www.archive-org-2014.com » BG » H » HRDC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 82 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Начало | Refernet
  Descriptive info: .. Добре дошли в страницата на Refer Net.. English.. |.. Български.. Начало.. 17 | Юли | 2014.. Новини.. Събития.. Публикации.. Cedefop Актуално.. Връзки.. Контакти.. Карта на сайта.. Мрежата ReferNet.. ReferNet.. подпомага дейностите на.. CEDEFOP.. (Европейски център за развития в областта на професионалното образование и обучение).. , свързани с подбора на информация за развитията и изследванията на системите за професионално образование и обучение.. В периода 2003 - 2006 година, с подкрепата на Европейската фондация за обучение, Центърът за развитие на човешките ресурси е включен в подготвителни дейности за реализиране на Refernet в България.. От 2008 година,  ...   представители на заинтересовани страни в България.. Функции на мрежата.. е общоевропейска мрежа за събиране и разпространение на информация за развитията в системите на професионалното образование, обучение и учене в Европейския съюз.. е платформа, представляваща европейска зона за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение.. Мрежата е създадена, за да отговори на нарастващата нужда за сравняване на развитията и политиките на страните-членки.. Чрез.. Refernet.. може да се осъществи ефикасен и ефективен информационен обмен, сравнение и съизмеряване между заинтересованите страни в областта на професионалното образование и обучение в Европа.. RSS Feed.. Created by.. Magic Solutions..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Home | Refernet
  Descriptive info: Home.. 17 | July | 2014.. News.. Events.. Cedefop Update.. Publications.. Links.. Sitemap.. Refernet supports.. activities related to selection of information and documentation for developments and research in VET systems in EU.. During the period 2003-2006 the HRDC has been involved in preliminary activities for implementation of Refernet actions in Bulgaria due to support received by the European Training Foundation.. Starting in 2008, the HRDC acts as a National Refernet coordinator and works in close cooperation with CEDEFOP, National  ...   the Net.. ReferNet is a transeuropean network for collection and dissemination of information on developments of vocational education and traiing and learning systems in European Union.. Refernet gives a platform for exchange of experience in VET area The network has been created due to growing demand for comparison of policy developments in Member States.. Through Refernet activities and outcomes has been made effective and efficient informational exchange among stakeholders in VET area in EC on the topics of common interest..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: Новини | Refernet
  Descriptive info: Архив.. Несъответствия между търсените и предлагани умения в Европа.. 10 Ноември 2011 20:41 ч.. Предизвикателството пред Европа е не просто да подобри степента на уменията, а и да подбере хората с правилни умения за правилните работни места.. повече.. Умения за зелени работни места.. 15 Юли 2011 20:38 ч.. Развитието на нисковъглеродната икономика зависи повече от подобряването на наличните умения, отколкото от специализирани зелени умения.. Работните места в Европа все по-взискателни към познания и умения.. 17 Юни 2011 20:30 ч.. Европа трябва да използва по-пълноценно човешкия потенциал.. Информационен бюлетин 9/11/2010.. 09 Ноември 2010 10:21 ч.. За ефективни социални дейности, работещите и мениджърите в сектора се налага да усъвършенстват широкопрофилните умения/.. Стареене на наемната сила, променящи се изисквания: необходими умения за остаряващите работници.. 05 Ноември 2010 10:26 ч.. Повишаване на средната възраст на работната сила и разминаването между потребности  ...   само 31% от тях заявяват, че го знаят добре.. Гарантиране на качеството в сектора “социални грижи”.. 07 Октомври 2010 10:38 ч.. Социалните промени предизвикаха повишаване на потребностите от социални услуги, специално за най засегнатата група – възрастните, бездомните и инвалидите.. Ново издание на СЕДЕФОП.. 23 Юни 2010 16:58 ч.. Нова публикация на Cedefop разглежда различията между налични умения и работни места, общо известни като несъответствие в квалификациите и очертава възможни варианти за политиците.. 20 Октомври 2009 16:28 ч.. Новото издание на СЕДЕФОП на тема „Компетентностна рамка на професиите – ръководство за практици”.. Конференция на тема "Инвестиране в хората: стратегии за финансиране на професионалното образование и обучение".. 24 Април 2008 15:42 ч.. На 19 и 20 май 2008 г.. в Солун, Гърция, ще се проведе конференция на тема "Инвестиране в хората: стратегии за финансиране на професионалното образование и обучение"..

  Original link path: /bg/News.html
  Open archive
 •  

 • Title: Събития | Refernet
  Descriptive info: Семинар на тема „Споделени разходи за обучение в новите страни членки на ЕС.. 20 Октомври 2009 16:35 ч.. На 15-16 октомври СЕДЕФОП организира семинар на тема „Споделени разходи за обучение в новите страни членки на ЕС..

  Original link path: /bg/Events.html
  Open archive

 • Title: Публикации | Refernet
  Descriptive info: Изследвания.. Политически документи.. Тук ще намерите изследователски доклади, доклади за националната политика на вземане на решения в областта на професионалното обучение, както и библиография на съответните публикации в България.. Моля, изберете от менюто в ляво категория с документи, които искате да видите.. Други публикации - дори и от други страни - могат да бъдат намерени.. тук..

  Original link path: /bg/Publications.html
  Open archive

 • Title: Refer Net | Refernet
  Descriptive info: Съобщения.. Прессъобщения.. Брифинги.. Бюлетини..

  Original link path: /bg/Cedefop-Aktualno.html
  Open archive

 • Title: Връзки | Refernet
  Descriptive info: http://minedu.. government.. bg.. Министерство на образованието, младежта и науката.. http://mlsp.. Министерство на труда и социалната политика.. http://navet.. Национална агенция за професионално образование и обучение.. http://az.. Агенция по заетостта.. http://www.. nsi.. Национален статистически институт.. http://cedefop.. europa.. eu/.. Европейска агенция за професионални развития (CEDEFOP).. trainingvillage.. gr.. Страница на Европейската агенция за професионални развития (CEDEFOP) с  ...   образование и обучение.. eurydice.. org.. Портал на европейската мрежа Евридика за представяне на образователните системи в страните на ЕС.. enic-naric.. net.. Европейски портал на мрежата Еник-Нарик за информация относно академично и професионално признаване и мобилност.. http://eacea.. ec.. Изпълнителна агенция на ЕК "Образование, аудиовизия и култура".. http://ec.. eu/education.. Европейска комисия, Дирекция "Образование и обучение"..

  Original link path: /bg/Links.html
  Open archive

 • Title: Контакти | Refernet
  Descriptive info: Екипът на Refernet е на разположение за Вашите въпроси, мнения и коментари.. Моля, ако имате интерес и желание да се включите в дейностите, да се свържете с нас:.. Наталия Каландарова.. национален координатор на Refernet (планиране на дейността и администриране).. e-mail:.. nkalandarova@hrdc.. тeл: 02 / 91 550 33.. Лъчезар Африканов.. експерт в мрежата (провеждане на тематични анализи и изследвания).. lafrikanov@hrdc.. тeл: 02 / 91 550 21.. Стела Йорданова.. експерт в мрежата (подбор на нови изследвания в областта на  ...   данни).. syordanova@hrdc.. тeл: 02 / 91 550 25.. Кармела Асенова.. финансов експерт (финансова отчетност на проекта).. тeл: 02 / 91 550 28.. Дейностите на мрежата в България се осъществяват и с експертната подкрепа на:.. Ирина Радевска, НСА, e-mail:.. irina.. radevska@yahoo.. com.. проф.. Наталия Александрова, СУ Климент Охридски , e-mail:.. alexandrovan@yahoo.. Искра Петрова, МТСП, e-mail:.. iskra.. petrov@mlsp.. Стоян Баев, НСИ, e-mail:.. sbaev@nsi.. Пенка Ганова, консултант, e-mail:.. ganova@abv.. Бонка Христова, консултант, e-mail:.. bonka.. genova@abv.. Емилияна Димитрова, МОМН, e-mail:.. e.. dimitrova@mon..

  Original link path: /bg/Contacts.html
  Open archive

 • Title: Карта на сайта | Refernet
  Original link path: /bg/SiteMap.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: rssfeed | Refernet
  Descriptive info: rssfeed.. Information In Real Time.. RSS Новини.. RSS Събития.. RSS Публикации..

  Original link path: /rssfeed.html
  Open archive

 • Title: News | Refernet
  Descriptive info: Archive.. Skill mismatch in Europe.. 10 Nov 2011 20:41 h.. Europe’s challenge is not just to improve skill levels, but to match people with the right skills to the right jobs.. more.. Skills for green jobs.. 15 Jul 2011 20:38 h.. Developing a low-carbon economy depends on improving existing skills rather than specialised green skills.. Jobs in Europe to become more knowledge- and skills-intensive.. 17 Jun 2011 20:30 h.. Europe needs to make better use of people’s potential.. Information Bulletin 9/11/2010.. 09 Nov 2010 10:21 h.. For effective social care services, workers and managers must improve their generic competences.. Ageing workers, changing demands: skills for silver workers.. 05 Nov 2010 10:26 h.. The rising median age of the workforce and the mismatch between the demand and supply of skills are  ...   one foreign language.. But only 31% say they know it well.. Quality assurance in the social care sector.. 07 Oct 2010 10:38 h.. Social changes have led to a greatly increased need for care services, especially for the most vulnerable – the elderly, the homeless and the disabled.. New publication on skills mismatch.. 23 Jun 2010 16:58 h.. A new Cedefop publication explores disparities between available skills and jobs, collectively known as skill mismatch, and outlines possible options for policy-makers.. New CEDEFOP publication.. 20 Oct 2009 16:28 h.. New CEDEFOP publication “Competence framework for VET professions - Handbook for practitioners”.. Conference 'Investing in people: strategies for financing VET'.. 24 Apr 2008 15:42 h.. On 19-20 May 2008 in Thessaloiniki will take place a conference 'Investing in people: strategies for financing VET'..

  Original link path: /en/News.html
  Open archive •  


  Archived pages: 82