ត ("ក រ ប ន ប ង បណ ត ញ ច ញ បណ ត ល ឲ យ ស រ ត ប ន ក ត រ វ រង ក រ វ យ ដ ") ប ន រ យ ក រណ ថ ក ល ព ថ ង ស ក រ ទ ៩ ខ ធ ន មន រ ត បរ ស ថ ន ច ន ន ១២ ន ក ដ ល ធ វ ន ជម រក សត វ ព រ គ ល ន ព រហ មទ ព ន ង ទ ហ ន ៨ ន ក ប ន ច ល មក ភ ម ក ន ង ប ណង ដ ត ផ ទ ដ ល ព កគ អ អ ង ថ ស ថ ត ល ដ ឧទ យ ន ជ ត ។.. បរ ជ យ ក ន ង ក រ ច ញ ដ ក ច ប ខ ល ន ប អ នស រ ជ ដ នម យ របស ន យក រដ ឋមន រ ត ចង អ លបង ហ ញព វប បធម ន ទណ ឌភ ព ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-01.. ក ល ព ថ ង ទ ៣០ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១១ ម ស លម ញ ក ស ត ខ មប ឌ ដ ល ក ន ង អត ថបទ ម យក រ ម ច ណងជ ងថ ("ម ន ទ នង ថ ន ង ម ន ដ ក ច ប ខ ល នប អ នស រ ជ ដ ន ម យ របស ល ក ហ ន ស ន ក ន ង ព ល ឆ ប ៗ ន ទ ") ប ន រ យ ក រណ ឲ យ ដ ង ថ ប អ ន ស រ ជ ដ ន ម យ របស ល ក ន យក រដ ឋមន រ ត ហ នស ន ត រ វ ប ន ត ល ក រ រក ឃ ញថ ម ន ទ ស ព បទ ប រព រ ត តអ ព ព ករល យ។ អ នក ស រ ឌ ព រ ម ត រ ប ន ត ល ក រ ផ តន ទ ទ ស ដ យ ក ប ងម ខ ឲ យជ ប បពន ធន គ រច ន នព រឆ ន កន ល ក ល ព ថ ង ទ ២៨ ខ វ ច ឆ ក រ ឆ ន ២០១១ ក ប ន ត រហ ត មក ដល ព ល ន អ នកស រ ន ត ដ រហ រ ដ យ ស រ ក ន ង ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ន ឡ យ។.. ម យ ឆ ន ក រ យ មក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញ ផ ស យ រប យ ក រណ អ ព ស ក ន ដកម ម ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ន ស ព ន ព ជ រ ក ល ព ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១០.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-20.. ម ន គម រប ខ ប ម យ ឆ ន ន ស ក ន ដ កម ម ន ល ស ព ន ព ជ រ ន ត បន ក ព ជ រ ព លគ ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១១ ន ង ទ វ អន តរជ ត បញ ចប ន ទណ ឌ ភ ព ថ ង ទ ២៣ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១១ ឈ ន ច ល មក ដល មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ដ ល ជ អង គ ក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ឯករ ជ យ ន ង ម ន ច ល បក ស សម ព ន ធ ដ ល ធ វ ក រ ល ក កម ពស ន ង ក រព រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ច ញ ផ ស យ រប យ ក រណ ម ន ច ណង ជ ង ថ "ឧបទ ធវ ហ ត ក ព ជ រ៖ ម យ ឆ ន កន លង ផ ត ចម ងល ន ត បន ត " (តទ ហ ថ "រប យ ក រណ ") ។ មន ស ស ជ ង ៣៥០ ន ក ប ន ស ល ប ក ន ងគ រ កក ស ទ ជ ន គ ន ម យ ក ល ព ព រ រ ជ ព ធ ប ណ យ អ ទ ក ឆ ន ២០១០ ហ យ ដ យ ស រ អវត តម ន ន ក រ ស ប អង ក ត ម យ ឲ យ ប ន ដ ត ដល ព ស ណ ក រ ជ រដ ឋ ភ ប ល ជ វ ញ ព រ ត ត ក រណ ស ក ន ដកម ម ន ។ ម.. ក ក ច ញ ផ ស យ  ...   ម ថ ន ២០១១ ។ ក រស ក ស ន បង ហ ញ ព ព ត ម ន គ រប ទម រង ន ក រ រ ល ផ ល វភ ទ ដ ល ក តឡ ង ន ប រទ ស កម ព ជ ដ ល រ មម ន ជន ប រព រ ត ត ទ ងឡ យណ ប ន ប រព រ ត ត ច ព ជនរងគ រ ជ ក ម រ ដ លជ ផ ន ក ម យ ន ក ន ង ទ វ ក ម រ អន តរជ ត ។.. អ ព វន វ ឱ យម ន ក រព រមព រ ង សន ត ភ ព ម យ ដ លម ន ក រឃ ល ម ល ន ង ច ច រ ជ អន តរជ ត ដ ម ប បញ ចប ជ អច ន ត រ យ ន វ ក រប ទង គ ច គ ន ន ត ម ព រ ដ ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-04-25.. " ត ងត ម នក រ ប រយ ទ ធ គ ន ជ ថ ម មក យ ង ប នឃ ញ ហ យ ថ ម ន ពលទ ហ ន ច ន ន ១១ រ ប ត រ វប ន សម ល ប ហ យ ប រជ ពលរដ ឋ ស វ ល រ ប ព ន ន ក ត រ វប ន ជម ល ស ខ ល ន ។ ន ប នធ វ ឱ យ ប ព ល ដល អ យ ជ វ ត ន ង ជ វភ ព ប រជ ពលរដ ឋ ដ យ គ រ ន ត ដ ម ប ប ព ញ ផ នក រ នយ ប យ ដ ឥត អ នខ ម ស ម យ របស រដ ឋ ភ ប ល ទ ងព រ ដ ម ប ប ព ញច ត ត អ នក ជ ត ន យម ។ ព រ ត ត ក រណ ថ ម ប ផ ត ន ក រប ទង គ ច គ ន គ បង ហ ញ យ ង ជ ក ល ក ថ គ សន ទន អន តរជ ត ម យ គ ត រ វម ន ជ ច ប ច ទ ង ដ ម ប ធ វ ក រចច រ រក ក ច ចព រមព រ ង សន ត ភ ព ន ង ទ ង ដ ម ប ឃ ល ម ល ។ សហគម អន តរជ ត ត រ វត បញ ឈប ន វ ក រធ វ ឱ យ ត រឡប ត រឡ ន ន ង ត រ វដ ក ស ព ធ ទ ល ភ គ ទ ងព រ អ យ ទទ លយក ជ ន យ អន តរជ ត ដ ម ប បញ ឈប ស ថ នភ ព ឥតន យ ន ។ ".. ស ច ក ត ថ ល ង ក រណ រ ម របស សម គម ន ង អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ច ព ស ចក ត ព រ ង ល ក ទ ២ ន ច ប ប ស ត ព សម គម ន ង អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-04-12.. យ ង ខ ញ ជ អង គ ក រ ស វ ល ដ ល រ ម ម ន សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ស ម សម ត ង ន វ ក រ ក ត សរស រ ដ ខ ពង ខ ពស ច ព ក ច ច សហប រត បត ត ក ររវ ង រដ ឋ ន ង សង គម ស វ ល ដ ល ជ កត ត ស ខ ន ម យន ក ន ង ក រ អភ វឌ ឍន កម ព ជ ព ប រទ ស ម យដ ល ត រ វប ន ប ផ ល ច ប ផ ល ញ ដ យ សង រ គ ម មក ជ ប រទ ស ក ព ង អភ វឌ ឍន ប រកប ដ យ សន ត ភ ពយ ង រស រវ ក។.. កម ព ជ ៖ ស ចក ត ព រ ងច ប ប ស ត ព អង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប លដ លម នលក ខណ រ តបន ត ង បណ ត លឲ យម នក រព រ យប រម ភជ បន ទ ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-04-07.. ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នម នប រស សន ថ ៖ “ប រស ន ណ ជ ច ប ប ន ត រ វប ន អន ម ត ដ ច ដ ល ប ន ត ក ត ង មក ន អ យ ជ វ ត របស អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ម យ ៗ ន ង អ ស រ យ ល ក រ គ ត ន ក ឃ ញ ភ ល ម ៗ របស រដ ឋ ភ ប ល។ ស អ ង ល ច ប ប ដ ល ត រ វ ប ន យល ថ អន ញ ត ន វ អ កប ប ក រ យ ប ព ន ន រដ ឋ ភ ប ល ទ នង អ ច ន ង ប រ ប រ ស ច ប ប ន ដ ម ប ប ប ទ ស ល ង ប រជ ពល រដ ឋ ន ង រ តបន ត ង ក រ គ រប គ រង របស ខ ល ន ទ ល ជ វភ ព ប រច ថ ង របស ប រជ ពលរដ ឋ។ សហគមន អន តរជ ត ច ប ច ត រ វ ត ច ត វ ធ ន ក រ ន ព ល ឥឡ វ ន ប ម ន ដ ច ន ទ ប រទ ស កម ព ជ ន ង បន ត ដ ណ រ របស ខ ល ន ច ក ឆ ង យ ព លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ឆ ព ទ រក លទ ធ អត ត ធ បត យ យ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស ម អ ព វន វ ឲ យ ម ន ក រ បញ ជ ក ល ម ល ដ ឋ ន ច ប ប ដ ល រដ ឋ ភ ប ល បដ ស ធ ផ តល ន វ ស ពល ភ ព អភ យ ឯកស ទ ធ របស ត ណ ង រ ស រ ត ម ស ខហ រ ឡ ង វ ញ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-30.. ) ស ម អ ព វ ន វ ឲ យ រដ ឋ ភ ប ល ធ វ ក រ បញ ជ ក ល ម ល ដ ឋ ន ច ប ប ច ព ក រ បដ ស ធ ន វ ក រ ផ តល ស ពលភ ព អភ យ ឯកស ទ ធ សភ រ បស ត ណ ងរ ស រ ត ម ស ខហ រ ឡ ង វ ញ។ ម.. យល ឃ ញថ គ ម ន ក រ បញ ជ ក ត ម ផ ល វ ច ប ប ព គ ល ជ ហរ របស រ ជរដ ឋ ភ ប ល ទ ក ទង ន ង ក រ អភ យ ឯកស ទ ធ របស ត ណ ង រ ស រ ត ម ស ខហ រ។.. វ បស យស ទ ធមន ស ស គម រ ងស ទ ធ (ស ទ ធ ).. ក ច ច ព គ រ យ បល ជ វ ញ ពង រ ង ច ប ប ស ត ព សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល "គ ម ន លក ខណ ប ក ច ហ ហ យ គ ម ន ន យ".. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-28.. ក ច ចប រជ ដ ល ប នគ រ ង ធ វ ឡ ង រវ ង ក រ ម ត ណ ង អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ម យច ន ន ត ច ជ ម យ ក រស ងមហ ផ ទ ដ ម ប "សម រ ច ច ងក រ យ " ល ពង រ ងច ប ប ន គ ម ន អ ចរ ប ថ ជ ក ច ច ព គ រ យ បល ម យ ព ញល ញ ន ឡ យ ។ ម.. ក ម នក រ ព រ យប រម ភ ថ ក ច ចប រជ ន ន ងត រ វ ប នច ត ទ ក ជ ក រ អន ម ត យល ព រម ព ស ណ ក អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ទ ងអស ល ពង រ ងច ប ប ន ។ ពង រ ងច ប ប ន ត រ វប ន ព រ ង ឡ ង ក ន ង លក ខណ សម ង ត ខ ល ង ក ច ច ព គ រ យ បល ទ តស ត ក ត ចត ច ហ យ ក ច ច ព គ រ យ បល ជ ម យ អង គក រ ជ ច រ ន គ ត រ វប ន កម រ ត ត រ មត ម យថ ង ប ណ ណ ។ គ លជ ហរ របស ម.. ក គ ម ន ច លរ ម ក ន ង ដ ណ រក រ ន ឡ យ ហ យ ភ ព ប រថ យប រថ ន ន គ ថ ក រណ ដ ល រដ ឋ ភ ប ល រ បច ន អ ចជ កល វ ធ ក ន ងក រ ធ វ ឲ យ ម ន លក ខណ ស របច ប ប ល ពង រ ងច ប ប ន ។.. ព រ យប រម ភ អ ព ក រផ ល ស ប ត រ ត ណ ង ឧ ត ត ម ស នងក រ អង គក រសហប រជ ជ ត ដ ល ប រកបដ យ គ លក រណ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-23.. ក រម ន ព ញច ត ត ព ស ណ ក ព បណ ត សម ជ ក រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ច ព ល ក គ រ ស ត ហ វ ប ហ ស គ ឆ ល បញ ច ង អ ព ក រម ន ព ញច ត ត ជ ទ ទ របស ព កគ ច ព ប គ គល គ រប រ ប ដ ល ម ម ត គ រប គ រ ន ក ន ងក រ រ គន គ លនយ ប យ សកម មភ ព ន ង ក រគ បសង កត របស ព កគ ។ ន ជ អ កប បក រ យ របស រដ ឋ ភ ប ល ម យ ដ ល ម លឃ ញ ខ ល នឯង ថ ន ល រ ល ក ររ គន ន ង រ ច ផ តព គណន យ យភ ព ។ ខ ញ ម នក រ ក តសរស រ ច ព គ លជ ហរ ប រកបដ យ គ លក រណ របស ល ក គ រ ស ត ហ វ ក ន ងក រ ទទ ចថ មន ស ស ម ន ក ជ ធម មត ម នអ ច អត ទ រ ន ស ង ត ស ង ម ប ន ច ព ស ថ នភ ព ម យច ន ន ឡ យ ហ យ ខ ញ ម នក រ ស កស ត យ ជ ពន ព ក ច ព ក រផ ល ស ប ត រ គ ត ។.. S I T H I.. O RG ទ ទ ល ប ន ក រ ច ល ទ ស ស ន ច រ ន ជ ង ១ ០ ០.. ០ ០ ០ ដ ង.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-02-16.. ម ជ ឈម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ( ម.. ក ) ម ន ស ច ក ត រ ក រ យ ក រ ល ង ក ន ង ក រ ប រ ក ស ថ w w w.. s i t h i.. or g ដ ល ជ ក ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន ក ត ត រ ន វ អ ន ក ច ល ទ ស ស ន រប ស ខ ល ន ច ន ន ១ ០ ០.. ០ ០ ០ ( ម យរ យ ព ន )។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_release.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យ ក រណ របស ម.. ក ស ត ព ទ វ ប រ រព ធ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-10.. ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ត រ វ ប ន ទទ ល ស គ ល ជ អន តរជ ត ថ ជ ថ ង ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ("ថ.. អ") ច ប ត ង ព ស ចក ត ប រក ស ជ សកល ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ("ស.. ម") ត រ វ ប ន អន ម ត ដ យ មហ សន ន ប ត អង គក រសហ ប រជ ជ ត ("អ.. ប") ក ល ព ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ១៩៤៨ ។ ច ប ត ង ព ព ល ន មក ព ភព ល ក ប រ រព ធ ទ វ ១០ធ ន ជ រ ងរ ល ឆ ន ជ ក របង ហ ញ ន វ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ទ ទ ង សកលល ក។.. ឧបទ ទវហ ត ក ព ជ រ ៖ ម យឆ ន កន លងផ ត ចម ងល ន ត បន ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-20.. រប យក រណ ស ត អ ព "ឧបទ ទវហ ត ក ព ជ រ ៖ ម យ ឆ ន កន លង ផ ត ចម ងល ន ត បន ត" (រប យក រណ ) ម ន គ លប ណង ស វ ង យល ព ព រ ត ត ក  ...   ធ មន ស ស.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-10-31.. ស វភ មគ គ ទ ទ សក ន រ ប ច ឡ ង សម រ ប សកម មជន ថ ន ក ម លដ ឋ ន ន ទ ទ ង កម ព ជ ដ ម ប ជ ន យ ក ន ង ក រ ចង ក រង ករណ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ។ ស វភ ន ធ វ ឡ ង ដ ម ប បង ក ន ក រ ត ម ដ ន ន ង ចង ក រង ជ ឯកស រ ភស ត ត ង អ ព ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ មន ស ស ន ត ម សហ គមន ន ន ទ ទ ង ប រទ ស ព រម ទ ង ដ ម ប ប ព ញ ដល វគ គ បណ ត បណ ត ល ស ត អ ព ក រ ចង ក រង ឯកស រ ព ករណ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ម.. ក ប ន រ ប ច ឡ ង ត ម រយ គម រ ង ចង ក រង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន ង គម រ ង ក រ ច ក រ ល ក ព ត ម ន សម រ ប ក រ ស រ វជ រ វ ផ អ ក ល ភស ត ត ង ក ច ច សន ទន ន ង ក រ តស មត ដ ម ប ល ក ស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ហ ក ត ថ “ស ទ ធ ” ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ទ ធ ហ ប , រ ងចក រ ក ត ដ រ ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ន ង អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-27.. ក រប ព ម ពផ ស យ ន ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន របស គម រ ង " ស ទ ធ " ន គ ស បង ហ ញ ព សកម មភ ព ថ ម ៗ ន ង គ រ ឲ យ កត ស គ ល ដ ល ប ន អន វត ត ក ន ង រយ ព ល ប ន ម ន ខ កន លង មក ន ដ ចជ កម មវ ធ បណ ដ បណ ត ល ជ ទ ងទ ត ដល អ នកធ វ ក រ ខ ង ស ទ ធ មន ស ស ជ ម យន ង បច ច កវ ទ យ ថ ម ន " ស ទ ធ ហ ប " ផ នទ រ ងចក រ ក ត ដ រ ដ ល ក ព ង ប រត បត ត ក រ ទ ទ ងប រទ ស កម ព ជ ន ង គ ហទ ព រ ឥន ទធន ថ ម ដ លជ កន ល ង ផ ទ ក ព ត ម ន ដ ល ទ ក ទង ទ ន ង ស ទ ធ របស ស ត រ ស រឡ ញ ស ត រ ប រស ស រឡ ញ ប រស អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ("LGBT") ន កម ព ជ ។.. រប យ ក រណ អ ព ទ រសព ទ ទ ន ក ទ នង ព ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក ក ន ង ឆ ន ២០១២ ន ង ក ល ប បវត ត ករណ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-31.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ប រច ឆម ស ន គម រ ង ស ទ ធ បង ហ ញ អ ព ស ថ ត ដ ល ទទ ល ប ន ព ទ រសព ទ ទ ន ក ទ នង ព ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក សម រ ប ឆ ន ២០១២ ន ង ករណ ម យ ច ន ន ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ស ខ ន ៗ ដ ល ត រ វ ប ន រ យក រណ ត ម រយ ទ រសព ទ ន ។ ក រ ច ញ ផ ស យ ន ក ផ តល ទ ដ ឋ ភ ព រ ម ន ព រ ត ត ក រណ ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ក ន ង គ រ ន ក រ ប រ រព ធ ទ វ ស ទ ធ មន ស ស អន ត រជ ត (“ទ.. អ” ) ន ក ន ងព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ព រម ទ ង ក ច ច ខ ត ខ ថ ម ប ផ ត ម យ របស គម រ ង ស ទ ធ ក ន ង ក រ ចង ក រង ក ល ប បវត ត ន បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ផង ដ រ ។.. ក រ ល ក ឡ ង អ ព គម ល ត រវ ង ក រ ប ត ជ ញ ច ត ត ន ង ភ ព ជ ក ស ត ង.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-08-03.. ន ថ ង ន គម រ ង ស ទ ធ ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន រ ង រ ល ព រខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ទ ៥ ដ យ ម ន ច ណង ជ ង ថ “ក រ ល ក ឡ ង អ ព គម ល ត រវ ង ក រ ប ត ជ ញ ច ត ត ន ង ភ ព ជ ក ស  ...   រ ស ខ ន គ ក រ ផ សព វផ ស យ ថ ម ៗ ន វ ផ នទ ន ករណ រ ល ភ ប ព ន មក ល អ នកស រព ត -ម ន ន ង មរណ ភ ព របស សកម មជន បរ ស ថ ន ល ក ឈ ត វ ទ ធ ហ យ ដ ល ប រធ ន បទ ទ ង ព រ ន បង ហ ញ ព ភ ព គ រ ថ ន ក ប ផ ត ន ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ប រទ ស កម ព ជ ។.. រ ប រ ង ថ ម ន គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស ក ណ ៤.. ០.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-27.. Sithi ម ន ន យ ថ ជ ខ មរ ភ ស ថ " ស ទ ធ " ។ គម រ ង ស ទ ធ ម ន គ ល ប ណង បង ក ន ក រ យល ដ ង ន ង ច ណ ដ ង អ ព ស ទ ធ មន ស ស (ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ) ន ង ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។ ក រ ប ព ម ព ផ ស យ ល ក ទ ៣ ន ព រ ត ត ប ត រ ព ត ម ន ម ន ច ញ ផ ស យ រ ង រ ល ព រ ខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ន ផ ត ត ល ក រ បង ក ត គ ហ ទ ព រ ស ទ ធ មន ស ស sithi.. org សម ទ ធ ផល របស គម រ ង ស ទ ធ មក ដល បច ច ប បន ន ព រម ទ ង រ ប រ ង ថ ម ន ង ត ន ទ ដ ណ រ ក រ ន sithi.. org ក ណ ៤.. ០ ។.. ពហ យ ទ ធ វ ធ ដ ម ប ក រ ព រ ន ង ល ក ស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-30.. ថ ង ន ទ ៣០ ខ មករ ២០១២ មជ ឈម ណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ) គម រ ង ស ទ ធ ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ច ញ ផ ស យ រ ល រ ល ព រ ខ ម តង ល ខ ២ ដ ល ម ន ច ណង ជ ង ថ “ពហ យ ទ ធ វ ធ ដ ម ប ក រព រ ន ង ល ក ស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ”។ ក រ ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត បត រ ល ក ន ន ង បង ហ ញ ព ពហ យ ទ ធ វ ធ ដ យ ព ន ត យ ល ក រង រ គម រ ង ស ទ ធ ន ម.. ន ង សកម មជន ដ ល ត រ វ ប ន បណ ត បណ ត ល ត ម រយ គម រ ង ន ក ន ង ក រ ដ ស រ យ បញ ហ ទ ង ន ន ង ជ រ ញ ឲ យ ម ន ក រ គ រព ទ ល ស ទ ធ ដ ធ ល ក ន ត ប រស រ ឡ ង ។.. គ ហទ ព រអ ព ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ៖ Sithi.. org.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-14.. "ព រ ត ត ប ត រព ត ម នស ទ ធ " ម នគ លប ណងន ងផ តល ពត ម នព របកគ ហ ញន ក រង រន ក រឃ ល ម ល ន ងក រចងក រងឯកស រ។ ព រ ត ត ប ត តព ត ម នន ន ងផ តល ជ នន វខ ល មស រផ ស ងៗគ ន ដ ល ក ណត ដ យលទ ធផលន គម រ ង ប ន ត ផ ត តស ខ ន ទ ល ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ងស ទ ធ នយ ប យ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=newsletter.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ប ក ឲ យ ប រ ប រស ជ ផ ល វ ក រ ន វ មជ ឈមណ ឌល បច ច ក វ ជ ជ សម រ ប ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-03 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ជ ស ឡ ង ន កម មវ ធ ជជ ក ព ភ ក ស ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព "ម.. ក ប ក ឲ យ ប រ ប រស ជ ផ ល វ ក រ ន វ មជ ឈមណ ឌល បច ច ក វ ជ ជ សម រ ប ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ " ក ល ព ថ ង ទ ០៣ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣។ វ គ ម នក ន ង កម មវ ធ ន គ ល ក ឡ ច វណ ណ មន រ ត សម របសម រ លគម រ ង ស ទ ធ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។.. ព រ ត ត ក រណ បច ច កវ ទ យ របស Google 2013 ន កម ព ជ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-10-23 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យ ម.. ន ថ ង ទ ១០ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ គម រ ងស ទ ធ ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "ព រ ត ត ក រណ អ ព បច ច កវ ទ យ របស Google 2013 ន កម ព ជ "។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ឡ ញ ស មឌ ប រធ ន បណ ត ញ បច ច កវ ទ យ Google ន កម ព ជ (GDG Phnom Penh) ន ងល ក ព ជ រ វ រ ប រធ ន Google Business Group Phnom Penh (GBG Phnom Penh)។.. ស ទ ធ ហ ប ន ង វគ គ បណ ត បណ ត ល អ ព កម មវ ធ ក ន ង ប រព ន ធ ប រត បត ត ក រ ល ទ រស ព ទ Android.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-08-21 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ជ ស ឡ ង ន ក រព ភ ក ស ផ ស យ ផ ទ ល ល ប រធ នបទ " ស ទ ធ ហ ប ន ង វគ គ បណ ត បណ ត ល អ ព កម មវ ធ ក ន ង ប រព ន ធ ប រត បត ត ក រ ល ទ រស ព ទ Android" ដ លម ន វ គ ម ន ច លរ ម គ ៖ ល ក ឡ ច វណ ណ មន ត រ សម របសម រ ល គម រ ង ស ទ ធ ន ង ល ក ស ន ត ង ន មន ត រ អភ វឌ ឍន គ ហទ ព រ ក លព ថ ង ព ធ ទ ២១ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ។.. ប រស ទ ធភ ព ន បណ ត ញ សង គម ន ក ន ង យ ទ ធន ក រ ប ឆ ន ត ជ ត.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-07-18 ស ថ ត ក ន ង ហ ឡ វ អ អ.. ល ក ឡ ច វណ ណ មន ត រ សម របសម រ ល គម រ ង  ...   ព ជ ន ង ល ក អ ង វណ ណ អ នកជ ន យក រ អង គក រ សង គម ស វ ល ន វ ទ យ ស ថ ន ប កទ ល យ ។.. ឥទ ធ ពល បណ ត ញ សង គម ន ក ន ង យ ទ ធន ក រ ប ឆ ន ត ជ ត.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-07-11 ស ថ ត ក ន ង ហ ឡ វ អ អ.. ល ក ឡ ច វណ ណ មន ត រ សម របសម រ ល គម រ ង «ស ទ ធ » របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង កញ ញ ក វ គ ន ឡ អ នក ប រ ក ស ខ ង ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ជ អ នក សរស រ គ ហទ ព រ ប ល ក (blog) ន យ យ ថ ទ ង អ នក ប ឆ ន ត ន ង គណបក ស នយ ប យ ប ន ប រ ប រ ស បណ ត ញ សង គម ជ ព ស ស Facebook ទ ក ទង ន ង រ ង នយ ប យ ក ន ត ច រ ន។ (ស ង ស ផ ត, ហ ឡ វ អ អ ព ស ស, វ ស នត ន, ១០ កក កដ ២០១៣).. ក រ ហ ត ក រ ន ង បទ ព ស ធ ក រង រ ជ ក ស ត ង ន គម រ ងស ទ ធ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-06-19 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ថ ង ទ ១៩ ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ម យ ក រ ម ប រធ ន បទ ស ត ព “ក រ ហ ត ក រ ន ង បទ ព ស ធ ក រង រ ជ ក ស ត ង ន គម រ ង ស ទ ធ ”។ ន ក ន ង ក ច ច ព ភ ស ន ម ន ក រ ច លរ ម ព វ គ ម ន ច ន ន ព ររ ប គ ល ក ល ម វ ទ ធ អ នកហ ត ក រ ខ ងផ ន ក ព ត ម នវ ទ យ (IT) ន ង កញ ញ ប រ ក ក វគង គ អ នកហ ត ក រ ខ ង ផ ន ក ឃ ល ម ល ប រព ន ធផ សព វផ ស យ (Media Monitor)។ ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ន គ ចង បង ហ ញព អត ថប រយ ជន ន ក រ ហ ត ក រ ដ ល ធ វ ឲ យ អ នកហ ត ក រទទ ល ប ន ន វ ច ន ដ ង ច ន ធ វ ន ងអ ចពង រ ងន វសមត ថភ ពផ ទ ល ខ ល ន ក ន ង ក រ ប ព ញ ក រង រ ទ ត ម ម ខជ ន ញ របស ខ ល ន ន ង គ រ ង ដ លខ ល នប ន ធ វ ហ យ ន ង ក រ ច ករ ល ក ព បទ ព ស ធ ផ ទ ល ខ ល ន របស វ គ ម ន ទ ងព ររ ប ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507