www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. សម ល ង.. វ ដ អ.. ព រ ត ត ក រណ.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក.. ជ វភ ព ន ង ក រង រ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ន កម ព ជ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-08-07 ស ថ ត ក ន ង ម.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ជ ប ជ ម យ វ គ ម ន ល ក ន ន ស ដ រ ន យក ប រត ប ត ត អង គក រ កញ ញ (KANHANHA) ន ង កញ ញ ឈ ង រចន ( ហ ត ណ ) ជ អ នក ស ម គ រ ច ត ត មកព សហ គន ឥន ទធន កម ព ជ ជ ម យន ង ប រធ នបទ ៖ “ ជ វភ ព ន ង ក រង រ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ន កម ព ជ ” ថ ង ព ធ ទ ០៧ ខ ស ហ ។.. ក រ ស ក ស អប រ ន ង អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-07-03 ស ថ ត ក ន ង ម.. ថ ង ព ធ ទ ០៣ ខ កក កដ ន កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន មក ជ ម យ ន វ ប រធ នបទ ៖ “ ក រស  ...   ដ ល ព ភ ក ស អ ព បញ ហ របស អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ជ ប ប រទ ន ត ម គ រ ស រ សហគមន ន ង ន ក ន ង សង គម ។.. ទ វ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ឆ ន ២០១៣.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន មក ជ ម យ ន វ ប រធ នបទ ៖ “ ទ វ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ឆ ន ២០១៣” ដ ល ព ភ ក ស អ ព ប រវត ត របស ទ វ ដ លម ន វ គ ម ន អញ ជ ញ មកព បណ ត ញ ចត ម ខ ដ លជ បណ ត ញ ថ ន ក ជ ត របស អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន គ ម ន ល ក យ ស ដ ឋ ដ វ ត ល ក គង ប នថន ន ង ល ក ស ន ឌ ។.. អ ព ហ ព ព ហ ន ង អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-04-29 ស ថ ត ក ន ង ម.. ថ ង ព ធ ទ ២៩ ខ ម ស ន កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន មក ជ ម យ ន វ ប រធ នបទ ៖ “ អ ព ហ ព ព ហ ន ង អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ន កម ព ជ ” ។ ប រធ នបទ ន ស ត អ ព ជ វ ត អ ព ហ ព ព ហ របស អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ន កម ព ជ ក ន ងសង គម កម ព ជ ។ ដ យ ជ ប ជ ម យ វ គ ម ន ល កស រ ក វ ស វ ណ ណ រ ន ជ មន ត រ ន ក រស ងមហ ផ ទ ។ ន ង ល ក ថ ង ណ ន ជ អ នកសម របសម រ ល គម រ ង ន ន ន ក រ ភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។.. “ជ វ ត គ រ ស រ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន ”.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-03-25 ស ថ ត ក ន ង ស ថ ន យ វ ទ យ ស ប កឃ ម.. កម មវ ធ ន ម ន គ ល ប ណង បង ហ ញ ព ជ វ ត គ រ ស រ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ដ លទទ លប នជ គជ យ ទ ប ជ ម ន ក ររ សអ ងព គ រ ស រ ន ងសង គម។.. អន ស សន ន ង ទ ដ ឋ ភ ព ច ប ប ច ព អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-01-25 ស ថ ត ក ន ង ស ថ ន យ វ ទ យ ស ប កឃ ម.. ដ ម ប ល ក កម ពស ក រ យល ដ ង ជ ស ធ រណ ទ ក ទ ន ន ងស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ក ន ង ប ណងក ត បន ថយ ន ង ល បប ប ត ក ររ សអ ង ន ក ន ង សង គម កម ព ជ ។.. Previous.. 1.. 2.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=SOGI&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=video.php&id=3&pro=SOGI&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=event/event.php&id=3&pro=SOGI&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=cchr_news.php&id=3&pro=TMP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ម.. ក អ ព វន វ ឲ យ ម ន ក រ ត ង ត ង ច ក រម ន ស ល ក ត ខ ម រ ក រហម ជ បន ទ ន.. បទអត ថ ធ ប ប យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-12.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស (ម.. ក) ស ម បន ទរ ស ចក ត ព រ យប រម ភ របស អង គក រ សហប រជ ជ ត (អ.. ប) ច ព ក រ យ ត យ វ ក ន ង ក រ ត ង ត ង សហច ក រម ស បអង ក ត ន ស ល ក ត ខ ម រក រហម ។ ថ ង ន ស រព ត ម ន ឌ ភ ន ព ញ ប ស ត (ក រ ពន យ រ ព ល ត ង ត ង ច ក រម ប ន ធ វ ឲ យ អង គក រសហប រជ ជ ត ម ន ក រ ព រ យ ប រម ភ) ប ន រ យ ក រណ ថ អ នក ន ព ក យ របស អគ គ ល ខធ ក រល ក ប ន គ ម ន ប ន បញ ជ ក ក ន ង អ ម ល ថ អ.. ប ម ន ក រ ព រ យប រម ភ ថ អស រយ ព ល ច រ ន ជ ង ប ខ ហ យ បន ទ ប ព ក រ ល ឈប របស សហច ក រម ស បអង ក ត ល ក ស ហ វ រ ត ប ល ង ដ លឧត តមក រ មប រ ក ស ន អង គ ច ក រម ម ន ទ ន ប ន ត ង ត ងសហច ក រម ស បអង ក ត បម រ ង ឈ ម ថ ឡរ ន ក ស ព អ ន ស ម ត មក ព ប រទ ស ស វ ស ដ ម ប ជ ន ស ល ក ប ល ង ន ឡ យ ទ ។.. ក ច ច ខ ត ខ ប រ ងប រ ង ក ន ងក រ ផ អ ក ក រង រ ច ក រម ដ យ អ អ ង អ ព ក រ ខកខ ន ម នប ន អន វត ត ន ត វ ធ ដ ល ប ទ ប ង ដ យ ភ ព ខ វ ចន ល ន ក ន ង ច ប ប.. ស ច ក ត ប រក ស ព ត ម ន.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-05.. ក លព ម ស លម ញ (ថ ង ទ ៤ ខ មករ ឆ ន ២០១២) ស រព ត ម ន ឌ ខ ម ប ឌ ដ ល ប ន ច ញ ផ ស យ (" ម ធ វ ន យ យថ ៖ ដ ក ទណ ឌ ច ក រម ន ក ន ង ករណ បង ប អ ន ជ ដ នម យ ហ ន ស ន ") ថ ល ក ក ទ ដ ល ជ ម ធ វ ប ន ដ ក ព ក យ បណ ត ង ទ ឧត តម ក រ ម ប រ ក ស ន អង គ ច ក រម ច ទ ប រក ន ច ក រម ៣ រ ប ថ លម អ ង ន ង អ ព វ ន វ ឲ យ ឧត តម ក រ ម ប រ ក ស ន អង គ ច ក រម ផ ល ស ប ត រ ឬ ផ អ ក ក រង រ ច ក រម ទ ង ៣ រ បន ប រស ន ប ក រ ប រព រ ត ត ទង វ ម ន ត រ មត រ វ ត រ វ ប ន រកឃ ញ ។ ល ក ក ទ ប ន ល កឡ ង ថ ច ក រម ប ន រ ល ភ ប ព ន ក រម ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ឆ ន ២០០៧ (ក រម ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ) ន ង ច ប ប ន គណ ម ធ វ កម ព ជ ។.. សវន ក រ ព រហ មទណ ឌ ច ន ន ប រម ណ ជ ង ៥០០ ត រ វប ន សង ក ត ន ក ន ង ក រ ស ក ស អ ព ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-04.. ត មរយ ក រ សង ក ត ក រណ សវន ក រ ព រហ មទណ ឌ ជ រ ងរ ល ថ ង ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត ត កណ ត ល ក ន ង រយ ព ល ប រ ម យ ខ កន លងមក ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ច ញ ផ ស យ លទ ធផល រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ៣ ស ត ព " ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ " (រប យក រណ ) ។ រប យក រណ ន បង ហ ញ ន វ ទ ន នន យ ដ ល ទទ លប ន ព ក រ ស ក ស ទ ល សវន ក រ ច ន ន ៥៨៥ ដ លក ន ង ន ម ន ជនជ ប ច ទ សរ ប ច ន ន ១ ០២៩ ន ក ច ប ព ថ ង ទ ១ ខ កក កដ ដល ថ ង ទ ៣១ ខ ធ ន ឆ ន ២០១០ ន ង ក រវ ភ គ អ ព ក រ ក នឡ ង ន ក រ គ រព ដ យត ល ក រ ន វ បទដ ឋ ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ច ណ ច ខ វ ខ ត ម យ ច ន ន ទ ត ។.. ក ថ ក ល ទ ស ក រ ល ក ល  ...   ក រ យ ល យសហច ក រមស បអង ក តប នច ប ផ ត មរ បច ន ត វ ធ ត មផ ល វត ល ក រដ ម ប ប ត ងប រឆ ងន ង វ អ អ ។.. សវន ក រ ព រហ ម ទណ ឌ ច ន ន ប រម ណ ជ ង ៥០០ ត រ វ ប ន សង ក ត ន ក ន ង ក រ ស ក ស អ ព ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ៖ រប យ ក រណ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ប ន រក ឃ ញ ក រ រ ក ចម រ ន ន ក ន ង ដ ណ រ ក រ ន ត វ ធ អត រ ន ក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ម ន ក រ ថយ ច បន ត ច បន ត ច.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-22.. បន ទ ប ព រយ ព ល ៦ ខ ន ក រសង ក ត ក រណ សវន ក រ ព រហ មទណ ឌ ជ រ ងរ ល ថ ង ន ឯ ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត តកណ ត ល ន ថ ង ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញផ ស យ លទ ធផល ត មរ យ រប យក រណ ប រច ឆម ស របស ខ ល ន ស ត ព “ ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ” ។ រប យក រណ បង ហ ញ អ ព ទ ន នន យ ប នមកព ក រស ក ស សវន ក រ ច ន ន ៥៣២ ដ ល ប ន សង ក ត ន ក ន ង ឆម ស ទ ១ ន ឆ ន ២០១០ ន ង វ ភ គ ទ ង ក ររ កចម រ ន របស ត ល ក រ ក ន ង ក រគ រព បទដ ឋ ន ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ទ ង ក របន ត ន ក រធ ល ក ច ក រគ រព បទដ ឋ ន ន ។.. គម រ ងឃ ល ម លដ ណ រក រក ត ក ត.. ភ ពស រព ចស រព លន ក រប ងច កអ ណ ច ប រ ដល កម មវត ថ នយ ប យន អង គន ត ប រត បត ត.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-16.. ឆ ល យ តប ទ ន ង ដ ណ ង ដ ល ថ ល ក សម រង ស ត រ វ ប ន ដក ហ ត ព សម ជ ក ភ ព ន សម ជ ក សភ ល ក អ វ រ ប រធ ន ម.. ក ដ ល ជ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ម ន ម ន នយ ប យ ឯករ ជ យ ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក ស ទ យ ក រព រ ន ង គ រព ស ទ ធ មន ស ស ទ ទ ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ.. ស ច ក ត ស ម រ ច រ ប ស ត ល ក រ ក ព ល ល រ ង ក ត ថ ច ស វ ត ច ទ ជ ស ណ រ ច រ ន ជ ង ផ តល ច ម ល យ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-02.. ន ថ ង ន ត ល ក រ ក ព ល ន ព រ រ ជ ណ ច ក រ កម ព ជ ប នប ង គ ប ឲ យ ដ ល ង ល ក ថ ច ស វ ត ព ក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ ស ន ន ន ងដ ក ក រ ម ក រត រ ត ព ន ត យ រ ប ស ត ល ក រ ដ យ ឈរ ល ម ល ដ ឋ ន ថ ភ ស ត ត ង ម ន ល ក ខ ណ ម ន គ រ ប គ រ ន ន ង ដ យស រ ត ល ក ថ ច ស វ ត ត រ វ ប ន ឃ ខ ល ន រ យ ព ល យ រ ព រ ម ទ ង បញ ជ ន ស ណ រ ង ទ ស ល ឧ ទ ធ រ ណ ដ ម ប ជ ន ជ ម រ ម ត ង ទ ត ។.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ មន ស ស ក ម ព ជ ច ញ ផ ស យ អ ត ថ ប ទ វ ភ គ ច ប ប ស ត ព ក រ ផ ត ន ទ ទ ស ល ក សម រង ស.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-02-22.. ម យ ថ ង ម ន ស វន ក រ ន ត ល ក រ ក ព ល ល ក អ វ រ ប រធ ន ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន ល ក ឡ ងថ ៖ " ន គ ជ ក រ ណ ជ ក ស ត ង ដ ល ប ង ហ ញ អ ព អ វ ត ត ម ន ន ក រ ប ង ច ក អ ណ ច រ ដ ឋ ភ ប ល ន ក ន ង ប រ ទ ស កម ព ជ ។ ក រ ផ ត ន ទ ទ ស ល ក ស ម រ ង ស អ ច ន ង ន ឲ យ គ ណ ប ក សប រ ឆ ង ធ ជ ង គ ន ក ន ង ប រ ទ ស ប ត ប ង អ នកដ ក ន ន ក ន ង ព ល ប ឆ ន ត ជ ស ក លល ក ក រ យ។ "..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=press_release.php&id=3&pro=TMP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យ ក រ ណ ប រ ច ឆ ម ស ល ក ទ ៦ ៖ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-04.. រប យ ក រ ណ ស ត ព "ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ " ជ លទ ធ ផល ន ក រ អន វត ត ន គម រ ង សង ត ត ក រ ណ សវ ន ក រ ដ យ មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក")។ ចក ខ វ ស យ របស ម.. ក គ កម ព ជ ជ ព រ វ ជ ណ ចក រ ម យ គ ម ន អ ព ហ ង ស ដ ល ក ន ង ន ប រ ជ ពល រដ ឋ ទទ ល ប ន ស ទ ធ ជ ម ល ដ ឋ ន ម ន ស ទ ធ ស ម គ ន ន ង ទទ ល ប ន អ ណ ច ដ ម ប ច ល រ ម ក ន ង លទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ព រម ទ ង ទទ ល ប ន ផល ប រ យ ជន ព ក រ អភ វ ឌ ឍ ន ប រ ទ ស ។.. ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព វ ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-26.. ក រ ចងក រង ជ ក រម ន ច ប ប ន ង ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ គ ទ បត ធ វ ឡ ង ថ ម ៗ ន ន ក ន ង ប រវត ត ស ស ត រ របស ប រទ ស កម ព ជ ។ រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ឆ ន ១៩៩៣ (" រដ ឋធម មន ញ ញ ") បញ ញត ត អ ព ក រទទ លស គ ល ន ង ក រគ រព ស ទ ធមន ស ស ដ ច ម នច ង ន ក ន ង ល ខ ត បក រណ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ដ ល ព ក ព ន ធ ន ន ។.. រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ៥៖ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-11-15.. រប យក រណ ប រច ឆម ស ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ន (រប យ-ក រណ ) គ ជ លទ ធផល ម យ ន គម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ន កម ព ជ (គម រ ង) ដ ល អន វត ត ដ យ ម.. ក។ រប យក រណ ន បង ហ ញ ន ង វ ភ គ ន វ ទ ន នន យ ដ ល ប រម ល ប ន ព ក រ សង ក ត ក រណ សវន ក រ ច ន ន ៤៦៣ ដ ល រ ម ម ន ជន ជ ប ច ទ ច ន ន ៩១៥ ន ក ន ស ល ដ ប ង រ ជ ធ ន (ត ល ក រ រ ជ  ...   ថ ប ន ត ល ក រ គ ជ ច ណ ច ស ន ល ន ក ច ច ក រព រ ន ងក រ ពង រ ង ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។ រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (“រដ ឋធម មន ញ ញ”) ប ន ទទ ល ស គ ល ន ងគ រព ស ទ ធ មន ស ស ដ ចដ ល ម ន ច ង ន ក ន ង ល ខ ត បករណ អន តរជ ត ន ន ដ ល ព ក ព ន ធ ។ ន គៗរ ប ទ ង ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ដ ល ត រ វ ប ន ឲ យ ន យមន យ យ ង ជ ក ល ក ន ក ន ង កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ត ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ថ ជ «ស ទ ធ ដ ល អន ញ ញ ត ឲ យ ជន ជ ប ច ទ គ រប រ ប ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ជ ស រធ រណ ព ត ល ក រ ម ន សមត ថ ក ច ច ឯករ ជ យ ន ង ម ន ល អ ង ហ យដ ល ត រ វ ប ន បង ក ត ឡ ង ដ យ ច ប ប ។».. រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ប ៖ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ក រ វ វឌ ឍ ក ន ង រយ ព ល ម យ ឆ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-04.. រប យក រណ ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ (រប យក រណ ) ន ជ លទ ធផល ន គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ (គម រ ង) ដ ល អន វត ត ដ យ ម.. ក។ រប យក រណ ន បង ហ ញ ន ង វ ភ គ ទ ន នន យ ដ ល ប រម ល ប ន ព ក រ សង ក ត សវន ក រ ច ន ន ៥៨៥ ម ន ជន ជ ប ច ទ ច ន ន ១ ០២៩ន ក ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ (ត ល ក ររ ជធ ន ភ ន ព ញ) ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត ត កណ ត ល (ត ល ក រ ខ ត ត កណ ត ល) ច ប ព ថ ង ទ ០១ ខ កក កដ រហ ត ដល ថ ង ទ ៣១ ខ ធ ន ឆ ន ២០១០ (អ ឡ ងព ល រប យក រណ ទ ៣)។ រប យក រណ ន គ ជ រប យក រណ ប រច ឆម ស របស គម រ ង ដ ល ច ញ ផ ស យ បន ទ ប ព រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ១ របស គម រ ង (រប យក រណ ប រច ឆម ស ទ ១) ច ញ ផ ស យ ក ន ង ខ កក កដ ឆ ន ២០១០ ន ង រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ២ របស គម រ ង (រប យក រណ ប រច ឆម ស ទ ២) ច ញ ផ ស យ ក ន ង ខ ម ន ឆ ន ២០១១។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=TMP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ខ តប ណ ណ ឆ ន ២០១១ ទ ន ន យ ស ខ ន ន ក រ ស ង ក ត សវន ក រ ព ដ ប ង រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-28.. ខ តប ណ ណ ន បង ហ ញ អ ព ទ ន នន យ ស ខ ន ៗ ដ ល ប រម ល ប ន ដ យ គម រ ង សង គ ត ក រណ សវន ក រ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ក ន ង ឆ ន ២០១១។.. កម រង ឯកស រ វ ភ គ ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ងន ត រដ ឋ - សវន ក រ ករណ ជ ញ ដ រ មន ស ស ន កម ព ជ ឆ ន ២០១១.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-26.. ប រស ស រ ត ក ម រកម ព ជ ត រ វ ប ន ជ ញ ដ រ ផ ល វ ភ ទ ន ង ក ង ប រវ ញ ចក កម ល ង ពលកម ម ន ទ ទ ង អ ស ភ គ អ គ ន យ ។ ន ឆ ន ២០០៨ ច ប ប ស ត ព ក រ បង រ ក ប អ ព ជ ញ ដ រ មន ស ស ន ង អ ព ធ វ អ ជ វកម ម ផ ល វ ភ ទត រ វ ប ន អន ម ត ក ន ង ក ច ច ខ ត ខ ប រ ងប រ ង បង ក ន អត រ ន ក រ ផ តន ទ ទ ស ជនល ម ស ក ន ង ករណ ជ ញ ដ រ មន ស ស ឲ យ ប ន ជ គជ យ។.. ក រ ហ ម ឃ ត ច ព ក រ អន វត ត អន ភ ព ប រត សកម ម ន ច ប ប ព រហ ម ទណ ឌ៖ បទ ប បញ ញត ត ន ក រម ព រហ មទណ ឌ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-15.. គ លក រណ ជ ម លដ ឋ ន ន ច ប ប ព រហ មទណ ឌ គ គ ម ន ជនណ ម ន ក អ ច ត រ វ ប ន រក ឃ ញ ថ ជ ប ព រ ទ ធ ន បទ ល ម ស ព រហ មទណ ឌ ណ ម យ ប រស ន ប អ ព ឬ ក រ ខកខ ន ដ ល ប គ គល ន ប រព រ ត ត ម ន ត រ វ ប ន ច ត ទ កជ បទ ល ម ស ព រហ មទណ ឌ ន ព ល ដ ល អ ព ឬ ក រ ខកខ ន ន ក ត ឡ ង ( ម ត រ ១៥ ន កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ត ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ន ង ឆ ល បញ ច ង ក ន ង ម ត រ ៣ ន ក រម ព រហ មទណ ឌ )។ បន ថ ម ព ល ន បទប បញ ញត ត ថ ម ដ ល ច ង អ ព ទ ស ធ ងន ជ ង បទប បញ ញត ត ដ ល ត រ  ...   ។.. ស ទ ធ ទទ លប នជ ន យព ម ធ វ.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-10-11.. ស ទ ធ ទទ លប នជ ន យព ម ធ វ ម នស រ ស ខ ន ណ ស ក ន ងក រធ ន ឲ យម នក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម ដ លត រ វប នទទ លស គ ល ដ យរដ ឋធម មន ញ ញន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ ត មរយ កត ក សញ ញ ស ត ព ស ទ ធ នយ ប យ ន ងស ទ ធ ពលរដ ឋ ព រមទ ងច ប ប ជ ត ។ ស ទ ធ ន ម នន យថ ជនដ លជ ប ច ទព បទល ម សណ ម យ ម នស ទ ធ ម នវត តម នន ក ន ងសវន ក រ ន ងក រព រខ ល នដ យផ ទ ល ឫត មរយ ម ធ វ ដ លខ ល នជ រ សរ ស។.. ទ ន នន យន ក រសង ក តក រណ សវន ក រ មករ - ធ ន ២០១០.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-08-24.. ខ ត តប ណ ណន បង ហ ញព ត ម នអ ព ទ ន នន យស ខ ន ៗ ដ លប រម លប នដ យគម រ ង សង ក តក រណ ស ខ ន ៗសវន ក រ ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (ម.. ក) ន ក ន ងឆ ន ២០១០។.. ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ន ត រដ ឋ ស ទ ធ ម ន ត រ វ ប ន បង ខ ត បង ខ ឲ យ ស រភ ព.. ច ញផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-06-23.. ន ក ន ងទ វ អន តរជ ត គ ទ រជនរង គ រ ន អ ព ទ រ ណ កម មន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ស មគ ទ រជនរងគ រ ដ យស រទ រ ណកម ម ន ងថ ក លទ សក រធ វ ទ រ ណកម ម។ ទ រ ណកម ម ជ ឧក រ ដ ឋកម ម ស ហ វឃ រឃ ន ងម នអ ចទទ ល យកប ន ជ ព ស សន ព លដ លប រព រ ត តដ យមន រ ត អន វត ត ច ប ប ដ ម ប ទទ លប នចម ល យស រភ ពព ជនជ ប ច ទព បទ ល ម សណ ម យ។ ក រអ អ ងអ ព អ ព ហ ង ស ឬក របង ខ តបង ខ ក ត ឡ ងន ដ ណ ក ក លប ល ស ធ វ ឲ យប ត បង ជ ន ព ស ណ ក ស ធ រណជនទ ល ប ល ស ន ងឈ នទ ដល ក រ ប ត បង ជ ន ល ប រព ន ធយ ត ត ធម ទ ងម ល។ ត ល ក រដ ច ខ ត ត រ វ ត ច រ នច លភស ត ត ង ដ លទទ លប នព មធ យ ប យ ប ប ន ។ ជនដ លប រព រ ត តអ ព ទ រ ណកម ម ត រ វត ន ខ ល នទ ក ន ត ល ក រ បន ទ ប ព ម នក រស បអង ក តដ យយន តក រ បង ក រ ទ រ ណ កម ម ឯករ ជ យម យ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=newsletter.php&id=3&pro=TMP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រអន វត តស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម របស ត ល ក រច ន ន៣.. ក ក លព ថ ង ទ 2014-01-08 ស ថ ត ក ន ង ម.. ក លព ថ ង ទ ៨ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ គម រ ង សង ក តក រ ណ សវន ក រ របស ម.. ក ម ន ក ច ច ព ភ ក ស ត មវ ទ យ ម យស ត ព ក រ អន វត ត ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ន ត ល ក រ កម ព ជ បន ទ ប ព ម.. ក ប ន ច ញ ផ ស យ រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ៦ ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម ន ត ល ក រ កម ព ជ ក លព ថ ង ទ ៤ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣។ ម ន ក រល កឡ ង ព ច ណ ចល អ របស ត ល ក រដ ចជ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ជ ស ធ រណ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ សន មត ទ ក ជ ម ន ថ គ ម ន ទ ស ស ទ ធ បង ហ ញ ភស ត ត ង ន ង ស ទ ធ ម ន ព ល វ ល ន ង មធ យ ប យ គ រប គ រ ន ក ន ង ក រ រ ប ច ក រព រ ក ត ។ ទ ជ យ ង ន ក ត ន ម ន ច ណ ច អវ ជ ជម ន ន ង គ រ ឲ យ ព រ យ ប រម ភម យ ច ន ន ផងដ រ ដ ចជ ក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ក រ ខក ខ ន របស ច ក រម ក ន ង ក រ ប រ ប ន ង ពន យល អ ព ស ទ ធ ស ខ ន ៗ របស ជន ជ ប ច ទ កម រ ត ទ ប ន ម ធ វ ក រព រ ន ង ក រ អន វត ត ន ច ប ប ព ក ព ន ធ ន ង ជន ជ ប ច ទ ជ អន ត ជន ជ ដ ម។.. ឯករ ជ យភ ព របស ត ល ក រ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-04 ស ថ ត ក ន ង ក រ យ ល យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. ន ថ ង ទ ៤ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ង សង ក តក រណ ម ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម វ ទ យ ម យ ល ក ឡ ង ព ត ន ទ ន ង អ ណ ច របស ត ល ក រ។ ត ម ច ប ប ជ ត ន ង អន តរជ ត អ ណ ច ត ល ក រ ជ អ ណ ច ឯក រ ជ យ ដ ច ដ យ ឡ ក ព អ ណ ច ន ត ប រត បត ត ន ង អ ណ ច ន ត បញ ញត ត ។ ទ ជ យ ង ន ក ត ម ន ក រ រ គន ជ ច រ ន ទ ក ទង ន ង ក រ ប ព ញ ម ខង រ របស ត ល ក រ ដ ល ឈ ន រហ ត ដល ក រ ប ត បង ជ ន ទ ក ច ត ត ព ស ធ រណជន ដ យ ស រ ត កង វ ឯករ ជ យ ភ ព របស ច ក រម ន ង ព រ រ ជអ ជ ញ ម យ ច ន ន។ អវត ត ម ន ច ប ប ស ត ព ក រ រ ប ច ន ង ក រ ប រព រ ត ត ទ ន អង គក រ ត ល ក រ ន ង ច ប ប ស ត ព លក ខន ត ក របស ច ក រម ន ង ព រ រ ជអ ជ ញ គ ជ កត ត គន ល ក ន ង ក រ ង យ ជ ឥទ ធ ពល ន ង រ រ ង ដល ក រ អន វត តន ម ខង រ របស ត ល ក រ ប រកប ដ យ ឯក រ ជ យ ភ ព ព ញ ល ញ អន ល ម ត ម ច ប ប ជ ត ន ង អន តរជ ត ។ ម.. ក ក ប ន ផ តល អន ស សន  ...   ជម រ ន ត ល ក រ កម ព ជ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-09-11 ស ថ ត ក ន ង ម.. ក លព ថ ង ទ ១១ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ ម ន ក ច ចព ភ ក ស ត ម វ ទ យ ម យ ដ ល ល កឡ ង ព ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ន ត ល ក រ កម ព ជ ដ ល ច ញផ ស យ ដ យ គម រ ង ក លព ថ ង ទ ២៦ ខ ស ហ ក ន ង គ លប ណង ផ តល ន វ ទ ដ ឋភ ព រ ម ដ ស ម ញ ញ ហ យ ង យ យល អ ព លក ខខណ ឌ ន ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ដ ចដ ល ប ន បញ ញត ត ន ក ន ង ក រមន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ទ ដល ស ធ រណជន ន ង អ នក ប រកប វ ជ ជ ជ វ ផ ន ក ច ប ប ទ ងឡ យ ។ ច ណ ច ស ខ ន ៗ ដ ល ប នល កឡ ង ន ក ន ង កម មវ ធ វ ទ យ ន រ មម ន ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ( ដ ណ ក ក ល ន ក រស រចម ល យ របស ម ន ត រ នគរប ល យ ត ត ធម ក រច ទប រក ន របស ត ណ ង អយ យក រ ន ង ដ ណ ក ក ល ន ក រ ស បស រ របស ច ក រម ស បស រ ) ព រមទ ង ដ ណ រក រ ន ក រជ ន ជម រ ន ង ស ទ ធ ក ន ង ក រធ វ បណ ត ងឧទ ធរណ ។.. ក រអន វត តន វ ធ នក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ត ល ក រ កម ព ជ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-08-14 ស ថ ត ក ន ង ម.. ក លព ថ ង ទ ១៤ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ ព ភ ក ស អ ព វ ធ នក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ដ ល ប ន អន វត ត ដ យ ត ល ក រ កម ព ជ ។ ជ គ លក រណ ជន ត រ វ ច ទ ត រ វម ន ស រ ភ ព ដ យ អន ល ម ត មច ប ប ជ ត ន ង អន តរជ ត ។ ទ ជ យ ងន ក ត ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន អ ច ន ងត រ វ បង គ ប ដ យ ច ក រម ស បស រ ន ក ន ង ករណ បន ទ ន ច ប ច ម យច ន ន ដ ល ម នច ង ច ប ព ម ត រ ២០៣ ដល ម ត រ ២០៥ ន ក រមន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ក ច ចព ភ ក ស ន ក ល កឡ ង អ ព ក ត ប រម ភ ជ ច រ ន ន ក រអន វត តន ក រឃ ខ ល ន ន ដ យស រត គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ ប ន រកឃ ញ ន ក ន ង ក រសង ក ត របស ខ ល ន ថ ម ន ច ន ន ព ៨០% ទ ៨៨% ន សវន ក រ ដ ល ប ន សង ក ត សរ ប ន ក ន ង អ ឡ ងព ល រប យ ក រណ ន ម យៗ ត រ វប ន អន វត ត ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ។ សម រ ប ព ត ម ន បន ថ ម ស ម អ ន ក ណត ត រ សង ខ ប ស ត ព ក រអន វត តន វ ធ នក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ដ ល ភ ជ ប ជ ម យន ង អន ស សន ជ ក ល ក ដ ល ត រ វប ន ប ព ម ពផ ស យ ដ យ ម.. ស.. ម.. ក ក លព ថ ង ទ ១៤ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=TMP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=event/event.php&id=3&pro=TMP&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រ ត រ ត ព ន ត យ ជ ស កល ត ម ព ល វ ល ក ណត ស ត ព ប រទ ស កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-10-24.. ស រណ ន ប ន ត ក ត ង ឡ ង ដ យ មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង បណ ត ញ ប រជ ពលរដ ឋ រស ន ជ ម យ ម រ គ អ ដស ត បន អ ស ប ស ភ ច (APN+) ដ យ ធ វ ក រ សហក រ ជ ម យ ន ង អង គក រ ផ ត ច ផ ត ម ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ថ ទ ស ខភ ព ផ ល វ ភ ទ (SRI)។.. រប យ ក រណ ស ត ព ព រ ត ត ក រណ គ រព វ ញ ញ ណ ក ខន ធ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ថ ង ទ ១០ ដល ១៣ ខ ឧ សភ ឆ ន ២០១២ ន ខ ត ត ក ក ង.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-06-13.. ឆ ល យ តប ទ ន ង មរណ ភ ព របស សកម ម ជន បរ ស ថ ន ដ ឆ ន ម ម ន ក គ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ង ក រ ប ផ ល ច ប ផ ល ញ ធន ធ ន ធម ម ជ ត ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ជ បន តបន ទ ប ប រជ ពល រដ ឋ ប រម ណ ៦០០ ន ក មក ព សហគមន ន ង ភ ម ក ន ង ខ ត ត ច ន ន ៩ ន ទ ទ ង ប រទ ស កម ព ជ ប ន ជ ប ជ គ ន ដ ម ប រ ប ច ព ធ គ រព វ ញ ញ ណ ក ខន ធ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ច ប ព ថ ង ទ ១០ ដល ១៣ ខ ឧ សភ ឆ ន ២០១២ ក ន ង ច ណ ច វ ល ប ស ថ ត ក ន ង ស រ ក មណ ឌល ស ម ខ ត ត ក ក ង ដ ល ស ថ ត ន ត ម បណ ត យ ជ រ ភ ន ក រ វ ញ ។.. រប យ ក រណ សង ខប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ត ន ទ របស ស ត រ ក ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ឃ សង ក ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-05-25.. គ ល ប ណង ន រប យ ក រណ ន គ ដ ម ប សង ខ ប អ ព បញ ហ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព ត ន ទ ស រ ត ក ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យនយ ប យ ថ ន ក ឃ សង ក ត ដ ល រ ប ច ដ យ មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ភ ជន យដ ឋ ន ហ ហ គ ភ ន ព ញ ន ថ ង ទ ៣០  ...   ល ក ឡ ង ជ អន ស សន សម រ ប ន ត បញ ញត ត រចន សម ព ន ធ ន ង ផ ល ស ប ត រ គ ល នយ ប យ ដ ល ច ប ច ដ ម ប ធ ន ថ ស ទ ធ ន ត រ វ ប ន គ រព ស រប ត ម ន យ ម អន តរ ជ ត ។.. ក រពង រ ង ដ ណ រក រ ប ឆ ន ត ន ង ក រអន វត ត លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ៖ រប យក រណ ស ត ព វ ទ ក ប ឆ ន ត ន ង ល ហ ប រជ ធ បត យ យ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-07-20.. សន យ ខ យល ៖ ស វ ង រក ស ទ ធ ប រជ ពលរដ ឋ ឲ យ ពល រដ ន ខ ម រ ក រ ម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-07-04.. រប យក រណ ន ន ង ធ វ ក រ បង ហ ញ ន ង វ ភ គ ព ច ណ ច ចម រ ង ចម រ ស រវ ង ក រ បញ ជ ក ជ ស ធ រណ របស រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ដ ល ល ក ឡ ង ថ ជនជ ត ខ ម រ ដ ល មក ព ភ គ ខ ង ត ប ង ន ប រទ ស វ ត ណ ម (ពលរដ ឋ ខ ម រ ក រ ម) គ ជ ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ជ ម យ ន ង ឧបសគ គ ជ ក ស ត ង ដ ល ពលរដ ឋ ខ ម រ ក រ ម ជ ប ប រទ ក ន ង ព ល ដ ល ព ក គ ត ព យ យ ម ទទ ល យក ផល ប រយ ជន ព ឋ ន របស ព ក គ ត ក ន ង ន ម ជ ប រជ ពល រដ ឋ កម ព ជ ត ម រយ ក រ ដ ក ព ក យ ស ន ស អត ត សញ ញ ណប ណ ណ សញ ជ ត ខ ម រ។.. ក រ ព រ យ ប រ ម ភ ច ប ង ន ង អ ន ស ស ន រ ប ស ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ទ ក ទ ង ន ង ព ង រ ង ច ប ប ស ត ព ស ម គ ម ន ង អ ង គ ក រ ម ន ម ន រ ដ ឋ ភ ប ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-12-24.. ក រ វ ភ គ ន រ ប រ ង ដ យ ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ (“ ម.. ក ” ) ដ ល ជ អ ង គ ក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ឯ ក រ ជ យ ម ន ព ក ព ន ធ ន ង ន យ ប យ ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក ស ទ យ ក រ ព រ ល ទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ន ង ក រ គ រ ព ស ទ ធ ម ន ស ស..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=EAVP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ទ ដ ឋភ ព ជ វ ញ ច ប ប គ រប គ រង អ ស ដ ខ ល ង ន ង មត យ បល របស អ នក ព ក ពន ធ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-05-25 ស ថ ត ក ន ង ស ថ ន យ វ ទ យ ស ប ក ឃ ម.. ព ភ ក ស ព ទ ដ ឋភ ព ផ ន ក ច ប ប ជ វ ញ អ ព ហ ង ស ដ យ អ ស ដ ច ប ប គ រប គ រង អ ស ដ ខ ល ង ន ង មត យ បល របស អ នក ព ក ព ន ធ ច ព ច ប ប គ រប គ រង អ ស ដ ខ ល ង។.. បញ ឈប អ ព ហ ង ស ដ យ អ ស ដ ន ង ក រ រ ស អ ង មក ល ជន រងគ រ.. ក ក លព ថ ង ទ 2012-05-19 ស ថ ត ក ន  ...   ន ថ ង ទ ១៩ ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២ ក ន ង ខ ត ត ក ពង ច ម ។ ម ល ហ ត ដ ល ម.. ក ជ រ ស រ ស ខ ត ត ក ពង ច ម ដ យស រ ត អត រ ករណ វ យ ប រហ រ ន ខ ត ត ក ពង ច ម ម ន ច ន ន ច រ ន ព រ ត ម ន ក រ ប រ ប រ ស អ ស ដ ជ ច រ ន ន ក ន ង ដ ណ រ ក រ ចម ក រ ក ស ។ ក ន ង វ ទ ក ន ម ន អ នក ច លរ ម ច ន ន ១៧២ន ក ដ ល មក ព បណ ដ ញ យ វជន ន ង ស កល វ ទ យ ល យ ក ដ ចជ ត ណ ង អង គក រ សង គម ស វ ល ម យ ច ន ន ផង ដ រ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=EAVP&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507