www.archive-org-2014.com » ORG » C » CEICEM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 18 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: .. C.. ONFERENTIA E.. PISCOPORUM I.. NTERNATIONALIS SS.. YRILLI ET M.. ETODII.. ME UNARODNA BISKUPSKA KONFERENCIJA SV.. IRILA I METODA.. INTERNATIONAL BISHOPS CONFERENCE OF ST.. CYRIL AND METHODIUS.. Navigation Menu.. Homepage.. About.. Dioceses.. Press-Info.. Contact.. UVOD - FOREWORD.. Prvom shematizmu i web stranici na put.. Kristova Crkva je nastavak njegovog djela i poslanja u svijetu.. Tu Crkvu u Vjerovanju priznajemo jednom, svetom i apostolskom.. Naš Spasitelj poslije svoga uskrsnu a predao je Petru da je pase (Iv 21,17) i povjerio njemu i ostalim apostolima da je šire i njom upravljaju (Mt 28,18).. Postavio ju je zauvijek kao.. stup i tvr avu istine (Tim 3,15).. Ova Crkva, ustanovljena i ure ena na ovom svijetu kao društvo, nalazi se u Katoličkoj Crkvi (LG 8).. Biskupi, kao nasljednici apostola i članovi biskupskoga kolegija su me usobno povezani i tako pokazuju da im je na srcu briga za sve Crkve.. Po Božjoj uredbi i zahtjevu apostolske službe, svaki pojedini biskup je suodgovoran zajedno s ostalim biskupima za Crkvu (CD 6).. Biskupska konferencija, kao trajna ustanova, skupština je biskupa nekog naroda ili odre enog područja, koji zajednički obavljaju neke pastoralne zada e za vjernike svojeg područja da bi što više unapre ivali dobro koje Crkva pruža ljudima, osobito oblicima i načinima apostolata prikladno prilago enima okolnostima vremena i mjesta, prema pravnoj odredbi (CIC 447).. Nasa Me unarodna biskupska konferencija sv.. irila i Metoda sa sjedištem u Beogradu (njen prvi Statut bio je potvr en 15.. 11.. 1997.. ) obuhva a više partikularnih Crkava raznih naroda.. Ona ima time svoju posebnu zada u objedinjavanja i oboga ivanja u različitosti.. Od biskupa ove okolnosti zahtijevaju trajnu budnost, pastoralnu razboritost i neograničenu brigu za vjernike koji su im povjereni.. Ta činjenica različitosti u jedinstvu našu Crkvu čini znakom i u ovom vremenu i na ovim prostorima.. Znak, koji je prepoznatljiv i dovoljno crkven da se u radu očituje vjerno izvršavanje volje Božje.. Ovaj postulat naše savjesti ponukao je sve biskupe nase Me unarodne biskupske konferencije sv.. irila i Metoda da se izda zajednički shematizam i otvori web stranica kao vodič i informator.. Na ovaj način želimo olakšati komunikaciju udaljenih prostora i mnogih izazova na koje treba odgovoriti pastirskom brigom.. Ovo skromno izdanje želi biti u službi gradnje mostova me u nama katolicima ovih područja, a i otvorena vrata prema drugima koji se interesiraju o nama i za nas.. I ovo djelo smatramo prikladnim sredstvom i ustanovom koja omogu uje zajedničku i složnu brigu za dobro svih vjernika (CD 21.. ).. U želji da pastoralna služba unaprijedi i naše zajedništvo sa sve enicima i svim Bogu posve enim osobama i narodom Božjim, neka blagoslov velikih apostola i zastitnika svete bra e irila i Metoda prate i ovo naše nastojanje.. U Beogradu o Uskrsu 2008.. Msgr.. Stanislav Hočevar,.. beogradski nadbiskup i metropolit,.. predsjednik Me unarodne biskupske konferencije Sv.. irila i Metoda.. Foreword to our first Yearbook and website.. Christ.. '.. s Church is the continuance of His deed and His mission in the world.. This is the one Church of Christ which in the Creed is professed as one, holy, catholic and apostolic, which our Saviour, after His Resurrection, commissioned Peter to shepherd, and him and the other apostles to extend and direct with authority, which He erected for all ages as the pillar and mainstay of the truth.. This Church constituted and organized in the world as  ...   far away territories and challenges which awaiting pastoral answers.. This humble edition wishes to be in function of building bridges between us Catholics of this region, and an open door toward others who are interested about and for us.. We take this work as an adequate instrument and establishment to make possible the joint and solidary care for the benefit of all the faithful (CD 21).. Through our pastoral service we wish to improve the collectiveness with the priests, the persons of the Consecrated Life and the people of God.. May the blessing of the great apostles and protectors, saint brothers Cyril and Methodius overlook our endeavor.. In Belgrade, Easter 2008.. Archbishop of Belgrade,.. President of the International bishops' Conference of St.. Cyril and Methodius.. Primus Schematismus et situs electronici.. Ecclesia Christi est continuatio operis eius et missionis in hoc mundo.. Ecclesiam in confessionis symbolo unam, sanctam et apostolicam confitemur.. Redemptor noster post resurrectionem suam tradidit Petro et eius successoribus mandatum, missionem et iussum pascendi oves suas (Io 21, 17), sed et aliis apostolis potestatem gubernandi Ecclesiam (Mt 28, 18).. Statuit Ecclesiam suam columnam et firmamentum et arcem veritatis (Tim 3,15).. Haec Ecclesia, aedificata et constructa a Christo in mundo isto, in Ecclesia Catholica invenitur et plene recognoscitur (LG 8.. Episcopi tamquam successores apostolorum et membra collegii episcoporum inter se connectuntur, hoc modo demonstrantes sibi interesse omnium ecclesiarum.. Secundum Dei mandatum et missionem apostolici muneris, omnis episcopus simul cum aliliis particeps est oneris et curae pro tota Ecclesia (CD 6.. Conferentia Episcoporum tamquam institutum, collegium est episcoporum alicuius populi aut regionis cui muneris est aliquas pastoralis curae questiones communes et officia ad totam regionem spectantia resovere ad promovendum bonum speciale quod Ecclesia porrigit, specialiter in modis et formis apostolatus quae secundum mandata et instructiones (CIC 447) maxime conveniunt temporibusm, locis et circumstantiis.. Nostra Conferentia Episcoporum Internationalis SS.. Cyrilli et Methodii sedem in civitate Belogradensi tenet.. Eius statuta prime sunt adprobata Idibus novembris A.. D.. Conferentia Episcoporum ista multas dioecesis, id est ecclesias locales comprehendit ex diversis nationibus, quod maximi est momenti quia in pluralitate inveniet unitatem et in unitate diversitatem.. Ergo ab episcopis requiritur assidua vigilantia, petitur discretio pastoralis desideraturque inlimitata diligentia et zelus pro fidelium eorum curae concreditorum.. Diversitas in unitate signum est visibile nostrae ecclesiae localis in tempore isto et in loco isto.. Signum recognoscibile, visibile et satis ecclesiasticum, ut in opere executionem voluntatis Dei fideliter resplendere faciat.. Ex hoc ortum est votum in animis omnium episcoporum nostrae Conferentiae Internationalis SS.. Cyrilli et Methodii ut communis ab eis schematismus publicaretur edereturque tamquam vademecum et informationis charta.. Hoc modo levamen porrigere conamur comunicationi inter locos et regiones inter se distantes ad obeunda officia curae pastoralis.. Modesta ista editio pontem facere vult ante omnia inter nos catholicos, qui in istis regionibus vitam agimus, sed et alios quibus nos cognoscere vel nobiscum conversari interest.. Hoc opus a nobis utile et aptum instrumentum ad communem et concordem officii pastoralis curam subeundam in bonum omnium fidelium esse videtur (CD 21.. In voto promovendi curam pastoralem est nostra communio cum sacerdotibus et omnibus Deo sacratis personis, necnon cum populo Dei, benedictio et protectio SS.. Cyrilli et Methodii concomitent et hoc nostrum conanem et inceptum.. In oppido Belogradensi, in solemnitate Paschae A.. 2008.. archiepiscopus et methropolita belogradensis,.. praeses Conferentiae Epporum SS.. Cyrilli et Methodii.. Copyright.. 2010 |.. International Bishops Conference of St.. |.. Sitemap..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: CONFERENTIA EPISCOPORUM INTERNATIONALIS SS.. CYRILLI ET METODII.. MEĐUNARODNA BISKUPSKA KONFERENCIJA SV.. IRILA I METODIJA.. CYRILLI ET METHODII.. INTERNATIONAL BISHOPS.. CONFERENCE OF ST.. Praeses - Predsjednik - President:.. Zef Gashi.. , archiepiscopus antivarensis.. Vicepraeses - Potpredsjednik.. -.. Vice President:.. Stanislav Hočevar.. , episcopus belogradensis.. SECRETARIATUS.. TAJNIŠTVO.. SECRETARIAT.. Ladislav Német SVD.. , secretarius generalis, generalni tajnik, general secretary.. Svetozara Markovi a 20, 11000 Beograd.. Tel: +381 (0)23/ 534 722; fax: +381 (0)23/ 528 625; e-mail:.. nemetl@yahoo.. com.. CONSILIUM PERMANENTE.. STALNO VIJE E.. PERMANENT COUNCIL.. , archiepiscopus belogradensis.. dr.. Djura Džudžar.. , Exarca Apostolicus.. Ladislav Német.. , episcopus zrenianensis.. CONSILII ET COMMISSIONES.. VIJE A I KOMISIJE.. COUNCILS AND COMMISSIONS.. CONSILIUM PRO DOCTRINA FIDEI - VIJE E ZA NAUK VJERE.. - COUNCIL FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH:.. Praeses - Pročelnik - President:.. ura Džudžar.. CONSILIUM LITURGICUM - VIJE E ZA LITURGIJU.. -.. LITURGICAL COUNCIL:.. János Pénzes.. CONSILIUM CATECHETICUM - VIJE E ZA KATEHIZACIJU.. COUNCIL FOR CATECHESIS:.. CONSILIUM PRO CLERICIS, SEMINARIO ET INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE.. VIJE E ZA KLER, SJEMENIŠTE I ZA USTANOVE POSVE ENOG ŽIVOTA.. COUNCIL FOR THE CLERGY, SEMINARIES AND FOR INSTITUTIONS OF THE CONSECRATED LIFE:.. Praeses.. Pročelnik - President:.. J.. á.. nos Pénzes.. CONSILIUM PRO LAICIS ET IUVENIBUS - VIJE E ZA LAIKE I MLADE.. COUNCIL FOR  ...   CHURCH ART:.. Presidens.. Ilija janji.. CONSILIUM PRO CARITATE ET DOCTRINA SOCIALE - VIJE E ZA CARITAS I SOCIJALNA PITANJA.. COUNCIL FOR CARITAS AND SOCIAL ISSUES:.. CONSILIUM DE COMMUNICATIONIBUS - VIJE E ZA MEDIJE.. MEDIA COUNCIL:.. CONSILIUM PRO PASTORALI VALETUDINIS CURA - VIJE E ZA ZDRAVLJE.. COUNCIL FOR HEALTH:.. Dj.. CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES - VIJE E ZA ME URELIGIJSKI DIJALOG.. COUNCIL FOR THE INTER RELIGIOUS DIALOGUE:.. COMMISSIO.. IUSTITIA ET PAX.. - KOMISIJA IUSTITIA ET PAX.. COMMISSION IUSTITIA ET PAX :.. COMMISSIO PRO DIALOGO CUM ECCLESIA ORTHODOXA SERBA - KOMISIJA ZA DIJALOG SA SRPSKOM PRAVOSLAVNOM CRKVOM.. COMMISSION FOR THE DIALOGUE WITH THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH:.. Stanislav Hočevar, Msgr.. János Pénzes, Msgr.. COMMISSIO PRO DIALOGO CUM ISLAMISMO - KOMISIJA ZA DIJALOG S.. ISLAMOM.. COMMISSION FOR THE DIALOGUE WITH ISLAM:.. Zef Gashi, Msgr.. Kiro Stojanov, Msgr.. Dode Gjergji.. INSTITUTIONES AD AEDUCANDUM IUVENIS.. ODGOJNE USTANOVE.. EDUCATIONAL INSTITUTIONS.. INSTITUTUM THEOLOGICO-CATECHETICUM - TEOLO.. Š.. KO-KATEHETSKI INSTITUT.. THEOLOGICAL-CATECHETICAL INSTITUTE.. Trg Svete Terezije 3, 24000 Subotica, Srbija.. Tel: +381(0)24/ 553 610; fax: +381(0)24/ 552 497; e-mail:.. subisk@tippnet.. rs.. GYMNASIUM DIOECESANUM CLASSICUM ET SEMINARIUM MINUS.. PAULINUM.. - BISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA I MALO SJEMENI.. TE.. DIOCESAN CLASSICAL GYMNASIUM AND SEMINARY.. Trg Svete Terezije 2, 24000 Subotica, Srbija.. Tel/fax: +381(0)24/ 555 340; e-mail:.. paulinum@tippnet.. Copyright 2012 |..

  Original link path: /aboutus.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: map.. NUNTIATURA APOSTOLICA -.. APOSTOLSKA NUNCIJATURA.. APOSTOLIC NUNcIATURe.. ARCHIDIOECESIS belogradensis.. beogradska NADBISKUPIJA.. ARCHDIOCESE OF Belgrade.. ARCHIDIOECESIS ANTIBARENSIS.. BARSKA NADBISKUPIJA.. ARCHDIOCESE OF BAR.. DIOECESIS SUBOTICANA.. - SUBOTIČKA BISKUPIJA.. DIOCESE OF SUBOTICA.. DIOECESIS ZRENIANENSIS.. - Z.. RENJANINSKA BISKUPIJA.. DIOCESE OF ZRENJANIN.. DIOECESIS CATHARENSIS.. - KOTORSKA BISKUPIJA.. DIOCESE OF KOTOR (CATTARO).. DIOECESIS SIRMIENSIS.. - SRIJEMSKA BISKUPIJA.. DIOCESE OF  ...   ADMINISTRATURA APOSTOLIKE E PRIZRENIT.. - APOSTOLIC ADMINISTRATION OF PRIZREN.. EXARC.. HIA.. APOSTOLICA PRO FIDELIBUS RITUS BYZANTINI IN MACEDONIA.. a.. APOSTOLIC EXARCHATE.. FOR CATHOLIC BYZANTINE RITE.. OF MACEDONIA.. APOSTOLICA PRO FIDELIBUS RITUS BYZANTINI IN.. SERBIAE ET MONTIS NIGRI.. APOSTOLSKI EGZARHAT ZA GRKOKATOLIKE U SRBIJI I CRNOJ GORI.. APOSTOLIC EXARCHATE OF SERBIA AND MONTENEGRO (BYZANTINE).. 2012 |..

  Original link path: /dioceses.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: ĆIRILA I METODIJA.. INTERNATIONAL BISHOPS' CONFERENCE OF ST.. PRIOPĆENJA ZA JAVNOST - PRESS RELEASES.. 23-04-2008.. Imenovanje zrenjaninskog biskupa.. 10-04-2008.. XX.. plenarno zasjedanje MBK sv.. Ćirila i Metodija - Beograd.. 29-09-2007.. XIX.. Ćirila i Metodija - Novi Sad.. 15-03-2007.. XVIII.. Ćirila i Metodija -.. Subotica.. International Bishops' Conference of St..

  Original link path: /press-info.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL BISHOPS.. , General Secretary.. Svetozara Markovi a 20, 11000 Beograd, Serbia.. Tel: +381(0)23/ 534 722, fax: +381 (0)23/ 528 625; e-mail:.. Web design: Csaba Kovacs.. Copyright Š 2012 |..

  Original link path: /contact.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: Contact.. Web Design: Fr.. Leopold Rochmes OFM Csaba Kovacs | Mosaics:.. Fr.. Marko Rupnik SJ..

  Original link path: /sitemap.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: NUNTIATURA APOSTOLICA.. APOSTOLIC NUNCIATURE.. ,.. NUNTIATURA APOSTOLICA IN SERBIA.. APOSTOLSKA NUNCIJATURA U SRBIJI.. APOSTOLIC NUNCIATURE TO SERBIA.. Diplomatski odnosi - Diplomatic Relations since:.. 1919.. Domicilium.. Adresa - Address:.. Apostolska Nuncijatura.. ,.. Svetog Save 24.. 11000 Beograd.. Serbia.. Tel.. : +381 (0)11/3085 356.. ;.. Fax.. : +381 (0)11/3085 216.. E-mail:.. nunbel@an.. org.. rs.. Nuntius Apostolicus.. Apostolski Nuncij.. Apostolic Nuncio:.. Orlando Antonini,.. Titular Archbishop of Formiae.. Natus - Datum ro enja - Date of Birth:.. 15.. 10.. 1944.. Consecratus - Datum posve  ...   GORI.. APOSTOLIC NUNCIO TO MONTENEGRO.. Diplomatic Relations since:.. 25.. 01.. 2007.. Alessandro D'Errico,.. Titular Archbishop of Hyccarum.. 18.. 11.. 1950.. 06.. NUNTIATUS APOSTOLICUS IN FYR MACEDONIA.. APOSTOLSKI NUNCIJ U MAKEDONIJI.. APOSTOLIC NUNCIO TO FYR OF MACEDONIA.. 21.. 12.. 1994.. Janusz Bolonek,.. Titular Archbishop of Madaurus.. 1938.. 20.. 1989.. DELEGATUS APOSTOLICUS PRO KOSOVO.. APOSTOLSKI DELEGAT ZA KOSOVO.. APOSTOLIC DELEGATE FOR KOSOVO.. 10.. 02.. 2011.. Apostolic Delegate:.. Juliusz Janusz,.. Titular Archbishop of Caprulae.. 17.. 03.. 08.. 05.. 1995.. Copyright 2008 |.. Communication Office..

  Original link path: /nun.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: ARCHIDIOECESIS BELOGRADENSIS.. BEOGRADSKA NADBISKUPIJA.. ARCHDIOCESE OF BELGRADE.. LOCATION - MAP.. Datum fundationis - Datum osnutka - Foundation:.. 29.. 1924.. Patronus Dioecesis - Za.. š.. titnici biskupije - Patron Saints:.. SS.. Cyrillus et Methodius - S.. Joannes Capistranus - Sveti.. Ć.. iril i Metod - Sveti Ivan Kapistran - Saint Cyril and Methodius - Saint John of Capistrano.. Ecclesia Cathedralis - Katedrala - Cathedral:.. BMV in Coelum Assumptae - Uznesenja Blažene Djevice Marije - Assumption of the Blessed Virgin Mary.. Domicilium.. - Adresa - Address:.. Nadbiskupski Ordinarijat Beograd, Svetozara Markovi.. ć.. a 20, 11000 Beograd, Serbia, Tel.. : +381 (0)11/ 303 22 46, Fax.. : +381 (0)11/ 303 22 48, E-mail:.. nadbiskupija@kc..  ...   Birth:.. 12.. 1945.. Consecratus - Datum posvećenja - Consecration:.. 24.. 2000.. Epigramma - Geslo - Motto:.. SERVITE DOMINO IN LAETITIA.. Data summaria - Zbirni podaci - General data:.. Superficies.. - Površina - Area:.. 49 950 km 2.. Numerus incolarum - Broj stanovnika - Inhabitants:.. 5 527 810.. Numerus catholicorum - Katolici - Catholics:.. 30 000.. Numerus decanatus - Dekanati - Deaneries:.. 2.. Numerus Paroeciarum - Župe - Parishes:.. 16.. Sacerdotes dioecesani.. Dijecezanski svećenici - Diocesan Priests:.. 13.. Sacerdotes religiosi.. - Svećenici redovnici - Religious Priests:.. Numerus ecclesiarum - Crkve - Churches:.. Praedicatur.. - Propovijeda se - Preaching:.. lingua.. croatica.. (.. serbica.. ), anglica - hrvatski (i srpski), engleski - Croatian (Serbian), English..

  Original link path: /beg1.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: archiDIOECESIS.. antivarensis.. BARSKA NAD.. BISKUPIJA.. - ARQIPESHKVIA E TIVARIT.. Datum fundationis - Datum osnutka.. Foundation:.. 1034.. Patronus Dioecesis - Zaštitnik biskupije - Patron Saint:.. Immaculata Conc.. BMV - Bezgrešno zače e BDM -.. Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary.. Ecclesia Cathedralis.. Katedrala.. Cathedral:.. Immaculatae Conc.. BMV - Bezgrešnog zače a BDM -.. Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary.. Adresa.. Address:.. Nadbiskupski Ordinarijat  ...   (0)30/ 344 236, Fax.. : +382 (0)30/ 344 233.. Archiepiscopus.. Nadbiskup - Archbishop:.. Zef Gashi S.. 04.. 19.. 1998.. Superficies - Površina - Area:.. 13 138 km 2.. 521 000.. 12 165.. 3.. Numerus paroeciarum - Župe - Parishes:.. Dijecezanski sve enici.. Diocesan Priests:.. 9.. - Sve enici redovnici.. Religious Priests:.. 8.. 39.. lingua:.. albanica, croatica.. serbica.. ).. albanski, hrvatski (i srpski).. Albanian, Croatian (Serbian)..

  Original link path: /bar.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: SUBOTIČKA BISKUPIJA - SZABADKAI EGYH.. ÁZMEGYE.. DIOCESE OF.. SUBOTICA.. LOCATION - MAP.. Datum fundationis - Datum osnutka - Alap.. í.. tva.. Foundation:.. 1968.. Patronus Dioecesis - Zaštitnik biskupije - Véd szentje - Patron Saint:.. S.. Paulus Apostolus - S.. Cor BMV.. ;.. Sveti Pavao Apostol - Prečisto Srce Marijino.. Szent Pál apostol - Sz z Mária Szepl telen Szíve.. Saint Paul the Apostle - Immaculate Heart of Mary.. Ecclesia Cathedralis - Katedrala - Székesegyház - Cathedral:.. Teresiae Abulanae - Svete Terezije Avilske - Avilai szent Teréz - St.. Teresa of Avila.. Domicilium - Adresa - Cím - Address:.. Biskupski ordinarijat Subotica, Trg svete Terezije 3, 24000 Subotica, Serbia, Tel.. : +381 (0)24/ 553 610, Fax.. : +381(0)24/ 552 497, E-mail:.. suboticka-biskupija.. info.. Episcopus - Biskup -.. Püspök.. Bishop:..  ...   adatok - General data:.. Superficies - Površina - Felület - Area:.. 8712 km 2.. Numerus incolarum - Broj stanovnika - Összlakosság - Inhabitants:.. 1 079 889.. Numerus catholicorum - Katolici - Katolikusok - Catholics:.. 302 220.. Numerus decanatus - Dekanati - Esperességek - Deaneries:.. Numerus Paroeciarum - Župe - Plébániák - Parishes:.. 116.. - Dijecezanski sve enici - Egyházmegyei papok - Diocesan Priests:.. 109.. - Sve enici redovnici - Szerzetes papok - Religious Priests:.. Diaconi permanents - Stalni akoni - Állandó diakónusok - Permanent Deacons:.. Numerus ecclesiarum - Crkve - Templomok - Churches:.. 114.. - Propovijeda se - Az igehirdetés nyelve - Preaching:.. hungarica, croatica, slovaca, germanica.. - ma arski, hrvatski, slovački, njemački - magyar, horvát, szlovák, német - Hungarian, Croatian, Slovak, German.. Copyright 2010 |.. International Bishops..

  Original link path: /su1.html
  Open archive

 • Title: www.ceicem.org
  Descriptive info: DIOECESIS.. ZRENIANENSIS.. ZRENJANINSKA.. - NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE.. tva - Foundation:.. 1986.. Patronus Dioecesis - Zaštitnik biskupije.. Véd szentje - Patron Saint:.. Gerardus ep.. martyr - Sveti Gerardo, biskup i mučenik - Szent Gellért, püspök és vértanú - Saint.. Gerard Sagredo, bishop and martyr.. Katedrala.. Székesegyház - Cathedral:.. Joannis Nepomuceni.. Svetog Ivana Nepomuka.. Nepomuki szent János - St.. John Nepomucene.. Adresa - C.. m - Address:.. Biskupski ordinarijat Zrenjanin, Trg Slobode 8, Pf.. 98, 23001 Zrenjanin, Serbia, Tel.. : +381 (0)23/ 534 722, Fax.. : +381 (0)23/ 528 625, E-mail:.. ordinariatus@yahoo.. catholic-zr.. rs.. Dr.. Ladislav Nemet SVD.. 07.. 1956.. 05.. 07.. 2008.. BENEDICITE, OMNIA OPERA DOMINI, DOMINO.. Episcopus em.. ,.. Biskup um.. Nyugalmazott püspök -  ...   summaria - Zbirni podaci.. Összeges adatok - General data:.. Superficies - Površina.. Felület - Area:.. 9387 km 2.. Numerus incolarum - Broj stanovnika.. Összlakosság - Inhabitants:.. 601 676.. Numerus catholicorum - Katolici.. Katolikusok - Catholics:.. 83 000.. Numerus decanatus - Dekanati.. Esperességek - Deaneries:.. 4.. Numerus paroeciarum - Župe.. Plébániák - Parishes:.. 40.. Egyházmegyei papok - Diocesan Priests:.. Szerzetes papok - Religious Priests:.. 5.. Diaconi permanents - Stalni akoni.. Állandó diakónusok - Permanent Deacons:.. 1.. Numerus ecclesiarum - Crkve.. Templomok - Churches:.. 77.. - Propovijeda se.. Az igehirdetés nyelve - Preaching:.. lingua: hungarica, croatica, bugarica, cesica, germanica.. ma arski, hrvatski, bugarski, češki, njemački.. magyar, horvát, bolgár, cseh, német - Hungarian, Croatian, Bulgarian, Czech, German..

  Original link path: /zr1.html
  Open archive

 • Archived pages: 18