www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. សម ល ង.. វ ដ អ.. ព រ ត ត ក រណ.. ក រង រ.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក.. Mr.. Buth Reaksmey Kongkea, PPP's journalist, speaks to the press after questioning.. ន ថ ង ទ.. ធ វ ន.. Military Court.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ.. 2012-12-24.. On 24 December, 2012, Mr.. Buth Reaksmey Kongkea, a journalist of the Phnom Penh Post, appears at the Military Court following  ...   Cambodia (AFEC), and winner of the Reebok Human Rights Award for his civil society campaign for freedom of expression and for the release of human rights advocates imprisoned for criticizing the Cambodian government.. His work largely focuses on protecting freedom of expression, information and assembly in Cambodia.. បទបង ហ ញព ព នរង វ ន ISIF.. 2011-10-12.. ព នរង វ ន ISIF ប រច ឆ ន ២០១១ ស វ ងរកឃ ញ ន ងទទ លស គ ល ន វអ នកដ លម នគ ន តច ន ប រឌ ត ផ ន កបច ច កវ ទ យ ទ រគមន គមន ដ លប នបង ក តដ ណ ស រ យដ លប រកបដ យគ ន តច ន ប រឌ ត ច ព សង គម ន ងក រអភ វឌ ឍន ស ដ ឋក ច ចន ត បន អ ស ប ស ហ វ ច។.. ល ខ ត បករណ គត យ ត តប រទ សកម ព ជ ដ ក ក រ តល អង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល.. ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. 2011-08-24.. ល កអ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នម នប រស សន ថ ប រស នប ច ប ប ន ត រ វប នអន ម តន ក ន ងទ រង បច ច ប បន ន ន មន ស សគ រប រ បន ងត រ វប ត បង ប រយ ជន ត ងព សង គមស វ លដល អ នកវ ន យ គ ន ដ លក ព ងត ម នក រច ប អ រម មណ មកល ប រទ សកម ព ជ រ មទ ងប រជ ជនកម ព ជ ដ លធ វ ក រន ក ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល ន ងសម គមន ផ ស ងៗផងដ រ។.. សកម មជនដ ធ ល ន ងមន រ ត ស ទ ធ មន ស សន យ យអ ព បញ ហ ដ ធ ល.. ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធមន ស សកម ព ជ.. 2011-08-16.. សកម មជនដ ធ ល ប រហ លជ ត១០០ន ក មកព ខ ត តក រ ងម យច ន ន ន ងមន រ ត ស ទ ធ មន ស សប នមក ជ បជ គ ន ដ ម ប ន យ យអ ព បញ ហ ដ ធ ល ដ លក ព ងត ក តម នន ក ន ងប រទ សកម ព ជ ។ ក រជជ កអ ព បញ ហ ដ ធ ល ត រ វប នធ វ ឡ ងន ក ន ងសន ន ស ទស រព ត ម នម យន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធកម ព ជ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញក លព ថ ង ទ ១៥ ខ ស ហ ឆ ន ២០១១ ដ យម នក រច លរ មព ត ណ ងប រជ ពលរដ ឋដ លក ព ងត ម នបញ ហ ដ ធ ល ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=video.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=event/event.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ម ថ ល ង អ ណរ អគ ណ ច ព ក រច ប អ រម មណ ច ល រ ម ម.. ក ក ន ងក រ ល ក កម ពស ន ង ក រព រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង គ រព ស ទ ធ  ...   ត ន ទ ម ន ប រ ក ប វត ស ន ង គ ម ន ប រ ក ប វត ស ត រ វ ប ន ផ សព វផ ស យ ន ទ ន ។.. ID.. Job Title.. Position.. Deadline.. 1.. Internship Opportunity.. IT Intern, Documentation and Media Monitor Intern.. 2014-01-22..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=jobs.php&id=3&pro=SITHI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR ផ សព វផ ស យផ នទ អន តរកម ម ក ន ងក រល កកម ពស ក រយល ដ ង ជ វ ញក រព រ យប រម ភ របស សហគមន កម ព ជ.. គ ហទ ព រដ មអ ព ល, 2011-11-27.. ដ ម ប ធ វ ឲ យព ត ម នព ក ព ន ធន ងវ ទ ក ស ធ រណ ឲ យក ន ត ង យស រ លក ន ងក ររកអ ន ន ងជ យល ក កម ពស ក រយល ដ ងជ វ ញស ចក ត ព រ យ ប រម ភ របស សហគមន ជ ព ស សក ន ងបរ បទជម ល ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (CCHR) ប នច ញផ ស យផ នទ អន តរកម ម បង ហ ញព វ ទ ក ស ធ រណ ដ លរ បច ឡ ងដ យ CCHR ។.. ប រជ ជន សហគមន ព រ ឡង ដ រ ច ល ក ន ង ព រ ដ ម ប ត រ តព ន ត យ ក រ ក ប ព រ ឈ អន ធ បត យ យ.. ខ មរភ ស , 2011-11-06.. ល ក ជ ម ស វ ធ ត ណ ង មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ប ន ត មដ ន ដ ណ រ ក រក ប ព រ របស សហគមន ប ន បញ ជ ក ប រ ប ត ម ទ រស ព ទ មក ថ ម ន ក រ ក ប ប ផ ល ញ ព រ ឡង យ ង អន ធ បត យ យ ន ព ល ន ។ អ ច ង ហ យ ទ ប ត ណ ង សហគមន ន គ ន ច ល ព រ ដ ម ប ទប ស ក ត ទង វ ខ ស ច ប ប ន ។.. សហគមន ព រ ឡង ព ខ ត ត ៤ ធ វ សកម មភ ព ទប ស ក ត ក រ ក ប ប ផ ល ញ ឈ.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2011-11-05.. អ នក សម របសម រ ល គម រ ង វ ទ ក ស ធ រណ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ល ក ឈ ម ស វ ធ ដ ល ប ន ឃ ល ម ល ក រ ធ វ ដ ណ រ របស ក រ ម សហគមន ន ប ន ថ ល ង ថ អង គក រ ន ប ន ដ ក មន ត រ ឃ ល ម ល បង ក រ ខ ល ច ម ន ករណ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស។.. សហគមន ព រ ឡង រ ប រយ ន ក ធ វ សកម មភ ព ទប ស ក ត ក រក ប ឈ ខ សច ប ប.. រស ម កម ព ជ , 2011-11-04.. ត ម ស ចក ដ ប រក ស ព ត ម ន ច ថ ង ទ ៤ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១១ ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន  ...   ល ម ន ច ណ ង ជ ង ថ ពង រ ង ដ ណ រក រ ប ឆ ន ត ន ង លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ។ ជ រប យក រណ ដ ល ន យ យ ព វ ទ ក ស ត ព ល ហ ល ទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ក រប ឆ ន ត ។.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ៖ លទ ធ ប រ ជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ធ ល ក ច ន ឆ ន ២០១០.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-09-15.. ន ក ន ង ស ច ក ត ប រក ស ព ត ម ន របស ម ជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ច ញ ផ ស យ ច ថ ង ប រ រព ធ ទ វ លទ ធ ប រជ ធ ប ត យ យ ន ប ន សរ ស រ ថ យ ង ត ម ក រ ដ ក ន ធ វ វ ទ ក ស ត ព ក រ ប ឆ ន ត ន ង ល ហ ប រជ ធ ប ត យ យ របស មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ប ព ថ ង ទ ២១ ខ ត ល ដល ថ ង ទ ២ ខ ធ ន ឆ ន ២០១០ កន លង ទ ដ ល ធ វ ន ខ ត ត- ក រ ង ម យ ច ន ន ដ ច ជ រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ខ ត ត ត ក វ ខ ត ត រតន គ រ ។.. សង គម ស វ លជ ត ន ង អន តរ ជ ត ថ ក ល ទ ស អ ជ ញ ធរ ខ ត ត ក ពង ធ រ ង រ រ ង ក រ ស ដ ង មត.. សម ល ងប រជ ធ បត យ យ, 2011-09-09.. អង គក រ អន តរ ជ ត ស ខ ន ៗ ច ន ន ៣ ន ង អង គ ក រ ផ ន ក ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ស រ ក ច ន ន ៣ ទ ត ន ថ ង ស ក រ ន ប ន ច ញ ស ចក ត ថ ល ង ក រណ ព រម ៗ គ ន ម យ ដ យ ថ ក ល ទ ស ស កម ម ភ ព របស អ ជ ញ ធរ ស រ ក សណ ត ន ខ ត ត ក ពង ធ ដ ល រ រ ង វគ គ បណ ត បណ ត ល របស មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស សក ម ព ជ ម ន ឲ យ បង រ ន ពលរដ ឋ អ ព ច ប ប ន ង ស ទ ធ ក រព រ បរ ស ថ នព រ ឡង ក ន ង សប ត ហ ន ។.. Previous.. 2.. 3.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=PFP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ រ បច វ ទ ក ស ធ រណ ម យ ក ន ង ខ ត ត ស ទ ងត រ ង ស រ ប សហគមន មក ព ជ វ ញ ត បន ព រ ឡង.. ស ច ក ត ប រក ស ព ត ម ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-13.. ន ថ ង ទ ១៦ ខ ធ ន ឆ ន ២០១១ ប រជ សហគមន មកព ប នខ ត ត រ មម ន ខ ត តក ពង ធ ក រច ព រ វ ហ រ ន ងខ ត តស ទ ងត រ ង ន ងជ បជ គ ន ក ន ងវ ទ ក ស ធ រណ ម យ ដ លរ បច ឡ ងដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ងភ ម មន ឃ អន លង ជ រ ស រ កថ ឡ បរ វ ត ខ ត តស ទ ងត រ ង។ វ ទ ក ន ន ងផ តល ឳក សស រ ប សហគមន ដ ម ប សម ត ងក រព រ យប រម ភជ វ ញក រក ប ឈ ន ងក រឈ សឆ យដ ន ត បន ព រ ឡង ។ បញ ហ ទ ងន ប នធ វ អ យប ព ល យ ងខ ល ងដល ជ វភ ពរស ន របស ប រជ ពលរដ ឋទ ងប នខ ត តន ជ វ ញត បន ន ។.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ច ញផ ស យផ នទ អន តរកម ម ដ ម ប ជ យល កម ពស ក រយល ដ ងជ វ ញស ចក ត ព រ យប រម ភរបស សហគមន ន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-27.. ន ថ ង ន ទ ២៧ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (ម.. ក) ដ លជ អង គក រ ម នម នរដ ឋ ភ ប ល ឯករ ជ យ ន ងម នច លបក សសម ព ន ធ ធ វ ក រដ ម ប ល កកម ពស លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ងក រគ រពស ទ ធ មន ស សន កម ព ជ ម នស ចក ត ស មនស សដ ម ប ប រក សព ក រប ព ម ពផ ស យផ នទ អន តរកម មបង ហ ញព វ ទ ក រស ធ រណ ដ លរ បច ឡ ងដ យ ម.. ក ជ សកម មភ ពម យ ន គម រ ងវ ទ ក ស រធ រណ ។ ម.. ក សង ឃ មថ ផ នទ ន ប នធ វ ឲ យព ត ម នព ក ព ន ធន ង វ ទ ក ស ធ រណ ក ន ត អ ចង យស រ លក ន ងក ររកអ ន ន ងល កកម ពស យល ដ ងជ វ ញស ចក ត ព រ យ ប រម ភរបស សហគមន ជ ព ស សក ន ងបរ បទជម ល ដ ធ ល ។.. ម.. ក ច ញផ ស យរប យក រណ ត រ តព ន ត យទ ល ដ ណ រក រប ឆ ន តន ងក រអន វត តលទ ធ ប រជ ធ បត យ យន កម ព ជ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-09-15.. រប យក រណ ន គ ជ លទ ធផលន ក រអន វត តគម រ ង វ ទ ក ស ត ព ល ហប រជ ធ បត យ យ ន ងក រប ឆ ន ត ដ លឧបត ថម ភដ យ កម មវ ធ អភ វឌ ឍន សហប រជ ជ ត (ហ ក ត ថ យ អ នឌ ភ )ក ន ងគ លប ណងធ វ ក ររ ម ជ ម យអ នកព ក ព ន ធម យច ន ន រ មទ ងអ នកធ វ ក  ...   ន សហក រ គ ន ជ ម យ កង កម ល ង នគរប ល ប រដ ប ដ យ ក ភ ល ង អ ក ៤៧ ប ន ច អន តរ គមន ដ ម ប រ រ ង កម មវ ធ វគ គ បណ ត បណ ត ល ដ ល រ ប ច ឡ ង ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ង អង គក រ ក រព រ ធនធ ន ធម មជ ត (អ.. ធ.. ធ) ក ន ង ឃ ម ន រ ទ ធ ស រ ក សណ ត ន ខ ត ត ក ពង ធ ដ យ ប ន គ រ ម ច ប ខ ល ន អ នក រ ប ច កម មវ ធ ប រស ន ប វគ គ បណ ត បណ ត ល ន ន ត បន ត ។ ដ យ ស រ ត គ ម ន ក រ ច ប ខ ល ន ណ ម យ ក ត ឡ ង មន រ ត រដ ឋ ភ ប ល ន ង កម ល ង នគរប ល ប ន ថតរ ប ប គ គល ណ ដ ល ប នប ង ច លរ ម ក ន ង វគ គ បណ ត បណ ត លន រ មម ន ប រជ ពលរដ ឋ សហគមន ដ ល រង ផល ប ព ល ព ក រ ប ផ ល ញ ព រ ឈ ក ន ង ព រ ឡង ជ បន តបន ទ ប ឬ ក ជម ល ដ ធ ល ដទ ទ ត ន ង អ នក រ ប ច កម ម វ ធ ន ង ប គ គល ដ ល ប ន ច លរ ម ក ន ង វគ គ បណ ត បណ ត ល ន ក ន ង ឋ ន ជ អ នក សង ក ត ក រណ ។.. ក រច ទប រក ន ព បទញ ញង ន ងក រគ រ មក ហ ងច ព ម.. ក ន ង អ.. ធ គ គ ម នម លដ ឋ នគត យ ត ត ត ជ ភស ត ត ងបន ថ មដ លបង ហ ញព ក របង រ ក បសង គមស វ ល.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-09-06.. ន ថ ង ទ ០៦ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១១ ន ក ន ងទ ព រស រព ត ម ន ឌ ខ មប ឌ ដ ល ប នរ យក រណ ថ អ ជ ញ ធរខ ត តក ពង ធ ន ងស វ ងរកឲ យម នក រផ អ កដ ណ រក ររបស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ន ងអង គក រ ធនធ នធម មជ ត ដ យស រត អង គក រទ ងព រក ព ងត ធ វ ក រញ ញង ត មរយ ក រផ តល វគ គបណ ត បណ ត ល ស ត ព ស ទ ធ មន ស សដល សហគមន ដ លទទ លរងផលប ព ល ព ក រប ផ ល ញព រ ឡង ជ បន តបន ទ ប ។.. ស ក ខ ស ល ប ក សរ ប លទ ធផល ន វ ទ ក រ ព ភ ក ស ស ត ព ក រ ប ឆ ន ត ន ង ល ហ ប រជ ធ បត យ យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-12-06.. ច ប ត ង ព ខ ត ល ម ក មជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ស ធ រ ណ ច ន ន ៤ល ក ស ត ព ដ ណ រ ក រ ប ឆ ន ត ន ង ល ហ ល ទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ន ត ម ខ ត ត ន ង រ ជ ធ ន..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_release.php&id=3&pro=PFP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រអ ភ វ ឌ ឍ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-01-25.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក រ ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍន ន ក ន ង ភ ម ប ទ ត ឃ ប ស រ ស រ ក ព ជ រ ដ ខ ត ត ម ណ ឌ ល គ រ ក ល ព ថ ង ទ ២ ៥ ខ ក ម ភ ឆ ន ២ ០ ១ ០ ។.. វ ទ ក រស ធ រ ណ រ ប ស ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ន ភ ម ស អ ង ឃ ម ន រ ទ ធ ស រ ក ស ណ ត ន ខ ត ត ក ព ង ធ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-03-18.. ម ជ ឈម ណ ឌ លស ទ ធ មន ស សក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អភ វ ឌ ឍ ន ក ន ង ភ ម ស រ ង ឃ ម ន រ ទ ធ ស រ ក សណ ត ន ខ ត ត ក ព ង ធ ក លព ថ ង ទ ១ ៨ ខ ម ន ឆ ន ២ ០១ ០ ។.. ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប នរ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ ន ក ន ង ភ ម ស រ ង ឃ ម នរ ទ ធ ស រ ក ស ណ ត ន ខ ត ត ក ព ង ធ ក លព ថ ងទ ១ ៨ ខ ម ន ឆ ន ២ ០ ១ ០ ។ ច ន ន ប រជ ព ល រដ ឋ ច ល រ មម ន ៤ ២ ០ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ៨២ ន ក ន ង វ គ ម ន ច ល រ ម ច ន ន ៦ ន ក.. ស ទ ធ ម  ...   រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រអ ភ វ ឌ ឍ ន ន ក ន ង ភ ម ក រស ង ឃ ទ កជ រ ស រ ក ត ប រ ខ ត ត ក ព ង ច ម ក លព ថ ង ទ ២ ៩ ខ មករ ឆ ន ២ ០ ១ ០ ។ ច ន នប រ ជ ព ល រ ដ ឋ ច ល រ ម ម ន ៣២ ៧ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ១ ០៤ ន ក ន ង វ គ ម ន ច លរ ម ច ន ន ៣ ន ក.. ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-12-30.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ មន ស សក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ អភ វ ឌ ឍ ន ន ក ន ង ព រ ង ឃ ជ ក រ ង ស រ កជ ក រ ង ខ ត ត ស ម រ ប ក លព ថ ង ទ ៣ ០ ខ ធ ន ឆ ន ២ ០ ០ ៩ ។ ច ន ន ប រ ជ ព លរ ដ ឋ ច ល រ ម ម ន ៣ ២ ៥ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ៨ ៣ ន ក ន ង វ គ ម ន ច លរ ម ច ន ន ៨ ន ក.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-09-05.. ក ល ព ថ ង ទ ០ ៥ ខ ក ញ ញ ឆ ន ២ ០ ០ ៩ ម ជ ឈម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ស ធ រ ណ ម យ ស ថ ត ន ភ ម ក ព ង ត រ ឡ ច ក រ ម ឃ ក ព ង ត រ ឡ ច ស រ ក ក ព ង ត រ ឡ ច ខ ត ត ក ព ង ឆ ន ង ។ ប រ ជ ពល រ ដ ឋ ច ន ន ១ ០ ៥ ន ក វ គ ម នច ល រ ម ច ន ន ៤ រ ប រ ម ម ន អ ជ ញ ធ រ ម ល ដ ឋ ន ត ណ ង រ ស រ ត ន ង អ ង ក ក រ ផ ស ង ទ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=PFP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស គ រ ង វគ គបណ ត បណ ត លន ងវ ទ ក សធ រណ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-08-24 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យវ ទ យ ស ប ក រឃ ម.. ន ថ ង ស ក រ ទ ០៣ ខ ស ហ ឆ ន ២០១២ កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ន ងព ភ ក ស ល ប រធ នបទ "ផលវ ប ន ងក រប រឈមរបស សកម មជនក រព រ ស ទ ធ មន ស សន ងសហគមន ក រព រព រ ឈ " កម មវ ធ ន ន ងធ វ ក រផ ស យផ ទ ល ត មរយ:វ ទ យ អ ហ វអ ម១០៥ម ហ ក ហ ត ច ប ព ម ង១១:០០ព រ ក ដល ១២:០០ថ ង ត រង ។ ល កឈ ម ស វ ធ មន ត រ សម របសម រ លគម រ ងវគ គបណ ត បណ ត ល ន ងវ ទ ក ស ធ រណ ជ វ គ ម ន ន ង កញ ញ ស ង ស រ ភ ព ជ អ នកសម របសម រ ល។.. បញ ហ អ ស ន ន ងសម ទ រច នខ ងត ប ង.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-08-16 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យវ ទ យ វ អ ឌ.. ថ ង ទ ១៦ស ហ ខ ឆ ន ២០១២ ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (ម.. ក) ប នធ វ ក រវ ភ គប រច សប ត ហ អ ព បញ ហ អ ស ន ន ងសម ទ រច នខ ងត ប ង ។.. ផលវ ប ន ងក រប រឈមរបស សកម មជនក រព រ ស ទ ធ មន ស សន ងសហគមន ក រព រព រ ឈ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-08-03 ស ថ ត ក ន ង ករ យ ល យវ ទ យ ស ប ក រឃ ម ១០៥MHz.. on Friday 03 Aug 2012, the theme of Human Rights Radio Talk Show today is "Difficulty and Risk of activist or Human Rights Defenders activist and Forest Community" This program will be aired via Radio FM105 MHz from 11:00am to 12:00 pm.. Mr Chhim Savuth, project coordinator "Community Trainings and Hearings" is the speaker and Miss Seng Sreypeap is the moderator.. វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព “ស ទ ធ មន ស ស ន ង ច ប ប ” ខ ត តព រ វ ហ រ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-07-12 ស ថ ត ក ន ង ភ ម បដ វត តន ឃ ត រ ច ស រ កជ យស ន ខ ត តព រ វ ហ រ.. ថ ង ទ ០៩ ខ កក កដ ឆ ន ២០១២ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នរ បច វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព “ស ទ ធ មន ស ស ន ង ច ប ប ” ន ច ណ ចវត តបដ វត តន  ...   ក ឈ ម ស វ ធ អ នក សម របសម រ ល គម រ ង វ ទ ក រ ស ធ រណ ន ង បណ ត បណ តល ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ឲ យ ដ ង ថ សកម មជន ព រ ឈ មក ព ឃ ច ន ន ៥ ម ន ឃ ស រ ច , ឃ ស ស ម, ឃ ២ ធ ន , ឃ ស វយ ជ រ ន ង ឃ ស ន ល ប រម ណ ជ ត ព ររយ ន ក ន ព រ ក ថ ង ទ ២១ ខ ក ម ភ ន ប ន ប រម ល ផ ត គ ន ធ វ ដ ណ រ ច ល ក ន ង ព រ ជម រក សត វ ស រ ក ស ន ល ខ ត ត ក រច ។.. សង គម ស វ ល រ គន អ ជ ញ ធរ ឃ ដង ក ប ត ដ ល ម ន ឲ យ ធ វ ក រ ផ សព វ ផ ស យ ច ប ប ព រ ឈ.. ក ក លព ថ ង ទ 2011-09-07 ស ថ ត ក ន ង ឃ ដង ក ប ត ស រ ក ស ណ ត ន.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នធ វ ក ររ គន ច ព អ ជ ញ ធរ ឃ ដង ក ប ត ស រ ក ស ណ ត ន ខ ត ត ក ពង ធ ដ ល ម ន ប នអន ញ ញ ត ឲ យ ម នក ច ច ប រ ជ ម យ ម ន រយ ព ល ព រ ថ ង ដ ល ន ង ប រ ព រ ត ត ទ ច ប ព ថ ង ន ដ ម ប ផ សព វ ផ ស យ ស ត ព ក រ បង ក ន ក រ យល ដ ង ព ច ប ប ន ង ក ច ច ក រ ព រ ព រ ឈ ក ន ងទ ត ង វត ត គ រ ប ព វ ត រ ម ឬទ ត ង ណ ម យ ក ន ង ភ ម ស រ វ ល ។.. ច ប ប ស ត ព ក រធ វ ប ត កម មដ យសន ត ភ ព(ច ប ប ប ត កម ម).. ក ក លព ថ ង ទ 2011-08-09 ស ថ ត ក ន ង មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ម នស ចក ដ ព រ យប រម ភម យច ន ន ច ព ច ប ប ប ត កម មបច ច ប បន នដ ត រ វប ន អន វត តខ ស ន ងបកស រ យខ ស។ ច ប ប ដ លប នត រ វច ត ច ណ ត ថ ន ក ពណ ប តង គ អ ចទទ លយកប នទ ងស រ ងក ន ងគ ន ត មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប រស នច ប ប ន ត រ វអន វត តដ យត រ មត រ វ។.. 4..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=PFP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ សអភ វឌ ឍ.. ខ ត ត ស វ យ រ ង on.. ដ ម ប ផ តល ឱក សដល ប រជ ពលរដ ឋត មសហគមន ល កឡ ងព ទ ក ខកង វល របស ព កគ ត ទ ក ន ត ណ ងរស ត រ អ ជ ញ ធរម លដ ឋ ន ន ង ត ណ ងស ថ ប នព ក ព ន ធផ ស ងៗ ដ ម ប ស វ ងរកដ ណ ស រ យដ យសន ត វ ធ ។.. ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ អភ វឌ ឍ.. ខ ត ត ក ពង ស ព on.. ខ ត ត ក រច on.. ដ ម ប ផ តល ឱក សដល ប រជ ពលរដ ឋត មសហគមន ល កឡ ងព ទ ក ខកង វល របស ព  ...   ម រ ប on.. ដ ម ប ផ តល ឱក ស ដល ប រជ ពលរដ ឋ ត ម សហគមន ល ក ឡ ង ព ទ ក ខ កង វល របស ព ក គ ត ទ ក ន ត ណ ង រស ត រ អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ន ង ស ថ ប ន ព ក ព ន ធ ផ ស ង ទ ត ដ ម ប ស វ ង រក ដ ណ ស រ យ ដ យ សន ត វ ធ ។.. បណ ត បណ ត ល ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស.. ខ ត ត ព រ វ ហ រ on.. បង ក ន ក រ យល ដ ង ផ ន ក ស ទ ធ មន ស ស ន ង ច ប ប.. ខ ត ត ក ពង ធ on..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=event/event.php&id=3&pro=PFP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ.. ស ទ ធ អ នក ស រល ញ ភ ទដ ច គ ន ក ជ ស ទ ធ មន ស ស.. ក ស តរស ម កម ព ជ , 2011-12-12.. មន រ ត មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ថ ល ង ថ ស ទ ធ អ នកស រឡ ញ ភ ទដ ចគ ន ជ ស ទ ធ មន ស ស ហ យ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ម ន ស ទ ធ រស រ ន ក ន ង សង គម ដ ច មន ស ស ដទ ទ ត ដ រ ។.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ទ រ គ ល ក រណ អ នក ស រ ល ញ ភ ទ ដ ច គ ន.. ស ឡ ង ប រជ ធ បត យ យ, 2011-06-21.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស  ...   ស ញ ញ ណ យ នឌ រ ន ង គ ទ រ ន វ ស ទ ធ ស ម គ ន ស រ ប មន ស ស ទ ង អស ដ យ ម ន គ ត ព ន ន ន ក រ ភ ទ ។.. ទ វ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន ន ភ ន ព ញ.. វ ទ យ អ ស ស រ , 2011-05-19.. ល ក អ វ រ ប រធ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ហ ក ត ជ ភ ស អង គ ល ស ថ CCHR ម ន ប រស សន ថ ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន ន ង អ នក ប ដ រ ភ ទ បច ច ប បន ន ប ន រង ក រ ឈ ច ប ដ យ ស រ ក រ រ សអ ង ក រ រ ល ភ ប ព ន ហ យ ជ ង ន ទ ទ ត គ ព កគ ប ន រង ន វ អ ព ហ ង ស ផ ស ងៗ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=SOGI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក អ ព វន វ ឲ យ កម ព ជ បង ហ ញ ព ភ ព ជ អ នក ដ ក ន ដ ម ម ត ល ឆ ក ជ ត ន ង អន តរជ ត ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ស ទ ធ អ នក ស រល ញ ភ ទ ដ ច គ ន ស រល ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-16.. មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) គ ជ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ម ន ម ន ន ន ន ក រ នយ ប យ ឯករ ជ យ ម យ ដ ល ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក កម ពស ន ង ក រ ព រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង គ រព ស ទ ធ មន ស ស ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (កម ព ជ ) ស ម ស វ គមន ច ព គ ល នយ ប យ បរទ ស ដ ល រ ក ចម រ ន របស រដ ឋ ភ ប ល សហរដ ឋ អ ម រ ក ដ ម ប "ល ក កម ពស ន ង ក រ ព រ" ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រល ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ន ទ ទ ង ព ភព ល ក ហ យ ក ស ម អ ព វ ន វ ដល រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ឲ យ បង ហ ញ ព ភ ព ជ អ នក ដ ក ន ដ ម ម ត ល ឆ ក ជ ត ន ង អន តរជ ត ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ស ទ ធ អ នក ស រល ញ ភ ទ ដ ច គ ន ស រល ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ។.. ស ម ស វ គមន ច ព ស ចក ត សម រ ច របស អង គក រសហប រជ ជ ត ល ន ន ន ក រ ភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ ន ង ក រច ញផ ស យ គ លក រណ យ ក យ ក ត ជ ភ ស ខ ម រ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-06-21.. អ នកន ង ភ គ ស គន ធ រ អ នកសម របសម រ ល គម រ ង ន គម រ ង ន ន ន ក រ ភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ ( ស ជ ) ប ន អត ថ ធ ប ប យ ថ ៖.. “ ស ចក ត សម រ ច ន ង គ ល ក យ ក យ ក ត គ ព តជ ម នក រ ជ ឥទ ធ ពល ល អ ទ ល ប រទ ស កម ព ជ ហ យន ង អ វ ដ ល ក រ ម អ នក ស រល ញ ភ ទ ដ ចគ ន ប ន យល ឃ ញ ។ ទ ជ  ...   ប ល ស ខណ ក ព ង រ ករ យ ន ង ក រ ប រ រព ធ កម ម វ ធ ម ទនភ ព.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-05-19.. ន ជ ក រ វ យ ប រហ រ គ រ ឲ យ តក ស ល ត ន ង ម នអ ចទទ ល យក ប ន ទ ល មន ស ស ដ ល ម ន ម ន ក ហ ស អ វ ស ហ យ ខណ ព កគ ត ក ព ង ត រ ក រ យ ន ង សប ប យ ប រ រព ធ កម ម វ ធ ម ទ នភ ព ២០១១។ ម.. ក ផ តន ទ ទ ស សកម ម ភ ព ដ គ រ ឲ យ ស អប ខ ព ម ន ង ក ស កន ប ន ត អបអរ ស ទ ដល ប គ គល ក រង គស ល រ ន ប (Rainbow Bar) ដ យ ម ន ម ន ក រ តក ស ល ត ដ ល ត រ វ ប ន ប ភ យ ន ង ក ល ហ ន ក ន ង ក រ បន ត ក រ ប រ រព ធ កម ម វ ធ សប ត ហ ម ទនភ ព របស ព ក គ បន ទ ប ព ក រ វ ប រហ រ ន ។.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស វ គមន ទ វ អន តរជ ត ប រឆ ង ន ង ក រ រ ស អ ង អ នក ស រល ញ ភ ទ ដ ច គ ន ន ង អ នក ប ត រភ ទ ន ង ស ន ស ម ឧ យ ប រជ ពលរដ ឋ ទ ង អស ម ន ក រ គ រព ស ទ ធ អ នក ដ ល ស រល ញ ភ ទ ដ ច គ ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-05-17.. ប រទ ស កម ព ជ ប ន ម ន ក រ យល ខ ស ជ យ រ ទ ល អ នក ដ ល ស រល ញ ភ ទ ដ ចគ ន ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ថ ម ន លក ខណ ខ ស ប រ ក រត ព "មន ស ស ធម មត " ដ ច ន អ នក ដ ល ស រល ញ ភ ទ ដ ច គ ន ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ម ន ម ន ស ទ ធ ដ ច ជ មន ស ស ដទ ទ ត ទ ។ ព ល ន គ ជ ព ល ដ ល មន ស ស ទ ង អស គ រ កត ស គ ល ន ង ជ រ ប ថ អ នក ដ ល ស រល ញ ភ ទដ ច គ ន ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ម ន ស ទ ធ ដ ច ជ មន ស ស ទ ង អស គ ន ដ រ ដ ល សម ស រប ទ ង ន ង រដ ឋ ភ ប លកម ព ជ ក ន ង ក រ គ ទ រ ទ ន ង វប បធម ដ ល ម ន ក រ ទទ ល យក ន ង គ រព គ ន ទ វ ញ ទ មក ន ក ន ង សង គម។ សង គម ដ ល ម ន ភ ព ជ ន ល ន ត រ វ ប ន ពង រ ង ដ យ ភ ព ចម រ គ ន..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_release.php&id=3&pro=SOGI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ឥន ទ ធន ខ ម រ៖ ប រ ក ររ ស អ ង ទ ជ ម ទន ភ ព.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-12-31.. ន ប ន ម ន ឆ ន ច ង ក រ យ មកន ទ ង ក រ គ ទ រ ន ងភ ព សកម ម ក ន ង ក រ ក ត បន ថយ ក ររ ស អ ង ដ លក ព ង បន ត ក ត ម ន ច ព អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ស រឡ ញ ទ ងព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ (ភ.. ដ.. ព.. ប) ម នលក ខណ ប រស រ ឡ ង ក ន ង ព ភពល ក ។ ខណ ដ ល ឋ ន ជ ប រធ ន អ ស ន ជ ត ផ ត អណត ត ន ជ ឱក ស ម យ ដ ល អ សម រ ប កម ព ជ ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ម ខម ត របស ខ ល ន ត មរយ ក រ យ គយល ដល ក រ ម ភ.. ប ហ យ ន ន ង ក ល យ ជ គ រ ល អ ម យ ក ន ង ក រ ធ វ ឲ យ ប រស រ  ...   ឆ ន ២០០៦ ក រ មក រផ ត ចផ ត មគ ន តរបស គណ កម មក រអ នកច ប ប អន តរជ ត ន ង ស វ កម មអន តរជ ត សម រ ប ស ទ ធ មន ស ស ក ន ងន មសម ព ន ធអង គក រស ទ ធ មន ស ស (“គ លក រណ យ កយ ក ត ”)។ គ លក រណ យ កយ ក ត គ ជ បណ ត ន គ លក រណ ច ប ប អន តរជ ត ដ លម នគ លប ណងបញ ច ក អ ព ភ ពច ប ស ល ស អ ព បទដ ឋ នច ប ប អន តរជ ត ដ លគ រប រដ ឋត រ វគ រពត ម ដ ម ប អ អ ងន វក រចងភ ជ ប ម ត រដ ឋ នច ប ប អន តរជ ត ជ ម យន វអ វ ដ លគ រប រដ ឋ ត រ វត ស របត ម ន ង ចក ខ វ ស យ អ ព អន គតម យដ លប គ គលគ រប រ ប ម នស ទ ធ ក ត តយស ន ងស ចក ត ថ ល ថ ន រស ម គ ន ន ងដ យស រ ។ ឯកស រន អ ចអ នប នជ ភ ស អង គ ល សន : http://www.. sithi.. org/temp.. php?url=view_law.. php&&id=183..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=SOGI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507