www.archive-org-2014.com » HR » A » ACTNOW

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 42 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Opći podaci | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: .. Društvo za uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu.. ba.. en.. hr.. Kontakt.. Korisni linkovi.. Iz medija.. O projektu.. Opći podaci.. IPA program.. Vidljivost projekta.. Partneri.. Vijesti.. Područje provedbe.. Međimurska županija.. Početak/kraj provedbe projekta.. 01/08/2013 - 31/07/2014.. Nositelj projekta / partneri / suradnici.. Nositelj projekta je Autonomni centar - ACT.. Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Čakovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Čakovec i udruga Duga Plus, društvo za razvoj biološko-dinamickog gospodarenja, Čakovec.. Ciljevi projekta.. Povećati zapošljivost pripadnika/ica romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji, kao jedne od najranjivijih marginaliziranih skupina u ovoj regiji, te pridonijeti njihovoj društvenoj uključenosti kroz stvaranje poticajnog okruženja za socijalno zapošljavanje.. Izgraditi kapacitete nezaposlenih Roma/Romkinja iz Međimurske županije za (samo)zapošljavanje i izgraditi održivi model za njihovo zapošljavanje kroz osnivanje socijalne zadruge za biodinamičku/organsku poljoprivredu.. Ciljana skupina.. Pripadnici/e romske nacionalne manjine u Međimurju - dugotrajno nezaposleni/e i korisnici/ice socijalne pomoći - najmanje 50 osoba iz registra HZZ i Centra za socijalnu skrb Čakovec.. Donatori.. Projekt je financiran od strane Europska unije u okviru Europskog socjalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.. Očekivani rezultati.. 1.. Najmanje 25 pripadnika/ica romske nacionalne manjine motivirano je kroz informativne radionice za sudjelovanje u projektnim aktivnostima.. 2.. Pripadnici/ice ciljane skupine povećali su dosadašnju razinu znanja kroz program neformalnih edukacija za biodinamičko/organsko povrtlarstvo (8 osoba), voćarstvo (4 osobe) i uzgoj/sakupljanje ljekovitog bilja (6 osoba).. 3.. Pripadnici/ice ciljane skupine povećali su dosadašnju razinu sposobnosti i vještine za (samo)zapošljavanje i razvoj poduzetničkih aktivnosti kroz radionice individualnog razvoja.. 4.. Kroz tromjesečnu praksu na biodinamičkim gospodarstvima, pripadnici/ice ciljane skupine povećali su svoje radno iskustvo i vještine.. 5.. Uspostavljena je socijalna poljoprivredna zadruga te su osnovana barem 3 obiteljska poljoprivredna gospodarstva u kojima je zaposleno barem 6 pripadnika ciljane skupine.. Ukupna vrijednost projekta.. 132.. 818,57 EUR.. O biodinamičkoj poljoprivredi.. Biodinamička poljoprivreda  ...   pesticidi „oduzimaju životnost bilju.. “ Na predavanjima u Koberwitzu dane su upute za izradu biodinamičkih pripravaka, koje su kasnije razvijali i primjenjivali naprije sami antropozofi, a kasnije i svi ostali.. Ovi pripravci, namijenjeni uglavnom gnojidbi i zaštiti od nametnika, izrađuju se od isključivo prirodnih materijala i imaju specifičan način izrade.. Uskoro nakon ovih predavanja u Koberwitzu je osnovana skupina pod nazivom Pokusni krug antropozofskih poljoprivrednika, za ispitivanje zacrtanih smjernica i načela.. Savez Demeter je udruga osnovana 1928.. , koja izdaje licence za farme, gospodarstva i proizvode koji slijede biodinamičku metodu.. Nekoliko godina nakon kobervickog tečaja biološko-dinamički pokret počeo se širiti i izvan Njemačke u ostale europske.. zemlje, i u ostatak svijeta.. Njemački antropozofi Maria Thun i Matthias K.. Thun, čitavu su drugu polovicu dvadesetog stoljeća razvijali i istraživali osnovne postavke biološko dinamičke poljoprivrede.. Pokusno su vršili sjetvu i sadnju u vremenskom skladu s kretanjima i pozicijama zvijezda u odnosu na planete.. Na ovaj način su uspostavili određene zakonitosti.. Proučavali su hranjivost, okus te kakvoću hrane.. Dalje su razvili i konkretno ispitali Steinerovu tvrdnju o utjecaju nebeskih tijela na pojedine dijelove biljke.. Na temelju dobivenih rezultata svake se godine objavljuje sjetveni kalendar, s raznim uputama za sve grane poljoprivrede, osobito za pogodno vrijeme sjetve i sadnje.. Biodinamičko gospodarstvo funkcionira kao zaseban samodostatan organizam.. Biodinamičke proizvode certificira Demeter; postoje i druge licence, ali ih može certificirati i bilo koja organizacija za certificiranje ekoloških proizvoda.. (preuzeto s.. wikipedia.. org.. ).. Autonomni Centar - ACT.. web:.. www.. actnow.. hr.. Dr.. Ivana Novaka 38.. tel:.. 040/390-047.. 40000 Čakovec.. fax:.. 040/390-048.. email:.. info@actnow.. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.. „Ova internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije.. Sadržaj ove internet stranica je isključiva je odgovornost Autonomnog centra i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.. “..

  Original link path: /hr/o-projektu/opci-podaci
  Open archive

 • Title: Podatkurlje dâ projekt | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: Kontaktu.. Linkurlje.. Dâm medij.. Dâ projekt.. Pudatkurlje.. Dâ IPA program.. VIĐÊRÊ DÂ PROJEKT.. Prtneri anoštri.. HIR.. Podatkurlje dâ projekt.. Loku hunđi u fij.. Ȃm Županije lu Međimurjê.. Kând sâ apukê/ kând u fij gata projektu.. Hâl še faši projektu / šinji âs partner / šinji âs suradnjišâ.. Hâl še faši projektu âj Autonomni centar -ACT.. Prtneruri še âs âm projet âs Socijalna dâm Šatornje, Sizu dâm Šatornje šâ udruga Duga Plus, društva hunđi sâ razvijilešći biodinamičkâ gâvârnjišiji dâm Šatornje.. Cilju nji.. Projektu ari cilj kit sâ sâ zaposlulaskâ pâ maj mulc biješ âm Međimurjê ka pâ una maj mari skupinâ âm asta regijâ, sâ lji ažuči sâ sâ uključulaskâ âm alta okruženji ku lukru.. Sâ râđiši kapacitetu dâ Biješi šâ dâ Bâjšâc dâm Međimurjê kari nu lukrâ šâs aflji sângur lukru.. Projektu ari cilj pâ biješi kari nu lukr sâ lji âmveci sâ lukri sngur âm zadrugur ŝê sur dâsvaši šâ sângur šâs aflji lukru.. Šinji poči sâ viji.. Biješi dâm Međimurje – hej še âs maj mulc anj fâr dâ lukru šâ hej še kapârtâ pomoč dâm Socijalnâ- maj mulc 50 Biješ dâm regisrtru lu Siz šâ lu Socijalnâ dâm Šatornje.. Dâ asta projekt nji ažutâ Europska unija Europski socijalni fond lu ominj šâ Uredu dâ udrugâ lu Vladâ lu Hrvatska.. Še aščiptnj.. Maj mulc 25 Biješ dâm toči kumpânjile hunđi anj fost âs dâ aje kit sâ fiji apukac âm aktivnosturlje dâ projekt.. Toc še ur fost la noj ari maj mari znanji dâ biodinamičkâ gard (8 Biješ), vočkur (4 Biješ) šâ hej še adunâ jarbâ (6 Biješ).. Pâm radionicur šâ aktivnostur hunđi sângur ur lukrat pâm grupur sur âmvcat kum sâ sâ zaposlulaskâ sngur.. Ȃm tri lunj še ur lukrat âm gard hunđi totu samânâ  ...   zâši kâ ari pučeri pâ Pâmânt šâ pâ pojavurlje pâ pâmânt pâšči plant.. Steiner opisileči kum sâ gnujulešći pâmântu, kari trâbu sâ potaknulaskâ veza ha kozmičkâ še hrnjiešći.. Makar "pučere" šâ "sla" še anj skris nu sâ poči arta njiš šâ sâ mirilaskâ.. biodinamičkâ gard šâ tileši âs benji apukac âm praksâ ka posebnâ oblik dâ ekologiji.. Rudolf Steiner smatrale kâ hrnjala dâ nanirnicur kađi šâ tvrdâle kâ gunoji dâm mineral šâ pesticid "jê kustu florilor", a atunš šâ lu toc.. Ēšče pripravkur dâ zaštitâ dâ namitnjiš sâ faši ka čar dâm prirodnâ matrijal šâ maj elfel sâ faši.. Ucr maj poslije dâ pâ predvanjur âm Koberwitz ur osnuvulit grupâ kari ari numi Pokusni krug antropofiji dâ oninj kari lukr âm gard šâ tileš, dâ ispitilit načelurlje šâ smjernicurlje.. Savezu Demeter âj Udrugâ kari su osnuvulit 1928,, dâ licencur dâ ištalovi, dumnjêmi šâ proizvodur kari pratalêšći biodinamikâ.. Dôj tri aj dâ zâlji dâ pâ tečaju dâ bio-dinamikâ âm Kobervitz su apukat sâ râspi šâ pâ afar dâm Njemačka âm alčilje sači dâ EU šâ âm totu lume dâ carâ.. Antropozofi dâm Njemačka Maria Thun šâ Matthias K.. Thun, âm haje polovicâ dâ 20.. st.. ur razvijilit šâ ur kutat majosnovnâ postavkur dâ bio- dinamičkâ lukru âm tileš.. Ur ânširkat sâ kusaskâ šâ sâ sêminji âm vremi kând âs ščêljiljê âm puzicijur âm odnosu dâ planet.. Aša ur adus mulči zakonur.. Sâ âmvaca Ŝêfêl âj hârânjala, okusu šâ dake âj bun dâ mânkat.. Majdprači ur razvilit ku rezultaturlje šor kptat bio-dinamikâ šâ ur ântribat tvrdnjunrlje lu Steiner kum ščeljilje poči sâ utjeclaskâ pâ biljkur.. Proizvodurlje še faši dâm bio-dinamikeâ kapâtâ certifikat dâ la Demeter; âs šâ alčilje licencur.. Ali lji poči s lji certifkaskâ šâ alčilje organizacijur.. (lôt dâm..

  Original link path: /ba/o-projektu/opci-podaci
  Open archive

 • Title: General information | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: Contact.. Useful sites.. Media.. About project.. Data.. IPA Programme.. Project visibility.. Partners.. News.. General information.. Area of implementation.. Međimurje County.. Beginning/End of project.. Lead partner / partners /Associates.. The project is implemented by Autonomus -ACT.. Project partners are the Centre for Social Welfare Centre Čakovec, Croatian Employment Service- Regional Office Čakovec and Rainbow Plus Association, civil society association for the development of bio-dynamic farming Čakovec.. Objectives of the project.. To increase the employability of Roma minority in Međimurje County, as one of the most vulnerable marginalized groups in the region, and to contribute to their social inclusion through the creation of an enabling environment for social employment.. To enhance group and individual development skills in order to build their capacity for self-employment.. To create a sustainable model for their employment trough the establishment of social cooperative for bio-dynamic/organic agriculture.. Target group.. Long-term unemployed and social care and assistance beneficiaries, who are at the same time members of Roma minority in Međimurje County - at least 50 people from the registry CES and Social Welfare Centre Čakovec.. Donors.. The project is financed by the European Union under European Social Fund and the Office for Cooperation with NGOs at the Government of the Republic of Croatia.. Expected results.. At least 25 members of Roma minority are motivated through informational workshops to participate in project activities.. Members of the target group increased current level of their knowledge through informal education program for bio-dynamic / organic gardening (8 persons), fruit-growers (4 people) and collection/growing of medicinal herbs (6 persons).. Members of the target group increased current level of their competence and skills in self- employment and entrepreneurial activities through workshops of individual development.. Through a three-month residency at the bio-dynamic farms, members of the target group increased their work experience and practical skills.. Social and agricultural cooperative is established  ...   agriculture is positively accepted in practice, as a special form of organic farming.. Rudolf Steiner believed that the nutritional value of food is decreasing, claiming that fertilizers and pesticides “deprive the vitality of the plants.. ”.. Trough lectures in Koberwitz he gave instructions for making bio-dynamic preparations, which were later developed and applied firstly by anthroposophists themselves and later by all others.. These preparations, intended mainly as fertilizers and protection against parasites, are made exclusively from natural materials and have a specific way of making.. Soon after these lectures Koberwitz group called the “Association for Research in Anthroposophical Agriculture” was established to test the set of guidelines and principles.. Alliance Demeter is an Association founded in the 1928th, which issues licenses for farm, business and products that follow bio-dynamic method.. Several years after the course in Koberwitz was held, biological dynamic movement began to spread outside of Germany to other European countries, and the rest of the world.. German anthroposophists Maria Thun and Matthias K.. Thun, during second half of the twentieth century, developed and explored basic principles of dynamic biological agriculture.. They experimentally sow and planted in the time line with the movements and positions of stars in relation to the planets.. As a result, they established certain principles.. They studied the nutritional value, taste and quality of food.. Furthermore, they developed and tested Steiner’s argument about the influence of heavenly bodies on some parts of the plant.. As a result of their research sowing calendar is published every year, with various instructions for all branches of agriculture, particularly for the perfect time of sowing and planting.. Biodynamic farms function as a separate self-sufficient organism.. Demeter certifies only biodynamic products; there are other types of licenses, but they can be obtained from any organization for the certification of organic products.. (Taken from hr.. org)..

  Original link path: /en/o-projektu/opci-podaci
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakt | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: Aktivnosti.. AUTONOMNI CENTAR – ACT.. e-mail:.. http://actnow.. tel.. OIB:.. 84094684349.. IBAN.. HR 27 2340 0091 1160 2140 9.. SWIFT.. (BIC) PBZGHR2X.. Autonomni centar - ACT je udruga građana koja informiranjem, savjetovanjem, izobrazbom i drugim oblicima podrške radi na razvoju civilnoga društva, eko-društvene ekonomije te slobodne kulture i društveno angažirane umjetnosti.. ACT-ova vizija je društvo s jednakim pristupom resursima, znanju i informacijama gdje je svaki pojedinac važan i odgovoran te proaktivno djeluje za dobrobit društva i prirode..

  Original link path: /hr/kontakt
  Open archive

 • Title: Korisni linkovi | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: Goetheanum Institut -.. https://www.. goetheanum.. /.. Urbana vrtlarka -.. http://www.. urbanavrtlarka.. com.. Vrt izobilja (blog o biološko-dinamičkoj poljoprivredi i sjemenarstvu) -.. http://vrtizobilja.. blogspot.. Stare hrvatske voćke -.. stare-hrvatske-vocke.. Gredica - udruga za promicanje održivog načina življenja -.. http://gredica.. wordpress.. Ekosocialna kmetija Korenika -.. korenika.. si.. The Biodynamic Farming and Gardening Association -.. biodynamics.. Zelena mreža aktivističkih grupa -.. zmag.. /.. Arche Noah - udruga za prikupljanje i očuvanje sjemenja -.. arche-noah.. at.. Rustica - udruga za očuvanje i razvoj biološke raznolikosti i ruralne baštine -.. rustica.. Informativno edukativni portal namjenjen ekopoduzetniku -.. ekopoduzetnik..

  Original link path: /hr/korisni-linkovi
  Open archive

 • Title: Iz medija | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: E-Međimurje.. E-Međimurje #2.. E-mina.. E-Varaždin.. HZZ.. List Međimurje.. List Međimurje #2.. List Međimurje #3.. List Međimurje #4.. Međimurske novine.. Međimurske novine #2.. Međimurske novine #3.. Međimurske novine #4.. Poslovni dnevnik.. Večernji list.. Večernji list #2..

  Original link path: /hr/iz-medija
  Open archive

 • Title: IPA program | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: Instrument pretpristupne pomoći.. Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je program pomoći za razdoblje 2007.. - 2013.. te zamjenjuje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD u Republici Hrvatskoj.. Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br.. 1085/2006, njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11.. 468 milijardi eura, a provodi se u skladu s Uredbom Europske komisije br.. EU 718/2007.. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.. Republika Hrvatska je korisnica IPA programa od 2007.. i koristit će ga do pristupanja u članstvo EU.. Osobe i  ...   osoba (NN 18/07, 82/07, 24/08, 34/08).. Temeljem navedenih akata uspostavljena je organizacijska struktura za provedbu IPA programa.. Program IPA sastoji se od pet komponenti:.. IPA I -Jačanje kapaciteta i izgradnja institucija.. IPA II -Prekogranična suradnja.. IPA III -Regionalni razvoj.. IPA IV -Razvoj ljudskih potencijala.. IPA V -Ruralni razvoj.. IPA IV.. KOMPONENTA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA.. Program IPA kroz IV.. komponentu Razvoj ljudskih potencijala podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja socijalnog uključivanja te jačanja uloge civilnog društva za bolje upravljanje.. Temeljnii okvir za korištenje sredstava je Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007- 2013, kroz koji je osigurano ukupno 94,4 milijuna eura bespovratnih sredstava iz programa IPA..

  Original link path: /hr/o-projektu/ipa-program
  Open archive

 • Title: Vidljivost projekta | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: Letak projekta, PDF.. (100 kb).. Brošura projekta, PDF.. Roll-up banner, PDF.. Blok, PDF.. Olovka, PDF.. Završni izvještaj projekta, PDF.. (1,1 MB)..

  Original link path: /hr/o-projektu/vidljivost-projekta
  Open archive

 • Title: Partneri | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: AUTONOMNI CENTAR - ACT.. KONTAKT.. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec.. Centar za socijalnu skrb Čakovec.. Centar za socijalnu skrb Čakovec je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.. Centar za socijalnu skrb Čakovec osnovan je za područje Međimurske županije.. Sjedište Centra je u Čakovcu, a u njegovu sastavu djeluju i dvije podružnice u gradovima Mursko Središće i Prelog.. Radom Centra neposredno rukovodi ravnateljica, dok podružnicu vodi predstojnik/ica.. Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne  ...   zapošljavanje je vodeći sudionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, poglavito u objedinjavanju cjelokupne ponude i potražnje rada da bi se postigla puna zaposlenost.. Učinkovito posreduje na tržištu rada razvojem visoke kvalitete prema potrebama klijenata, uz razvoj vlastitih znanja, vještina i sposobnosti i uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.. Bana Josipa Jelačića 1, 40000 Čakovec.. 040/ 396-800.. hzz.. cakovec@hzz.. Udruga Duga plus.. Udruga Duga plus, društvo za razvoj biodinamičkog gospodarenja Bernarda Orehovec je na Ivanje, 24.. lipnja 2005.. , u Čakovcu osnovala udrugu Duga plus s ciljem da ovaj način gospodarenja približi ekološki osviještenim poljoprivrednim proizvođačima diljem Hrvatske.. Duga plus je nevladino, nestranačko i neprofitno društvo osnovano s ciljem podizanja svijesti pojedinca i zajednice o nužnosti življenja sukladno prirodnim zakonima primjenom biološko-dinamičke metode u poljodjelstvu, vrtlarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i pčelarstvu te njezine popularizacije uz međusobnu pomoć i podršku članova Društva usmjerenih ka uzgoju namirnica najviše kakvoće bez umjetnih gnojiva, kemijskih zaštitnih sredstava i sl.. u skladu s prirodnim zakonima.. Tina Ujevića 49, 40000 Čakovec.. 040/384-052..

  Original link path: /hr/partneri
  Open archive

 • Title: Kontakt | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Descriptive info: Aktivnosturlje.. 40000 Šatornje.. AUTONOMNI CENTAR -ACT âj udrugâ dâ ominj kari ku vorbilje, savjeturlje, iškulj šâ ku alči felji dâ praksâ lukrâ pâ razvoju dâ društâvâ, eko-društvenâ ekonomiji šâ umjetnost dâ kulturâ.. ACT-vijizjê- aj udrugâ hunđi toc ari ista pravâ sâ kapiči informacijur, sâ sâ âmveci šâ hunđu âj tot omu važnâ šâ odgovornâ šâ faši benji dâ toc âmgrmadâ..

  Original link path: /ba/kontakt
  Open archive

 • Title: Korisni linkovi | Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu
  Original link path: /ba/korisni-linkovi
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 42