www.archive-org-2014.com » EE » S » SELGEKE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2014-11.

 • Title: Eestikeelsete tekstide toimetamine | Selge Keel
  Descriptive info: .. Tutvustus.. Toimetamine.. Üliõpilasele.. Kontakt.. Tel:.. 52 99 178.. Eestikeelsete tekstide toimetamine.. Mõtted selgeks, laused ladusaks!.. Erinevate valdkondade eestikeelsete tekstide toimetamine ja korrektuur.. Meie igapäevatööks on erinevate valdkondade eestikeelsete tekstide toimetamine ja korrektuur.. Toimetame keeleliselt:.. õppe- ja teadusmaterjalid, teaduskogumikud, käsiraamatud, üliõpilastööd, projektide aruanded, aastaraamatud, juhised, artiklid, põhikirjad, arengukavad,  ...   „.. Nende aastate jooksul olen toimetanud üikoolide, koolide ja kutseõppeasutuste erinevate valdkondade õppe- ja teadusmaterjale ning ka riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste ametitekste.. Tekstide toimetamisel olen lähtunud põhimõttest, et autori mõte saaks lugejale edastatud selgelt ja üheselt arusaadavalt.. ”.. —.. Silvi Seesmaa.. , toimetaja.. 2014 Selgeke.. Kõik õigused kaitstud..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Keeleline Toimetamine | Selge Keel
  Descriptive info: Keeleline toimetamine.. Mis on TOIMETAMINE?.. Toimetamine on tekstis keelevigade, kirjavahemärgistuse, sõnastuse, sõnajärje, lauseehituse ja stiili parandamine ning viimistlemine.. Keeletoimetamise eesmärk on keelevigadeta ja korrektne, eesti kirjakeele normidele vastav ning selge ja üheselt arusaadav tekst.. Aga KORREKTUUR?.. Korrektuuri käigus parandame õigekirja-, trüki- ja poolitusvead, kontrollime tühikud ja parandame muud tehnilised vead.. Mida teeb TOIMETAJA?.. Parandab tekstis keelevead ning õigekirja- ja stiilivead, vajadusel korrigeerib sõnakasutust, parandab lausestus- ja loogikavead ning osutab sisuvigadele, ühtlustab terminikasutust, kontrollib fakte, nimesid, viiteid, fotode allkirju, tabelite pealkirju,  ...   saamiseks on see etapp väga tähtis.. Trükieelse korrektuuri käigus parandame küljendamise ajal tekkida võinud trüki-, sisestus- ja poolitusvead, kontrollime kas fotod, tabelid, joonised ning kõik teksti osad on õiges kohas.. Trükikorrektuur tehakse pärast küljendamist tavaliselt paberil, st väljatrükil.. Kuidas kujuneb HIND?.. Toimetamise hinna arvutamise aluseks on 1 standardlehekülg, st 1800 tähemärki tühikuteta.. Toimetamise hind sõltub teksti keerukusest.. Seetõttu tuleb iga töö puhul hind eraldi kokku leppida ning hinnapakkumise aluseks on tellija saadetud algfail või esitatud käsikiri, mis vajab toimetamist või korrektuuri..

  Original link path: /toimetamine
  Open archive

 • Title: Keeleabi üliõpilastele, lõputöö korrektuur | Selge Keel
  Descriptive info: Keeleabi üliõpilastööde kirjutamisel.. Keeleabi järgnevatele töödele.. Magistritööd, bakalaureusetööd, lõputööd, uurimistööd, referaadid, esseed.. Akadeemilised tekstid tuleb kirjutada täpses ja selges oskuskeeles, kasutada korrektset kirjakeelt ning silmas pidada sõnastuse ja mõtte selgust.. Pärast töö lõpetamist prindi oma töö välja ja loe see läbi paberil.. Loe oma teksti tähelepanelikult täht-tähelt, sõna-sõnalt, sest kui oled kaua aega oma tekstiga tööd teinud, on oht, et hakkad lugema seda, mida arvad seal olevat.. OMA TÖÖ TOIMETAMISEL KONTROLLI.. 1) kas oled järginud tööde vormistamise juhendit (tiitelleht, sisukord, kasutatud kirjandus, viited jne);.. 2) kas sõnakasutus ja lausestus vastab teadusteksti stiilile;.. 3) kas terminikasutus on täpne ja kogu  ...   kas laused ja lõigud on omavahel loogiliselt seotud;.. 6) kas kirjavahemärgid on õiges kohas (sh side- ja mõttekriipsude eristamine, tühikud jne);.. 7) faktid, nimed, kuupäevad, aastaarvud jne;.. 8) lehekülgede, tabelite, jooniste numeratsiooni ja viiteid nendele tekstis;.. 9) viited; kas kõigile autoritele, kasutatud fotodele jms on korrektselt viidatud.. Viidetes ja kirjanduse loetelus tuleb järgida oma eriala tekstides aktsepteeritud nõudeid;.. 10) kasutatud kirjanduse andmed, kas selles toodud nimed, aastaarvud vastavad tekstis esitatule.. Kui töö läbilugemisel selgub, et oled paljud keelereeglid unustanud ja ei saa toimetamisega ise hakkama või napib selleks aega, on keeleliselt korrektse ja vigadeta töö saamiseks vaja pöörduda keeletoimetaja poole..

  Original link path: /keeleabi
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakt | Selge Keel
  Descriptive info: OÜ Selge Keel.. Kreutzwaldi 1, ruum 213, Tartu, 51014.. Telefon: +3725299178.. E-post: info@selgeke.. ee..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Eestikeelsete tekstide toimetamine | Selge Keel
  Original link path: /et/avaleht
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Введение | Selge Keel
  Descriptive info: Введение.. Pедактирование.. Студенты.. Kонтакт.. Tел:.. Pедактирования текстов на эстонском языке.. ОТ ТЕКСТА ДО ПУБЛИКАЦИИ – ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ.. Наша каждодневная работа – это редактирование, правка, верстка и оформление текстов на эстонском языке, посвященных различным темам.. Мы издаём и печатаем учебники, учебные и научно-исследовательские материалы, сборники, справочники, ежегодники, инструкции и т.. д.. Мы также печатаем книги маленькими тиражами, от  ...   языке.. „В течение этих лет я редактировала / редактировал учебные и научно-исследовательские текстовые материалы различной тематики для университетов, школ, профессионально-технических училищ, а также официальные документы для органов местного самоуправления.. При редактировании текстов я старалась руководствоваться принципами, что готовый текст должен соответствовать нормам эстонского языка и мысль автора должна быть донесена до всех читателей ясно и одинаково понятно.. ”.. , Издатель-редактор..

  Original link path: /ru/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  Open archive

 • Title: Keeleline Toimetamine | Selge Keel
  Original link path: /et/toimetamine
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Pедактирование | Selge Keel
  Descriptive info: Что такое РЕДАКТИРОВАНИЕ?.. Редактирование- это исправление в тексте грамматических, пунктуационных, лексических, синтаксических и стилистических ошибок.. Цель редактирования – корректный, ясный и одинаково понятный всем текст, соответствующий нормам эстонского языка.. Что такое ПРАВКА?.. Во время правки мы: исправляем орфографические ошибки, опечатки и ошибки переноса, проверяем правильность расстановки пробелов и другие технические ошибки.. Чем занимается РЕДАКТОР?.. Редактор исправляет грамматические, орфографические и стилистические ошибки, при необходимости корректирует употребление слов, исправляет синтаксические и логические ошибки, указывает на ошибки в содержании, унифицирует употребление терминов, проверяет факты, имена, ссылки, подписи к фотографиям, названия таблиц, нумерацию, соответствие заголовков в оглавлении и т.. Как получить ВИЗУАЛЬНО КОРРЕКТНЫЙ ТЕКСТ?.. Для достижения качественно оформленного издательского продукта необходимо текст или рукопись СВЕРСТАТЬ и ОФОРМИТЬ.. Мы верстаем и оформляем тексты  ...   время правки, предшествующей печати мы исправляем опечатки и ошибки набора, переноса, возможно возникшие в процессе вёрстки проверяем, находятся ли фотографии, таблицы, рисунки и другие части текста в правильных местах.. Типографская правка осуществляется после вёрстки обычно на бумаге, то есть распечатке.. И чего складывается ЦЕНА?.. Основой для расчёта цены является одна стандартная страница, то есть 1800 печатных знаков без пробелов.. Цена за редактирование зависит от сложности текста.. Цена за вёрстку и оформление зависит от количества таблиц, фотографий и других иллюстративных материалов, а также от необходимости их обработки, и т.. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо договориться о цене за работу и основой для ценового предложения служит посланный заказчиком текстовый файл или представленная рукопись, требующие редактирования, правки, вёрстки или оформления..

  Original link path: /ru/p%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  Open archive

 • Title: Keeleabi üliõpilastele, lõputöö korrektuur | Selge Keel
  Original link path: /et/keeleabi
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Студенты | Selge Keel
  Descriptive info: Языковая помощь студентам при написании.. диссертаций на соискание степени магистра, диссертаций на соискание степени бакалавра, дипломных работ, научно-исследовательских работ, рефератов, эссе.. Академические тексты должны быть написаны с использованием точной и ясной терминологии, корректного литературного языка.. Автор должен принимать во внимание точность формулировок и понятность выражения мыслей.. После завершения написания работы, распечатайте её и прочитайте распечатанный на бумаге текст.. Прочитайте свой текст очень внимательно, проверьте каждую букву, каждое слово, так как при длительной работе со своим текстом существует опасность того, что вы видите в нём то, что хотите видеть.. При редактировании своей работы ПРОВЕРЬТЕ.. 1) следовали ли вы инструкции по оформлению работы (титульный лист, оглавление, список использованной литературы, ссылки и т.. );.. 2) соответствуют ли формулировки и структура  ...   собой логически;.. 6) правильность пунктуации (в том числе различие дефисов и тире, правильность расстановки пробелов и т.. 7) факты, имена, даты, годы и т.. ;.. 8) нумерацию страниц, таблиц, рисунков и ссылки на них в тексте;.. 9) ли правильные ссылки на работы всех авторов, все использованные фотографии.. При оформлении ссылок и списка использованной литературы необходимо следовать требованиям, принятым в текстах по вашей специальности;.. 10) данные об использованной литературе; соответствуют ли указанные названия и годы выпуска, данным, использованным в тексте.. Если при чтении работы, выяснится, что вы забыли многие правила грамматики и не справляетесь сами с редактированием или у Вас не хватает на это времени, то для получения правильного текста без ошибок, Вам необходимо обратиться к профессиональному редактору..

  Original link path: /ru/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
  Open archive

 • Title: Kontakt | Selge Keel
  Original link path: /et/kontakt
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 16