www.archive-org-2014.com » ORG » D » DAI-GT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 91 . Archive date: 2014-09.

 • Title: dai-gt.org
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: Вашата гаранция за сигурност в земеделието!.. НАЧАЛО.. ИСТОРИЯ.. СТРУКТУРА.. АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ.. СЕКЦИИ.. ПРОДУКТИ.. Местонахождение.. Field Crops Studies.. Профил за купувача.. Контакт.. СЛУЖЕБНА ПОЩА.. Добруджански земеделски институт е национален научно-изследователски център за селекция и агротехника на полски култури.. Той е най-голямото звено в системата на българската Селскостопанска академия.. Разположен е в Североизточна България, в равнинната част на Южна Добруджа, в землището на с.. Петлешково, находящо се на около 20 километра североизточно от гр.. Добрич и на около 5 километра южно от гр.. Генерал Тошево.. Основни дейности.. създаване на нови  ...   на нови биотехнологични методи в селекцията на полски култури;.. събиране и изследване на генетични растителни ресурси;.. производство на предбазови и базови семена с гарантиран произход и качество.. отглеждане на елитни породи разплодни животни.. За осъществяване на цялостната дейност на института работят общо 300 научни сътрудници, специалисти, лаборанти, агротехници и работници.. ДЕН.. НА ОТВОРЕНИТЕ.. ВРАТИ.. В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ.. 11 юни 2014.. Национална научна конференция.. “ТРАДИЦИОННИ И ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В СЕЛЕКЦИЯТА И АГРОТЕХНИКАТА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ”.. 30 - 31 октомври 2014 г.. В памет на.. Тодор Рачински.. (1929 -1980)..

  Original link path: /bg/index.php?page=home
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: Страница.. 1.. 2.. ИСТОРИЯ на Добруджански земеделски институт.. “Науката е необходима на народа.. Страна, която не я развива,.. неизбежно се превръща в колония.. ”.. Фредерик Жолио-Кюри.. Аграрната наука в Добруджа има дълга и многолика история.. Историческите предпоставки за нейното възникване се крият близо един век назад във времето, когато по силата на Букурещския мирен договор от 1913 и Ньойския мирен договор от 1919 година Южна Добруджа несправедливо влиза в границите на Румъния.. Тя е върната на България едва на 7 септември 1940 година с подписването на Крайовския мирен договор.. С акт от 8 октомври 1940 г.. , въз основа на заповед на Министерството на земеделието и държавните имоти, останалите от румънците полски имоти се предават на агронома Трифон Чутуков, който, заедно с първите основоположници на бъдещата земеделска опитна станция, се настанява в тъй нареченото “долно стопанство”, останало от румънското опитно поле, разположено в района на днешното летище в гр.. Добрич.. “Долното стопанство” разполага само с няколко стари постройки: железарска работилница, свинарник, кокошарник, малка и скромна сграда за живеене.. Наблизо има кладенец за ръчно вадене на вода.. Селището е без електрификация.. По-късно в стопанството е построен обор за 20 глави едър добитък и двуетажна жилищна сграда с 4 апартамента.. Административна сграда на Районен земеделски изследователски институт, гр.. През 1941 г.. Опитното поле е вписано  ...   за установяване на най-подходящите за района наши и чужди сортове и местни популации и селекционно-подобрителна работа с пшеница, слънчоглед, ечемик и царевица.. Залагат се агротехнически опити с цел установяване на най-подходяща агротехника за района на Добруджа.. Започва семепроизводство на пшеница, сорт № 14.. Съгласно нареждане на Министерство на земеделието и държавните имоти от 7 март 1944 г.. , се оборудва.. семеконтролна лаборатория.. за извършване на анализи на проби от сортови семена за тяхната годност като посевен материал.. С постановление на Министерския съвет № 236 от 8 март 1951 г.. : “За развитие на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа”, се създава.. Добруджанският селскостопански научно-изследователски институт.. Добруджански селскостопански научно-изследователски институт.. Сформират се секции по.. Земеделие, Растениевъдство, Агролесомелиорации, Животновъдство, Механизация на селското стопанство.. Водят се проучвания по земеделие, мелиорации, животновъдство, овощарство.. Институтът израства като комплексно научно звено и за кратък период разгръща широка научно-изследователска дейност.. Решават се важни за района задачи по редуването на културите, обработката на почвата, борбата с неприятели, болести и плевели, торенето, създаването, изпитването и внедряването на нови сортове земеделски култури, подобряването на породния състав в животновъдството.. Научните изследвания по животновъдство (птицевъдство, свиневъдство, говедовъдство и овцевъдство) продължават до 1972 г.. Създадена е Североизточната българска тънкорунна порода овце, която е основна за района на Добруджа и през последните години придобива особено значение..

  Original link path: /bg/index.php?page=history&part=one
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: Управленска.. Административно ръководство.. Научно ръководство.. Организационна.. ДИРЕКТОР.. доц.. д-р Иван Киряков.. Заместник ДИРЕКТОР.. д-р Валентина Енчева.. НАУЧЕН СЕКРЕТАР.. д-р Нина Ненова..

  Original link path: /bg/index.php?page=structure&dep=dir§or=admin
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: ОБЯВИ.. Докторантури.. Доцентури.. Професури.. ДВ, брой 71 от 26.. 08.. 2014г.. Добруджански Земеделски Институт – гр.. Генерал Тошево, към Селскостопанска академия – София,.. обявява конкурси за академична длъжност „Професор“ в професионално направление 6.. 2 Растителна защита по научна специалност “Растителна защита.. (.. фитопатология.. ).. ”- двама.. и за академична длъжност „Доцент“ по научна специалност „Общо земеделие“, професионално направление 6.. 1.. Растениевъдство – един, двата.. със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.. Справки и документи.. - Научен секретар на ДЗИ, тел.. 058/603 253, 0892232837.. На вниманието на всички заинтересовани за приема на докторанти 2014/2015 !!!.. На.. 01.. 0.. 8.. 201.. 4.. г в бр.. 63.. на Държавен вестник е публикувана обявата на Селскостопанска академия за прием на докторанти.. ДЗИ обявява следните докторантури:.. 6.. 1”Селекция и семепроизводство на културните растения-2 бр.. редовна и 1 бр.. задочна;.. “Общо земеделие” – 2 бр.. редовна.. 2 “Растителна защита”.. фитопатология, вирусология, хербология и др.. ).. –.. 1бр.. – редовна.. За повече информация – научен секретар ДЗИ.. Изисквания.. към кандидатите:.. Ø.. магистърска степен.. успех от дипломата за „магистър” - над много добър (4.. 50).. Придобитата образователно - квалификационна степен „магистър” трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.. Обявата е публикувана в ДВ бр.. 63/01.. 2014 година.. Срокове за подаване на документи:.. от 01.. 2014 до 01.. 10.. 2014 г.. в отдел „Наука, научно обслужване и  ...   София набира кандидати за докторанти за учебната 201.. -201.. 4 г.. по следните специалности:.. шифър.. 1 “Общо земеделие” –.. редова, 2 бр.. задочна;.. шифър.. 1 “Селекция и семепроизводство на културните растения”– 3бр.. редовна, 1бр.. 2 “Растителна защита.. вкл.. фитопатология, вирусология,хербология и др.. “.. - 1 бр.. редовна.. Срокове за подаване на документи:.. Oт 30.. 07.. 2013 до 30.. 09.. » заявление по образец;.. » автобиография;.. » нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър).. Такса за кандидатстване:.. 30 лв.. 60 от 07.. 2012 г.. Тошево, към Селскостопанска академия – София набира кандидати за докторанти за учебната 2012-2013 г.. 1 Общо земеделие – един докторант редовна форма на обучение;.. 1 Селекция и семепроизводство на културните растения– един докторант редовна форма на обучение;.. Изисквания към кандидатите:.. » магистърска степен;.. » успех от дипломата за "магистър" - не по-малък от "много добър" (4.. 50).. Придобитата образователно - квалификационна степен "магистър" трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.. Oт 07.. 2012 до 07.. 10.. 96 от 06.. 12.. 2011 г.. Тошево, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси за:.. професори по:.. 04.. 01.. 05 селекция и семепроизводство на културните растения – двама;.. 10 растителна защита – един;.. 04 агрохимия – един;.. доценти по:.. 02.. 18.. 00 механизация и електрификация на растениевъдството – един,.. всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”..

  Original link path: /bg/index.php?page=ar&ar=anons
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ.. БОБОВИ.. СЛЪНЧОГЛЕД.. Име на сорт.. Група.. Тип на класа.. Вегетационен период.. Обикновена ПШЕНИЦА.. АГЛИКА.. А.. Безосилест, с къси осилчета на връхните 2-3 реда класчета.. Средно ранозрял.. Подходящ за отглеждане след всички предшественици и различни почвени типове.. ГАЛАТЕЯ.. Б.. Осилест, устойчив на оронване.. Ранозрял.. Без специални изисквания към прилаганата технология на отглеждане.. ДРАГАНА.. Осилест, отлично озърнен.. Висока адаптивност.. ЕНОЛА.. Oсилест, устойчив на оронване.. Ранен, с дълъг период на наливане на зърното.. Подходящ за интензивно отглеждане, без специални изисквания.. ЗЛАТИЦА.. В.. Безосилест, устойчив на оронване.. ИВЕТА.. Устойчив към различни видове стрес.. КАРАТ.. Безосилест.. КАРИНА.. Безосилест, с висока плътност.. Ранен сорт.. Широка екологична пластичност.. КРИСТАЛ.. Висока  ...   условия.. МЕРИЛИН.. Комбинация от висока продуктивност и студоустойчивост.. МИЛЕНА.. Успешна комбинация от качество и високо ниво на студоустойчивост.. СЛАВЕЯ.. Твърда ПШЕНИЦА.. САТУРН 1.. Подходящ за отглеждане на цялата територия на страната.. СЕВЕРИНА.. Бял, осилест.. Изключително надежден при неблагоприятни зимни условия.. ТРИТИКАЛЕ.. АКОРД.. Осилест, с висока плътност.. Ранен.. В комбинация с пшенично брашно се получава дълготраен хляб с приятен вкус и аромат.. АТИЛА.. Не е взискателен към нивата на азотно торене.. КОЛОРИТ.. Подходящ за производство на диетичен хляб.. РЕСПЕКТ.. Осилест.. Средно късен.. Комбинация от висока продуктивност и устойчивост на стрес.. Пивоварен ЕЧЕМИК.. КАСКАДЬОР 3.. Двуреден, плътен, устойчив на пречупване.. Отлични пивоварни качества, зимно-пролетен тип на развитие..

  Original link path: /bg/index.php?page=produce&crop=all
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Original link path: /bg/index.php?page=location
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: “FIELD CROPS STUDIES”.. (“Изследвания върху полските култури”).. От 2004 година Добруджански земеделски институт издава списание “Field Crops Studies”.. То е продължение на поредицата научни издания от периода 1956-1963 г.. – «Сборник научни трудове на ДССНИИ «Вълко Червенков» (1956-1957); “Научни трудове на ДССНИИ” (1958-1960); “Известия на ДССНИИ - Толбухин” (1961-1962) и “Известия на Института по пшеницата и слънчогледа край гр.. Толбухин” (1963).. До момента са излезли от печат 7 тома на списанието, в които са публикувани научни доклади и материали от конференции и работни срещи, организирани и проведени в различни научни институти от системата на Селскостопанска академия.. Публикуват се научни трудове от областта на генетиката, селекцията и агротехниката на полските култури, поместват се материали, свързани с растителните генетични ресурси, растителната защита и биологичното земеделие.. Помества се  ...   за съвременната аграрна наука”.. “Съвременни акценти на изследванията в трайни полски опити”.. “Селекция на полски култури”.. “Селекция и агротехника на ечемика”.. “Постижения и проблеми при полските култури”.. “Съвременни тенденции и основни приоритети в селекцията и агротехниката на полски култури”.. Статиите се публикуват на български и английски език с тенденция в бъдещите броеве да се допускат материали само на английски език.. Условията за публикуване в списанието могат да се открият на интернет-страницата.. http://fsc.. dai-gt.. org/.. Редакционната колегия на списанието отправя покана към всички автори, желаещи да публикуват в него, да предоставят свои оригинални материали по електронен път на e-mail-адрес:.. fcs@dai-gt.. org.. За контакти:.. Доц.. д-р Николай Ценов – Главен редактор.. Добруджански земеделски институт.. Гр.. Генерал Тошево 9500.. Тел.. : +359 58 603125; Факс: +359 58 603183..

  Original link path: /bg/index.php?page=fcs
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.. ПУБЛИЧНА ПОКАНА.. № 9030850 в РОП.. Предмет на поръчката:.. Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за животновъдството в Добруджански земеделски институт” с обща максимално допустима прогнозна стойност до 35 000.. 00 лв.. без ДДС.. Срок за публичен достъп: от 2014-06-20 до 2014-07-01.. Публична покана.. Документация.. Приложения.. Съобщения от възложителя:.. № 9027532 в РОП.. Избор на изпълнител на транспортни услуги за превоз на персонала на Добруджански земеделски институт до работното място.. Срок за публичен достъп: от 2014-03-28 до 2014-04-09.. № 9026253 в РОП.. Доставка на хибридни семена от слънчоглед.. Срок за публичен достъп: от 2014-02-26 до 2014-03-08.. № 9026045 в РОП.. Доставка на смазочни масла, препарати и греси.. Срок за публичен достъп: от 2014-02-20 до 2014-03-03.. № 9025967 в РОП.. Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество и транспортни средства на Добруджански земеделски институт – гр.. Генерал Тошево.. Срок за публичен достъп: от 2014-02-19 до 2014-03-01.. ОБЯВЛЕНИЕ.. № 585757 в РОП.. Доставка на торове и препарати за растителна защита.. Срок за публичен достъп: от 2014-02-14 до 2014-03-16.. РЕШЕНИЕ (за откриване на процедура).. Обявление.. № 555670 в РОП.. Изграждане и гаранционна поддръжка на охранителна система с видеонаблюдение и предоставяне на услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти на Добруджански земеделски институт  ...   изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства и персонал на Добруджански земеделски институт – гр.. Срок за публичен достъп: от 2013-02-28 до 2013-03-10.. № 9012584 в РОП.. Срок за публичен достъп: от 2013-02-26 до 2013-03-08.. № 9006362 в РОП.. Доставка на реактиви за лабораторни изследвания и практическо обучение по изпълнение на проект на тема: “Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, специфични за региона на Добруджа” – ISYS, MIS-ETC code 792, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.. Срок за публичен достъп: от 2012-09-17 до 2012-09-29.. № 9002109 в РОП.. Доставка на лабораторно оборудване и материали по изпълнение на проект на тема: “Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, специфични за региона на Добруджа” – ISYS, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.. Срок за публичен достъп: от 2012-05-23 до 2012-06-04.. № 9001473 в РОП.. Избор на изпълнител на пакетни туристически услуги за 40 лица по организиране на посещение в Изследователския институт по растителна защита в Букурещ (Румъния) с цел обучение и запознаване на членовете на “АgRiMaNet” с дейността на института по контрола и понижаването на рисковете за земеделското производство.. Срок за публичен достъп: от 2012-05-03 до 2012-05-14..

  Original link path: /bg/index.php?page=op
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ.. гр.. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.. Идент №: 000840410.. Идент № по ДДС: BG000840410.. М.. О.. Л.. : Иван Димитров Киряков.. Пощенски адрес: Добруджански земеделски институт, гр.. Генерал Тошево, 9521.. Директор тел.. : 058 603125; Факс: 058 603183 e-mail: dai_gt@dobrich.. net;.. пласмент: 058 653275..

  Original link path: /bg/index.php?page=contacts
  Open archive

 • Title: Добруджански Земеделски институт
  Descriptive info: На 11 юни 2014 г.. от 10.. 00 ч.. в Добруджански земеделски институт – гр.. ще се проведе традиционният.. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.. На участниците ще бъдат представени сортовете зърнено-житни култури, отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджански земеделски институт.. Ще им бъде предоставена възможност да разгледат на място развитието на семепроизводните посеви на сортове обикновена и твърда пшеница, тритикале и ечемик, създадени в Добруджански земеделски институт, семена от които ще бъдат предлагани на  ...   конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове.. След обиколката на опитните полета и производствените участъци са предвидени дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и страната и делови контакти.. Програмата включва и посещение на демонстративни опити и презентация на продукти на “Хеминова България - Румъния” ЕООД.. Ръководството на Добруджански земеделски институт.. кани всички свои настоящи и бивши служители, бизнес-партньори, земеделски производители и желаещите представители на медиите.. да присъстват на събитието..

  Original link path: /bg/index.php?page=openday
  Open archive

 • Archived pages: 91