www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ស.. ម.. ក.. ពង រ ង អ ណ ច ប រជ ពលរដ ឋ ថ ន ក ម ល ដ ឋ ន - ច ញផ ស យល ខ ១.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-05-20.. បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ជ គម រ ង ថ ម របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន ទទ ល ក រ ឧបត ថម ភ ដ យ សប ប រស ព អង គ ក រ ដ យ ក ន ដ ល ត រ វ ប ន បង ក ត ឡ ង ក ន ង គ ល ប ណង ល ក ស ទ យ ន ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ប រ ទ ស កម ព ជ ត ម រយ ក រ ធ វ វ មជ ឈក រដល សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ន ទ ទ ង ប រទ ស ។ "គម រ ង" ដ ល ប  ...   ខ ង ក រ ក ន ង ក ឡ ង ព ល ន ក រ ព ភ ក ស សម រ ច របស ខ ល ន ន ទ ។.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. ឯកសណ ឋ ន អ នក ទ ស ន ង ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-04-05.. ក រ សន មត ជ ម ន ថ គ ម ន ទ ស គ គ ល ក រ ម ល ដ ឋ ន ម យ ន ក ន ង ច ប ប ព រហ ម ទណ ឌ ដ ល ត រ វ ត អន វត ត ន ក ន ង គ រប ករណ ទ ង អស ដ ល ក ន ង ន ប គ គល ក ត រ វ ប ន ជ ន ជម រ អ ព បទ ល ម ស ណ ម យ។.. គម រ ងឃ ល ម លដ ណ រក រក ត ក ត.. ក រ វ ភ គ អ ព ស ទ ធ ស ត រ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-07.. ខ ញ ម ន ស ច ក ត ស មនស ស រ ករ យ ដ ល ប ន ច ល រ ម អប អរ ស រទរ ទ វ ស ទ ធ ន រ អន តរជ ត ។ ជ ក រ ស ខ ន ណ ស ដ ល ព ភពល ក ទទ ល ស គ ល ស ទ ធ ស ត រ គ រប រ ប ដ ម ប ទទ ល ប ន សម ភ ព ក ន ង គ រប រ ប ភ ព សង កម។.. ក រ សង ក ត ក រ សវន ក រ ន ង ក រ ល ក កម ពស ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-02-28.. គម រ ង សង ក ត ក វន ក រ គ ជ គម រ ង ម យ ដ ល អន វត ត ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ គម រ ង ន ម ន គ ល ប ណង ជ យ ធ វ ឲ យ ន ត វ ធ ន ង ក រ អន វត ត របស ត ល ក រ ន កម ព ជ ម ន លក ខណ ក ន ត ប រស រ ឡ ង ដ យ បង ក ន ន វ ក រ គ រព បទដ ឋ ន ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ។.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=newsletter.php&id=5&lang=khm&page=4
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រអន វត តន ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-14.. ខ ល មស រ សង ខ ប ន ព ន ត យម ល ល ក រអន វត តន វ ធ នក រ ឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ក ន ង ត ល ក រជ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (" កម ព ជ ") រ រក ជម រ ស ផ ស ង ក រ ព ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ង ផ តល អន ស សន ដ ម ប ធ វ ក ណ ទម រង ល ប រព ន ធ ន ក រឃ ខ ល ន បណ ត អ សន ន ន ព ល បច ច ប បន នន ។.. ក រវ ភ គ ផ ន ក ច ប ប ជ វ ញ បទ ច ទ ប រក ន ន ងក រ ក ត ទ ស ល ស កម មជន ដ ធ ល អ នកស រ យ ម ប ប ផ (ករណ ក រហ មទណ ឌ ល ខ ១៥៦០).. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-06-02.. ក លព ថ ង ទ ២៧ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ អ នកស រ យ ម ប ប ផ ("ច ងច ទ") ដ ល ជ សកម មជន ដ ធ ល មក ព សហគមន ប ងកក ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ត រ វ ប ន រក ឃ ញ ព រ ទ ធភ ព ព បទ "ហ ង ស ដ យ ច តន ម ន ស ថ នទម ងន ទ ស " ត មម ត រ ២១៨ ន ក រម ព រហ មទណ ឌ ឆ ន ២០០៩ ("ក រមព រហ មទណ ឌ") ហ យ ត រ វប ន ក ត ទ ស ឲ យជ ប ពន ធន គ រ ច ន ន ៣ឆ ន ។.. ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន ង ក រ គ ប សង កត ល បណ ត ញ អ នធ ណ ត ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-29.. ក ណត ត រ ន សង ខ ប ន ផ តល ន វ ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ន ក រ ប រ ប រ ស ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ប ប ទ ន ប ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ") ក រវ វត តន បច ច ប បន ន ឆ ព ទ រកក រ គ ប សង កត ល បណ ត ញ អ ន ធ ណ ត ន ង ភ ព ជ ប ព ក ព ន ធ ច ព ស រ ភ ព ន ក រ បញ ច មត ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។.. ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-06.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ផ តល ន វទ ដ ឋភ ព ទ ទ ន ង ក រវ ភ គ ព សភ ពក រណ ន ប រវត ត ស ស រ ត ន ព ល ថ ម ៗ ន របស ព រ រ ជ  ...   ណង ដ ("ជនជ ប ច ទ") ដ ល ជ ម ច ស វ ទ យ ស ប កឃ ម ន ង ជ ប រធ នអង គក រ ម នម នរដ ឋ ភ ប លដ ល ប ( "អ.. រ") ដ លហ ថ សម គម អ នក ប រជ ធ បត យ យ ត រ វ ប ន ត ល ក រ រក ឃ ញ ព រ ទ ធភ ព ព បទ ច ទ ប រក ន ច ន ន ៦ ករណ ("បទច ទប រក ន ") ត ម ក រមព រហ ម ទណ ឌ ឆ ន ២០០៩ ("ក រមព រហ មទណ ឌ") បន ទ ប ព សវន ក រ ជ ន ជម រ រយ ព ល៤ថ ង ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ច ប ព ថ ង ទ ១១ ដល ១៤ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១២ ជ សរ បហ ថ ("ក រជ ន ជម រ ")។.. ស រ ភ ពបញ ច ញមត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-02-28.. ក ណត ត រ សង ខ បន បង ហ ញន វ ទ ដ ឋភ ព ព ស ថ ន ភ ព បញ ច ញមត ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ") ន ង ផ តល អន ស សន ជ ក ល ក សម រប ក រព រ ន ង ល ក ស ទ យ ស ទ ធ ន ឲ យ ប ន សម ស រប ។ ផ ន ក ទ ម យ បង ហ ញ ន វ ទ ដ ឋភ ព ន ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញមត ដ ល ត រ វប ន ក រព រ ក រ ម ច ប ប ជ ត ន ងច ប ប អន តរជ ត ន ងគ ស បញ ជ ក យ ង សង ខ ប ព វ ធ នក រណ ន ន ដ ល អ ជ ញ ធរ កម ព ជ ប ន អន វត ត ដ ម ប រ តត ប ត ស ទ ធ ។.. ក ណ ទម រង ប រព ន ធត ល ក រ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-02-18.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន គ ស បញ ជ ក ព បច ច ប បន នភ ព ន ប រព ន ធ ត ល ក រ ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ") វ ភ គ ល ច ណ ច ខ វ ខ ត ម យ ច ន ន ក ន ងក រ ប ព ញ ម ខង រ របស ប រព ន ធ យ ត ត ធម ន ង ត ល ក រ ហ យ ន ង ផ តល ន វ អន ស សន ម យ ច ន ន ដ ម ប ធ វ ក ណ ទម រង ដ ល ន ង ផ តល ន វអត ថ ប រយ ជន ដ ធ ធ ង ដល ក រ ប ព ញត ន ទ របស ប រព ន ធ យ ត ត ធម ន ង ជ យ សម រ ល ឲ យ ឯកភ ព ន ប រព ន ធ ត ល ក រ ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ប ន ក ន ត ប រស រ ឡ ង។.. ក ណត ត រ សង ខ ប..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=analysis.php&id=5&lang=khm&page=2
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ណ ទម រង នយ ប យ ន ង ប រព ន ធ ប ឆ ន ត សម រប កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-02-11.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន គ ស បញ ជ ក ព បច ច ប បន នភ ពនយ ប យ ក ន ងព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ("កម ព ជ ") ដ ល ឈ ន ឆ ព ទ រកក រប ឆ ន តថ ន ក ជ ត ន ព ល ខ ងម ខន វ ភ គ ល ភ ព ខ វ ចន ល ន ដ ណ រ ក រ ប ឆ ន ត ន ង ផ តល អន ស សន ម យ ច ន ន សម រ ប ធ វ ក ណ ទម រង ន ន ដ ល អ ច ផ តល ន វ អត ថប រយ ជន យ ង ស ខ ន ដល ល ទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។.. គ លន យ ប យ សង ខ ប ស ត ព បញ ហ ដ ល ប ន ក ណត ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព "អ នក ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ".. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-13.. គ ល ប ណង ន គ ល នយ ប យ សង ខ ប ន គ ដ ម ប សង ខ ប បញ ហ ដ ល ប ន ព ភ ក ស ក ន ង អ ឡ ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព "អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ងស រ ភ ព បញ ច ញម ត " (ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ) ដ ល រ ប ច ដ យ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន សណ ឋ គ រ អ មភ រ ល ហ ក ឌ ន ភ ន ព ញ ថ ង ទ ១៨ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១២ ។.. ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ន អភ យ ឯក ស ទ ធ សភ ត ម ច ប ប កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-12-05.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ផ តល ន វទ ដ ឋភ ព ទ ទ ស ត ព ស ថ នភ ព ន អភ យ ឯក ស ទ ធ សភ ត ម ច ប ប កម ព ជ ក រ យ ព ប ន ព ច រណ ល ក រ ជ ន ជម រ របស ស ល ឧទ ធរណ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ក ល ព ថ ង ទ ៣ ខ ស ហ ឆ ន ២០១២ ដ ល អភ យឯកស ទ ធ សភ របស ល កស រ ស ខ ហ រ ជ ត ណ ង រ ស រ ត ដ ល ប ឈ ម ម យ រ បមក ព គណបក ស ("គ.. រ") ដ លជ គណបក ស ជ ទ ស ត រ  ...   ហ ញ ព ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញមត ដ ល ត រ វ ប នក រព រ ក ន ង ច ប ប កម ព ជ បង ហ ញ ព ទ ដ ឋភ ព រ ម ន បញ ញ ត ត ច ប ប ដ ល ក ព ង ត រ វប ន អន វត ត ទ ងអស ព ក ព ន ធ ន ង បទបរ ហ ក រ ត ឫបញ ញ ត ត ច ប ប ដ ល ម នឥទ ធ ពល មកល ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញមត ន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ (កម ព ជ ) ន ង ព ភ ក ស អ ព ករណ ស ក ស ថ ម ៗ ម យច ន ន ដ ល បទប បញ ញ ត ត ទ ង ន ត រ វប ន ប រ ប រ ស ដ ម ប ជ ឧបករណ ប ទ ម ត អ នក រ គន រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ (រដ ឋ ភ ប ល) ន ងគ លន យ ប យ របស ខ ល ន ។.. ត ណ ង ជ ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ង ប រព ន ធ ប ឆ ន ត បរ ម ណ ភ គ យ ន ឌ រ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-09-20.. រប យក រណ សង ខ ប ន ផ តល ន វ ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ន ប រព ន ធ ប ឆ ន ត បរ ម ណ ភ គ ដ ល ត រ វ ប ន អន វត តន ដ យ បណ ត ល ប រទ ស ម យ ច ន ន ដ ម ប ល ក កម ពស ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ដ យ វ ភ គ អ ព អត ថប រយ ជន ដ ស ខ ន ន ង ផ តល ជ អន ស សន សម រ ប ក រអន វត ត ន វប រព ន ធ ប ប ន ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ដ ម ប បញ ជ ក អ ព កង វ ភ ព ត ណ ង របស ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ជ ត ន ង ថ ន ក ក រ ម ជ ត ។.. គ ល នយ ប យ សង ខ ប លទ ធផល ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-09-02.. គ ល នយ ប យសង ខ បន បង ហ ញ ព បញ ហ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ក ន ង អ ឡ ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ច ន ន ៣ ល ក ដ ល សម រប សម រ ល ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ល ប រធ ន បទ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=analysis.php&id=5&lang=khm&page=3
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រ ណ អ នក ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស ល ក ម ម ស ណង ដ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-08-02.. ក ណត ត រ សង ខបន ល ក ឡ ង អ ព ទ ដ ឋ ភ ព ទ ទ ន ករណ របស ល ក ម ម ស ណង ដ ប រ ធ ន ស ថ ន យ វ ទ យ ស ប ក ឃ ម ន ង ជ ប រធ ន សម គម អ នក ប រ ជ ធ ប ត យ យ ដ ល ត រ វ ប ន ប ល ស ម យ ក រ ម ប រហ ល ២០ ន ក ច ប ខ ល ន ក ល ព ថ ង ទ ១៥ ខ កក តដ ឆ ន ២០១២ ន ផ ទ របស គ ត ដ យ ផ អ ក ល បទ ច ទ ប រ ក ន ទ ក ទង ន ង ចលន បង ក ត ត បន អបគមន ក ន ង ខ ត ត ក រច ។.. ក ល វ ភ គ របស ម.. ក ល ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ៤ ស ត ព អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ង សម គម.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-12-18.. ក លវ ភ គ ន ត រ វ ប ន ត ក ត ង ឡ ង ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ដ ល ជ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ម ន ម ន ន ន ន ក រ នយ ប យ ឯករ ជ យ ដ ល ធ វ ក រ ល ក កម ពស ន ងក រ ព រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ (កម ព ជ )។ ន ជ ក រ វ ភ គ ទ ល ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ៤ ស ត ព "សម គម ន ង អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល" ន ង ផ ត ត ទ ល ច ណ ច ដ ច ខ ង ក រ ម ៖ ១.. ក រ ផ ល ស ប ត រ ស ខ ន ៗ ធ ប ទ ន ង ស ចក ត ព រ ង ច ប ប ល ក ទ ប ២.. ក រ ព រ យ ប រម ភ ចម បងៗ ច ន ន ប របស ម.. ក ន ង ៣.. ស ចក ត សន ន ដ ឋ ន.. ស ដន ដកម មក ព ជ រ ៖ ម យឆ ន កន លងផ ត ស ណ រន ត បន ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-11-20.. ក ណត ត រ ខ ល ន សង ខ ប ខ ល មស រ ន រប យក រណ "ស ន ដកម ម ក ព ជ រ ៖ ម យ ឆ ន កន លង ផ ត ស ណ រ ន ត បន  ...   ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល។ ជ ចម បង ស វភ សង ខ បន ផ ត តល ៖ (១) ក ច ចខ តខ ប រ ងប រ ងបន តបន ទ ប ដ ម ប ប ប ទម ត ដល អង គក រម នម នរដ ឋ ភ -ប ល ន ងមត ជ ទ ស ន ងភ ពស ករ ចរ លន ល ហលទ ធ ប រជ ធ បត យ យន កម ព ជ (២) កង វ ខ តម លដ ឋ នក ន ងស ចក ត ព រ ងច ប ប ស ត ព សម គម ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល ន ងស ខ ន ជ ងន ទ តគ (៣) ក រអន វត តច ប ប ដ យម នត រ មត រ វព លគ (ស ចក ត ព រ ងច ប ប ស ត ព សម គម ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល) ប រស នប យ ងត មស ថ នភ ពបច ច ប បន ន។ ច ព ស ចក ត សន ន ដ ឋ ន គ គ រ ថ ន ក ដ លស ចក ត ព រ ងច ប ប ស ត ព សម គម ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល ដ ក មកល សង គមស វ ល ន ងកម មវ ធ របស ម ច ស ជ ន យ យ ងត មព រ ត ត ក រណ ថ ម ៗន ហ យប នចងក រងជ ឯកស រក ន ងឧបសម ព ន ធរបស ស វភ សង ខ បន ដ លអ ចរកអ នប នន ល Sithi: www.. sithi.. org/annex_view.. php ដ លជ គ ហទ ព រស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ដ លប នទទ លរង វ ន គ រប គ រងដ យ ម.. ក ។.. ឯកស រគ លនយ ប យច ញផ ស យដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ស ត ព ស ថ នភ ពបច ច ប បន នរបស ច ប ប ស ត ព សម គម ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-08-04.. ឯកស រគ លនយ ប យន ត រ វប នត ក ត ងឡ ងដ យមជ ឈមណ ឌលស ទ ធមន ស សកម ព ជ (ម.. ក) ជ អង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល (អង គក រ) ឯករ ជ យ ម នច លបក សសម ព ន ធ ធ វ ក រដ ម ប ល កម ពស ន ងក រព រលទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ងក រគ រពស ទ ធ មន ស សជ ព ស ស ស ទ ធពលរដ ឋ ន ងស ទ ធ នយ ប យ ន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ (កម ព ជ )។គ លប ណង ន ឯកស រគ លនយ ប យន គ ដ ម ប បង ហ ញន វរ បភ ពរ មអ ព ស ថ នភ ពបច ច ប បន នរបស ពង រ ងច ប ប ស ត ព សម គម ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល (ច ប ប ) ន ងស ចក ត ព រ យ ប រម ភស ខ ន ៗរបស ម.. ក ដ យស យ គអន ស សន ដ លប នផ តល ជ នល ពង រ ងច ប ប ម ន។.. វ ភ គ ផ ន ក ច ប ប..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=analysis.php&id=5&lang=khm&page=4
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព យន តក រ ក ន ង ក រល កកម ពស ក រ ច លរ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស ត រ ក ន ង នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ប រព រ ត ត ទ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ថ ង ទ ២៨ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-29.. រប យក រណ ន សង ខ ប អ ព បញ ហ ន ន ដ ល ប ន ល កឡ ង ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព “ យន តក រ ក ន ង ក រល កកម ពស ក រ ច លរ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស ត រ ក ន ង នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ” (“ ក ច ចព ភ ក ស ”) ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ទ ន ថ ង ២៨ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ។ ក ច ចព ភ ក ស ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ ម.. ស.. ម.. ក ”) ។.. គម រ ងល កស ទ យសម សភ ពស រ ត ន ក ន ងវ ស យនយ ប យន កម ព ជ.. រប យក រណ សង ខ បន ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព អន ស សន រ ម ដ ម ប ល កកម ពស ក រច លរ ម របស ន ង ភ ពជ ត ណ ង របស ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ដ ល ប រព រ ត តទ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ថ ង ទ ២៩ ខ ម ស ឆ ន ២០១៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-05-22.. រប យក រណ ន សង ខ ប បញ ហ ដ ល ប នល កឡ ង ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព “ អន ស សន ដ ម ប ល កកម ពស ក រច លរ ម ន ង ភ ពជ ត ណ ង របស ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ” ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ទ ថ ង ទ ២៩ ខ ម ស ឆ ន ២០១៣ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ។ ក ច ចព ភ ក ស ន រ បច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ ម.. រប យក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព ក រ ច ល រ ម របស ស  ...   ន សណ ឋ គ រ ក ក ង ស ធ ក រ ង ខ មរ ភ ម ន ច ខ ត ត ក ក ង ក ល ព ថ ង ទ ២៩ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣។.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. រប យក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ត ន ទ របស ស ត រ ក ន ង ក រ ច លរ ម ក ន ងវ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-04-08.. រប យក រណ ន ន ង សង ខ ប អ ព បញ ហ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព "ត ន ទ ស ត រ ក ន ង ក រ ច លរ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត " ("ក ច ចព ភ ក ស ") ដ ល រ ប ច ដ យ គម រ ង ល ក ស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ("ម.. ក") ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ថ ង ទ ៧ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១៣។.. នយ ប យក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ៖ បង ក ន ត ណ ង ស ត រ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-03-28.. ខណ ដ ល កម ព ជ ទ ប សម រ ច ប ន ន វ ក រ វ វត តន វ ធ ន ក រ ទ ក ទ ន ន ង ស ទ ធ ស ត រ កន លង មក ន ស ត រ ន ត ទទ ល រង ក រ រ ស អ ង ព រម ទ ង ភ ព ជ អ នក ត ណ ង របស ខ ល ន ម ន កម រ ត ទ ប ក ន ង វ ស យ ម យ ច ន ន ដ ចជ វ ស យ អប រ ធ រ ក ច ច ផ ល វក រ ន ង វ ស យ នយ ប យ ជ ដ ម។.. លទ ធផល ន ក រ ឃ ល ម ល សម បទ ន ដ របស ម.. ក ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ឆ ន ២០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-02-14.. រប យក រណ សង ខ ប ន បង ហ ញ ព ក ររក ឃ ញ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ទ ក ទង ទ ន ង ច ន ន សម បទ ន ដ ដ ល ប ន ផ តល ដ យ រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ក ន ង ឆ ន ២០១២ ន ង ជ ផ ន ក ម យ ន សកម មភ ព ឃ ល ម ល របស គម រ ង កម ម វ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ន ម.. ក ទ ក ទង ទ ន ង វ វ ទ ដ ធ ល ន កម ព ជ ។.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=2
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រប យ ក រណ របស ម.. ក ស ត ព ទ វ ប រ រព ធ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-10.. ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ត រ វ ប ន ទទ ល ស គ ល ជ អន តរជ ត ថ ជ ថ ង ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ("ថ.. អ") ច ប ត ង ព ស ចក ត ប រក ស ជ សកល ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ("ស.. ម") ត រ វ ប ន អន ម ត ដ យ មហ សន ន ប ត អង គក រសហ ប រជ ជ ត ("អ.. ប") ក ល ព ថ ង ទ ១០ ខ ធ ន ឆ ន ១៩៤៨ ។ ច ប ត ង ព ព ល ន មក ព ភព ល ក ប រ រព ធ ទ វ ១០ធ ន ជ រ ងរ ល ឆ ន ជ ក របង ហ ញ ន វ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ទ ទ ង សកលល ក។.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. ឥន ទ ធន ខ ម រ៖ ប រ ក ររ ស អ ង ទ ជ ម ទន ភ ព.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-12-31.. ន ប ន ម ន ឆ ន ច ង ក រ យ មកន ទ ង ក រ គ ទ រ ន ងភ ព សកម ម ក ន ង ក រ ក ត បន ថយ ក ររ ស អ ង ដ លក ព ង បន ត ក ត ម ន ច ព អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ស រឡ ញ ទ ងព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ (ភ.. ដ.. ព.. ប) ម នលក ខណ ប រស រ ឡ ង ក ន ង ព ភពល ក ។ ខណ ដ ល ឋ ន ជ ប រធ ន អ ស ន ជ ត ផ ត អណត ត ន ជ ឱក ស ម យ ដ ល អ សម រ ប កម ព ជ ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ម ខម ត របស ខ ល ន ត មរយ ក រ យ គយល ដល ក រ ម ភ.. ប ហ យ ន ន ង ក ល យ ជ គ រ ល អ ម យ ក ន ង ក រ ធ វ ឲ យ ប រស រ ឡ ង ន វសមភ ព ន ងក រ ប រយ ទ ធ ប រឆ ង ន ងក ររ ស អ ង។.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ៥៖ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-11-15.. រប យក រណ ប រច ឆម ស ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ន (រប យ-ក រណ ) គ ជ លទ ធផល ម យ ន គម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ន កម ព ជ (គម រ ង) ដ ល អន វត ត ដ យ ម.. ក។ រប យក រណ ន បង ហ ញ ន ង វ ភ គ ន វ ទ ន នន យ ដ ល ប រម ល ប ន ព ក រ សង ក ត ក រណ សវន ក រ ច ន ន ៤៦៣ ដ ល រ ម ម ន ជន ជ ប ច ទ ច ន  ...   " ដ ល រ ប ច ឡ ង ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ភ ជន យដ ឋ ន អ ស ត & វ ស ត រ ជធ ន ភ ន ព ញ ក ល ព ថ ង ទ ១៧ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១២ ។.. រប យ ក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ៤ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-08-15.. រប យ ក រណ ស ត ព " ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ " ជ លទ ធផល ន ក រ អន វត ត គម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ដ យ មជ ឈម ណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។.. រប យ ក រណ សង ខ ប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ភ ព ជ គ ជ យ ន ង ក រ ប រឈម របស ស រ ត ច ព លទ ធផល ប ឆ ន ត ន ថ ន ក ឃ - សង ក ត ន កម ព ជ ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ទ ន ភ ន ព ញ ថ ញ ទ ១១ ខ កក កដ ឆ ន ២ ០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-08-09.. គ ល ប ណង ន រប យ ក រណ សង ខ ប ន គ ដ ម ប សង ខ ប ព បញ ហ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល រ ម ស ត ព "ភ ព ជ គ ជ យ ន ង ក រ ប រឈម របស ស រ ត ច ព លទ ធផល ន ក រ ប ឆ ន ត ន ថ ន ក ឃ - សង ក ត ន ប រទ ស កម ព ជ " ដ ល ប ន ប រព រ ត ត ទ ន សណ ឋ គ រ ស ន វ រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ន ថ ញ ទ ១១ ខ កក កដ ឆ ន ២០១២។.. ប រព ន ធ ផ សព វ ផ ស យ ព ត ម ន ប ប ទ ន ប ន ង ក រ ល ល កម ពស ស ទ ធ មន ស ស ន ប រទ ស កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-24.. រប យក រណ ស ត ព "ប រព ន ធ ផ សព វ ផ ស យ ព ត ម ន ប ប ទ ន ប ន ង ក រ ល ល កម ពស ស ទ ធ មន ស ស ន ប រទ ស កម ព ជ " (ហ ក ត "រប យក រណ ") ព ន ត យ ម ល កម រ ត ដ ល ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ព ត ម ន ប ប ទ ន ប រ ម ម ន ទ រស ព ទ ន ង អ ន ធ ណ ត ត រ វ ប ន ប រ ប រ ស ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ន ង ជ ព ស ស ថ ត ប រព ន ធ ផ សព វ ផ ស យ ព ត ម ន ទ ង ន ត រ វ ប ន ប រ ប រ ស ក ន ង ក រ ល ក កម ពស ន ង ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ត ម វ ធ ណ ។.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=3
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: បញ ចប វដ ត ន ន ទណ ឌភ ព ជ វ ញ បទ ល ម ស ដ យ អ ស ដន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-06-14.. ន ថ ង ទ ០៧ ខ ម ស ឆ ន ២០១២ ស រ ត ម ន ក អ យ ២៣ឆ ន ប ន រង រប ស រល ក ប រហ ល ជ ៣០ ភ គ រយ ល រ បរ ង ក យ របស ន ង បន ទ ប ព រង ក រ វ យ ប រហ រ ដ យ អ ស ដ ខណ ព ល ដ ល ន ង ក ព ង ត គ ង ក ន ង ផ ទ ក ន ង ចម ក រ ក ស ខ ត ត ស ម រ ប ហ យ ដ ល ក រ វ យ ប រហ រ ន ត រ វ ប ន រ យ ក រណ ថ ប រហ ល ជ ទ ក ទង ន ង ក រ ប រចណ ឌ ។1 គ ត មក ត រ ម ព ល សរស ររប យក រណ ន ក រ វ យ ប រហ រ ម យ ន ជ ក រ វ យ ប រហ រ ដ យ អ ស ដ ល ក ទ ប ហ យ ដ ល ត រ វ ប ន រ យក រណ បន ទ ប ព ម ន ក រ អន ម ត ច ប ប ស ត ព ក រ គ រប គ រង អ ស ដ ខ ល ង ថ ម ម យ របស កម ព ជ ក ន ង ខ ធ ន ឆ ន ២០១១ ដ ល ម ន ប ណង គ រប គ រង លទ ធភ ព ទទ ល ប ន អ ស ដឲ យ ប ន ល អ ឡ ង (ច ប ប គ រប គ រង អ ស ដ ខ ល ង)។.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. រប យ ក រណ ស ត ព ព រ ត ត ក រណ គ រព វ ញ ញ ណ ក ខន ធ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ថ ង ទ ១០ ដល ១៣ ខ ឧ សភ ឆ ន ២០១២ ន ខ ត ត ក ក ង.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-06-13.. ឆ ល យ តប ទ ន ង មរណ ភ ព របស សកម ម ជន បរ ស ថ ន ដ ឆ ន ម ម ន ក គ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ន ង ក រ ប ផ ល ច ប ផ ល ញ ធន ធ ន ធម ម ជ ត ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ជ បន តបន ទ ប ប រជ ពល រដ ឋ ប រម ណ ៦០០ ន ក មក ព សហគមន ន ង ភ ម ក ន ង ខ ត ត ច ន ន ៩ ន ទ ទ ង ប រទ ស កម ព ជ ប ន ជ ប ជ គ ន ដ ម ប រ ប ច ព ធ គ រព វ ញ ញ ណ ក ខន ធ ល ក ឈ ត វ ទ ធ ច ប ព ថ ង ទ ១០ ដល ១៣ ខ ឧ សភ ឆ ន ២០១២ ក ន ង ច ណ ច វ ល ប ស ថ ត ក ន ង ស រ ក មណ ឌល ស ម ខ ត ត ក ក ង ដ ល ស ថ ត ន ត ម បណ ត យ ជ រ ភ ន ក រ វ ញ ។.. រប យ ក រណ សង ខប ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត ព ត ន ទ របស ស ត រ ក ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ឃ សង ក ត.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-05-25.. គ ល ប ណង ន រប យ ក រណ ន គ ដ ម ប សង ខ ប អ ព បញ ហ ដ ល ប ន ល ក ឡ ង ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ស ត អ ព ត ន ទ ស រ ត ក ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យនយ ប យ ថ ន ក ឃ សង ក ត ដ ល រ ប ច ដ យ មជ ឈ មណ ឌល ស ទ  ...   ង ផ ល ស ប ត រ គ ល នយ ប យ ដ ល ច ប ច ដ ម ប ធ ន ថ ស ទ ធ ន ត រ វ ប ន គ រព ស រប ត ម ន យ ម អន តរ ជ ត ។.. ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ក រ សង ក ត ក រណ សវន ក រ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-02-13.. ដ ណ រ ក រ ប រកប ដ យ ឯករ ជ យ ភ ព ន ង ប រស ទ ធ ភ ព ន ស ថ ប ន ត ល ក រ គ ជ ច ណ ច ស ន ល ន ក ច ច ក រព រ ន ងក រ ពង រ ង ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។ រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (“រដ ឋធម មន ញ ញ”) ប ន ទទ ល ស គ ល ន ងគ រព ស ទ ធ មន ស ស ដ ចដ ល ម ន ច ង ន ក ន ង ល ខ ត បករណ អន តរជ ត ន ន ដ ល ព ក ព ន ធ ។ ន គៗរ ប ទ ង ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ដ ល ត រ វ ប ន ឲ យ ន យមន យ យ ង ជ ក ល ក ន ក ន ង កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ត ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ថ ជ «ស ទ ធ ដ ល អន ញ ញ ត ឲ យ ជន ជ ប ច ទ គ រប រ ប ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ជ ស រធ រណ ព ត ល ក រ ម ន សមត ថ ក ច ច ឯករ ជ យ ន ង ម ន ល អ ង ហ យដ ល ត រ វ ប ន បង ក ត ឡ ង ដ យ ច ប ប ។».. រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ប ៖ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ក រ វ វឌ ឍ ក ន ង រយ ព ល ម យ ឆ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-01-04.. រប យក រណ ស ត ព ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ (រប យក រណ ) ន ជ លទ ធផល ន គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ (គម រ ង) ដ ល អន វត ត ដ យ ម.. ក។ រប យក រណ ន បង ហ ញ ន ង វ ភ គ ទ ន នន យ ដ ល ប រម ល ប ន ព ក រ សង ក ត សវន ក រ ច ន ន ៥៨៥ ម ន ជន ជ ប ច ទ ច ន ន ១ ០២៩ន ក ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ (ត ល ក ររ ជធ ន ភ ន ព ញ) ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត ត កណ ត ល (ត ល ក រ ខ ត ត កណ ត ល) ច ប ព ថ ង ទ ០១ ខ កក កដ រហ ត ដល ថ ង ទ ៣១ ខ ធ ន ឆ ន ២០១០ (អ ឡ ងព ល រប យក រណ ទ ៣)។ រប យក រណ ន គ ជ រប យក រណ ប រច ឆម ស របស គម រ ង ដ ល ច ញ ផ ស យ បន ទ ប ព រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ១ របស គម រ ង (រប យក រណ ប រច ឆម ស ទ ១) ច ញ ផ ស យ ក ន ង ខ កក កដ ឆ ន ២០១០ ន ង រប យក រណ ប រច ឆម ស ល ក ទ ២ របស គម រ ង (រប យក រណ ប រច ឆម ស ទ ២) ច ញ ផ ស យ ក ន ង ខ ម ន ឆ ន ២០១១។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=4
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ឧបទ ទវហ ត ក ព ជ រ ៖ ម យឆ ន កន លងផ ត ចម ងល ន ត បន ត.. រប យក រណ ស ត អ ព "ឧបទ ទវហ ត ក ព ជ រ ៖ ម យ ឆ ន កន លង ផ ត ចម ងល ន ត បន ត" (រប យក រណ ) ម ន គ លប ណង ស វ ង យល ព ព រ ត ត ក រណ ក ត ឡ ង ន រ ត រ ថ ង ទ ២២ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១១ ដ ល ប ន សម ល ប មន ស ស ជ ង ៣៥០ ន ក ក ន ង ឧបទ ទវហ ត កក ស ទ ជ ប គ ន ន ល ស ព ន ព ជ រ ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ប រទ ស កម ព ជ អ ឡ ង ព ធ ប ណ យ អ ទ ក ឆ ន ២០១០។.. ស វភ មគ គ ទ ទ សក អ ព ក រ ឃ ល ម ល សហគមន ស ចក ត ណ ន សម រ ប សកម មជន ម លដ ឋ ន ក ន ង ក រ ចង ក រង ឯកស រ អ ព ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-10-31.. ស វភ មគ គ ទ ទ សក ន រ ប ច ឡ ង សម រ ប សកម មជន ថ ន ក ម លដ ឋ ន ន ទ ទ ង កម ព ជ ដ ម ប ជ ន យ ក ន ង ក រ ចង ក រង ករណ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ។ ស វភ ន ធ វ ឡ ង ដ ម ប បង ក ន ក រ ត ម ដ ន ន ង ចង ក រង ជ ឯកស រ ភស ត ត ង អ ព ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ មន ស ស ន ត ម សហ គមន ន ន ទ ទ ង ប រទ ស ព រម ទ ង ដ ម ប ប ព ញ ដល វគ គ បណ ត បណ ត ល ស ត អ ព ក រ ចង ក រង ឯកស រ ព ករណ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ម.. ក ប ន រ ប ច ឡ ង ត ម រយ គម រ ង ចង ក រង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន ង គម រ ង ក រ ច ក រ ល ក ព ត ម ន សម រ ប ក រ ស រ វជ រ វ ផ អ ក ល ភស ត ត ង ក ច ច សន ទន ន ង ក រ តស មត ដ ម ប ល ក ស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ហ ក ត ថ “ស ទ ធ ” ។.. ក រពង រ ង ដ ណ រក រ ប ឆ ន ត ន ង ក រអន វត ត លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន កម ព ជ ៖ រប យក រណ ស ត ព វ ទ ក ប ឆ ន ត ន ង ល ហ ប រជ ធ បត យ យ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-07-20.. សន យ ខ យល ៖ ស វ ង រក ស ទ ធ ប រជ ពលរដ ឋ ឲ យ ពល រដ ន ខ ម រ ក រ ម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-07-04.. រប យក រណ  ...   មគ ន តរបស គណ កម មក រអ នកច ប ប អន តរជ ត ន ង ស វ កម មអន តរជ ត សម រ ប ស ទ ធ មន ស ស ក ន ងន មសម ព ន ធអង គក រស ទ ធ មន ស ស (“គ លក រណ យ កយ ក ត ”)។ គ លក រណ យ កយ ក ត គ ជ បណ ត ន គ លក រណ ច ប ប អន តរជ ត ដ លម នគ លប ណងបញ ច ក អ ព ភ ពច ប ស ល ស អ ព បទដ ឋ នច ប ប អន តរជ ត ដ លគ រប រដ ឋត រ វគ រពត ម ដ ម ប អ អ ងន វក រចងភ ជ ប ម ត រដ ឋ នច ប ប អន តរជ ត ជ ម យន វអ វ ដ លគ រប រដ ឋ ត រ វត ស របត ម ន ង ចក ខ វ ស យ អ ព អន គតម យដ លប គ គលគ រប រ ប ម នស ទ ធ ក ត តយស ន ងស ចក ត ថ ល ថ ន រស ម គ ន ន ងដ យស រ ។ ឯកស រន អ ចអ នប នជ ភ ស អង គ ល សន : http://www.. org/temp.. php?url=view_law.. php&&id=183.. រប យក រណ ប រច ឆម ស ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-03-22.. រប យក រណ ន គ ជ លទ ធផល ម យ ន គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ កម ព ជ ( គម រ ង ) ដ ល អន វត ត ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ គម រ ង ន ម ន គ លប ណង ដ រត ន ទ ជ អ នកសង ក តក រណ សវន ក រ ព រហ មទណ ឌ ន កម ព ជ ដ យ ឯករ ជ យ ន ង ម ន ល អ ង ន ង ប រម ល ទ ន នន យ ដ ល អ ចធ វ ក រវ ភ គ ប ន ដ ម ប ក ណត អ ព ភ ពខ ល ង ន ង ភ ព ខ ស យ ន ប រព ន ធយ ត ត ធម ។ គម រ ង ប ន ច លរ ម ន ង គ ទ រ ក ច ចខ តខ ប រ ងប រ ង រប ស រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ន ង ម ច ស ជ ន យ អន តរជ ត ក ន ងក រ ពង រ ង ន ង ក ទម រង ប រព ន ធយ ត ត ធម ។.. ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រអ ភ វ ឌ ឍ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-01-25.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក រ ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍន ន ក ន ង ភ ម ប ទ ត ឃ ប ស រ ស រ ក ព ជ រ ដ ខ ត ត ម ណ ឌ ល គ រ ក ល ព ថ ង ទ ២ ៥ ខ ក ម ភ ឆ ន ២ ០ ១ ០ ។.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=5
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព ង រ ង ច ប ប ស ត ព អ ង គ ក រ ម ន ម ន រ ដ ឋ ភ ប ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2011-01-09.. វ បស យស ទ ធមន ស ស គម រ ងស ទ ធ (ស ទ ធ ).. អ ត ថ ប ទ គ ល ក រ ណ ណ ន ច ព ក រ ក ស ម រ ល ន ង អ ន ស ស ន ដ ល ស ន រ ឡ ង ដ យ ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ល ព ង រ ង ច ប ប ស ត ព ស ម គ ម ន ង អ ង គ ក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល.. ក រ ព រ យ ប រ ម ភ ច ប ង ន ង អ ន ស ស ន រ ប ស ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ទ ក ទ ង ន ង ព ង រ ង ច ប ប ស ត ព ស ម គ ម ន ង អ ង គ ក រ ម ន ម ន រ ដ ឋ ភ ប ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-12-24.. ក រ វ ភ គ ន រ ប រ ង ដ យ ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ (“ ម.. ក ” ) ដ ល ជ អ ង គ ក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ឯ ក រ ជ យ ម ន ព ក ព ន ធ ន ង ន យ ប យ ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក ស ទ យ ក រ ព រ ល ទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ន ង ក រ គ រ ព ស ទ ធ ម ន ស ស.. ច ញជ ច ហរន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ ៖ពលរដ ឋខ ម រដ លស រឡ ញ ភ ទដ ចគ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-12-09.. ប រទ សម យក ព ងជ ស ស ប យព ក រជ ជ ន ន ងក រប ផ ល ចប ផ ល ញដ យសង រ គ មអស រយ ព ល ជ ច រ ន ឆ ន ន ងសង គមដ លប នប រឈមម ខ ន ងក ររ ល ភប ព នស ទ ធមន ស សន ត បន ជ ច រ ន ប គ គលដ លជ ប រសស រល ញ ប រស ស រ ត ស រល ញ ស រ ត អ នកស រល ញ ភ ទទ ងព រ ន ងអ នកប ត រភ ទ(“អ នកស រល ញ ភ ទ ដ ចគ ន ”)ន ក ន ងព រ រ ជ ណ  ...   រ ល ញ ភ ទ ទ ង ព រ ន ង អ ន ក ប ត រ ភ ទ ( " អ ន ក ស រ ល ញ ភ ទ ដ ចគ ន " ) ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ច ក រ ( ប រ ទ ស ក ម ព ជ ) ជ ប ប រ ទ ន វ ក រ ល ប ក ក ន ង ក រទ ទ ល ប ន ស ទ ធ ស ម គ ន ។.. គម រ ងស ទ ធអ នកស រល ញ ភ ទដ ចគ ន.. រ ប យ ក រ ណ ស ង ខ ប ព អ ជ វក ម ម ន ង ស ទ ធ ម ន ស ស ន ក ម ព ជ ៖ ក រ ក ស ង ស រ ស ត ម ភ ប.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-11-30.. រ ប យ ក ណ ស ង ខ ប ព ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ស ដ ព អ ជ វ ក ម ម ន ង ស ទ ធ ម ន ស ស ន ក ម ព ជ ៖ ក រ ក ស ង ស រ ស ដ ម ភ ប ( "រ ប យ ក រ ណ ទ ង ម ល ) ត រ វ ប ន ប ព ម ព ឡ ង ជ ក រ ណ ន ទ ក ទ ង ទ ន ង ប រ ធ ន បទ ន ។.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. អ ត ថ ប ទ វ ភ គ ផ ន ក ច ប ប ៖ ក ដ ក ម ម រ ប ស ក ម ម ក រ វ ស យ ក ត ដ រ ន ខ ក ញ ញ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-11-11.. ក គ ជ អ ង គ ក រ ម នម ន រ ដ ឋ ភ ប ល ឯ ក រ ជ យ ន ង ម ន ម ន ន ន ន ក រ ន យ ប យ ដ ល ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក កម ព ស ន ង ក រ ព រ ល ទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ន ង ក រ គ រ ព ស ទ ធ ម ន ស ស ន ក ម ព ជ ។ ទ ស ស ន វ ស យ រប ស ម.. ម.. ក គ ក ម ព ជ ជ ព រ រ ជ ណ ច ក រ ម យ គ ម ន អ ព ហ ង ស ដ លក ន ង ន ប រ ជ ព ល រ ដ ឋ ទ ទ ល ប ន ស ទ ធ ជ ម លដ ឋ ន ម ន ស ទ ធ ស ម គ ន..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=6
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ម ព ជ ត រ វ ប ន ប ប ទ ម ត ៖ ល ទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ស ថ ត ក ន ង គ រ ថ ន ក ?.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-09-14.. រ ប យ ក រ ណ ន គ ត រ វប ន រ ម គ ន ប ង ក ត ឡ ង ដ យ ស ម ព ន អ ង គក រ ម ន ម ន រ ដ ឋ ភ ប ល អ ង គ ក រ ស ហ គ ម ន ន ង ស ហ ជ ព ផ ត ត ទ ល ស រ ភ ពប ញ ច ញ ម ត ន ក ម ព ជ ។ គ ល ប ណង ស ខ ន ន រ ប យ ក រ ណ គ ដ ម ប រ ល ក រ ដ ឋ ភ ប ល ក ម ព ជ ន ង ស ហ គ ម ន អ ន ត រ ជ ត ទ ក ទ ន ន ង អ ត ថ ប រ យ ជន ច ម ប ង ន ស រ ភ ព ខ ងផ ន ក ប ញ ច ញ ម ត.. រ ប យ ក រ ណ ស ង ខ ប ខ ង ផ ន ក ស រ ភ ព ប ញ ច ញ ម ត ន ក ម ព ជ.. រ ប យ ក រ ណ ន ន យ យ ស ង ខ ប ព រ ប យ ក រ ណ រ ម រ ប ស ស ថ ប ន អ ង គ ក រ ម ន ម ន រ ដ ឋ ភ ប ល ស ហ គ ម ន ត ម ម ល ដ ឋ ន ន ង ស ហ ជ ព ន ន ស ត ព ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព ប ញ ច ញ ម ត ន ក ម ព ជ ដ ល ម ន ច ណ ង ជ ង ថ " ក ម ព ជ ត រ វ ប ន ប ប ទ ម ត ៖ ល ទ ធ ប រ ជ ធ ប ត យ យ ស ថ ត ក ន ង គ រ ថ ន ក " ។.. ស ទ ធ ទ ទ ល ប ន ក រ ជ ន ជ ម រ ដ យ យ ត ត ធ ម ន ក ម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-07-14.. រ ប យ ក រ ណ ស ត ព ស ទ ធ ទ ទ ល ប ន ក រជ ន ជ ម រ ដ យ យ ត ត ធ ម ន ក ម ព ជ ( រប យ ក រ ណ ) ជ ល ទ ធ ផ ល ន ក  ...   ន ភ ម ស អ ង ឃ ម ន រ ទ ធ ស រ ក ស ណ ត ន ខ ត ត ក ព ង ធ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-03-18.. ម ជ ឈម ណ ឌ លស ទ ធ មន ស សក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អភ វ ឌ ឍ ន ក ន ង ភ ម ស រ ង ឃ ម ន រ ទ ធ ស រ ក សណ ត ន ខ ត ត ក ព ង ធ ក លព ថ ង ទ ១ ៨ ខ ម ន ឆ ន ២ ០១ ០ ។.. ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប នរ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ ន ក ន ង ភ ម ស រ ង ឃ ម នរ ទ ធ ស រ ក ស ណ ត ន ខ ត ត ក ព ង ធ ក លព ថ ងទ ១ ៨ ខ ម ន ឆ ន ២ ០ ១ ០ ។ ច ន ន ប រជ ព ល រដ ឋ ច ល រ មម ន ៤ ២ ០ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ៨២ ន ក ន ង វ គ ម ន ច ល រ ម ច ន ន ៦ ន ក.. ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-02-25.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ ន ក ន ង ភ ម ប ទ ត ឃ ប ស រ ស រ ក ព ជ រ ដ ខ ត ត ម ណ ឌ ល គ រ ក ល ព ថ ង ទ ២ ៥ ខ ក ម ភ ឆ ន ២ ០ ១ ០ ។ ច ន ន ប រ ជ ពល រ ដ ឋ ច ល រ ម ម ន៣ ១ ៥ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ១ ៨៧ន ក ន ងវ គ ម ន ច ល រ ម ច ន ន ៦ ន ក..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=7
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ទ ធ ម ន ស ស ន ងក រអ ភ វឌ ឍ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2010-01-29.. ម ជ ឈម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រអ ភ វ ឌ ឍ ន ន ក ន ង ភ ម ក រស ង ឃ ទ កជ រ ស រ ក ត ប រ ខ ត ត ក ព ង ច ម ក លព ថ ង ទ ២ ៩ ខ មករ ឆ ន ២ ០ ១ ០ ។ ច ន នប រ ជ ព ល រ ដ ឋ ច ល រ ម ម ន ៣២ ៧ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ១ ០៤ ន ក ន ង វ គ ម ន ច លរ ម ច ន ន ៣ ន ក.. ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-12-30.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ មន ស សក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រ អភ វ ឌ ឍ ន ន ក ន ង ព រ ង ឃ ជ ក រ ង ស រ កជ ក រ ង ខ ត ត ស ម រ ប ក លព ថ ង ទ ៣ ០ ខ ធ ន ឆ ន ២ ០ ០ ៩ ។ ច ន ន ប រ ជ ព លរ ដ ឋ ច ល រ ម ម ន ៣ ២ ៥ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ៨ ៣ ន ក ន ង វ គ ម ន ច លរ ម ច ន ន ៨ ន ក.. ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស សក ម ព ជ ដ ក ប ង ហ ញ ស រ ណ ដ យ អ ន វ ត ត ត ម វ ធ ន ៣ ៣ ន វ ធ ន ផ ទ ក ន ង ស រ ណ ដ ក ជ នដ យម ជ ឈម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-09-07.. ស រ ណ ន ត រ វ ប ន ដ ក ជ ន ដ យ ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក  ...   ក ក រ ផ ស ង ទ ត ។.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-08-14.. ក ល ព ថ ង ទ ១ ៤ ខ ស ហ ឆ ន ២ ០ ០ ៩ មជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ស ធ រ ណ ម យ ដ ល ស ថ តន ក ន ង ភ ម ក ព ង អ ព ល ឃ ប រ ជ ល ស រ ស រ កប រ ជ ល ស រ ខ ត ត ត ក វ ។ ប រ ជ ពល រ ដ ឋ ច លរ ម ច ន ន ២៧៦ន ក ស ត រ ១០៦ន ក ន ង វ គ ម នក ត ត យស៤រ ប.. ស ទ ធ ម ន ស ស ន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-07-29.. ក ល ព ថ ង ទ ២ ៩ ខ ក ក ក ដ ឆ ន ២ ០ ០ ៩ ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស កម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ស ធ រ ណ ម យ ស ថ ត ន ស ល រ ន ក ត ក ន ង ភ ម ក ត ឃ ល ជ រ ស រ ក អ រ យ ដ វ ខ ត ត រ ត ន គ រ ។ ប រ ជ ពល រ ដ ឋ ច ន ន ៣ ០ ៥ ន ក , ស រ ៩២ ន ក ន ង ម នវ គ ម នច ល រ ម ៥ រ ប.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-06-24.. ក ល ព ថ ង ទ ២ ៤ ខ ម ថ ន ឆ ន ២ ០ ០ ៩ ម ជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ប ន រ ប ច វ ទ ក ម យ ក រ ម ប រ ធ ន ប ទ ស ទ ធ ម ន ស សន ង ក រ អ ភ វ ឌ ឍ ន ន ក ន ង ភ ម ម ឃ ឃ ព រ ក ក ក ស រ កស ទ ង ត រង ខ ត ត ក ព ង ច ម ។ ច ន ន ប រ ជ ព ល រ ដ ឋ ច ល រ ម ម ន ៥ ០ ០ ន ក ក ន ង ន ម ន ស រ ១ ៤ ៥ ន ក ន ង វ គ ម ន ច ល រ ម ច ន ន ៣ ន ក..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=8
  Open archive

 • Archived pages: 507