www.archive-org-2014.com » FI » S » SEAMK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 106 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikössä toteutettu SOIL-hanke on pureutunut viiden eteläpohjalaisen pilottialueen kanssa sosiaalialan tehtävärakenteiden uudistamiseen.. Hankkeessa on kehitetty sosiaalialan työhön malli, jossa sosiaalialan koulutusten tuottama osaaminen hyödynnetään täysipainoisesti.. Mallille luo pohjaa uusi valtakunnallinen sote ratkaisu kymmenine lakiuudistuksineen.. Yksi keskeisimmistä on sosiaalihuoltolain päivittäminen, mitä perustellaan yhteiskuntarakenteiden, sosiaalialan asiakastarpeitten ja koulutusrakenteiden muuttumisella.. Koulutusrakenteen muutokseen on myötävaikuttanut ennen kaikkea ammattikorkeakoulujärjestelmä, joka on tuonut sosiaalisen kentälle sosionomi- ja sosionomi yAMK sekä geronomi tutkinnot.. Uudessa sote -ratkaisussa valtioneuvosto on tuonut esille, että sosiaalialan ammattikentän uudenlainen osaaminen ei ole täysmittaisesti käytössä.. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hyödyntäminen julkisella sektorilla on liian vähäistä.. Sosiaalihuollon ammattirakenteen pulmana tällä hetkellä on lähes kroonistunut, rakenteellinen sosiaalityöntekijäpula ja lisäksi työn haastavuus ja resurssien ristiriita näkyvät työntekijöiden suurena vaihtuvuutena.. Maakuntakorkeakoulun kartoituksen mukaan nämä seikat ovat nousseet keskeiseksi kehittämisteemaksi myös alueemme kunnissa ja mm.. tämä on ollut pontimena SOIL-hankkeen käynnistämiselle.. SOIL - tulevaisuuden osaamisrakenteet voidaan ottaa käyttöön heti.. Sosiaalialan osaamisrakenteet innovatiivisessa liikkeessä (SOIL) -hankkeessa on luotu uusi sosiaalialan tehtävärakennemalli.. Se perustuu esimiestehtävien, asiantuntijatehtävien ja asiakastyön tehtävien kolmijakoon.. Malli luo tilaa tehdä sosiaalityötä eri koulutustasojen tuottaman tietotaidon ja osaamisen maksimoimiseksi.. Malli pohjautuu kuntien asiakastarpeisiin, olemassa oleviin työntekijäresursseihin sekä eri puolella Suomea toteutettujen tehtävärakenneuudistusten tuloksiin.. Lisäksi malliin on otettu ideaa eurooppalaisista toteutuksista, joissa tehtävärakenteita on kehitetty  ...   Prosessin tuloksina voidaan mallin lisäksi pitää uudenlaista kuntien ja alueiden välistä yhteistyötä, jonka avulla on pystytty ajantasaisesti tuomaan kuntien ja alueiden ääni suoraan valtakunnan kehittämistyöhön vaikuttamista aidoimmillaan!.. Teksti.. : Sinikka Volanto.. Kirjoittaja on hankkeen prohjektipäällikkö.. Soil-hanke on toteutettu Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämisrahalla sekä kuntarahoituksella.. Hanketta toteutetaan ajalla 1.. 9.. 2013 - 30.. 6.. TKI-SePRO - Tutkimusta ja kehittämistä.. Kommentoi artikkelia.. Nimi tai nimimerkki.. Kommentti.. Laskutehtävä roskapostirobottien varalta.. SePROn toimitus lukee kommentit ennen julkaisua.. Asiattomia kommentteja ei julkaista.. Kommentit.. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on jo 16 vuoden ajan luonut suhteita Latinalaiseen Amerikkaan ja järjestänyt Etelä-Amerikan liiketoiminnan ja kulttuurin kursseja niin yrittäjille kuin opiskelijoillekin.. Viime syksynä käynnistetty hanke tähtää liiketoiminta- ja palvelukeskuksen konseptoimiseen.. SeAMKin hankkeessa selvitetään pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattamista tuotannonohjauksen ja tuotantoverkoston kehittämisen näkökulmasta.. Hankkeessa tarkastellaan verkostomaisesti toimivan yrityksen materiaali- ja tietovirtoja ja tutkitaan simuloinnin hyödyntämismahdollisuuksia niiden tehostamisessa.. Viime syksynä käynnistyneessä Frami Food hankkeessa rakennetaan elintarvikesektorin oppimisympäristöjä.. Tavoitteena on lähentää SeAMK Elintarvike- ja maatalous yksikön Ilmajoen ja Framin kampusten ruokaketjun opetukseen liittyviä toimintoja - ilman kuntaliitosajatuksia!.. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen EU-jäsenyyden aikana raivattu peltoa kymmeniä tuhansia hehtaareja.. Raivatuista pelloista noin 40% on turvemaita, joissa ongelmana ovat ravinteiden karkaaminen vesistöihin ja heikko kantavuus.. Hydro-Pohjanmaa-hanke on selvittänyt raivauksen syitä haastattelemalla yhteensä 30 maataloustuottajaa Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalta..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=507&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Kerro kaverille.. *Sähköpostisi.. *Vastaanottajien sähköpostiosoitteet.. Sähköpostiosoitteet tulee erotella pilkulla.. Generoitu viesti.. Sosiaalialan osaamisrakenteet innovatiivisessa liikkeessä - SOIL http://sepro.. velemu.. fi/index.. php?magazine=30&topic=35&story=507.. Viestisi..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=507&kerro=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Pk-yrityksen toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) -hankkeen idea.. Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen.. (TOTE) -hankkeen toteutus on jaettu kokonaisuuksiin, joissa tarkastellaan yritysten toiminnan- ja tuotannonohjauksen nykytilaa, yritysverkoston sisäistä logistiikkaa sekä simulointityökalujen hyödyntämismahdollisuuksia yritysverkoston toiminnan tehostamisessa.. Lisäksi hankkeessa toteutetaan aihekokonaisuuksiin liittyviä workshoppeja.. Hankkeen idea esitetään oheisessa kuvassa.. Syötettä hankkeelle saadaan Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen (KoKiKe) hankkeessa toteutetusta haastattelututkimuksesta.. KoKiKe on SeAMK Tekniikan ja TTY:n yhteinen hanke.. Haastatteluissa selvitettiin koneteollisuuden tuotantoon, tuotannonohjaukseen sekä niiden tietojärjestelmiin liittyviä kehityshaasteita.. Asiakkaiden vaatimukset toimitusaikojen lyhentämisestä ja korkean toimitusvarmuuden ylläpidosta sekä eräkokojen jatkuva pieneneminen haastavat myös näiden alihankkijoina toimivat yritykset miettimään keinoja toimintansa kehittämiseksi.. Vaatimukset ulottuvat yritysverkoston viimeiseen toimijaan saakka..  ...   miten yrityksen tulisi valmistautua järjestelmän käyttöönottoon.. Hankkeessa kartoitetaan yhden tai kahden verkostomaisesti toimivan yrityksen materiaali- ja tietovirrat verkostotasolla sekä rakennetaan niistä simulointimalli.. Kerättyä tietoa ja simulointimallia hyödyntämällä etsitään mahdollisia tehostamiskohteita verkostossa liikkuvista materiaali- ja tietovirroista.. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä projektiin osallistuvien yritysten kanssa.. Teksti:.. teknologia-asiamies Kari Levä, joka toimii TOTE-hankkeessa projektipäällikkönä sekä ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Katajisto, joka toimii KoKiKe-projektin projektipäällikkönä.. Kuva:.. projekti-insinööri Toni Luomanmäki, SeAMK Tekniikka.. Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaalla toimivat teknologiateollisuuden pk-yritykset.. Hankkeen toteutusaika on 1.. 1.. 2014 - 28.. 2.. 2015.. Päärahoittajana on Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR).. Lisää hankkeesta SeAMKin.. projektitietokannassa..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=504&kommentoi=true
  Open archive
 •  

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Kilpailukyvyn kehittäminen pienempien ja isompien yritysten yhteinen haaste http://sepro.. php?magazine=30&topic=35&story=504..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=504&kerro=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Frami Foodissa kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia.. Ensimmäisen puolen vuoden aikana hanke on opettanut, kuinka uusi yhtenäinen yksikkö tarjoaa haastetta TKI-toimijalle.. Toisaalta ilmassa on ollut aistittavissa vilpitöntä intoa ja kiinnostusta, mikä on mukavasti pitänyt lakeuksiemme tuulet kehittämistyölle myötäisinä.. Huomiota opintojen yleisiin rakenteisiin.. Agrologeja, bio- ja elintarvikealan insinöörejä sekä restonomeja on korkeakoulustamme valmistunut jo melkoinen määrä.. Korkeatasoinen koulutus on ollut mukana vahvistamassa Etelä-Pohjanmaan profiloitumista Suomessa ruokamaakunnaksi.. Frami Foodissa on koottu yhteen haastattelutuloksia raporteista, joissa koulutusta arvioitiin työelämäkokemusten kautta.. Huolimatta ruokaketjun eri koulutusalojen selkeästä ja oikeutetusta omaleimaisuudesta, opintojen yhteisiin rakenteisiin on jatkossa syytä huolellisesti paneutua, jotta ne tarjoaisivat työelämän haasteisiin vastaavaa sisältöä ja motivoisivat opintojen laadukkaaseen loppuunsaattamiseen.. Markkinointia, talousasioiden hoitoa, asiakaslähtöisyyttä ja esimerkiksi johtamistaitoja pidettiin haastattelututkimuksissa yleisesti osaamisalueina, joihin olisi voitu opintojen aikana enemmän saada harjaantumista.. Projektit kehittävät työelämävalmiuksia.. Globalisoitunut maailmamme edellyttää meiltä hyvää vieraiden kielten taitoa myös työelämässä.. Ehkäpä kurssitarjontaa voisi suuremmalta osin muuntaa englanninkieliseksi ulkomaisia opettajavierailuja tukemalla.. Työelämäkokemuksia kaivattiin monesti lisää osaksi opetusta.. Olisivatko ruokaketjun ympärille kietoutuvat projektit avaimia työelämävalmiuksien kehittymiseen? Frami Food on ottamassa projektitoimintaa yhdeksi  ...   apuna uusinta tekniikkaa.. Tablettien avulla tilaaminen ja maksutoiminnot nopeutuvat.. Tietotekniikkaa tuodaan myös pöytään, jolloin asiakas voi hoitaa tilaamisen ja maksamisen kokonaan ilman tarjoilijan apua tarjoilijan rooli muuttuu.. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta tutustua paremmin lautasella olevien herkkujen alkuperään ja ravintosisältöön.. Elämme muutosten aikaa ravintolaympäristöissä.. Prikka on toiminut tämän kevään ajan näyttämönä myös työelämäyhteyksien rakentamisessa.. Elävällä musiikilla ryyditettyyn Elma fram Café-kahvilaan kutsuttiin aamutuimaan ajatusten vaihtoon yrityksiä, opettajia ja opetusryhmiä.. Lähempi tutustuminen yrityksiin, tuleviin työnantajiin, työelämän haasteisiin ja onneen on saanut positiivisen vastaanoton sekä korkeakoulullamme että yrittäjien keskuudessa.. Haasteena on toiminnan kiinteämpi integrointi osaksi muuta opetusta.. Frami Food levittäytyy lakeuksia laajemmalle, kun yhteistyö Tarton maatalousyliopiston kanssa käynnistyy.. Yhteisellä opetusprojektilla kehitetään niin sosiaalisia taitoja kuin englannin kielen käyttöä.. Teoria, käytäntö, mittaaminen, mittausaineiston arviointi, lopulliset päätelmät ja työn esittely yhdessä virolaisten opiskelijoiden kanssa rakentavat kokonaisuuden, joka opettaa työelämävalmiuksia laboratorion seinien ulkopuolellekin.. : Pekka Maijala.. Kirjoittaja toimii Frami Food hankkeen projektipäällikkönä.. Kuva:.. Sonja Makkonen, Julia Hakkola, Maiju Degerman Tiina Pudas.. Frami Food.. -hankkeen toteutusaika 21.. 10.. 4.. Rahoittajana EAKR Etelä-Pohjanmaan Liiton kautta..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=508&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Elintarvikesektori tarvitsee moniosaajia http://sepro.. php?magazine=30&topic=35&story=508..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=508&kerro=true
  Open archive

 • Title: Elintarvikesektori tarvitsee moniosaajia
  Original link path: /print.php?topic=35&story=508
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Maatalouden rakennemuutoksen myötä tilakoot ovat kasvaneet ja eläinmäärät tiloilla lisääntyneet.. Eläin ti lo jen ym pä ris tö lu vat edel lyt tä vät, et tä ti lal la pi tää ol la riit tä väs ti lan nan le vi ty sa laa suh tees sa eläin mää rään.. Koska pel to maa on kal lis ta ja myös vuokraus koetaan helposti ylimääräiseksi kuluksi, maataloustuottajat pitävät raivaamista parhaimpana vaihtoehtona lisämaan hankkimiseksi.. Raivaukset koetaan tilan kehittämisen kannalta osaksi suurta kokonaisuutta ja siten kannattavaksi toiminnaksi.. Haastatteluissa tärkeimmäksi syyksi raivauksille mainittiin peltokuvioiden parantaminen.. Osa tiloista tarvitsi lisäalaa viljeltäväksi pitääkseen tilansa elinkykyisenä.. Osa tiloista oli pystynyt jopa kaksinkertaistamaan viljelyalansa raivauksia tekemällä.. Vuokra- tai ostomaiden hankinta ei tällä paikkakunnalla ole ollut mahdollista, joten  ...   totesi, että toistuvien rankkasateiden vuoksi turvemaiden kantavuus ei riitä.. Hukkaan heitettyä työpanosta, turvemaat jäävät kesannolle.. , kommentoi eteläpohjalainen viljelijä.. Ympäristötukijärjestelmän koettiin ohjaavaan vahvimmin raivauksia ja viljelyä.. Keskusteluissa esiin noussutta kyntökieltoa vastusti lähes jokainen haastatteluun osallistunut.. Viranomaisille viljelijät lähettivät terveisiä, että tilusjärjestelyjen avulla olisi mahdollista vähentää raivauksia Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.. Teksti:.. Sarita Ventelä.. Kirjoittaja toimii Hydro-Pohjanmaa-hankkeen projektipäällikkönä.. Hydro-Pohjanmaa-hanke on Maaseuturahaston rahoittama ja SeAMK Elintarvike ja maatalous -yksikön hallinnoima hanke.. SeAMK toteuttaa hanketta yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.. Hydro-Pohjanmaan tavoitteena on selvittää keinoja, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti vähentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta, joka aiheutuu pelloilta pintavalunnan mukana syntyvien ravinteiden päätyessä joki- ja järvivesiin.. Hankkeessa tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää maatalouden vesiensuojelua parantaen eläinlannan käytön tehokkuutta, turvemaiden lannoitusosaamista ja happamien sulfaattimaiden huomioimista viljelyssä ja ojituksessa..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=512&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Peltojen raivauksella parannetaan peltokuvioita ja tilojen elinkelpoisuutta http://sepro.. php?magazine=30&topic=35&story=512..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=512&kerro=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: Tässä TKI-teemaisessa verkkolehdessä kerromme eri koulutusalojemme tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä niiden tuloksista..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=515&kommentoi=true
  Open archive

 • Title: Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti: SePRO
  Descriptive info: http://sepro.. php?magazine=30&topic=35&story=515..

  Original link path: /index.php?topic=35&story=515&kerro=true
  Open archive •  


  Archived pages: 106