www.archive-org-2014.com » HR » A » ADOPTA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 129 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Pretpostavke i prava pri posvajanju
  Descriptive info: Obiteljski zakon.. (Narodne novine broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/2007, 57/2011, 61/2011, 25/2013), među ostalim, uređuje posvojenje i to po načelima zaštite dobrobiti i prava djeteta, odgovornosti roditelja za podizanje i odgoj djeteta te primjerene skrbničke zaštite djeteta bez roditeljske skrbi.. Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo.. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb, a dijete pravo da dozna da je posvojeno.. , o čemu će.. centar za socijalnu skrb upoznati posvojitelje tijekom postupka posvajanja.. Centar za socijalnu skrb savjetovat će posvojiteljima da kažu djetetu najkasnije do sedme godine života da je posvojeno, a ako je starije dobi, odmah nakon zasnivanja posvojenja.. Pretpostavke za zasnivanje posvojenja.. Posvojenje se može zasnovati ako je u interesu djeteta.. U postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta.. Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine, a starija od posvojenika najmanje 18 godina.. Ako postoje osobito opravdani razlozi posvojitelj može biti i osoba mlađa od 21 godine.. Ako posvojitelji posvajaju sestre i braću, polusestre ili polubraću, dovoljno je da jedan posvojitelj ispunjava dobnu pretpostavku samo za jedno dijete.. Ako su posvojitelji posvojili dijete, a naknadno žele posvojiti njegovu sestru, brata, polusestru ili polubrata, mogu ga posvojiti bez obzira na svoju dob.. Ne može se posvojiti brat odnosno sestra ni dijete maloljetnih roditelja.. Iznimno, može se posvojiti dijete maloljetnih roditelja nakon godinu dana od rođenja djeteta, ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda odnosno drugih bližih srodnika.. Skrbnik ne može posvojiti svoga štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi centar za socijalnu skrb.. Dijete mogu posvojiti bračni drugovi zajednički, jedan bračni drug ako je drugi bračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, te jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga.. Dijete može posvojiti osoba koja nije u braku ako je to od osobite koristi za dijete.. Posvojitelj može biti hrvatski državljanin, a iznimno i stranac ako je to od osobite koristi za dijete.. Ako je posvojitelj stranac, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.. Posvojiti ne može osoba:.. koja je lišena roditeljske skrbi.. koja je lišena poslovne sposobnosti.. čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu.. Roditelj djeteta, bračni drug osobe koja namjerava posvojiti dijete i dijete starije od 12 godina moraju dati pristanak na posvojenje pred centrom za socijalnu skrb svoga mjesta prebivališta, odnosno boravišta.. Dijete daje pristanak bez nazočnosti roditelja i osoba koje ga žele posvojiti.. Za posvojenje je potreban pristanak obaju ili jedinog roditelja djeteta, osim ako je roditelj lišen roditeljske skrbi, potpuno lišen poslovne sposobnosti ili maloljetan, a nije sposoban shvatiti značenje posvojenja.. Za posvojenje djeteta pod skrbništvom potreban je pristanak djetetova skrbnika ili skrbnika za poseban slučaj, osim ako pristanak daje maloljetni roditelj.. Roditelj može dati pristanak da njegovo dijete posvoji njemu poznati posvojitelj samo ako dijete posvaja maćeha ili očuh.. Pristanak na posvojenje roditelj može dati centru za socijalnu skrb i prije pokretanja postupka posvojenja, ali tek kada dijete navrši šest tjedana života.. Prije nego što roditelj dade pristanak, centar za socijalnu skrb će ga upoznati sa svim pravnim posljedicama pristanka i posvojenja.. Pristanak se daje na zapisnik, a ovjereni prijepis zapisnika uručuje se roditelju.. Roditelj može odustati od pristanka na posvojenje u roku od trideset dana od potpisivanja zapisnika.. Za posvojenje nije potreban pristanak roditelja:.. koji  ...   psihologa.. Na temelju socijalne anamneze i mišljenja psihologa izrađuje se mišljenje o podobnosti za posvojenje.. U postupku utvrđivanja podobnosti za posvojenje stručni radnici obvezni su upoznati bračne drugove, odnosno osobu koja je podnjela zahtjev sa svrhom i značenjem posvojenja te pravnim pretpostavkama za posvojenje.. U postupku posvojenja, centar za socijalnu skrb upoznat će djetetove roditelje, posvojitelje i dijete starije od dvanaest godina s pravnim posljedicama posvojenja.. U odluci centra za socijalnu skrb kojom se zasniva posvojenje, navodi se:.. za posvojenika: osobno ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, narodnost, godina i redni broj upisa u matici rođenih, osobno ime i adresa roditelja,.. za posvojitelje: osobno ime, datum i mjesto rođenja te adresa,.. određenje da se posvojitelji upisuju, odnosno ne upisuju kao roditelji.. Ako je posvojenjem došlo do promjene osobnih podataka posvojenika, odluka sadrži i nove podatke.. Posvojenje je zasnovano kad odluka o posvojenju postane pravomoćna.. Centar za socijalnu skrb pravomoćnu odluku o posvojenju dostavlja nadležnom matičnom uredu radi upisa u maticu rođenih djeteta.. Matičar u maticu rođenih upisuje bilješku o izvršenom posvojenju, uz napomenu da se na temelju tog upisa više ne izdaju isprave.. Nakon toga matičar će izvršiti novi temeljni upis činjenice rođenja, sukladno podacima iz odluke kojom se zasniva posvojenje.. Podaci o posvojenju službena su tajna.. Uvid u spise predmeta o posvojenju i maticu rođenih posvojenog djeteta dopustit će se punoljetnom posvojeniku, posvojitelju i roditelju koji je dao pristanak za posvojenje djeteta kada dijete posvaja očuh ili maćeha.. Maloljetnom posvojeniku centar za socijalnu skrb dopustit će uvid u spise predmeta o posvojenju, a matičar u maticu rođenih posvojenika, ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je uvid u spise o posvojenju ili maticu rođenih u njegovu interesu.. Bližim krvnim srodnicima posvojenika dopustit će se uvid u spise predmeta o posvojenju ako centar za socijalnu skrb pribavi pristanak punoljetnog posvojenika.. Prava i dužnosti iz posvojenja.. Posvojenjem nastaje.. između posvojitelja i njegovih srodnika.. s jedne strane, te.. posvojenika i njegovih potomaka.. s druge strane,.. neraskidiv odnos srodstva.. i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze, a.. prestaju međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih srodnika.. Ako dijete posvoji maćeha ili očuh, ne prestaju prava i dužnosti između posvojenika i roditelja koji je u braku s posvojiteljem te krvnim srodnicima tog roditelja.. Posvojitelji određuju osobno ime posvojeniku.. On dobiva zajedničko prezime posvojitelja.. Ako nemaju zajedničko prezime, posvojeniku će prezime odrediti u skladu s posebnim zakonom.. Ako je to u interesu djeteta, a po procjeni centra za socijalnu skrb, posvojenik može zadržati ime i prezime koje je imao prije zasnivanja posvojenja ili svojem prezimenu dodati prezime posvojitelja.. U maticu rođenih posvojitelji se upisuju kao roditelji.. Posvojitelji se neće upisati u maticu rođenih kao roditelji ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je to u interesu djeteta.. Ako je posvojenik stariji od dvanaest godina, za upis posvojitelja kao roditelja potreban je njegov pristanak.. Nakon zasnivanja posvojenja, nije dopušteno osporavanje niti utvrđivanje majčinstva ili očinstva.. Posvojenjem posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja.. , njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.. Posvojenjem posvojitelj i njegovi krvni srodnici te srodnici po posvojenju stječu pravo nasljeđivanja posvojenika i njegovih potomaka.. Posvojenjem prestaje pravo nasljeđivanja posvojenika prema njegovim roditeljima i drugim krvnim srodnicima, osim prema roditelju koji je u braku s posvojiteljem, te prema krvnim srodnicima i srodnicima po posvojenju toga roditelja.. Izvor:.. (Narodne novine broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/2011,.. 25/2013.. ).. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i nemaju pravnu težinu..

  Original link path: /index.php/postupci-i-prava-pri-posvajanju/76-postupci-i-prava-pri-posvajanju
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Prava posvojitelja djeteta
  Descriptive info: Prava posvojitelja djeteta.. Roditeljski dopust i druga prava zaposlenih roditelja.. Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće ili drugi oblik novčane naknade.. Opseg prava posvojitelja ovisi o radnopravnom statusu korisnika prava i životnoj dobi posvojenika.. Ako su posvojitelji djeteta bračni drugovi zajednički,.. prava s osnova posvojenja ostvaruju oba posvojitelja i koriste ga, u pravilu, u jednakom dijelu.. , osim ako se posvojitelji pisano izjasne da će prava s osnova posvojenja koristiti samo jedan od posvojitelja te u tom slučaju prava s osnova posvojenja koristi samo jedan od posvojitelja, neovisno o broju posvojene djece.. POSVOJITELJSKI DOPUST.. Zaposleni posvojitelj i samozaposleni posvojitelj.. , pod uvjetom da supružnik posvojitelja djeteta nije roditelj djeteta, ima pravo na posvojiteljski dopust.. Pravo na posvojiteljski dopust zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju.. Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj, ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od:.. 6 mjeseci, za posvojenika mlađeg od 3 godine,.. 5 mjeseci, za posvojenika u životnoj dobi od 3.. do navršene 5.. godine života djeteta,.. 4 mjeseca, za posvojenika u životnoj dobi od 5.. do navršene 18.. za slučaj posvojenja blizanaca, ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana.. (Vlada je usvojila i poslala u saborsku proceduru izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim izmjenama bi se ujednačilo pravo posvojiteljskog i roditeljskog dopusta bez obzira na dob posvojenog djeteta.. Više o tome.. Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 3.. godine života ima.. pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja.. Za slučaj posvojenja djeteta u dobi iznad 3 godine pripadajuće pravo na roditeljski dopust do navršene 8.. godine života posvojenika skraćuje se za 30 dana po svakoj navršenoj godini života posvojenika iznad te dobi.. Posvojiteljski dopust korisnik može koristiti u neprekinutom trajanju ili  ...   na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu.. Posvojitelji imaju ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju od:.. 12 mjeseci, za posvojenika u dobi do 3 godine,.. 9 mjeseci, za posvojenika u dobi od 3.. 6 mjeseci, za posvojenika u dobi od 5.. do navršene 8.. 4 mjeseca, za posvojenika u dobi od 8.. za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojitelja ili posvojitelja izvan sustava rada, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljska pošteda od rada ili posvojiteljska briga o djetetu produžuje se za 60 dana.. Posvojitelj ili posvojitelj izvan sustava rada može, radi zaposlenja ili samozaposlenja, prekinuti posvojiteljsku brigu o djetetu ili to pravo prenijeti na bračnog druga koji je posvojenjem postao roditelj posvojenog djeteta, uz njegovu pisanu suglasnost i pod uvjetom da bračni drug ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba ili je pak izvan sustava rada.. Posvojitelj koji je radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuo korištenje prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, može nastaviti njegovo korištenje kao zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ako je proveo na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištenog prava i pod uvjetom da pravo korištenja posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu nije prenio na drugog roditelja.. Posvojitelj koji na radu nije proveo najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu iz razloga što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, kao nezaposleni roditelj ako ispunjava uvjete za nezaposlenog roditelja.. Pravo na novčanu naknadu.. Posvojitelj za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili prava na posvojiteljsku brigu o djetetu ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice mjesečno.. Izvor: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj.. 85/2008.. 110/2008.. i.. 34/2011..

  Original link path: /index.php/rodiljne-i-roditeljske-potpore/prava-posvojitelja-djeteta
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Roditeljski dopust i druga prava zaposlenih roditelja
  Descriptive info: Roditeljski dopust.. Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj, nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta, ima pravo na roditeljski dopust koji dopust može koristiti do osme godine života djeteta.. Pravo na roditeljski dopust osobno je pravo oba zaposlena posvojitelja ili samozaposlena posvojitelja i koriste ga u jednakom dijelu.. Iznimno, pravo na roditeljski dopust može koristiti samo jedan od roditelja, ako se o tome pisano izjasne oba roditelja.. Ako djetetov otac koristi pravo na roditeljski dopust u trajanju od najmanje tri mjeseca, roditeljski dopust produžuje se za dva mjeseca.. Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj može koristiti roditeljski dopust u cijelosti ili u njegovim dijelovima i to najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana.. Roditeljski dopust može trajati:.. 6 mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete,.. 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.. U broj rođene djece uračunavaju se i mrtvorođena i umrla djeca, posvojena djeca, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za skrbnika, maloljetna djeca kojima je korisnik određen za udomitelja, kao i djeca koja su odlukom nadležnog tijela povjerena korisniku na čuvanje ili odgoj.. Zaposleni ili samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci, odnosno 8 mjeseci, ima pravo na naknadu u iznosu do 80% proračunske osnovice mjesečno.. Naknada za rad s polovicom punog radnog vremena u slučaju da jedan roditelj prenese pravo na drugog roditelja iznosi 80% proračunske osnovice mjesečno.. Zaposleni ili samozaposleni roditelj blizanaca  ...   pojačane njege djeteta.. Po iskorištenju roditeljskog dopusta ili prava na rad u skraćenom radnom vremenu jedan od zaposlenih roditelja ili samozaposlenih roditelja ima pravo na rad u skraćenom radnom vremenu do navršene 3.. godine djetetova života, ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.. Za vrijeme korištenja prava na rad s pola punog radnog vremena zbog pojačane brige za dijete zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na novčanu naknadu u visini od 50% proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme.. Mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života.. Nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo ne raditi do navršene 3.. godine života djeteta.. Prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju.. Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), nakon isteka prava na posvojiteljski dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja nadležnog tijela, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8.. godine djetetova života.. Zaposleni ili samozaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene 8.. godine djetetova života ima pravo na novčanu naknadu za puno radno vrijeme u iznosu od 65% proračunske osnovice mjesečno..

  Original link path: /index.php/rodiljne-i-roditeljske-potpore/roditeljski-dopust
  Open archive
 •  

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Rodiljne i roditeljske potpore
  Descriptive info: Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine broj.. ) uređuju se pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu (tj.. posvojitelja) na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu ovoga Zakona.. Vremenske potpore.. su:.. dopusti,.. poštede od rada i.. propisano vrijeme za brigu o djetetu.. Novčane potpore.. naknada plaće,.. novčana naknada,.. novčana pomoć i.. jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.. Navedene potpore ostvaruje majka i otac djeteta,.. posvojitelj djeteta.. , skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.. Odredbe Zakona primjenjuju se pod jednakim uvjetima na roditelje u.. bračnoj i izvanbračnoj zajednici.. , kao i na roditelje ili njima izjednačene osobe koje se brinu o djetetu, a koje se ne nalaze u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici.. Korisnik.. rodiljnih i roditeljskih potpora je djetetov roditelj koji je:.. zaposleni roditelj.. , što obuhvaća:.. osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,.. osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju,.. izabran ili imenovan na stalnu dužnost u tijelima državne vlasti ili u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad prima plaću,.. član uprave trgovačkog društva,.. prema propisima o radu sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa,.. roditelj njegovatelj te.. osoba koja pruža njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata.. samozaposleni roditelj.. osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta  ...   u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema svom radnopravnom statusu, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.. Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i skrbnik maloljetnog djeteta ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.. Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i udomitelj maloljetnog djeteta, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.. Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je i stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ima priznat status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.. Zaposleni i samozaposleni roditelj.. ima pravo na:.. rodiljni dopust,.. roditeljski dopust,.. rad s polovicom punoga radnog vremena,.. rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta,.. stanku za dojenje djeteta,.. dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete,.. slobodan radni dan za prenatalni pregled,.. dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,.. mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.. Roditelj koji ostvaruje drugi prihod, poljoprivrednik i nezaposleni roditelj.. rodiljnu poštedu od rada,.. roditeljsku poštedu od rada.. Navedenim kategorijama za vrijeme korištenja propisanih prava, ovisno o njihovom radnopravnom statusu, pripada pravo na naknadu plaće ili novčanu naknadu.. Roditelj izvan sustava rada.. ima pravo na.. rodiljnu brigu o djetetu,.. roditeljsku brigu o djetetu.. Roditelj izvan sustava rada po rođenju djeteta ima pravo na novčanu pomoć radi rodiljne ili roditeljske brige o djetetu.. Navedena prava ne mogu istodobno koristiti oba roditelja.. , osim ako Zakonom nije drugačije propisano..

  Original link path: /index.php/rodiljne-i-roditeljske-potpore/77-rodiljne-i-roditeljske-potpore
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Korisne poveznice
  Descriptive info: Adresar centara socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj.. Ministarstvo socijalne politike i mladih – postupak posvojenja.. - pročišćeni tekst (Narodne novine broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/2007, 57/2011, 61/2011).. (Narodne novine broj 116/03).. Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona.. (Narodne novine broj 17/04).. Zakona o izmjeni Obiteljskog zakona.. (Narodne novine broj 136/04).. (Narodne novine broj 107/2007).. Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona.. (Narodne novine broj 61/2011).. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.. - čl.. 52.. (Narodne novine broj 57/2011).. 100.. (Narodne novine broj 25/2013).. Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima.. (Narodne novine broj 79/2008).. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju.. (Narodne novine broj 32/2005).. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama  ...   s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece.. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine boj 85/2008).. Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine broj 110/2008).. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.. (Narodne novine 34/2011).. Izjednačava se pravo roditeljskog i posvojiteljskog dopusta.. Pravilnik o sadržaju i načinu podniošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore.. (Narodne novine broj 18/2009).. Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta.. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta.. (Narodne novine broj 25/2009).. Škola za posvojitelje.. Adoption UK..

  Original link path: /index.php/korisne-poveznice/7-korisne-poveznice
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Naše priče
  Descriptive info: Članak Magazina Jutarnjeg lista - veljača 2012 -.. dio.. članka.. Pročitajte članke iz časopisa Mama Beba - Travanj 2011 -.. Sandra i Igor.. Mama Beba - Siječanj 2012 -.. Petra i Tomislav.. Grazia - Sandra i Igor -.. Strana 1.. -.. Strana 2..

  Original link path: /index.php/nase-price/22-nase-price
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Učlanite se u udrugu
  Descriptive info: Učlanite se u udrugu.. Svaka punoljetna osoba može postati član/ica ADOPTE.. Postupak učlanjenja počinje popunjavanjem pristupnice, vlastoručnim potpisom i dostavom pristupnice (vidi obrazac.. Pristupnica.. Nakon povratne obavijesti iz ADOPTE i uplatom članarine, postajete član/ica Udruge.. Godišnja je članarina za 2014.. godinu 150 kuna po osobi (100 kuna po osobi za nezapolene članove/ice).. Članarinu možete uplatiti u gotovini i preko žiro računa:.. ADOPTA - udruga za potporu posvajanju.. Šoštarićeva 4, Zagreb.. IBAN: HR7223600001102203381.. Zagrebačka banka Zagreb, Trg bana J.. Jelacica 10.. Uplatom članarine ostvarujete slijedeća prava:.. - Da birate i budete birani u tijela ADOPTE te da sudjelujete aktivno u njenom radu i razvoju;.. - Da sudjelujete u svim aktivnostima ADOPTE besplatno i/ili ukoliko postoji naknada, sa popustom rezerviranim samo za članove;.. - Da sudjelujete u aktivnostima koje se organiziraju SAMO za članove ADOPTE ( grupe samo-podrške potencijalnim posvojiteljima, grupe samo-podrške posvojiteljima, pravna pomoć,  ...   kao i razmjena informacija između članova/ica.. - Priliku za upoznavanje drugih posvojiteljskih obitelji, zajedničkog učenja, druženja, stvaranje prijateljstva i mreža podrške te poboljšanje svijeta u kojem odgajamo našu djecu.. Članstvo u udruzi ADOPTA može biti.. redovno.. podupiruće.. ili.. počasno.. Redovni članovi.. Redovni članovi Udruge mogu postati osobe koje su u postupku posvajanja (podnijele su zahtjev za posvajanje u RH); osobe koje su ostvarile roditeljstvo temeljem posvajanja i osobe koje su sama posvojene.. Redovni članovi čine Skupštinu Udruge i mogu birati i biti birani u sva tijela Udruge.. Podupirući članovi.. Podupirući članovi Udruge mogu biti osobe koje nisu posvojitelji niti potencijalni posvojitelji, ali podupiru ciljeve Udruge.. Počasni članovi.. Počasni članovi Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim djelovanjem osobito doprinijele radu Udruge ili koje su na drugi način osobito zadužile Udrugu.. Odluku o počasnome članstvu donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora..

  Original link path: /index.php/uclanite-se-u-udrugu/18-uclanite-se-u-udrugu
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Donirajte
  Descriptive info: DONIRAJTE.. Postanite prijatelj ADOPTE.. Donirajte internetom (s pomoću kreditnih kartica, internetskoga bankarstva).. Kako postati prijatelj ADOPTE.. Poduprite nas postajući.. prijatelj ADOPTE.. te redovitim mjesečnim donacijama pomozite aktivnosti Udruge i kvaliteti skrbi za posvojiteljske obitelji.. Redovito je davanje osobna odluka, a ako nakon određenoga vremena niste u mogućnosti mjesečno podupirati naš rad, u svakom trenutku možete odustati.. Ako želite, za uplatu se možete koristiti.. internet bankarstvom.. , trajnim nalogom ili uplatnicama koje će stići na vašu adresu.. Mrežne donacije karticama ili donacije internetskim bankarstvom.. Donirajte još danas (kreditnom)  ...   Transakcijski račun: 2360000-1102203381.. Jelačića 10.. H V A L A !!!!.. Pravnim osobama.. , prema Zakonu o porezu na dobit (NN 177/04), čl.. 7.. , st.. 7.. , za iznos donacije do 2% iznosa prihoda prethodne godine smanjuje se porezna osnovica.. Privatne osobe.. , prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 177/04) čl.. 36.. , st.. 27.. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na žiroračun, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini.. podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak..

  Original link path: /index.php/donirajte/19-donirajte
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Donatori
  Descriptive info: Detalji.. Hitovi: 708.. Rad udruge omogućen je kroz podršku poznatih i nepoznatih pojedinaca, poduzeća, organizacija i institucija kojima ovim putem zahvaljujemo!.. Tijekom 2012.. i 2013.. aktivnosti ADOPTE su podržali:.. Matija Kociper.. Marijana i Gordan Radin.. Mr.. sci Zlatica Topčić.. Jasna Hrvić Smolec.. Danijela Božić.. Zaklada Hrvatska za djecu..

  Original link path: /index.php/donatori/25-donatori
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Sudjelujte aktivno
  Descriptive info: ADOPTA je udruga osnovana s idejom da članovi, između ostalog, imaju priliku sudjelovati u stvaranju identiteta, projekata i usluga udruge.. Vaš nam je doprinos i vaše aktivno sudjelovanje važno, stoga vas pozivamo:.. Dođite na zajedničke sastanke.. : Sastajemo se redovito, a vrijeme i mjesto sastanaka objavljuje se na našoj mrežnoj stranici (.. web.. -stranici).. Svi su članovi dobrodošli ….. Volontirajte.. – Ako imate određena znanja, vještine, profesionalna iskustva i/ili jednostavno vremena, koje biste željeli posvetiti dobrobiti udruge i/ili njezinih projekata, članova/ica, javite  ...   sastanke, pošaljite nam svoje prijedloge o mogućim smjernicama razvoja, javite nam o mogućim izvorima financiranja, stvarajte s nama nove projekte i usluge….. Sudjelujte u našim projektima:.. dođite na predavanja, radionice, odazovite se pozivu na projektne aktivnosti udruge i/ili sudjelujte u provedbi projektnih aktivnosti.. Javite se s idejama i prijedlozima:.. Pišite nam čime biste željeli da se Udruga bavi, kakve usluge mislite da bismo trebali pružati, što vam se sviđa a što ne….. Ili jednostavno popunite priloženi.. upitnik.. i mi ćemo vam se javiti…..

  Original link path: /index.php/aktivirajte-se/20-aktivirajte-se
  Open archive

 • Title: Adopta.hr - Udruga za potporu posvajanju - Prošla događanja
  Descriptive info: Prošla događanja.. ADOPTA na stručnom skupu o posvajanju.. Na stručnom skupu u organizaciji.. Obiteljskog centra Zagreb.. i udruge.. Na drugi način.. održanom 16.. 05.. 2013.. g.. u Zagrebu, Diana Topčić-Rosenberg, predsjednica.. ADOPTE.. , je govorila o potrebi reforme sustava u kojem bi, osim postavljanja potreba djeteta kao ishodišta procesa, posvojitelj postao prepoznat kao ključni dionik sustava posvajanja.. Više na.. poveznici.. Mala škola posvajanja u Dubrovniku.. , udruga za potporu posvajanju, je prvi puta otputovala iz Zagreba  ...   udruga za potporu posvajanju, u suradnji s.. Theraplay Institute.. (USA) i.. Centrom za primjenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.. organizirala je četverodnevnu edukaciju.. Terapije kroz igru.. (Theraplay) namijenjenu institucijama i stručnjacima profesionalno usmjerenima na rad s djecom i obitelji.. konferencija o posvajanju.. ADOPTA,.. udruga za potporu posvajanju, u suradnji s.. Ministarstvom socijalne politike i mladih.. organizirala je 1.. i 2.. listopada 2012.. godine 1.. konferenciju o posvajanju: Modeli i praksa uspješnog posvajanja.. Više o tome pročitajte na..

  Original link path: /index.php/2013-04-24-13-53-56/prosla-dogadanja/89-prosla-dogadanja
  Open archive •  


  Archived pages: 129