www.archive-org-2014.com » ORG » D » DABU-EDU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: .. Април 2008.. Начало.. За нас.. Проекти.. ВАБУ.. Онлайн ресурси.. Контакти.. Новини.. Обяви.. Основната ни мисия.. е Сдружение Добруджанско аграрно и бизнес училище да се наложи и развие в следващите години като водещо агробизнес средище в Югоизточна Европа с утвърден имидж в бизнес сферата и авторитет сред аграрната и академичната общност, както и да стане основа за  ...   нашата и чужда практика нови модерни идеи и авангардни научни постижения.. ДАБУ.. има за цел да осъществява дейности за подпомагане развитието на аграрните науки, агробизнеса и свързаните с него екология, туризъм и др.. бизнес дейности в България чрез стимулиране на образованието и научните изследвания и приложението им в обществената практика.. Полезни връзки.. Copyright © ДАБУ, април 2008..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: Добруджанско аграрно.. и бизнес училище.. ПРОЕКТИ.. Новини по проекти.. Безплатни обучения по "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г.. , Мярка 111".. Заявление за участие.. Инструкции за попълване на заявлението:.. На 1стр.. се попълва:.. Трите имена.. на желаещият да участва в информационната дейност; Темата на.. информационната дейност.. ;.. Дата.. на обучението (избрана от календара); Името на.. обучаващата организация.. На 2стр.. се отбелязва с.. Х.. или с.. кръгче.. : Включвам се в обучението в качеството си на.. (избира се едно от посочените) и като доказателство прилагам.. (избира се едно от посочените);.. На 3стр.. се попълват.. данните по лична карта; образование; дата и подпис.. ;.. На  ...   заверени "Вярно с оригинала" и трите имена.. Пример: Земеделски производители прилагат копие от Зелената карта.. ВАЖНО: Заявленията, се изпращат по пощата на адреса на обучаващата организация.. Не се приемат копия - само попълнени заявления в оригинал!!!.. Изпращайте заявленията си на адрес:.. Добруджанско аграрно и бизнес училище.. Адрес: ул.. България № 3, гр.. Добрич 9300.. До: Офис № 39 ет.. 2.. ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО.. Виж повече за проекта-.. ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЪОРСТВО - ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕНА ОБЩИНА КАОЛИНОВО.. ЕКОЛОГИЧНИЯТ И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ –АЛТЕРНАТИВА ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ И ОБЩИНА АНТОНОВО.. АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ /АПЕСТ/..

  Original link path: /projects.html
  Open archive

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: Висше.. Висше аграрно и бизнес училище.. Висше Аграрно и Бизнес училище, в гр.. Добрич е учредено през 2004 г.. като нова образователна институция, съобразена с изискванията към висшето образование и търсенето на младите хора.. Предмета на дейност е обучение на студенти в бакалаварска образователно - квалификационна степен и провеждане на научни изледвания в професионалната им реализация през целия им живот.. Инициативата за създаването на Висшето Аграрно и Бизнес Училеще /ВАБУ/.. е на Сдружение”Добруджанско аграрно и бизнес училище” /ДАБУ/, в лицето на неговите членове:.. Висше  ...   “Интер” ООД.. Висшето Аграрно и Бизнес училище/ВАБУ/, намиращо се в гр.. Добрич, бул.. “България”3 предлага специалности съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС №125 ОТ 24.. 06.. 2006 Обн.. ДВ.. БР.. 64/2002 с изм.. бр.. 64/2002 сизм.. 32 от 12.. 04.. 2005г.. Агропроизводство.. Агротуризъм.. Агропредприемачество.. Учебните планове са структурирани от задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини.. Съществен акцент в подготовката на студентите са езиковите знания и умения.. Продължителността на обучение отговаря на Държавните изисквания и е 4 години..

  Original link path: /vabu.html
  Open archive

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: Контакти.. Сдружение Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище.. гр.. ул.. България 3.. тел: 058/ 655620.. факс: 058/ 605760.. e-mail:.. dabu@inbox.. com..

  Original link path: /aboutus/contacts.html
  Open archive

 • Title: Новини
  Descriptive info: Информационен лист.. СЕМИНАРИ.. по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.. Мярка 111: „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.. , подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за развитие на селските райони.. Изтеглете оригиналната статия от.. тук:.. Българско висше училище обучава студенти от Газа.. дата на публикуване:22.. 07.. 2011.. This projects has been co-funded by the Anna Lindh Foundation.. www.. euromedalex.. org.. Изтеглете оригиналната статия от.. През изминалата седмица се проведе обучение по модул за Бизнес етика, комуникационни техники и подходи в междукултурна среда във Висше училище Международен колеж.. Модулът се проведе с участието на 25 студенти от България, а чрез видео-конферентна връзка в обучението взеха участие и 7 младежи от Газа.. Студентите от Висше училище Международен колеж имаха шанса да се срещнат виртуално със своите връстници от Ислямския Университет в Газа и да обменят ценен опит, свързан с уважението към различните култури.. Модулът на обучението беше разработен в  ...   си.. А краят на обучението беше отбелязан тържествено с традиционни песни от двете страни, които бяха посрещнати с аплодисменти.. С разработването на този проект Международен институт по мениджмънт и партньорските организации Висше училище Международен колеж и Ислямски Университет в Газа се стремят да насърчат междукултурен диалог и да спомогнат за едно по-добро разбирателство и взаимно уважение между обществата на Евро-Средиземноморския регион.. Обучението се случи в рамките на проект “Да се научим на уважение: Преподаване на бизнес етикет и междукултурна комуникация във висшите училища и центровете за професионално обучение в Евро-Средиземноморския регион”, който е възможен благодарение на финансовата подкрепа на Фондация Анна Линд,.. euromedalex.. org.. Проект “Да се научим на уважение: Преподаване на бизнес етикет и междукултурна комуникация във висшите училища и центровете за професионално обучение в Евро-Средиземноморския регион” е вече към своя край.. Въпреки това организаторите обещават да продължават да насърчават междукултурен диалог и взаимно уважение между обществата.. За повече информация:.. Международен институт по мениджмънт.. Ул.. България, № 3, гр.. Добрич.. Тел: +359 58 655620..

  Original link path: /novini/novini.html
  Open archive

 • Title: Обяви
  Descriptive info: Във връзка с разширение на дейността си ДЗЗД „ФАСЕМ” обявява следната вакантна позиция: Експерт „Управление и маркетинг”.. Понеделник, 19 ноември 2012.. Експерт «Управление и маркетинг».. Профил на длъжността, основни отговорности:.. Планиране, разработване и провеждане на маркетингови анализи и проучвания с цел идентифициране на потенциални клиенти;.. Координиране и осъществяване на текущи анализи на дейността на предприятията – клиенти на ФАСЕМ и ефекта от реализираните иновации;.. Пряка комуникация и консултиране на МСП;.. Подготовка и провеждане на презентации и промоционални събития, популяризиращи дейността на офиса (ФАСЕМ) и подпомаганите предприятия;.. Познаване на понятията в областта на фасилити мениджмънта, в т.. ч.. новите решения, процеси, технологии в тази сфера и приложимостта им към условията на българските МСП;.. Изграждане на комплексни решения в областта на фасилити мениджмънта;.. Отчетност, координация и подпомагане работата на останалите експерти на дружество ФАСЕМ;.. Участие при провеждане на избор за изпълнители съгласно действащата нормативна уредба (ПМС 55, ЗОП и НВМОП);.. Административно-организационна и отчетна дейност;.. Участие при анализ, разработване и внедряване на процедурни и други документи, касаещи подобряване ефективността на организацията;.. Създаване и поддържане на контакти с трети страни, в т.. научно-изследователски институти, обучителни организации, бизнес и др.. Работно място – кк.. Албена, командировки в градовете Добрич и Варна, и други, според нуждите на организацията;.. Изисквания към кандидатите:.. Завършено висше образование (икономическо или техническо);.. Отлично владеене на английски език;.. Отлични организационни умения и компетенции, в т.. управление на работното време и работното място;.. Отлични умения за работа с компютърна техника и софтуер;.. Способност за работа в екип;.. Познаване на нормативната уредба – ЗМСП, данъчно – счетоводна;.. Квалификация и експертиза за изготвяне на маркетингови анализи и бизнес стратегии, планове за развитие, промотиране на дейности и услуги;.. Минимум 1 год.. опит в работата с малки и средни предприятия;.. Релевантен опит в провеждане на обучителни програми за малки и средни предприятия;.. Отлични комуникативни умения и умения за водене на преговори;.. Способност за работа под напрежение и спазване на  ...   Познаване на високите технологии, иновативни решения и процеси, свързани с фасилити мениджмънта;.. Изграждане на комплексни решения в областта на управление на собствеността;.. Познаване на нормативната уредба – за избор на изпълнители, екологично законодателство, данъчно – счетоводна и релевантни добри практики в съответните направления;.. Познания и опит при интерпретирането на нормативна база, свързана със създаването и работата на МСП в България, защита на интелектуалната собственост;.. Познания и способност за обективна оценка на иновативния потенциал на предприятията по отношение внедряване на технологични решения в областта на управление на собствеността;.. Опит при внедряване на нови технологии;.. Познания и умения за изготвяне на финансови, икономически оценки и анализи на иновативни продукти;.. Вакантна позиция: Ръководител Офис за технологичен трансфер по фасилити мениджмънт.. Ръководител Офис за технологичен трансфер по фасилити мениджмънт.. Във връзка с разширение на дейността си ДЗЗД „ФАСЕМ” обявява следната вакантна позиция: Ръководител Офис за технологичен трансфер по фасилити мениджмънт.. Цялостно управление и контрол на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер;.. Ръководство, координация и подпомагане работата на екип от експерти;.. Организация, участие и контрол при провеждане на избор за изпълнители съгласно действащата нормативна уредба (ПМС 55, ЗОП и НВМОП);.. Административно – управленска дейност;.. Финансово анализиране, планиране и прогнозиране на дейностите на ФАСЕМ;.. Анализ, разработване и внедряване на процедурни и други документи, касаещи подобряване ефективността на организацията;.. Способност за работа в екип, лидерство, ръководене на микро екипи и разрешаване на конфликти;.. Познаване на нормативната уредба – данъчно – счетоводна, ПМС 55, ЗОП, НВМОП и др.. Предходен опит на ръководна позиция, в т.. опит в управлението на процеси, свързани с разработването и внедряването на иновации в сферата на управление и поддръжка на сграден фонд, недвижима собственост и енергийна ефективност; опит в разработване и изпълнение на проекти и инициативи за стимулиране на предприемачеството; поддържане устойчивото развитие на МСП; опит в изготвянето на стратегии за научни изследвания и трансфер на технологии, управление на изследователската дейност и връзки с други партньори;..

  Original link path: /obiavi/obiavi.html
  Open archive

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: Новини по проекти.. 22 май 2013 г.. : ПРОЕКТ „НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА.. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ – І ЕТАП” ДОГОВОР № BG161PO001/3.. 1-03/2010/012.. Духът на Римската империя оживява край Свищов като туристическа атракция.. Къде и как са живели легионерите в античния град Нове край Свищов ще могат да видят туристи, гости и жители на региона догодина.. Възстановеният щаб на римските воини е сред основните атракции.. По тържественост обаче Светилището на знамената /Принципия/ от I – V в.. надхвърля подобни обекти в Югоизточна Европа.. Посетителите ще имат възможност да съпреживеят дори битките отпреди две хилядолетия.. На възстановената древна сцена зрители ще гледат спортни и гладиаторски борби.. За гостите с по-изтънчен вкус ще се организират антични пиеси на театралната сцена.. Любителите на танци и ритуали също ще останат изненадани от артистични възстановки.. Пътешествието из времето на Римската империя може да продължи в Епископския комплекс от V-VI в.. Туроператорска агенция „Е-турс“ООД – гр.. Варна, съвместно с Община Свищов организира рекламна проява за привличане на туристи, оператори, агенции от различни градове на България.. Това събитие бе в рамките на ПРОЕКТ „НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА.. 1-03/2010/012, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.. ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.. В представянето на новия туристически обект в близост до град Свищов - реставрирания Античен град Нове на 18 и 19 май 2013г.. взеха участие 200 участника - туроператори, туристически агенции и заинтересовани лица.. Събитието се проведе в рамките на Шестото издание на фестивала на античното наследство „Орел на Дунав“ 17-19.. 05.. 2013г.. Очакваният ефект е привлечен интерес, сключване на договори с туроператори и агенции за включване на продукта Нове в различни туристически маршрути в България и в Северния централен район, както и популяризиране на туристически продукт.. Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.. , съфинансирана Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган”.. 25 септември 2012 г: На 27 и 28 септември в гр.. Добрич ще се проведе международна конференция за обобщаване на перспективите за трансфер на образователни иновации.. Проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз (VALEU).. На 27 и 28 септември 2012 гр.. Добрич ще бъде домакин на международна конференция, в която участие ще вземат утвърдени образователни институции от Дания, Португалия, Румъния, Турция и България.. Като лектори ще се включат експерти от Международен институт по мениджмънт, Международен колеж, Кулинарна академия HRC (съорганизатор на Lord of the Chefs 2011), Агенция по заетостта и Бюро по труда, Бизнес център-Добрич, Европейски информационен център.. Водеща тема на конференцията е оценка на разработения модел за валидиране на умения и компетенции на имигранти, придобити чрез трудов опит, неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите.. Ще бъдат обсъдени и получените резултати от проведени пилотни сесии в България.. Моделът се базира на успешните практики на водещи организации с дългогодишен опит в тази посока от Португалия и Дания и има иновативен характер за страни като България, Румъния и Турция.. Подобен модел е практически приложим и изключително актуален с оглед най-новите цели на ЕС в областта на образованието и заетостта на икономическото население.. Чрез него се създават нови възможности за изграждане на индивидуални пътеки на обучение и признаване на придобити трудови умения и стаж като професионални квалификации.. Всичко това гарантира пълноправно интегриране на имигранти на пазара на труда и създава възможности за признаване и надграждане на професионалните им умения.. Споделените експертиза, добър опит и изградени устойчиви партньорски взаимоотношения при разработката на модела и неговото тестване са първата, но най-важна стъпка за подобряване на професионалното обучение в България, Румъния и Турция, за повишаване на неговата гъвкавост, за разнообразяване пазара на труда и за реализиране на положителни ефекти за личностното развитие на населението.. По време на конференцията ще бъдат дискутирани и актуални теми, свързани с развитието на системата за неформално и самостоятелно учене, както и перспективите за валидиране и обучение за възрастни.. През последните десет години оценяването на образованието се превърна в приоритет в националните и европейските политики за образование, обучение и учене.. Тъй като успоредно с формалното образование и обучение хората все по-често придобиват знания, умения и компетентности и извън класната стая чрез неформалното и самостоятелно учене, държавите-членки на ЕС и Европейската комисия подчертават необходимостта да се признават и оценяват всички резултати от ученето, независимо къде и кога се провежда то.. Един балансиран подход към оценката на ученето би позволил на гражданите да подобрят своята реализация на пазара на труда, да се чувстват уверени в своите професионални компетентности и да станат по-мобилни.. Валидирането на неформалното и самостоятелно учене би улеснило по-нататъшното включване на хората в процесите на усвояване на нови знания и умения, т.. е.. в ученето през целия живот.. Валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелното учене е една нова и развиваща се дейност.. В практиките на много европейски страни все още са в процес на изясняване методиките, механизмите и инструментариума на тази дейност, както и целите и отговорностите на институциите.. Разпространяването на информация за опита на някои европейски страни е полезно за заинтересованите лица, за работодателите и обучаващите институции, които се очаква да се включат в дейностите по валидиране на неформалното и самостоятелно учене в България.. Повече информация за предстоящите дейности по проекта и модела за валидиране може да бъде получена от Международен институт по мениджмънт: гр.. Добрич 9300, ул.. България 3, Тел: 058 655620, Факс: 058 607865, ел.. поща: value.. project@abv.. bg.. Настоящият документ се издава в рамките на проект № 2010-1-BG1-LEO05-03082, "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз (VALEU).. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия.. Този документ отразява само вижданията на неговия автор и Комисията не нови отговорност за използването на съдържащата се в него информация.. 9 юли 2012 г.. : В гр.. Измир (Турция) се проведе национален информационен семинар за представяне на иновативен модел за валидиране на резултатите от неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, разработен в рамките на международен проект.. На 6 юли 2012 г.. в гр.. Измир беше проведен национален информационен семинар в рамките на проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU).. Представители на водещата организация Международен институт по мениджмънт, гр.. Добрич - и на другия български партньор Центърът за професионално обучение към Международен колеж, гр.. Добрич запознаха участниците  ...   областта на признаването на резултатите от неформалното и самостоятелното учене и на компетентностите, придобити чрез трудов стаж.. Беше отбелязано, че валидирането на придобити извън класната стая компетентности в сферата на туризма е особено актуално в Румъния поради големия брой румънски граждани, заети в този сектор в Испания и Италия.. Тези лица биха получили достъп до по-добре платени работни места, в случай че уменията, които са придобили по време на трудовия си стаж, бъдат признати и сертифицирани.. Представители на три професионални гимназии и един професионален колеж от Констанца обсъдиха с участниците спецификата на професионалното образование в Румъния и бъдещите перспективи за въвеждане на система за валидиране на умения, придобити извън класната стая.. На семинара присъстваха представители на Регионалния инспекторат по образованието - гр.. Добрич и на Инспектората по образованието - Констанца.. Тяхното участие бе високо оценено от всички партньори, тъй като тези институции са не само заинтересовани страни по проекта, но са и сред органите, които имат пряко отношение към валидирането на резултатите от неформалното и самостоятелно учене.. Въпреки наличието на някои проблеми и възможности, специфични за северната ни съседка, участниците в дискусията заключиха, че подобни съвместни инициативи, общи подходи и обмен на опит и добри практики в сферата на валидирането изключително много подпомагат процеса на изграждане на ефективни национални системи за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното учене.. По време на семинара беше засегната и темата за интеграцията на имигрантите в област Констанца.. Беше предоставена информация относно проекти за имигранти, изпълнявани на местно ниво.. Поради необходимостта да бъде прилагана общата европейска миграционна политика, в Румъния и в частност в Констанца са създадени специални центрове за информиране на имигранти, където се предоставят информация и консултантски услуги, с цел превенция на дискриминацията и улесняване на достъпа на имигрантите до обществени услуги.. Като добра практика беше представена дейността на Центъра за имигранти в гр.. Семинарът, който беше предшестван от пилотна сесия по валидиране, организирани от екипа на Международен колеж в гр.. Добрич, даде възможност на българските организации да споделят опит и наблюдения от тези първи стъпки за валидиране в сферата на туризма и да дадат препоръки за по-нататъшно оптимизиране на процеса.. От своя страна те самите имаха възможност да получат препоръки за подобрения, които могат да приложат в рамките на втората сесия по валидиране.. Дейностите по него ще продължат до ноември 2012 г.. 20 юни 2012 г.. Добрич се проведе национален информационен семинар за представяне на иновативен модел за валидиране на резултатите от неформално и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, разработен в рамките на международен проект.. На 19 юни 2012 г.. Добрич се проведе национален информационен семинар за представяне на модел за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно учене в сферата на туризма и услугите, разработен от международен екип в рамките на проект "Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз" (VALEU).. Управляващата проекта организация - Международен институт по мениджмънт, гр.. Добрич - информира участниците за целите на проекта, представи реализираните и предстоящи дейности и обобщи резултатите от проведените в рамките на проекта изследвания.. Вторият български партньор в проекта - Центърът за професионално обучение към Международен колеж, гр.. Добрич - представи по-подробно самия модел за валидиране и прилежащите документи.. Моделът дава възможност за валидиране на компетентности, получени чрез неформално обучение или трудов стаж.. Той е насочен основно към граждани на трети страни, но е разработен така, че да може да бъде адаптиран за нуждите на българските граждани.. В семинара взеха участие представители на Регионалния инспекторат по образованието, гр.. Добрич и на центрове за професионално обучение.. Всички участници изразиха надежда, че тази инициатива ще ускори процеса по изграждане на интегрирана система за валидиране на неформалното и самостоятелното учене и ще предостави добри практики за въвеждане на ефективни процедури в тази посока и в България.. Изпълняващите проекта български организации представиха резултатите и изводите от проведеното в Добрич пилотно обучение по валидиране за представители на центрове за професионално обучение и на регионалните инспекторати по образованието.. Бяха обсъдени и резултатите от първата пилотна сесия за валидиране, в рамките на която на имигранти беше предоставена възможността да валидират умения и компетентности в сферата на туризма и услугите, които са получили чрез трудов стаж и неформално обучение.. Екипът по проекта приветства настоящото събитие като изключително ценна възможност да проучи мнението и оценката на ключови институции, имащи отношение към процесите на валидиране на местно и регионално ниво, и да получи обратна връзка относно качеството и ефективността на модела и на проведеното обучение.. Обективната оценка на постигнатото до този момент, направена от основни заинтересовани от темата лица, е особено важна с оглед предстоящото провеждане на втора пилотна сесия по валидиране в гр.. Участниците обсъдиха и системата на професионалното образование в България.. Бяха дискутирани възможностите за валидиране на неформалното и самостоятелното учене, както и трудностите, които се биха могли да възникнат при изграждането и въвеждането на интегрирана система за валидиране в България.. Обсъдена бе и нуждата от промени в националното законодателство с оглед създаването на оптимални условия за ефективно валидиране на умения и компетентности, получени извън класната стая.. Всички участници изразиха мнение, че подобни инициативи са изключително актуални в настоящия момент.. Очаква се валидирането да стане един от основните приоритети на европейката политика в сферата на ученето за възрастни.. Според приетата в края на 2011 г.. Резолюция на Съвета относно обновената европейска програма за учене за възрастни, в Европейския съюз възможностите за валидиране все още се използват прекалено рядко.. Резолюцията приканва страните членки да изградят функциониращи интегрирани системи за валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното учене и да насърчат използването им от лица от всички възрастови групи и с всякакви квалификационни нива.. Понастоящем в България потенциалът за развитие на ученето за възрастни (в т.. и на валидирането на резултатите от неформално обучение и самостоятелно учене) далеч не е използван до край.. Поставената от Европейския съюз цел е до 2020 г.. 15% от лицата на възраст от 25 до 64 г.. да бъдат включени в процесите на учене през целия живот.. През 2011 г.. това ниво в Европейския съюз е едва 8.. 9%.. По данни на Евростат за 2011 г.. в България то е най-ниското сред всички страни членки само 1.. 2%.. Обезпокоителен е и фактът, че вместо да се подобрява, ситуацията се е влошила в сравнение с периода 2008-2009 г.. , когато този процент е малко по-висок (1.. 4%), въпреки че България и тогава е на незавидното последно място в Европейския съюз.. Предвид тази тенденция са необходими допълнителни усилия за насърчаване участието на българските граждани в неформални и самостоятелни форми на учене.. Предоставянето на възможности за признаване на умения, придобити по този начин, е едно от най-подходящите средства за постигането на тази цел.. Работата по проекта ще продължи до ноември 2012 г..

  Original link path: /projectnews.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Семинара се провежда в рамките на 3 дни (2 нощувки) – общо 18 учебни часа.. РАЗХОДИТЕ ПО НАСТАНЯВАНЕ И ИЗХРАНВАНЕ СЕ ПОЕМАТ.. ОТ ОРГАНИЗАТОРА НА КУРСА.. ДАБУ организира безплатни обучения по следните теми:.. ·.. „СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ”.. „ЛОЗАРСТВО – АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ”.. „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЖИТНИ И ФУРАЖНИ.. КУЛТУРИ”.. „БИОЛОГИЧНОТО.. ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И РАЗВИТИЕ”.. Обученията ще се провеждат в:.. 1.. Обучителен център №1 Хотел „Екзотика„ –.. к.. к.. Албена.. Обучителен център №.. 2.. „Парк Хотел „ –гр.. Троян.. 3.. Обучителен център №3 Хотел Комплекс.. Трявна.. 4.. Обучителен център №4 Спа хотел „Аугуста”.. Хисаря.. 5.. Обучителен център № 5 Спа хотел „АТА” гр.. Вършец.. 6.. Обучителен център №6 Спа хотел „Свети Никола” – гр.. Сандански.. За справки.. ,.. записвания.. и кореспонденция:.. Добруджанско аграрно бизнес училище.. Адрес:.. Телефон: 058/65-56-22.. Мобилен Телефон:.. 0884/077-037.. Е-.. mail:.. dabu.. agro@abv.. За контакт:.. Павлина Алексиева.. Забележки:.. ДАБУси запазва правото за промени при непредвидими обстоятелства.. Участие само при предварително записване!.. Големина на групите -.. 30.. души.. В семинарите могат да участват физически лица, които отговарят на едно от следните условия (Чл.. 21):.. земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г.. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр.. 10 от 1999 г.. );.. управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г.. физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;.. управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;.. одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г.. за условията и реда за прилагане на мярка 214 Агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.. (обн.. , ДВ, бр.. 29 от 2009 г.. ; изм.. , бр.. 19 от 2010 г.. ).. Списък на документите, доказващи обстоятелствата по чл.. 21 към заявление за включване в обучение:.. В случаите по чл.. 21, т.. 1 (земеделски производител):.. 1.. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999  ...   за условията и реда за прилагане на мярка 214 Агроекологичниплащания от Програмата за развитие на селските райони за периода2007 - 2013 г.. ) - копие от уведомително писмо от РА за одобрение наползвателя на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г.. за условията и редаза прилагане на мярка 214 Агроекологични плащания от Програмата за развитиена селските райони за периода 2007 - 2013 г.. Повече за обученията:.. Модул 1.. Развитие на животновъдството – състояние и тенденции.. Модул 2.. Отглеждане на животните – съвременни практики и технологии.. Модул 3.. Продуктивност – нови технологии и практики за повишаване на.. продуктивността.. Модул 4 Мерки за съхранение и опазване на животновъдните ферми.. Модул 5 Нови тенденции в животновъдството - от ковнеционално към биологично.. животновъдство.. Модул 1: Лозарство – общи принципи и тенденции в развитието.. Модул 2: Биологичен цикъл за развитието на лозята.. Модул 3: Резитба и беритба – методи и техники.. Модул:4: Производителност – мерки и технологии за повишаване на производителността при лозята.. Модул 1: Житни и фуражни.. Модул 2: Зърнено-житни култури.. Модул 3: Зърнени бобови култури с общ хорариум 5 часа, от които 3 часа лекции и 2 часа дискусия.. Модул 4: Биологично производство на зърнени култури с общ хорариум 4 часа лекции.. Модул 1: Възобновяемите енергийни източници – нова възможност за земеделските производители.. Модул 2: Биогорива – енергийни ресурси за производство на биогорива.. Модул 3: Биогаз – производство на биогаз от земеделска продукция.. Модул:4 Законодателни и финансови механизми за насърчаване производството и използването на биогорива.. Общия хорариум на информационната сесия е 18 часа.. Календар за месец МАРТ, 2012.. 05.. 03.. 12-07.. 12.. „Биологичното.. земеделие – Европейски перспективи и развитие”.. Троян.. “.. Нови технологии и европейски опит в отглеждането на житни и фуражни култури”.. 07.. 12-09.. 12.. 12-14.. «Съвременни практики и технологии при отглеждането на животни».. Трявна.. 14.. 12-16.. 19.. 12-21.. Сандански.. «Лозарство – актуални тенденции».. 21.. 12-23.. Примерна Програма на семинара:.. 1 Ден:.. Час:.. Програма:.. 2 Ден:.. 3 Ден:.. Час:.. 13:30-.. 14:00.. Пристигане и настаняване.. 7:30-.. 8:30.. Закуска.. 14:00-15:30.. Семинарни занятия.. 8:30-.. 10:00.. 15:30-.. 16:00.. Кафе пауза.. 10:00-.. 10:30.. 16:00-18:30.. 10:30-.. 12:00.. 13:00.. 18:30-.. 20:00.. Вечеря.. 12:00-.. Обяд.. 13:00-.. 14:30.. Освобождаване на хотела.. 14:30-.. 15:00.. 15:00-.. 16:30.. 16:30-.. 18:30.. Свободно време..

  Original link path: /projects/bezpl_obuch_2007_2013/Informacionen_list_DABU.html
  Open archive

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО.. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СУВОРОВО.. Проектът стартира на 03.. 01.. 2007 г.. Изпълнява се по програма Активни услуги на пазара на труда, компонент – Планиране на местното икономическо развитие от Сдружение ”ДАБУ”.. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА :.. Развитие на сътрудничество между социално-икономическите партньори за повишаване капацитета на местната общност в община Суворово за стратегическо планиране;.. Създаване на обща рамка, в която се осъществяват дейностите в подкрепа на местното развитие, извършвани с участието на всички заинтересовани страни в общината при ясни процедури, задачи и отговорности;.. Насърчен местен икономически потенциал за развитие и създадени по-добри предпоставки за активиране на пазара на труда в дългосрочен план.. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА.. Първоначални проучвания и изграждане на местен капацитет за планиране на икономическото развитие на общността в сферата на еко, селския, ловен и риболовен, културно-историческия и познавателен туризъм;..  ...   с изискванията на реалната бизнес практика.. Повишава се качеството им на работна сила, което е необходимо условие за оцеляването им на пазара на труда.. - Безработните развиха особено ценни в днешните условия предприемачески умения, запознаха се със спецификацията на предприемачеството в екологичния и селския туризъм, подобриха езиковата си и компютърна квалификация.. В допълнение успяха да развият умения за разработка на бизнес план, за общуване и ориентиране.. - 50 заети в сферата на екотуризма получиха възможност да споделят проблемите си с подобни предприемачи, да задават въпроси, да получават консултации от опитни специалисти.. - Изготвена стратегия за развитие на алтернативния туризъм в община Суворово.. - Изготвен план за реализация на Стратигията за развитие на алтернативния туризъм в Суворово.. - Разработена и одобрена от община Суворово Комуникационна стратегия.. - Разработен и одобрен от община Суворово план за информиране..

  Original link path: /projects_suvorovo.html
  Open archive

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО - ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕНА ОБЩИНА КАОЛИНОВО.. Проектът се осъществява в рамките на програма »2004 Развитие на Гражданското Общество».. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА:.. Неправителствените организации в община Каолиново – да бъдат привлечени в гражданска коалиция;.. Общинската администрация - да бъде включена в обучението;.. Медиите - да бъдат обучавани да упражняват медиен контрол;.. Бизнес предприятията са понтенциални участници в обществени поръчки;.. Всички граждани са заинтересовани и особенно малцинствата – турско и ромско, според направените проучвания.. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:.. Оказване продкрепа за развитие на гражданското общество в малките общини като Каолиново;.. Развитие и прилагане на превантивни мерки срещу вредното влияние на корупциятя при възлагане на обществени поръчки;.. Приучаване на  ...   граждани, предимно с малцинствен произход.. Подготовка на професионален антикорупционен образователен пакет.. Прилагане на инструменти за повишаване на достъп до информация и гражданско участие.. Изработване на инструменти за мониторинг и контрол на договарящите и изпълнителите, който да бъде тестван в община Каолиново.. Използване на инструменти за увеличаване на производителността чрез институционални реформи.. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.. Прозрачността в местното самоуправление е изведена на дневен ред.. Привеждане на заинтересованите от реформата за прозрачност в дейстие.. Обучение на медиите и потребителите в умения в областите «Достъп до информация» и «Публично участие».. Постигане на публичен дебат и подобрено законово разбиране на достъпа до информация.. Повишаване на отговорността, гражданския ангажимент и засилване на гражданското самосъзнание.. Сайт на проекта:.. anticorruption.. free..

  Original link path: /projects_kaolinovo.html
  Open archive

 • Title: Добруджанско Аграрно и Бизнес Училище
  Descriptive info: ЕКОЛОГИЧНИЯ И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ –АЛТЕРНАТИВА ЗА ЗАЕТОСТ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ И ОБЩИНА АНТОНОВО.. Проектът се осъществявя в рамките на програма ФАР към ЕС чрез Министерството на труда и социалната политика.. - Увеличаване на възможностите за заетост в алтернативния туризъм чрез обучение с проктики и консултиране за безработни специалисти регистрирани в ДБТ от област Добрич и област Търговище – община Антоново.. Повишаване квалификацията на заетост в сферата на еко- и селския туризъм.. - Създаване на устойчива среда, стимулираща иновациите в Североизточния район на планиране чрез развитие и подобряване на регионалната иновационна политика в областта.. - Разкриване на нови работни места.. - Създаване на нов модел потребителски ориентирано обучение по предприемачество в селския и еко – туризъм.. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА:.. - 60 безработни лица, регистрирани в Дирекциите “Бюро по труда” към общините Добрич – град и Добричка, Каварна, Шабла и Омуртаг - филиал Антоново.. Това са лица с подходящо средно или висше образование и интереси в областта на предприемачеството в еко и селския туризъм;.. - собственици  ...   - Провеждане на.. 3 обучителни курса.. с продължителност 132 часа, организирани на модулен принцип в 3 относително самостоятелни модула: „Общо предприемачество”, „Екотуризъм”, „Селски туризъм”;.. 3 семинара.. с участието на представители на общинската администрация, НПО и заети в екотуризма;.. - Подготовка за лицензиране на нова специалност “Селски туризъм”;.. - Учредяване на.. Асоциация на заетите в еко- и селски туризъм.. - Разработен е нов учебен план за квалификационен курс «Предприемачество в селския и екологичен туризъм».. Организация на малкия хотел в еко- туристически обекти.. - В рамките на проекта са обучени 60 безработни лица от градовете Антоново, Добрич и Каварна.. - Издадени и разработени са 70 учебни помагала «Стандарти за обслужване на обекти на еко и селския туризъм» и 500 дипляни, представящи проекта.. - Учредена е Асоциация за подпомагане на екологичния и селския туризъм.. - Подготовка за лицензиране на нова специалност «Селски туризъм».. - Учредена е Асоциация на заетите в еко- и селския туризъм в Добруджа /АПЕСТ/.. - Провеждане на 3 обучителни семинара за заети в алтернативния туризъм..

  Original link path: /projects_antonovo.html
  Open archive

 • Archived pages: 12