www.archive-org-2014.com » HR » A » ADOPTA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 129 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - zagrebancija.com
  Descriptive info: zagrebancija.. com.. Zagrebancija.. com 16.. 10.. 2012.. Godišnje se u Hrvatskoj posvoji tek 93 djece, a u sustavu posvajanja ih je oko 200, podaci su Ministarstva socijalne politike i mladih za 2011.. godinu.. Kako bi unaprijedili pravni okvir i prakse vezane uz postupak posvajanja i procesa nakon posvajanja, prije nepune dvije  ...   pohađala školu za posvajatelje u Udruzi Drugi način okupila se jer smo osjetili da postoji potreba za većim angažmanom oko posvajanja i više međusobne potpore.. Jer o tome se i dalje u društvu uglavnom šuti, a problema je puno - kazala je Diana Topčić Rosenberg, predsjednica udruge Adopta.. Članak.. Pred.. Slijedeće..

  Original link path: /index.php/adopta-u-medijima/53-zagrebancijacom
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Novi list 17.2.2013
  Descriptive info: Novi list 17.. 2.. 2013.. Bojana MRVOŠ PAVIĆ Datum objave: 17.. Rubrika: Teme.. PREDSJEDNICA UDRUGE ADOPTA ZA POTPORU U POSVAJANJU OČEKUJE DA ĆE DRŽAVA KONAČNO POKAZATI VIŠE HUMANOSTI.. Strašno je što djeca odrastaju u domovima.. Skrb za tu djecu ne znači, međutim, staviti ih u domove ili u udomiteljske obitelji i tamo ostaviti, zaboraviti na njih.. Bez obzira na nas posvojitelje, na naše želje, dijete, prije svega, ima pravo na biološkog, dobrog biološkog roditelja.. Ako to nije moguće, onda djeci u što kraćem vremenu treba naći posvojiteljsku obitelj.. članak..

  Original link path: /index.php/adopta-u-medijima/66-novi-list-1722013
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Studio 45 - RTL
  Descriptive info: Studio 45 - RTL.. Emitirano:.. 25.. 03.. 23:15 na RTL2.. Sezona 3, Epizoda 99 - Posvajanje.. http://www.. rtl.. hr/rtl-sada/magazini/studio-45/32595/..

  Original link path: /index.php/adopta-u-medijima/67-studio-45-rtl
  Open archive
 •  

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - adopta - index.hr
  Descriptive info: adopta - index.. index.. hr 21.. 5.. ADOPTA - Udruga za potporu u posvajanju, reagirala je na zahtjev građanske inicijative "U ime obitelji" da se na referendumu glasa o ustavnom definiranju braka kao životne zajednice muškarca i žene.. Priopćenje udruge Adopta prenosimo u cijelosti.. Link..

  Original link path: /index.php/adopta-u-medijima/87-adopta-indexhr
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Adopta u medijima
  Descriptive info: Stranica 2 od 2.. Početak.. Slijedeće.. Kraj..

  Original link path: /index.php/adopta-u-medijima?start=11
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Ciljevi udruge
  Descriptive info: Ciljevi udruge.. Statut.. Vodstvo udruge.. Izvještaji.. Ciljevi su ADOPTE:.. - unaprjeđivanje pravnog okvira i prakse vezane uz postupak posvajanja i procesa nakon posvajanja;.. - zauzimanje za prava potencijalnih posvojitelja i posvojitelja;.. - zalaganje za prava posvojene djece;.. - potpora i pomoć potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima i posvojenoj djeci;.. - edukacija članova i javnosti iz svih područja vezanih uz posvojenje i roditeljstvo;.. - povezivanja i suradnje s ostalim sličnim udrugama u zemlji i u inozemstvu..

  Original link path: /index.php/o-nama/ciljevi-udruge
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Statut
  Descriptive info: STATUT UDRUGE.. 15.. 12.. 2010.. Temeljem članka 11.. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/01 i 11/02),.. Osnivačka Skupština ADOPTA – Udruge za potporu posvajanju.. na sjednici održanoj 15.. prosinca 2010.. godine, donijela je:.. ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju.. I.. OSNOVNE ODREDBE.. Članak 1.. (1).. Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i područje djelovanja udruge ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju (dalje u tekstu:.. Udruga ili „ADOPTA“.. ); zastupanje Udruge; ciljevi Udruge te djelatnosti kojima se ti ciljevi ostvaruju; sredstva za rad Udruge; članstvo; tijela Udruge; način prestanka rada Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada.. (2).. ADOPTA je nepolitička, nedržavna, neovisna i neprofitna udruga.. Članak 2.. Puni je naziv Udruge: ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju.. Skraćeni naziv Udruge je: ADOPTA.. Sjedište Udruge je u Zagrebu, a o adresi sjedišta odlučuje Predsjednik/ica Udruge pisanom odlukom.. (3).. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.. (4).. Udrugu zastupa Predsjednik/ica Udruge i Tajnik/ica Udruge.. Članak 3.. Udruga se upisuje u Registar udruga koji se vodi pri nadležnom tijelu u skladu sa zakonom, i ima svojstvo pravne osobe.. Članak 4.. Udruga ima pečat.. Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 4 cm s upisanim tekstom uz rub:.. ADOPTA –Udruga za potporu posvajanju, Zagreb.. II.. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE.. Članak 5.. Udruga se osniva s ciljem.. - unapređenje pravnog okvira i prakse vezane uz postupak posvajanja i procesa nakon posvajanja;.. - povezivanja i suradnje s ostalim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.. Članak 6.. U ostvarivanju ciljeva, Udruga se povodi načelima humanosti, međusobnoga poštovanja, poštovanja različitosti, profesionalizma i nenasilja.. Članak 7.. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge obuhvaćaju:.. - zagovaračke aktivnosti u području promjene pravnog okvira, procedura i sustavne potpore;.. - praćenje (monitoring) primjene pozitivnih propisa;.. - pružanje informacija/obavijesti, potpore i savjetovanja članovima u procesu posvajanja te nakon posvajanja;.. - edukacija za potencijalne posvojitelje, posvojitelje i stručnjake i praktičare u javnoj upravi;.. - organiziranje seminara, treninga, radionica, savjetovanja i druge oblike edukacije i potpore članovima i široj javnosti;.. - sudjelovanje na seminarima, javnim tribinama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu;.. - zalaganje za prava potencijalnih posvojitelja, posvojitelja i posvojene djece;.. - izdavačka djelatnost, publikacije, informiranje;.. - organiziranje susreta i povezivanje članova Udruge;.. - izvedba projekata iz djelatnosti Udruge;.. - prikupljanje sredstava za financiranje rada Udruge i ostvarenje ciljeva Udruge;.. - suradnja i/ili udruživanje s ostalim srodnim udrugama u zemlji i svijetu.. Članak 8.. Udruga se može udružiti s drugim odgovarajućim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te se učlaniti u odgovarajuće međunarodne udruge.. Odluku o udruživanju ili učlanjenju donosi Skupština.. Članak 9.. Rad Udruge je javan.. Udruga svoje članove obavještava o svojemu radu na sjednicama tijela Udruge i na drugi pogodan način (mrežne stranice, elektronska pošta, itd.. ).. Javnost rada se ostvaruje i davanjem obavijesti o radu Udruge članstvu, tisku i drugim zainteresiranim medijima.. III.. ČLANSTVO.. Članak 10.. Udruga ima redovne, podupiruće i počasne članove.. Redovnim članovima Udruge mogu postati samo osobe koje su u postupku posvajanja (podnijele su zahtjev za posvajanje u RH) ili su ostvarile roditeljstvo temeljem posvajanja ili posvojena djeca, na temelju pisanog zahtjeva za primanje u članstvo upućenoga Predsjedniku/ici Udruge.. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.. Počasnim članovima Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem osobito doprinijele radu Udruge ili koje su na drugi način osobito zadužile Udrugu.. Počasni članovi nisu članovi Skupštine Udruge i nemaju pravo glasa.. Počasni članovi ne mogu obnašati funkciju Predsjednika/ice Udruge i Tajnika/ice Udruge.. Podupirućim članom Udruge mogu postati pravne i fizičke osobe koje nisu posvojitelji niti potencijalni posvojitelji, ali podupiru ciljeve i misiju Udruge.. Podupirući članovi nisu članovi Skupštine Udruge i nemaju pravo glasa.. Podupirući članovi ne mogu obnašati funkciju Predsjednika/ice Udruge i Tajnika/ice Udruge.. (5).. O primanju u redovito, počasno i podupiruće članstvo odlučuje Upravni odbor, na prijedlog Predsjednika/ice Udruge i svakog člana Udruge.. (6).. Broj članova Udruge je neograničen.. Članak 11.. Članstvo u Udruzi stječe se upisom u evidenciju članova koju vodi Tajnik/ica.. Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu, o čijoj visini odlučuje Skupština na prijedlog Predsjednik/ice Udruge.. Članak 12.. Prava i obveze članova Udruge su:.. - aktivno sudjelovati u radu Udruge i doprinositi ostvarenju njezinih ciljeva;.. - djelovati u skladu s ciljevima, zadacima i Statutom Udruge;.. - poštovati ugled i vrijednosne norme Udruge;.. - birati i biti birani u sva tijela Udruge;.. - biti izvješćivani o radu Udruge i njezinih tijela;.. - plaćati članarinu;.. - čuvati materijalna dobra Udruge.. Članak 13.. Članstvo u Udruzi prestaje:.. - dobrovoljnim istupanjem;.. - isključenjem zbog povreda članskih obveza;.. - smrću.. Odluku o isključenju iz Udruge donosi Skupština, a na prijedlog Predsjednika/ice Udruge, tajnika/ice Udruge ili najmanje 10% članova Udruge zbog sljedećih razloga:.. - ako član unosi razdor i svađu, širi klevete i ponaša se neprimjereno,  ...   glasovanjem.. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluke iznimno donose tajnim glasovanjem.. Članak 19.. Skupština Udruge:.. - donosi i mijenja Statut;.. - donosi financijski plan i završni račun;.. - po potrebi donosi i druge akte i odluke važne za rad Udruge;.. - bira i razrješuje dužnosti Predsjednika/icu Udruge;.. - bira i razrješuje dužnosti Tajnika/icu Udruge;.. - bira i razrješava članove Upravnog odbora;.. - daje smjernice za rad Udruge;.. - odlučuje o isključivanju člana iz Udruge;.. - odlučuje o udruživanju s drugim odgovarajućim udrugama u Republici Hrvatskoj te o učlanjenju u odgovarajuće međunarodne organizacije;.. - odlučuje o prestanku rada Udruge;.. - obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.. 2 PREDSJEDNIK/ICA UDRUGE.. Članak 20.. Predsjednik/ica Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.. Predsjednik/ica može ovlast zastupanja u svim ili pojedinim poslovima povjeriti i drugim osobama na temelju pisane punomoći.. Predsjednika/icu bira i razrješuje Skupština.. Mandat Predsjednika/ice Udruge je četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.. U slučaju prestanka mandata Predsjednika/ice Udruge prije isteka vremena na koje je izabran ili njegove trajne spriječenosti, Tajnik/ica Udruge je dužan najkasnije u roku od 30 dana sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine na kojoj će se izabrati novi Predsjednik/ica Udruge.. Dok novi Predsjednik/ica ne bude izabran, sve funkcije Predsjednika/ice Udruge obavljati će Tajnik/ica Udruge.. Članak 21.. Predsjednik/ica Udruge:.. - vodi poslove Udruge;.. - zastupa Udrugu;.. - upravlja materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge;.. - brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge;.. - predlaže primanje osoba koje ispunjavaju kriterije iz članka 9.. stavak 3.. ovog Statuta u počasno članstvo Udruge;.. - član/ica je Upravnog odbora;.. - donosi odluku o sazivanju sjednice Skupštine;.. - donosi pravilnike i druge opće akte, ako ovim Statutom nije drukčije određeno;.. - podnosi izvješća o svom radu Skupštini Udruge;.. - obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.. Predsjednik Udruge može biti razriješen/a dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran/a.. - na vlastiti zahtjev,.. - ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,.. - ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili.. - ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.. Odluku o razrješenju predsjednika/ice donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovnih članova Udruge.. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik/ica ostati članom Upravnog odbora.. 3 TAJNIK/CA.. Članak 22.. Tajnik/ica Udruge:.. - organizira i obavlja administrativno-tehničke poslove;.. - provodi odluke Skupštine i Predsjednik/ice Udruge koje su mu stavljene u neposrednu nadležnost;.. - vodi evidenciju članova Udruge;.. - pomaže Predsjedniku/ici u njegovu radu.. Tajnika/icu bira Skupština na rok od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.. Skupština može u svako doba, a na prijedlog Predsjednika/ice Udruge ili 10 članova Udruge, opozvati Tajnika/icu Udruge bez navođenja razloga.. 4 UPRAVNI ODBOR.. Članak 23.. Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.. Upravni odbor čine tri (3) člana koje bira Skupština.. Predsjednik/ica i Tajnik/ica Udruge su članovi/ice Upravnog odbora.. Mandat članova Upravnog odbora je četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.. Upravni odbor:.. - utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;.. - prima nove članove Udruge;.. - izvršava odluke Skupštine;.. - priprema materijale za Skupštinu;.. - prati jesu li aktivnosti Udruge u skladu s ciljevima i vrijednosnim normama Udruge;.. - vodi ostale poslove Udruge, ukoliko to nije Statutom drukčije određeno.. Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik/ica Udruge.. Odluke se donose većinom glasova članova Upravnog odbora.. V.. IMOVINA UDRUGE.. Članak 24.. Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja Udruga stječe:.. - dragovoljnim prilozima i darovima, te dotacijama različitih sponzora;.. - obavljanjem djelatnosti iz članka 7.. ovog Statuta;.. - dotacijama iz proračuna (države, županije, grada, općine i fondova) i drugih izvora financiranja;.. - prikupljanjem članarine;.. - prikupljanjem ostalih prihoda.. Imovinu Udruge mogu činiti i nekretnine, pokretnine i prava.. Članak 25.. Udruga upravlja imovinom sukladno propisima o materijalnome i financijskome poslovanju neprofitnih organizacija.. Dobit ostvarena djelatnošću udruge može se koristiti isključivo za unapređenje rada Udruge.. O raspodjeli sredstava Udruge odlučuje Upravni odbor.. Članak 26.. Za opravdane troškove učinjene u vezi sa obavljanjem djelatnosti Udruge, članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.. O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.. Udruga odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.. VI.. PRESTANAK RADA UDRUGE.. Članak 27.. Udruga prestaje s radom ako tako odluči Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, te u ostalim slučajevima predviđenim zakonom.. U slučaju prestanka rada Udruge o imovini će odlučiti Skupština sukladno važećim propisima.. VII.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 28.. Prijedlog za izmjenu Statuta Udruge može podnijeti Predsjednik/ica Udruge, Tajnik/ica Udruge ili najmanje 10% članova Udruge.. Statut Udruge može se izmijeniti ako tako odluči dvotrećinska većina prisutnih članova na sjednici Skupštine.. Članak 29.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.. U Zagrebu, dana 15.. PREDSJEDNIK/ICA UDRUGE.. __________________________.. [Diana Topčić-Rosenberg•]..

  Original link path: /index.php/o-nama/statut
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Vodstvo udruge
  Descriptive info: Diana Topčić-Rosenberg, predsjednica udruge,.. Diana Topčić-Rosenberg, dipl.. oecc.. i magistrica javne uprave, provela je veći dio svojega profesionalnog života radeći za međunarodne humanitarne i razvojne organizacije.. Živjela je i/ili radila u Velikoj Britaniji, Srednjoj Americi, SAD-u, na Bliskom Istoku, Hrvatskoj i Bosni, u Africi i Podkavkazju.. Rođena Slavonka, sada sa suprugom i kćeri živi u Zagrebu.. Voli različitost, istraživanja i otkrivanja nečega novog, putovanja, uzgoj cvijeća, ples, prijatelje i, iznad svega, svoju obitelj.. Dunja Bonacci, tajnica udruge.. Dunja Bonacci Skenderović: majka dvije djevojčice, voditeljica projekata, supruga, aktivna članica ADOPTA-e od 2012.. godine, koja u slobodno vrijeme voli čitati te peći muffine i pite.. Dorja Mučnjak, članica Upravnog odbora udruge.. Dorja Mučnjak,  ...   za članicu Upravnog odbora s posebnom odgovornošću za pitanja izdavaštva.. Zadužena je za funkcioniranje Knjižice i vodi grupe samopodrške za potencijalne posvojitelje.. Ponekad je vesela, ponekad je tužna.. Voli humor, proljeće i yogu.. Voli život.. I sanja.. Jelena Vojvoda, članica Upravnog odbora udruge.. Jelena Vojvoda, mr.. sci.. psihologije, s preko 10 godina marketinškog iskustva u različitim kompanijama, aktivna u Adopti od 2013 godine prvenstveno vezano uz organizaciju različitih događanja i PR.. Od 2014 godine preuzela i izdavanje Adoptinog e-newslettera.. Vesela i energična majka dvoje djece, zaljubljena supruga i pasionirana čitačica knjiga, s velikom željom da sebe i svoju okolinu učini još malo sretnijom, ugodnijom i vedrijom.. Matea Birtić, članica Upravnog odbora udruge..

  Original link path: /index.php/o-nama/vodstvo-udruge
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Izvještaji
  Descriptive info: Godišnji izvještaj ADOPTE za 2013..

  Original link path: /index.php/o-nama/izvjestaji
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - O nama
  Descriptive info: je nevladina, neprofitna organizacija koju su 15.. godine osnovali posvojitelji i potencijalni posvojitelji.. Želja nam je da u suradnji sa stručnjacima, institucijama i osobama iz prakse koji su na bilo kakav način vezani uz procese posvajanja, djelujemo na stvaranje pozitivnoga, ugodnoga i podupirućeg okružja za obitelji nastale posvajanjem.. Etički principi ADOPTE.. ADOPTA je udruga koja zastupa slijedeće  ...   rasa, vjeroispovjesti;.. Štitimo privatnosti članica i članova kroz zaštitu identiteta i kontakta članova/ica i njihovih obitelji, čuvanje informacija koje saznamo tijekom ADOPTinih aktivnosti;.. Poštujemo porijeklo i identitet naše djece;.. Posvećeni smo unapređenju sustava i uspješnosti posvajnja;.. Poštujemo i želimo surađivaiti sa institucijama i organizacijama koje sudjeluju ili su uključeni u postupak posvajanja.. ADOPTA je članica slijedećih organizacija:..

  Original link path: /index.php/o-nama/1-o-nama
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Postupak posvajanja
  Descriptive info: Prije nego što krenete u postupak posvojenja treba znati da je posvojenje, kao poseban oblik obiteljsko-pravnoga zbrinjavanja i zaštite djece, regulirano.. Obiteljskim zakonom.. (Narodne novine.. 116/03.. 17/04.. 136/04.. 107/2007.. i.. 61/2011.. ), i to člancima 123.. do 148.. Navedenim odredbama Obiteljskoga zakona propisane su pretpostavke za zasnivanje posvojenja, postupak posvojenja te prava i dužnosti vezane uz posvojenje.. Osim toga zakona, drugi podzakonski akti uređuju postupak i način vođenja postupka posvojenja:.. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju.. (Narodne novine 032/2005),.. Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima.. (Narodne novine 079/2008) i.. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama lišenih prava na roditeljsku skrb.. (Narodne novine 077/2004).. Put k posvojenju nije lak! Evo što sve treba obaviti:.. Osoba ili osobe koje žele posvojiti dijete obraćaju se.. centru.. za.. socijalnu.. skrb.. prema svojem prebivalištu.. (matični centar), od kojeg imaju pravo saznati sve obavijesti o posvojenju.. Tomu centru.. podnosite zahtjev za posvojenje.. Dovoljna je jedna rečenica te svakako napišite kontakt (adresa, telefon, mobitel).. U roku od nekoliko tjedana na adresu stiže poziv Centra za socijalnu skrb kojem pripadate prema mjestu stanovanja (npr.. ako živite u Zagrebu na Trešnjevci, dolazi poziv Centra za socijalnu skrb Zagreb, Ured Trešnjevka).. U  ...   o podobnosti za posvojenje potencijalni posvojitelji se mogu obratiti.. bilo.. kojem.. Centru.. u.. RH.. s prijedlogom/molbom za posvojenje.. (.. Adrese svih CZSS.. ).. 4.. ADOPTA savjetuje potencijalnim posvojiteljima da se telefonski jave i/ili javljaju centrima kojima su poslali prijedlog/molbu za posvojenje.. ili ih osobno posjete uz najavu.. 5.. Kada potencijalni posvojitelji uđu u postupak obradbe matičnoga centra za socijalnu skrb za pojedino dijete, centru se dostavljaju.. sljedeći dokumenti.. Domovnica.. Izvod iz matične knjige rođenih.. Izvod iz matične knjige vjenčanih.. Uvjerenje da nisu lišeni roditeljske skrbi.. Uvjerenje da nisu lišeni poslovne sposobnosti.. Uvjerenje da nisu kažnjavani i da nisu pod istragom.. Mišljenje o podobnosti za posvojenje (psihološka obradba i socio-anamnestički podatci).. Potvrdu da ne boluju od duševnih i zaraznih bolesti.. Potvrdu o visini plaće.. Obavijesti o tome gdje se koji dokument može nabaviti potencijalni posvojitelji mogu dobiti u matičnome centru za socijalnu skrb.. 6.. Centar za socijalnu skrb koji se nalazi u mjestu prebivališta ili boravišta djeteta donosi.. odluku o posvajanju.. i dostavlja je posvojitelju.. 7.. Protiv odluke o posvojenju stranka može podnijeti.. žalbu.. u roku od osam dana od dana primitka odluke.. 8.. Ako žalba nije podnesena, nakon proteka roka žalbe od osam dana,.. POSTAJETE RODITELJ/I!.. Uloga posvojitelja je odgovorna i zahtjevna.. Pomoć pri pripremi za tu ulogu možete potražiti u.. Školi za posvojitelje..

  Original link path: /index.php/razmisljate-o-posvajanju/6-razmisljate-o-posvajanju
  Open archive •  


  Archived pages: 129