www.archive-org-2014.com » ORG » Y » YBAT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 407 . Archive date: 2014-03.

 • Title: ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน เปิดอบรมปฏิบัติธรรมในหลักสูตรแนวสติปัฏฐานสี่
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน เปิดอบรมปฏิบัติธรรมในหลักสูตรแนวสติปัฏฐานสี่
  Descriptive info: ห องสม ดนาล นทา.. ศ นย เผยแผ ล มพ น ว น.. สม ครปฏ บ ต ธรรมผ านเว บ.. ถ ายทอดก จกรรมปฏ บ ต ธรรม.. YBAT Streaming.. เว บไซต ธรรมะ.. โกธโน ท พ พณ โณ โหต : : คนม กโกรธย อมม ผ วพรรณไม งาม.. เป ดร บสม ครบ คลากร เพ อบรรจ เป นเจ าหน าท ประจำในแผนกต างๆ หลายตำแหน ง.. โครงการจ ตใส ใจสบาย ขอเช ญร วมฟ งบรรยายพ เศษ.. ขอเช ญร วมบร จาคเป นเจ าภาพกองท นว ป สสนาเยาวชน.. ขอเช ญร วมเด นทาง ธรรมยาตราอ นเด ย พ ทธคยา-ราชคฤห 8 ว น.. ศ ลป และศาสตร ของผ นำแนวพ ทธ.. เช ญร วมงานสาธยายพระไตรป ฎก.. YBAT LIVE.. JW Player goes here.. โครงการจ ตใส ใจสบาย เช  ...   แจ งเล อนการบรรยายธรรม ของ ผศ.. ดร.. บรรจบ บรรณร.. ขอเช ญเยาวชนชายอาย ๑๔ ถ ง ๒๒ ป ร วมโครงการส.. เป ดร บสม ครบ คลากร เพ อบรรจ เป นเจ าหน าท.. " onclick="return fbs_click()" target="_blank" class="fb_share_link">Share on Facebook.. >> ข าวก จกรรมท งหมด.. สม ครสมาช กใหม.. l.. ว ธ สม ครสมาช ก.. Truehits.. net.. ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ เลขท ๔ ซ.. เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด วน เขตภาษ เจร ญ กร งเทพฯ ๑๐๑๖๐.. โทรศ พท ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑.. The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage.. 4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand.. Tel.. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.. org..

  Original link path: /v4/index.asp
  Open archive

 • Title: ห้องสมุดนาลันทา
  Descriptive info: แนะนำ ๕ เล ม ธรรมะชวนอ าน.. ๕ เล มธรรมะชวนอ าน.. ว นเพ ญข น 15 ค ำ เด อน 3 ว นมาฆบ ชา หร อ ว นจาต รงคส นน บาต น บเป นว นท ม ความสำค ญก บพ ทธศาสน กชนอย างย ง ถ อเป นว นท องค สมเด จพระส มมาส มพ ทธเจ าทรงมอบ.. ห วใจ.. ของพระพ ทธศาสนาในแนวทางการ.. ละช ว ทำด ทำจ ตใจให ผ องใสเป นอ สระจากก เลสท งปวง.. ทรงแสดงโอวาทปาฏ โมกข ท ามกลางท ประช มมหาส งฆส นน บาตคร งใหญ ในพระพ ทธศาสนาท ามกลางพระสงฆ ๑,๒๕๐ ร ป เพ อวางจ ดหมาย หล กการ และว ธ การ ในการเข าถ งพระพ ทธศาสนาแก พระอรห นตสาวกและพ ทธบร ษ ทท งหลาย.. ศ นย องค ความร ห องสม ดนาล นทา ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ ขออ านหน งส อธรรมะ ๕ เล ม ในเด อนท ม ความสำค ญทางพระพ ทธศาสนาอย างย ง สมาช กและผ สนใจท านใดต องการอ านฉบ บเต มสามารถแวะเว ยนมาอ านได ท.. ศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา) ช น ๒ อาคารบ ญยง ว องวาน ช ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ ซ.. เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษ เจร ญ กทม.. ได ท กว นจ นทร -อาท ตย ต งแต เวลา ๐๙.. ๐๐ น.. ถ ง ๑๖.. ๓๐ น.. หร อต องการแนะนำหน งส อธรรมะท ท านอ านแล วประท บใจต องการบอกต อให เพ อนสมาช กท านอ นได อ าน-ศ กษา-ค นคว า สามารถส งคำแนะนำมาได ท.. email:nalanda_library@hotmail.. co.. th.. หร อ.. facebook.. com/Knowlage Center ศ นย องค ความร ห องสม ดนาล นทา ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ.. เรารอคำแนะนำหน งส อธรรมะชวนอ านจากท านด วยความย นด เป นอย างย ง ขออน โมทนา.. ความร กส งเล กน อยท ย งใหญ.. ความร กม กเป นอารมณ ส ดโต ง ยากน กจะห กใจให สมด ลป ญหาใหญ ของความร กค อจะม คต การย ดถ อ ครอบครอง แสดงความเป นเจ าของ เพ อม ให ร กจากเราไปเพ อแสดงให ร ว าตนเป นท ร ก ความร กท เปล ยนเป นร ายอาจเป นอ นตรายถ งช ว ต แต ถ าใช ความร กเป นพล งสร างโลกให สดใสทำดวงใจให งดงาม ความร กก จะอำนวยอวยพรให เราปลอดภ ยในช ว ต หน งส อเล มน รวบรวมหน งส อของพระราชญาณกว (ป ยโสภณ) ว ดพระรามเก าฯ รวมเล มจากหน งส อ 5 เล มของท านเจ าค ณ เน อหาแสดงถ งความร กในแง ม มของพ ทธศาสนา เช น การให อภ ยทาน ว ธ การร กอย างบร ส ทธ ว ธ การร กอย างไรให สบายใจ .. ปร บปร งเม อ ::19/2/2557.. มอบร กด วยธรรม.. ความร กท แท น น เป นส งท เราต องเต มความร กแห งสต ให เต มใจของตนเส ยก อน แล วเราจ งสามารถแบ งป นความร กของตนเองให คนอ นได อย างแท จร งเหม อนการเต มน ำให เต มภาชนะของตนเองก อนแล วจ งแบ งป นให คนอ นได และท กคนท เข าใจความร กประเภทน แล วจะย งร กอย างม ความส ขสงบอย างม นคงและถาวรเพ มข นเร อยๆ.. หน งส อเล มน นำเสนอความร กในตนเองตามม ต แห งป ญญาญาณ ซ งเป นหนทางท จะทำให ค นพบความร กอ นประเสร ฐและสามารถจะให ความร กแก ท กคนและสรรพส งได โดยไม ยาก สามารถให ความร กแก ท กส งอย.. การแสวงหาความร กหร อท พ ง.. มน ษย ท กคนร ส กว าตนเองน นย งพร อง กำล งรอคอยรออะไรส กส งหน งท เราอาจจะตอบไม ได ว าเรารออะไร สำหร บบางคนอาจจะรอความร ำรวยหร อรอเง นทองเก ยรต ยศ เรากำล งคอยอะไรก ไม ร ท จะมาเต มเต มและถ าท านเฉล ยวใจให ด ส กน ดจะพบว า ส งท เรากำล งรอคอยน แหละค อความร ก เรากำล งต องการความร กชน ดหน งชน ดใดเต มช ว ตท พร องน ให เต มและการรอคอยท จะเต มให เต ม ค อ การแสวงหาความร กหร อท พ ง.. หน งส อเล มน จะช วยค ณท กคนให หล ดพ นจากคำสาปแห งกรรมเก าร บเอาพรอ นประเสร ฐแห งกรรรมใหม ด วยความข าใจอย างเป นข นเป นตอน น บแต ร ความจร งว าร กแท ค ออะไรไปจน.. ด งตฤณว ส ชนา ฉบ บ ร จ กร ก.. การม คนร กไม ได หมายความว าค ณร จ กร ก ความร ส กแสนด การม เร องประท บใจเป นเพ ยงเปล อกนอกของความร กเน อแท ของความร กค อการม ก นและก นในยามยาก แก นสารของความร กค อการร ทางท จะร วมกอดคอเด นหน าไปส ความด บท กข ไม เหล อน ำตาอาล ยก นในยามตาย.. หน งส อเล มน ผ เข ยนนำเสนอความร กผ านความจร งแห งกฎธรรมชาต ด วยถ อยคำท ย งตรงประเด นถ งต นตอของคำตอบและเร ยบเร ยงถ ายทอดอย างเป นลำด บข นตอนผ านงานเข ยนหลายเล มหลายเร อง จากคำถามเก ยวก บความร กท ส งเข ามาถ งผ เข ยน.. ด งตฤณ.. ด งตฤณว ส ชนาฉบ บร จ กร ก.. กร งเทพฯ : กล.. บอกเธอบอกเขาร กของเราจะเก าและแก ไปด วยก น.. ความร กเป นเร องท ละเอ ยดอ อนแม แต ร กหยาบๆ ก ย งม ด านละเอ ยดเจ อปนอย ไม ม คนเก งหร อไม เก งสำหร บความร กม แต คนฉลาดและโง สำหร บความร ก ส วนความถ กผ ดหร อความด ช วน น บ อยคร งท ร กม อำนาจเหน อกว า ด งคำท คนโบราณบอกว าความร กทำให คนตาบอดย งเป นความจร งในป จจ บ นแต ความร กท ด ควรทำให คนตาสว าง.. หน งส อเล มน รวบรวมงานค ดเล อกมาจากคอล มน โลกหม นรอบความร ก ในน ตยสารเปร ยวและคอล มน หน ง ในน ตยสาร แพรวส ดส ปดาห นำเสนอม มมองใหม  ...   านมาและผลงานเข ยนหน งส อเล มใหม เร อง ช ว ตไม ใช ของเล น จงอย าทำเล นเล นก บช ว ต พร อมส อซ ด MP 3 มามอบให ก บผ เ.. ส มมาท ฏฐ เป นห วหน า พาให ถ งความส นท กข (1).. เช าว นอาท ตย ท 30 มกราคม 2554 ท ผ านมา สมาช กย วพ ทธ กสมาคมฯ และศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา) รวมท งประชาชนผ สนใจในธรรมะ ร วมฟ งธรรมะด ด โดย ท านอาจารย ส ภ ร ท มทอง ในห วข อ ส มมาท ฏฐ เป นห วหน า พาให ถ งความส นท ก (1) ณ สาว ตถ ธรรมะเธ ยเตอร ช น 2 อาคารบ ญยง ว องวาน ช ย วพ ทธ กสมาคมฯ เขตภาษ เจร ญ กทม.. และได ร บเก ยรต จากค ณพจนา ประกาศเวชก จ นายทะเบ ยนย วพ ทธ กสมาคมฯ เป นประธาน ในการจ ดก จกรรมและค ณศร น ตย ว องวาน ช เหร ญญ กย วพ ทธ กสมาคมฯ ร วมเข าฟ งการบรรยายและร วมก จกรรมเจร ญสต ก บผ เข าฟ งธรรมะในคร งน และก อนกล บบ านผ เข าฟ งย งได ร.. ม ลน ธ การศ กษาเพ อส นต ภาพ พระธรรมป ฎก.. ม ลน ธ การศ กษาเพ อส นต ภาพ พระธรรมป ฎก (ป.. อ.. ปย ต โต).. เย ยมชมศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา) ย วพ ทธ กสมาคมฯ.. เม อว นจ นทร ท 6 ม ถ นายน 2554 ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ ศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา) ได ร บเก ยรต จากคณะกรรมการม ลน ธ การศ กษาเพ อส นต ภาพ พระธรรมป ฎก (ป.. ปย ต โต) ประกอบด วย ค ณกลาย กระจายวงศ รองประธานม ลน ธฯ, ผศ.. ส น ย ศรณรงค , ผศ.. อร ณ เร องว เศษ, อ.. ร ตนา ถ ดทะพงษ และค ณพ ร ป ทม ราชกร เข าเย ยมชมก จการศ นย ห องความร (ห องสม ดนาล นทา) และชมก จการภายในต างๆ ของย วพ ทธ กสมาคมฯ โดยม ค ณดวงกมล ส ว ชชาก ล ผ.. บร หาร ย วพ ทธ กสมาคมฯ และ อ.. น รอฮาน จ นทร ส งข ท ปร กษาห องสม ดนาล นทา.. ปร บปร งเม อ ::20/6/2554.. อ สระจากอว ชชา.. ศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา) ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ จ ดก จกรรมการบรรยายพ เศษในการบรรยายช ด Dhamma Talk โดย อ.. ประเสร ฐ อ ท ยเฉล ม ในห วข อ อ สระจากอว ชชา ข น เม อว นอาท ตย ท 1 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต ธรรม ช น 2 อาคารส ร กร นช ย ย วพ ทธ กสมาคมฯ ซ.. ซ งได ร บความสนใจจากผ ปฏ บ ต ธรรมและประชาชนท วไปกว า 300 คน โดยม ค ณพจนา ประกาศเวชก จ นายทะเบ ยน ย วพ ทธ กสมาคมฯ ให เก ยรต เป นประธานเป ดการบรรยายและเข าร วมฟ งตลอดการบรรยาย 2 ช วโมง.. อน ง การบรรยายพ เศษช ด Dhamma Talk เร อง &ld.. สถาบ นไอ แอม จ เน ยส.. สถาบ นไอ แอม จ เน ยส เย ยมชมก จการย วพ ทธฯ.. ว นจ นทร ท 21 ม นาคม 2554 ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ ศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา) ได ร บการประสานงานจากท านผ อำนวยการสถาบ นไอ แอม จ เน ยส ซ งเป นสถาบ นท ให การอบรมด านคณ ตศาสตร และภาษาต างประเทศให ก บน กเร ยนท วประเทศ แสดงความประสงค ของเข าเย ยมชมก จการเจร ญสต และชมก จการของ.. ย วพ ทธฯ โดยการนำของค ณกนกพร ศ ร รานนท ผ อำนวยการและผ จ ดการสถาบ นไอ แอม จ เน ยส นำคณะคร และผ ปกครอง จำนวน 15 ท าน ในช วงเช าเป นการเย ยมชมก จการย วพ ทธฯ และบ ายเป นการขอร บคำแนะนำว ธ การ เจร ญสต เพ อใช ในการดำเน นช ว ตป.. ธรรมะก บความร ก.. เทศกาลแห งความร กในเด อนก มภาพ นธ ท ผ านมา (13 ก.. พ.. 2554) ศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา).. ได ร บความเมตตาจาก พระพลพร ปส นโน เลขาน การรองเจ าอาวาสว ดพระรามเก า กาญจนาภ เษก กทม.. มาเทศนาธรรมพร อมท งให ข อค ดเก ยวก บความร กในแง ม มของพระพ ทธศาสนา ในห วข อ ธรรมะก บความร ก เพ อเยาวชนและ.. ผ ปฏ บ ต ธรรมและประชาชนท สนใจเข าฟ งได นำข อค ดท ม ประโยชน ไปใช ในการดำเน นช ว ตได อย างเป นส ข.. ในวาระครบรอบ 1 ป การจ ดก จกรรมบรรยายในห องสาว ตถ ธรรมะเธ ยเตอร โดยท านพระราชญาณกว (ป ยะโสภณ) รองเจ.. แด ค ณคร ด วยดวงใจในย ค ไอท.. ว นอาท ตย ท 16 มกราคม 2554 ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ ศ นย องค ความร (ห องสม ดนาล นทา) ร วมก บพระอาจารย ประสงค ปร ป ณโณ จ ดการบรรยายพ เศษเน องในโอกาส ว นคร โดยได ร บความเมตตาจาก อ.. ท นว ฒน มฤคพ ท กษ ผอ.. สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพและศ ลปะการพ ด มาบรรยายเร อง แด ค ณคร ด วยดวงใจในย ค ไอท ให ค ณคร น กเร ยนและประชาชนผ สนใจร บฟ ง ณ สาว ตถ ธรรมะเธ ยเตอร ช น 2 อาคารบ ญยง ว องวาน ช ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ เขตภาษ เจร ญ กทม.. คล กด ภาพก จกรรม &.. - ต ดต อบรรณาร กษ.. ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ.. เลขท ๔ ซ.. All Rights Reserved.. Young Buddhists Association of Thailand..

  Original link path: /nalanda/
  Open archive
 •  

 • Title: ระบบสมัครปฏิบัติธรรม YBAT.ORG ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
  Descriptive info: User login.. User.. Pwd.. ม มสมาช ก.. รายละเอ ยดสมาช ก.. ล มรห สผ าน.. 1.. คล กเล อกเมน ด านซ ายม อ "สม ครสมาช กใหม ".. 2.. อ านรายละเอ ยดและเง อนไขของการสม ครให เข าใจ หากย นด ปฏ บ ต ตามเง อนไข และย นย นท จะสม ครสมาช กของเว บไซต ต อไปให คล กเล อก.. "ยอมร บเง อนไข" ถ าไม ต องการสม ครหร อไม สามารถปฏ บ ต ตามเง อนไขได ให เล อก "ไม ยอมร บเง อนไข.. **.. หากเล อกไม ยอมร บเง อนไขระบบจะไม ทำงานต อ..  ...   องตามความเป นจร งท กประการ ไม ใช ข อม ลของบ คคลอ นในการสม คร จากน นคล กเล อกท สม ครสมาช ก.. 4.. เม อท านได สม ครสมาช กเร ยบร อยแล ว ท านจะได ช อสมาช ก (Username) และ รห สผ าน (Password) ท ท านได เล อกไว เพ อใช ในการตรวจสอบท กคร ง ท ท านเข ามาใช บร การในส วนต างๆ ด งน นกร ณา ใส ช อสมาช ก และรห สผ าน ท กคร ง เพ อ เข าส ระบบสม ครปฏ บ ต ธรรมผ านเว บ..

  Original link path: /apply/
  Open archive

 • Title: ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน เปิดอบรมปฏิบัติธรรมในหลักสูตรแนวสติปัฏฐานสี่
  Descriptive info: มหาว ทยาล ยพระพ ทธศาสนาแห งโลก.. องค การพ ทธศาสน กส มพ นธ แห งโลก.. ม ลน ธ ดวงแก ว ในพระส งฆราช ปถ มภ.. ว ดมเหยงคณ พระนครศร อย ธยา.. ว ดผาณ ตาราม ฉะเช งเทรา.. ว ดอ มพว น ส งห บ ร.. ว ดอ นทรว หาร กร งเทพ.. ว ดท ามะโอ ลำปาง.. กล มเยาวชน เนกข มมบารม.. สต ป ฏฐานส.. พระไทยเน ต.. ธรรมะไทย.. ประว ต ว ดญาณเวศกว น.. แหล งความร จากว ดใหม พ เ รนทร.. พ ทธทาสศ กษา.. ธรรมะใกล ต ว..  ...   อข ายครอบคร ว.. ม.. มหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย.. ฟ งธรรม.. คอม.. โลกส นต ธรรม (WINWIN TV).. พระมหาทองม น.. โรงเร ยนทอส.. พล งจ ต.. คอม.. The House of Dhamma.. Budpage.. com.. Nutthanond.. CDdhamma.. Stopdrink.. Goodhub.. BuddhaNet.. Access to Insight.. Energyfantasia.. DharmaNet InterLinks.. The Forest Hermitage.. Metta Forest Monastery.. Abhayagiri Buddhist Monastery.. Amaravati Buddhist Monastery.. Buddhist Society of Western Australia.. The Bhavana Society Monastery and Retreat Center.. อนต เถ น ย ตโต ส ยา.. ไม พ งขวนขวายในส งท ไม เป นประโยชน..

  Original link path: /v4/link_dhamma.asp
  Open archive

 • Title: ใบแจ้งความจำนงบริจาค
  Descriptive info: บร จาค.. ค ม อการบร จาค.. ใบแจ งความจำนงบร จาค 570000001182.. ช อผ บร จาค :.. **(เป นภาษาไทย).. ออกอน โมทนาในนาม:.. **.. ท อย :.. อำเภอ :.. จ งหว ด :.. กร ณาเล อก.. กร งเทพฯ.. กาญจนบ ร.. ช ยนาท.. นครนายก.. นครปฐม.. นนทบ ร.. ปท มธาน.. ประจวบค ร ข นธ.. เพชรบ ร.. ราชบ ร.. ลพบ ร.. สระบ ร.. ส งห บ ร.. ส พรรณบ ร.. สม ทรปราการ.. สม ทรสงคราม.. สม ทรสาคร.. พระนครศร อย ธยา.. อ างทอง.. กำแพงเพชร.. เช ยงราย.. เช ยงใหม.. ตาก.. นครสวรรค.. น าน.. พะเยา.. พ จ ตร.. พ ษณ โลก.. เพชรบ รณ.. แพร.. แม ฮ องสอน..  ...   ปราจ นบ ร.. ระยอง.. สระแก ว.. กาฬส นธ.. ขอนแก น.. ช ยภ ม.. นครพนม.. นครราชส มา.. มหาสารคาม.. ม กดาหาร.. ยโสธร.. ร อยเอ ด.. เลย.. ศร สะเกษ.. สกลนคร.. ส ร นทร.. หนองบ วลำภ.. บ ร ร มย.. หนองคาย.. อำนาจเจร ญ.. อ ดรธาน.. อ บลราชธาน.. กระบ.. ช มพร.. ตร ง.. นครศร ธรรมราช.. นราธ วาส.. ป ตตาน.. พ งงา.. พ ทล ง.. ภ เก ต.. ยะลา.. ระนอง.. สงขลา.. สต ล.. ส ราษฎร ธาน.. ไปรษณ ย :.. เบอร โทร :.. ม อถ อ :.. -.. E-mail:.. *.. * หมายเหต กร ณากรอกรายละเอ ยดให ถ กต องและครบถ วน.. เพ อประโยชน ของต วท านเอง..

  Original link path: /donate/add.asp
  Open archive

 • Title: ยุวพุทธฯ เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่งยุวพุทธ เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง
  Descriptive info: >>.. ย วพ ทธ กสมาคม.. ข าวร บสม ครงาน.. ย วพ ทธฯ เป ดร บสม ครบ คลากรหลายตำแหน ง.. ----------------------------------------------------------------------------------------------.. เป ดร บสม ครบ คลากร เพ อค ดเล อกเป นเจ าหน าท ประจำศ นย ต าง ๆ ด งน.. -------------------------------------.. ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ (สำน กงานใหญ ).. ซ.. เพชรเกษม ๕๔ กร งเทพฯ.. ผ ช วยผ อำนวยการบร หารฝ ายบ ญช -การเง น (๑ ตำแหน ง).. ค ณสมบ ต.. - เพศชาย-หญ ง อาย ๓๐ ป ข นไป.. - จบการศ กษา ปร ญญาตร ข นไป ด านบ ญช - การเง น.. - ม ประสบการณ ในระด บการบร หารงานบ ญช -การเง น อย างน อย 5 ป.. หน าท ความร บผ ดชอบ.. - ปฏ บ ต ตามนโยบายทางด านบ ญช -การเง นท ได ร บมอบหมายจากผ อำนวยการบร หาร.. - อน ม ต ควบค มและตรวจสอบการร บ-จ ายประจำว นให เป นไปตามระเบ ยบการเง น.. - ตรวจสอบและอน ม ต การบ นท กรายการบ ญช ในระบบ Express.. เจ าหน าท โสตท ศน ปกรณ (๑ ตำแหน ง).. - เพศชาย อาย ๒๐ - ๓๕ ป จบการศ กษา ปวช.. -ปร ญญาตร.. สาขาช างอ เล คทรอน คส หร อสาขาท เก ยวข อง.. - ม ความร ทางด านระบบไฟฟ า และระบบเคร องเส ยง.. - ซ อส ตย ขย น อดทน ถ าม ประสบการณ จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ.. (ย นด ร บพ จารณาน กศ กษาจบใหม ).. - ถ ายภาพ / จ ดห องประช ม / อบรม ให ก บผ ปฏ บ ต ธรรม.. - ควบค มระบบเส ยงท ใช ในห องประช มต างๆ.. - สามารถแก ไขป ญหาเก ยวก บระบบไฟฟ าและระบบเส ยงของห องประช มได.. เจ าหน าท ข บรถยนต (๑ ตำแหน ง ).. - เพศชาย อาย ๓๐-๕๐ ป.. - ว ฒ การศ กษา ป.. ๖ ข นไป..  ...   อ ปกรณ เคร องเส ยง ได ด.. - ม ความม งมานะทงานเพ อพระพ ทธศาสนา.. - ม ความอดทน.. ร กงานบร การ และสามารถทำงานล วงเวลาได.. ว ธ การสม คร.. - สม ครด วยตนเองหร อส งจดหมายเข ยนประว ต แนะนำตนเอง ร ปถ าย ๑ น ง หร อ ๒ น ว.. - สำเนาทะเบ ยนบ าน ๑ ช ด.. - สำเนาบ ตรประจำต วประชาชน ๑ ช ด.. - ส งไปท ศ นย ว ป สสนาย วพ ทธ ฯ เฉล มพระเก ยรต ต.. หร อสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท ๐๙๒-๓๑๔-๐๘๖๘,๐๘๖-๐๑๕-๑๔๕๑.. ท กว น ต งแต เวลา ๐๙.. ๐๐ - ๑๖.. ๐๐.. ร บสม ครด วน !!! ต งแต ว นน เป นต นไป.. ***หากท านม ความสนใจในงานด านพระพ ทธศาสนาและการปฏ บ ต ธรรม ม ความซ อส ตย.. ส จร ต-จ ตบร การ-ทำงานเป นท มร วมก บผ อ นได และม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ***.. ผ สนใจส งใบสม ครได ท ฝ ายบ คคล ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ.. ซอยเพชรเกษม ๕๔.. สม ครด วยตนเองหร อส งจดหมายเข ยนประว ต แนะนำตนเอง ร ปถ าย ๑ หร อ ๒ น ว.. สำเนาทะเบ ยนบ าน สำเนาบ ตรประจำต วประชาชน ๑ ช ด.. ส งมาท ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทยฯ เลขท ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ถนนเพชรเกษม.. แขวงบางด วน เขตภาษ เจร ญ กร งเทพฯ ๑๐๑๖๐.. หร อต ดต อสอบถามได ท ๐๒-๔๕๕๒๕๒๕ ต อ ๔๒๒๗ ฝ ายทร พยากรบ คคล.. หร อ E-mail มาท HR@ybat.. ดาวน โหลดใบร บสม ครงาน.. สนใจสม ครและสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม.. ได ท ฝ ายบ คคล โทร.. ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕ ต อ ๔๒๒๗.. E-mail: HR@ybat.. org.. Tag :.. สม ครงาน, หางาน, ร บสม ครงาน.. ปร บปร งเม อ :.. 12/3/2557.. อ าน :.. 36507.. คร ง.. ว ร เยน ท ก ขมจ เจต.. คนล วงท กข ได เพราะความเพ ยร..

  Original link path: /v4/activity_view.asp?id=32
  Open archive

 • Title: ธรรมบรรยายพิเศษ..ยุวพุทธฯ ขอเชิญฟังธรรมบรรยายพิเศษ โครงการจิตใส ใจสบาย เรื่อง พลังรัก โดย พระครูปลัดวีระนนท์
  Descriptive info: ข าวก จกรรม.. ธรรมบรรยายพ เศษ.. พระคร ปล ดว ระนนท ว รนน โท.. ช อ.. -.. ฉายา.. พระคร ปล ดว ระนนท.. ว รน นโท.. บรรพชา/อ ปสมบท.. ณ ว ดศร อร ยวงศ ต.. เม องบ ว อ.. เกษตรว ส ย จ.. การศ กษา.. - ปร ญญาตร คณะศ ลปศาสตร สาขาศาสนศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล.. - ปร ญญาโท คณะศ ลปศาสตร สาขาไทยศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร.. การปฏ บ ต ธรรม.. อบรมเป นพระว ป สสนาจารย เม อป พ.. ศ.. ๒๕๒๗.. พ.. ๒๕๒๙.. ว ดมหาธาต ย วราชร งสฤษด.. ท าพระจ นทร กร งเทพมหานคร.. ,.. ว ดส วรรณประส ทธ เขตบ งก ม กร งเทพมหานคร.. - ปฏ บ ต ท ย างก ง ประเทศพม า ระยะเวลา ๗ เด อน ท สำน กพระมหาส สยาดอ..  ...   วรรณประส ทธ แขวงคลองก ม เขตบ งก ม กร งเทพมหานคร.. เป นพระหน วยพ ฒนาการทางจ ต จากจ ตตภาว นว ทยาล ย จ.. เป นว ทยากรอบรมน กโทษในเร อนจำ จ.. สม ทรสงคราม นครปฐม ราชบ ร เพชรบ ร.. เป นพระว ป สสนาจารย อบรมคร ต นแบบ และโรงเร ยนส ขาวของกร งเทพมหานคร.. ณ พ ทธมณฑล จ.. เป นพระว ทยากรอบรมค ายพ ทธบ ตร ตามสถานศ กษาท วไปท กระด บ.. เป นพระว ทยากรอบรมพระนวกะเขตบ งทองหลาง อ.. ลำล กกา ปท มธาน.. ท อย ป จจ บ น.. ว ดป าเจร ญราชธรรมาราม ( ธรรมสถานว มลธรรม ).. ๑๒/๑๙ คลองส บเอ ด ต.. บ งทองหลาง อ.. ลำล กกา ปท มธาน ๑๒๑๕๐.. จ ตใสใจสบาย, ธรรมบรรยาย, พล งร ก, พระคร ปล ดว ระนนท.. 29/8/2554.. 5058.. ปญ ญาว ธเนน เสย โย.. ป ญญาน นแหละประเสร ฐกว าทร พย..

  Original link path: /v4/activity_view.asp?id=162
  Open archive

 • Title: ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกองทุนวิปัสสนาเยาวชน
  Descriptive info: ก จกรรมร วมทำบ ญ.. ร วมบร จาคเป นเจ าภาพกองท นว ป สสนาเยาวชน.. ใบเเจ งความจำนงบร จาค.. 2/3/2555.. 2916.. ส ข วต ตส ส น โหต ก ญ จ.. ผ ไม ม อะไรให ก งวล ย อมม แต ความส ข..

  Original link path: /v4/activity_view.asp?id=177
  Open archive

 • Title: ธรรมยาตราอินเดีย พุทธคยา-ราชคฤห์ 8 วัน ยุวพุทธฯ ขอเชิญร่วมเดินทาง ธรรมยาตราอินเดีย พุทธคยา-ราชคฤห์ 8 วัน
  Descriptive info: ธรรมยาตราอ นเด ย พ ทธคยา-ราชคฤห 8 ว น.. ย วพ ทธ กสมาคมแห งประเทศไทย.. ในพระบรมราช ปถ มภ.. ขอเช ญสมาช กร วมเด นทางไปพ ทธคยา ราชคฤห ปฏ บ ต ธรรมเป นพ ทธบ ชา สวดมนต ใต ต นพระศร มหาโพธ และน อมถวายเป นพระราชก ศลแด พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในวโรกาสท พระองค เจร ญพระชนมมาย ๘๔ พรรษา อ กท งสะสมบ ญบารม เพ อเป นส ร มงคลให แก ตนเอง ครอบคร  ...   บไป.. ระหว าง ว นท ๒๕ พฤศจ กายน - ๑ ธ นวาคม ๒๕๕๔.. เด นทางโดยสายการบ นไทย.. สมาคมฯจ งม ความย นด เป นอย างย งท ม โอกาสนำสมาช กผ ม บ ญท กท าน ไปบำเพ ญภาวนาส งสมบ ญบารม ณ สถานท อ นเป นมงคล ศ กด ส ทธ แห งน.. ดาวน โหลดกำหนดการ.. ดาวน โหลดเอกสารเพ มเต ม.. ธรรมยาตรา, อ นเด ย, ธรรมยาตราพ ทธคยา, ธรรมยาตราอ นเด ย.. 15/11/2554.. 6893..

  Original link path: /v4/activity_view.asp?id=181
  Open archive

 • Title: ศิลป์และศาสตร์ของผู้นำแนวพุทธศิลป์และศาสตร์ของผู้นำแนวพุทธ
  Descriptive info: ศ ลป และศาสตร ของผ นำแนวพ ทธ.. 25/2/2555.. 2421..

  Original link path: /v4/activity_view.asp?id=218
  Open archive •  


  Archived pages: 407