www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក  ...   រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ស.. ម.. ក.. ទ ញ យកឯកស រ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_detail.php&nid=1446&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_detail.php&nid=1434&id=5&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_detail.php&nid=1436&id=5&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=news_detail.php&nid=1435&id=5&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ទ វ ស រ ភ ពស រព ត ម នព ភពល ក ២០១៣.. ដ ល ង យ ម ប ប ផ.. គម រ ង របស យ ង ភ គ ច រ ន ដ ក បញ ច ល ន វ យ ទ ធស ស រ ត ទ ង ព រ ន ៖ ក រ ផ តល អ ណ ច ន ង គ ល នយ ប យ ។ ប គ គល ក ត ង ត ធ វ ក រ ល គម រ ង ដ ល ប ព ញ ឲ យ គ ន ន ល ស ព ម យ ។.. ក រ ប ណ ត ប ណ ត ល ស ហ គ មន ត រ វប នរ បច ឡ ង ដ យ មជ ឈ មណ ឌ លស ទ ធ ម ន ស ស កម ព ជ ដ ម ប ប ង ក ន ក រ យ ល ដ ង ព ស ទ ធ ម ន ស ស ដ ល សហ គ មន ន ត ម ជ ន ប ទ ន ងទ ក រ ង ព រ មទ ង ផ ត ល ជ ន ញ ដ ម ប ទ ម ទ រ ស ទ ធ ផ តល អ ណ ច ដ ល ប គ គ ល ន ង ស ហ គ ម ន ដ ម ប ព កគ អ ច ចច រព ដ ណ ស រ យ ល ទ ន ស ន ត ម ម ល ដ ឋ ន ន ងដ ម ប ប ង ក រ ឬ ប ន ថ យ ន វ ក រ រ ល ភ ប ព ន ស ទ ធ ដ ល ព ក ព ន ធ ។.. ស វន ក រស ហគម ន គ ជ យន ត ក រ ដ ស រ យ ជម ល ល ក រណ ជ ក ស ត ង ដ ល ចង ន ប រ ជ ព ល រ ដ ឋដ ល ប ន រ ងក រប ព ល ព ក ររ ល ភប ព ន ស ទ ធ ដ ច ជ ស ទ ធ ដ ធ ល ឲ យ ប ន ជ ប ជ ម យ អ ន ក ត ណ ងរ ជ រ ដ ឋ ភ ប ល ក ម ព ជ អ ន ក ប រ ព រ ត ត ប ទ ល ម ស ដ ល រ ង ក រ ច ទ ប រ ក ន ន ង អ នកព ន ព ន ធ ផ ស ង ទ ត ដ ម ប ដ ស រ យ ប ញ ហ ដ ល ម ន ក ន ងដ ។ គម រ ងន ម នគ លប ណង ច ប ងដ ម ប ជម រ ញ ឲ យម ន ស ង គមក ន ត ប ក ទ ល យ ន ក ម ព ជ ដ ល ក រ ព ភ ក ស ដ ញ ដ ល ន ង ទ ស ស ន ខ ស គ ន ត រ វ ប ន ទ ទ ល យ ក ន ង ប ន ក រ ល ក ទ ក ច ត ត ។.. ច ប ត ង ព ក រ ប ង ក តឡ ងដ ប ង មជ ឈ ម ណ ឌ ល ស ទ ធ ម ន ស ស ក ម ព ជ ផ ត តល ក រ ផ ត ល អ ណ ច ដ ល ស ហ គ ម ន ហ យជ អង គក រម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ ប ង គ ដ ល ប ន សម រ ម សម រ ល វ ទ ក ស ធ រ ណ ន ទ ទ ងក ម ព ជ ។ ខ ស ប ល ក ព គ ម រ ង សវ ន ក រ ស ហ គ ម ន វ ទ ក ស ធ រ ណ ម ន ប ន ផ អ ក ល ក រ ណ ជ ក ស ត ង ទ ។ ផ ទ យ ម ក វ ញ ព ក យ ង ប ន ផ ត ល វ ទ ក ដ ល ស ហ គម ន ក ន ង ក រ ដ ស រ យ ន ងយ ល ដ ង ព ប ញ ហ ស ទ ធ ម ន ស ស ន ងក រ រ ល ភ ប ព ន ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ។ ជ ថ ម ម ត ង ទ ត មជ ឈ មណ ឌ លស ទ ធ មន ស សក ម ព ជ ដ រ ត ន ទ ជ អ ន ក ស ម រ ប ស ម រ ល ន ង ម ន ប ន ន យ យ ព បញ ហ ជ ស ម ខ ឲ យ អ ន ក ណ ម ន ក ទ ។ យន ត ក រ ក ច ច ស ន ទ ន ម ន វ ទ ក រ ម ន ស វម ន លក ខ ណ ផ ល វ ក រ ទ ហ យ ម ន ភ ព ប ត ប ន ជ ង យ ន តក រ ស វន ក រ ស ហ គ ម ន ន ង ម ន គ ល ប ណងដ ម ប ជ ម រ ញឲ យ ម ន សង គ មក ន ត ប ក ច ហ ថ មទ តន ក ម ព ជ ដ ល ក រព ភ ក ស ដ ញ ដ ល ន ង ទ ស ស នខ ស គ ន ត រ វ ប ន ទ ទ ល យ ក ន ង ប ន ក រ ល ទ ក ច ត ត ។.. កម មវ ធ បណ  ...   ទ ធ អ ណ ចដ ល អ ន ក ទ ង អ ស ន ក ន ង ប ណ ត ញ ត មរ យ ក រ ក ស ង ស ម ថ ភ ព ន ង ក រ ផ ទ រជ ន ញន ង ច ណ ដ ង ដ ម ប ធ វ ក រព ង រ ង ក រ គ រ ព ស ទ ធ អ នក ស រល ញ ភ ទដ ចគ ន ន ក ម ព ជ ។ យ ង ក ប ន រ ប ច ក រ ស រ វ ជ រ វ ព ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ អ ន កស រ ល ញ ភ ទ ដ ច គ ន ន ក ម ព ជ ន ង ធ វ ក រត ស ម ត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក រទ ទ លស គ ល ស ទ ធ ទ ង ន ។.. គម រ ងក រព រស ទ ធមន ស ស.. គ ល ប ណង ន គ ម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ គ សង ក តសវន ក រន កម ព ជ ដ ម ប វ យ ត ម ល ក រ គ រព ប ទដ ឋ នអន ត រ ជ ត ន ងប រ ប រ ស ក រ រក ឃ ញ ជ ម ល ដ ឋ នក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ជ ម យ អ ន ក ព ក ព ន ធ ន ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធ ម ន ង អ ន កព ក ព ន ធ ដទ ទ ត ដ ម ប ល ក កម ពស ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធ ម ន ក ម ព ជ ។ យ ង ប ន បង ក ត រច ន ស ម ព ន ធ រ ង ម ម យ ដ ល ម ន ដ ច ជ ត រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ស ច ក ត ណ ន ស ត ព ក រប រ ប រ ស ត រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ន ង ក រ មស លធម ដ ល ត រ វ គ រព ដ យ មន រ ត សង ក ត ក រណ សវន ក រ ព រម ទ ងប រ ព ន ធ ទ ន ន យ ស ម រ ប រក ស ទ ក ទ ន នន យ ដ លប នភ ជ ប ទ ន ងគ ហ ទ ព រ ស ទ ធ មន ស ស s i t h i.. o r g ។ រ ចន សម ព ន ធន ន ង ត រ វ ប ន ច ក រ ល ក ជ ម យ ដ គ ដ ម ប ស ម រប សម រ ល គម រ ង សង ក ត ក រណ សវន ក រ ដ ច គ ន ន ដ លផ ត តត ម ភ ម ស ស រ ត ឬល ប រធ នបទស ទ ធ ជ ក ល ក ណ ម យ ។ យ ង ច ករ ល ក ទ ន ន យ "ដ ម" ដ ល ប ន មក ព សវន ករ ជ ស ធ រ ណ ន ង រ យ ក រណ ព ក រ វ យ ត ម ល ទ ល ក រជ ន ជម រ ដ យយ ត ត ធម ។ យ ងក ច ល រ ម ផង ដ រ ក ន ង ក ច ចព ភ ក ស ជ ម យ ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ន ងដ គ ព ក ព ន ធ ដទ ទ ត ដ ម ប ច ក រ ល ក ក រ រ ក ឃ ញ ជ ម រ ញ ឲ យក រ ជ ន ជម រ ម ន លក ខណ ក ន ត ល អ ប រស រឡ ង ន ង ប ង ក ន ក រ ទ ម ទ រ ឲ យម ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធ ម ន ក ម ព ជ ។.. វ បស យស ទ ធមន ស ស គម រ ងស ទ ធ (ស ទ ធ ).. គម រ ង ស ទ ធ ម ន គ ល ប ណង បង ក ន ន ង អន វត តន យ ទ ធ វ ធ ក ច ច សហ ប រត បត ត ក រ ន ង ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម បន ថ ម ទ ត ក ន ង ក រ ឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រ ច ក រ ល ក ពត ម ន ស រ ប ជ ម ល ដ ឋ ន ក ន ង ក រ វ ភ គ ន ង ក រ ស រ វ ជ រ វ ល អ ត ព រ ម ទ ង ក រ សន ទន ន ង ក រ តស មត ដ យ ផ អ ក ល ភស ត ត ង ស រ វ ជ រ វ ដ ម ប ន មក ន វ ក រ រ ក ច រ ន ល ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ន យ ប យ ន កម ព ជ ។.. ដ ម ប ជ ផ ន ក ម យ ន ក រ បង ក ន ន ង អន វត តន យ ទ ធ វ ធ ក ច ច សហ ប រត បត ត ក រ គម រ ង ស ទ ធ ប ន បង ក ត ន ង បន ត សម របស ម រ ល ល ក ច ច ក រ គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ www.. sithi.. org ។ ប គ គល ក រ បស គម រ ង ប ន ផ តល វគ គ បណ ត បណ ត ល ស ត ព ក រ ឃ ល ម ល ន ង ក រ ចង ក រង ឯកស រ ពត ម ន ដល ត ណ ង សហគមន ដ ម ប យក ពត ម ន មក ច ក រ ល ក ន ក ន ង គ ហ ទ ព រ Sithi.. org ហ យ ត រ វ យក ទ ប រ ប រ ស ក ន ង ក រ តស មត ន ង ស ន ទ រន ដ យ ផ អ ក ល ឯកស រ ភស ត ត ង ។ ពត ម ន ដ ល ប រម ល ន ក ន ង គម រ ង ស ទ ធ ត រ វ ប ន យក មក ប រ ក ន ង រប យ ក រណ ក ន ង គ ល ប ណង ច ក ផ ស យ ដល អ នក ព ក ព ន ធ ផ ស ង ៗ ច ប ព រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ រហ ត ដល គណ កម មក រ ស ទ ធ មន ស ស សហ ប រជ ជ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=our_work/our_work.php&p=project.php&id=3&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: សម ល ង.. វ ដ អ.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក.. ត ជ អ វ ?.. អ ជ វកម ម ន ង ស ទ ធ មន ស ស ស ដ យក ក រគ រព របស វ ស យ ឯកជន ច ព ស ទ ធ មន ស ស ឬ ក រគ រព ជ ទ ទ ល ស ទ ធ មន ស ស ។ ស ទ ធ មន ស ស គ ជ ស ទ ធ ន ង ស រ ភ ពជ ម លដ ឋ ន ដ ល គ រប មន ស ស គ រប រ ប ត រ វ ទទ លប ន ។ យ ងត ម ស ចក ត ប រក ស ជ សកល ស ត ព ស ទ ធ មន ស ស របស អង គក រសហប រជ ជ ត ៖ ក រទទ លស គ ល ស ចក ត ថ ល ថ ន រ ជ ប ព ក ណ ត ស ទ ធ ស ម ភ ព គ ន ន ង ស ទ ធ ម នអ ច លក ដ រ ផ ទ រ ឬ ដកហ ត ប ន របស សម ជ ក ទ ងអស ន គ រ ស រ មន ស ស គ ជ គ រ ន ស រ ភ ព យ ត ត ធម ន ង សន ត ភ ព ក ន ង ព ភពល ក ។ ន ក ន ង ម ត រ ទ ៣១ ន រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ប ន បញ ច ល ស ចក ត ប រក ស ជ សកល ម យ ន ន ង ល ខ ត បក រណ ស ទ ធ មន ស ស ដទ ទ ត ទ ជ ផ ន ក ម យ ន ច ប ប កម ព ជ ។.. យ ងទ ត ម អ នកត ណ ង ព ស ស ន អគ គល ខ ធ ក រ អង គក រសហប រជ ជ ត (SRSG) ដ ល ផ ត តទ ល គម រ ង អ ជ វកម ម ន ង ស ទ ធ មន ស ស ល ក ច ន រ គ ប ន បញ ជ ក ថ អ ជ វកម ម ម ន ទ ន ល ខ សត រ វ ក ន ងក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ។ ខណ ព លដ ល គ យល ឃ ញថ អ ជ វកម ម អ ចម ន លទ ធភ ព ក ន ង ក ររ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ហ យ ដ ច ន ព កគ ត រ វត ធ ន ថ ស ទ ធ មន ស ស ទ ងអស ន ត រ វប ន គ គ រព ន ក ន ង ក ច ច ប រត បត ត ក រ អ ជ វក ម ម របស ព កគ ន ។ ស ទ ធ មន ស ស ម យច ន ន គ ម ន ក រព ក ព ន ធ ទ ន ង អ ជ វកម ម យ ងខ ល ង ។ ស ទ ធ ទ ងន រ មម ន ៖ ស ទ ធ ម ន ស រ ភ ព ក ន ងក រ ប រម លផ ត ន ង បង ក ត សម គមន ស ទ ធ ស រ ភ ព ក ន ងក រ បញ ច ញមត ក រល បប ប ត ទ សភ ព ន ង ក រង រ ដ យ បង ខ ក រល បប ប ត ពលក ម ម ក ម រ ស ទ ធ ទទ លប ន ប រ ក ឈ ន ល ស ម គ ន ច ព ក រង រ ដ ចគ ន ស ទ ធ ស ម ភ ព គ ន ន កន ល ង ក រង រ ស ទ ធ គ ម ន ក ររ សអ ង ស ទ ធ ទទ លប ន ប រ ក ឈ ន ល ត រ មត រ វ ន ង ប រកបដ យ អ ណ យផល ស ទ ធ ជនជ ត ដ ម ភ គត ច ក ន ងក រ ក ន ក ប ដ ដ នត ន ង ធនធ ន ។.. ហ ត អ វ ?.. ជ ទ ទ ដ យ យល ឃ ញថ គ លប ណង ស ខ ន របស អ ជ វកម ម គ រកប រ ក ច ណ ល អ យប ន ខ ពស ហ យ ស ទ ធ មន ស ស ត រ វប ន គ ច ត ទ ក ន ក រ ដ នដ ន វ ស យ ឯកជន ន ។ ទ ប ជ យ ងណ ក រទទ លយក ន វ គ លក រណ ស ទ ធ មន ស ស ម ន អត ថប រយ ជន សម រ ប អ ជ វកម ម យ ងខ ល ង ៖.. ករណ ក ន ង អ ជ វកម ម.. ៖ ក រទទ លយក គ លក រណ ស ទ ធ មន ស ស អ ចធ វ អ យ ក រ ត ឈ ម ដ ល អ ដល អ ជ វកម ម ដ  ...   គ ប រព រ ត ត ដ យ ភ គ ដ ទ ន ក ន ង សង វ ក អ ជ វកម ម រ មម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ង វ ស យ ឯកជន ។.. ដ យ រប ប ណ ?.. ល ក ច ន រ គ (SRSG) ស ន អ យ អ ជ វកម ម បង ក ត ន វ ដ ណ រក រ ត រ តព ន ត យ ស រដ ង គ ន ទ ន ង ក រត រ តព ន ត យ ហ រញ ញវត ថ ដ ម ប ធ ន ន វ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ។ ទ ងន រ មម ន ៖.. បង ក តអ យម ន គ លក រណ ក រ មហ ន ដ ល ជម រ ញអ យម ន ក រប ត ជ ញ ក ន ង ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស.. ប ព ញ ក រវ យត ល ផលប ព ល ស ទ ធ មន ស ស អ យ សកម ម.. ត មដ ន ក រប រព រ ត ត ល ស ទ ធ មន ស ស ដ យ ក រឃ ល ម ល ន ង ត រ តព ន ត យ ក រអភ វឌ ឍន ដ ល ក ព ង បន ត.. ផ តល ស ណង ប ប វ ដ លម ន ប រស ទ ធ ភ ព ក ន ងករណ ម ន ជម ល ន ង.. ច លរ ម ដ យ ស ម គ រ ច ត តជ ក រ ម គ រព ស ទ ធ មន ស ស.. ដ ម ប ធ ន ប ន ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ក ន ង ប រត បត ត ក រ របស ព កគ គម រ ង អ ជ វកម ម ន ង ស ទ ធមន ស ស ព យ យ ម ជម រ ញ អ ជ វកម ម អ យ ដ ក បញ ច ល យន តក រ ខ ងល សម រ ប ក រក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ទ ក ន ង គ លក រណ ក រ មហ ន ហ យ ន ង ធ ន ថ គ លក រណ ទ ងន ត រ វប ន ដ ណ រក រ ។.. ជ អ នកណ ?.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ម ន គ លប ណង ចង ធ វ ក រ ក ន ងន យ ស ថ បន ជ ម យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ផ ស ងៗ ន ង សង គម ស វ ល ជ ទ ទ ក ដ ចជ វ ស យ អ ជ វកម ម ឯកជន គ រប ប រភ ទ ដ ម ប ធ វ អ យ ប រស រឡ ង ន វ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន ក ន ង ដ ណ រក រ ន ង គ លនយ ប យ អ ជ វកម ម ទ ងន ។ អ នក ដ ល ទទ លផល ប រយ ជន ជ យ ថ ដ ឋ ហ ត ម នម ន សម រ ប ត ជនរងគ រ ដ យ ក ររ ល ភ ស ទ ធ ត ប ណ ណ ទ ដ លម ន ដ ចជ កម មក រ ទទ លប ន ប រ ក ខ ទ ប អ នកធ វ ក រ ប រ ស វ ខ ង ផ ល វភ ទ ជនរងគ រ ដ យ ក របណ ត ញ ច ញព ដ ធ ល សហជ ព កម មករ ដ ល ត រ វប ន គ ដកច ញ ន ង ជនរងគ រ ផ ស ងៗ ជ ច រ ន ទ ត ប ន ត ត ថ មទ ង អ ជ វកម ម ខ ល នឯង ផ ទ ល ផងដ រ ៖ ស រ ដ ល មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ផ តល ជ ន ន គ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ម ន ស ដ ត ល ក ត ព វ ក ច ច ស លធម ន ង ត រ វក រ ច ប ប ប ណ ណ ទ ក ប ន ត ទ ល ក រប ងច ក ផលប រយ ជន ដ យ រ ប ច ប ព ច ណ ល ទ ប ប ផ ត ។ ក រផ ល ស ប ត រ វប បធម ន គ ជ ត រ វក រ ច ប ច ហ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប នច ប ផ ត ម ជ រ ញ អ យម ន ក ច ចសន ទន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ព រមទ ង ន ព ល បច ច ប បន នន ក ព ងធ វ ក រ យ ងសកម ម ដ ម ប ព ន ល ន ន វ ដ ណ រក រ ន ។.. បទបង ហ ញអ ព គ រ ង..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=BHRP&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ ត ត ក រណ.. អ វ ?.. គម រ ងក រ បណ ត បណ ត ល សហគម ន ន ង វ ទ ក រ ស ធ រ ណ គ ជ ដ ណ ស រ យ ម យ ដ ល ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ស រ ប ពង រ ង អ ណ ច ប រជ ពលរដ ឋ ដ ច ស រយ ល ក ដ ចជ សហគម ន ក ន ង ក រ ង ដ ល ជ ប ទ ក ទង ន ង បញ ហ ទ ន ស ដ ធ ល ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ត មរយ ក របណ ត បណ ត ល សហគម ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ប ន ផ តល ន វ សកម មជន ដ ល ប ន បណ ត បណ ត ល ស ត ព ច ប ប ភ ម ប ល ស ទ ឋ មន ស ស ន ង ក រតស មត ។ ក របណ ត បណ ត ល សហគម ន ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ម ន វ ទ ក រ ស ធ រ ណ ដ ល តម រ វ ឲ យ ម នក រ ច លរ ម របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ ម ប ល កឡ ង ន វ ស ចក ត កង វល ដ យម ន ក រអញ ជ ញ ច លរ ម ព វ គ ម ន ដ ល រ មម ន ត ណ ងរ ស ត រ អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ន ង អ នក ព ក ព ន ធ ។.. គម រ ង ន ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ក ន ង សហគម ន ក ន ង គ លប ណង ពង រ ង អ ណ ច ដ ម ប ក រផ ល ស ប ត រ ន ង សម រ ចប ន ន វ ក រ ដ ស រ យ បញ ហ ទ ងឡ យណ ដ ល ប ព ល ដល ជ វភ ព ប រ ច ថ ង របស ព កគ ត ។ ឆ លងត ម ត យ ក របណ ត បណ ត ល សហគម ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ប នផ តល ន វ ច ណ ដ ង ដ លជ គន ល ន បញ ហ ដល សម ជ ក សហគម ន ដ ល ទទ លរង ផលប ព ល ដ យ ទ ន ស ដ ធ ល ។ គ លប ណង ន ក ម រ ង ន គ ដ ម ប ទទ លប ន ន វ ភ ព ប កទ ល យ ន ង តម ល ភ ព ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ វ ទ ក រ ស ធ រ ណ ប នផ តល ឲ យ ប រជ សហគម ន ន វ បទព ស ធ ម ដ កម រ ស ត ព គ ល ក រ ណ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ជ ឱក ស ដ កម រ ក ន ង ក រល កឡ ង ន វ បញ ហ ច ព ម ខ ត ណ ង របស ខ ល ន ន ង មន ត រ ន ន ។.. ម លហ ត អ វ ?.. ន ឆ ន ថ ម ៗ ន ត ល ដ ម នក រ ក នឡ ង ដ ល ប នធ វ ឲ យ ក ររ ល ភ យក ដ ធ ល ក ន ត រ ក រ លដ ល ឡ ង ទ ទ ង ត បន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ច ប ត ងព ឆ ន ១៩៩០ ទ ក រ ង ភ ន  ...   ប ន ត ល ក រដ ល ទទ ល ឥ ទ ឋ ពល ព នយ ប យ ន ង ល យក ក ។.. ក រពង រ ង អ ណ ច ម លដ ឋ ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ធ វ ឲ យ ម នក រ ធ ន ថ ព កគ ព តជ ម ន សម ត ត ភ ព ក ន ងក រ ប រឆ ង តទល ដ យ សន ត វ ធ ន ង ក ររ ល ភ ល ស ទ ឋ ស រ ភ ព របស ព កគ ។ ន ព លដ ល ព កគ អ ច ក រព រ ខ ល ន ព ក របណ ត ញច ញ ភ ល មៗ ឬក អ ច ធ ន ប ន ថ ព កគ ទទ លប ន ស ណង សមរម យ ដ ចដ ល ម នច ង ក ន ង ច ប ប ភ ម ប ល កម ព ជ ។ វ ទ ក រ ស ធ រណ ក ន ង សហគម ន ប នផ តល ឲ យ ប រជ សហគម ន ន វ យន តក រ ន ដ ណ ស រ យ ដ ល សមរម យ ន ក ន ង ត ល ក រ ដ ល វ ត ងត ជ ផ ន ក ម យ ដ ល ន ក រ ម អ នកនយ ប យ ន ង អ នក ដ លម ន ល យ ដ ល ស ទ ឋ ត ស ថ តន ព ក រ យ ក របណ ត ញច ញ ដ ល ម ន ប រក រត ។.. រប ប ណ ?.. គ លដ ន គម រ ង គ ប ញ ឆ ព ដ ម ប ក រ អភ វ ឍ ឍ ន សម ត ថ ភ ព របស ប រជ ជន ទន ខ ស យ ន ង ប រជ ពលរដ ឋ ជនបទ ដ ល ង យ រងគ រ ន ង គណកម មក រ ជ យក រ ង ដ ចន ព កគ អ ចធ វ ក រតស មត ន ង ក រព រ ស ទ ឋ របស គ ត មរយ ៖.. ក រផ តល ន វ ជ ន ញ ន ង ច ណ ដ ង ដល ក រ ម អ នកក រ ក រ ត ម ជនបទ ន ង អ នកទ ក រ ង ដ ល ប រឈម ន ង ក របណ ត ញ ច ញ ឬ ប ត បង របរ ច ញ ច មជ វ ត ឬ ក ររ ល ភ ស ទ ឋ មន ស ស ។.. ក របង ក ត ទ ត ង ស ធ រណ ទ ន រ ដ លម ន ស វត ត ភ ព ស រ ប ដ ស រ យ ន វ ទ ន ស ដ ធ ល ន ង ក ររ ល ភ ស ទ ឋ មន ស ស ។.. ក រ គ ទ រ ច ព គ ល ក រ ណ ន ងរ ចន ស ម ព ន ឋ គ ផ ល ស ប ត រ ដ ម ប ផ តល ន វ ដ ដ លម ន ស វត ត ភ ព ន ង ស ទ ឋ ក ន ក ប ច ព ក រ ម ប រជ ជន ទន ខ ស យ ន ង ង យ រងគ រ ។.. ន ណ ?.. អ នក ដ ល ទទ លផល ព គ លដ ន គម រ ង គ ប រជ ពលរដ ឋ ជនបទ ន ង អ នក សហគម ន ទ ក រ ង ទ ទ ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ដ ល ទ ក ទ ន ន ក ន ង ជ ល ដ ធ ល ឬ ជ អ នក ដ ល ប រឈម ន ង ភ ព ដ ល ង យ ន ង បណ ត ញច ញ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=CTHP&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: បញ ជ រ បភ ព.. គម រ ង គ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ជ អ វ ?.. គម រ ង គ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ម នប ណង ប ព ញបន ថ ម ន ង គ ទ រ ន វ បណ ត ញ អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ន ង សង គម ស វ ល ទ ងឡ យ ដ ល គ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ព ង ប រឈម ន ង គ រ ថ ន ក ក ន ងខណ ដ ល ស វ គ ទ រ ទ ងន ម នម ន ឬ ម ន គ រប គ រ ន ហ យ គម រ ង ន ក ធ ន រ កន វ ស វ គ ទ រ ផ ស ងៗ ទ ត ព ផ ន ក ឯកជន ។ ក រ ម គម រ ង ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ងធ វ ក រស រ វជ រ វ ន ង ក រតស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក ណ រ ទម រង ក ន ង ផ ន ក ន ត បញ ញត ត រចន សម ព ន ធ ន ង គ លនយ ប យ ដ ម ប ធ ន ថ ម នក រ គ រព ព ញល ញ ទ ល ស ទ ធ ទ មទ រ ឲ យ ម នក រ គ រព ស ទ ធ មន ស ស ។.. ហ ត អ វ ច ប ច ម ន គម រ ង ន ?.. ស ថ នភ ព ន ស ទ ធ មន ស ស ន ង ស រ ភ ពជ ម លដ ឋ ន ន កម ព ជ ដ ល រ មម ន ស ទ ធ ស រ ភ ព ក ន ងក រ បញ ច ញ មត យ បល ន ង បង ក តជ ក រ ម ន ម នទ ន ល អ ន ឡ យ ទ ។ អ នកប រ ក រ ក ន ង ជ រ រដ ឋក រ រ មម ន ប ល ស ទ ហ ន មន ត រ ត ល ក រ ន ង រ មទ ង មន ត រ សភ ជ ត ត រ វប ន គ ប រ ដ ម ប រ ខ ន ដល ក រប ព ញ ក រង រ រប ស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ។ ប រព ន ធត ល ក រ ប ន ក ល យជ ឧបករណ សម រ ប ប ភ យ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ដ យ ថ បញ ជ រ ច ញព ត ល ក រ ត រ វប ន ប រ ដ ម ប បញ ជ ក ថ អ ព រ ល ភស ទ ធ មន ស ស ជ អ ព ស របច ប ប ។ យ ងត ម សម គម អ ដហ ក ក រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង អភ វឌ ឍ ន ន កម ព ជ ( អង គក រ អ ដហ ក ) ន ក ន ង ឆ ន ២០០៩ ម នក រ ប រម ណ ២៣៥ បណ ត ង ព រហ មទណ ឌ ប ន ប ដ ង ទ ល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ក ន ងច ណ ម ន ម ន ១៤៧ ន ក ត រ វប ន ដ ក ពន ធន គ រ ។.. យ ងណ ម ញ រហ តមកដល ព លន ព ទ ន ម ន យន តក រ ដ ម ប ក រព រ ន ង ល កស ទ យ ស ទ ធ របស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ន ឡ យ ទ ។ ប ទ ប ជ អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ប ន ផ ដល ន វ ក រគ ទ រ ដល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ដ យ ដ ល ស វ ទ ងន រ មម ន ជ ន យ មន ស សធម ន ង ជ ន យ ផ ន ក ច ប ប ក រផ ដល ជ ន យ រ ក រគ ទ រ ន ព លខ ល ម នល អ គ រប គ រ ន ដ យស រត ប ច ច ណ ចរស ប ក ន ងសង គម រ  ...   ដល ស ទ ធ របស អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រតស មត ដ ម ប ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ត ជ វ ជ ជម ន ន វ គ លនយ ប យ រដ ឋ ភ ប ល ន ង អ កប បក រ យ ច ព អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ហ យន ង ក រអង ក ត ច ព ក រអន វត តន គ លក រណ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ។ យន តក រ ន ជ ក រ សហក រ ណ សម របសម រ ល ន ង ពង រ ក វ ស លភ ព ន ស វ ផ គត ផ គង ទ ងឡ យ ដ លម ន ក ន ងច ណ ម អង គក រ ន ត ម សហគមន អង គក រ ត ម ជ ន ញ ន ង អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ។ ន ព លណ ម នម ន ជ ន យ ឬ ជ ន យ ដ លម ន ហ ក ម ន គ រប គ រ ន ព កយ ង ន ង ស វ ង ជ ន យ គ ទ រ ព ផ ន ក ឯកជន ។ ក រគ ទ រ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ក ព ង ប រឈម ន ង ក រគ រ មក ហ ង រ មម ន ( ប ន ត ម ន ប នក ណត ត រ ម ) ក រផ តល យ ល ផ ន ក ច ប ប ន ង ម ធ វ ជ ន យ មន ស សធម ន ង យ បល តស មត ។.. ត គម រ ង ន ធ វ ដ ម ប អ នកណ ?.. ប គ គល ចម បង ដ ល ន ង ទទ ល ប រយ ជន ព គម រ ង ន គ អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ធ វ ក រ ក ន ង ប ព វហ ត ក រព រ ន ង បញ ចប អ ព រ ល ភ ស ទ ធ មន ស សរ មម ន ( ប ន ត ម នប ន ក ណត ត រ ម ) ក រ ស ល ប ប ព ន ន ង ក រសម ល ប ក រ ប រព ន ធត ល ក រ ក រ ជ ញដ រមន ស ស ស ទ ធ ស រ ភ ព ន ក របញ ច ញ មត យ បល ន ង ស ទ ធ ប រម ល ផ ដ គ ន ក ររ ល ភ ល ប រព ន ធត ល ក រ ក ររ សអ ង ក រ ប រដ ញ ធ វ ប ត កម ម ក របង ខ អ យ ផ ល ស ប ដ រ ល ន ដ ឋ ន ក រម នទទ លស គ ល ស ទ ធ ស ដ ឋក ច ច ន ង ជ វ ត រស ន ឯក ជន រ មទ ង ក រង រ ដ យ បង ខ ។.. អត ថប រយ ជន ក ន ង រយ ព ល ខ ល ប ន ទ ល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ខ ល នឯង ទ ប ជ ក ន ង រយ ព ល វ ង លទ ធផល ន គម រ ង ន ន ង ជ អត ថប រយ ជន ដល អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ទ ងអស ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។.. រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ គ ជ ត អង គ ចម បង ក ន ង ក ច ចសន ទន ន ង ក រតស មត ដ ម ប ក រផ ល ស ប ត រ ព ព រ រដ ឋ ភ ប ល ម ន ក តព វក ច ច គ រព ក រព រ ន ង ល កស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ក ដ ចជ ប រជ ជន កម ព ជ គ រប រ ប ដ ល រដ ឋ ភ ប ល ជ ប ក តព វក ច ច ច ព ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន ង ច ព សហគមន អន តរជ ត ក ន ងក រ ប ព ញ ត ន ទ ជ រដ ឋ គ ទ រ ប រជ ពលរដ ឋ ន ង គ រ រព ស ទ ធ មន ស ស ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=HRDP&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អ វ ?.. កម មវ ធ បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ គ ជ យ ទ ធស ស ត រ ថ ម ក ន ង ក រល ក ក ពស ស ទ ធ មន ស ស ព ស រទ ប ប រជ ពលរដ ឋ ថ ន ក ក រ ម ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ កម មវ ធ ន ន ង បង ក ត បណ ត ញ សហគមន ម យ ខ សប ល ក ព បណ ត ញ ម យច ន ន ដ លម ន ស រ ប ដ ល ទ រទន ទ រក ត ក រ ន យ យ យក សម ល ង ត ម យ ដ ម ប បង ហ ញ អ ព អត តសញ ញ ណ របស អង គក រ ផ ស ងៗ គ ន ជ ច រ ន ។ ប ន ត បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ព ត ង ន ម ជ អ នក ន យ យ ជ ន ស ឲ យ អ នកច លរ ម របស ខ ល ន ឬ បង ខ ឲ យ ម នក រ តស មត រ ម ដ ម ព ម ន ជ ឆ ន ទ ព តប រ កដ ន ឡ យ ។ ក ររ ព ងទ ក ដ ស ខ ន របស គម រ ង គ ក រផ ល ស ប ត រ ដ យ ប រជ ពលរដ ឋ ជ មធ យ ប យ ដ ប រស រ ប ផ ត ក ន ងក រ ផ ល ស ប ត រ ដ យ ផ ស ច ញព សហគមន ផ ទ ល ។.. គ លដ បឋម របស គម រ ង កម ម វ ធ គ សម រ ចប ន ន វ វ មជ ឈក រ របស សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក របង ក ត សហគមន ម លដ ឋ ន ច រ ន ដ រត ជ អ នកធ វ ក រ ផ ល ស ប ត រ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ន ន ង ទទ លប ន កម មវ ធ បង ក ន សម ថ ភ ព អ ព ស ទ ធ មន ស ស ក រឃ ល ម ល ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ក រ ចងក រង ឯកស រ ក រតស មត ច ប ប ន ង ក រអភ វឌ ឍន អង គក រ ។ ត មរយ ប រព ន ធ បណ ត ញ ន សហគមន ម លដ ឋ ន ន ង ត រ វប ន ផ ស ភ ជ ប ន ង ល ក ទ កច ត ត ឲ យ ម ន ក ច ចសហក រ ក ន ងក រ ច ករ ល ក គ ន ត គ ន ទ វ ញទ មក ដ ម ប ភ ពជ នល ន ឲ យ សម រ ចប ន ន វ គ លដ រ មគ ន ន ។ ត មរយ ក រ ផ តល ជ ន យ ថវ ក ខ ន តត ច របស គម រ ង កម មវ ធ ន អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ន ងម ន ឱក ស ក ន ងក រ ទទ លប ន ថវ ក ខ ន តត ច សម រ ប ទ រទ រង សកម មភ ព ដ ម ប ភ ពជ នល ន ក ន ងក រ សម រ ចប ន ន វ គ លដ ទ ងឡ យ របស ព កគ ។ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ទទ លប ន ន វ ក រប រ ក ស ន ង ក រគ ទ រ ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង អង គ ក រ ជ ដ គ ផ ស ងទ ត ក ន ងក រ អន វត ត សកម មភ ព ន ង ក ន ងក រ ដ ស រ យ បញ ហ ក ព ង ប រឈម របស សហគមន ឬ សម ជ ក របស ព កគ ។ សកម មភ ព ដ ល អន វត ត ដ យ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ត រ វប ន ផ សព វផ ស យ ត មរយ ម ង ផ ស យ ត ម វ ទ យ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។ ព ត ម ន ន ងត រ វ ប ន ផ សព វផ ស យ អ ព ប គ គល ជ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង អ ព សកម មភ ព ទ ងឡ យ ដ ល ប ន ធ វ ឡ ង ដ ម ប ល ក ក ពស ក រក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង ផល ប រ យ ជន សហគមន របស ព កគ ។ ម នក រ រ ព ងទ ក ថ ក រប រ ប រ ស វ ទ យ ដ ម ប ច ករ ល ក ព ត ម ន អ ព សកម មភ ព ផ ល ស ប ត រ របស សហគម ន ន ង ក ល យជ ឧបករណ ឲ យ ម ន សន ទ ច ត ត ច ព សហគមន ផ ស ងទ ត ក ន ងក រ ច លរ ម ធ វ ក រ ជ ម យគ ន ដ ម ប បង ក ត ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ត រ ។.. ប រទ ស កម ព ជ រង ទ ក ខ ដ យស រ ក ររ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ក តម ន ន ព សព ញ ប រទ ស ។ ទ ជ យ ងណ ភ ពជ គជ យ ក ន ងក រ ដ ស រ យ ក រ រ ល ភ ទ ងអស ន ន ង ល កទ កច ត ត ក ន ង ក រល ក ក ពស ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ត មរយ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ដ ល ប ន បង ក តឡ ង ជ ច រ ន គ ន ម នកម រ ត ន ឡ យ ។ ន គ ជ ផ ន ក ម យ ន លទ ធផល ក រង រ ដ លម ន ភ ព ខ វ ចន ល ន ង ទម រង ក រង រ ដ ល ហ ស សម យ ។ ន ម ន ភ ពម ន ប ក ច ហរ ក ន ងក រ សហក រគ ន ក រពង រ ក ក រង រ ជ ន គ ន ន ង ព ម ន ឯកទ ស ច ប ស ល ស ។ ជ ងន ទ ទ ត ន គ ន ក ន ង វ ស យ ស ទ ធ មន ស ស ត រ វប ន កត សម គ ល ថ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ - ភ ប ល ជ ច រ ន ដ ល ប ន បង ក តឡ ង ម ន រប ប ប រត បត ត ក រង រ ដ ក ក ណត ព ថ ន ក ល មក ថ ន ក ក រ ម ដ ល ឆ ល បញ ច ង អ ព ច តន ត រ តត រ ន ង បង គ ប បញ ជ ម នន យថ សហគមន ន ង អង គក រ ត ចៗ ជ ញ កញ ប ត រ វប ន គ ប រ ប ឲ យ ធ វ ន ធ វ ន ជ ជ ង ក  ...   រ ថ ន របស ព កគ ន ង អ ព សមត ថភ ព របស ព កគ ក ន ងក រ គ តគ អ ព ភ ពជ នល ន ន គ លដ របស ព កគ ។.. ក ន ងក រ ជ រ សរ ស ន សហគមន ម លដ ឋ ន ប ន ក ល យជ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ។ ព ត ម ន របស សហគម ន ន ម យៗ ម នន ក ន ង បញ ជ អត តសញ ញ ណ របស បណ ត ញ ដ ល អ ច រក ឃ ញ ក ន ង ប រព ន ធ អ ន ឡ ន (Online) ន ង ម ន ជ ឯកស រ ធម មត ។ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ត រ វប ន ល កទ កច ត ត ឲ យ ទ ន ក ទ នង មក មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ត ម ប រព ន ធ ព ត ម ន ទ ន ហ ត ក រណ (Hotline) ដ ម ប ទទ ល ក រណ ន អ ព បញ ហ ដ ល ប នក ត ឡ ង ន ង ក រ បញ ជ នទ អង គក រ ផ ស ងទ ត ដ លម ន ជ ន ញ ន ង ស វ ត រ វ ត ម តម រ វក រ ដ ល មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ព អ ច ប ព ញប ន ដ យស រ ខ វ អ នកជ ន ញ ច ប ច ឆ ល យតប ន ង បញ ហ ដ ល ក តឡ ង ។ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ទទ លប ន កម មវ ធ បង ក ន សម ថ ភ ព អ ព ស ទ ធ មន ស ស ក រ ឃ ល ម ល ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រតស មត ។ ន ព លដ ល វគ គ បណ ត បណ ត ល ទ ងន ត រ វប ន បញ ចប អ នកច លរ ម បណ ត ញ ត រ វប ន ល កទ កច ត ត ឲ យ អន វត ត ច ណ ដ ង ន ដ យម ន ក រឧបត ថម ភ គ ទ រ សកម មភ ព ត មរយ ក រផ តល ថវ ក ខ ន តត ច របស គម រ ង កម មវ ធ ហ យក ត រ វប ន ល កទ កច ត ត ឲ យ ស វ ងរក ក រណ ន ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង អង គ ក រម ន ម ម រដ ឋ ភ ប ល ផ ស ងៗ អ ព ជ ហ ន ក ន ងក រ អន វត ត សកម មភ ព ន ន ។ សកម មភ ព ដ ច ដ យឡ ក ន ង សកម មភ ព រ មទ ង ឡ យ ដ ល ធ វ ឡ ង ដ យ អ នកច លរ ម បណ ត ញ ន ង ត រ វប ន ច ក ផ ស យ ត ម វ ទ យ ត ម ម ង ផ ស យ របស មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ។.. គម រ ង កម មវ ធ ត រ វប ន ច ប ផ ត ម ក លព ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១០ ហ យ ម ន ដ ណ រក រ ក ន ងក រ បង ក ត បណ ត ញ ន ង ស វ ងរក អ នកច លរ ម បណ ត ញ ដ លម ន សក ត ន ពល ។ បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ត រ វប ន បង ក តឡ ង ហ យ អ នកច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ត រ វប ន ពង រ ង អ ណ ច ត ម រយ សកម មភ ព ដ ចខ ងក រ ម ៖.. ១.. ក របង ក ត.. ក រអភ វឌ ឍន ន ង ក រថ ទ ហ ដ ឋ រចន សម ព ន ធ ន ង ធនធ ន ទ ងឡ យ របស បណ ត ញ.. ២.. ក រស វ ងរក.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ស វ ងរក ក រ ម អ នកទទ លផល ន ង ក ណត ផលប រយ ជន.. ដ ល ទទ លប ន ក ន ងក រ ច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស.. ៣.. ក រពង រ ង អ ណ ច.. អត តសញ ញ ណ របស ក រ ម អ នកទទ លផល ទ ងឡ យ ន ង ត រ វ រ បច ទ កដ ក ជ ឯកស រ រ ម.. ម ន បញ ជ អត តសញ ញ ណ បណ ត ញ ន ង ទទ លប ន កម មវ ធ បង ក ន សមត ថភ ព អ ព ស ទ ធ មន ស ស.. ក រ ចងក រង ឯកស រ ក រឃ ល ម ល ស ទ ធ មន ស ស ន ង ក រតស មត.. ៤.. ក រច លរ ម.. ក រ ម អ នកទទ លផល ទ ងឡ យ ច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ.. អ នកណ ?.. គម រ ង កម មវ ធ ន ន ង ប រត បត ត ក រង រ ដ យ ធ វ វ មជ ឈក រ ច ព សកម មជន ស ទ មន ស ស ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ គម រ ង កម មវ ធ ន ន ង ផ ត តទ ល សហគមន ម លដ ឋ ន ដ ល ធ វ ក រ ល ក ក ពស ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន កម រ ត សហគមន របស ប រជ ពលរដ ឋ ស មញ ញ ។ ន ច ង បញ ចប ន ក រអន វត ត គម រ ង ស ល បង ក ន ង ខ ឧសភ ឆ ន ២០១២ សហគមន ម លដ ឋ នច ន ន ៣០ ន ងច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ហ យន ង ក ល យជ អ នក ច លក ន ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ។ ន ឆ ន ២០១១ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ងធ វ ក រ ជ ម យ សហគមន ម លដ ឋ ន ន ក ន ង ខ ត តប ត ដ បង ន ង ខ ត តស មរ ប ។ ន ក ន ង ឆ ន ២០១១ ន ន ងម ន សហគមន ម លដ ឋ នច ន ន ១០ មកព ខ ត ត ប ត ដ បង ន ង ច ន ន ១០ មកព ខ ត តស មរ ប ច លរ ម ក ន ង បណ ត ញ ហ យន ង ក ល យជ សម ជ ក បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ។ រហ តដល ព ក កណ ត ល ឆ ន ២០១២ បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន ង ពង រ ក ន ក ន ង បណ ត ខ ត ត ច ន ន ២ បន ថ មទ ត ។ ប រត បត ត ក រពង រ ក ប ណ ត ញ ន ន ងធ វ រ ងរ ល ៦ ខ ម តង រហ តដល ម ន បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស ន ទ ទ ងប រទ ស កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=HRNP&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រង រ.. អ ព អ វ ?.. គម រ ង " ស ទ ធ " គ ជ គម រ ង ដ ល អន វត តន ដ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ម ន គ លប ណង បង ក ន ន ង អន វត ត យ ទ ធវ ធ ក ច ច សហប រត បត ត ក រ ន ង ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម បន ថ មទ ត ក ន ងក រ ឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រច ករ ល ក ពត ម ន ស រ ប ម លដ ឋ ន ក ន ងក រ វ ភ គ ន ង ក រស រ វជ រ វ ល អ ត ព រមទ ង ក រសន ទន ន ង ក រតស មត ដ យ ផ អ កទ ល ភស ត ត ង ស រ វជ រ វ ដ ម ប ន មក ន វ ក ររ កចម រ ន ល ស ថ នភ ព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. ប រទ ស កម ព ជ ជ បប រទ ក រខ វ ខ ត ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស យ ង ទ ល ទ ល យ ។ ទន ទ មន ង ក ររ កចម រ ន ម យច ន ន ព ស ថ នភ ព ស ទ ធ ស ដ ឋក ច ច ន ង សង គម ន ក ន ង ឆ ន ២០០៨ ដល ២០១០ ( ដ យម ន ក រតវ ប រឆ ង ទ ន ង ស ទ ធ ដ ធ ល ) យ ង ក ឃ ញ ម ន ប រ ប រ ល គ រអ យ ព រ យប រម ភ ទ ក ទង ន ង ស ថ នភ ព ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ។ ន ឆ ន ២០០៨ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ប ន អន វត ត " គម រ ង ប រព ន ធ ចងក រង ទ ន ន យ " ដ ល បង ក តឡ ង ដ ម ប ផ ល ស ប ត រ ព រប ប ដ ល ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ន កម ព ជ ធ វ ក រ ឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ប រ ប រ ស ព ត ម ន ស ទ ធ មន ស ស ដ ល ន ជ ក រ ង រ ង ក ច ញព ដ ណ រក រ ក ររ យ ធ បត យ យ ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម ដ ល គ រប គ រង ដ យ អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ធ ៗ ឆ ព ទ ក ន វ ធ ស ស ត រ សហក រ ប រកប ដ យ ជ ន ញ ន ង ផ តល អ ណ ច ថ ន ក ក រ ម ។ ដ ចន វ ន ង ន ឲ យ ម នក រ វ ភ គ ន ង ក រស រ វជ រ វ ប រកបដ យ ក ច ចសហក រ ក ន ត ច រ ន ឡ ង ម ន ទស សន ថ ម ៗ ស រ ប គ លនយ ប យ ក រផ ល ស ប ត រ ផ ន ក ច ប ប ន ង ច រន ស ម ព ន ក រជជ ក ព ភ ក ស ប រកប ដ យ ស ថ បន ន ង ក រតស មត ដ ម ប ល កស ទ យ ស ថ នភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ។.. អន វត តន យ ងដ ចម ត ច ?.. ហ ដ ឋ រចន សម ព ន ធ ៖ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ន ង បង ក ត ន ង ថ រក ស ហ ដ ឋ រចន សម ព ន ធ សម រ ប គម រ ង ទ ងម ល ដ ល ក ន ងន រ មម ន គ ហទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ www.. org.. ក របណ ត បណ ត ល ៖ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស ន  ...   ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ដ ម ប ទ ញយក គ ន ត បន ថ មទ ត ន ង ដ ម ប យ ទ ធវ ធ ថ ម ៗ ក ន ងក រ ធ ន អ យម ន ក រ ជ រ តជ រ ប ព ស ទ ធ មន ស ស ជ ស កល ន កម ព ជ ។.. ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ច ប ផ ត ម បង ក ត ន វ គ ន ត ផ ត ចផ ត ម ក រតស មត ន ង ក រសន ទន រ មគ ន ដ ម ប ឈ នទ ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស អ យ ក ន ត ប រស រឡ ង ៖ ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ន ង ព ក ព ន ធ ច រ ន ជ ម ន ល ក រតស មត ន ង ក រសន ទន ប រកបទ ដ យ ក ច ចសហក រ ក ន ង ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ត រ ម ទ កជ ម ន ដ ម ប ជ រ ញ ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ត រ ផ ន ក រចន សម ព ន គ លនយ ប យ ន ង ច ប ប ដ ម ប ល កកម ពស ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ។.. ក រពង រ ង រចន សម ព ន ន ស ថ ប ន សង គម ស វ វ ល ន ងត រ វ អភ វឌ ឍន ឡ ង ៖ ក រអភ វឌ ឍន ស ថ ប ន របស មជ ឈមណ ឌល ន ង ស ថ ប ន ដទ ទ ត ន ង ឈ នដល ក រ ត ខ ពស ដ យ ធ វ ឲ យ ស ថ ប ន ទ ងន ធ វ ក រ ក ន ត ម ន ប រស ទ ធ ភ ព ក ន ងក រ ល ក ស ទ យ ន ង ក រក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ។.. យ ទ ធវ ធ សហក រ ថ ម ក ន ង ក រង រ ស ទ ធ មន ស ស ៖ ក រឃ ល ម ល ក រ ចងក រង ឯកស រ ន ង ក រច ករ ល ក ព ត ម ន ប រកបដ យ ក ច ចសហក រ គ ជ ម លដ ឋ ន ស រ ប ក រស រ វជ រ វ ន ង ក រសន ទន ន ង ក រតស មត ដ យ ផ អ កល ភស ត ត ង ន ងត រ វ ជជ ក ព ភ ក ស ន ង ច ករ ល ក ជ ម យន ង ស ថ ប ន ថ ន ក ម លដ ឋ ន ន ង ដ គ រ អភ វឌ ឍន ដទ ទ ត ដ យ ល កទ កច ត ត ឲ យ ស ថ ប ន ន ទទ លយក ពង រ ងសមត ថភ ព របស សង គម ស វ ល ដ ម ប បង ក ន ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង នយ ប យ ។.. នរណ ?.. ក រ ម គ លដ ន វគ គ បណ ត បណ ត ល ន ង ធ ត ផ ស ងៗ ន ក រកស ង សមត ថភ ព របស គម រ ង គ ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ។ អ នក ទទ ល ផល ក ន ង រយ ព ល ខ ល គ ស ថ ប ន សង គម ស វ ល ខ ល នឯង ទ ប លទ ធផល រយ ព ល វ ងរ បស គម រ ង ន ង ផលប រយ ជន ដល ប រជ ជន កម ព ជ ទ ងអស ។ ក រ ម គ លដ ន ក រសន ទន ន ង ក រតស មត គ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ដ លម ន ក តព វក ច ច គ រព ក រព រ ន ង ល កស ទ យ ស ទ ធ មន ស ស ន ង សហគមន អន តរជ ត ក ន ងក រ ប រ ឥទ ធ ពល ទ ល រដ ឋ ភ ប ល ន ង គ ទ រ ប រជ ជន កម ព ជ ដ ម ប ស វ ងរក ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ដល ព កគ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=SITHI&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក ន ង ឆ ន ២០០២ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ប បង ក ត ន វ គម រ ន វ ទ ក ស ធ រណ ស រ ប ដ ស រ យ ជ ល ន កម ព ជ ។ វ ទ ក ស ធ រណ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ត រ វ ប នទទ ល ក រយកច ត តទ កដ ក ព បណ ត ញ ស ពត ម ន អន តរជ ត រ មម ន ស ពត ម ន ញ យក ថ ម ន ង វ ស នត ន ប ស ត ហ យ ទ រង ន ត រ វ ប ន អង ក ក រ ជ ច រ ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ម ព ជ យក គ រ ត ម ក ន ងក រ ដ ស រ យ បញ ហ ផ ស ងៗ ។ វ ទ ក រ ស ធ រណ ម ន ច ន ច ស ខ ន របស វ ដ យស រត គ លប ណង គ ដ ម ប ឲ យ សង គម ម ន ភ ពទ ល ទ ល យ ត មរយ ក ររ បច ក ច ចព ភ ក ស រវ ង ប គ គល ម ន ក ៗ ជ ម យ ប រជ សហគមន អ ជ ញ ធ ល ដ ឋ ន ន ង ព ស ស ជ ម យ អ នក ត ណ ង របស ព កគ ។.. គម រ ង យ ង ម ន ដ ចជ របស អង ក ក រ ក រ រដ ឋ ភ ប ល ផ ស ងៗ ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ទ ដ យស រត ម នម ន ក ររ បច ជ រប ប វ រ ស រ ប ប រជ ពលរដ ឋ ន យ យ ទ គ យ ង ផ តល ឱ ប រជ ពលរដ ឋ ប ន ល ក ឡ ង ន វ ស ចក ត ព រ យ ប រ ម ម ណ ដ ល គ ត ប ន ជ ប ប រទ ក ន ង ជ វភ ព រស ន ប រច ថ ង ។ បន ទ ប មក បញ ហ ទ ងន ន ងត រ វ ព ភ ក ស ដ យម ន ក រច លរ ម របស វ គ ម ន ដ ល ភ គច រ ន គ ត ជ ត ណ ងរ ស ត រ សម ជ ក អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ន ង ត ណ ង អង គក រក រ រដ ឋ ភ ប ល ន ន ។ វ ទ ក ប ន ផ តល ឱក ស ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ច លរ ម ក ន ងក រ ប ឆ ន ត ជ ស កល ន ង ជ ឱក ស ដ ល គ អ ច ទទ ល ប ន វ បទព ស ធ ន ន ន ស ត ព ប បបទ ន ប រជ ធ បត យ យ ។.. សង គម កម ព ជ គ ជ សង គម ម យ ដ លម ន ឋ ន ន ក រម ត រ មត រ វ ដ យស រត គ ជ ជ ក ន ង គ រព អ នល ទ ន ច ព អ នកម នអ ណ ច ។ ច ណងទ កទង រវ ង អ នកដ កន ន ង ប  ...   នកក ន អ ណ ច ។ វ ទ ក រ ស ធ រណ ចង ស វ ងរក សង គម កម ព ជ ម យ ដ ល ស រ ព តប រ កដ ដ យ ចង ប ន ន វ វប បធម ប កទ ល យ ន ង ម ន តម ល ភ ព ។ ដ ម ប ឆ ល យ តម ទ ន ង ក រ ក រ ព រ ស ទ ឋ ស រ ភ ព បញ ច ញមត វ ទ ក រ ស ធ រណ ប នផ តល ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ ម នក រ យល ដ ង អ ព ត ន ទ របស អ នកដ កន ក ន ងក រ ប រ ប រយ ជន ស ធ រណ ម នម ន ប រ ត ប រ យ ជ ន ផ ទ ល ខ ល ន ទ ។.. វ ទ ក ស ធ រណ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ត រ វប ន ធ វ ឡ ង ទ ទ ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ជ រ ងរ ល ខ ។ វ ទ ក ន ម ន ផ ត ត ស ខ ន ល ករណ ណ ម យ ជ ព ស ស ទ ហ យ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ ក ម ន ប នរ បច ជ អត ត បទ ស រ ប អ យ អ នកច លរ ម ន យ យ ទ ។ ប រជ ពលរដ ឋ ន ង ប រជ សហគម ន ត រ វ ប ន ល ក ទ ក ច ត ត ឲ យ ល កឡ ង ន វ បញ ហ ទ ងឡ យ ដ ល ប ព ល ដល ជ វភ ព រស ន ហ យ ប ន ស ន ស ឲ យ វ គ ម ន ដ ល ច លរ ម ធ វ ក រ ឆ ល យតប ន ង ទ ក ខ កង វល ទ ងន ។ បញ ហ ដ ល ត រ វប ន ល កឡ ង រ ម ន ទ ន ស ដ អ ព ព ក រល យ របស អ ជ ញ ធរ ម លដ ឋ ន ក រអ ក ខ ន របស អ ជ ញ ធរ ក ន ងក រ ដ ស រ យ បណ ត ង របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ ល ទ ន ទង ន ង អ ព ហ ង ស ក ន ង គ រ ស រ បញ ហ ធនធ នធម មជ ត ន ង ភ ព អត ក រង រ ធ វ ។ ត មរយ វ ទ ក ន មជ ឈមណ ឌល ស ទ ឋ មន ស ស កម ព ជ អ ច ពង រ ង ក រយល ដ ង របស ប រជ ពលរដ ឋ ព ក ព ន ន ង បញ ហ ដ ល គ ត ជ បប រទ ក ន ង ជ វភ ព រស ន ។.. អ នក ដ លជ គ លដ ន គម រ ង គ ប រជ ពល ជនកម ព ជ ជ ព ស ស ប រជ ពលរដ ឋ ជនបទ ន ង អ នក សហគម ន ទ ក រ ង ដ ល ខ វ ក រយល ដ ង អ ព ក រដ កន ន ង ធ ត ព ត ដ ល អ នកដ កន ត រ វត ប រ ប រ យ ជ ន ប រជ ពលរដ ឋ ទ ទ ។.. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=PFP&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507