www.archive-org-2014.com » ORG » C » CCHRCAMBODIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 507 . Archive date: 2014-01.

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR | Cambodian Center for Human Rights.. រចន សម ព ន ធ គ ហទ ព រ.. ទ ព រ ដ ម.. អ ព មជ ឈមណ ឌល.. ក រ ង រ របស យ ង.. ក រផ សព វផ ស យ ព ត ម ន.. ច ល រ ម ជ ម យ យ ង.. ធ វ ក រ ជ ម យ យ ង.. ទ ន ក ទ នង.. ព ត ម ន ថ ម ៗព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ព ត ម ន ជ សម ល ងព មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ វ ច រណកថ ន ង ល ខ ត.. ស ចក ត ថ ល ងក  ...   រ.. សល ក ប ត រព ត ម ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ករណ ស ក ស.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ស រ ភ ព ម លដ ឋ ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យម ល ល ស ថ ប ន.. កម រង ឯកស រ ស ត ព ក រ ព ន ត យ ម ល ល ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប ន ង វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ក ណត ត រ សង ខ ប.. វ ភ គផ ន ក ច ប ប.. ច ឈ ម ទទ ល ព ត ម ន ថ ម ៗ ព ម.. ស.. ម.. ក.. ទ ញ យកឯកស រ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=45&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: កម ព ជ ៖ ដ ម ន ជម ល ទ ដ ឋ ភ ព ន ស ថ ន ភ ព ដ ធ ល.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-12.. ដ ច ដ ល អ នក រ យ ក រ ណ ព ស ស របស អង គ ក រ សហ ប រ ជ ជ ត ស ត ព ស ថ ន ភ ព ស ទ ធ មន ស ស ន កម ព ជ (អ នក រ យ ក រ ណ ព ស ស អ.. ប) ប ន ធ វ ក រ កត សម គ ល ន ច ព ម ខ ក រ ម ប រ ក ស ស ទ ធ មន ស ស របស អ.. ក ល ព ខ ស ហ គ ថ.. >។ ១ ជម ល ដ ធ ល ធ ងន ធ ងរ ម យ ដ ល ពល រដ ឋ កម ព ជ ទ ទ ង ប រ ទ ស ប ន ប រ ឈម ហ យ ឫស គល ម យ ដ ល ងអ ច កត សម ល ល ប ន ន គ ក រ ល ប ប ប ត ច ល ន វ ភ ព ជ ម ច ស កម ម ស ទ ធ ឯក ជន ន ព ល ដ ល ខ ម រ ក រ ហម ប ន ឡ ង ក ន អ ណ ច ន ឆ ន ១៩៧៥។.. គម រ ងកម មវ ធ ក ណ ទម រង ដ ធ ល.. ន យ ប យ ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ ៖ បង ក ត ត ណ ង ស រ ត ក រ ប ឆ ន ត ជ រ ស ត ង ត ណ ង រ ស រ ត ឆ ន ២០១៣.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-05.. បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត ជ រ ស ត ង ត ណ ង រ ស រ ត ("ក រ ប ឆ ន ត ត ណ ង រ ស រ ត ") ដ ល ប រ ព រ ត ត ទ ន ថ ង ទ ២៨ ខ កក កដ ឆ ន ២០១៣ ឯក ស រ បន ថ ម ន បង ហ ញ ព ក រ វ ភ គ ទ ទ ន ន ន យ លទ ធ ផល ន ក រ ប ឆ ន ត ព ក ព ន ធ ន ង ត ណ ង ស រ ត ក ន ង រដ ឋ ស ភ ក ដ ច ជ ស រ ត ដ ល ម ន ម ខ ត ណ ង ជ រ ស រ ស ដ យ ត ង ត ង ផង ដ រ ។.. គម រ ងល កស ទ យសម សភ ពស រ ត ន ក ន ងវ ស យនយ ប យន កម ព ជ.. រប យ ក រ ណ ប រ ច ឆ ម ស ល ក ទ ៦ ៖ ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-12-04.. រប យ ក រ ណ ស ត ព "ស ទ ធ ទទ ល ប ន ក រ ជ ន ជម រ ដ យ យ ត ត ធម ន កម ព ជ " ជ លទ ធ ផល ន ក រ អន វត ត ន គម រ ង សង ត ត ក រ ណ សវ ន ក រ ដ យ មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ ("ម.. ក")។ ចក ខ វ ស យ របស ម.. ក គ កម ព ជ ជ ព រ វ ជ ណ ចក រ ម យ គ ម ន អ ព ហ ង ស ដ ល ក ន ង ន ប រ ជ ពល រដ ឋ ទទ ល  ...   ទទ ល ប ន ន ង ក រ ផ សព វផ ស យ ព ត ម ន ន ង គ ន ត សព វ ប ប យ ង ន ង ក រ ច ល រ ម ក ន ង ក ច ច ព ភ ក ស ន ពលរដ ឋ ន ង ម ន អ ច ច ល រ ម ដ យ ព ញ ល ញ ក ន ង ជ វភ ព នយ ប យ ជ ត របស ខ ល ន ប ន ន ឡ យ។ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ក ប ន ធ ន ដល ស ទ ធ ដទ ទ ត ផង ដ រ ដ ល ក ន ង ន ប ន អន ញ ញ ត ឲ យ ពលរដ ឋ អ ច ស ដ ង ន វ ក រ ម ន ព ញ ច ត ត របស ខ ល ន ន ព ល ដ ល ស ទ ធ ដទ ទ ត ន ត រ វ ប ន រ ល ភ ប ព ន ។.. គម រ ងស រ ភ ពបញ ច ញមត ន កម ព ជ.. ន ត វ ធ ម ន ក រជ ន ជម រ ន ង ក រជ ន ជម រ ស វភ មគ គ ទ សក ស ត ព វ ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ ន ត ល ក រ កម ព ជ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-08-26.. ក រ ចងក រង ជ ក រម ន ច ប ប ន ង ន ត វ ធ ព រហ មទណ ឌ គ ទ បត ធ វ ឡ ង ថ ម ៗ ន ន ក ន ង ប រវត ត ស ស ត រ របស ប រទ ស កម ព ជ ។ រដ ឋធម មន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ឆ ន ១៩៩៣ (" រដ ឋធម មន ញ ញ ") បញ ញត ត អ ព ក រទទ លស គ ល ន ង ក រគ រព ស ទ ធមន ស ស ដ ច ម នច ង ន ក ន ង ល ខ ត បក រណ ស ទ ធ មន ស ស អន តរជ ត ដ ល ព ក ព ន ធ ន ន ។.. រប យក រណ គ លនយ ប យ ក ណ ទម រង ដ ធ ល ៖ របកគ ហ ញ ព ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល ន ង វ ទ ក គ លនយ ប យ.. ច ញ ផ ស យ ន ថ ង ទ 2013-07-26.. ក រ ផ ស ព ច ផ ស យ គ លនយ ប យ ដ ល ច ប ស ល ស របស គណបក ស នយ ប យ ម នព ល ក រប ឆ ន ត គ ច ប ច ដ ម ប ឲ យ ប រជ ពលរដ ឋ អ ច ប រ ឆន ទ នយ ប យ របស ខ ល ន ប ន យ ង ម ន ប រស ទ ធភ ព ។ ន ក ន ង ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ (" កម ព ជ ") ដ ល ប រជ ពលរដ ឋ ម យច ន នធ ប ន ក ល យជ ជនរងគ រ ដ យ ក របណ ត ញច ញ ដ យ បង ខ ន ង អសន ត ស ខ ន កម មស ទ ធ ដ ធ ល ទ ង ដ យស រត រដ ឋ ន ង ស ថ ប នឯកជន ន គ រ ត ត ម ន ស រ ស ខ ន យ ងខ ល ង ដ ម ប ឲ យ គណបក សនយ ប យ ឆ ល បញ ច ង ន ង ដ ស រ យ វ បត ត ដ ធ ល ក ន ងព ល បច ច ប បន ន ។.. Previous.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. Next..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=reports.php&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=104&id=5&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: CCHR Alert.. ក រច ប ខ ល ន ន ងក រច ទប រក ន ល អ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស គ ល ក វន ព.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2014-01-03.. គម រ ងក រព រស ទ ធមន ស ស.. ម.. ក ន ង រ ប ច ស ក ខ ស ល ប ក សរ ប ម យ ក រ ម ច ណង ជ ង "ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ".. ច ញផ ស យថ ង ទ 2013-12-05.. ក របង ក រ ប ដ ធ ងន ធ ងរ ល ក រជ បប រជ ដ យ សន ត វ ធ បង ក ឲ យម ន មន ស ស ៥ន ក រងរប ស.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2013-10-18.. អ ជ ញ ធរ រ ជធ  ...   ព ររ ប ម នម ន ព រ ទ ធភ ព ន ក ន ង ស ណ រ ង ឃ តកម ម ទ ល អ នកក រ ស ត.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2013-08-28.. ក រស ង ព ត ម ន ហ ម ស ថ ន យវ ទ យ ទ ងអស ម ន ឲ យ ផ សព វផ ស យ កម មវ ធ វ ទ យ បរទ សក ន ងអ ឡ ង យ ទ ធន ក រប ឆ ន ត.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2013-06-29.. សកម មជន ក រព រ ព រ ឈ ព រ ន ក មក ព ខ ត ត ក រច រងក រ គ រ ម សម ល ប ព អ ជ ញ ធរ.. ច ញផ ស យថ ង ទ 2013-04-12.. គ រ មសម ល ប ត មព ក យស ដ..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=cchr_alert.php&id=5&show=alert&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ស ចក ត ប រក សព ត ម នបន ទ ន.. ច ញផ ស យថ ង.. លក ខណ ន ក រគ រ ម.. ស ទ ធ ដ លព ក ព ន.. ស រ ភ ព ខ ង ក រ បញ ច ញ មត ន ង ព ត ម ន, ស រ ភ ព ក ន ង ក រ ជ ប ជ.. ក រពណ ន សង ខ ប.. ក លព ម ស លម ញ ថ ង ទ ០២ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ សកម មជន ក រព រ ស ទ ធ មន ស ស គ ល ក វន ព.. ប រធ ន សម គម ប រជ ធ បត យ យ.. ឯករ ជ យ ន ស ដ ឋក ច ច ក រ ប រព ន ធ (.. IDEA.. ) ន ង ល ក ថ ង ស វ ន មកព សម ព ន ធ សហគមន កស ករ កម ព ជ.. រ មជ ម យ ប ត ករ ច ន ន ប រ ប ន ក ន ង ព រ សង ឃ ច ន ន ៥អង គ ត រ វប ន ច ប ខ ល ន ន ង ច ប ព រ ក យ ដ យ អង គភ ព បញ ជ ក រដ ឋ ន កងពលត ច ទ ព ឆត រយ ង៩១១ ខណ ព ល ធ វ ក រ តវ ន ខ ងក រ រ ងចក រ យ ក ជ ន ន ត ម បណ ត យ ផ ល វជ ត ល ខ៤ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ដ ម ប ទ មទ រ ក រត ឡ ង ប រ ក ឈ ន ល អប បបរម ដល ក ម មក រ រ ងចក រ ក ត ដ រ។ ក រច ប ខ ល ន ប នធ វ ឡ ង ខណ ដ ល កងទ ព ក ព ង ព យ យ ម បង ក រ ប ដ យ ហ ង ស ដ ម ប ប ប ក ក រតវ ដ យ សន ត វ ធ ន ដ យ ធ វ ក រវ យដ ល អ នក តវ ។ ល ក វន ព.. ត រ វប ន រកឃ ញថ ត រ វរប ស ប កក ប ល។ ព រ សង ឃ ទ ង ប រ អង គ ត រ វប ន ដ ល ង ក លព យប ម ញ ប ន ត មន ស ស១០ន ក ផ ស ងទ ត ស ថ តន ក ន ង ក រឃ ខ ល ន ន ឡ យ។..  ...   ស ទ ធ មន ស ស របស ម.. ក ត មរយ ទ រ សព ទ៖ ០១៧ ៥២៨ ០២១ ឬ ត មរយ អ ម ល៖.. chhunly.. chhay@cchrcambodia.. org.. ។.. បណ ណ ធ ក រ៖.. មជ ឈមណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (.. “.. ក”) ដ ល ប ន បង ក តឡ ង ក ន ង ខ វ ច ឆ ក ឆ ន ២០០២ ជ អង គក រ ម នម ន រដ ឋ ភ ប ល ឯករ ជ យ ន ង ម ន ច លបក ស សម ព ន ធ ដ ល ធ វ ក រ ដ ម ប ល កកម ពស ន ង ក រព រ លទ ធ ប រជ ធ បត យ យ ន ង ក រគ រព ស ទ ធ មន ស ស ជ ព ស ស ស ទ ធ ពលរដ ឋ ន ង ស ទ ធ នយ ប យ ន កម ព ជ ។.. ក ជ សម ជ ក ន ដ គ សន ទន អន តរជ ត ដ ម ប ស រ ភ ព បញ ច ញមត (អ យ ហ វ ក) ដ លជ បណ ត ញ ស កល សម រ ប ស រ ភ ព បញ ច ញមត ។.. ក ជ សម ជ ក ន អង គក រ ប រឆ ងន ង ក រធ វ ទ រ ណកម ម.. ព ភពល ក (.. OMCT).. ជ បណ ត ញ ជ យសង គ រ ច ព អ ព ទ រ ណកម ម។.. គ ហទ ព រ អ ព ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ.. www.. sithi.. ជ ជ យល ភ ដ ល ប នទទ ល ព នរង វ ន ម លន ធ ន ក របង ក ត សង គម ព ត ម ន ថ ម ប រច ឆ ន ២០១១ ស ថ តក ន ង ប រភ ទ.. ស ទ ធ ន ង ស រ ភ ព”.. ន ង ជ យល ភ ប នទទ ល ព នរង វ ន ផ ន ក ទ ន ក ទ នង សម រ ប ក រផ ល ស ប ត រ សង គម ប រច ឆ ន ២០១៣ ដ ល ផ តល ជ ន ដ យ មជ ឈមណ ឌល ទ ន ក ទ នង ន ង ក រផ ល ស ប ត រ សង គម ន ស កលវ ទ យ ល យ ឃ វ ន ឡ ន ក ន ង រដ ឋ ប រ ស ប ន ប រទ ស អ ស ត រ ល ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=46&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: 2013-12-05.. ស រ ភ ព បញ ច ញ មត.. ន ថ ង ទ ៦ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ របស មជ ឈ មណ ឌល ស ទ ធ មន ស ស កម ព ជ (ម.. ក) ន ង រ ប ច ស ក ខ ស ល ប ក ស រ ប ម យ ក រ ម ប រ ធ ន បទ "ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត "។.. ស ទ ធ ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ត រ វ ប ន ធ ន ដ យ រដ ឋ ធម ម ន ញ ញ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ក ដ ច ជ ច ប ប ជ ត ន ង ច ប ប អន តរ ជ ត ដទ ទ ត ប ន ត ជ ក ស ត ង ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ន ត ម ន ភ ព ដ ន ដ ប ។ ជ ក រ ព ត ដ ល ថ ម ន ប រ ជ ពល រដ ឋ ជ ច រ ន ហ ន បញ ច ញ មត របស ខ ល ន ជ ស ធ រ ណ ប ន ត ស រ ភ ព ក ន ង ក រ បញ ច ញ មត ប ប ន គ អ ច ម ន ន ល ត ប រ ព ន ធ អ ន ធ ណ ត ត ប ណ ណ ។ ជ ក រ ព ត ដ រ ដ ល ថ ក រ ប ឆ ន ត បច ច ប ប ន ន យ ង ប ន ឃ ញ ប រ ជ ពល រដ ឋ ក ល ហ ន ជ ច រ ន ប ន ង ប ឡ ង ក រ តវ ប រ ឆ ង ប ន ត ច ណ ច ន ប ន បង ក ឲ យ ម ន ក រ បង រ ប យ ង ធ ងន ធ ងរ ព ខ ង អ ជ ញ ធរ ហ យ ថ ម ទ ង បណ ត ល.. ឲ យ ជន  ...   ភ ក ស ត ម ល ន ម ន ក រ ច ល រ ម ព ក រ ម គ ល ដ ដ ច ជ អ នក សរ ស រ ប ល ក អ នក ប រ ប រ ស បណ ត ញ ផ សព វ ផ ស យ សង គម អ នក ស រ ព ត ម ន អ នក ក រ ព រ ស ទ ធ មន ស ស ន ង អ នក ត ស មត ផ ន ក ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ដ ល ក រ ម គ ល ដ ន ម យ ៗ ប ន រ ម ច ណ ក ទស សន ន ង បទ ព ស ធន ផ ទ ល ខ ល ន ដ យ ឡ ក ៗ ព គ ន ។ ស ក ខ ស ល ន គ ជ ឱ ក ស សម រ ប ស ធ រ ណ ជន ដ ម ប ធ វ ក រ ព ភ ក ស ល លទ ធ ផល ដ ល ម.. ក ទទ ល ប ន ន ង ស វ ង យល បន ថ ម ព ស ថ ន ភ ព ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ដ ម ប អ ច ច ល រ ម ច ណ ក ក ន ង ក រ ព ភ ក ស ។.. ក ល បរ ច ឆ ទ ៖ ថ ង ទ ៦ ខ ធ ន ឆ ន ២០១៣ (ថ ង ស ក រ ).. ព ល វ ល ៖ ៨.. ៣០ ព រ ក ដល ៤.. ៣០ រស ល.. ទ កន ល ង ៖ សណ ឋ គ រ អ ន ធ ខន ធ ណ ន ថល ផ ទ ល ខ ២៩៦ មហ វ ថ ម ស ទ ង (ផ ល វ ល ខ ២៥៤).. សម រ ប ព ត ម ន បន ថ ម ស ម ទ ន ក ទ នង មន រ ត សម រ ប សម រ ល គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ កញ ញ សន រ ម ណ ត ម រយ ទ រ ស ព ទ ល ខ +៨៥៥ (០) ១៧ ៦៥៥ ៥៩១ ឬ អ ម ល ramanasorn@cchrcambodia..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=45&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: 2013-10-18.. ន ថ ង ទ ១៨ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ ក រ ម យ វជន ច ន ន ម យក រ ម ន ងព រ សង ឃ ប ន ប រម លផ ត គ ន ន វត តភ ន ដ ម ប រ បច ប រ រព ធព ធ ប ប ប រព ណ ដ ម ប ឧទ ទ សក សល ដល ល ក ម ស ខច ន ទ អ យ ២៩ ឆ ន ដ ល ជ ឪព ក ក ន ៤ន ក ដ ល ប ន ប ត បង ជ វ ត ក ន ង អ ឡ ង ក រប ទង គ ច ន ស ព ន ក ប លថ នល ន ក ន ងយប ថ ង ទ ១៥ ខ កញ ញ ឆ ន ២០១៣។ ក រប រម លផ ត ន ព រ ក ម ញ ន ប នច ប ផ ត ម ឡ ង ដ យ សន ត វ ធ ហ យ ក រ យ មក ក ក ល យ ជ ក រ ប រឈម ដ យ ហ ង ស ជ ម យ ក រ ម សន ត ស ខ ដ ល បណ ត ល ឲ យ ម ន មន ស ស ៥ ន ក រងរប សស រ ល រ ម ទ ង អ នក ស រព ត ម ន បរទ ស ម ន ក ផងដ រ។ អ នកទ ង ៤ ន ក ដ ល រង រប ស រ មម ន អ ង ស ធ , ទ ព វន ន , ហ ង ស ណ ង, ន ង ក វ ណ រ ង។ អ នកស រព ត ម ន បរទ ស ម ន ក ន ម ន ទ ន ស គ ល ឈ ម ន ឡ យ។.. អ នក រ បច កម មវ ធ ប រម ល ផ ត ន ព ដ ប ង ម ន ផ នក រ ដ រ ដង ហ ស ដ ទ ក ន ស ល ដ ប ង រ ជធ ន ភ ន ព ញ បន ទ ប ព រ ប ច ព ធ ន វត តភ ន ដ ម ប ដ ក ញត ត អ ព វន វ ឲ យ ម ន ក រស ប អង ក ត ច ព ករណ មរណភ ពរបស ល ក ម ស ខច ន ទ។ ក ន ង ញត ត ន ក ប ន ន អ ព វន វ ឲ យ ស ថ ន យ វ ទ យ ប រក ន ន វ ឯករ ជ យភ ព ដ ល គ ម ន ក រ គ បសង កត ន ង អ ច ធ វ ក រ រ យក រណ ព ព រ ត ត ក រណ ព ត ប រ កដ ជ ក ស ត ង ដ ល ក តម ន ឡ ង ក ន ង សង គម កម ព ជ យ ង ត រ មត រ វ។ អ នក រ បច កម មវ ធ ម ន អ ច ធ វ ត ម ផ នក រ ដ ប ង របស ព កគ ប ន ដ យស រ ត កម ល ង សន ត ស ខ ខណ ឌ ដ នព ញ ប ន រ ខ ន ដល ក រ ម អ នក រ ប ច កម មវ ធ ន វត តភ ន ។ ព កគ ម ន អន ញ ញ ត ឲ យ អ នក ច លរ មកម មវ ធ ន ង ព រ សង ឃ ធ វ ព ធ ប រព ណ ដ ម ប ឧទ ទ ស  ...   គ គល ក ន ស ល រ ជធ ន ភ ន ព ញ បដ ស ធ ម ន ទទ ល យក ល ខ ត ជ ន ដ ណ ង ន ទ ។ ល ខ ត ជ ន ដ ណ ង ត រ វប ន ផ ញ ទ ម តង ទ ត ន ថ ង ទ ១៦ ខ ត ល ឆ ន ២០១៣ ប ន ត ព កគ ទទ ល ប ន ក រ ឆ ល យ តប ជ អវ ជ ជម ន ដ យ ស រ ត ក រ ផ ញ ល ខ ត ម ន ក រ យ ត យ វ។ ប ន ត ក រ បដ ស ធ ល ខ ត ជ ន ដ ណ ង គ ម ន ស រប ច ប ប ទ ដ យ ស រ ថ ក ន ង ច ប ប ប ត កម ម តម រ វ ឲ យ អ នក រ ប ច ជ ន ដ ណ ង ដល អ ជ ញ ធរ រ ជធ ន រយ ព ល ៥ ថ ង ម ន ថ ង រ ប ច ប ត កម ម ហ យ អ ជ ញ ធរ ត រ វ ត យល ស រប ច ព ក រ ប រម ល ផ ត ។ ទ ប ជ ល ខ ត ជ ន ដ ណ ង ល កទ ព រ ត រ វប ន ផ ញ ន ថ ង ទ ១៦ ខ ត ល ប ន ត ស ល រ ជ ធ ន ភ ន ព ញ ត រ វ ប ន គ ផ តល ដ ណ ង ព ក រ រ ប ច ប ត កម មន រ ច ទ ហ យ ន ថ ង ទ ១១ ខ ត ល ទ ប ជ ម ន ក ហ ស ផ ន ក បច ច កទ ស ក ដ យ។ ក រ បដ ស ធ ច ព ល ខ ត ជ ន ដ ណ ង ដ យ ស រប ច ប ប ព ស ណ ក ស ល រ ជធ ន ភ ន ព ញ ប ន ក ល យ ទ ជ ទម ល ប ក ន ង អ ឡ ង រយ ព ល ដ ល ម ន ភ ត ត នត ង ផ ន ក នយ ប យ ន កម ព ជ ។ អជ ញ ធរ រ ជធ ន ភ ន ព ញ ម ន ក តព វក ច ច ក ន ងក រ សម រ ប សម រ ល ដល ក រ រ ប ច ប ត កម ម ទ ង ន ន ង ដ ម ប រក ស ន វ សន ត ភ ព ម ន ម ន ធ វ ក រ រ ត បន ត ង មក ល ស រ ភ ព បញ ច ញមត ន ង ស រ ភ ព ក រ ជ បជ ។.. សម រ ប ព ត ម ន បន ថ ម ស ម ទ ក ទង កញ ញ ឆ យ ឈ នល មន ត រ សម រប សម រ ល គម រ ង អ នកក រព រ ស ទ ធ មន ស ស ត ម ទ រ ស ព ទ ៖ +៨៥៥ (០) ១៧ ៥២៨ ០២១ ឬអ ម ល ៖.. ឬ កញ ញ សន រ មណ មន ត រ សម រប សម រ ល គម រ ង ស រ ភ ព បញ ច ញ មត ន កម ព ជ ត មទ រស ព ទ +៨៥៥ (០) ១៧ ៦៥៥ ៥៩១ ឬអ ម ល ៖.. ramanasorn@cchrcambodia.. ។..

  Original link path: /index_old.php?url=media/media.php&p=alert_detail.php&alid=44&id=5&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=video.php&id=4&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_album.php&id=4&lang=khm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: ប រព ន ធ ព ត ម ន សង គម.. រ បភ ព ក ន ង Flickr.. វ ដ អ.. ស ត ប ក រផ ស យផ ទ ល ត មវ ទ យ.. សម ល ង.. ច ប ប.. ស ចក ត ថ ល ងក រណ ជ ស ឡ ងរបស ម.. ក.. កម មវ ធ វ ទ យ ស ទ ធ មន ស ស.. ក ច ចព ភ ក ស ត ម ល.. វ ភ គប រច សប ត ហ.. យ ទ ធន ក រ.. យ ទ ធន ក រ  ...   ត ធម ២២/១១.. ស ឡ ង.. ស ថ នភ ពស ទ ធ មន ស សន ព លបច ចប បន នន ប រទ សកម ព ជ.. ទ ញ ស ឡ ង ទ ក.. ន ថ ង ទ ១០ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ ល ក អ វ រ ប រធ នមជ ឈមណ ឌលស ទ ធ មន ស សកម ព ជ ធ វ ក រវ ភ គល ប រធ នបទ៖ "ស ថ នភ ពស ទ ធ មន ស សន ព លបច ចប បន នន ប រទ សកម ព ជ "។.. Total : 1..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=529&id=4&lang=khm
  Open archive

 • Title: CCHR | Cambodian Center for Human Rights
  Descriptive info: អ នក ក រ ព រស ទ ធ មន ស ស.. ន ថ ង ទ ០៩ ខ មករ ឆ ន ២០១៤ គម រ ងអ នកក រព រស ទ ធ មន ស ស ប នរ បច កម មវ ធ វ ទ យ ព ភ ក ស ស ត ព "អ នកក រព រស ទ ធ  ...   គ អ នកស រ ផ ន ឈ នរ ត សកម មជនដ ធ ល មកព សហគមន ប ងកក ន ងល ក ឌ ច ព ស ដ ឋ អ នកសម របសម រ លគម រ ងសង ក តក រណ សវន ក រ ន ងគម រ ងអ ជ វកម ម ន ងស ទ ធ មន ស សរបស ម.. ក។..

  Original link path: /index_old.php?url=follow_us/follow_us.php&p=audio_file_lists.php&a_id=528&id=4&lang=khm
  Open archive

 • Archived pages: 507