www.archive-org-2014.com » EE » E » EDU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 665 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: .. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.. Kõrgem Sõjakool.. Lahingukool.. Est.. Eng.. Esileht.. Uudised.. Sisseastujale.. Õppejõule.. Täiendusõpe.. Keelekeskus.. Toimetised.. Muuseum.. Üldinfo.. Galerii.. ÕIS.. e-õpe.. Militerm.. Raamatukogu.. Arhiiv.. 08.. 07.. 2014.. Kõrgemasse Sõjakooli laekus kokku 228 sisseastumisavaldust.. Avalduste vastuvõtt KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhi- ja keskastme kursusele on lõppenud.. Sõjakooli põhikursusele õppimiseks esitati kokku 216 avaldus.. Loe edasi.. 02.. KVÜÕA allkirjastas Austria sõjaväeakadeemiaga koostöölepingu.. Möödunud nädalal Austrias toimunud rahvusvahelisel sõjakoolide foorumil allkirjastasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Austria Theresani sõjaväeak.. 30.. 06.. Sõjakooli saab kandideerida veel nädal aega.. Täna algas viimane nädal, kui on võimalik esitada Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumisdokumente.. Vastuvõtt sisseastumise infosüstemis SAIS kestab kuni 6.. KVÜÕA Toimetised.. "KVÜÕA toimetised" on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.. Toimetised nr 15 (2012).. Toimetised nr 16 (2012).. Toimetised nr 17 (2013).. Tule õpi maa-, mere- või õhuväeohvitseriks rakenduskõrgharidusõppes keskhariduse baasil või täiendusõppes kõrghariduse baasil.. Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja  ...   Ühendatud Õppeasutuse põhimäärusele ning teistele KVÜÕA täiendusõpet reguleerivatele õigusaktidele.. Üle 60 EAP mahus toimuvate täienduskursuste korraldamist ja õppetööd reguleerib KVÜÕA õppekorralduseeskiri (v.. Rakendusuuringute Keskus.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus osaleb juba üle kümne aasta rahvusvahelises riigikaitsesüsteemide planeerimise ja rakendamise ekspertgrupis, mis kujundab kaitsepoliitikat, tegeleb kaitseplaneerimismeetodite ja operatsioonide kavandamisega ning töötab välja juhtimisstruktuuri ja -funktsioone.. Väljaõppevahendite Keskus.. Väljaõppevahendite Keskus on koht, kus vormistatakse ja valmistatakse kaitseväe väljaõppematerjalid.. Väeliigid ja kaitseväe asutused annavad oma vajaduse ja erialaspetsialistid annavad õppevahendi sisu.. Väljaõppevahendite Keskus vormistab vajalikud õppevahendid vajalikus formaadis (paberil, videol, CD kandjal, võrgus) ja organiseerib vajaliku hulga õppevahendite saatmise väeliiki või asutusse.. Väljaõppevahendite Keskusel on võimekus ise toota trükiseid, õppefilme, lihtsamaid õppevahendeid CD kandjal või veebipõhiselt.. Keerukamate CD materjalide ja suurema hulga trükiste puhul korraldab keskus konkursi ja tellib need avalikust sektorist.. Struktuur.. Dokumendid.. Sisukaart.. Allüksused.. KVÜÕA.. RSS.. Viited.. Kaitseministeerium.. Kaitsevägi.. Kaitseliit.. Kaitseressursside Amet.. 2011 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.. |.. Riia 12, 51013 Tartu.. T: 717 6110.. F: 717 6111.. E:.. oppeasutused@mil.. ee..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sisseastujale | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: Õppimisvõimalused Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on sõjandusega seotud teadusvaldkondi ühendav riigikaitseline rakenduskõrgkool.. Õppeasutuste eesmärk on ette valmistada professionaalseid, isamaaliselt kasvatatud ja demokraatlikke väärtuseid austavaid allohvitsere ja ohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes on võimalik omandada sõjaline kutseharidus või rakenduskõrgharidus.. Eelnevalt kõrghariduse omandanutel on võimalik õppida ohvitseriks aastasel täiendusõppekursusel.. Õppekava.. Kandideerimise nõuded.. Sisseastumiskatsed.. Kutseõpe keskhariduse baasil.. (.. vanemallohvitseride baaskursus.. ).. nõuded vanemallohvitseride.. baaskursuse kandidaatidele.. suundorienteerumine.. kiirrännak.. laskeoskustest.. Rakenduskõrgharidusõpe.. keskhariduse baasil.. maa-, mere- ja õhuväe põhikursus.. nõuded põhikursuse.. kandidaatidele.. akadeemiliste võimete  ...   elektrooniliselt Lahingukooli e-postile kvlk@mil.. ee.. 28.. aprillist kuni 20.. maini.. Sisseastumiskatsed 40.. vanemallohvitseride baaskursusele toimuvad.. 3.. juunil 2014.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sisseastumiseeskiri (vanemallohvitseride baaskursus).. Lisainfo Lahingukooli sisseastumiseks.. KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli.. saab sisseastumisdokumente esitada elektrooniliselt Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi (.. SAIS.. ) kaudu ajavahemikus.. 23.. juuni 6.. juuli 2014.. Sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli toimuvad.. 22.. 25.. 2014.. aastal täiendusõppe (nooremohvitseride kursus) kursust kõrghariduse baasil ei avata.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sisseastumiseeskiri (põhikursused, keskastmekursus).. Lisainfo Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumiseks.. Sinu küsimused on oodatud:.. telefonil 717 6131 või sojakool@mil..

  Original link path: /sisseastujale/
  Open archive

 • Title: Õppejõule | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: Hea õppejõud!.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (KVÜÕA) tööle asununa olete sattunud ainulaadsesse keskkonda, kus põimuvad akadeemiline vabadus ja sõjaväeline kord.. Selleks et tunneksite ennast taolises unikaalses ja väljakutseid esitavas keskkonnas võimalikult hästi, on KVÜÕA ellu kutsunud mitmeid tegevusi Teie kui õppejõu kohanemise ning arengu toetamiseks.. KVÜÕA on sõjaväelist kutse- ja kõrgharidust andev õppeasutus, mille eesmärk on ette valmistada professionaalseid, isamaaliselt kasvatatud ja demokraatlikke väärtuseid austavaid ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule.. Laiem eesmärk on anda ühiskonnale akadeemiliselt võimekaid inimesi, kes on võimelised panustama Eesti ühiskonna arengusse.. Kuna tegemist on sõjaväelist haridust andva õppeasutusega, on õpetamisel oluline arvestada nii akadeemilist külge kui kaitseväelase kutseeripära.. Sellest lähtuvalt tähendab õpetamine KVÜÕAs muuhulgas  ...   anda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et juhtida inimesi ka kõige keerukamates olukordades.. Kuna õppetöö kvaliteet sõltub ennekõike õppejõududest, on KVÜÕA üks olulisimaid tegevussuundi õppejõudude toetamine ja arendamine.. KVÜÕAs on õppejõudude põhilised enesearendamisvõimalused järgmised.. Mentorlus.. – uue õppejõu õpetamispädevuste arendamine kogemuste vahetamise, analüüsi ja dialoogi kaudu.. Tunnivaatlus.. – õppetöö tõhustamine ja õppejõudude enesearendamine vastastikuse õppetöövaatluse ja sellest lähtuva kogemuste vahetamise kaudu.. Seminarisari „Õppejõult õppejõule“.. – õppetöö tõhustamise vorm, mille eesmärk on võimaldada õppejõududel vahetada kogemusi, õppida üksteiselt ja leida ühisarutelude käigus probleemidele lahendusi.. Konverents „Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis“.. Ettekanded.. Ettekande kokkuvõtte esitamise juhend.. Konverentsi programm.. Registreerimine.. Transport ja toimumiskoht.. Seminarid.. Toimunud seminarid.. Vali ÕIS!..

  Original link path: /oppejoule/
  Open archive
 •  

 • Title: Täiendusõpe | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: Täiendusõppekursustest võtavad osa eri väeosades teenistuses olevad tegevväelased.. Õppimine ja enesetäiendamine on kaitseväeteenistuse lahutamatu osa olenemata auastmest.. Täiendusõppe keskus.. on KVÜÕA struktuuriüksus, mis korraldab Kaitseväele järgmisi täienduskursusi:.. Erialaohvitseride baaskursus.. (EOBK) on mõeldud kõrgharidusega või kõrgharidust omandavatele tegevväelastele ja tsiviilisikutele, kes soovivad saada erialaohvitseriks.. Kursusel saavad osalejad erialaametikoha ohvitseri baasväljaõppe.. Spetsialiseerumine toimub hilisematel erialakursustel Eestis või välisriigis ning teenistuse käigus.. Nooremstaabiohvitseride kursuse.. (NSOK) eesmärk on valmistada ette ohvitsere teenistuseks jalaväepataljoni staabis staabiohvitseri, sektsiooniülema ja sõjaaja pataljoni staabiülema ametikohal.. Kursusel õpivad osalejad jalaväepataljoni taktikat ja staabitöö protseduure.. Brigaadi staabiohvitseride kursuse.. (BSOK) põhieesmärk on õpetada ohvitsere planeerima ja teostama sõjalisi operatsioone jalaväebrigaadi tasemel.. Lisaeesmärgiks on valmistada vanemohvitsere ette õpinguteks Balti Kaitsekolledžis ühendoperatsioonide kursusel.. Kaitsevaldkonna juristide täienduskursuse.. (KVJTK) eesmärk on täiendada osalejate erialateadmisi riigikaitse- ja relvakonfliktiõiguse  ...   ka reservväelastest tervishoiutöötajatele.. Kursusel antakse ettevalmistus töötamiseks meditsiiniväljaõpet nõudvatel rahu- ja sõjaaja ametikohtadel ning osavõtuks välisoperatsioonidest ja suurõppustest.. Erakorralise meditsiini kursuste.. eesmärgiks on anda nii kaitseväelastest kui reservväelastest tervishoiutöötajatele põhiteadmised ja -oskused, mis on vajalikud abi andmiseks erakorraliste haiguslike seisundite puhul.. Kursusel osalemise nõudeks on meditsiiniline haridus arsti või õe erialal või parameediku kvalifikatsioon.. Kaitseväe keelekeskus.. korraldab erineva taseme inglise keele kursusi Tartus KVÜÕAs, Tallinnas Staabi- ja Sidepataljonis ning mereväebaasis, Võrus KVÜÕA Lahingukoolis ja Kuperjanovi jalaväepataljonis, samuti Kirde Kaitseringkonnas, Ämari lennubaasis ja mujal.. Õppematerjalid.. Sõduri kasiraamat.. Jaoülema käsiraamat.. Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused 2010.. Taktikaõppuste korraldamise juhend 2009.. Nooremstaabiohvitseride kursus.. Brigaadi staabiohvitseride kursus.. Kaitsevaldkonna juristide täienduskursus.. Erakorralise meditsiini kursus.. Lahingvigastuste esmaabi täienduskursus BATLS.. Rahvusvahelise staabi meditsiiniohvitseride täienduskursus ASMOC.. Kaitseväe meditsiiniteenistuse aastakonverents.. Keelekursused..

  Original link path: /taiendusope/
  Open archive

 • Title: Keelekeskus | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: KVÜÕA Kaitseväe keelekeskuse peamised tegevusvaldkonnad:.. inglise keele ja teiste võõrkeelte intensiivkursuste korraldamine Eesti Vabariigi kaitseväelastele ja riigiametnikele;.. eesti ja inglise keele, samuti teiste võõrkeelte õpetamine põhikursuse ja keskastmekursuse õppureile, samuti Balti Kaitsekolledži töötajatele;.. metoodilise materjali koostamine ja ainekavaarendus;.. eestikeelse sõjandusterminoloogia arendamine;.. tõlketööd ja tekstide toimetamine sõjandusega seotud valdkondades;.. kaitseväelaste ja riigiametnike keeleoskuse testimine, testide koostamine ja rahvusvaheline standardiseerimine vastavalt NATO leppele STANAG 6001.. Keelekeskuse eesmärgiks on õpetada ja populariseerida eeskätt eesti ning inglise keelt, et tagada kõrgharidusega ohvitseridele vajalik keeleoskus nii  ...   koostöö alus.. Keeleõpet tõhustatakse uute õppemeetodite (sh e-õppe) ning õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise abil.. Võõrkeele õpetamisse annavad olulise panuse keelekeskuses töötavad teistest riikidest pärit õpetajad.. Sõjalise erialakeele õpetamine on lõimitud õppeasutuse teiste õppeainetega.. Kaitseväe keelekeskus korraldab erineva taseme keelekursusi Tartus, Tallinnas, Tapal, Võrus ja mujal.. Lisaks üldkeele kursustele on oodatud Kaitseväe struktuuriüksuste ettepanekud ka erialakeele ja kindlale sihtgrupile mõeldud kursuste korraldamiseks.. Kursused 2014 I poolaastal.. STANAG 6001 eksamid.. 2013 eksamid.. Sõjandusterminoloogia.. Sõjakooli sõnastik.. Keelekonverents Keeping Up With Today s Learner.. Konverentsi ettekanded..

  Original link path: /keelekeskus/
  Open archive

 • Title: Toimetised | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: KVÜÕA toimetised on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.. Ajakirjal on alates 2006.. aastast rahvusvaheline toimetus ja kolleegium, kuhu kuuluvad sõjandusega erineval viisil seotud kodu- ja välismaised teadlased ja sõjaväelased.. KVÜÕA toimetised ei ole pelgalt ühes riigikaitselises institutsioonis Eesti kaitseväes ja selle õppeasutuses tehtava teadustöö väljundiks, vaid on avatud sõjateaduslikuks kaastööks ka teistele Eesti ja välismaa autoritele.. Sõjateadus hõlmab kõige üldisemas tähenduses kõiki neid inimtegevuse valdkondi, mis on seotud nii riigi igakülgse ettevalmistamisega riigikaitseliseks tegevuseks kui ka kõikvõimalike sõjaliste ja sõjaväliste operatsioonidega  ...   panuse sõjateaduse ja riigikaitse ning julgeolekupoliitika edendamisele nii Eesti Vabariigis kui ka sellest väljaspool.. Teadusajakirjana püütakse olla foorumiks, kus toimuvad argumenteeritud diskussioonid riigikaitselistes ja julgeolekupoliitilistes küsimustes.. Toimetus ja kolleegium.. Kaastöö avaldamine.. Kaastöö vormistamise juhend.. KVÜÕA Toimetised nr 17.. KVÜÕA Toimetised nr 16.. KVÜÕA Toimetised nr 15.. KVÜÕA Toimetised nr 14.. KVÜÕA Toimetised nr 13.. KVÜÕA Toimetised nr 12.. KVÜÕA Toimetised nr 11.. KVÜÕA Toimetised nr 10.. KVÜÕA Toimetised nr 9.. KVÜÕA Toimetised nr 8.. KVÜÕA Toimetised nr 7.. KVÜÕA Toimetised nr 6.. KVÜÕA Toimetised nr 5.. KVÜÕA Toimetised nr 4.. KVÜÕA Toimetised nr 3.. KVÜÕA Toimetised nr 2.. KVÜÕA Toimetised nr 1..

  Original link path: /toimetised/
  Open archive

 • Title: Muuseum | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: Ajaloost.. Tänane Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi KVÜÕA) koosseisus tegutsev muuseum sai alguse 1990ndate aastate keskel Kaitseliidu arhiivina.. Funktsioon.. KVÜÕA muuseumi peamiseks ülesandeks on Eesti sõjandusliku hariduse ajalooga seotud ainese väljaselgitamine, kogumine, säilitamine, uurimine ja üldsusele vahendamine, samuti KVÜÕA-s läbiviidava õppetöö toetamine ning sõjandusajalooga seostuvate tööde edendamine.. Pildigalerii muuseumist.. Kontakt ja külastused.. Külastused etteteatamisel E-N 10.. 00-16.. 30, R 10.. 00-15.. 30.. Tel: 717 6161, 5373 8484.. e-post: art.. johanson@mil..

  Original link path: /muuseum/
  Open archive

 • Title: Üldinfo | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis.. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, teostades oma eesmärke koostöös kodu- ja välismaiste partneritega.. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem.. kolonel Martin Herem.. 717 6100.. Kantselei.. 717 6110.. 717 6111 (faks).. Õppeosakond ja info sisseastujale.. (Kõrgem Sõjakool).. 717 6131.. sojakool@mil.. (Lahingukool).. 717 5153.. kvlk@mil.. Pressiruum.. kapten Kristjan Kostabi.. 717 6204.. 52 03 180.. kristjan.. kostabi@mil.. Õppeosakonna ülem.. kolonelleitnant Vitali Lokk.. 717 6103.. vitali.. lokk@mil.. Kõrgema Sõjakooli ülem.. major Tarmo Luhaäär.. 717 6212.. tarmo.. luhaaar@mil.. Kõrgema Sõjakooli veebel.. vanemveebel Peeter Einbaum.. 717 6188.. peeter.. einbaum@mil.. Kõrgema Sõjakooli kadetikogu esimees.. kadettveebel Kaarel Tasa.. ksk..  ...   svetlana.. ganina@mil.. Humanitaar- ja sotsiaalteaduste õppetooli juhataja.. ülesannetes.. dotsent René Värk.. rene.. vark@mil.. Kaitseväe keelekeskuse juhataja.. Vladimir Sazonov.. vladimir.. sazonov@mil.. Üliõpilasesindus.. 5355 5444.. Postiaadress:.. KVÜÕA, Riia 12, 51013 TARTU.. Asukohakood:.. 0795.. Reg.. Nr:.. 70 00 86 41.. Arvelduskonto:.. 10220004799019.. Registrisse kandmise kuupäev:.. 03.. 1999.. Asutuse moodustamise kuupäev:.. 17.. 1998.. Moodustamisakti nimetus, number, kuupäev:.. Vabariigi Valitsuse 17.. a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine”.. Liik:.. valitsusasutuse hallatav riigiasutus.. Kõrgemalseisev valitsusasutus:.. Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood:.. 70 00 45 02.. Ajalugu.. Akadeemiline kalender 2013-2014 õppeaastaks.. Struktuuriüksused.. Õppeosakond.. E-õpe.. Täiendusõppekursused.. Rakendusuuringute keskusest ajakirjas Sõdur.. Militaarpsühholoogia.. Arendustegevus kaitseväes.. Rahvusvaheline koostöö.. Artikleid ja materjale.. Kaitseväe Teaduspäev 2014.. Matkekeskus.. Missioon.. Tegevusvaldkonnad.. Teadus- ja arendustegevus.. Koostööpartnerid.. Tule tööle.. Erasmus+ programm.. Muud dokumendid..

  Original link path: /uldinfo-ja-kontakt/
  Open archive

 • Title: E-õpe | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: Eesti Kaitseväe.. e-õppe keskkonna ILIAS aadress.. on.. https://eope.. ksk.. edu.. ee/ilias.. Termin `e-õpe` on paljudele tuttav.. E-õppe puhul ei ole tegemist eraldi õppevormiga, vaid õppeprotsessi kaasajastamisega, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ning võimalusi.. See tähendab, et eesmärgi saavutamiseks kasutatakse meetodeid, mis erinevad veidi harjumuspärasest.. NATO liikmesriikide kaitsejõududes on e-õpe laialt kasutuses kui tervikliku väljaõppesüsteemi üks osa.. Kõrgkoolides kasutatakse e-õpet peamiselt kombineeritult tavaõppega – loengute, praktiliste harjutuste, treeningute ja õppustega.. E-õpe peab olema tihedalt seotud tavaõppega ning sobib eeskätt abivahendiks õppejõududele ja instruktoritele oma õppetöö mitmekesistamisel ja täiustamisel.. Hetkel on Eesti Kaitseväel toimiv e-õppe keskkond ILIAS 4, NATO/PfP kaitseakadeemiate ja rakendusuuringute instituutide konsortsiumi töögrupi arendatav avatud koodiga tarkvara tasuta kasutatav vabavaraline õppehaldussüsteem veebipõhise õppe arendamiseks ja elluviimiseks.. ILIAS loodi 1998.. aastal ning on nüüdseks kasutusel rohkem kui 3000 asutuses.. ILIASe versioon 3.. 9.. 3 omab sertifikaati NATO salajases võrgus kasutamiseks.. Eesti Kaitseväes on ILIAS kasutusel aastast  ...   arendamine.. Konsortsiumi liikmena saavad KVÜÕA töötajad tasuta osaleda e-õppe Arenduskeskuse poolt korraldatavatel üritustel (infopäevad, võrgustike ürituste raames toimuvad koolitused jne).. Õppejõududele on enese e-õppe alaseks koolitamiseks koostatud e-õppe alane koolitusprogramm.. Informatsioon e-Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatavate e-õppe alaste koolituste kohta 2011.. a kevadel.. asub koolituskalendris.. PRIMUS.. KVÜÕA saab e-õppe alastel koolitustel osaleda programmi PRIMUS raames, kus pärast osaleja poolt edukat kursuse lõpetamist (mida tõestab tunnistus!) on võimalik tagasi taotleda 95 % koolitusrahadest.. BeSt.. KVÜÕA osaleb koos 16 kõrgkooliga kõrghariduse.. e-õppe programmis BeSt.. (2008-2013).. Programmi BeSt tulemusena tugevneb kõrgkoolides e-õppe vahendite ja võimaluste kasutamise ning pideva edasiarendamise toel taseme- ja täiendõppe kvaliteet ja õppe mitmekesisus, mis aitab kaasa õppijate mobiilsuse kasvu saavutamisele ning õppe kättesaadavuse paranemisele Eesti erinevates regioonides.. BeSt programmi raames luuakse KVÜÕA-s kõrghariduse õppekava raames 46 EAP ulatuses e-kursusi ja 10 õpiobjekti.. Nõuetest programmi BeSt raames loodavatele e-kursustele ning õpiobjektidele saab informatsiooni.. EKV e-õppe portaalist ILIAS..

  Original link path: /uldinfo-ja-kontakt/struktuuriuksused/taiendusoppekeskus/e-ope/
  Open archive

 • Title: Raamatukogu | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: KVÜÕA õpperaamatukogu on esimene sõjanduslik erialaraamatukogu Eestis.. Õpperaamatukogu töötab Tartus alates 08.. 12.. a.. Raamatukogu kasutavad õppeasutuste kadetid, kuulajad, personal, samuti kaitseväelased ja kaitseliitlased.. KVÜÕA raamatukogu kuulub Eesti kaitseväe raamatukogude ühtsesse süsteemi.. Raamatukogul on õppeasutuse kujundamisel Eesti sõjanduse õppe-, teadus- ja arendustegevuse keskuseks oluline roll.. Raamatukogust saadava teabe kättesaadavus õppeasutuste töötajatele ning õppuritele on suure tähtsusega sõjalise kõrghariduse edasiarendamisel.. Raamatukogu eesmärgiks on kujuneda kaasaegseks sõjandusteadmiste vahendamise keskuseks, mis suudab pakkuda kvaliteetset raamatukogu- ja infoteenust.. Alates 2007.. aasta sügisest pakub raamatukogu esmakursuslastele lugejakoolitust.. Raamatukogus on lugejatel võimalus kasutada Interneti-ühendusega arvuteid ja lugejatele võimaldatakse lisaks üldkasutatavatele andmebaasidele ka ligipääsu sõjanduseriala elektroonilistele ressurssidele.. Kui KVÜÕA raamatukogu kogudes lugejale vajalik teavik puudub ning seda  ...   puuduolevat teavikut ka välismaalt kasutades selleks Tartu Ülikooli Raamatukogu raamatukogudevahelise laenutuse keskuse teenust.. Raamatukogutöötajad vastavad külastajate infopäringutele nii suuliselt kui e-posti teel, sh vastatakse võimalust mööda ka pikematele teemapäringutele.. Erinevalt teistest Eesti kaitseväe raamatukogudest on KVÜÕA raamatukogu nagu Balti Kaitsekolledži raamatukogugi kõrgkooliraamatukogu.. KVÜÕA raamatukogu komplekteerib põhiliselt sõjandusalast õppe- ja teaduskirjandust nii eesti kui ka võõrkeeltes.. KVÜÕA raamatukogul on pikaajaline ja hea koostöö Balti Kaitsekolledži raamatukoguga (A.. Møller Defence Research Library), mis asub KVÜÕA raamatukoguga ühes majas.. KVÜÕA raamatukogu teeb koostööd ka Tartu Ülikooli Raamatukoguga.. Kõikidel KVÜÕA õppuritel ja töötajatel on võimalik kasutada nende raamatukogude kojulaenutusteenust.. aasta ajakirjad ja aastaraamatud.. Uued raamatud.. E-kataloog ja andmebaasid.. Raamatukogu kasutuseeskiri.. Lingid.. Kontakt ja lahtiolekuajad..

  Original link path: /raamatukogu/
  Open archive

 • Title: Uudised | Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
  Descriptive info: Kõrgemasse Sõjakooli laekus kokku 228 si.. Uudiste arhiiv.. Sõjakooli põhikursusele õppimiseks esitati kokku 216 avaldust ja keskastme kursusele 12 avaldust.. KVÜÕA ülema kolonel Martin Heremi sõnul on meil põhjust rõõmustada selle üle, et tänavu on võrreldes eelmise aastaga kandidaate rohkem.. „Erilist rahulolu pakub see, et see kasv on tekkinud ajateenistuse läbinute arvelt.. [ ].. Loe edasi.. Möödunud nädalal Austrias toimunud rahvusvahelisel sõjakoolide foorumil allkirjastasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Austria Theresani sõjaväeakadeemiaga Erasmus+ koostööleppe, mis on KVÜÕA esimene rahvusvahelise koostöö partnerleping ja tugevdab kahe sõjakooli vahelisi suhteid.. Õppekavade arendamise nõuniku Nele Ranna sõnul annab Erasmus+ lisaks kadettide õpirändele võimaluse vahetada õppetöö eesmärgil õppejõudusid ning jagada või omandada uusi teadmisi ka õppeasutuste tugipersonalil, näiteks [ ].. Vastuvõtt sisseastumise infosüstemis SAIS kestab kuni 6.. juulini.. Tänase seisuga on sisseastumisportaali kaudu esitatud 149 avaldust maa-, õhu- või mereväe rakenduskõrghariduse õppesuunale ja kümme avaldust keskastmekursusele.. Kõrgema Sõjakooli põhikursusele saavad dokumente esitada kõik inimesed, kellel on omandatud keskharidus ja kelle eesti keele oskus vastab [ ]..  ...   läbimine.. Need kellel on ajateenistus [ ].. Kaitseminister: Euroopalikes tingimustes kasvab demokraatliku riigi allohvitserkond.. Kaitseminister Sven Mikser ja kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras avasid täna Võrus Kuperjanovi pataljonis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli uue õppe- ja kasarmuhoone.. Kaitseminister Sven Mikser ütles avamisel peetud kõnes, et kaitsekulutuste hoidmine 2 protsendi tasemel loob võimaluse täita auvõlg tulevaste veeblite ja aspirantide ees ning viia nende õppimis- ja olmetingimused Eesti riigi arengutasemele vastavaks.. “Nõukogude [ ].. 20.. Kõrgem Sõjakool sai uue ülema.. Täna andis Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimuval pidulikul tseremoonial sõjakooli lipu üle major Tarmo Luhaäärele.. Värske ülemana tunnetab major Tarmo Luhaäär suurt vastutust kaitseväe tulevaste ja olemasolevate nooremohvitseride suunamises ning õpetamises kõigis väeliikides.. „Minu sooviks on jätkata eelkäijate tehtud tööd ja arendada õppe- ning kasvatustöö läbiviimist Kõrgemas Sõjakoolis, et kaitseväe [ ].. Lehed:.. 1.. 2.. 4.. 5.. 6.. 7.. 58.. Järgmine.. (44).. 2013.. (74).. 2012.. (42).. 2011.. (65).. 2010.. (70).. 2009.. (21).. 2008.. (11).. 2007.. (16).. 2006.. (1)..

  Original link path: /category/uudised/
  Open archive •  


  Archived pages: 665