www.archive-org-2014.com » BG » W » WALNUTS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 2 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Mida Ltd. - Cultivation, processing and distribution of walnuts and walnut kernels.
  Descriptive info: .. “Mida" Ltd.. is a company specializing in the cultivation, processing and distribution of walnuts and walnut kernels.. Over the last twelve years of successful and efficient work at the Bulgarian market and abroad, we have gained a high potential which expression is direct relationships with longstanding customers and suppliers.. Due to the professionalism and experience, our company provides to its clients speed in service, quality, technical security and adequate logistics.. We are accurate, correct and this is one of the reasons we maintain excellent relationships with our clients for many years.. We appreciate the time - ours and yours.. This is why we use it as efficiently as possible for quality performance of the tasks and goals ahead of us.. Our team consists highly qualified professionals who prepare, organize, monitor and control the entire, complicated and specific, technological process of the kernel.. The whole experience and know-how we achieved with many years of hard work and serious ambitions.. Everything we do is related to the protection of reputation and location of our company in the market and to preserve and maintain the high standards set to meet the expectations of customers.. This what we constantly create, maintain, and optimize, the current assessment of national, regional and international level, quality and standards, along with the continuous efforts and dedication of the team of the company, give us the confidence to not only continue to work successfully in the local Bulgarian and Balkan market, but also to successfully enter new markets.. About us.. Products.. Walnut History.. Contacts.. Our products.. Light Halves.. Light Quarters.. Light Mix.. Small pieces.. Meal.. Amber Mix.. Walnut in shell.. Walnut History & Cultivation.. The Royal Nut..  ...   increased caloric intake, may reduce the risk of coronary heart disease.. ” In addition to heart health, studies have shown walnut consumption to benefit people with diabetes and cancer, promote bone health, assist with weight management, improve cognitive performance, and counteract some effects of aging.. 10 fun facts about walnuts:.. Did you know that:.. Walnuts are the oldest known tree food — they date back to 10,000 BC!.. English walnuts (also known as Persian walnuts) originate in Central Asia and were introduced to California in the 1700s.. 99% of the commercial U.. supply and 3/4 of the world trade of walnuts now come from California.. Walnuts have always been considered important for their medicinal properties, including curing bad breath, reducing inflammation, and healing wounds.. More recently the nutritional benefits of walnuts have become well-known, especially their omega-3 fatty acid content.. The Greeks called walnuts karyon, meaning “head,” because the shell resembles a human skull and the walnut kernel itself looks like a brain!.. Like today, a common culinary use of walnuts in the 17th-19th centuries was in salads.. Walnuts are only harvested once a year, between September and November.. Walnuts aren’t nuts.. They are also drupes.. Their name in Old English, walhnutu, meant “foreign nut”, from wealh, “foreign” (also the root for Wales).. This was because they were introduced from Gaul and needed to be distinguished from the native hazelnut.. There are more than 30 varieties of commercially produced walnuts!.. Send an enquiry.. Name:.. Email:.. Subject:.. Message:.. Spam prevention test:.. If you're human leave this blank:.. 11 Geno Kirov str.. , Sofia 1225.. e-mail:.. office@walnuts.. bg.. Tel/fax.. +359 2 839 7575.. Mobile:.. +359 888 261 002.. +359 888 517 923..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Мида ЕООД - Отглеждане, преработката и дистрибуцията на орехи и орехова ядка.
  Descriptive info: „Мида” ЕООД е компания, специализирана в сферата на отглеждането, преработката и дистрибуцията на орехи и орехова ядка.. През последните дванадесет години плодотворна работа на пазара в България и чужбина, ние натрупахме висок потенциал, чийто израз са директните отношения с дългогодишни клиенти и доставчици.. Благодарение на професионализма и доказаният опит, нашата компания предоставя на клиентите бързина при обслужването, високо качество, техническа обезпеченост и адекватна логистика.. Ние сме точни, коректни и това е една от причините да поддържаме отлични взаимоотношения с нашите клиенти в продължение на много години.. Ценим времето – и нашето, и на клиентите си.. Именно поради тази причина ние го използваме максимално ефективно за качествено изпълнение на задачите и целите, които стоят пред нас.. Екипът на „Мида” ЕООД се състои от високо квалифицирани специалисти, които подготвят, организират, проследяват и контролират целият, изключително сложен и специфичен, процес на обработка на ореховата ядка.. Всичко, което правим е свързано както със защита на авторитета и мястото на компанията на пазара, така и с запазване и поддържане на поставените високи стандарти, които да оправдаят очакванията на клиентите.. Това, което непрекъснато създаваме, поддържаме и оптимизираме, актуалната експертиза на национално, регионално и международно ниво, високото качество и стандарти, заедно с непрекъснатите усилия и посветеност на екипа на компанията, ни дават увереност не само да продължим да работим успешно на местния български и балкански пазар, но и да навлизаме успешно и на нови пазари.. За нас.. Продукти.. История.. Контакт.. История и отглеждане на орехът.. Кралската ядка.. Повече от две хилядолетия, лекарите знаят, че орехът има лечебни качества; използвайки съвременни теории, те предполагат защо това е  ...   от коронарна болест на сърцето.. В допълнение към сърдечното здраве, проучванията показват, че от консумацията на орехи, могат да се възползват хора с диабет, рак, проблеми с костите, подпомага при наднормено тегло, подобрява когнитивните функции, и противодейства на някои от процесите при стареенето.. 10 забавни факти за орехите:.. Знаете ли, че:.. Орехите са най-старите познати хранителни дървета- те датират от 10,000 г.. пр.. Хр.. Английските орехи (известни още като Персийски орехи) са с произход от Централна Азия и са преселени в Калифорния през 1700.. 99% от търговско потребление в САЩ и 3/4 от световната търговия на орехи сега идват от Калифорния.. Орехите винаги са били считани за важни заради техните лечебни свойства, включително предотвратяването от лош дъх, намаляване на възпаления и зарастване на рани.. Неотдавна, хранителни предимства на орехите са станали добре известни,особено със съдържанието на омега 3 мастни киселини.. Гърците наричат орехите karyon, което означава "глава", защото черупката прилича на човешки череп и вътрешността на ореха прилича на мозък!.. Също като днес, орехът се е използвал в кулинарията през 17ти-19ти век най-вече в приготвянето на салати.. Орехите се берат само веднъж годишно, между септември и ноември.. Орехите не са ядки.. Те също така са костилков плод.. Името им на стар английски е, walhnutu, което означава "чужд ядка", от wealh, "чужда" (и корена wales).. Това е така, защото те са преселени от Галия и се наложило да се разграничават от родния лешник.. Има повече от 30 разновидности орехи предлагани на пазара.. Изпратете запитване.. Име:.. Тема:.. Съобщение:.. ул.. Гено Киров 11, София 1225.. bg.. Тел/факс.. Мобилен:.. +359 888 322 350 (EN)..

  Original link path: /orehi.php
  Open archive •  


  Archived pages: 2