www.archive-org-2014.com » ORG » R » RAADOPMAAT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 67 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Welkom - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: .. LinkedIn.. Blog.. Twitter.. Facebook.. Wij.. Wat doen we?.. Voor wie?.. Contact met ons?.. Wie zijn wij?.. Leren.. Open inschrijving.. Basiscursus en studiedagen voor coaches van cliëntenraden.. Basiscursus en losse modulen CliëntenVertrouwenspersoon.. Cursus Cliëntgericht schrijven.. Cursus Rechten van cliënten.. In zorginstellingen.. Cursus of workshop Rechten van cliënten.. Workshops Wetten in de zorg.. Cursus of workshop Cliëntmedezeggenschap.. Cursus of workshop Cliëntgericht schrijven.. Workshop Cliëntcommunicatie.. Cursus voor coaches van cliëntenraden.. Voor cliënten en cliëntenraden.. Ken de rechten van cliënten.. Basiscursus Vergaderen en medezeggenschap.. Vervolgcursus Vergaderen en medezeggenschap.. Voorzitten, hoe doe je dat?.. Notuleren, hoe doe je dat?.. Penningmeester zijn, hoe doe je dat?.. En meer.. Advies.. Werkbegeleiding, supervisie en intervisie.. RaadMaatjes.. Vereenvoudiging.. Congressen en  ...   denk je in mogelijkheden in plaats van in beperkingen.. Elke cliënt kan zeggenschap hebben over zijn of haar leven.. Dat vraagt om deskundigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen.. Dat vraagt om Raad op Maat.. Cliënten zelf aan het stuur.. Alle plaatsen voor het Congres 2014 Sterk in je recht zijn gereserveerd.. Welke hulpmiddelen kan ik gebruiken.. om de zeggenschap van de cliënt te vergroten?.. Hoe kan onze organisatie de nieuwe wet Zorg en Dwang gebruiken.. om de zorg te verbeteren?.. Hoe vind ik als cliëntenvertrouwenspersoon.. de juiste basishouding voor mijn functie?.. Hoe weet ik als cliënt of ik zelf.. mag beslissen of niet?.. Hoe kan de cliëntenraad in onze organisatie.. beter tot zijn recht komen?..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Weblog - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Weblog.. Iedere maand geef ik jullie hier graag mijn gedachten mee over allerlei zaken rond de zeggenschap en rechten van cliënten.. Gedachten rond een actueel thema, bij een nieuwe wet of naar aanleiding van een persoonlijke ervaring.. Reacties op mijn blog zijn natuurlijk van harte welkom.. Loes den Dulk.. Afhankelijk zijn van je ouders, wie wil dat (nu niet)?.. Klagen doe je niet in een participatiesamenleving.. WMO, WKKGZ, WLIZ, WVGGZ, WZ D, PW, WGB IT, JW, ZVW*.. De stem van de cliënt.. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is het al veel besproken devies van het Kabinet.. En als uitgangspunt klinkt dat prima.. Want wie wil er nu niet zelf doen wat hij of zij zelf kan? Mensen met een beperking weten wat het is om afhankelijk te zijn van anderen en de meesten proberen die afhankelijkheid tot een minimum te beperken.. En natuurlijk is het fijner als je partner, familielid, vriend of vriendin je helpt, dan dat een wildvreemde dat komt doen.. Maar of dat voor mensen met een lichamelijk of verstandelijke beperking ook in alle gevallen zo logisch is, durf ik te betwijfelen.. Natuurlijk geldt ook voor hen dat het goed is om zelf te doen wat je zelf kunt doen.. Maar voor dat wat ze niet zelf kunnen doen worden ze in plaats van van professionals, straks afhankelijk van de mensen in hun netwerk.. En altijd afhankelijk zijn van je netwerk, is niet zo prettig.. Het betekent voor jongeren met een beperking waarschijnlijk in veel gevallen dat ze bij hun ouders blijven wonen.. Veel langer dan ze misschien zouden willen en vaak veel langer dan goed voor ze is.. Ik heb heel veel respect voor ouders die de zorg voor hun gehandicapte kind, ook zonder door wetgeving ingegeven noodzaak, met veel liefde en toewijding op zich nemen.. Maar ik vraag me af of het voor jongeren met een beperking zo goed is om bij je ouders te blijven wonen.. De meeste jongeren zonder beperking gaan ergens tussen hun 16de en 22ste het huis uit.. Ze maken zich los van hun ouders en ontwikkelen zich met het nodige vallen en opstaan tot zelfstandige, verantwoordelijke individuen.. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking verloopt die ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend.. Zij blijven in veel gevallen voor een deel afhankelijk van ondersteuning om hun leven op de goede manier in te vullen.. En die ondersteuning komt van het eigen netwerk.. Mijn zorg is dat jongeren de fase van het actieve volwassen leven overslaan omdat ze met hun ouders meegaan in de fase van bejaard zijn.. Mijn zorg is dat ouders, vanuit hun grenzeloze betrokkenheid, kiezen voor veiligheid voor hun kind en allerlei risico’s liever uit de weg gaan.. Ergens ervaring mee opdoen betekent risico’s lopen.. Ervaringen die misschien wel positief zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing, maar in de ogen van de ouders al te snel risicovol zijn.. Begrijp me goed, ik heb heel veel respect voor die ouders die hun eigen leven opzij zetten om hun kind de beste zorg te geven.. Maar of ouders die rol goed kunnen invullen is mijn vraag.. Het je los maken van je ouders is een belangrijke stap in je ontwikkeling.. Het opent de poort naar die ervaringen die bij volwassenheid horen.. Met dat mooie concept van participatiesamenleving zouden we wel eens de poort naar die ervaring kunnen gaan afsluiten.. Mensen met een beperking kunnen die keuze straks niet meer maken.. De vraag wordt hoe jongeren met een beperking zich los kunnen maken van hun ouders terwijl ze voor hun ondersteuning wel in min of meerdere mate afhankelijk blijven van hun ouders.. En hoe ouders hun kind kunnen loslaten op weg naar volwassenheid terwijl ze wel de noodzakelijke ondersteuning blijven geven.. Een enorme uitdaging voor beide partijen!.. Hoe dan ook: ik zal scherp opletten tot welke participatiesamenleving dit leidt.. 20 februari, 2014.. Klachtrecht en medezeggenschap in de Wmo 2015.. Sinds 1995 heeft de cliënt het recht op klagen.. De wetgever erkent daarmee de afhankelijke positie die de cliënt ten opzichte van de hulpverlener heeft.. In de Wet Klachtrecht cliënten zorginstellingen (Wkcz) is geregeld dat de cliënt met een klacht gehoord wordt.. Die wet wordt binnenkort vervangen door de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).. Het klachtrecht verandert wat, er komt meer aandacht voor klachtopvang en -ondersteuning en naast de interne klachtenregeling komt er een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet over voorgelegde klachten.. De erkenning voor de afhankelijke positie van de cliënt is ook in deze wet duidelijk terug te vinden.. Begin van het jaar ging het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) naar de Tweede Kamer.. Daarin staat dat voor cliënten die straks via de Wmo hun zorg en ondersteuning ontvangen, dit recht op klagen vervalt.. In het wetsvoorstel Wmo 2015 staat duidelijk te lezen dat de Wkcz en straks de Wkkgz niet van toepassing zijn binnen de Wmo.. Het wetsvoorstel WMO 2015 regelt, geheel in de lijn met de lokaal georganiseerde zorg en ondersteuning ook een lokaal geregelde klachtenregeling.. Iedere gemeente moet een gemeentelijke verordening hebben waarin ook aandacht is voor het klagen door cliënten.. In de verordening staan de eisen die worden gesteld aan de afhandeling van klachten van cliënten over gedragingen van de aanbieder jegens een cliënt.. In het wetsvoorstel worden geen verdere eisen gesteld aan de kwaliteit van die klachtafhandeling en de woorden klachtopvang en klachtondersteuning lees ik al helemaal niet terug in het wetsvoorstel.. Zorg dicht bij huis regelen zoals het doel van de Wmo is, is zeker een  ...   PW: Meedoen in de samenleving en werken voor je geld is natuurlijk veel beter dan van een uitkering leven en overdag beziggehouden worden.. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet.. Maar in een tijd van werkloosheid zal het voor mensen met een beperking betekenen dat ze, met een lagere uitkering, thuis komen zitten zonder dagbesteding.. Dat is omdat ze wel zouden kunnen werken….. WGB IT: Alleen de hoofdlijnen van deze wet zijn duidelijk geworden in de brief van de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer.. Deze wet gaat meer eisen stellen aan bestuurders in de zorg.. Zo moeten ook zij een Verklaring Omtrent Gedrag inleveren…….. En deze wet gaat de medezeggenschap van cliënten regelen en vervangt daarmee de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).. Voor de zorginstellingen die straks binnen de LIZ vallen, verandert er niet zoveel.. Voor andere instellingen op het terrein van zorg en welzijn gaat het recht op medezeggenschap jammer genoeg op de helling.. De nu verplichte cliëntenraad kan straks vervangen worden door een andere vorm van participatie.. Het is nog niet helder of er eisen aan die vormen gesteld gaan worden……….. JW: Deze wet gaat de Wet op de Jeugdzorg vervangen en is straks ook van toepassing op (L)VG jongeren en jongeren met GGZ problematiek.. De gemeente gaat deze zorg regelen.. Als echte filmregisseurs ….. ?.. ZVW: Naast de ‘gewone’ ziektekostenverzekering gaat deze wet ook de geestelijke gezondheidszorg regelen en zoals we nu weten, ook de verpleging en verzorging in de thuissituatie.. De gevolgen die dat heeft, zijn lastig te overzien………….. Ik kan me voorstellen dat ik veel lezers ergens halverwege deze tekst ben kwijtgeraakt.. Dat is jammer, want deze wetgeving gaat straks het leven van cliënten enorm veranderen.. Maar net als veel cliënten, hoor ik ook begeleiders zeggen: ‘Roep me maar als helder is hoe het nu echt gaat worden.. ’ De vraag is of we ons dat kunnen veroorloven ….. Ik speel met de gedachte om iedere maand één van deze wetsvoorstellen te bespreken en ik ben bang dat me dat gaat lukken voor de wetsvoorstellen zijn vastgesteld en we eindelijk duidelijkheid hebben.. * Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen, Wet Langdurige Intensieve Zorg, Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, Wet Zorg Dwang, Participatie Wet, Wet Goed Bestuur Intern Toezicht, Jeugdwet, ZorgVerzekeringsWet.. 11 november, 2013.. Mijn eerste blog, op de nieuwe website met het nieuwe logo.. Er verandert veel in de zorg en we vinden dat Raad op Maat daarbij niet kan achter blijven.. Vandaar….. Met de nieuwe website willen we duidelijk laten zien waar Raad op Maat voor staat.. Raad op Maat wil dat de stem van de cliënt beter gehoord wordt.. En met deze blog wil ik jullie iedere maand mijn gedachten daarover meegeven.. Zeggenschap en rechten.. Zeggenschap en de rechten van cliënten zijn de kernbegrippen van Raad op Maat.. En juist die kernbegrippen staan bij alle veranderingen in de zorg in de belangstelling, of moet ik zeggen onder druk.. Een aantal zaken valt mij daarbij op.. Participatie.. Zeggenschap, zelf bepalen en mee kunnen doen, heet tegenwoordig participatie en participatie is het sleutelwoord in de visie op zorg van de overheid.. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is het credo van de regering.. En dat klinkt zo gek nog niet als je je realiseert dat meedoen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan.. Een mooie uitgangspositie dus voor de cliënt om zijn stem te laten horen.. Ja maar….. …… om mee te kunnen doen, om zeggenschap uit te oefenen, is er voor mensen met een verstandelijke beperking wel een aantal voorwaarden die het meedoen en meepraten mogelijk maken.. Meedoen, je stem laten horen, is voor veel cliënten zonder die voorwaarden niet weggelegd.. Juist die voorwaarden staan, tegelijk met alle aandacht voor participatie, onder druk.. Russisch.. Om mee te kunnen doen hebben mensen informatie nodig.. De informatie die voor de ‘gemiddelde burger’ beschikbaar is, had voor cliënten net zo goed Russisch kunnen zijn.. Voorwaarde voor meedoen is dat er aandacht komt voor toegankelijke informatie, dat medewerkers van gemeeenten, artsen, hulpverleners en andere betrokkenen leren om eenvoudig te schrijven en om zaken voor de cliënt helder uit te leggen.. Alleen dan kan de cliënt zijn stem laten horen.. Steuntje in de rug.. Om mee te doen en zeggenschap uit te oefenen hebben mensen met een beperking ondersteuning nodig.. De ondersteuning door de professional staat onder druk.. Zo is de ondersteuning van cliëntenraden door een professionele coach op een aantal zorginstellingen komen te vervallen en is het coachen als taak bij begeleiders neergelegd.. Zonder de juiste ondersteuning is het voor een cliëntenraad een stuk lastiger de stem van de cliënt te laten horen.. Klagen mag.. Professionele ondersteuning komt er wel voor de cliënt die wil klagen.. De nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen regelt dat iedere cliënt toegang moet hebben tot een cliëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.. De nieuwe wet Zorg en dwang bepaalt dat cliënten ondersteuning kunnen krijgen van een onafhankelijke en professionele cliëntenvertrouwenspersoon.. Een geweldige stap vooruit omdat de cliëntenvertrouwenspersoon de cliënt ondersteunt in het laten horen van zijn stem.. Bij het klagen wordt dus straks de stem van de cliënt goed gehoord.. Achteraan beginnen?.. Het lijkt toch wat vreemd dat bij alle bezuinigingen er geïnvesteerd wordt in de ondersteuning bij het klagen.. Want hoe terecht ik de investering ook vind, misschien is het nog handiger om de rechten van cliënten te respecteren en echt naar cliënten te luisteren bij de vaststelling en uitvoering van de zorg en ondersteuning zodat klagen minder nodig is.. 7 oktober, 2013..

  Original link path: /nieuw/weblog/
  Open archive

 • Title: Voor cliënten - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Raad op Maat voor cliënten.. Iedereen heeft recht op zeggenschap over zijn eigen leven.. Wij zetten ons in voor de rechten van cliënten.. Ook jou kunnen we ondersteunen.. Met onze cursussen leer je over rechten en over het werk van de cliëntenraad.. In onze winkel vind je allerlei producten.. Je vindt er spellen, boeken en hulpmiddelen bij het vergaderen.. Ga naar de.. cursussen voor cliënten en cliëntenraden.. winkel met producten voor cliënten en cliëntenraden..

  Original link path: /voor-clienten/
  Open archive

 • Title: Wij - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Cliënten sterker maken.. Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking.. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen.. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen..

  Original link path: /wij/
  Open archive

 • Title: Wat doen we? - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Wat doen we: Van cursus tot advies, van hulpmiddel tot vereenvoudiging.. Raad op Maat werkt aan de rechten en zeggenschap van cliënten.. Je kunt bij ons terecht voor:.. Cursussen en leerwegen over zeggenschap en rechten.. Adviezen over zeggenschap en rechten.. Hulpmiddelen voor cliëntenraden.. Publicaties over zeggenschap en rechten.. Vereenvoudigingen van bijvoorbeeld beleidsteksten.. Supervisie, intervisie en werkbegeleiding.. Lezingen en workshops tijdens studiedagen en congressen.. Sketches door de RaadMaatjes.. Voor al onze cursussen gelden leveringsvoorwaarden.. Je leest ze.. hier..

  Original link path: /wij/wat-doen-we/
  Open archive

 • Title: Voor wie? - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Voor wie: Voor iedereen betrokken bij zeggenschap en rechten van cliënten.. Raad op Maat werkt voor iedereen die betrokken is bij de zeggenschap en rechten van cliënten.. Dat zijn cliënten, hun ondersteuners en begeleiders, teams, managers, communicatiemedewerkers en bestuurders.. Voor coaches cliëntenraden, functionarissen medezeggenschap, cliëntenvertrouwenspersonen, is Raad op Maat steunpunt en kenniscentrum.. We werken vooral voor organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een beperking.. We krijgen ook advies- en trainingsvragen uit de jeugdzorg, GGZ en ouderenzorg.. Wij werken samen met cliëntenorganisaties zoals LFB, LSR en LOC.. Maar ook met kenniscentrum Vilans, onderzoeksinstituut NIVEL en andere organisaties..

  Original link path: /wij/voor-wie/
  Open archive

 • Title: Contact met ons? - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Contact met ons: Wij werken vanuit het kantoor in Gouda door het hele land.. Stichting Raad op Maat.. Oosthaven 15 16.. 2801 PC GOUDA.. 0182 684546.. info@raadopmaat.. org.. www.. raadopmaat.. Uw naam (verplicht).. Uw email (verplicht).. Uw bericht..

  Original link path: /wij/contact-met-ons/
  Open archive

 • Title: Wie zijn wij? - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Wie zijn wij: Een klein team en betrokken deskundigen.. Raad op Maat is in 1995 is ontstaan uit de behoefte om cliënten heel gericht met raad en daad bij te staan.. Vandaar de naam.. Het is nu een stichting die draait rond een klein team met daaromheen een groep betrokken trainers, schrijvers, acteurs en ervaringsdeskundigen.. In de leerweg cliëntenvertrouwenspersoon werkt Raad op Maat met gastdocenten uit het werkveld.. De adviesraad van cliënten denkt mee over nieuwe producten en diensten van Raad op Maat.. Het bestuur en de raad van advies bewaken het beleid en de visie van Raad op Maat.. Adviseur, Dagvoorzitter, Directeur, Oprichter, Spreker, Trainer.. Monique Bosman.. Met de juiste ondersteuning kom je een heel eind.. Secretariaat en ondersteuning.. Monica Boschman.. Zeggenschap kan niet zonder begrijpelijke informatie.. Cliëntencommunicatie, Cliëntgericht schrijven, Gedichtenworkshops, Vereenvoudigingen.. Harry Harmsen.. Coachen is een vak!.. Coaching en training, Rechten van  ...   hebben.. Margoret van Klink.. Gewoon respect hebben voor cliënten en echt willen luisteren.. RaadMaatje.. Ronald van Dijk.. Met de RaadMaatjes maken we echt het verschil voor cliënten.. Lid adviesraad van cliënten, RaadMaatje.. Alex Righolt.. Ik mag mezelf zijn!.. Lid adviesraad van cliënten.. Andries Lever.. Met mijn kracht wil ik Raad op Maat onder de cliënten brengen.. Maria v.. d.. Heuvel.. Nou mag ik eens een keer mijn eigen mening geven.. Myra Kornalijnslijper.. Ik heb ontdekt dat opkomen voor mezelf en voor anderen leuk is.. Piet Snel.. Samen met mijn lotgenoten vechten voor onze rechten.. Karel Bierlaagh.. Denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, zo belangrijk.. Bestuurslid.. Ernst Verbeek.. Als je op de juiste manier samenwerkt boek je vaak het beste resultaat.. De Raad van Advies bestaat uit:.. Jos Hiel (Gemiva-SVG Groep).. Rieta van Staalduine (Achmea).. Jef Pelgrims (Tante Louise).. Willem de Gooier (Platform VG)..

  Original link path: /wij/wie-zijn-wij/
  Open archive

 • Title: Leren - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Cursussen, leerwegen en workshops.. Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten.. Dit vraagt om bewustwording, kennis en vaardigheden.. Wat nodig is en wat werkt, hangt af van de rol die mensen vervullen en van de beweging in de organisatie.. We verzorgen cursussen en workshops voor cliënten, medewerkers, managers en teams.. Onze speciale leerwegen rusten coaches en cliëntenvertrouwenspersonen optimaal toe voor hun functie.. Cursussen en workshops in zorginstellingen.. Cursussen voor cliënten en cliëntenraden..

  Original link path: /leren/
  Open archive

 • Title: Open inschrijving - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Cursussen en leerwegen open inschrijving.. We bieden een aantal leerwegen en cursussen aan met open inschrijving.. Zo rusten we professionals in verschillende functies toe voor cliëntgerichte ondersteuning.. Belangrijk in de cursussen is het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere organisaties.. De open cursussen vinden plaats in ons kantoor in Gouda.. Master-workshop Teksten voor cliënten..

  Original link path: /leren/open-inschrijving/
  Open archive

 • Title: Basiscursus en studiedagen voor coaches van cliëntenraden - Stichting Raad op Maat
  Descriptive info: Leerweg voor coaches van cliëntenraden.. Het ondersteunen van een cliëntenraad, deelnemersraad of bewonersraad is een vak apart.. De leerweg voor coaches/ondersteuners geeft je nieuwe inzichten en scherpt je vaardigheden.. Je maakt met hoofd én hart een omslag in de manier van ondersteunen.. Zo kun je de raad optimaal ondersteunen in zijn functie en de raad stimuleren in zijn groei.. De training heeft een praktijkgerichte en persoonlijke aanpak.. Vooral de houding en vaardigheden van de coach/ondersteuner krijgen veel aandacht.. Doelgroep:.. Coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking.. Ook aanstaand coaches en coaches uit andere sectoren van de zorg kunnen deelnemen.. Duur:.. Basiscursus van 2 dagen aan te vullen met losse  ...   de cliëntenraad: 19 juni 2014.. Planmatig werken: 11 september 2014.. De veranderende rol van de coach: 16 oktober 2014.. Medezeggenschap van LVB cliënten met gedragsproblemen:13 november 2014.. Medezeggenschap van cliënten met een ernstige verstandelijke beperking: 4 december 2014.. Het coachen van teams op gebied van (mede)zeggenschap: 15 januari 2015.. Prijs:.. Basiscursus € 495,00 per persoon; inclusief koffie/thee en lunch.. exclusief € 24,50 cursusmateriaal.. Prijs losse modules € 275,00 per persoon; inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.. Bij inschrijving op de basiscursus ontvangt u 10% korting op de modules.. Bij inschrijving op 3 modules of meer krijgt u vanaf de 3e module 10% korting.. Plaats:.. Raad op Maat, Gouda.. Folder:.. Inschrijven:.. Deze cursus in eigen zorginstelling..

  Original link path: /leren/open-inschrijving/leerweg-voor-coaches-van-clientenraden/
  Open archive

 • Archived pages: 67