www.archive-org-2014.com » BG » W » WEP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2014-05.

 • Title: Пречиствателни станции, ВиК мрежи и съоръжения, Прединвестиционно проучване, Проектиране
  Descriptive info: .. Начало.. Фирмен профил.. Услуги.. Запитване.. Референции.. Сертификати.. Екип.. Контакти.. Добре дошли.. , уважаеми клиенти!.. На 05.. 08.. 2012 г.. УЕП ЕООД.. премина успешно одит, направен от.. RINA България.. по стандарт.. SA.. 8000:2008.. зa Социална отговорност.. На 09.. 03.. премина успешно одит, направен от.. по следните стандарти.. ISO 9001:2008.. за управление на качеството,.. ISO 14001:2004.. за да демонстрира своята ангажираност да посрещне предизвикателствата свързани с опазването на околната среда и.. BS OHSAS 18001:2007.. за ангажираност на висшето ръководство да спазва нормативните изисквания, предотвратяване на инциденти и злополуки, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и непрекъснато подобрение..  ...   утайка е много подходяща за малки ПСОВ, където неравномерността в количеството и качеството на притока отпадъчни води е силно изразен.. Изключително подходящи за пречистване на битови и промишлени отпадъчни води с капацитет до 2000 ЕЖ.. Мисия.. :.. Работим в партньорство с всички частни, държавни и общински структури, доставяме качествени услуги, прилагаме най-добрите световни практики.. Контакти:.. Уотър Енвайро Проджект ЕООД.. 1404 София,.. ул.. Риккардо Ваккарини №6.. e-mail:.. office@wep.. bg.. моб.. :.. +359 888881708.. тел.. +359 2 4262246.. факс:.. |.. Интернет сайт.. от.. МедияСофт.. Уотър Енвайро Проджект ЕООД - Всички права запазени ВиК мрежи и съоръжения; Пречиствателни станции; NDG; ПСОВ;..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Сертификати
  Descriptive info: Разгледай ISO 9001:2008.. в PDF формат ( 974 KB ).. Разгледай ISO 14001:2004.. в PDF формат ( 939 KB ).. Разгледай BS OHSAS 18001:2007.. в PDF формат ( 928 KB ).. по следните стандарти:.. ISO 9001:2008.. който отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията.. ISO 14001:2004.. С все по-нарастващата загриженост за състоянието на околната среда по цял свят, ISO 14001 се приема като доказателство за висока ангажираност по отношение на опазването на околната среда.. Над 110 000 организации в 138  ...   посрещат предизвикателствата свързани с опазването на околната среда NDG.. BS OHSAS 18001:2007.. OHSAS 18001 е международно призната спецификация за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.. Стандартът следва структурата на ISO 14001 и поставя изисквания за ангажираност на висшето ръководство, за спазване на нормативните изисквания, предотвратяване на инциденти и злополуки, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и непрекъснато подобрение.. Визия.. Да бъдем признати от нашите клиенти за най-доброто инженерингово дружество във ВиК сектора в България.. Разгледай като PDF ( 533 KB )..

  Original link path: /bg/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8/
  Open archive

 • Title: Home
  Descriptive info: Home.. Company profile.. Services.. Request.. References.. Certificates.. Team.. Contacts.. Welcome to the our website!.. On 05.. 2012 WEP Ltd.. successfully passed the audit conducted by.. RINA Bulgaria.. to the standart.. for Social Responcibility.. On 09.. RINA Bulgaria.. to the following standards:.. which has long since become an international reference for quality management in business relationships.. With ever-growing concern for the environment worldwide, ISO 14001 is taken as evidence of high commitment to the environment.. More than 110,000 organizations in 138 countries meet the requirements of ISO 14001 and are certified by accredited organizations to demonstrate their commitment to address the challenges associated with environmental NDG.. is an internationally recognized specifications  ...   WEP.. Ltd.. implement.. modular.. treatment plants.. with a.. technology called.. ".. submerged.. fixed.. biomass".. , which.. is very.. suitable for small.. wastewater treatment plants.. , where is a high.. variability.. in.. quality and quantity of.. wastewater.. flow.. These plants.. are suitable for.. purification.. of municipal.. and industrial wastewater treatment.. capacity up.. to 2000.. PE.. MISSION.. We work in partnership with all the private, state and municipal institutions, delivering high quality services and applying the best international practices.. Contacts:.. Water Enviro Project Ltd.. 06 Rikkardo Vakkarini str.. 1404 Sofia, Bulgaria.. mobile:.. phone:.. fax:.. Website.. from.. Mediasoft Ltd.. Water Envairo Prodject Ltd.. - All rights reserved Water supply and sewerage systems; NDG; WWTP;..

  Original link path: /en/home/
  Open archive
 •  

 • Title: Фирмен профил, Уотър Енвайро Проджект ЕООД, WEP Ltd
  Descriptive info: е независимо консултантско инженерингово дружество, основано ноември 2011.. МИСИЯ:.. ВИЗИЯ:.. ЦЕННОСТИ:.. - Екип, споделящ общи ресурси и know-how.. - Отговорност - спазваме обещанията си.. - Ориентирани към устойчиво развитие.. е ексклузивен представител за пречиствателните станции.. NDG.. за България.. В.. се използва технологията "потопена, фиксирана биомаса", която за разлика от широкоизползваните пречиствателни станции с активна утайка е много подходяща за малки ПСОВ, където неравномерността в количеството и качеството на притока отпадъчни води е силно изразен.. NDG са подходящи за пречистване на битови и промишлени отпадъчни води с капацитет от 4 до 1350 ЕЖ.. ПОЛИТИКИ НА ФИРМАТА.. Качество.. Околна среда.. Безопасност и здраве.. Социална отговорност.. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ”УЕП” ЕООД.. Ръководството на УЕП ЕООД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следните основни принципи за управление на качеството, за да бъдат постигнати конкретните измерими цели по качеството:.. 1.. Фокусиране върху задоволяване изискванията на клиентите.. Ще посветим цялото си внимание на пълното разбиране и задоволяване изискванията на клиентите си.. Ще насочим усилията си в отговор на техните специфични изисквания и постигане на ниво на качеството, което да предизвика у тях задоволство, че са избрали да работят с УЕП ЕООД.. 2.. Процесно-ориентиран подход и системен подход на управлението.. Основните дейности в Дружеството се разглеждат като процеси поради това, че желаните резултати се постигат по-ефективно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват като процес.. Идентификацията, разбирането и управлението на взаимосвързаните процеси като една система, допринася за ефективността и ефикасността на Дружеството при постигането на целите й.. Всяка структурна единица в Дружеството отговаря за качеството на услугите, които извършва.. 3.. Непрекъснато подобряване и взимане на решения основани на факти.. Целта ни е непрекъснато подобряване на всички процеси.. Ефективността на решенията за предприемане на коригиращи и превантивни действия се постига на базата на анализа на наличните данни и информация.. 4.. Взаимноизгодни отношения с доставчици.. УЕП ЕООД и неговите доставчици и подизпълнители са взаимно зависими и взаимноизгодните отношения повишават способността на всички страни да създават стойност.. Ето защо Ръководството и отговорните служители непрекъснато избират и оценяват доставчиците и подизпълнителите по отношение качеството на предоставените от тях продукти и услуги, както и процесите по офериране и договаряне с тях.. 5.. Ангажираност на персонала и приобщаване на хората.. Ние осъзнаваме, че най-голямото ни богатство са хората.. Хората от всички нива в йерархията представляват същността на компанията и тяхното пълно приобщаване дава възможност техните способности да бъдат използвани за постигането на целите.. Стремим се да обезпечим по-нататъшното усъвършенстване квалификацията на нашите служители чрез организиране на курсове за обучение, с цел подобряване на тяхното участие и мотивираност в работния процес, при паралелно обезпечаване на безопасни и здравословни условия на труд.. Ние одобряваме и напълно приемаме съдържанието на Наръчника на Интегрираната Система за Управление (ИСУ) и документите на ИСУ като база за управление на дейностите по качеството в Дружеството.. Ще изискваме всички служители и работници да бъдат добре запознати със Системата за управление на качеството, като част от ИСУ и ще следим за нейното прилагане.. Непрекъснато ще оценяваме процесите обусловени от нашите основни дейности и ще търсим начини за подобрения, използвайки показатели за измеримите цели по качеството и показатели за измерване на процесите, определени в документацията на ИСУ.. Ние ще преразглеждаме периодично системата за управление на качеството като част от ИСУ и нейното внедряване, провеждайки официален преглед от ръководството и потвърждавайки тази политика поне веднъж годишно, за да изразяваме нашата непрекъсната обвързаност с нея.. 30.. 11.. 2011г.. ПОЛИТИКА НА ”УЕП” ЕООД В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.. Като организация която напълно съзнава своята отговорност по защита на околната среда, “УЕП” ЕООД вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения.. Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на системата за управление на околната  ...   предотвратяване на вреди и професионални заболявания;.. стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;.. да мотивира персонала и осигурява подизпълнителите да спазват задълженията си в съответствие с изискванията по безопасност и здраве;.. да поддържа високо ниво на техническа обезпеченост на машините и оборудването, подготовката на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации до минимални загуби;.. да обезпечава постоянно подобряване на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от нейното прилагане.. Реализирането на политиката се осъществява чрез внедряване и постоянно усъвършенстване на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007, както и стриктното изпълнение на програмата с общите и конкретни цели по ЗБУТ на “УЕП” ЕООД.. Ръководството на “УЕП” ЕООД ще актуализира политиката по здравословни и безопасни условия на труд, респективно свързаните с нея цели, при всяка възникнала необходимост от това за да осигури, че тя продължава да е адекватна и подходяща за дейността на дружеството.. Настоящата политика е разпространена до целия персонал работещ под контрола на “УЕП” ЕООД, за да може той да осъзнае своите задължения свързани със здравето и безопасността при работа.. Същата е достъпна за заинтересованите страни чрез интернет страницата на “УЕП” ЕООД.. ПОЛИТИКА НА "УЕП” ЕООД ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ.. Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД отдава голямо значение на социалната ангажираност, уважение на човешките права и осигуряване на справедливите условия на труд и безопасност при работа.. С вярата, че тази Политика представлява неизменна и основна част от управленската визия, Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД непрекъснато се стреми къмкоректни трудови отношения с всички работещи, постигане на доверие от страна на заинтересованите страни, спазване на законодателството и поддържане на прозрачни бизнес отношения с доставчиците, подизпълнителите и бизнес партньорите, чрез спазване на принципите за социална отговорност и управление на здравословни и безопасни условия на труд.. Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД официално декларира своята Политика за социална отговорност, която е изградена на основата на ангажимент за насочване на усилията към:.. изпълнение на всички изисквания на стандарта SA 8000;.. спазване на приложимите национални законови и други изисквания, зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;.. редовно преразглеждане на Политика за социална отговорност с цел нейното непрекъснато усъвършенстване, като се отчитат настъпили промени в законодателството,вътрешнофирмените изисквания и в приетите изисквания на заинтересованите страни;.. осигуряване на ефективност при документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на Политиката в достъпна разбираема форма и език до всички работници и служители, включително ръководен, технически и изпълнителски персонал, както и до подизпълнители и доставчици;.. осигуряване на публичен достъп доПолитика за социална отговорност при поискване от заинтересованите страни, в ефикасна форма и начин.. Ръководните принципи на Дружеството по отношение на социалната отговорност включват:.. уважение и зачитане на правата на човека, общоприетите ценности и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;.. защита на общоприетите човешки ценности;.. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;.. развитие и мотивиране на персонала;.. осигуряване на обучение и квалификация при равни условия;.. разкриване на нови работни места;.. осигуряване на адекватно и сигурно заплащане;.. поддържане на взаимодействие и сътрудничество със заинтересованите страни, по въпроси, свързани със социалната отговорност.. Реализирането на Политиката се осъществява чрез внедряване и постоянно усъвършенстване на Система за управление на социалната отговорност в съответствие с изискванията на SA 8000:2008 и стратегическите цели на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД в областта на социалната отговорност.. Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД се ангажира да създава необходимите условия за изпълнение на Политиката и изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за приобщаване на целия персонал за развитието на принципите за социална отговорност в Дружеството.. 05.. 2012г..

  Original link path: /bg/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB/
  Open archive

 • Title: Проектиране ВиК мрежи и съоръжени, Проектиране пречиствателни станции за отпадъчни води
  Descriptive info: Прединвестиционни проучвания.. Прединвестиционните (предварителни) проучвания за проектиране и строителство на пречиствателната станция за отпадъчни.. води (ПСОВ) и канализационна мрежа, трябва да определи броя на еквивалентните жители (ЕЖ) на проучваната агломерация, да установи площадката за изграждането й, състоянието на В и К мрежите, необходимите инвестиционни намерения за тях.. Идеен проект.. Работен проект.. Авторски надзор.. Консултантски услуги.. Доставка и монтаж на Модулни (локални) пречиствателни станции за отпадъчни води.. Избор и доставка на машинно технологично оборудване за пречиствателни станции.. Избор и доставка на машинно технологично оборудване за помпени станции.. Строителство на ВиК мрежи и съоръжения.. Строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води..

  Original link path: /bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
  Open archive

 • Title: Запитване
  Descriptive info: *.. Полетата, отбелязани със звезда, са задължителни!.. Интересувам се от:.. Модулни ПСОВ.. Проектантски услуги.. Консултантски услуги.. Друго.. Фамилия:.. Име:.. Фирма:.. Адрес:.. Държава:.. Моля, изберете.. Австралия.. Австрия.. Азербайджан.. Аландски о-ви.. Албания.. Алжир.. Американско Самоа.. Ангола.. Ангуила.. Андора.. Антарктика.. Антигуа и Барбуда.. Аржентина.. Армения.. Аруба.. Афганистан.. Бангладеш.. Барбадос.. Бахами.. Бахрейн.. Беларус.. Белгия.. Белиз.. Бенин.. Бермуда.. Боливия.. Босна и Херцеговина.. Ботсуана.. Бразилия.. Британски Вирджински острони.. Британски територии в Индийския океан.. Бруней Дарусалам.. Бряг на слоновата кост.. Буркина Фасо.. Бурунди.. Бутан.. България.. Вануату.. Венецуела.. Виетнам.. Габон.. Гамбия.. Гана.. Гваделупа.. Гватемала.. Гвиана.. Гвинея.. Гвинея-Бисау.. Германия.. Гибралтар.. Гренада.. Гренландия.. Грузия.. Гуам.. Гърция.. Дания.. Демократична република Конго.. Джибути.. Доминика.. Доминиканска република.. Египет.. Еквадор.. Екваториална Гвинея.. Ел Салвадор.. Еритрея.. Естония.. Етиопия.. Замбия.. Западна Сахара.. Зимбабве.. Израел.. Източен Тимор.. Индия.. Индонезия.. Ирак.. Иран, Ислямска република.. Ирландия.. Исландия.. Испания.. Италия.. Йемен.. Йордания.. Кабо Верде.. Казахстан.. Кайманови острови.. Камбоджа.. Камерун.. Канада.. Катар.. Кения.. Кипър.. Киргизстан.. Кирибати.. Китай.. Кокосови (Кийлинг) острови.. Колумбия.. Комори.. Конго.. Корея, Северна.. Корея, Южна.. Коста Рика.. Куба.. Кувейт.. Латвия.. Лесото.. Либерия.. Либийска арабска джамахирия.. Ливан.. Литва.. Лихтенщайн.. Люксембург.. Мавритания.. Мавриций..  ...   Норфолк.. Остров Хърд и Острови Макдоналд.. Острови Кук.. Острови Ман.. Острови Туркс и Кайкос.. Пакистан.. Палау.. Палестински територии.. Панама.. Папуа Нова Гвинея.. Парагвай.. Перу.. Питкайрн.. Полша.. Португалия.. Пуерто Рико.. Реюниън.. Руанда.. Румъния.. Руска федерация.. Самоа.. Сан Марино.. Сао Томе и Принципе.. Саудитска Арабия.. САЩ.. САЩ - външни острови.. САЩ, Вирджински острови.. Свалбард и Ян Майен.. Света Елена.. Свещено море (Ватиканска държава).. Северни Мариански Острови.. Сейнт Бартоломей.. Сейнт Винсънт и Гренадини.. Сейнт Китс и Невис.. Сейнт Лусия.. Сейнт Мартин.. Сейшели.. Сен Пиер и Мигелон.. Сенегал.. Сиера Леоне.. Сингапур.. Сирийска арабска република.. Словакия.. Словения.. Соломонови острови.. Сомалия.. Суазиленд.. Судан.. Суринам.. Сърбия.. Таджикистан.. Тайван.. Тайланд.. Танзания.. Того.. Токелау.. Тонга.. Тринидад и Тобаго.. Тувалу.. Тунис.. Туркменистан.. Турция.. Уганда.. Узбекистан.. Украйна.. Унгария.. Уолис и Футуна.. Уругвай.. Фарьорски острови.. Фиджи.. Филипини.. Финландия.. Фолклендски острови.. Франция.. Френска Гвиана.. Френска Полинезия.. Френски южни територии.. Хаити.. Холандия.. Холандски Антили.. Хонг-Конг О.. Хондурас.. Хърватска.. Централноафриканска Република.. Чад.. Черна гора.. Чешка република.. Чили.. Швейцария.. Швеция.. Шри Ланка.. Южна Африка.. Южна Джорджия и Южни Сандвичеви Острови.. Ямайка.. Япония.. Е-Мейл:.. Телефон:.. Факс:.. Коментари / Въпроси:.. Изпрати..

  Original link path: /bg/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
  Open archive

 • Title: Реализирани проекти
  Descriptive info: Успешно реализирани проекти във водния сектор:.. Обект.. Бенефициент.. Бюджет на проекта.. ПСОВ, Водоснабдителна и Канализационна мрежа на.. гр.. Съединение.. Община.. 17 500 000 лв.. ПСОВ и канализационна мрежа на гр.. Божурище.. 56 200 000 лв.. ПСОВ на гр.. Мизия.. 3 700 000 лв.. Лозница.. Община Лозница.. 2 000 000 лв.. Проучване и работен проект на външи връзки – водопровод и отводнителен канал, за Икономическа зона София – Божурище.. Национална компания индустриални зони  ...   Момчилград.. 7 300 000 лв.. Проектите се разработват с последно поколение професионални софтуерни продукти за:.. Водопроводни мрежи и съоръжения;.. Канализационни мрежи и съоръжения;.. Пречиствателни станции за отпадъчни води.. Анкета.. Бързина при изготвяне на оферта:.. Доволни сме.. Не сме доволни.. Компетентност на отговорният служител от УЕП:.. Висока.. Задоволителна.. Ниска.. Пълнота на офертата:.. Прекалено подробна.. Достатъчно подробна.. Непълна.. Удовлетворени ли сте от работата с нас:.. Да, напълно.. Сравнително.. Не.. Препоръки:.. Вашето име / Организация:..

  Original link path: /bg/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/
  Open archive

 • Title: Екип
  Descriptive info: Седалището на фирмата се намира в гр.. София, ул.. Разполагаме с висококвалифицирани експерти, с дългогодишен опит в изброените области:.. Квалификация.. Опит, години.. ВиК инженер.. 8.. 40.. 45.. 7.. 10.. 11.. 33.. Архитект.. 12.. Конструктор.. 36.. Машинен инженер.. Електро инженер.. ОВК.. 23.. ПБЗ и ВОД.. 29.. Инженер химик..

  Original link path: /bg/%D0%95%D0%BA%D0%B8%D0%BF/
  Open archive

 • Title: Уотър Енвайро Проджект ЕООД
  Descriptive info: Риккардо Ваккарини №10Б.. e-mail:.. : +359 888881708.. : +359 2 426 22 46.. факс: +359 2 426 22 46.. Вижте на.. по-голяма.. карта..

  Original link path: /bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/
  Open archive

 • Title: Certificates
  Descriptive info: View ISO 9001:2008.. in PDF format ( 974 KB ).. View ISO 14001:2004.. in PDF format ( 939 KB ).. View BS OHSAS 18001:2007.. in PDF format ( 928 KB ).. successfully passed the audit conducted by.. BS OHSAS 18001:2007OHSAS 18001.. VISION.. To be recognized by our customers as the best engineering company in the water sector in Bulgaria.. View as PDF ( 533 KB )..

  Original link path: /en/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8/
  Open archive

 • Title: Company profile
  Descriptive info: is.. an independent consulting.. engineering company.. , founded.. in November 2011.. MISSION:.. We work in.. a.. partnership with all.. the.. private.. , state and.. municipal institutions,.. delivering high quality.. services.. , we apply.. the best.. international practices.. To be.. recognized by.. our customers.. as.. in the water sector.. in Bulgaria.. VALUES:.. shares.. common resources.. and know-how;.. Responsibility.. -.. keep our promises to the custumer;.. Sustainable Development oriented.. WEP Ltd.. QUALITY POLICY.. Quality.. Environment.. Health Safety.. The management of WEP Ltd.. declares and makes a personal commitment to perform the following basic principles of quality management to achieve measurable quality objectives:.. Focus on customer satisfaction.. We will devote all his attention to the full understanding and satisfying customers.. We will focus our efforts in response to the clients specific requirements and achieve a level of quality to arouse them satisfaction that they have chosen to work with WEP Ltd.. Process-oriented approach and systematic approach to management.. The main activities of the Company are considered as processes because the desired results are achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process.. Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the efficiency and effectiveness of the Company in achieving her objectives.. Each structural unit within the company responsible for the quality of services it provides.. Continuous improvement and decision making based on facts.. Our goal is continuous improvement of all processes.. Effectiveness of the decisions to take corrective and preventive actions are based on analysis of available data and information.. Mutually beneficial relationships with suppliers.. and its suppliers and subcontractors are interdependent and mutually beneficial relationship enhances the ability of all parties to create value.. Therefore, management and responsible officials continually evaluate and select suppliers and subcontractors regarding the quality of the their products and services, and processes in bidding and negotiating with them.. Engagement and inclusion of people.. We realize that our greatest aset are people.. People at all levels in the hierarchy are the essence of the company and their full involvement enables their abilities to be used to achieve the objectives.. We strive to ensure the continued development skills of our employees by organizing training courses to improve their participation and motivation in the process in parallel to ensure safe and healthy working conditions.. We fully accept and endorse the contents of the Handbook of Integrated Management System (IMS) and IMS documents as a basis for managing quality activities in the Company.. We require all employees to  ...   Striving to minimize adverse environmental impacts;.. Creating conditions to prevent any significant adverse environmental impact;.. Efficient use of materials and natural resources;.. Reduction of waste materials and environmental hazards, through review and improvement of technologies;.. Compliance with laws and regulations on environmental protection;.. Update of policy objectives - general and specific protection of environmental with the change of processes, activities and services company.. Management of WEP Ltd.. is committed this policy to be effectively implemented within the Company.. The policy is communicated to all persons working for or on behalf of the Company and is available to the public.. POLICY IN HEALTH SAFETY.. pay a great importance to and respects the right of life and working environment in human terms, and for this purpose requires that all activities carried out by staff working on behalf of the company, to be carried out in safe and healthy working conditions.. Within the defined and documented scope of the system for a healthy and safe working conditions, management of WEP Ltd.. poses itself the following objectives:.. To maintain the status of jobs, processes and equipment in accordance with the legal requirements for safety and leading world standards;.. To ensure continuous improvement of working conditions and safety approaches by taking into account the importance of the problems and overcome them, to prevent injury and occupational diseases;.. Strict compliance with applicable legal and other requirements associated with the identified hazards and assessed risks to health and safety;.. To motivate staff and ensure contractors comply with their obligations in compliance with health and safety;.. To maintain a high level of technical availability of machinery and equipment, training staff and improving its capacity to prevent or reduce emergencies minimal losses;.. 6.. To ensure continuous improvement of management system healthy and safe working conditions and the results of its application.. The implementation of the policy is implemented through implementation and continuous improvement of management system healthy and safe working conditions in accordance with the requirements of OHSAS 18001:2007, as well as strict implementation of the program with objectives and targets for OHS to WEP Ltd.. will update policy on health and safety, respectively, related purposes, there is need for all this to ensure that it remains adequate and appropriate for the company.. This policy is disseminated to all staff working under the supervision of WEP Ltd.. to enable it to realize its obligations relating to health and safety at work.. It is also available to interested parties through the website WEP Ltd..

  Original link path: /en/%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB/
  Open archive •  


  Archived pages: 19