www.archive-org-2014.com » ORG » Q » QAG-AL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 82 . Archive date: 2014-08.

 • Title: qnl
  Descriptive info: .. "Njohja dhe zbatimi i standardeve të barazisë gjinore në procesin gjyqësor".. Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e plotë.. Buletin "Drejtësia Gjinore" Nr.. 1, Mars 2013.. "Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje".. "Të drejtat kushtetuese në interpretimin e gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës".. Klikoni më sipër për të lexuar përmbajtjen e lëndës.. AKTIVITETE TË QENDRËS PËR NISMA LIGJORE QYTETARE NË BASHKËPUNIM ME KLINIKËN E LIGJIT, FAKULTETI I DREJTËSISË, UT.. Këto aktivitete janë organizuar me mbështetjen e Programit të USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST).. “FUQIZIMI I LËNDËS SË KLINIKËS SË LIGJIT PRANË FAKULTETIT TË DREJTËSISË, NËPËRMJET RRITJES SË KAPACITETEVE DHE AFTËSIVE PRAKTIKE TË STUDENTËVE NË OFRIMIN E SHËRBIMIT LIGJOR PËR SHTRESAT NË NEVOJË".. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare ka filluar zbatimin e këtij projekti në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë UT, me mbështetjen e Programit të USAID-it për Forcimin e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri (JuST).. "ANALIZË E KUADRIT LIGJOR MBI NËNKONTRAKTIMIN E OJF-ve NGA ORGANET QENDRORE DHE VENDORE, PËR SHËRBIMET E DHUNËS NË FAMILJE".. Ky raport është përgatitur në kuadrin e projektit “Ndërtimi i  ...   të monitorimit të vendimeve të Gjykatave të shkallës së I-rë, të Rretheve Gjyqësore Tiranë, Durrës, Shkodër e Vlorë, gjatë periudhës: 1 janar 2011-1 qershor 2012.. ÇËSHTJE TË RRITJES SË EFEKTIVITETIT, TRANSPARENCËS DHE BESIMIT TË PUBLIKUT NË GJYQËSOR.. Rezultate të nxjerra nga monitorimi i seancave dhe studimi i jurisprudencës gjyqësore në lidhje me mbrojtjen e parimit të barazisë dhe mos-diskriminimit, në rrethet gjyqësore Tiranë, Elbasan, Shkodër, Vlorë.. AKTIVITETE KRYESORE.. Ndihmë ligjore.. për grupet në nevojë, në veçanti, për grate e dhunuara nga dhuna e ushtruar në familje ose jashtë saj, për gratë e trafikuara si dhe për gratë e varfra; përmes këshillimeve ligjore.. I plote.. Nisma ligjore qytetare.. , me qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor dhe praktikave institucionale, si dhe bashkëpunimi me organizata të tjera për këto veprimtari.. Monitorimi i zbatimit të ligjeve.. dhe projektligjeve parë në prespektivën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive kushtetuese, si dhe në perspektivën gjinore.. Spot publicitar per luften kunder korrupsionit.. Get Flash.. to see this player.. Dhuna ne Familje.. Adresa: Rr.. "Vaso Pasha", Pall 12, Shk 1, Ap 1.. Tirane-Albania.. P.. O BOX 1549, Tel +355 4 240 933, Fax +355 4 241 914.. E-mail:.. avokatore@albmail.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: "Report on knowledge and implementation of the gender equality standards in court decisions".. "A study of the economic costs for the implementation of the Albanian legislation against domestic violence".. The Law - possibility of development for women - professional legal magazine.. The legal professional magazine "The Law - Possibility of Development for Women " , no.. 1(18), March 2008.. "ACTIVITIES OF THE CENTER FOR LEGAL CIVIC INITIATIVES IN COLLABORATION WITH THE LEGAL CLINIC, FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF TIRANA".. These activities were organized with the support of USAID’s Albanian Justice Sector Strengthening Project (JuST).. "EMPOWERING THE LAW CLINIC COURSE IN THE FACULTY OF LAW, BY INCREASING THE STUDENTS’ CAPACITY AND PRACTICAL SKILLS FOR PROVIDING LEGAL SERVICE FOR PEOPLE IN NEED".. Center for Legal Civic Initiatives has initiated the implementation of the project in collaboration with the Faculty of Law UT, with the support of USAID’s Albanian Justice Sector Strengthening Project (JuST).. "AN ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK ON NGO’s SUBCONTRACTING BY CENTRAL AND LOCAL AUTHORITIES, WITH REGARD TO THE  ...   KNOWLEDGE AND IMPLEMENTATION OF THE GENDER EQUALITY STANDARDS IN COURT DECISIONS".. This Report analyzes the main findings from monitoring the judicial practice in the District Courts of Tirana, Durresi, Shkodra and Vlora, for the period: January 1, 2011- June 1, 2012.. ENSURING EQUAL GENDER REPRESENTATION IN ELECTORAL REFORM.. Prof.. Dr.. Aurela Anastasi.. Four years have passed since the Albanian movement advocating for women’s participation in the decision-making processes was crowned with the sanctioning of gender quota in the Law.. ACTIVITIES.. Monitor activities of the justice.. bodies with the aim of ensuring enforcement of laws and practices followed by the justice system, in the profit of citizens, in particular of women and girls that are faced with gender-based violence.. More.. Monitoring of enforcement of laws.. and by-laws seen in the practice of protection of the constitutional rights and freedoms and in the gender perspective.. Civil legal initiative.. , with the aim of improving the legal framework and institutional practices as well as cooperation with other organizations on these activities.. Address: Rr..

  Original link path: /ang/index.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: Who are we?.. The Center for Legal Civic Initiatives (CLCI) is an Albanian non-for-profit organization, with the head office in Tirana, established in November of 1997.. From 2001, a branch of the center functions even in the city of Shkodra.. The Center for Legal Civic Initiatives (CLCI) operates as a legal and psycho-social service center for the violated and poor women.. All services are provided for FREE.. Vision of the CLCI:.. "Lawfulness is instrumental for women development".. Mission of CLCI :.. "Building the women access in the legal and justice system through:.. Offering legal service, accompanied by free psycho-social support for the poor and/or violated women and girls.. Participation in drafting of laws and of state policies, based on gender equality.. Intermediation for democratization and  ...   The Project Writing and Management Sector.. The Legal Aid Sector for the non-for-profit organizations (this sector has temporarily functioned in the period 2001-2003).. Expertise: the CLCI offers a qualified expertise in several directions:.. in the field of civil justice, and in the criminal field.. in gender dependency as a lawfulness element.. in preventing the fight against family violence.. in group and family psycho-social counseling.. expertise through studies and monitoring of legislation and policies for equal opportunities.. the CLCI staff offers legal education for the public and training related to the legislation understanding and implementation.. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare,.. Adresa: Rr "Vaso Pasha" Pall 12, Shk 1, Ap 1.. O BOX 1549 - Tel 00355 4 2 259 795 - Fax 00355 4 2 241 914..

  Original link path: /ang/html/about.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: MISIONI YNË.. Mbështetja, ndihma dhe edukimi ligjor i njëriut, me përparësi gratë dhe vajzat, me qëllim që të rritet aksesi i tyre në institucionet publike e në mënyrë të veçantë, në sistemin e drejtësisë, përmes:.. Ofrimit të shërbimeve ligjore dhe psikosociale, falas, për viktimat e dhunës në familje dhe veprave të tjera të dhunshme, si dhe për shtresat në nevojë.. Edukimit ligjor, me qëllim njohjen dhe ushtrimin e të drejtave dhe lirive të Njeriut, të parashikuara nga Kushtetuta, aktet  ...   të tij, duke studiuar, monitoruar dhe përgjithësuar përvojën e praktikat më të mira në drejtësi.. Ndërmarrjes dhe mbështetjes së nismave për përmirësimin e legjislacionit si dhe për lobimin e projektligjeve dhe të politikave shtetërore, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të Njeriut, me vështrim të veçantë barazinë gjinore, luftën kundër dhunës në familje, kundër korrupsionit dhe trafikimit të qenieve njerëzore, duke synuar përqasjen e tyre të plotë me standardet më të përparuara ndërkombëtare dhe të drejtën e Bashkimit Evropian..

  Original link path: /WEB/misioni.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: Anëtarët e Bordit Drejtues.. Kryetare.. Flutura Guri.. Avokate.. Anëtarë.. Petraq Pojani.. Diplomat.. Vjollca Meçaj.. Avokate.. Virgjil Karaja-.. Avokat.. Sekretar i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Avokatisë.. Teuta Rino.. Sektori i Biznesit.. Eralda Methasani.. Pedagoge e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.. Rezar Xhelo.. Specialist për çështjet e barazisë gjinore..

  Original link path: /WEB/bordi.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: STAFI i Qendres per Nisma Ligjore Qytetare.. Anëtarët e Stafit:.. Dr.. Av.. Aurela Anastasi.. Drejtore e Ekzekutive.. Besa Saraci.. Av.. Aurela Bozo(MA).. Koordinatore e projekteve.. Monika Cenaimeri(MA).. Punonjëse Sociale.. Iris Alia.. Skuadrat Pro bono.. Studentë dhe ish-studentë të Fakulteteve të Drejtësisë, të trajnuar për të ndihmuar personat në nevojë.. Deri tani, në këto skuadra kanë marrë pjesë studentë të të Universitetit të Tiranës, Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë dhe UFO University.. Anëtarët e skuadrave pro bono janë përfshirë në mënyrë aktive në ofrimin e këshillimeve ligjore, përgatitjes së akteve, edukimit ligjor për komunitetin, si  ...   të Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, të cilët kryejnë praktikat mësimore.. Stafi ynë është i përbërë nga avokatë, punonjës socialë e sociologë.. Për periudhën qershor 2008- shkurt 2009, 207 kliente kanë përfituar shërbime ligjore e psiko-sociale pranë Qendrës sonë;.. 33.. 3% e tyre, janë përfaqësuar në gjykatë me avokatet e qendrës dhe 66.. 7% prej tyre, kanë përfituar këshillime juridike dhe mbështetje psiko-sociale.. Ndër çështjet gjyqësore që janë përfaqësuar në gjykatë, 30.. 4% kanë qënë urdhra mbrojtjeje nga dhuna në familje, 36.. 2% zgjidhje martese dhe, 33.. 4% çështje të tjera..

  Original link path: /WEB/stafi.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: KONTAKTET.. Adresa :.. Rr.. "Vaso Pasha".. Pall 12, Shk 1, Ap 1.. O BOX 1549.. Tel Fax.. Tel 00355 4 2 259 795.. Fax 00355 4 2 241 914.. E-mail :.. Informacion: Ju mund të përfitoni nga shërbimet që ofron Qendra për Nisma Ligjore Qytetare nga ora.. 09.. 00-16.. 00.. Na shkruani në këtë adresë emaili:..

  Original link path: /WEB/kontakte.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: AKTIVITETE.. Debat Imitues - Klinika e Ligjit.. "SHTATË" Shqipëri.. Ansambli i "SHTATË" Shqipëri.. Konkursi i Fotografisë.. Esetë më të suksesshme për zbatimin e legjislacionit kundër diskriminimit.. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadrin e zbatimit të projektit: “Zbatimi i ligjit Për mbrojtjen nga diskriminimi”, me mbështetjen e Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci, të Ambasadës së SH.. B.. A në Tiranë, organizoi konkursin me temë: "Esetë më të suksesshme për zbatimin e legjislacionit kundër diskriminimit".. Ceremonia e ndarjes së çmimeve për esetë më të mira u organizua në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës UT, me rastin e 10 Majit, Ditës së Drejtësisë Shqiptare.. Në këtë konkurs morën pjesë studentë të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Universiteti "Marin Barleti", Albanian University dhe Universiteti "Justiniani i Parë".. Esetë u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit me pesë çmime.. - Çmimi i parë - Xhon Skënderi nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.. - Çmimi i dytë - Adriana Kalemaj nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.. - Çmimi i tretë - Zila Bilalaj nga Universiteti "Marin Barleti".. - Çmimi i katërt - Gëzim Spahiu nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.. - Çmimi i pestë - Klaudia Bibaj  ...   Shkollës së Mesme Industriale Vlorë, Shkollës së Mesme “Ali Asllani”, Kote, Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Hajredin Beqiri”, Selenicë.. Nga Komisioni i vlerësimit, tre esetë më të mira të nxënësve u vlerësuan me çmime.. Redjola Hoxhaj, nxënëse e Shkollës së Mesme të përgjithshme “Hajredin Beqari”, Selenicë, Vlorë u vlerësua me çmimin e parë; Merushe Tojalli, nxënëse e Shkollës së Mesme të Përgjithshme Novoselë u vlerësua me çmimin e dytë dhe Miledi Abazi, nxënëse e Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Jani Minga”, Vlorë u vlerësua me çmimin e tretë.. Aktivitetet kryesore te Qendres per nisma ligjore qytetare.. Dy aktivitetet do të organizohen në Tiranë për të prezantuar instrumentin vlerësues të të drejtave të njeriut DOVA, në lidhje me dhunën në familje.. Mbi aktivitetet e zhvilluara per implementim e projektit:.. "Monitorimi i Projektligjeve nga Shoqeria Civile ne kendveshtrimin gjinor".. Projekt ligjet e monitoruara nga Qendra Avokatore per Grate.. Aktiviteti Mini-Seven në Shqipëri.. ".. Monitorimi i Projektligjeve nga Shoqeria Civile ne kendveshtrimin gjinor".. KONFERENCË KOMBËTARE.. "Roli aktiv i organizatave jofitimprurëse në mbrojtje.. të të drejtave dhe lirive të njeriut, përmes.. instrumenteve kushtetuese e ligjore”.. (Organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare dhe.. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me avokatin e Popullit).. Tiranë, 28 Qershor 2011..

  Original link path: /WEB/aktivitete/aktivitet_index.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: STUDIME DHE PUBLIKIME.. "Drejtësia Gjinore" Buletin, Nr.. 1, mars 2013.. Botim i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare Nr.. 1, mars 2013 Parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit.. Buletin i rasteve nga jurisprudenca e gjykatave kombëtare e ndërkombëtare, si dhe institucioneve të pavarura.. Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar kundër dhunës në familje.. Ky studim është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare me mbështetjen financiare dhe teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) në kuadër të Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2012-2016.. Kontribut te veçantë teknik ka dhënë dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).. MANUAL TRAJNIMI.. “INSTRUMENTET KUSHTETUESE - LIGJORE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE E LIRIVE TË SHTETASVE DHE ROLI I ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE PËR FORCIMIN E TYRE”.. Manualin Te kuptojme dhe zbatojme ligjin " Per mbrojtjen nga diskriminimi".. Ky manual u përgatit nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadrin.. e zbatimit të projektit “Parandalimi i diskriminimit dhe mbrojtja ndaj.. tij, nëpërmjet forcimit të komunitetit në shkolla e rritjes së rolit të.. organizatave jofitimprurëse”, financuar e mbështetur nga Ambasada e.. Mbretërisë së Vendeve të Ulta.. Revista profesionale ligjore "Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë.. Revista profesionale ligjore, ?Ligji-Mundësi zhvillimi për gratë?, nr.. 1(18), mars 2008 i është dedikuar në mënyrë të vecantë cështjeve të ligjit e të drejtësisë lidhur ngushtë me problemet e trafikimit të qenieve njerëzore, dhunës në familje si dhe aspekteve të tjera  ...   të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore".. Botim dy gjuhësh shqip-anglisht.. Tiranë, 2005.. Ky publikim pasqyron gjithë analizën dhe konkluzionet e arritura nga monitorimi i legjislacionit shqiptar, si dhe nga ai i vendimeve të gjykatave të rretheve gjyqësore Tiranë, Shkodër dhe Vlorë për vitet 2001-2003, në çështjet që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore.. Konkluzionet e rekomandimet e grupit të punës i janë nënshtruar diskutimit të një auditori të gjerë dhe më pas janë pasqyruar në botim.. Reviste periodike tre-mujore "LIGJI Mundesi zhvillimi p.. ë.. r Grate".. Ky botim na dha mundësinë të publikonim në gjuhët shqip dhe anglisht pjesë nga raporti alternativ "Gjendja e dhunës në Shqipëri", paraqitur pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara kundër Torturës, Gjenevë, maj 2005.. Tematika e artikujve të publikuar në këtë numër të revistës është e larmishme dhe shërben për njohjen e konventave ndërkombëtare për gruan, si dhe të instituteve të krijuara me ligj.. Trajtesa Juridike dhe Sociale për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje".. Ky botim u realizua nga revista juridike "LIGJI: Mundësi Zhvillimi për Gratë" botim i QAG-së dhe revista juridiko-shkencore "Jeta Juridike? botim i Shkollës së Magjistaturës, financuar nga UNICEF në kuadër të projektit me titull ?Trajnimi i Profesionistëve të Sistemit të Drejtësisë për Dhunën në Familje".. Fletpalosje.. Kjo fletëpalosje synon të rrisë nivelin e njohurive të komunitetit për mjetet ligjore që ofron ligji nr.. 9669, datë 18.. 12.. 2006, "Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare"..

  Original link path: /WEB/publikime/index.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: DEKLARATA.. 2011.. 06.. 01.. 20.. 11.. HOTLINE DHE SHERBIME TE TJERA PER VIKTIMAT E TRAFIKIMIT NGA QNL.. Tel në nr.. +355 4 2259795 dhe/ose +355 4 2241914.. 2009.. 07.. 11.. 2009.. Deklaratë mbi raportin monitorues për zbatimin e ligjit”Për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare”.. 05.. 10.. Fjala e Prof.. Aurela Anastasit në séancën plenare të “Takimit mbi Zbatimin e Dimensionit Human 2009”, organizuar në Varshavë.. 08.. 03.. Rrjeti Shqiptar kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe Trafikimit.. Rritje e pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrje është bërë imediate.. Shqipëria është e vonuar.. Rrjeti Shqiptar kundër Dhunës  ...   vajza, si dhe atë pjesë të shoqërisë dhe shtetit shqiptar që punon e lufton çdo ditë, për të rritur respektin e të drejtave dhe të dinjitetit të tyre në të gjitha fushat: në familje, në punë, në arsim, art e krijimtari, si dhe në jetën politike.. ARTIKUJ TE BOTUAR.. 25.. 05.. 2012.. GARANTIMI I PËRFAQËSIMIT GJINOR TË BARABARTË NE REFORMEN ZGJEDHORE.. Emërimi i gjyqtarëve, si çështje e rëndësishme kushtetuese.. Nga PROF.. AS.. AURELA ANASTASI.. (Botuar në Revistën "Ligji mundësi zhvillimi për gratë", nr 15).. A do te kete lista te zgjedhesve -studente?.. DEKLARATA -.. ARKIV..

  Original link path: /WEB/deklarata/index.htm
  Open archive

 • Title: qnl
  Descriptive info: DONATORËT.. OSBE/ODIHR.. Civil Rights Defenders.. AMBASADA AMERIKANE NE TIRANE.. USAID.. FONDACIONI SHOQERIA E HAPUR PER SHQIPERINE, SOROS.. Open Society Foundation for Albania.. Soros Foundation.. The concept of open society is based on the recognition that people act on imperfect knowledge and nobody is in possession of the ultimate truth.. PNUD.. Bashkimi Europian.. UNICEF- zyra në Tiranë.. AMBASADA E MBRETERISE SE VENDEVE TE ULETA, TIRANE.. GLOBAL FUND FOR WOMEN.. NOVIB Oxfam Netherlands.. OXFAM - Gjerman.. PSO/HIVOS..

  Original link path: /WEB/donatore.htm
  Open archive

 • Archived pages: 82