www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប..  ...   ឍន ន ក ន ង ភ ម ព រ ព យ ឃ ត រ ព ង ភ ល ង ស រ ក ឈ ក ខ ត ត ក ព ត។ ប រ ជ ព ល រ ដ ឋ ច ល រ ម ម ន ៣ ៤ ៧ ន ក វ គ ម ន ច ល រ ម ច ន ន ៩ ន ក.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. រ ប យ ក រ ណ រ ប ស អ ង គ ក រក រ រ ដ ឋ ភ ប ល ស ត ព ស រ ភ ព ប ញ ច ញ ម ត ន ង ក រ ជ ប ជ រ ប ស ក ម ព ជ ល ក រ គ រ ព ស ទ ធ ម ន ស ស.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2009-04-22.. យ ង ត ម ស ចក ត ស រ ចរ ប ស ក រ ម ប រ ក ស ស ទ ធ ម ន ស ស អង គ ក រ ស ហ ប រ ជ ជ ត ល ខ ៥ / ១ ដ ល អ ន ញ ញ ត អ យ ស ង គ មស វ ល ច ល រ ម ក ន ង ដ ណ រ ក រ ក រត រ ត ព ន ត យ ជ ស ក ល ត ម ព ល ក ណ ត ( U PR ).. វ បស យស ទ ធមន ស ស គម រ ងស ទ ធ (ស ទ ធ ).. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm&page=9
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ចក ត ប រក សព ត ម នបន ទ ន.. អ ជ ញ ធរ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ប នប ង បង រ ក ប ទ ល ក រ ដង ហ ក ប ន រ បស សហគមន ប ងកក.. ច ញផ ស យថ ង.. 2013-09-04.. ក រពណ ន សង ខ ប..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=42&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ត ល ក រខ ត ត រតន គ រ រកឃ ញថ ជនជ ប ច ទ ព ររ ប ម នម ន ព រ ទ ធភ ព ន ក ន ង ស ណ រ ង ឃ តកម ម ទ ល អ នកក រ ស ត.. 2013-08-28..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=41&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រស ង ព ត ម ន ហ ម ស ថ ន យវ ទ យ ទ ងអស ម ន ឲ យ ផ សព វផ ស យ កម មវ ធ វ ទ យ បរទ សក ន ងអ ឡ ង យ ទ ធន ក រប ឆ ន ត.. 2013-06-29.. លក ខណ ន ក រគ រ ម.. ស  ...   ម ន បន ថ ម ស មទ ន ក ទ នង មន រ ត សម របសម រ ល គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ កញ ញ សន រ មណ ត មរយ ទ រស ព ទ +៨៥៥ (០) ១៧ ៦៥ ៥៥ ៩១ ឬអ ម ល.. ramanasorn@cchrcambodia.. org..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=38&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: សកម មជន ក រព រ ព រ ឈ ព រ ន ក មក ព ខ ត ត ក រច រងក រ គ រ ម សម ល ប ព អ ជ ញ ធរ.. 2013-04-12.. គ រ មសម ល ប ត មព ក យស ដ.. សកម មជនក រព រព រ ឈ ន ង ដ  ...   ថ ម ស មទ ក ទងល ក ស ន ប នធ ន មន រ ត សម រប សម រ ល គម រ ង អ នក ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក ត មទ រសព ច៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨ ៣៥ ៤៦ ឬអ ម ល bunthoeun@cchrcambodia.. org..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=37&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR Alert.. ស ល ដ ប ងខ ត ត ក ពង ធ ច ញ ដ ក រក ហ សកម មជន សហគមន ព រ ឡង មកព ស រ កសណ ត ន ៩ន ក ឲ យ ច លផ តល ចម ល យន ថ ង ទ ១៤ ខ ម ន ឆ ន ២០១៣.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2013-03-13.. គម រ ងក រព រស ទ ធមន ស ស.. អ ជ ញ ធរ កម ព ជ ប រ ប ប រជ ពលរដ ឋ ដក ប រត ទ ន យ ត ត ធម ល ក ម ម ស ណង ដ ច ញព ផ ច របស ព កគ.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2013-03-01.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. សវន ក រក ន ង ស ណ រ ង របស សកម មជន ដ ធ ល ន ងសកម មជនសហគមន ៧រ ប គ រ ងន ង ធ វ ឡ ង ន ថ ង ទ ១៥ ខ មករ ន  ...   / ប រព ន ធ ត ល ក រ.. មន រ ត អង គក រសង គមស វ ល ទទ លដ ក លក ឲ យច លឆ ល យប ភ ល ជ ល កទ ព រ.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2012-12-23.. ច ប ប ន ងត ល ក រ.. សកម មជន ខ ត តបន ទ យ ម នជ យ ត រ វត ល ក រ ក ហ ស កស រ ជ ល កទ ព រ ព បទច ទ ប រក ន ដ ល ព ម ន លក ខណ ច ប ស ល ស.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2012-12-04.. ក រ ម មន ត រ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ង ប រជ ពលរដ ឋ ទទ ល រង ក រ រជ រ តជ រ ក ន ង គ រ ម ក ហ ងព ស ណ ក អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2012-11-02..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=cchr_alert.php&id=5&lang=khm&page=2
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: មន ត រ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ត រ វ ប ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ក ហ.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2012-08-15..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=cchr_alert.php&id=5&lang=khm&page=3
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ប រព ន ធ ព ត ម ន សង គម.. រ បភ ព ក ន ង Flickr.. វ ដ អ.. ស ត ប ក រផ ស យផ ទ ល ត មវ ទ យ.. សម ល ង.. ច ប ប.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ ជ ស ឡ ងរបស ម.. ក.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល.. វ ភ គប រច សប ត ហ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ទស សន ក រផ ស យផ ទ ល របស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. សង គម ស វ ល ច ន ន ១០ ប ន ជ ប ជ ម យ ឯកឧត តម ស ខ ង.. ធ វ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ.. 2013-08-09.. អង គក រ សង គម ស វ ល ច ន ន ១០ ប ន ជ បប រជ ជ ម យ ឯកឧត តម ឧបន យករដ ឋមន ត រ ស ខ ង ដ ម ប ព ភ ក ស ព ដ ណ រ ក របន ត ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ជ ប គ ង ផ ន ក នយ ប យ ដ ល ប នក ត ឡ ង បន ទ ប ព ក រប ឆ ន ត ជ រ សត ង ត ណ ងរ ស ត រ ប ន ប រ រព ធ ឡ ង ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ កន លងមក ។.. លទ ធផល ន ក រវ ភ គ ល ក រ ប ឆ ន ត.. Comfrel.. 2013-07-30.. ខ ញ ន ងទ ប ឆ ន ត.. ភ ន ព ញ.. 2013-07-16.. វ ដ អ ដ ល មជ ឈមណ ឌល  ...   ច ញ ត ប ល ស ក ដ ចជ ន យ ជក ផងដ រ ។ ខ ស ភ ពយន ត ឯកស រ ន ម ន គ លប ណង ល កកម ពស ក រយល ដ ង របស ស ធ រណ ជន អ ព បញ ហ របស អ នក ស រល ញ ភ ទ ដ ចគ ន ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ វ ក ប ន ដ រត ន ទ យ ងស ខ ន ផងដ រ ដ ម ប អប រ ផ តល ពត ម ន របស ទ ស ស ន ក ជន ក ន ង គ លប ណង ដ ម ប ធ វ ក ត បន ថយ ក ររ សអ ង ន ង អ ព ហ ង ស ក ន ង គ រ ស រ ទ ល អ នក ស រល ញ ភ ទ ដ ចគ ន ។.. ស រ ត សហគន ប ងកក ត រ វប នកងកម ល ងរក ស សណ ត ប ធ ន ប រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ងប ល សបង រ ក ប.. 2013-06-19.. ថ ង ទ ១៨ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ ប រជ ពលរដ ឋ សហគមន ប ងកក ប រហ ល ៣០ ន ក តវ ដ ម ប ដ ក ញត ត ដ ល ង ល កស រ យ ម ប ប ផ ជ ន សម ត ចព រ មហ ក សត រ នរ ត តម ម ន ន ថ ស ហន ។ ប រជ ពលរដ ឋ ត រ វប ន កងកម ល ង រក ស សណ ត ប ធ ន ប រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ង ប ល ស បង ក រ ប ន ម ខ ព រ បរមរ ជវ ង ។ ច ងក រ យ ញត ត របស ព កគ ត រ វប ន មន ត រ ព រ បរមរ ជវ ង ច ញមក ទទ ល ។.. 10.. 11.. 12.. 13.. 24.. 25..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=video.php&id=4&lang=khm&page=2
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ថ ង ទ ១៨ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ ប រជ ពលរដ ឋសហគមន ប ងកក ប រហ ល ៣០ន ក ត វ ដ ម ប ដ ក ញត ត ដ ល ងល កស រ យ ម ប ប ផ ជ នសម ត ចព រ មហ ក សត រ នរ ត តម ម ន ន ថ ស ហន ។ ប រជ ពលរដ ឋត រ វប នកងកម ល ងរក ស សណ ត ប ធ ន ប រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ង ប ល ស បង រ ក បន ម ខព រ បរមរ ជវ ង។ ច ងក រ យញត ត របស ព កគ ត រ វប នមន រ ត ព រ បរមរ ជវ ង ច ញមកទទ ល។.. រ ង រ វ ប រវត ត រ បស ល ក ស រ ឯម ផល ម ន អភ ប ល រង ខ ត ត ស មរ ប.. 2013-05-09.. ន ជ ប រវត ត ជ គ ជ យ របស ល ក ស រ ឯម ផល ម ន អភ ប ល រង ខ ត ត ស ម រ ប ។ ន ជ ឈ ត ទ ១ ក ន ង ក រ ផល ត ប រវត ត ជ គ ជ យ របស ស ត រ ន ថ ន ក ខ ត ត ដ ម ប ល ក ស ទ យ សម សភ ព ស ត រ ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ថ ន ក ជ ត ន ង ថ ន ក ក រ ម ជ ត ន កម ព ជ ។ ក រ ផល ត រ ង ប រវត ត ន ក ន ង គ ល ប ណង ទ ក ទ ញ ច ណ ប អ រម មណ  ...   ម ន ឆ ន ២០១៣ គ ជ សវន ក រឧទ ធរណ របស ម ច ស ស ថ ន យវ ទ យ ស ប កឃ ម ន ងប រធ នសម គមអ នកប រជ ធ បត យ យ ល ក ម ម ស ណង ដ ន ស ល ឧទ ថរណ ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ។ ម នអ នកគ ទ ររ ប រយន ក ប នប រម លផ ត ន ខ ងក រ ស ល ឧទ ធរណ ដ ម ប ប រឆ ងន ងក រផ តន ទ ទ សល រ បល ក ន ងទ មទ រឲ យម នក រដ ល ងរ បល ក។.. យ ទ ធន ក រ ប រត ទ ន ល កម ម ស ណង ដ ជ ប ពន ធន គ រ.. ម.. 2013-01-24.. អង គក រ ស ទ ធ មន ស ស ខ ម រ ប ន ប ក យ ទ ធន ក រ ម យ ដ ម ប ដ ក សម ព ធ ដល អ ជ ញ ធរ ឲ យ ដ ល ង ល ក ម ម ស ណង ដ ច ញព ពន ធន គ រ វ ញ។ យ ទ ធន ក រន រ មម ន ក រដ ក បង ហ ញ ប រត ទ ន រ ប ច ន ន ថ ង ដ ល ល ក ប ន ស ថ ត ន ក ន ង ពន ធន គ រ ន ងក រ ប រក ត ប រជ ង រចន ក ត ប រ សន យ សម រ ប ល ក ម ម ស ណង ដ ។ ល ក ស យ ម ន ន ន វ អ អ រ យក រណ អ ព រ ង ន ព ទ ក រ ង ភ ន ព ញ។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=video.php&id=4&lang=khm&page=3
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: រវ ភ គ៖ ក រច រប ច បញ ច លគ ន របស បក សប រឆ ង ម នន យថ ជ ឱក សឈ ន.. វ ទ យ ស ឡ ងសហរដ ឋអ ម រ ច.. 2012-07-28.. ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ម ល ឃ ញ ថ គ ជ ក រ ផ ល ស ប ត រ វ ជ ជម ន ដ ល ផ តល ប រយ ជន ប យ ង ។ ល ក ប ន ម ន ប រស សន ថ ផលប រយ ជន ទ ម យ រ បមន ត ន ក រ ប ង ច ក ក អ ក ន ង ក រ ប ឆ ន ត ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ប ន ផ តល អ ទ ភ ព ឲ យ គណបក ស ធ ហ យ ក រ ច រប ច បញ ច ល គ ន របស បក ស ប រឆ ង ន ង ប ន ក អ ប ក សរ ប ច រ ន ជ ង ក អ បច ច ប បន ន ផល ប រយ ជន ទ ព រ គ ធនធ នមន ស ស ក រ រ ប រ មគ ន ន ង ធ វ ឲ យ ម ន ភ ព ង យ ស រ ល ក ន ង ក រ រក ប ក ខជន ស រ ប ឈរ ឈ ម ន ង ស រ ប ធ វ ក រ ទ ប គ ផ ន ក ថវ ក រ ស រ ប ក រ ច ណ យ ផ ស ងៗ..  ...   activist and intellectual, the President of the Cambodian Center for Human Rights (CCHR), founder of the Alliance for Freedom of Expression in Cambodia (AFEC), and winner of the Reebok Human Rights Award for his civil society campaign for freedom of expression and for the release of human rights advocates imprisoned for criticizing the Cambodian government.. His work largely focuses on protecting freedom of expression, information and assembly in Cambodia.. បទបង ហ ញព ព នរង វ ន ISIF.. 2011-10-12.. ព នរង វ ន ISIF ប រច ឆ ន ២០១១ ស វ ងរកឃ ញ ន ងទទ លស គ ល ន វអ នកដ លម នគ ន តច ន ប រឌ ត ផ ន កបច ច កវ ទ យ ទ រគមន គមន ដ លប នបង ក តដ ណ ស រ យដ លប រកបដ យគ ន តច ន ប រឌ ត ច ព សង គម ន ងក រអភ វឌ ឍន ស ដ ឋក ច ចន ត បន អ ស ប ស ហ វ ច។.. អ នកស រ កប ងកកប នរងរប សដ យក រប ទង គ ចជ ម យប ល ស.. ប ងកក.. 2011-09-20.. ន ថ ង ស ក រទ ១៦ ខ ស ហ អ នកតវ ជ ច រ នប នប ទង គ ចជ ម យន ងប ល ស ព ក ព ន ធទ ន ងជម ល ដ រ រ ម ដ ម ប ស ងសង គ ហដ ឋ នប រណ តៗដ លត រ វប នស ថ បន ឡ ងដ យអ នកអភ វឌ ឍន ជនជ ត ច នម ន ក ន ងដ លប នទ ក ទងយ ងជ តស ន ទ ធន ងស ដ ឋ កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=video.php&id=4&lang=khm&page=8
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ល ខ ត បករណ គត យ ត តប រទ សកម ព ជ ដ ក ក រ តល អង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល.. 2011-08-24.. ល កអ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នម នប រស សន ថ ប រស នប ច ប ប ន ត រ វប នអន ម តន ក ន ងទ រង បច ច ប បន ន ន មន ស សគ រប រ បន ងត រ វប ត បង ប រយ ជន ត ងព សង គមស វ លដល អ នកវ ន យ គ ន ដ លក ព ងត ម នក រច ប អ រម មណ មកល ប រទ សកម ព ជ រ មទ ងប រជ ជនកម ព ជ ដ លធ វ ក រន ក ន ងអង គក រម នម នរដ ឋ ភ ប ល ន ងសម គមន ផ ស ងៗផងដ រ។.. វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ ន ខ ត តក ពង ស ព.. ន ភ ម ឈ ទ លជ រ ឃ ត រព ងជ ស រ កឱរ ល ខ ត ត ក ពង ស ព.. 2011-08-18.. ថ ង ទ ១៨ ខ ស ហ ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នរ បច វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព “ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ” ន ភ ម ឈ ទ លជ រ ឃ ត រព ងជ ស រ កឱរ ល ខ ត ត ក ពង ស ព ។ ប រជ ពលរដ ឋច លរ ម ម នច ន ន ៣១៨ន ក ក ន ងន ស រ តម នច ន ន១០៧ន ក ។ វ គ ម នច លរ មម ន៖ អ ជ ញ ធរខ ត ត ស រ ក អ នកត ណ ងរ ស រ ត ត ណ ង អង គក រសង គមស វ ល ន ង ស ថ ប នព ក ព ន ធ។ ប រជ ពលរដ ឋច ន ន ២០ន ក ក ន ងន ម នស រ ច ន ន ០៣ន ក ប នល ក ឡ ង សម ត ងន វកង វល ទ ក ទងក រសម បទ នដ ស ដ ឋក ច ចឱ យទ ក រ មហ នឯកជនដ យរដ ឋ ភ ប លប ព ល ដល ប រជ ពលរដ ឋ ក  ...   ជ បជ គ ន ដ ម ប ន យ យអ ព បញ ហ ដ ធ ល ដ លក ព ងត ក តម នន ក ន ងប រទ សកម ព ជ ។ ក រជជ កអ ព បញ ហ ដ ធ ល ត រ វប នធ វ ឡ ងន ក ន ងសន ន ស ទស រព ត ម នម យន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធកម ព ជ ន រ ជធ ន ភ ន ព ញក លព ថ ង ទ ១៥ ខ ស ហ ឆ ន ២០១១ ដ យម នក រច លរ មព ត ណ ងប រជ ពលរដ ឋដ លក ព ងត ម នបញ ហ ដ ធ ល ។.. វ ទ ក ស ធ រណ ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ ន ស រ កឆ ល ង ខ ត តក រច.. ក ន ងវត តចង ហប ភ ម ព រ កច ឡ ក ឃ កញ ជរ ស រ កឆ ល ង ខ ត តក រច.. 2011-07-21.. ថ ង ទ ២១កក កដ ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន សកម ព ជ ប នរ បច វ ទ ក ស ធ រណ ក រ មប រ ធ ន បទ ស ទ ធ មន ស ស ន ងក រអភ វឌ ឍ ន ភ ម ព រ កច ឡ ក ឃ កញ ជរ ស រ កឆ ល ង ខ ត តក រច ។ ពលរដ ឋ ច ន ន ៤៤៦ន ក ប នច លរ មក ន ងវ ទ ក ន វ គ ម នច លរ មក ន ងវ ទ ក ម ន៖ អ នកត ណ ងរ ស រ ត៤គណបក ស អ ជ ញ ធរម លដ ឋ ន អភ ប លរងខ ត ត ត ណ ងក រស ង កស កម ម ត ណ ងក រស ងបរ ស ថ ន ន ងអង គក រ សង គម ស វ ល។ ប រជ ពលរដ ឋប នល កឡ ងថ ៖ *ម នក រ មហ នម យច ន នម នរ ល ភយកដ របស ព កគ ត *សម ត ចន យករដ ឋមន រ ត ហ នស នសម បទ នដ សង គមក ច ចជ នប រជ ពលរដ ឋន ឃ កញ ជរព គគ ត ម នទ ន ប នទទ ល។ *ម នក ររ ងផ ល វម នឱ យប រជ ពលរដ ឋច ញច ល (ក ងត រ លជជ ស) *ភ ល ន ស រ កឆ ល ងម នតម ល ខ ពស ។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=video.php&id=4&lang=khm&page=10
  Open archive

 • Archived pages: 507