www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ប រព ន ធ ព ត ម ន សង គម.. រ បភ ព ក ន ង Flickr.. វ ដ អ.. ស ត ប ក រផ ស យផ ទ ល ត មវ ទ យ.. សម ល ង.. ច ប ប.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ ជ ស ឡ ងរបស ម.. ស.. ម.. ក.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល.. វ ភ គប រច សប ត ហ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ក.. ទស សន ក រផ ស យផ ទ ល របស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ.. ត ល ក រ អន តរជ ត បញ ជ ឱ យ ថ ន ង កម ព ជ ដក កងទ ព ច ញ ព ព រ ដ ន.. ធ វ ន.. ច ញ ផ  ...   សម រ ច ថ ង ន គ ជ ឱក ស ម យ ល អ ដ ម ប ឈ ន ទ រក សន ត ភ ព ម យ យ រអង វ ង។» ប រទ ស កម ព ជ ន ង ប រទ ស ថ ប នច ហត ថល ខ ល អន ស សរណ យ គយល ន ក ន ង ឆ ន ២០០០ ដ ល ក ប នគ រប ដណ តប ល បញ ហ ព រ ដ ន ន ដ រ។.. វ ទ ក ស ធ រណ ន ស រ កបន ទ យស រ ខ ត តស មរ ប.. ក ន ងវត ត បន ទ យស រ ភ ម បន ទ យស រ ឃ ខ ន រសណ ត យ ស រ កបន ទ យស រ ខ ត តស មរ ប.. 2011-06-30.. ក ន ងវត ត បន ទ យស រ ភ ម បន ទ យស រ ឃ ខ ន រសណ ត យ ស រ កបន ទ យស រ ខ ត តស មរ ប ភ គ២.. វ ទ ក ស ធ រណ ន ស រ កបន ទ យស រ ខ ត តស មរ ប ភ គ២.. ក ន ងវត ត បន ទ យស រ ភ ម បន ទ យស រ ឃ ខ ន រសណ ត យ ស រ កបន ទ យស រ ខ ត តស មរ ប ភ គ១.. វ ទ ក ស ធ រណ ន ស រ កស ប រ ខ ត តក រច.. 2011-06-23.. Previous.. 1.. 2.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 24.. 25.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=video.php&id=4&lang=khm&page=11
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ឡ ង.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ច ញ ផ ស យ ក ណត ត រ សង ខ ប ស ត ព ក រប រ ប រ ស កម ល ងហ ស ហ ត ទ ល ប ត ករ ន ឆ ន ២០១៣ ន ង ថ ក លទ ស ល អ ព ហ ង ស ក តឡ ង ន ព លម ស ញ ម.. ទ ញ ស ឡ ង ទ ក.. ថ ង ទ ០៣ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (“ម.. ក ”) ច ញផ ស យ ក ណត សង ខ ប ស ត ព ក រ ប រ ប រ ស កម ល ង ហ ស ហ ត ព ស ណ ក កងកម ល ង រក ស សន ត ស ខ ក ន ង ឆ ន ២០១៣ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (“កម ព ជ )។ ក ណត ត រ សង ខ ប  ...   ហ ង ស ព ស ណ ក អ ជ ញ ធរ ដ ល ប ន ប រ ដ បង ឆក ក ភ ល ង ឧស ម ន បង ហ រទ ក ភ ន ក ប ពង ប ញ ទ ក ន ង ដ បងវ យន ង ប ប ក ប ត ករ។ ក រប ញ ប ព ស ណ ក ក រ មកង កម ល ង រក ស សន ត ស ខទ ល ប ត កម ម ប ន ន ឲ យ មន ស ស ព រន ក ស ល ប ន ង បន សល ទ ក មន ស ស ម ន ក ព ក រ ន ង យ ង ហ ច ណ ស ១៦ន ក ប នរង រប ស។ ច ន ន ប ត ករជ ច រ ន រ ប ម ន អស ត រ វ ប ន វ យដ ក ន ង ន ម ន ស រ ត ប ន ក រង គ រ ដ យ ស រ រល ត ក នផងដ រ ។.. Total : 1..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=525&id=4&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ត ន ទ វត ត ន ងព រ សង ឃក ន ងវ ស យស សន សង គមក ច ច ន ងវប បធម.. ន ថ ង ទ ០៣ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ ល ក បណ ឌ ត ឡ ម ងហ អ នកវ ភ គឯករ ជ យ ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រវ ភ គល ប រធ នបទ៖ "ត ន ទ វត ត ន ងព រ សង ឃក ន ងវ ស យស សន សង គមក ច ច ន ងវប បធម "។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=526&id=4&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ស.. ម.. ក ) ជ ជ ក ថ វ ទ យ គ ជ មធ យ ប យ ដ ម ន ប រស ទ ធភ ព ន ង ម ន ឥទ ធ ពល ក ន ងក រ ល កកម ពស ក រ យល ដ ង ន ង បង ក ន ក រដ ងឮ ន ង ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ជ ស កល ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ។ ក រផ សព វផ ស យ គ ជ វ ធ ដ ម ន ប រស ទ ធភ ព ក ន ងក រ ផ ស រភ ជ ប ជ ម យ ប រ យម ត ត អ នក ស ត ប ឲ យ យល ដ ង អ ព បញ ហ ន ន ដ ល ប ព ល ប រជ ពលរដ ឋន ក ន ង ប រទ ស ហ យ ធ វ ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ អ ច ច លរ ម ក ន ង ដ ណ រក រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ច កច យ ព ត ម ន ស ត ព បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ច ប ប ដ ធ ល ន ង មធ យ ប យ សន ត វ ធ ក ន ងក រ តស មត រក ដ ណ ស រ យ ជម ល ន ង ក ររ ល ភប ព ន ស ទ ធ មន ស ស ។ ម.. កប ន ផ សព វផ ស យ កម មវ ធ របស ខ ល ន ត មរយ ស ថ ន យ វ ទ យ ច ន ន ៥ ដ ល អ ច ផ សព វផ ស យ ដល ប រ យម ត ត អ នក ស ត ប ច រ នជ ង ៨០% ន ច ន ន ប រជ ពលរដ ឋ ទ ងអស ក ន ងប រទ ស ។.. កម មវ ធ វ ទ យ ផ សព វផ ស យ ប រច ថ ង ត ម ស ថ ន យ វ ទ យ ដ ចជ ៖.. ក រផ សព វផ ស យ របស ម.. ក រ មម ន ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ដ ល សម របសម រ ល ដ យ ម.. ក ន ង វ ទ ក គ ល នយ ប យ ដ ធ ល ថ ន ក ជ ត ដ ល ម ន ភ ជ ប ជ ម យ ន វ ស ចក ត អធ ប ប យ ច ប ប ល បញ ហ ស ខ ន ៗ ន ង ក រ ផ ស យផ ទ ល កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង ក រវ ភ គ ព រ ត ត ក រ ប រច សប ត ហ ហ យ ក ម ន ច ក ផ ស យ ស ចក ត ថ ល ងក រណ ន ង ស ចក ត ប រក ស ព ត ម ន របស ខ ល ន ផង ដ រ ។.. ខ ស អ ត ស ឡ ង ន ន ដ ល ត រ វប ន ច ក ផ ស យ រ ចហ យ ន ងត រ វ ដ ក បង ហ ល គ ហទ ព រ របស ម.. ក ដ ល ល កអ នក អ ច រក ស ទ ក ឬ ស ត ប ត ម ប រព ន ធ អ នធ ណ ត ។.. * ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ន ងវ ទ ក គ ល នយ ប យ ដ ធ ល ថ ន ក ជ ត ម ន ច ក ផ ស យ រ ងរ ល ថ ង អ ទ ត យ.. ថ ង.. ច ន ទ ន ង.. អង គ រ ។.. អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-28.. ស ថ  ...   មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ង គ ល ប ណង បង ហ ញ ព គ រ ភ ព ន ស ត រ ជ ប ឆ ន ត ទ ក ន អ នក ជ ន ន ក រ យ ន ង ល ក ទ ក ច ត ត ស ត រ ទ ទ ឲ យ ច ល រ ម ក ន ង នយ ប យ ។.. មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ច ញផ ស យផ នទ ន ងទ ន នន យស រ ត ជ ប ឆ ន ត ក ន ងក រប ឆ ន តត ណ ងរ ស រ ត ន ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-25.. ម.. ក ន ង អ.. ប.. ទ.. អ ស វ គមន ច ព ស ចក ត សម រ ច របស ត ល ក រក ព ល ដ ល ងអ នកស រ យ ម ប ប ជ.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-22.. ក រ ធ វ ក ដ កម ម ន ង ក រ ប ទង គ ច ដ យ ហ ង ស.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-21.. ដ យ សង ក ត ឃ ញ ម ន ក រ ក ន ឡ ង ន វ ករណ ក ដ កម ម ប ត កម ម ន ង ក រ តវ ទ ម ទ រ ផ ស ងៗ ព ស ណ ក កម មករ ក ត ដ រ កម ព ជ ដ ម ប ឲ យ ម ន ក រ គ រព ច ប ប ក រង រ ន ង លក ខខណ ឌ ក រ ង រ ន ង គ ល ក រណ ណ ន ន ន ព ក ព ន ធ ន ង ស ទ ធ ក រ ង រ យ ង ឃ ញ ថ ម ន ក រ ប ទង គ ច គ ន ជ រ យ ៗ រវ ង អ ជ ញ ធរ ម ន សត ថក ច ច ជ ម យ ន ង កម មករ រ ង ចក រ ក ត ដ រ រហ ត ម ន ក រ ប រ អ ព ហ ង ស ជ ក ស ត ង ដ ច ករណ បង ក រ ប របស សមត ថក ច ច ល កម មករ រ ងចក រ អ ស អ ល ១ អ ស អ ល ២ ក ល ព សប ត ហ ម ន ន ដ ល បង ក ឲ យ ស ត រ លក គ រ ង បរ ភ គ ម ន ក ស ល ប ន ម ខ វត ត ស ទ ង ម ន ជ យ ក ល ព សប ត ហ ម ន ជ ដ ម ។ ព រ ដ ច ន ហ យ គម រ ង ធ រ ក ច ច ន ង ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក ប ន រ ប ច កម ម វ ទ យ ក ល ព ព រ ក ថ ង ទ ២១ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ វ ល ម ង ១១:00 ន ទ ដល ម ង ១២:០០ ន ទ ថ ង ត រង ក រ ម ប រធ ន បទ “ក រ ធ វ ក ដ កម ម ន ង ក រ ប ទង គ ច ដ យ ហ ង ស ” ដ ល ម ន ក រ អញ ជ ញ ច ល រ ម ព វ គ ម ន ក ត តយស ដ ល ធ វ ក រ ង រ ព ក ព ន ធ ន ង វ ស យ ក ត ដ រ ន កម ព ជ ដ ម ប ព ភ ក ស រ រក ដ ណ ស រ យ សម ស រប ល បញ ហ ន ន ដ ល កម មករ រ ង ចក រ ក ត ដ រ ក ព ង ត ព ប ប រទ ។.. 3.. 4.. 5.. 98.. 99..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_album.php&id=4&lang=khm&page=6
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ទ វ អន តរជ ត ដ ម ប បញ ចប ន ទណ ឌភ ព.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-20.. ន ថ ង ទ ២០ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ គម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រប នសហក ររ មគ ន ជ ម យគម រ ង ស រ ភ ពបញ ច ញមត ដ លព ភ ក ស អ ព វប បធម ន ទណ ឌភ ព ន ងជ រ ញឱ យម នក របញ ចប ន ទណ ឌភ ពន កម ព ជ ។ ទ វ អន តរជ ត ដ ម ប បញ ចប ន ទណ ឌភ ពន ងប រ រព ធធ វ ន ថ ង ទ ២៣ ខ វ ច ឆក ឆ ន ២០១៣។ មជ ឈមណ ឌលស ទ ធមន ស សកម ព ជ ន ងរ បច យ ទ ធន ក រដ ម ប បញ ចប ន ទណ ឌភ ពន កម ព ជ ហ យក ម នក រ បញ ច ងខ ស ភ ពយន ត "ត នរណ សម ល ប ល ក ជ វ ជ ជ " ផងដ រ ន ម ង ២ រស ល ន ក រ យ ល យរបស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ន ថ ង ទ ២៣ ខ វ ច ឆ ក ។ ទន ទ មន ងន ផងដ រ ក រ មក រង រ របស មជ ឈមណ ឌលន ងទ សង ក តក រណ សវន ក រន ត ល ក រក ព ល ក ន ងរ ងក ត របស អ នកស រ យ ម ប ប ផ ដ លជ សកម មជនដ ធ ល ន ថ ង ទ ២២ ខ វ ច ឆ ក ន ។.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-14.. ន ថ ង ទ ១៤ ខ វ ច ឆក ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស"។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ហ ស អ ត អន ប រធ នសហគមន ន ស ទស ត  ...   រ ល កម មវ ធ ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន អង គក រ ស ល ក រ ជ វ គ ម ន។ ក ច ច ព ភ ក ស ន រ ប ច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ង គ ល ប ណងបង ហ ញ ដល ស ធ រណ ជន ព អ ព ស ថ ន ភ ព ន ក រ ច ល រ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត វ យ ក ម ង ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. : ៦០ឆ ន ន ទ ន ក ទ នងអន តរជ ត របស ប រទ សកម ព ជ.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-08.. ន ថ ង ទ ០៨ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រវ ភ គល ប រធ នបទ៖ "៦០ឆ ន ន ទ ន ក ទ នងអន តរជ ត របស ប រទ សកម ព ជ "។.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-07.. ន ថ ង ទ ០៧ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស សប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព ”អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស”។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក យ ន ជ វ សកម មជនដ ធ ល ន ខ ត តក ក ង ន ងកញ ញ ឆ យ ឈ នល មន រ ត សម របសម រ លគម រ ងគ ទ រអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_album.php&id=4&lang=khm&page=7
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ដ ជ ជ វ ត.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-06.. ក លព ថ ង ទ ០៦ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ គម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល ន ម ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ ខ ក ផ ស យបន ដផ ទ ល ន វក ច ចព ភ ក ស ក ន ងកម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធមន ស ស ប រធ នបទ"ដ ជ ជ វ ត" ដ លម នវ គ ម នច ន នព ររ ប គ ល ក ស ស វណ ណ ត ណ ងប រជ ពលរដ ឋដ លប រឈមន ងក រដកហ ត យកដ ធ ល ន សង ក ត អ រឬស ស ក រ ងក រច ខ ត តក រច ន ង ន ង ល ក អ ស អ ត ប រធ នផ ន កបច ច ក ទ សស បអង ក តរបស អង កក រ ល ក ដ ។.. : ស ថ ប នជ ត ន ងក ណ ទម រង.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-11-01.. ន ថ ង ទ ០១ ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០១៣ ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រវ ភ គល ប  ...   ប ន មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. សកម មភ ពសង ក តក រណ សវន ក រន ស ល ឧទ ធរណ.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-10-30.. ន ថ ង ទ ៣០ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ គម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រ ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "សកម មភ ពសង ក តក រណ សវន ក រន ស ល ឧទ ធរណ "។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ឌ ច ព ស ដ ឋ មន រ ត គម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រ របស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. : ក ច ចព រមព រ ងទ ក រ ងប រ ស.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-10-25.. ន ថ ង ទ ២៥ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ ល ក ក ម ឡ អ នកស រ វជ រ វ ន ងវ ភ គសង គមឯករ ជ យ ន ង ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រវ ភ គល ប រធ នបទ៖ "ក ច ចព រមព រ ងទ ក រ ងប រ ស"។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_album.php&id=4&lang=khm&page=8
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-10-24.. ន ថ ង ទ ២៤ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស សប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព ”អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស”។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល កអ នកស រ ជ ង ន សកម មជនដ ធ ល ន ងស ទ ធ ល ដ ឋ នសហគមន ប រ ក ឡ ។.. ព រ ត ត ក រណ បច ច កវ ទ យ របស Google 2013 ន កម ព ជ.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-10-23.. ស ថ ត ក ន ង ៖ ក រ យ ល យ ម.. ន ថ ង ទ ១០ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ គម រ ងស ទ ធ ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "ព រ ត ត ក រណ អ ព បច ច កវ ទ យ របស Google 2013 ន កម ព ជ "។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ឡ ញ ស មឌ ប រធ ន បណ ត ញ បច ច កវ ទ យ Google ន កម ព ជ (GDG Phnom Penh) ន ងល ក ព ជ រ វ រ ប រធ ន Google Business Group Phnom Penh (GBG Phnom Penh)។.. : ត ន ទ បញ ញវន តក ន ងដ ណ ស រ យនយ ប យ.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-10-18.. ន ថ ង ទ ១៨ ខ ត ល  ...   ដ ល ជ អ នកសរស រ ប ល ក ន កម ព ជ ម ន ក ប ន ច លរ ម ជ វ គ ម ន ក ត ត យស ន ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស វ ទ យ ។ ល ក ប ន ព ពណ ន អ ព ម លហ ត ដ ល ល ក ច ប ផ ដ ម សរស រ ប ល ក ន ង ច ណ ច ច ប អ រម មណ ស ខ ន របស ល ក ន ល ប ល ក ន ង រប ប ដ ល ប ល ក អ ច ល ក ដម ក ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ។ ប រស នប ល ក អ នក ចង អ ន អត ថបទ ប ល ក របស ល ក ស ម ច ល ទ ក ន ត ណ ៖.. ប រព ន ធគ រប គ រងទ ន នន យសង ក តក រណ សវន ក រ.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-10-16.. ន ថ ង ទ ១៦ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ គម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រ ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព ”ប រព ន ធគ រប គ រងទ ន នន យសង ក តក រណ សវន ក រ”។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ឌ ច ព ស ដ ឋ មន រ ត គម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រ របស មជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_album.php&id=4&lang=khm&page=9
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អ នក ក រ ព រស ទ ធ មន ស ស.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-09-12.. ន ថ ង ទ ១២ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស សប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព ”អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស”។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក អ ស អ ត អ នកគ រប គ រងបច ច កទ សឃ ល ម ល ក ររ ល ភស ទ ធ មន ស សរបស អង គក រល ក ដ ។.. ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ន ត ល ក រ កម ព ជ.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-09-11.. ក លព ថ ង ទ ១១ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ ម ន ក ច ចព ភ ក ស ត ម វ ទ យ ម យ ដ ល ល កឡ ង ព ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ន ត ល ក រ កម ព ជ ដ ល ច ញផ ស យ ដ យ គម រ ង ក លព ថ ង ទ ២៦ ខ ស ហ ក ន ង គ លប ណង ផ តល ន វ ទ ដ ឋភ ព រ ម ដ ស ម ញ ញ ហ យ ង យ យល អ ព លក ខខណ ឌ ន ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ដ ចដ ល ប ន បញ ញត ត ន ក ន ង ក រមន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ទ  ...   គរយរបស ស រ ត ក ន ងរដ ឋសភ ជ ត ន ត ក លទ ៥ ន ងម នក រថយច.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-09-10.. ន ជ ស ឡ ង ន ស ចក ត ថ ល ង ក រណ រ បស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ ១០ កញ ញ ២០១៣ ស ត ព “ ម.. ក សម ត ង ក ត ប រម ភ ច ព ភ គ រយ របស ស រ ត ក ន ង រដ ឋសភ ជ ត ន ត ក ល ទ ៥ ន ង ម ន ក រ ថយ ច ” ។.. : គម រ ងប ត កម មដ យសន ត វ ធ របស គណបក សសង រ គ ជ ត.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-09-06.. ថ ង ទ ០៦ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រវ ភ គល ប រធ នបទ “គម រ ងប ត កម មដ យសន ត វ ធ របស គណបក សសង រ គ ជ ត ”។.. ក លព ថ ង ទ ៖ 2013-09-05.. ស ថ ត ក ន ង ៖ ក រ យ ល យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ ម ន ស ស កម ព ជ.. ន ថ ង ទ ៥ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ គម រ ង អ នក ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ប ន រ ប ច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព ”អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស”។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល ក ស ភ រម យ ន យក ល ខ ធ ក រដ ឋ ន ន ក រ ម ក រង រ ព ស សស ទ ធ ល ន ឋ ន។.. 17..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_album.php&id=4&lang=khm&page=12
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គ លនយ ប យដ ធ ល របស គណបក សនយ ប យសម រ ប ក រប ឆ ន តទ ទ ក ន ងឆ ន ២០១៣.. ក លព ថ ង ទ ៖.. ស ថ ត ក ន ង ៖ វ ទ យ អ ហ វអ ម ១០៥ ស ប កឃ ម.. ល កក ពស ក រយល ដ ងអ ព គ លនយ ប យដ ធ ល របស គណបក សនយ ប យន ម យៗ ត រ ម ច លរ មប រក តប រជ ងប ឆ ន តសភ ជ ត អ ណត ត ទ ៥ ន ក ន ង ឆ ន ២០១៣ ខ ងម ខន ។.. ល កក ពស ក រយល ដ ងអ ព គ លនយ ប យដ ធ ល របស គណបក សនយ ប យន ម យៗត រ មច លរ មប រក ត ប រជ ងប ឆ ន តសភ ជ ត អ ណត ត ទ ៥ ន ក ន ង ឆ ន ២០១៣ ខ ងម ខន ។.. ន ថ ង ទ ២៩ ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស សប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស អ ព ប រធ នបទ អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស។ វ គ ម នក ន ងកម មវ ធ ន គ ល កច ន វ ច ត រ មន រ ត ចងក រងសហគមន ន អង គក រសមធម កម ព ជ ន ងកញ ញ ឆ យ ឈ នល មន ត រ សម របសម រ លគម រ ងគ ទ រអ នកក រព រស ទ ធ មន ស សន មណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ។.. ន ជ ស ឡ ង ន ក ច ច ព ភ ក ស ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព “ ក រ ច ល រ ម របស ស រ ត វ យ ក ម ង ន ក ន ង  ...   រណ ជន ព អ ព ស ថ ន ភ ព ន ក រ ច ល រ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត វ យ ក ម ង ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. ស ថ ត ក ន ង ៖.. ន ជ ស ឡ ង ន ក ច ច ព ភ ក ស ផ ស យ ផ ទ ល ស ត ព “ ក រ ច ល រ ម របស ស រ ត វ យ ក ម ង ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ” ដ យ ម ន ល ក ស រ ច ន ស ភ ណ ឌ មន រ ត សម រប សម រ ល កម មវ ធ ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន អង គក រ ស ល ក រ ក ល ព ថ ង ទ ១៣ វ ច ឆ ក ២០១៣ ក ន ង វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ ក ច ច ព ភ ក ស ន រ ប ច ឡ ង ដ យ គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ពស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ក ន ង គ ល ប ណង បង ហ ញ ដល ស ធ រណ ជន ព អ ព ស ថ ន ភ ព ន ក រ ច ល រ ម ន ង ភ ព ជ ត ណ ង របស ស រ ត វ យ ក ម ង ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. 87.. 88.. 89.. 90.. 91.. 92.. 93.. 94.. 95.. 96.. 97..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_album.php&id=4&lang=khm&page=99
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: Welcome Message.. Who We Are.. History.. Governance.. Donors & Partners.. Affiliations & Cooperation.. The CCHR Team.. Board of Directors.. Management Committee.. Staff.. Consultants.. Councilors.. Professional Volunteers.. Testimonials.. Awards & Nominations.. Finance.. Yun Mane.. Yun Mane is an indigenous from Mondulkiri in the North East of Cambodia.. A graduate of the Royal University of Law and Economics, she is the chair of the board of the Cambodia Indigenous Youth Association and a board member of the Organization to Promote Kui Culture.. Mane spent three and a half years working with the United Nations Development Program Regional Indigenous People Program and two years as a Program Officer with the International Labour Organization Support to Indigenous Peoples Project.. Mane spent a few months in 2004 and 2007 in the United States raising funds to support indigenous people in Cambodia, their rights to land and education and efforts to promote and preserve indigenous culture in Cambodia.. Kem Ley.. Kem Ley has been a Social Development Research Consultant in and outside the country for almost twenty years.. He is currently a Principal Investigator in the Social Development Research, Advance Research Consultant Team.. From 2004-2012, Kem Ley successfully completed several research and study assignments for numerous stakeholders including the Royal Government of Cambodia, development partners, civil society organizations and private sectors actors in the areas of Health, housing rights, land grabbing, good governance and other social issues.. Kem Ley has also conducted program evaluation assignments for national and international Institutions and development parties including as UNICEF, UNDP,  ...   results-based management; gender concepts; gender sensitivity; proposal writing; strategic planning and project management.. In addition, Vanny has previously worked as a Mathematics Teacher for the Ministry of Education, Youth and Sport, as the Executive Director for the local NGO, Khemara and also as a National Coordinator on the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women.. Heng Sreang.. With a focus on philosophy, religion, society and politics, Heng Sreang is an independent researcher, currently working as a lecturer and undergraduate student advisor at Paññāsāstra University of Cambodia since 2004.. In addition to teaching and researching, Heng Sreang is also the President of PEN Cambodia and a volunteer for PEN International, an international literary association based in London.. From 2006 to 2008, Heng Sreang worked as a content reviewer and editor for the Center for Khmer Studies in Phnom Penh.. He is currently a Ph.. D.. Candidate in Entrepreneurship and Economic Development at the Free University of Amsterdam in The Netherlands.. Ou Virak.. Ou Virak is the President of the CCHR.. He is the founder of the Alliance for Freedom of Expression in Cambodia (AFEC) and the winner of the 2007 Reebok Human Rights Award.. Ou Virak studied Economics at California State University and was Vice-President of the National Cambodian Student Association.. He has worked in both the legal and public welfare sectors before returning to Cambodia to lecture on economics at Pannasastra University, Phnom Penh.. He joined CCHR in 2005 as the Advocacy and Public Relations Director, eventually becoming President in 2007..

  Original link path: /index_old.php?url=aboutus/aboutus.php&p=cchr_team/directors.php&id=2&show=team
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: President, Cambodian Center for Human Rights.. Virak studied Economics at California State University and was Vice-President of the National Cambodian Student Association.. He has worked in both legal and public welfare sectors before returning to Cambodia to lecture on Economics at Pannasastra University, Phnom Penh.. He joined the CCHR in 2005 as the Advocacy and Public Relations Director, eventually becoming President in 2007.. Kalina Khan.. Director of Finance and Administration.. Khan Kalina is the CCHR’s Director of Finance and Administration.. She is responsible for monitoring and evaluating financial, accounting and administrative activities.. She needs to supervise all financial operations within donor, including preparation, implementation and monitoring of the CCHR annual budget, accounts, internal and donor financial reporting and communication internally and externally with donors.. Kalina shall ensure that CCHR acts in accordance with legal financial requirements.. She graduated with a bachelor degree of Chemical Technical from the Cambodia-Soviet Friendship Institute of Advanced Technology which currently names as the Institute of Technology of Cambodia (ITC)  ...   Program as Finance and Administrative Coordinator, and the Every Child as Finance and Admin Manager.. She joined the CCHR in November 2007.. Chak Sopheap.. Program Director.. Chak Sopheap is CCHR’s Program Director who is working closely with the other Management Committee to develop CCHR's strategic direction, oversee the implementation of all CCHR's projects, and represent the CCHR to external stakeholders.. Sopheap holds two undergraduate degrees in International Relations and Economics and a master’s degree in International Peace Studies, which she completed at the International University of Japan.. Sopheap runs the Cambodian Youth Network for Change, which mobilizes young activists around the country for greater civic engagement.. She is also a contributing author to Global Voices Online and Future Challenges.. Sopheap joined CCHR in late 2005 as Advocacy Assistant, and later became Advocacy Officer.. In 2008, She left CCHR to continue her graduate study in Japan and she rejoined CCHR in the mid of 2010 as Executive Assistant,.. eventually becoming the Program Director in October 2011..

  Original link path: /index_old.php?url=aboutus/aboutus.php&p=cchr_team/management_committee.php&id=2&show=team
  Open archive

 • Archived pages: 507