www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. សម ល ង.. វ ដ អ.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក.. ក រ ត រ ត ព ន ត យ ជ ស កល ត ម ព ល វ ល ក ណត ស ត ព ប រទ ស កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-10-24.. ស រណ ន ប ន ត ក ត ង ឡ ង ដ យ មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង បណ ត ញ ប រជ ពលរដ ឋ រស ន ជ ម យ ម រ គ អ ដស ត បន អ ស ប ស ភ ច (APN+) ដ យ ធ វ ក រ សហក រ ជ ម យ ន ង អង គក រ ផ ត ច ផ ត ម ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ថ ទ ស ខភ ព ផ ល វ ភ ទ (SRI)។.. រប យ ក រណ ស ត ព ព រ ត ត ក រណ គ រព វ ញ ញ ណ ក ខន ធ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ថ ង ទ ១០ ដល ១៣ ខ ឧ សភ ឆ ន ២០១២ ន ខ ត ត ក ក ង.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-06-13.. ឆ ល យ តប ទ ន ង មរណ ភ ព របស សកម ម ជន បរ ស ថ ន ដ ឆ ន ម ម ន ក គ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ង ក រ ប ផ ល ច ប ផ ល ញ ធន ធ ន ធម ម ជ ត ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ជ បន តបន ទ ប ប រជ ពល រដ ឋ ប រម ណ ៦០០ ន ក មក ព សហគមន ន ង ភ ម ក ន ង ខ ត ត ច ន ន ៩ ន ទ ទ ង ប រទ ស កម ព ជ ប ន ជ ប ជ គ ន ដ ម ប រ ប ច ព ធ គ រព វ ញ ញ ណ ក ខន ធ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ច ប ព ថ ង ទ ១០ ដល ១៣ ខ ឧ សភ ឆ ន ២០១២ ក ន ង ច ណ  ...   ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-05-04.. ប យ ក រណ ន ព ន ត យ ម ល ល គ ល ក រណ ន ស រ ភ ព ខ ង ព ត ម ន ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ ខ ង ព ត ម ន ក ន ង ច ប ប អន តរជ ត ន ង ផ ន ក ខ ល ដ ល ម ន ច ង ព ស ទ ធ ន ក ន ង ច ប ប ជ ត របស កម ព ជ ។ រប យ ក រណ ន ក ព ន ត យ ទ ល ភ ព ប រឈម ដ ល ប រជ ពល រដ ឋ ខ ម រ ស មញ ញ ព ប ប រទ ជ ប រច ថ ង ក ន ង ក រ ទទ ល ប ន ព ត ម ន ព រម ទ ង ល ក ឡ ង ជ អន ស សន សម រ ប ន ត បញ ញត ត រចន សម ព ន ធ ន ង ផ ល ស ប ត រ គ ល នយ ប យ ដ ល ច ប ច ដ ម ប ធ ន ថ ស ទ ធ ន ត រ វ ប ន គ រព ស រប ត ម ន យ ម អន តរ ជ ត ។.. ក រពង រ ង ដ ណ រក រ ប ឆ ន ត ន ង ក រអន វត ត លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ៖ រប យក រណ ស ត ព វ ទ ក ប ឆ ន ត ន ង ល ហ ប រជ ធ បត យ យ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-07-20.. សន យ ខ យល ៖ ស វ ង រក ស ទ ធ ប រជ ពលរដ ឋ ឲ យ ពល រដ ន ខ ម រ ក រ ម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-07-04.. រប យក រណ ន ន ង ធ វ ក រ បង ហ ញ ន ង វ ភ គ ព ច ណ ច ចម រ ង ចម រ ស រវ ង ក រ បញ ជ ក ជ ស ធ រណ របស រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ដ ល ល ក ឡ ង ថ ជនជ ត ខ ម រ ដ ល មក ព ភ គ ខ ង ត ប ង ន ប រទ ស វ ត ណ ម (ពលរដ ឋ ខ ម រ ក រ ម) គ ជ ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ជ ម យ ន ង ឧបសគ គ ជ ក ស ត ង ដ ល ពលរដ ឋ ខ ម រ ក រ ម ជ ប ប រទ ក ន ង ព ល ដ ល ព ក គ ត ព យ យ ម ទទ ល យក ផល ប រយ ជន ព ឋ ន របស ព ក គ ត ក ន ង ន ម ជ ប រជ ពល រដ ឋ កម ព ជ ត ម រយ ក រ ដ ក ព ក យ ស ន ស អត ត សញ ញ ណប ណ ណ សញ ជ ត ខ ម រ។.. ក រ ព រ យ ប រ ម ភ ច ប ង ន ង អ ន ស ស ន រ ប ស ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ទ ក ទ ង ន ង ព ង រ ង ច ប ប ស ត ព ស ម គ ម ន ង អ ង គ ក រ ម ន ម ន រ ដ ឋ ភ ប ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-12-24.. ក រ វ ភ គ ន រ ប រ ង ដ យ ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ (“ ម.. ស.. ម.. ក ” ) ដ ល ជ អ ង គ ក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ឯ ក រ ជ យ ម ន ព ក ព ន ធ ន ង ន យ ប យ ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក ស ទ យ ក រ ព រ ល ទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ន ង ក រ គ រ ព ស ទ ធ ម ន ស ស.. Previous.. 1.. 2.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=FoEx&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=newsletter.php&id=3&pro=FoEx&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ន ទ ជ ប អ នកសរស រ ប ល ក ល ក ក វ ស ម ឌ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-19 ស ថ ត ក ន ង ផ ទ ល ខ ៧៩៨ ផ ល វ ៩៩ សង ក ត ប ងត រប ក ខណ ឌ ច ក រមន រ ជធ ន ភ ន ព ញ.. ន ថ ង ទ ១៩ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ ល ក ក វ ស ម ឌ ដ លជ អ នកសរស រ ប ល ក ប នព ភ ក ស ន ង ច ករ ល ក បទព ស ធន របស ល កស ដ ព ក រ សរស រ ប ល ក ន ង រប ប ដ ល ល ក ប ន ប រ ប រ ស បច ច កវ ទ យ ដ ម ប ជ រ ញ ឲ យ ម ន ក រ ច លរ ម ក ន ត ច រ ន ព ស ណ ក យ វជន ក ន ង ក ច ច ក រ នយ ប យ ន ង បញ ហ សង គម ដ ចជ ក រ ជ យ ដល ជន រងគ រ ដ យ ស រ ទ ក ជ នន ជ ដ ម។ ប ល ករបស ល ក អ ច ច ល អ ន ប នន ឯ www.. learn4khmer.. com ដ ល ទទ ល ប ន ក រ គ ទ រ ជ ច រ នព អ នកអ ន។.. ន ទ ជ ប អ នកសរស រ ប ល ក.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-10-17 ស ថ ត ក ន ង ផ ទ ល ខ៧៩៨ ផ ល វ ៩៩ សង ក ត ប ង ត រប ក ខណ ឌ ច ក រ មន ភ ន ព ញ.. ន ថ ង ទ ១៧ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ ល ក ស ន ស ភ ក ត រ ដ ល ជ អ នកសរស រ ប ល ក ន កម ព ជ ម ន ក ប ន ច លរ ម ជ វ គ ម ន ក ត ត យស ន ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស វ ទ យ ។ ល ក ប ន ព ពណ ន អ ព ម លហ ត ដ ល ល ក ច ប ផ ដ ម សរស រ ប ល ក ន ង ច ណ ច ច ប អ រម មណ ស ខ ន របស ល ក ន ល ប ល ក ន ង រប ប ដ ល ប ល ក អ ច ល ក ដម ក ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ។ ប រស នប ល ក អ នក ចង អ ន អត ថបទ ប ល ក របស ល ក ស ម ច ល ទ ក ន ត ណ ៖.. ន ទ ជ ប អ នក សរស រ ប ល ក.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-09-26 ស ថ ត ក ន ង ផ ទ ល ខ ៧៩៨ ផ ល វ ល ខ ៩៩ សង ក ត ប ង  ...   ង ផ ទ ល ខ៧៩៨ ផ ល វ ល ខ ៩៩ សង ក ត ប ងត រប ក ខណ ឌ ច ក រមន ភ ន ព ញ.. ថ ង ទ ៨ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ល ក ឡ វ ស ភក រ ត អ នកសរស រ ប ល ក ន ង ជ ស ថ បន ក ន វ បស យ ស ប កអ យធ (http://www.. sombokit.. com) ប ន ច លរ ម ជ វ គ ម ន ក ត ត យស ក ន ង កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ដ ម ប ច ក រ ល ក ព បទព ស ធន ក រ សរស រប ល ក ន ង ក របង ក ត វ បស យ ដ ល ម ន សរស រ ព ក ព ន ធ ន ង គន ល ប រ ប រ ស បច ច ក វ ទ យ ន ង ទស សន របស ល ក ព ក ព ន ធ ន ង ក រ ប រ ប រ ស ប រព ន ធបណ ដ ញ សង គម របស ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ក ន ងព ល បច ច ប បន ន។.. ន ទ ជ ប អ នកសរស រប ល ក/អ នកគ ររ ប ត ល ក.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-07-18 ស ថ ត ក ន ង មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ន ជ ស ឡ ង ន ក រ ព ភ ក ស ផ ស យផ ទ ល ព ជ វ តកញ ញ អ ង ប ណ យស វត ថ រ ដ ល ជ អ នក សរស រប ល ក ន ង អ នក គ រ រ បត ល ក ក ល ព ថ ង ព រហស បត ទ ១៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ ក ន ងវ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ កម មវ ធ ន រ ប ច ឡ ង ដ យ គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។.. ន ទ ជ ប ជ ម យ អ នក សរស រ ប ល ក.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-06-13 ស ថ ត ក ន ង ម.. កញ ញ ក ត ចន រ ទ ដ ល ជ អ នក សរស រ ប ល ក ន ង ជ ន ស ស ត ឆ ន ទ ព រ ន ដ ប ត ម ង ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ន ង ស រគមន គមន ប ន រ ប រ ប ព ប រវត ត ជ វ ត កញ ញ ទស សន កញ ញ ស ដ ព ស ថ នភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង អ ព ស រ ស ខ ន ន ក រ បង ក ត ប ល ក ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=FoEx&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ន យ ប យ ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ៖ បង ក ត ត ណ ង ស រ ត ក រ ប ឆ ន ត ជ រ ស ត ង ត ណ ង រ ស រ ត ឆ ន ២០១៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-05.. បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត ជ រ ស ត ង ត ណ ង រ ស រ ត ("ក រ ប ឆ ន ត ត ណ ង រ ស រ ត ") ដ ល ប រ ព រ ត ត ទ ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ ឯក ស រ បន ថ ម ន បង ហ ញ ព ក រ វ ភ គ ទ ទ ន ន ន យ លទ ធ ផល ន ក រ ប ឆ ន ត ព ក ព ន ធ ន ង ត ណ ង ស រ ត ក ន ង រដ ឋ ស ភ ក ដ ច ជ ស រ ត ដ ល ម ន ម ខ ត ណ ង ជ រ ស រ ស ដ យ ត ង ត ង ផង ដ រ ។.. គម រ ងល កស ទ យសម សភ ពស រ ត ន ក ន ងវ ស យនយ ប យន កម ព ជ.. រប យក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព យន តក រ ក ន ង ក រល កកម ពស ក រ ច លរ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស ត រ ក ន ង នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ប រព រ ត ត ទ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ថ ង ទ ២៨ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-29.. រប យក រណ ន សង ខ ប អ ព បញ ហ ន ន ដ ល ប ន ល កឡ ង ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព “ យន តក រ ក ន ង ក រល កកម ពស ក រ ច លរ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស ត រ ក ន ង នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ” (“ ក ច ចព ភ ក ស ”) ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ទ ន ថ ង ២៨ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ។ ក ច ចព ភ ក ស ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ ម.. ក ”) ។.. រប យក រណ សង ខ បន ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព អន ស សន រ ម ដ ម ប ល កកម ពស ក រច លរ ម របស ន ង ភ ពជ ត ណ ង របស ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ដ ល ប រព រ ត តទ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ថ ង ទ ២៩ ខ ម ស ឆ ន ២០១៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-22.. រប យក រណ ន សង ខ ប បញ ហ ដ ល ប នល កឡ ង  ...   ម ភ ឆ ន ២០១៣ ន ខ ត ត ប ត ដ បង ។.. រប យក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ត ន ទ របស ស ត រ ក ន ង ក រ ច លរ ម ក ន ងវ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-08.. រប យក រណ ន ន ង សង ខ ប អ ព បញ ហ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព "ត ន ទ ស ត រ ក ន ង ក រ ច លរ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត " ("ក ច ចព ភ ក ស ") ដ ល រ ប ច ដ យ គម រ ង ល ក ស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ("ម.. ក") ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ថ ង ទ ៧ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៣។.. នយ ប យក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ៖ បង ក ន ត ណ ង ស ត រ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-28.. ខណ ដ ល កម ព ជ ទ ប សម រ ច ប ន ន វ ក រ វ វត តន វ ធ ន ក រ ទ ក ទ ន ន ង ស ទ ធ ស ត រ កន លង មក ន ស ត រ ន ត ទទ ល រង ក រ រ ស អ ង ព រម ទ ង ភ ព ជ អ នក ត ណ ង របស ខ ល ន ម ន កម រ ត ទ ប ក ន ង វ ស យ ម យ ច ន ន ដ ចជ វ ស យ អប រ ធ រ ក ច ច ផ ល វក រ ន ង វ ស យ នយ ប យ ជ ដ ម។.. រប យ ក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ភ ព ជ គ ជ យ ន ង ក រ ប រឈម របស ស រ ត ច ព លទ ធផល ប ឆ ន ត ន ថ ន ក ឃ - សង ក ត ន កម ព ជ ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ទ ន ភ ន ព ញ ថ ញ ទ ១១ ខ កក កដ ឆ ន ២ ០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-08-09.. គ ល ប ណង ន រប យ ក រណ សង ខ ប ន គ ដ ម ប សង ខ ប ព បញ ហ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល រ ម ស ត ព "ភ ព ជ គ ជ យ ន ង ក រ ប រឈម របស ស រ ត ច ព លទ ធផល ន ក រ ប ឆ ន ត ន ថ ន ក ឃ - សង ក ត ន ប រទ ស កម ព ជ " ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ទ ន សណ ឋ គ រ ស ន វ រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ន ថ ញ ទ ១១ ខ កក កដ ឆ ន ២០១២។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=IKAT&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=newsletter.php&id=3&pro=IKAT&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ជ វ ត ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ថ ន ក ជ ត.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-25 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ជ ស ឡ ង ន កម មវ ធ ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព “ ជ វ ត ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ថ ន ក ជ ត ” ក លព ថ ង ទ ២៥ ធ ន ២០១៣ ក ន ង វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ យម ន ល កជ ទ វ ក ស វណ ណ រតន ត ណ ងរ ស ត រ ន គណបក ស សង គ រ ជ ត ជ វ គ ម ន ។ កម មវ ធ ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ង គ លប ណង បង ហ ញ ព គ រ ភ ព ន ស ត រ ជ ប ឆ ន ត ទ ក ន អ នកជ ន ន ក រ យ ន ង ល កទ កច ត ត ស ត រ ទ ទ ឲ យ ច លរ ម ក ន ង នយ ប យ ។.. ជ វ ត ស រ ត ក ន ង វ ស យ ន យ ប យ ថ ន ក ជ ត ន កម ព ជ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-18 ស ថ ត ក ន ង មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ ម ន ស ស កម ព ជ.. ន ជ ស ឡ ង ន កម ម វ ធ ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព “ជ វ ត ស រ ត ក ន ង វ ស យ ន យ ប យ ថ ន ក ជ ត ន កម ព ជ ” ក ល ព ថ ង ទ ១៨ ធ ន ២០១៣ ក ន ង វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ យ ម ន ល ក ជ ទ វ ហ ស ម ត ត រដ ឋ ល ខ ធ ក រន ក រ ស ង ក ច ច ក រ ន រ ជ វ គ ម ន ។ កម ម វ ធ ន រ ប ច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ងគ ល ប ណង ផ តល ឱ ក ស ដល ស រ ត ដ ល ជ មន រ ត នយ ប យ ច ល រ ម ច ក រ ល ក បទ ព ស ធន ន ង ប រវត ត តស ផ ទ ល ខ ល ន ទ ក ន ស ធ រ ណ ជន ព រម ទ ង បង ហ ញ ព គ រ ភ ព របស ស រ ត ទ ក ន អ នក ជ ន ន ក រ យ ដ ម ប ល ក ទ ក ច ត ត ស រ ត ឲ យ ច ល រ ម ក ន ង នយ ប យ ជ ទ ទ ។.. ក រច លរ ម របស ស ត រ វ យក ម ង ក ន ង យ ទ ធន ក របញ ឈប អ ព ហ ង ស ល ស ត រ.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-11 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ជ ស ឡ ង ន កម មវ ធ ជជ ក ព ភ ក ស ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព “ ក រច លរ ម របស ស ត រ វ យក ម ង ក ន ង យ ទ ធន ក របញ ឈប អ ព ហ ង ស ល ស ត រ ” ក លព ថ ង ទ ១១ ធ ន ២០១៣ ក ន ង វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ យម ន អ នកស រ យ ត ស ភ ណ ជ ន យក រ កម មវ ធ ន អង គក រ Jass ន ង កញ ញ ហ ស រ ទន សម ជ ក បណ ត ញ ពង រ ង ស ទ ធ អ ណ ច ស ត រ វ យក ម ង ន កម ព ជ ជ វ គ ម ន ។ កម មវ ធ ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស  ...   ម របស ស រ ត វ យ ក ម ង ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ក ម ព ជ ” ក ល ព ថ ង ទ ១៣ វ ច ឆ ក ២០១៣ ក ន ង វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ យ ម ន ល ក ស រ ច ន ស ភ ណ ឌ មន រ ត សម រប សម រ ល កម មវ ធ ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន អង គក រ ស ល ក រ ជ វ គ ម ន។ ក ច ច ព ភ ក ស ន រ ប ច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ង គ ល ប ណងបង ហ ញ ដល ស ធ រណ ជន ព អ ព ស ថ ន ភ ព ន ក រ ច ល រ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត វ យ ក ម ង ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. ស ថ នភ ព ន ក រច លរ ម របស ស ត រ ន ង ត ណ ង ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ សម រ ប ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-10-09 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ជ ស ឡ ង ន ក ច ចព ភ ក ស ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព “ ស ថ នភ ព ន ក រច លរ ម របស ស ត រ ន ង ត ណ ង ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ សម រ ប ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥” ដ យម ន ល កស រ ស ន ក ត ស រ លក ខណ មន ត រ សម របសម រ ល យ នឌ រ ន ង អប រ ន អង គក រ ខ មហ វ រ ល ក លព ថ ង ទ ០៩ ត ល ២០១៣ ក ន ង វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ ក ច ចព ភ ក ស ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ង គ លប ណង បង ហ ញ ដល ស ធ រណ ជន អ ព ស ថ នភ ព ន ក រច លរ ម របស ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ សម រ ប ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ន ត ក ល ទ ៥ ។.. ក រច លរ ម របស ស ត រ ជនបទ ក ន ងក រ សម រ ចច ត ត ន ង ក រអភ វឌ ឍន.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-09-04 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ជ ស ឡ ង ន ក ច ចព ភ ក ស ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព “ ក រច លរ ម របស ស ត រ ជនបទ ក ន ងក រ សម រ ចច ត ត ន ង ក រអភ វឌ ឍន ” ដ យម ន ល កស រ ប រ ក វ ណ ណ ទ ប រ ក ស ឯករ ជ យ ជ វ គ ម ន ក លព ថ ង ទ ៤ កញ ញ ២០១៣ ក ន ង វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ ក ច ចព ភ ក ស ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ង គ លប ណង ឆ ល បញ ច ង ល ក រអន វត តន ម ត រ ១៤ ន អន សញ ញ អន តរជ ត ស ត ព ក រល បប ប ត រ ល ទម រ ង ន ក ររ សអ ង ប រឆ ងន ង ន រ ភ ទ ន កម ព ជ ។.. 3.. 4.. 5..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=IKAT&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=reports.php&id=3&pro=LR&show=show&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យក រណ ស ដ ព កម ព ជ ៖ដ ម នជម ល ន ងវ ទ ក ព ភ ក ស អ ព បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន តសភ ជ ត ឆ ន ២០១៣.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-12-17 ស ថ ត ក ន ង មជ ឈមណ អលស ទ ធមន ស ស.. ក លព ថ ង ទ ១៧ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ទ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រផ ស យ បន ដផ ទ ល ន វក ច ចព ភ ក ស ក ន ងកម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ប រធ ន «រប យក រណ ស ដ ព កម ព ជ ៖ដ ម នជម ល ន ងវ ទ ក ព ភ ក ស អ ព បញ ហ ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន តសភ ជ ត ឆ ន តសភ ជ ត ឆ ន ២០១៣»ដ លម នវ គ ម នច ន ន ៣រ បគ អ នកស រ ផ ផ ត ណ ងប រជ ពលរដ ឋដ លប រឈមន ងក រដកហ តយកដ ធ ល ន ឃ យ យ អង គ ស រ កថ ពង ខ ត តក ពង ស ព ល ក ម ង ល ហ រ ប រជ ពលរដ ឋរងផលប ព ល ក ន ងជម ល ដ ធ ល ជ ម យទ ហ ន ន ឃ ត រព ងប រ ស ទ ស រ កត រព ងប រ ស ទ ខ ត តឧត តម នជ យ ន ងល ក វណ ណ ស ផ ត មន រ ដ សម របសម រ លកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. ដ ជ ជ វ ត.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-11-06 ស ថ ត ក ន ង ម.. ក លព ថ ង ទ ០៦ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ គម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល ន ម ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ ខ ក ផ ស យបន ដផ ទ ល ន វក ច ចព ភ ក ស ក ន ងកម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធមន ស ស ប រធ នបទ"ដ ជ ជ វ ត" ដ លម នវ គ ម នច ន នព ររ ប គ ល ក ស ស វណ ណ ត ណ ងប រជ ពលរដ ឋដ លប រឈមន ងក រដកហ ត យកដ ធ ល ន សង ក ត អ រឬស ស ក រ ងក រច ខ ត តក រច ន ង ន ង ល ក អ ស អ ត ប រធ នផ ន កបច ច ក ទ សស បអង ក តរបស អង កក រ ល ក ដ ។.. ក រវ ភ គ ព ស ថ នភ ព ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន ត សភ ជ ត ន ត ក ល ទ ៥.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-09-25 ស ថ ត ក ន ង ម.. ក លព ថ ង ទ ២៥ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ គម រ ង ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ធ វ ក រ ផ ស យ បន ត ផ ទ ល ន វ ក ច ចព ភ ក ស ក ន ង កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ប រធ នបទ “ ក រវ ភ គ ព ស ថ នភ ព ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន ត សភ ជ ត ន ត ក ល ទ ៥” ដ លម ន វ គ ម ន ច ន ន ២ រ ប គ ល ក ច ន ស វ ត អន ប រធ ន ផ ន ក ស បអង  ...   កក កដ ឆ ន ២០១៣ ន វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ផ ស យ បន ត ផ ទ ល ន វ ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ល ប រធ នបទ “ ទស សន របស អ នក រង ផលប ព ល ក ន ង ជម ល ដ ធ ល ន ង ក រប ឆ ន ត ” ។ ក ច ចព ភ ក ស ន ប ន ផ ត ត ជ ស ណ រ ស ខ ន ថ ត ជម ល ដ ធ ល គ ជ ឧបសគ គ ក ន ង ក រច ល រ ម ប ឆ ន ត សភ ជ ត ន ត ក ល ទ ៥ ដ ល ន ង ប រ ព រ ត យ ទ ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ ន ឬទ ? វ គ ម ន ស ខ ន ន ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ន រ មម ន : ១.. អ នកស រ ហ ង ស ខ ខ ង ត ណ ង ប រជ ពលរដ ឋ ភ ម ១ មកព សហគមន ប ងកក ២.. ល ក ព ជ យ ល ម ឃ ន ត ណ ង ប រជ ពលរដ ឋ មកព សហគមន ប រ ក ឡ ៣.. ល ក វណ ណ ស ផ ត មន ត រ សម របសម រ ល កម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ កម មវ ធ ន ត រ វប ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង កម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន - ស ស កម ព ជ ។.. ក រ រ ព ង ទ ក របស អ នករង ផល ប ព ល ក ន ង ជម ល ដ ធ ល ច ព រដ ឋ ភ ប ល អ ណត ត ថ ម.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-06-26 ស ថ ត ក ន ង ម.. ន ថ ង ទ ២៦ ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ង កម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន រ ប ច កម មវ ធ វ ទ យ ផ ស យ បន តផ ទ ល ល ប រធ ន បទ “ក រ រ ព ង ទ ក របស អ នករង ផល ប ព ល ក ន ង ជម ល ដ ធ ល ច ព រដ ឋ ភ ប ល អ ណត ត ថ ម ” ។ វ គ ម ន ស ខ ន ៗ ក ន ង កម មវ ធ ព ភ ក ស ន ម ន អ នកស រ ច រ យ ន ម ត ណ ង សហគមន ថ មគ ល ក ប រ ព រល ន យន តហ អន តរជ ត ភ ន ព ញ អ នកស រ ផ វ ញ ង ត ណ ង សហគមន ដ ធ ល ឃ ជ ខក រ ម ស រ ក ស រ អ ប ល ខ ត ត ក ក ង ន ងល ក វណ ណ ស ផ ត មន រ ត សម រប សម រ ល កម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធមន ស ស កម ព ជ ។.. ស ករល ហ ត.. ក ក លព ថ ង ទ 2013-04-08 ស ថ ត ក ន ង ម.. ក លព ថ ង ទ ០៨ ខ ម ស ឆ ន ២០១៣ គម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល ន ម.. ក ប នរ បច ក ច ចក ច ច ព ភ ក ស ផ ស យបន តផ ទ ល ត មកម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធមន ស ស ល ប រធ នបទ “ស ករល ហ ត”។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=audio_album.php&id=3&pro=LR&show=show&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស  ...   លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ទ ញ យកឯកស រ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=newsletter_detail.php&nsid=25&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ ត ត បត រព ត ម ន ប រច ត រ ម ស ស ត ព សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-30.. គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ជ គម រ ង ម យ របស មជ ឈមណ ឌល របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ឧបត ថម ដ យ ម ចស ម ល ន ធ ដ យ ក ន ដ ល បង ក ត ឡ ង ដ ម ប គ ទ រ ដល សកម ម ជន ស ទ ធ មន ស ស ន ថ ន ក សហ គមន ។ គម រ ង ន ប ន ច ប ផ ត ម ន ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១០ ដ យ សម រប សម រ ល ឲ យ ម ន វគ គ បណ ត បណ ត ល ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ទ ដល សកម ម ជន ដ ល ធ វ ក រ ជ ម យ សហគមន ម ល ដ ឋ ន ។.. ខ តប ណ ណ ឆ ន ២០១១ ទ ន ន យ ស ខ ន ន ក រ ស ង ក ត សវន ក រ ព ដ ប ង រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-28.. ខ តប ណ ណ ន បង ហ ញ អ ព ទ ន នន យ ស ខ ន ៗ ដ ល ប រម ល ប ន ដ យ គម រ ង សង គ ត ក រណ សវន ក រ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ក ន ង ឆ ន ២០១១។.. រ ប រ ង ថ ម ន គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស ក ណ ៤.. ០.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-03-27.. Sithi ម ន ន យ ថ ជ ខ មរ ភ ស ថ " ស ទ ធ " ។ គម រ ង ស ទ ធ ម ន គ ល ប ណង បង ក ន ក រ យល ដ ង ន ង ច ណ ដ ង អ ព ស ទ ធ មន ស ស (ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ) ន ង ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។ ក រ ប ព ម ព ផ ស យ ល ក ទ ៣ ន ព រ ត ត ប ត រ ព ត ម ន ម ន ច ញ ផ ស យ រ ង រ ល ព រ ខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ន ផ ត ត ល ក រ បង ក ត គ ហ ទ ព រ ស ទ ធ មន ស ស sithi.. org សម ទ ធ ផល របស គម រ ង ស ទ ធ មក ដល បច ច ប បន ន ព រម ទ ង រ ប រ ង ថ ម ន ង ត ន ទ ដ ណ រ ក រ ន sithi.. org ក ណ ៤.. ០ ។.. ពហ យ ទ ធ វ ធ ដ ម ប ក រ ព រ ន ង ល ក ស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-30.. ថ ង ន ទ ៣០ ខ មករ ២០១២ មជ ឈម ណ ឌល ស  ...   ចក កម ល ង ពលកម ម ន ទ ទ ង អ ស ភ គ អ គ ន យ ។ ន ឆ ន ២០០៨ ច ប ប ស ត ព ក រ បង រ ក ប អ ព ជ ញ ដ រ មន ស ស ន ង អ ព ធ វ អ ជ វកម ម ផ ល វ ភ ទត រ វ ប ន អន ម ត ក ន ង ក ច ច ខ ត ខ ប រ ងប រ ង បង ក ន អត រ ន ក រ ផ តន ទ ទ ស ជនល ម ស ក ន ង ករណ ជ ញ ដ រ មន ស ស ឲ យ ប ន ជ គជ យ។.. ក រ ហ ម ឃ ត ច ព ក រ អន វត ត អន ភ ព ប រត សកម ម ន ច ប ប ព រហ ម ទណ ឌ៖ បទ ប បញ ញត ត ន ក រម ព រហ មទណ ឌ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-15.. គ លក រណ ជ ម លដ ឋ ន ន ច ប ប ព រហ មទណ ឌ គ គ ម ន ជនណ ម ន ក អ ច ត រ វ ប ន រក ឃ ញ ថ ជ ប ព រ ទ ធ ន បទ ល ម ស ព រហ មទណ ឌ ណ ម យ ប រស ន ប អ ព ឬ ក រ ខកខ ន ដ ល ប គ គល ន ប រព រ ត ត ម ន ត រ វ ប ន ច ត ទ កជ បទ ល ម ស ព រហ មទណ ឌ ន ព ល ដ ល អ ព ឬ ក រ ខកខ ន ន ក ត ឡ ង ( ម ត រ ១៥ ន កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ត ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ន ង ឆ ល បញ ច ង ក ន ង ម ត រ ៣ ន ក រម ព រហ មទណ ឌ )។ បន ថ ម ព ល ន បទប បញ ញត ត ថ ម ដ ល ច ង អ ព ទ ស ធ ងន ជ ង បទប បញ ញត ត ដ ល ត រ វ ប ន អន វត ត ន ព ល ប រព រ ត ត ល មស ន ង ម ន ត រ វ ប ន អន វត ត ឡ យ ។ ប រស ន ប បន ទ ប ព បទល ម ស ត រ វ ប ន ប រព រ ត ត ម ន បទ ប បញ ញត ត ថ ម ដ ល ច ង អ ព ទ ស ស រ ល ជ ង បទប បញ ញត ត ន ត រ វ អន វត ត ភ ល ម ( ម ត រ ១០ ន ក រម ព រហ មទណ ឌ )។.. លទ ធផល ន ក រ ពង រ ង អ ណ ច ថ ន ក ម ល ដ ឋ ន - ច ញផ ស យល ខ ៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-05.. ន ជ ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ច ញ ផ ស យ ល ក ទ ៣ របស គម រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ដ ល ម ន គ ល ប ណង ផ តល ព ត ម ន ដល អ នក ព ក ព ន ធ អ ព ក រ អន វត ត សកម មភ ព ថ ម ៗ របស គម រ ង ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=newsletter.php&id=5&lang=khm&page=2
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ជ ស ធ រណ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-29.. ប គ គល គ រប រ ប ម ន ស ទ ធ ទទ ល ប នក រ វ ន ច ឆ យ ថ ម ន ឬ គ ម ន ទ ស ន ក ន ង សវន ក រ ជ ស ធ រណ ល ក ល ង ត ន ក ន ង ករណ ព ស ស ម យ ច ន ន ត ប ណ ណ ។ ស ទ ធ ន ត រ វ ប ន ធ ន ដ យ ច ប ប អន តរ ជ ត ន ក ន ង ម ត រ ១៤(១) ន កត ក សញ ញ អន តរ ជ ត ស ត ព ស ទ ធ ពល រដ ឋ ន ងស ទ ធ ន យ ប យ ន ង ច ប ប ជ ត គ ក រម ន ត វ ធ ព រហ ម ទណ ឌ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។.. គ ហទ ព រអ ព ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ៖ Sithi.. org.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-14.. "ព រ ត ត ប ត រព ត ម នស ទ ធ " ម នគ លប ណងន ងផ តល ពត ម នព របកគ ហ ញន ក រង រន ក រឃ ល ម ល ន ងក រចងក រងឯកស រ។ ព រ ត ត ប ត តព ត ម នន ន ងផ តល ជ នន វខ ល មស រផ ស ងៗគ ន ដ ល ក ណត ដ យលទ ធផលន គម រ ង ប ន ត ផ ត តស ខ ន ទ ល ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ងស ទ ធ នយ ប យ។.. ស ទ ធ ទទ លប នជ ន យព ម ធ វ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-10-11.. ស ទ ធ ទទ លប នជ ន យព ម ធ វ ម នស រ ស ខ ន ណ ស ក ន ងក រធ ន ឲ យម នក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម ដ លត រ វប នទទ លស គ ល ដ យរដ ឋធម មន ញ ញន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ ត មរយ កត ក សញ ញ ស ត ព ស ទ ធ នយ ប យ ន ងស ទ ធ ពលរដ ឋ ព រមទ ងច ប ប ជ ត ។ ស ទ ធ ន ម នន យថ ជនដ លជ ប ច ទព បទល ម សណ ម យ ម នស ទ ធ ម នវត តម នន ក ន ងសវន ក រ ន ងក រព រខ ល នដ យផ ទ ល ឫត មរយ ម ធ វ ដ លខ ល នជ រ សរ ស។.. ក រ បណ ត បណ ត ល ន ង ក រ សម រប សម រ ល វ ទ ក - ច ញផ ស យល ខ ២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-08-26.. ព រ ត ត បត រល ខន បង ហ ញអ ព ក ររ កច រ នជ ជ ហ នអន វត តទ ព ររបស គម រ ងបណ ត ញ ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ  ...   នអ ចទទ ល យកប ន ជ ព ស សន ព លដ លប រព រ ត តដ យមន រ ត អន វត ត ច ប ប ដ ម ប ទទ លប នចម ល យស រភ ពព ជនជ ប ច ទព បទ ល ម សណ ម យ។ ក រអ អ ងអ ព អ ព ហ ង ស ឬក របង ខ តបង ខ ក ត ឡ ងន ដ ណ ក ក លប ល ស ធ វ ឲ យប ត បង ជ ន ព ស ណ ក ស ធ រណជនទ ល ប ល ស ន ងឈ នទ ដល ក រ ប ត បង ជ ន ល ប រព ន ធយ ត ត ធម ទ ងម ល។ ត ល ក រដ ច ខ ត ត រ វ ត ច រ នច លភស ត ត ង ដ លទទ លប នព មធ យ ប យ ប ប ន ។ ជនដ លប រព រ ត តអ ព ទ រ ណកម ម ត រ វត ន ខ ល នទ ក ន ត ល ក រ បន ទ ប ព ម នក រស បអង ក តដ យយន តក រ បង ក រ ទ រ ណ កម ម ឯករ ជ យម យ។.. ក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ង ក រ ផ តន ទ ទ ស ន ក ន ង ប រព ន ន យ ត ត ធម កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-05-30.. ន ក ន ងទ វ ស ទ ធ ក ម រអន តរជ ត ន មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស សអន តរជ ត ស មទ ញច ណ ប អ រម មណ ល កអ នក ទ ល ស ទ ធ ជនជ ប ច ទជ អន ត ជន ទទ លប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម ។ ស ទ ធ ន ង ផល ប រយ ជន ល អ ប ផ ត របស ក ម រ ត រ វទទ លប នក រ យក ច ត តទ ក ដ ក ជ អ ទ ភ ព ន ក ន ងគ រប ដ ណ ក ក ល ន ដ ណ រក រ រ ងក ត ។ គ រឲ យ ស ក ស ត យ ក រណ ន ម ន ម ន ជ ស ថ ន ភ ព បច ច ប បន ន ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ឡ យ។ ខ ញ ជ ជ ក ថ យ ទ ធ ស ស ត រ សហ ក រណ ជ ម យ រដ ឋ ភ ប ល ដ យ ធ វ ក រ ជ ដ គ ជ ម យម ច ស ជ ន យ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ងស ថ ប ន ឯកជន ន ងអ ចឲ យ ប រទ ស កម ព ជ អភ វឌ ឍ ដ ណ រ ក រយ ត ត ធម អន ត ជនម យ ដ ម ន ប រស ទ ធ ភ ព ដ ល ធ ន ថ យ វវ យ រ ល ភច ប ប ទទ ល ប ន ក ច ច គ ទ រ ព ញ លក ខណ ដ ម ប ក ល យជ សម ជ កស ថ បន សង គម ជ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=newsletter.php&id=5&lang=khm&page=3
  Open archive

 • Archived pages: 507