www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. រប យក រណ ន ង ក រប ព ម ភ ផ ស យ.. សម ល ង.. វ ដ អ.. ព រ ត ត ក រណ.. ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. យ ទ ធស ស រ ត.. ព ពណ ន គម រ ង ម.. ស.. ម.. ក.. គ រ ងដ លម នក ន ងព លបច ច ប បន ន.. គម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. គម រ ង ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស.. គ ហ ទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស - គម រ ង ស ទ ធ.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. គម រ ង ក រ ក ណត យ នឌ រ ន ង អត តសញ ញ ណភ ទ.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ.. គម រ ង ល ក ស ទ យ សម ស ភ ព ស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ.. គ រ ងដ លធ ល ប ម នព ម ន.. គម រ ងបណ ត បណ ត ល ន ងសវន ក រសហគមន.. គម រ ងស រ វជ រ វដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស ត.. គម រ ងបណ ត ញស ទ ធមន ស ស.. គម រ ងវ ទ ក ស ធ រណ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ ដ ម ប ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត.. ម លន ធ យ ត ត ធម ២២/១១.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗព ម.. ក.. អ វ ជ គម រ ង ស ជ.. ?.. ន ប រទ ស កម ព ជ ក រយល ខ ស ក រប រព រ ត ត ម ន គប ប ក រសម ល តគ រ ម ក ហ ង ន ង ក ររ ល ភស ទ ធ មន ស ស ប ន ក តម ន ឡ ង ល គ រប សម ជ ក សហគមន ស រ ត ស រឡ ញ ស រ ត ប រសស រឡ ញ ប រស អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ (អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ )។ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ដ ល មក ព ត បន ដ ច ស រយ ល ជ ទ ទ ទទ ល រងគ រ ន ង ន ឯក ជ ង អ នក ដ ល រស ន ត បន ទ ប រជ ជន។ បច ច ប បន ន ន ម ន ប រព ន ធ ឬ ទ កន ល ង ដ ល ម ន ស វត ថ ភ ព ត ចត ច ប ផ ត ដ ល អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ អ ចទទ ល ប ន ព ត ម ន ដ ល ព កគ ត ត រ វក រ ជ ព ស សព ត ម ន ទ ក ទង ន ង ស ទ ធ ន ង ក រតស មត របស ព កគ ត ។ ន កម ព ជ ម នទ ន ម ន ច ប ប ណ ម យ បង ក ត ឡ ង ដ ម ប ក រព រ ឬធ ន ថ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទត រ វ ប ន គ ប រព រ ត ត មកល ខ ល ន ដ ច មន ស ស ដទ ទ ត ន ក ន ង សង គមឡ យ។.. គម រ ង ន ន ន ក រភ ទ ន ង អត តសញ ញ ណ យ នឌ រ ព យ យ ម រ រក មធ យ ប យ ដ ម ប ជ យ ព កគ ត ឲ យ រ ច ផ ត ព ផល ល ប ក ទ ងន ត ម រយ ៖.. ·.. ក រចង បណ ត ញ.. -.. សម រ ល ដល ក រ ម គ លដ ដ ម ប បង ក ត បណ ត ញ ក រ ផ ល វក រ ន អ នក ធ វ ក រ ល វ ស យ ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ន កម ព ជ ដ ចជ បណ ត ញ ប គ គល សហគមន សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស អង គក រ ម លដ ឋ ន អង គក រ ធ វ ក រ ត ម វ ស យ អង គក រ ម នម នរដ ឋ ភ ប ល សម គម ផ ន ក ឯកជន ន ង ក រ ម គ លដ ដទ ទ ត ដ ល ធ វ ក រ ដ ម ប ល ក កម ពស ក រគ រព ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ។.. ក រពង រ ង អ ណ ច.. យ ង ពង រ ង អ ណ ច ក រ ម គ លដ ខ ង ល ន ត ម រយ ក រ កស ង សមត ថភ ព ន ង ផ ទ រ ច ណ ដ ង ន ង ជ ន ញ ដល ព កគ ត ដ ម ប ធ វ ក រ រ មគ ន ល ក កម ពស ក រគ រព ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ន ទ ទ ង ប រទ ស កម ព ជ ។.. ក រតស មត.. -.. យ ង ល ក កម ពស ក រគ រព ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ត ម រយ ក រស រ វជ រ វ ន ង វ ភ គ  ...   ន ង អ នក ប ត រ ភ ទន កម ព ជ គ ជ ផ ន ក ដ ស ខ ន ម យ សម រ ប គម រ ង ស ជ ។ មក ដល បច ច ប បន ន ន គ ប ន ក ណត អ ព បញ ហ ន ងត រ វ ក រ ម យ ច ន ន របស អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ដ ចជ ក រ ផ ត ច ញ ព សង គម ឱក ស ដ ម ប ចងក រង បណ ត ញ ក រ ពង រ ង អ ណ ច ក រតស មត ន ង ក រ ទទ ល ប ន មធ យ ប យ សមស រប ន ង ស វ កម ម គ ទ រ ន ន រ ម ម ន ស វ ស ខភ ព អប រ ន ង ក រ អភ វឌ ឍន សហគមន ជ ដ ម។.. ល ស ព ន ទ ត ម.. ក ប ន ប ព ម ពផ ស យ រប យក រណ ស រ វជ រ វ ម យ ម ន ច ណង ជ ង ថ “ច ញ ជ ច ហ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ៖ ពលរដ ឋ ខ ម រ ដ ល ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន ” ដ ល វ ភ គ អ ព បរ យ ក ស បច ន ប បន ន (រ ម ម ន ទស សន វប បធម សង គម ស សន ន ង នយ ប យ) អ ព ហ ង ស ក រ រ សអ ង ន ង ក រ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ក របខណ ឌ គត យ ត ត ន ង ក រវ វត តន ន ចលន អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ដ ម ប ល ក កម ពស ក រ យល ដ ង អ ព ស ទ ធ របស ព កគ ត ឲ យ ប ន ក ន ត ទ ល ទ ល យ ។.. ត អ នកណ ខ ល ជ ក រ ម គ លដ របស គម រ ង ស ជ ?.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ប នជ ប ក រ ម គ ល ដ ដ លទទ លផលព គម រ ង ជ ច រ ន ន រ ជធ ន ភ ន ព ញ ន ងបណ ត ខ ត ត ច ន នប រ ប នផ ស ងទ ត រ មម ន ខ ត ត កណ ត ល ក ពង ធ ស មរ ប ប ត ដ បង ព ធ ស ត ក ពង ឆ ន ងត ក វ ក ពង ស ព ន ងខ ត ត ព រ ស ហន ដ ម ប ក ណត ន ង ចងក រង ព កគ ត ន ក ន ង “ បណ ត ញ ន អ នក ច លរ ម ” ក ន ង គម រ ង ។ម.. ក ក ប ន ប រម ល ព ត ម នព ក រ ម គ លដ ទ ង ន ផងដ រ ដ ម ប ជ ផ ន ក ម យ ន ក រស រ វជ រ វ ន ង វ ភ គ អ ព ស ថ នភ ព ន ង ត រ វ ក រ របស សហគមន អ នកស រឡ ញ ភ ទដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ងអ នកប ត រភ ទ ។ ម.. កច ក រ ល ក រ បកគ ហ ញរបស ខ ល ន អ ព ស ទ ធ ន ងស ថ នភ ព អ នកស រឡ ញ ភ ទដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ងអ នកប ត រភ ទ ជ បន តបន ទ ប ដល សហគមន ឥន ទធន កម ព ជ បណ ត ញក រង រ ស រ ត រ បរ មគ ន ន ង សកលវ ទ យ ល យន ន ។.. ម.. ក ប នបង ក ន ទ ន ក ទ នង ជ ម យ ស កល វ ទ យ ល យ ម យ ច ន ន ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញដ ចជ ស កល វ ទ យ ល យ បញ ញ ស ស ត រ ជ ដ ម ដ ម ប បញ ជ រ ប ក រ អប រ ស ទ ធ អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ច គ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រ ភ ទ ន ង អ នក ប ត រភ ទ ត ម រយ ក រ ផ តល ក រអប រ ដ យ ផ ទ ល ដល ន ស ស ត សកល វ ទ យ ល យ។ ន ជ គ ន ត ផ ត ចផ ត ម ដ ប ង គ ប ផ ត ន កម ព ជ ទ ក ទង ន ង វ ស យ ន ។.. ក ក ប ន ជ យ ឧបត ថម ភ ដល សប ត ហ ម ទនភ ពខ ញ ប រច ឆ ន ២០១០ ន ង ២០១១ផង ដ រ ក ន ង ន រ ម ម ន ស ក ខ ស ល រ បច ដ យ សហគមន ឥន ទធន កម ព ជ ក រ បញ ច ង ខ ស ភ ពយន ត ន ង ក រ ស ដ ង របស ក រ ម តន ត រ ន ស រ។.. ច ណ ច ស ខ ន ម យទ ត របស គម រ ងស ជ គ ម.. ក ក ព ង ត រ បច បង ក តឲ យ ម ន ស វភ ព ត ម ន អ សយដ ឋ ន បណ ត ញស ទ ធ អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ របស ក រ ម គ លដ ន ង បង ក ត គ ហទ ព រ ម យ ដ ល ព កគ ត អ ច ស វ ងរក ធនធ ន សម រ ប គ ទ រ ព កគ ត ប ន យ ង ង យ ស រ ល ហ យ ម.. ក ក ក ព ង ត ធ វ ក រ ស ក ស ស រ វជ រ វ អ ព ទស សន សង គមច ព អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ន ង ក ក ព ង ត ស រ វជ រ វ ប រ បធ ប ស ថ នភ ព បច ច ប បន ន ន អ នកស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន អ នក ស រឡ ញ ទ ងព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ន បរទ ស ន ង ន ប រទ សកម ព ជ ដ ម ប ល ក ឡ ង ជ អ ន ស សន យ ង ណ ស ដ ល ក កម ពស ក រគ រពស ទ ធ របស ក រ ម ភ គត ច ន ។.. បទបង ហ ញអ ព គ រ ង..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=SOGI&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ន ងស រ.. សង ក តក រណ សវន ក រ.. ត គម រ ង សង ក តក រណ ជ អ វ ?.. គម រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ (“ គម រ ង ”) ត រ វប ន បង ក តឡ ង ដ ម ប សង ក ត ល ក រជ ន ជម រ ក ត ព រហ មទណ ឌ ន កម ព ជ ន ង ដ ម ប វ យតម ល ល ក រប រត បត ត ត ម បទដ ឋ ន ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ជ ត ន ង អន តរជ ត ។ គម រ ង ប រ ប រ ស លទ ធផល ដ ល ប ន រកឃ ញ ដ ម ប បង ក ន ក រគ រព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង តស មត ដ ម ប ឲ យ ក រអន វត តន របស ត ល ក រ ក ន ត ប រស រឡ ង ។.. ហ ត អ វ ប ន ម ន គ រ ង ន ?.. រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ច ងថ ប រទ ស កម ព ជ ទទ លស គ ល ន ង គ រព ស ទ ធ មន ស ស ដ ចដ ល ម នច ង ន ក ន ង ល ខ ត បក រណ អន តរជ ត ដ ល ព ក ព ន ធ ទ ងអស ។ ស ទ ធ ទ ងន រ មបញ ច ល ទ ង ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ជ ព ស ស ក ណត យ ងច ប ស ន ក ន ង កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ត ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ថ ជ ស ទ ធ របស ជនជ ប ច ទ គ រប រ ប ដ ល ជ ប ច ទ ក ន ង បទល ម ស ណ ម យ ទទ លប ន ន វ ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន ង ជ ស ធ រណ ដ យ ស ល ជម រ ក ត ម ន សមត ថក ច ច ឯករ ជ យ ឥត លម អ ង ដ ល ប ន បង ក តឡ ង ដ យ ច ប ប ។ ន ក ន ង ក រអន វត តន ជ ក ស ត ង ត ល ក រ កម ព ជ ត រ វប ន គ ម លឃ ញថ ម ន ឯករ ជ យ គ ម ន សមត ថក ច ច គ រប គ រ ន ន ង លម អ ង ។ ត ល ក រ ត រ វប ន ច ត ទ កថ ស ថ តន ក រ ម ក រគ រប គ រង ផ ន ក នយ ប យ ដ យ អ ណ ចន ត ប រត បត ត គ រប គ រង ល អ ណ ចន ត បញ ញត ត ន ង ស ថ ប ន ត ល ក រ ដ យ គ ម ន ក រប ងច ក អ ណ ច ព តប រ កដ ន ទ ។ ច ក រម ភ គច រ ន ទទ លប ន ក រអប រ ផ ន ក ច ប ប ន ម នកម រ ត ដ យស រត សង គ រ មស វ ល ដ ល ប នអ សបន ល យ រយ ព ល យ រអង វ ង ។ ត ល ក រ បច ច ប បន ន ព រព ញ ទ ដ យ ភ ព គ ម ន ជ ន ន ង អ ព ព ករល យ យ ងធ ងន ធ ងរ ។ បញ ហ ទ ងន ឈ នទ រក កង វ ខ ត ន ក រគ រព គ លក រណ សន មត ជ ម ន ថ គ ម ន ទ ស ដ លជ ស ទ ធ ម លដ ឋ ន ម យ របស ជនជ ប ច ទ ។ បញ ហ ទ ងអស ន ត រ វត ដ ស រ យ ដ ម ប បង ក ន ន វ ភ ពយ ត ត ធម ន ង ប រស ទ ធភ ព ន ក រជ ន ជម រ ន កម ព ជ ។ ក ន ង គ លប ណង ហ យ ន ទ ប គម រ ង ត ល ក រ គ រ ត រ វប ន បង ក តឡ ង ។ គម រ ង ត ល ក រ គ រ គ ជ គម រ ង ន កម មវ ធ ស ទ ធ ន ង យ ត ត ធម ដ ល ឧបត ថម ភ ដ យ ទ ភ ន ក ង រ សម រ ប ក រអភ វឌ ឍន អន តរជ ត ន សហរដ ឋអ ម រ ក ដ យ សហក រ ជ ម យ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ប រព ន ធយ ត ត ធម ន កម ព ជ ។.. រប ប ណ ?.. គម រ ង ន ត រ វប ន អន វត ត ត មរយ សកម ម ភ ព ៣ ខ ងក រ ម ៖.. មន ត រ សង ក តក រណ សវន ក រ សង ក ត សវន ក រ ព រហ មទណ ឌ ដ ម ប ប រម លយក ទ ន នន យ ត មប ប បរ ម ណ ន ង គ ណភ ព ដ យ ផ ត ត ស ខ ន ល ន ត វ ធ ន ង ធ ត ផ ស ន បទល ម ស ដ យ ប រ ត រ ង សង ក តក រណ សវន ក រ ដ លជ ឧបករណ ម យ សម រ ប វ ស វ ង ក រគ រព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ។.. គម រ ង ច ញផ ស យ រប យក រណ ២ ដង ក ន ង រយ ព ល ១ ឆ ន ដ ល រប យក រណ ស ត ព ក រអន វត តន ន ស ល ដ ប ង ន ង រប យក រណ ប រច ឆ ន ស ត ព ក រអន វត តន ន ស ល ឧទ ធរណ ។ រប យក រណ ទ ងន បង ហ ញ អ ព ទ ន នន យ ដ ល ប រម លប ន ន ក ន ង អ ឡ ងព ល ន រប យក រណ ផ តល ជ ន ន វ ករណ ស ក ស ជ គ រ ល កឡ ង ព ច ប ប ព ក ព ន ធ ទ ន ង ក រជ ន ជម រ ន កម ព ជ ន ង ផ តល អន ស សន ជ ក ល ក សម រ ប ក ណ ទម រង ច ប ប គ លនយ ប យ ន ង ក រអន វត តន ជ ក ស ត ង ។.. ប គ គល ក គម រ ង រ បច ក ច ចព ភ ក ស ជ ម យ ត ល ក រ ន ង ដ គ ស ខ ន ៗ ដ ទ ទ ត រ មទ ង ត ល ក រ ដ ល ប ន សង ក ត ន ង ក រស ងយ ត ត ធម ដ ម ប ច ករ ល ក គ ន ត ន ង ល កកម ពស ក រយល ដ ង អ ព ក ររកឃ ញ របស គម រ ង ព ក ព ន ធ ន ង ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ។.. ច ប ព ខ ស ហ ឆ ន ២០០៩ ដល ច ងឆ ន ២០១២ គម រ ង ផ ត តល ក រសង ក ត ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ស ល ដ ប ង ខ ត តកណ ត ល ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត តរតនគ រ ។ ច ប ត ងព ខ ម ន ឆ ន  ...   ង ករណ ជ ញដ រ មន ស ស ន ង រ ងក ត ស ខ ន ៗ ន ស ល ដ ប ង ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។ ទ ន នន យ ដ ល ប ន ប រម ល ព សវន ក រ ទ ងន ត រ វប ន កត ត រ ទ ក ក ន ង ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ សង ក តក រណ សវ ន ក រ ដ ល ប នច ញ ផ ស យ ជ ស ធ រណ ក លព ថ ង ទ ២៦ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣ ។ ទ ន នន យ ដ ល ប រម លប ន ព សវន ក រ ស ល ឧទ ធរណ ន ងត រ វ កត ត រ ទ ក ក ន ង.. ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ.. ម យ ផ ស ងទ ត ។ សម រ ប ព ត ម ន បន ថ ម ស ត ព ប រព ន ធគ រប គ រង ទ ន នន យ សង ក តក រណ សវ ន ក រ ស ម ទ ក ទង ត មរយ អ ម ល.. info@cchrcambodia.. org.. រប យក រណ ៖.. ម.. ស.. ក ប នច ញ ផ ស យ រប យក រណ ប រច ឆម ស ស ត ព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ ច ន ន ៥ ដង រ ចមកហ យ ។ រប យក រណ ស ត ព ក ររកឃ ញ របស គម រ ង ត រ វប ន ផ ញ ទ រ ជរដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ក រស ង ព ក ព ន ធ ស កលវ ទ យ ល យ ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ន ង អង គក រ អន តរជ ត ម យច ន ន ។.. ស វភ មគ គ ទ សក ៖.. បច ច ប បន នន គម រ ង ប ន ប ព ម ភ ស វភ មគ គ ទ សក ច ន ន ព រ គ.. ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម.. ន ង ក រសង ក ត ក រណ សវន ក រ ន កម ព ជ ក ន ង ខ ម ន ឆ ន ២០១២ ន ង.. ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ន ក ន ង ត ល ក រ ព រហ មទណ ឌ.. កម ព ជ ក ន ង ខ ស ហ ឆ ន ២០១៣ ។.. ខ ត តប ណ ណ.. ៖.. គម រ ង ប ន បង ក ត ន វ ខ ត តប ណ ណ ស ត ព ស ទ ធ ជ ក ល ក ម យច ន ន រប ស ជន ជ ប ច ទ ដ ល ស ថ តក រ ម ច ប ប ជ ត ន ង ច ប ប អន តរជ ត ។ ខណ ដ ល ខ ត តប ណ ណ ន ច ន ន ៣ ត រ វប ន ប ទ រ ចហ យ ន បន ទប រង ច ច ន ន ៣ របស ជនជ ប ច ទ ក ន ង ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ន ង ខ ត តប ណ ណ ច ន ន ៣ ទ ត ក ប ន ប ទ ន ស ល ឧទ ធរណ ហ យ ដ រន ខ ត តប ណ ណ ប បន ន ងត រ វ ប ទ ន ត ម ត ល ក រ ផ ស ងទ ត ដ ល ប ន សង ក តក រណ ប ទ ន ត ម ប ស ត នគរប ល ន ង ពន ធន គ រ ជ ក ល ក ម យច ន ន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ។.. ក ច ចព ភ ក ស ៖.. ជ នដ ណ ង ដល ត ល ក រ អ ព គម រ ង ៖ ប រធ ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ស ល ដ ប ង ខ ត តកណ ត ល ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ស ល ដ ប ង ខ ត តរតនគ រ ន ង ស ល ឧទ ធរណ ប នទទ ល ដ ណ ង អ ព ក រអន វត តន គម រ ង ច ប ត ងព ព លដ ល គម រ ង ន ច ប ផ ត ម ។.. ព ភ ក ស ម នព ល ច ញផ ស យ រប យក រណ ស វភ មគ គ ទ សក ន ង ខ ត តប ណ ណ ស ត ព ស ទ ធ ជនជ ប ច ទ ៖ ប រធ ន ស ល ដ ប ង ខ ត តកណ ត ល ប រធ ន ស ល ដ ប ង ខ ត តរតនគ រ អន ប រធ ន ទ ង ២ រ ប ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ ច ក រម ន ស ល ដ ប ង ខ ត តបន ទ យម នជ យ ប រធ ន ន ង អគ គព រ រ ជអ ជ ញ អម ស ល ឧទ ធរណ ប ន ជ ប ជ ម យ ប គ គល ក គម រ ង ន ង បង ហ ញ អ ព ក ច ចសហក រ ជ ម យ គម រ ង ។ ល សព ន ទ ត ប គ គល ក គម រ ង ប ន ជ ប ជ ម យ អគ គន យក ន អគ គន យកដ ឋ ន រដ ឋប ល ន ក រស ងយ ត ត ធម ដ ម ប ព ភ ក ស អ ព ក រស ន ស ដ ក ន ម ត តសញ ញ ក រស ងយ ត ត ធម ន ល ខ ត តប ណ ណ ស ត ព ស ទ ធ របស ជនជ ប ច ទ ដ ល ផ ត ចផ ត ម ដ យ គម រ ង ។.. រ បច ក ច ចព ភ ក ស អ ព ក ររកឃ ញ ន រប យក រណ ៖ បន ទ ប ព ក រប ព ម ភ ផ ស យ គម រ ង ធ វ ក រ ច កច យ រប យក រណ ទ ឱ យ ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង ស ន ស ជ បប រជ ដ ម ប ធ វ ក រ បង ហ ញ ន ង ផ តល ក រពន យល បន ថ ម ទ ល ទ ន នន យ ក រវ ភ គ ន ង ក រផ តល អន ស សន សម រ ប ដ ស រ យ បញ ហ ដ លជ ក ត ប រម ភ ទ ក ទង ន ង ស ទ ធ ទទ លប ន ក រជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ។.. ដ ម ប នរណ ?.. គ លដ ន ក រសង ក ត ក រណ សវន ក រ រប យក រណ ន ង សកម មភ ព ន ក ច ចព ភ ក ស គ ត ល ក រដ ល ប ន សង ក ត ស ថ ប ន ត ល ក រ ទ ងម ល ន ង បណ ត ដ គ ក ន ង វ ស យ យ ត ត ធម ដទ ទ ត ។ អ នក ដ ល ទទ លប ន អត ថប រយ ជន ន គម រ ង គ ស ធ រណជន ទ ទ ត មរយ ក រជ យ ឲ យ អ នក ទ ងន ក ន ង ក របន ត ក ច ចខ តខ ប រ ងប រ ង ដ ម ប កស ង ទ ន កច ត ត ន ង ក រគ រព ដល ស ថ ប ន ត ល ក រ ព រមទ ង បង ក ន ន វ ភ ពជ ជ ក ល ដ ណ រក រ របស ត ល ក រ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=TMP&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អ វ ?.. គម រ ង ស រ វជ រ វ ន ង តស មត ដ ម ប បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ កអ ស តន កម ព ជ សម រប សម រ ល ដ យ មជ ឈ -មណ ឌល ស ទ ធ មន ស សកម ព ជ (ម.. ក) ក ន ង គ ល ប ណង បញ ចប អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន ងវប បធម ន ទណ ឌ ភ ព ត ម រយ ក រ ស រ វ ជ រ វ ន ង តស មត ផ អ ក ល ភស ត ត ង។.. គ លប ណង ន គម រ ង គ ១) ផ តល ច ណ ដ ង ម លដ ឋ ន ព ស ថ ន ភ ព អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន កម ព ជ ន វ ធ នក រ ដ ម ប បញ ចប ទង វ ទ ង ន ២) បង ក ន ក រ យល ដ ង ក ន ង សង គម ព ផលប ព ល ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន ង ៣) រ ប ច ក រ ព ភ ក ស ន ង តស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក របង ក ត ន ង អន វត ត ច ប ប ដ ល អ ច ប ប ត អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ប រកប ដ យ ប រស ទ ធភ ព ។.. ហ ត អ វ ?.. ក រ វ យប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត គ ទង វ ដ ល ជន ប រព រ ត តជ ឬច ក ទ ក អ ស ត ល ជន រង គ រ ជ ទ ទ គ តម រង រក ផ ទ ម ខ ទង វ ន ភ គច រ ន ម នម ន ប ណងសម ល ប ន ទ គ រ ន ត ធ វ ឲ យ ព ក រ ប ត បង សម រស ឬ ធ វ ទ រ ណ-កម ម ។ ផល វ ប ក ន ក រវ យប រហ រន រ ម ម ន ធ វ ឲ យ ព ក រ ភ ន ក ស ល ក ស ន ម អច ន រ ត យ ន ល ផ ទ ម ខ ន ងដង ខ ល ន ន ង ព ល ខ ល ធ វ ឲ យ ព ក រយ ង ធ ងន ធ ងរ។ ជន រងគ រ ម ន ត រ ម ត រងទ ក ខ វ ទន ផ ល វ ក យន ទ ប ន ត ក អ ច ម ន បញ ហ ផ ល វ ច ត ត ផង ដ រ ព រ ភ គ ច រ ន ជន រងគ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ត រ វ ប ន ប បង ឲ យ ន ក រ សង គម ។.. យ ងត មរប យក រណ ប រច ឆ ន របស អង គក រ ជ យ ជនរង គ រ កម ព ជ ដ យស រ អ ស ត ឆ ន ២០០៩ ម ន ករណ វ យ ប រហ រ ដ យទ ក អ ស ត ច ន ន ២៨ករណ ម នជនរងគ រ ច ន ន ៣៣ ន ក ន ងក ន ង ឆ ន ២០១០ ម ន ករណ វ យ ប រហ រ ១៩ ករណ ៣ករណ ជ ករណ ធ វ ស ប រហ ស ន ង ១ករណ ជ ករណ ធ វ អត ត ឃ ត បន សល ទ ក ន វ ជនរងគ រ ប រហ ល ជ ៤០ន ក ។ រប យក រណ ថ ម ៗ ច ប ព ខ មករ ដល ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១១ ម នករណ វ យ ប រហ រ ៦ករណ ន ង ករណ ធ វ ស ប រហ ស ៣ករណ ម នជនរងគ រ សរ ប ១៥ន ក ។.. ក ន ងខ ឧសភ ឆ ន ២០១០ ម.. កន ង អង គក រជ យជនរងគ រ កម ព ជ ដ យ ស រ ទ ក អ ស ត ប នរ ម គ ន ត ក ត ង រប យក រណ ម យ ស ត ព ស ថ នភ ពអ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន កម ព ជ ដ ល ម នច ណង ជ ង ថ ”.. ន គ ន បញ ឈប អ ព ហ ង ស ដ យអ ស តន កម ព ជ.. ”។ រប យ ក រណ បញ ជ ក ថ ក រ វ យ ប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ជ ទ ទ ក ត ឡ ង ដ ម ប ឬត រ វ ម លឃ ញ ថ ជ មធ យ ប យ ដ ស រ យ ជម ល រវ  ...   តល ន វ ច ណ ដ ង ព ស ថ នភ ព អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន កម ព ជ ន ង វ ធ នក រ ដ ម ប បញ ចប ទង វ ន ។ ច ណ ច ម យ.. ទ ត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក រ យល ដ ង ព ស ថ នភ ព អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស តន កម ព ជ ម.. ក ន ង ចង ក រង ន វ ករណ អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ទ ង ឡ យ ន ង បង ហ ញ ករណ ទ ង ន ន ល គ ហទ ព រ ស ទ ធ មន ស ស Sithi.. org ។.. ក រអប រ ស ធ រណ.. ៖ ម.. ក ន ង សហក រ ជ ម យ អ នក ព ក ព ន ធ ន ន ន ង អង គក រ សង គម ស វ ល រ ម ទ ង អង គក រ ជ យ សង រ គ ជន រង គ រ កម ព ជ ដ យ ស រ អ ស ត ផង ដ រ ក ន ង ក រ បង ក ន ក រ យល ដ ង ក ន ង សង គម អ ព ផល ប ព ល ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត។ សកម មភ ព ន រ មទ ង ក រ អប រ អ ព រប ស ស ន ម ដ ល បណ ត ល មក ព ទ ក អ ស ត ស រ ស ខ ន ក ន ង ក រ ប រ ទ ក អ ស ត យ ង ម ន ស វត ថ ភ ព ក ន ង ជ វភ ព ប រច ថ ង វ ធ នក រ ដ ក ទ ស ដ ធ ងន ធ ងរ ដ ល ន ង ត រ វ អន វត ត ន ង មធ យ ប យ ដ ម ប ដ ស រ យ បញ ហ ត ម វ ធ អហ ង ស ។.. ក រព ភ ក ស ន ងតស មត.. ក ន ង រ ប ច ក រ ព ភ ក ស ន ង តស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន ក រ បង ក ត ន ង អន វត ត ច ប ប ដ ល អ ច ដ ស រ យ បញ ហ អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត យ ង ម ន ប រស ទ ធ ភ ព ។ ឯច ណ ច ម យទ ត គ គម រ ង ន ង ធ វ ក រ សង ក តម ល ករណ វ យ ប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ដ ម ប ម ល ថ ត ប រព ន ធ ត ល ក រ ន ង ភ ន ក ង រ អន វត ត ច ប ប ដ ស រ យ ជ ម យ ករណ ទ ង ន ដ យ រប ប ណ ។ លទ ធផល ន ងន ក រ សង ក ត ន ន ង ជ យ ឲ យ ម ន ក រ ក លម អ ក ន ង វ ស យ ត ល ក រ ន កម ព ជ ន ង ភ ន ក ង រ ន ត រដ ឋ ដទ ទ ត ក ន ង បរ បទ ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត។.. ក រ ម គ ល ដ ន សកម មភ ព ស រ វជ រ វន ងវ ភ គ ន ង ក រ ព ភ ក ស ន ង តស មត គ ស ថ ប ន ន ត បញ ញត ត ស ថ ប ន ន ត ប រត បត ត ន ង ស ថ ប ន ត ល ក រ អង គក រម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល អង គក រ មហ ជន ន ង ប រជ ពល រដ ឋ ទ ទ ដ ម ប ធ ន ក រ អន ម ត ច ប ប ដ ម ន ប រស ទ ធភ ព ន ង ក រ អន វត ត យ ង ត ង រ ង ។ ច ណ ក ក រ ម គ ល ដ ន ក រ អប រ ស ធ រណ គ ប រជ ពលរដ ឋ ទ ទ ត ម រយ ក រ បង ក ន ក រ យល ដ ង ដល ព ក គ ព ផល ប ព ល ន អ ព ហ ង ស ទ ក អ ស ត ន ង ផ ល ស ប ត រ ផ នត គ ន ត របស ព ក គ ដ ល ម ន មក ល ជន រង គ រ ដ យស រ ទ ក អ ស ត។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=EAVP&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អ វ ?.. គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ម ន គ ល ប ណងបង ក ត ឲ យ ម ន ក រ ផ ល ស ប ដ រ ផ ន ក រចន សម ព ន ធ ផ ន ក គ ល នយ ប យ ន ង ផ ន ក ន ត កម ម ដ ម ប ធ វ ឲ យ ស ថ នភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ម ន ភ ព ប រស រ ឡ ង។.. គ ល ប ណង ន គម រ ង (១) ដ ក ស ន ឲ យ ម ន ក រ ធ វ វ ស ធន កម ម ច ប ច សម រ ប ន ត កម មទ ង ឡ យ ណ ដ ល ផ ទ យ ន ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន ង ដ ម ប ធ ន ថ បទដ ឋ ន អន តរជ ត ន ង ត រ វ ប ន អន វត ត (២) ដ ម ប ធ ន ឲ យ ម ន ក រ ក ត បន ថយ ករណ បទ ព រហ ម ទណ ឌ ន ង ករណ ន ក រ គ រ ម ក ហ ង រ ប រ ង ក យ ឬ ករណ អ ព ហ ង ស ប រឆ ង ន ង អង គក រ សង គម ស វ ល ន ង សម ជ ក គណ បក ស ប រឆ ង ន ង (៣) ដ ម ប ល ក កម ពស ក រ អន វត តន ន វ អន ស សន ដ ល ធ វ ឡ ង ដ យ អ នក ត ណ ង ព ស ស របស អង គក រ សហប រជ ជ ត ន ង ក រ ត រ តព ន ត យ ជ ស កល ត ម ព ល ក ណត ។.. ហ ត អ វ ?.. ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ត រ វ ប ន ក រព រ ន ង ល ក ដម ក ង ន ក ន ង ច ប ប ជ ត ។ ឧទ ហរណ ម ត រ ៤១ ន រដ ឋ ធម ម -ន ញ ញ ប ន ច ង ថ ពលរដ ឋ ខ ម រ គ រប រ ប “ ម ន ស ទ ធ ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ស រ ភ ព ខ ង ស រព ត ម ន ស រ ភ ព ខ ង ក រ ប ព ម ព ផ ស យ ន ង ស រ ភ ព ខ ង ក រ ប រជ ” ។ ច ណ កម ត រ ៣៥ ប ន ច ង ថ ពលរដ ឋ ខ ម រ គ រប រ ប គ រ ត ម ន ស ទ ធ ច លរ ម យ ង សកម ម ក ន ង ជ វភ ព នយ ប យរបស ប រទ ស ជ ត ឯម ត រ ៣១ ច ង ថ កម ព ជ ត រ វ ត ទទ លស គ ល ន ង គ រព ស ចក ដ ប រក ស ជ ស កល ស ដ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង រ ល អន សញ ញ ន ង កត ក សញ ញ ណ ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង ស ទ ធ មន ស ស ហ យ ដ ច ន ប ន បញ ច ល ស ចក ដ ប រក ស ជ ស កល ស ដ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង កត ក សញ ញ អន តរជ ត ស ដ ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ងស ទ ធ នយ ប យ ទ ក ន ង ច ប ប ជ ត ។ ម យ វ ញ ទ ត ម ត រ ១៩ ន ស ចក ដ ប រក ស ជ ស កល ស ដ ព ស ទ ធ មន ស ស ន ង កត ក សញ ញ ស ដ ព ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ប ន ច ង ព ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ថ ន ង ត រ វ រង ក រ ដ ក ក ហ ត ក ន ងក ល ទ ស ដ ត ច ត ច ម យ ប ផ ត ដ ច ជ ក រ គ រព ស ទ ធ ឬ ក រ ដ ឈ ម របស អ នក ដទ ន ង ដ ម ប ក រព រ សន ត ស ខ ជ ត សណ ដ ប ធ ន ប ស ធ រណ ស ខភ ព ន ង ស លធម ស ធ រណ ជ ដ ម ។.. ប ន ត ស ថ នភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ បច ច ប បន ន គ គ រ ឲ យព រ យ ប រម ភ។ គណបក ស  ...   យ ដ ម ប ធ វ សម ព ធ ល យ ត ត ធ ក រ) ច ង ព វ ស លភ ព ដ ធ ទ ល យ ស ដ ព ក រ ច ត ទ ក ក រ រ គន ល ប រព ន ធ យ ត ត ធ ក រ ជ បទល ម ស ។.. ល ក អ នក អ ច ស វ ង រក ព ត ម ន បន ថ ម ស ដ ព ស ថ នភ ព ស រ ភ ពបញ ច ញ មត ន កម ព ជ ស ម ច ល ទ ក ន វ ប ស យ របស ម.. ក ក ន ង ផ ន ក ក រ ង រ របស យ ង ៖.. http://cchrcambodia.. org/our_work_kh.. ឬ អ ន រប យក រណ របស ម.. ក “ កម ព ជ ត រ វ ប ន ប ប ទ ម ត ៖ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ស ថ ត ក ន ង គ រ ថ ន ក ?” ។.. ដ យ រប ប ណ ?.. ដ ម ប អ ច សម រ ច ប ន ន វ គ ល ប ណង ដ ល ប ន រ ប រ ប ខ ង ល សកម មភ ព ខ ង ក រ ម ន ង ត រ វ រ ប ច ឡ ង ៖.. ត មដ នស រព ត ម ន ៖ ធ វ ក រ ត មដ ន ន វ ករណ ទ ង វ ជ ជម ន ន ង អវ ជ ជម ន ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ជ ប រច ថ ង.. ធ វ ក រ រ ម ជ ម យ ៖ សម ជ ក សង គម ស វ ល ជ ច រ ន ន ង ត រ វ ប ន ផ ដល ឱក ស ឲ យ ម ន ក រ ធ វ ក រ ជ ម យ ន ង រដ ឋ ភ ប ល អភ ប ល ខ ត ត សម ជ ក សភ គណបក ស ប រឆ ង ន ង អ នក ជ ន ញ ផ ន ក ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ក ន ង ក រ ជជ ក ព ភ ក ស ដ ល ម ន លក ខណ ក លម អ.. តស មត ៖ ក ន ង កម រ ត ជ ត ត បន ន ង អន តរជ ត ដ ម ប ឲ យ ម នក រ ផ ល ស ប ដ រ ផ ន ក គ លនយ ប យ រចន សម ព ន ធ ន ង ផ ន ក ច ប ប សម រ ប ក រព រ ន ង ល កដម ក ង ស រ ភ ពបញ ច ញ មត ន កម ព ជ ។.. ដ ម ប នរណ ?.. គម រ ង ន ម ន គ ល ប ណង សម រ ប បម រ ក រ ម ម យច ន ន ដ ចជ សង គម ស វ ល ន ង រដ ឋ ភ ប ល។ ក រ ម គ លដ ព ស ស រ មម ន អ នក ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស សកម មជន អ នកស រព ត ម ន អ នក សរស រ ប ល ក អង គក រ សហគមន ម លដ ឋ ន ត ណ ង សហជ ព អង គក រ ម ន ម នរដ ឋ ភ ប ល ត ណ ង រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ត ណ ង ក រស ង ន ង អ ជ ញ ធរ ខ ត ត ។.. គម រ ង ន ម ន គ លដ ធ ន ន វ ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត សម រ ប ប រជ ពលរដ ឋ កម ព ជ ជ ព ស ស អ នក ក រ ក រ ន ង ដ ច ស រយ ល ដ ល ជ ញ កញ ប ស ឡ ង របស ព ក គ ត ម ន អ ច ត រ វ ប ន ឮ។ គម រ ង ន ម ន ប ណង ក រព រ អ នក ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស សកម មជន អ នកស រព ត ម ន ន ង អ នក សរស រ ប ល ក ដ ល ចង បញ ច ញ គ ន ត ប រឆ ង ន ង រដ ឋ ភ ប ល ន ង គណបក ស ប រជ ជន កម ព ជ ដ ល ក ន អ ណ ច ឬ ក រ ម អ នកប រឆ ង ដ ល ចង បញ ច ញ មត ។ គម រ ង ន ន ង ធ វ ក រ រ ម ជ ម យ ក រ មគ លដ ខ ង ល ដ ម ប បង ក ត ក ច ចសន ទន ន ង សម រ ច ប ន ន វ គ លប ណង ស ខ ន ព ក ព ន ធ ន ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=FoEx&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: គម រ ងល កស ទ យសម សភ ពស រ ត ន ក ន ងវ ស យនយ ប យន កម ព ជ.. ត អ វ ជ គម រ ង ល កស ទ យ សម សភ ពស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ?.. គម រ ងន ម ន ប ណង ល កស ទ យ សម សភ ពស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន កម ព ជ ជ ព ស ស ត ម រយ ក រ តស មត ដ ម ប ឲ យ ម ន អ នក ត ណ ង ជ ស រ ត យ ង ត ច៣០ភ គរយក ន ង គ រប ល ដ ប រដ ឋ ភ ប ល។ គម រ ង ន ជ ផ ន កម យ ន កម ម វ ធ ថ ន ក ត បន ម ន គ ល ប ណង “កស ង ដ គ ប រកប ដ យ ស ថ រភ ព ក ន ង ក រ ល កស ទ យ អ នកត ណ ង ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ត បន អ ស អ គ ន យ ” ។ កម ម វ ធ ន គ រប គ រង ដ យ អង គក រ ដ គ រ ដ ម ប ក ណ ទម រង អភ ប ល ក ច ច (Kemitraan) ដ ល ជ អង គក រ ម ន ម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ប រទ ស ឥណ ឌ ន ស សហក រ ជ ម យ ន ង វ ទ យ ស ថ ន ជ ត ប រជ ធ បត យ យ ប រច ន ឥណ ឌ ន ស ក រ ម ក ច ច ឧបត ថម ភ ព ទ ភ ន ក ង រ សហរដ ឋ អ ម រ ក ដ ម ប អភ វឌ ឍន អន តរជ ត (USAID)។ កម មវ ធ ន ន ង ផ ត ត ទ ល ក រ ពង រ ង ប រជ ធ ប ត យ យ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ របស ស រ ត ន ក ន ង ប រទ ស ៥ន ត បន អ ស អ គ ន យ ត មរយ ក រល ក ស ទ យ ក ណ ន អ នក ត ណ ង ជ ស ត រ ក ន ង នយ ប យ ត ម រយ គ ន ត ផ ត ច ផ ត ម របស ដ គ ន ថ ន ក ត បន ។ ម.. ន ងជ ដ គ ប រច ប រទ ស កម ព ជ រ ម ជ ម យន ង អង គក រ សម ព ន ស រ ត ឥណ ឌ ន ស (KPI) ន ប រទ ស ឥណ ឌ ន ស អង គក រអ ម ផ វ (Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor) ន ប រទ ស ម ឡ ស អង គក រ ក រ ម ចលន ស រ ត ន ប រទ ស ទ ម រ ល ស ទ ន ង មជ ឈមណ ឌល ពង រ ង អ ណ ច ប រជ ជន (CEP) ន ប រទ ស ហ វ ល ព ន។ សកម មភ ព គម រ ង ន ន ង អន វត ត រយ ព ល ព រឆ ន ដ យ ផ ត ត ល អ នក ត  ...   ប ល ជ ត រហ ត ដល ថ ន ក ឃ សង ក ត ។ ក រ ប ឆ ន ត ន គ ជ ឱក ស ដ ព ស ស សម រ ប គ ល នយ ប យ បញ ច រ ប យ នឌ រ។.. ត គម រ ង ន ត រ វ អន វត ត ដ យ រប ប ណ ?.. ដ ម ប ឲ យ ក រ តស មត បង ក ន សម សភ ពស រ ត ន ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ម.. ម.. ក ន ង ប រ យ ទ ធស ស រ ត ចម រ រ ម ម ន (១)ក រ ឃ ល ម ល ន ង ក រ រ បច ផ នទ ន ប ក ខភ ព ស រ ត ក ន ងក រ ប ឆ ន ត ឃ សង ក ត ឆ ន ២០១២ ន ង ក រ ប ឆ ន ត ជ ត ឆ ន ២០១៣ (២)រ ប ច ស ក ខ ស ល /ក ច ច ប រជ ពហ គណបក សដល ប ក ខភ ព ស រ ត សម រ ប ក រ ប ឆ ន ត ទ ង ព រ (៣)រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម លដ យ ផ ត ត ល បញ ហ ស រ ត ន ក ន ង នយ ប យ ន ង (៤) ក រ តស មត ថ ន ក ជ ត ន ង អន តរ ជ ត ។ ម.. ក ន ង តស មត ន វ លទ ធផលទ ង ន ដ យ ក រ ផ សព វផ ស យ ត មវ ទ យ ក រ ផ សព វផ ស យ ត ម អ ន ធ ណ ត រប យក រណ អត ថបទ ស រ វជ រ វ សង ខ ប សល កបត រ ព ត ម ន ជ ព ស ស ក ច ច ប រជ ជ ម យ អ នក ព ក ព ន ធ ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ជ ម យ ន ង សម ជ កគ ល របស សង គម ស វ លន ង អ នក ត ណ ង របស គណ បក ស នយ ប យ។ ម.. ក ន ង ជ ប ជ ម យ ន ង សម ជ ក របស ចលន ស រ ត ន កម ព ជ ដ ម ប ល កព ច ណ ដ ងទ ក ទង ន ង ក ត ដ លជ មធ យ ប យ ម យក ន ង ក រ ធ ន ឲ យ ម ន ត ល យ ភ ព យ នឌ រ ក ន ង នយ ប យ។.. ត អ នក ណ ជ គ ល ដ របស គម រ ង.. គ ល ដ របស គម រ ង រ មម ន អ នក ត ណ ង របស គណ បក ស នយ ប យ អ នក ត ក ត ង ច ប ប ប ក ខភ ព ស រ ត ក ន ងក រប ឆ ន ត ន ង សម ជ ក របស ចលន ស រ ត ព រមទ ង ស រ ត ន ង ប រជ ពលរដ ឋ ទ ងអស ដ ល ត រ វ ប ន ថ ល ង ក រ គ ទ រ ប ឆ ន តឲ យ ប ក ខភ ព ជ ស រ ត ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=IKAT&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ត គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ជ អ វ ?.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល គ ជ យ ទ ធស ស រ តថ ម ម យ ដ ម ប ល ក ក ពស ស ទ ធ មន ស ស របស ប រជ ពលរដ ឋ ដ ល រងផល ប ព ល ដ យ ស រ វ វ ទ ដ ធ ល ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ។ គម រ ង កម ម វ ធ ន ន ង អន វត ត សកម មភ ព របស ខ ល ន យ ង ទ ល ទ ល យ ដ យ សហក រ ជ ម យ ត ណ ង រដ ឋ ភ ប ល អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ន ន អ នក ក រព រ ស ទ ធមន ស ស អង គក រ សហគមន ម ល ដ ឋ ន គណ បក ស នយ ប យ ផ ស ងៗ ន ង អ នក ព ក ព ន ធន ន ដ ម ប ផ ត ច ផ ត ម គ ន ត ជជ ក ព ភ ក ស ប រកប ដ យ ភ ព វ ជ ជម ន ឈ ន ទ រកក រ គ រប គ រង ម យ ដ ម ន ប រស ទ ធភ ព ច ព ក រ រ ល ភ ស ទ ធ ម ន ដ ធ ល របស ប រជ ពលរដ ឋ ។.. គ លប ណងទ ទ របស គម រ ង កម មវ ធ គ ក ណ ទម រង ល ផ ន កច ប ប ស ថ ប ន ន ង គ ល នយ ប យ ដ ល ត ងត សម រប សម រ ល ន វ ក រ ផ ទ រ ដ ធ ល ព ក រ ម អ នកង យ ទទ ល រង គ រ ន ង ក រ ម អ នក ដ ល គ ច ត ទ កថ ម ន ស ខ ន ទ ឲ យអ នក ម ន ទ រព យធន អ នក ដ កន នយ ប យ ន ង ស ដ ឋក ច ច ន ង ក រ សម រ ច ប ន ន វ សន ត ស ខ ខ ង ដ ធ ល ន ង ក រ ក ន ក ប ដ ធ ល របស ប រជ ពល រដ ឋ ខ ម រ ទ ទ រ ម ទ ង ក រ ម អ នក ង យ ទទ ល រងគ រ ន ង ក រ ម ដ ល គ ច ត ថ ម នស ខ ន ។.. ដ ច ន ហ យ គម រ ង កម មវ ធ ន ង រ ប ច ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ន ង វ ទ ក គ លនយ ប យ សម រ ប ឲ យអ នក ច លរ ម ព ន ត យ ល ច ប ប គ ល នយ ប យ ន ងស ថ ប នន ន ដ ល គ រប គ រងផ ន កដ ធ ល ន ងចងក រងជ អន ស សន ន ន សម រ ប ក ណ ទម រង ដ ធ ល ។ បន ថ មព ល ន ទ ត គម រ ងម នគ លប ណងល កស ទ យត ន ទ សង គមស វ ល ន ក ន ងក រល កកម ពស ស ទ ធមន ស សដ យផ តល ឲ យព កគ ន វឱក សដ ម ប បង ហ ញ ព ក ត ប រម ភរបស ព កគ ន ងជ រ ញក ណ ទម រង ផ ន កដ ធ ល ត ម គ លក រណ ល ទ ធប រជ ធ បត យ យ ជ ទស សនវ ស យក ន ងដ ណ រក រប ឆ ន ត អង គន ត បញ ញត ត ន ងថ ន ក ជ ត ។ គម រ ង ន ងច ក ផ ស យត មវ ទ យ ន វកម មវ ធ ប រច សប ត ហ ទ ក ទងន ងបញ ហ ដ ធ ល ន កម ព ជ ដ លព ម នជ ព ត ម នល តត រដ ង ខ ងនយ ប យ ដ ម ប ឲ យប រជ ពលរដ ឋទ ទ ប នស ត ប ។ គម រ ងន ងធ វ សកម មភ ពស រ វជ រ វ រ មបញ ច លទ ងក រ ស បអង ក តន ម លដ ឋ ន ដ ម ប ធ វ រប យក រណ ទ ទ ម យស ត ព ច ប ប ស ថ ប ន ន ងរប បធ វ ក រសម រ ចច ត តក ន ងក ណ ទម រង ដ ធ ល ដ លក ព ង ក តឡ ងន កម ព ជ ។.. ត ហ ត អ វ ច ប ច ម នគម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ?.. ក ររ ល ភដ ធ ល គ ជ ទម រង ដ ល ចធ ល ន ងទ ទ ប ផ តន ក ររ ល ភស ទ ធមន ស សដ លប នន ងក ព ងក តឡ ង ន កម ព ជ សព វ ថ  ...   ល ទ ល យ ដ ម ប ល កស ទ យស ទ ធមន ស ស ន ងម ត រដ ឋ នច ប ប ព ក ព ក ព ន ធផ ទ ល ន ងបញ ហ ដ ធ ល ។.. រប យក រណ ស ត ព ស ថ នភ ពដ ធ ល ន កម ព ជ.. ៖ ក រ មក រង ររបស គម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល របស ម.. ក បច ច ប បន ន ក ព ងព រ ងរប យក រណ ដ លបង ហ ញព បញ ហ ដ ធ ល ទ ងអស ជ ជ ងបង ហ ញ ត រ មត ករណ ម យៗម យ- ច ន ន ដ យរ មបញ ច លទ ងក រឆ ល បញ ច ងអ ព គ ណវ បត ត របស ច ប ប ស ថ ប ន ន ងគ លនយ ប យ ដ លជ យ សម រ ល ក ន ង ក រ ផ ទ រដ ធ ល ព ក រ មមន ស សដ លង យរងគ រ ន ងក រ មមន ស សដ លគ គ តថ ម នស ខ ន ទ ឲ យ ក រ មអ នកម ន ន ង ក រ ម ឈ ម ញ ន ងអ នកដ កន នយ ប យ ដ លម នទ ន ក ទ នងល អន ងគ ន ។.. បង ក នច ណ ដ ង ន ងក រយល ដ ងព ស ថ នភ ពដ ធ ល ន ក ន ងប រទ សកម ព ជ.. ៖ រ មបញ ច ល ទ ង ក រ ឃ ល ម ល ជម ល ដ ធ ល ជ ប រច ទ ក ទងក រស ងន ន ន ងបណ ត ភ ន ក ង ររបស អង គក រសហប រជ ជ ត គ រផ នទ ព ករណ ដ ធ ល ន ម យៗ ប ព ម ពឯកស រដ ម ប ច កច យ ផ សព វផ ស យព ត ម ន ន ងប ផ ស យព ត ម នព ក ព ន ធទ ង- អស ។.. អន ស សន ន ន ដ ម ប ក ណ ទម រង ច ប ប ស ថ ប ន ន ងគ ល នយ ប យ.. ៖ ន រ ម បញ ច ល ទ ង ក ច ច ប រជ ជ ម យ ន ង អ នក ព ក ព ន ធ គម រ ង ន ង រ ប ច ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ច ន ន ប រ ម យ អ ព បញ ហ ដ ធ ល ជ ម យ ត ណ ង សង គម- ស វ ល ន ង គណបក ស នយ ប យ ន ន ។.. ក ន ងក ឡ ងព លក កក រប ឆ ន ត គម រ ងន ងរ បច វ ទ ក ម យ ដ ម ប ឲ យ គណបក ស នយ ប យ ទ ង អស សង ខ ប ព គ លន យ ប យ ដ ធ ល របស ព កគ.. ៖ ន រ មបញ ច ល ទ ងក រ រ បច វ ទ ក គ ល នយ ប យ ដ យ អញ ជ ញ គ រប គណបក សនយ ប យច លរ ម ដ យម នក រកត ត រ ន ងច ក ផ ស យវ ទ ក ន ត មវ ទ យ ប - ព ម ភផ ស យ ន ងច កច យរប យក រណ ស ត ព គ លនយ ប យដ ធ ល ។.. ត អ នកណ ជ អ នកអន វត តគម រ ងកម មវ ធ ន ?.. ក រ មក រង រគម រ ងក ណ ទម រង ដ ធ ល របស ម.. ក ក ព ងសហក រជ ម យន ងត អង គន ន ដ ចជ មន រ ត រដ ឋ ភ ប ល ត ណ ងសហគមន អ នកដ លទទ លរងផលប ព ល ដ យជម ល ដ ធ ល ត ណ ងគណបក សនយ ប យ ន ងសកម មជន ស ទ ធមន ស សន ទ ទ ងប រទ សកម ព ជ ។ ក ន ងក រសហក រយ ងទ ល ទ ល យ ជ ម យក រ មគ លដ ខ ងល គម រ ង កម មវ ធ ន ក ព ងស វ ស វ ងរកវ ធ ន ន ដ លម នប រស ទ ធ ភ ព ដ ម ប ឲ យប រ កដថ រដ ឋ ភ ប លថ ម ន ងម នរប បវ រ ល ផ ន កច ប ប ស ថ ប ន ន ងគ លនយ ប យក ណ ទម រង ដ ធ ល ច ប ស ល ស ដ ម ប ឲ យស ធ រណ ជនស មញ ញ សហ- គមន រ មម នស រ ត ក ម រ ជនព ក រ ជនជ ត ភ គត ច ន ងជនអន ត គ រ ម ដ លរងផលប ព ល ដ យស រជម ល ដ ធ ល អ នកក រព រស ទ ធមន ស ស អង គក រសង គមស វ ល គណ បក សប រឆ ង ម នម លដ ឋ នព តប រ កដក ន ងក រតស ម ត ល ក ណ ទម រង ដ ធ ល បន ទ ប ព ក រប ឆ ន តសភ ជ ត ក ន ងឆ ន ២០១៣ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=LR&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ.. វ ច រណកថ.. ល ខ ត.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន.. ស រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ក ច ញផ ស យ ស ល ក ប ត រ ព ត ម ន ច ន ន៤ រ ងរ ល ខ ផ ត តល ប រធ នបទ ម យ ក ន ងច ណ ម ប រធ នបទ ទ ង ៤៖.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ច ប ប.. កម រង ឯកស រ ជ ស ល ក ប ត រ ព ត ម ន ព រ ទ ព រ ន ធ វ ក រ ព ន ត យឡ ងវ ញ រ ល ច ប ប ទ ង - ឡ យ ន កម ព ជ ទ ង ក ន ងព ល អត តក ល បច ច ប បន ន ន ង អន គត ព រមទ ង ធ វ ក រ បង ហ ញ ន វ រ បភ ព ទ ទ ន ស ចក ត ព រ យប រម ភ ន ង អន ស សន របស ម.. ក បន ថ ម ទ ល ស វត រ ន ភ ពសមហ ត សម ផល របស ច ប ប ន ម យៗ ន ង ដ ណ រក រ ន ក រព គ រ យ បល រហ តមកទល ប ច ច ប បន ន ( ប រស នប ម ន ) ។ ម.. ក ច ត ច ណ ត ថ ន ក ច ប ប ន ម យៗ ដ យ ផ អ កទ ល ភ ពស រប ន ង រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ( រដ ឋធម មន ញ ញ ) ព រមទ ង ច ប ប ជ ត ន ង អន តរជ ត ដទ ទ ត ដ ល ប រទ ស កម ព ជ ក ព ង អន វត ត ។ ច ប ប ដ ល ស ថ តក ន ង ច ណ ត ថ ន ក ពណ ប តង ម នន យថ ជ ច ប ប ដ ល អ ច ទទ លយកប ន ក ន ង គ ន ត របស ម.. ក ច ប ប ដ ល ស ថ តក ន ង ច ណ ត ថ ន ក ពណ ល ង ម នន យថ ជ ច ប ប ដ ល ន ឲ យ ម ន ស ចក ត ព រ យប រម ភ ម យច ន ន ដ ល គ រត ត រ  ...   ស ថ នភ ព ន ស ទ ធ ម លដ ឋ ន ន កម ព ជ ។.. កម រង ឯកស រ ជ ស ល ក ប ត រ ព ត ម ន ព រ ទ ព រ ន ប រម លផ ត ករណ ស ក ស ដ ល ម.. ក យល ឃ ញថ ម ន អត ថប រយ ជន ម ន ភ ព ព ក ព ន ធ ន ង ឆ ល បញ ច ង ន វ ទ ដ ឋភ ព ដ ជ ក ល ក ន បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ។ ស ល ក ប ត រ ព ត ម ន ន បង ហ ញ រ បភ ព ទ ទ ន ករណ ស ក ស ដ ល ស ថ តក ន ង ភ ពម នច ប ស ល ស បង ហ ញ ព ស ចក ត ព រ យប រម ភ ន ង អន ស សន ស ខ ន ៗ របស ម.. ក បន ថ ម ព ល ស វត រ ន ករណ ស ក ស ។.. សល ក បត រ ព ត ម ន ព រ ទ ព រ ដ ល ច ញ ផ ស យ ជ បន ត បន ទ ប គ ន ន ពណ ន អ ព ទ ដ ឋភ ព ទ ទ ន ស ថ ប ន ន ន របស កម ព ជ ន ង ផ តល ន វ ក រ ពណ ន ជ ទ ទ អ ព ក រ ព រ យ ប រម ភ ជ គន ល ន ង ក រ ផ តល អន ស សន ន ន ដ យ មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ។ ម.. ធ វ ក រ ស ក ស ទ ល ស ថ ប ន ន ម យ ៗ ដ យ យ ង ល រប ប ដ ល ស ថ ប ន ត រ វ ប ន បង ក ត ឡ ង ដ យ ច ប ប ន ង រប ប ន ក រ អន វត តន ក រង រ ថ ត គ រព គ ល ក រណ ន ក រ ប ង ច ក អ ណ ច ដ រ ឬ ទ ន ង ក រ ព ច រ ណ ល លក ខណ ច ប ប ន ង ធម មន ញ ញ ភ ព ដទ ទ ត ។ ព ល ស ថ ប ន ម យ ត រ វ ប ន បង ក ត ឡ ង ដ យ ម ន បញ ហ ច រ ន ដ ល រ ម ទ ង ន ព ល ដ ល បញ ហ ឯករ ជ យ ភ ព ន ង /ឬ ស ចរ ត ភ ព ត រ វ ប ន រង ឥទ ធ ពល ម ន ល អ ឬ ន ព ល ដ ល ស ថ ប ន ទ ង ន ប ន រ ល ភ ល រដ ឋ ធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ន ង / ឬ ច ប ប ជ ត ន ង ច ប ប អន តរ ជ ត ក ព ង ន ជ ធរម ន ម.. ស ន ន វ អន ស សន ទ ក ទង ន ង បញ ញត ត ច ប ប ព ក ព ន ធ ន ង /ឬ រចន សម ព ន ធ ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet.php&id=5&show=factsheet&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ទ ញ យកឯកស រ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=factsheet_detail.php&fsid=60&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ទ ធ ហ ប , រ ងចក រ ក ត ដ រ ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ន ង អ នក ស រឡ ញ ភ ទ ដ ចគ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-27.. ក រប ព ម ពផ ស យ ន ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន របស គម រ ង " ស ទ ធ " ន គ ស បង ហ ញ ព សកម មភ ព ថ ម ៗ ន ង គ រ ឲ យ កត ស គ ល ដ ល ប ន អន វត ត ក ន ង រយ ព ល ប ន ម ន ខ កន លង មក ន ដ ចជ កម មវ ធ បណ ដ បណ ត ល ជ ទ ងទ ត ដល អ នកធ វ ក រ ខ ង ស ទ ធ មន ស ស ជ ម យន ង បច ច កវ ទ យ ថ ម ន " ស ទ ធ ហ ប " ផ នទ រ ងចក រ ក ត ដ រ ដ ល ក ព ង ប រត បត ត ក រ ទ ទ ងប រទ ស កម ព ជ ន ង គ ហទ ព រ ឥន ទធន ថ ម ដ លជ កន ល ង ផ ទ ក ព ត ម ន ដ ល ទ ក ទង ទ ន ង ស ទ ធ របស ស ត រ ស រឡ ញ ស ត រ ប រស ស រឡ ញ ប រស អ នក ស រឡ ញ ទ ង ព រភ ទ ន ង អ នក ប ត រ ភ ទ ("LGBT") ន កម ព ជ ។.. ជ វ តប ក ខជនស ត រ ឈរឈ ម ប ឆ ន តជ រ សត ងត ណ ងរ ស ត រ ២០១៣ ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-26.. ខ តប ណ ណន បង ហ ញព ជ វ តរបស ស ត រ ៧រ បដ លប នឈរឈ ម ជ ប ក ខជនប ឆ ន តជ រ សត ងត ណ ងរ ស ត រន ត ក លទ ៥ ឆ ន ២០១៣ន កម ព ជ ។ ស ត រ ទ ង៧រ បន រ មម ន កញ ញ គន ធ គ មល មកព គណបក សសញ ជ ត កម ព ជ (“គ.. ក”) ល កជ ទ វ ផ ន ផល ល មកព គណបក ស ហ វ នស នប ច ល កស រ ស ខរ ត ន សវណ ណបញ ច ស ល មកព គណបក ស ស ធ រណ រដ ឋប រជ ធ បត យ យ (“គ.. រ.. ប”) ល កជ ទ វ ស ន ស ភ ន មកព គណបក សប រជ ជនកម ព ជ (“ប រ.. ជ”) ល កស រ ប ន ច ន ត មកព គណបក សខ ម រអភ វឌ ឍន ស ដ ឋក ច ច (“គ.. ខ.. អ.. ស”) ល កស រ គ ណ ល អង មកព គណបក សសង គ រ ជ ត (“គ.. ជ”) ន ង ល កស រ ម ង វល ក ខណ មកព គណបក សសម ព ន ធដ ម ប ជ ធ បត យ យ (“គ.. ប”)។.. រប យ ក រណ អ ព ទ រសព ទ ទ ន ក ទ នង ព ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក ក ន ង ឆ ន ២០១២ ន ង ក ល ប បវត ត ករណ រ ល ភ ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-01-31.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ប រច ឆម ស ន គម រ ង ស ទ ធ បង ហ ញ អ ព ស ថ ត ដ ល ទទ ល ប ន ព ទ រសព ទ ទ ន ក ទ នង ព ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក សម រ ប ឆ ន ២០១២ ន ង ករណ ម យ ច ន ន ដ ល ព ក ព ន ធ ន ង បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ស ខ ន ៗ ដ ល ត រ វ ប ន រ យក រណ ត ម រយ ទ រសព ទ ន ។ ក រ ច ញ ផ ស យ ន ក ផ តល ទ ដ ឋ ភ ព រ ម ន ព រ ត ត ក រណ ដ ល ប ន ក ត ឡ ង ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ក ន ង គ រ ន ក រ ប រ រព ធ ទ វ ស ទ ធ មន ស ស អន ត រជ ត (“ទ.. អ” ) ន ក ន ងព រ រ ជ ណ  ...   ក) ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន រ ង រ ល ព រខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ទ ៥ ដ យ ម ន ច ណង ជ ង ថ “ក រ ល ក ឡ ង អ ព គម ល ត រវ ង ក រ ប ត ជ ញ ច ត ត ន ង ភ ព ជ ក ស ត ង”។ ច ណ ច ស ន ល ន ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ផ ត ត ល ទ រង ទ រ យ ព ស ស ថ ម ប ផ ត ព រ រ ម ម ន៖ ផ នទ ន ក រ វ យ ប រហ រ ដ យ ទ ក អ ស ត ក ន ង ចន ល ឆ ន ២០០៩ ដល ឆ ន ២០១២ ន ង ក រ វ ភ គទ ន ន ន យន ក រ ប ឆ ន ត ជ រ ស រ ស សម ជ ក ក រ ម ប រ ក ស ឃ ⁄សង ក ត ក លព ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១២ ដ ល គ ស បញ ជ ក អ ព តម រ វ ក រ ច ប ច សម រ ប រ ជ រដ ឋ ភ ប ល កម ព ជ ដ ម ប បន ត អន វត ត ក រ ប ត ជ ញ ច ត ត ដ យ ម ន គ ន តផ ត ច ផ ត ម ជ ក ល ក ន ក ន ង ក រ ដ ស រ យ បញ ហ ស ទ ធ មន ស ស ។.. ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន ប រច ត រ ម ស ស ត ព សកម មជន ស ទ ធ មន ស ស ល ខ ៥- ល ទ ធផល ន ក រ ពង រ ង អ ណ ច ថ ន ក ម ល ដ ឋ ន.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-16.. ក រ ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត បត រ ព ត ម ន គ រ ង បណ ត ញ ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ន គ ដ ម ប ព ន ត យម ល ភ ព រ ក ចម រ ន ព ក រ អន រត ត របស គម រ ង ជ ព ស ស ក រ រ ម គ ន របស ក រ ម គ ល ដ ក រ ធ វ ក រ រ ម គ ន ជ បណ ត ញ ក រ បង ក ត សម ថភ ព ត ម រយ ក រ បណ ត បណ ត ល ស ត ព ក រ ចង ក រង ឯកស រ ច ប ប ភ ម ប ល ន ត វ ធ ម ន ព ល ជ ន ជម រ ន ង ក រ សរស រ ព ក យ បណ ត ង ជ ដ ម ។.. គម រ ង ស ទ ធ ឃ ល ម ល ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ប រទ ស កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2012-07-13.. ក ល ព ថ ង ទ ០៣ ខ ឧសភ ព ភពល ក ទ ង ម ល ប ន ប រ រព ធ ទ វ ស រ ភ ព ខ ង ព ត ម ន ព ភពល ក។ ន ជ ក រ ច ញ ផ ស យ ព រ ត ត ប ត រព ត ម ន រ ង រ ល ព រ ខ ម តង ន គម រ ង ស ទ ធ ល ក ទ ប ន មក ទល ព ល បច ច ប បន ន ន ផ ត ត ល ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ដ ល គ ស បញ ជ ក ច ណ ច ព រ ស ខ ន គ ក រ ផ សព វផ ស យ ថ ម ៗ ន វ ផ នទ ន ករណ រ ល ភ ប ព ន មក ល អ នកស រព ត -ម ន ន ង មរណ ភ ព របស សកម មជន បរ ស ថ ន ល ក ឈ ត វ ទ ធ ហ យ ដ ល ប រធ ន បទ ទ ង ព រ ន បង ហ ញ ព ភ ព គ រ ថ ន ក ប ផ ត ន ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ប រទ ស កម ព ជ ។.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=newsletter.php&id=5&show=newsletter&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=newsletter_detail.php&nsid=27&id=5&&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ក រ ប រ ប រ ស កម ល ង ហ ស ហ ត ទ ល ប ត ករ ក ន ង ឆ ន ២០១៣ ន ក ន ងកម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2014-01-03.. សម រ ប ឆ ន ២០១៣ ម ន ករណ ប ត កម ម ក ត ឡ ង ជ ច រ ន ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ "កម ព ជ " ដ យ ម ន ប រជ ពល រដ ឋ រ ប ម ន ន ក ប ន ត អ ញ ត អ រ បញ ហ របស ខ ល ន ន ក ន ង វ ទ ក ស ធ រណ ។ រ ប ច ប ព ក រ តវ របស កម ម ករ ក ត ដ រ ន ង ប រជ ពលរដ ឋ រង គ រ ដ យ ស រ ក រ បណ ត ញ ច ញ រហ ត ដល ក រ ជ ប ជ គ ន របស គណបក ស នយ ប យ ប រឆ ង ជ ដ ម ហ យ ន ច ង ឆ ន ២០១៣ គ ឃ ញ ម នស រព ត ម ន ជ ច រ ន ច ញ ជ ប រច ថ ង ទ ក ទ ន ន ង ប ត កម មន ន ។.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. ក រ វ ភ គ ផ ល វ ច ប ប ល ស ណ រ ង ព រហ ម ទណ ឌ ប រ ឆ ង ន ង អត ត អភ ប ល ក រ ង ប វ ត ល ក ឈ ក បណ ឌ ត ន ង ន យក នគរ ប ល ស ច ន ថ ក ន ង ករណ ប ញ ប រ ហ រ ទ ល កម មក រ រ ន រ ង ចក រ ក វ ក ល ព ថ ង ទ ២០ ខ ក ម ភ ឆ ន ២០១២.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-11-23.. ន ថ ង ទ ២៥ ខ ម ថ ន ឆ ន ២០១៣ ល ក ឈ ក បណ ឌ ត អត ត អភ ប ល ក រ ង ប វ ត (" ជន ជ ប ច ទ " ) ត រ វ ប ន ត ល ក រ រក ឃ ញ ថ ព រ ទ ធ ភ ព ព បទ " បង ក រប ស ស ន ម ដ យ អច តន " (" បទ ច ទ" ) ត ម ម ត រ ២៣៦ ន ក រម ព រហ ម ទណ ឌ កម ព ជ ឆ ន ២០០៩ (" ក រម ព រហ ម ទណ ឌ") ហ យ ត រ វ ប ន ត ល ក រ ផ តន ទ ទ ស ក ប ង ម ខ.. ក រ ប ប ក ក ច ចដ ណ រក រ ន ត វ ធ ន ស ណ រ ង ០០២ ន អង គជ ន ជម រ វ ស មញ ញ ក ន ង ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-10-14.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ម ន គ លប ណង សង ខ ប ក រ វ វឌ ឍន ន ក ន ង ក រជ ន ជម រ ដ ល រង ច អស រយ ព ល ជ យ រល អត ត ម ដ កន របប ខ ម រក រហម គ ល ក ន ន ជ ន ង ល ក  ...   ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-09-03.. ក លព ថ ង ទ ២៧ ខ ធ ន ឆ ន ២០១២ អ នកស រ យ ម ប ប ផ (.. >) ដ លជ សកម មជន ដ ធ ល មកព សហគមន ប ងកក ន ទ ក រ ង ភ ន ព ញ ត រ វប ន រកឃ ញ ព រ ទ ធភ ព ព បទ.. > ត ម ម ត រ ២១៨ ន ក រមព រហ មទណ ឌ ឆ ន ២០០៩ (.. >) ហ យ ត រ វប ន ក ត ទ ស ឲ យ ជ ប ពន ធន គ រ ច ន ន ៣ ឆ ន ។.. ឯកស រ ដ ក ស ន ទ ក ន អង គក រសហប រជ ជ ត សម រ ប ដ ណ រក រ ត រ តព ន ត យ ជ ស កល ត ម ព លវ ល ក ណត ស ត ព ប រទ ស កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-22.. ស ថ ប ន ដ លម ន រ យ ន ម ដ ចជ មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ( ម.. ក ), សម គម ប ច អន តរជ ត , សម គម ប ច កម ព ជ , សម គម អ នក ប ព ម ភ អន តរជ ត , អង គក រ ម ត រ ១៩, មជ ឈមណ ឌល កម ព ជ ដ ម ប ប រព ន ធ ផ សព វផ ស យ ឯករ ជ យ , គណ កម ម ធ ក រ ដ ម ប ក រប ឆ ន ត ដ យ ស រ ន ង យ ត ត ធម ន កម ព ជ ( ខ មហ វ រ ល ), ន ង សម ព ន ធ អ នកស រព ត ម ន អ ស អ គ ន យ ស ម ស វ គមន ច ព ឱក ស ដ ម ប ច លរ ម ក ន ង វគ គ ទ ២ ន ដ ណ រក រ ត រ តព ន ត យ ជ ស កល ត ម ព លវ ល ក ណត ( ក រ ត រ ត ព ន ត យ ជ ស កល ) របស ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ។.. គ ល នយ ប យ សង ខ ប របស ម.. ក ស ត ព ភ ព ជ ត ណ ង ស រ ត ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣.. គ ល នយ ប យន សង ខ ប ព ខ ល ម ស រ ន ក ច ច ព ភ ក ស ត ម ល ទ ង ៦ (" កច ច ព ភ ក ស ") ស ត ព ក រ ល ក កម ពស ភ ព ជ ត ណ ង ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង វ ស យ នយ ប យ ន ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ដ ល ក ច ច ព ភ ក ស ន ប ន សម រប សម រ ល ដ យឯករ ជ យ ព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក") ឬ ម ន ក ច ច សហប រត បត ត ក រ ជ ម យ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ដទ ផ ស ងៗ ("អង គក រ")។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=analysis.php&id=5&show=analysis&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507