www.archive-org-2014.com » HR » D » DASI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku
  Descriptive info: .. Korisni linkovi | Adresar | Kontakt.. ZAKONI I PROPISI.. Arhivsko zakonodavstvo.. Arhivske norme i standardi.. Uredsko poslovanje.. Ostalo.. STVARATELJI I IMATELJI.. Kategorizacija.. Obveze stvaratelja i imatelja.. Stručni ispiti.. Dostava popisa gradiva.. Informacije o dopusnicama.. Seminari i radionice.. KORIŠTENJE GRADIVA.. Op enito.. Dostupnost gradiva.. Izdavanje preslika i prijepisa.. Korištenje gradiva u čitaonici.. arhivski informacijski sustav.. Vi ste ovdje:.. Naslovna.. Dobrodošli na naše internetske stranice.. Najraniji pisani podatci o čuvanju arhivskog gradiva u Šibeniku sežu u 15.. stoljeće.. Statut šibenske komune u poglavlju 247.. Knjige Reformacija datiranom 7.. srpnja 1438.. godine određuje se da svi zapisi (notae) notara i kancelara, koji se do tada nisu čuvali primjereno zbog čega su trpjeli znatne neprilike i štete, moraju pohraniti u posebno pripremljene ormare (armariis) u uredu općinskog kancelara, a zapisi kancelara knezova u uredu kneza te zapisi ostalih notara na običajnom mjestu.. Također, istom odlukom određuje se da i sve privatne osobe, bez obzira na stalež i  ...   Šibeniku pridružio se obilježavanju manifestacije Noć muzeja 2014.. kao suorganizator u programima Muzeja grada Šibenika i Gradskog muzeja Drniš.. Radujemo se Vašem dolasku!.. Međunarodna konferencija „Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive“ (Šibenik, 25.. – 26.. rujna 2014.. ).. Državni arhivi u Šibeniku i Zadru u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom i ICARUS-om (International Center for Archival Research) pripremaju međunarodnu konferenciju „Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive“ koja će se održati 25.. i 26.. u Šibeniku.. Poziv na sudjelovanje.. arhiva vijesti.. Radno vrijeme.. Radno vrijeme Državnog arhiva u Šibeniku je svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati.. Državni arhiv u Šibeniku ne radi subotom, nedjeljom i državnim praznicima.. Rad sa strankama obavlja se svakim radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.. Čitaonica je otvorena za korisnike svakim radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.. Sva prava pridržana 2012.. Državni arhiv u Šibeniku.. Izrada i održavanje:.. ProWeb - Šibenik..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Arhivsko zakonodavstvo
  Descriptive info: Zakoni Arhivsko zakonodavstvo.. Arhivsko zakonodavstvo.. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (.. NN 105/97.. ,.. 64/00.. i.. 65/09.. ).. Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (.. NN 67/99.. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (.. NN 90/02.. Pravilnik o evidencijama u arhivima (.. Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (.. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva  ...   i strukturi stručnog osoblja arhiva (.. NN 65/04.. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (.. NN 93/04.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan.. arhiva (.. NN 106/07.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (.. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (.. NN 107/10.. )..

  Original link path: /zakoni-arhivsko.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Arhivske norme i standardi
  Descriptive info: Zakoni Arhivske norme i standardi.. Arhivske norme i standardi.. Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom ISDIAH, 2008.. Međunarodna norma za opis funkcija ISDF, 2007.. Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji ISAAR (CPF), 2006.. Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva ISAD (G), 2001.. Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta, 1999.. Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives ICA Study 11, 2007.. Electronic Records: A Workbook for Archivists ICA Study 16, 2005.. General Guidelines for Regulations on Parliamentary Archives ICA Study 14, 2004.. Izvor:.. arhinet.. arhiv.. hr..

  Original link path: /zakoni-norme-standardi.asp
  Open archive
 •  

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Uredsko poslovanje
  Descriptive info: Zakoni Uredsko poslovanje.. Uredba o uredskom poslovanju (.. NN 7/09.. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata.. (.. NN 38/88..

  Original link path: /zakoni-uredsko-poslovanje.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Zakoni - Ostalo
  Descriptive info: Zakoni Ostalo.. Ostalo.. Na zaštitu arhivskog gradiva primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (.. NN 69/99.. 151/03.. 157/03.. 87/09.. 88/10.. 61/11.. 25/12.. Sukladno čl.. 38.. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima arhivsko gradivo, kao zaštićeno kulturno dobro, ne smije se iznositi iz države osim uz rješenje o odobrenju ministra kulture, a tada je obvezno zaštitno snimanje gradiva.. Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi može se prodati ili na drugi način predati u vlasništvo ili posjed druge osobe samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, a ukoliko je  ...   ili nekog njegovog dijela, kao i sve druge radove (npr.. čuvanje) mogu obavljati samo osobe ili institucije koje su stručno osposobljene za obavljanje tih poslova i imaju ovlaštenje za rad nadležnog tijela Ministarstva kulture ili Hrvatskog državnog arhiva (dopusnice).. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.. 100/04.. Državni arhivi u RH moraju se u svom redovnom poslovanju te u postupku izdavanja arhivskog gradiva na korištenje pridržavati sljedećih zakonskih propisa:.. Zakon o pravu na pristup informacijama (.. NN 172/03.. 144/10.. 37/11.. 77/11.. Zakon o zaštiti osobnih podataka (.. 103/03.. 118/06.. 41/08.. 130/11.. Zakon o tajnosti podataka (.. NN 79/07..

  Original link path: /zakoni-ostalo.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Kategorizacija
  Descriptive info: Stvaratelji i imatelji Kategorizacija.. Kategorizacija stvaratelja je postupak kojim se stvaratelji gradiva razvrstavaju u skupine ovisno o značenju cjeline gradiva nastalog njegovim djelovanjem.. Svrha kategorizacije jest utvrditi značenje cjeline gradiva nastalog djelovanjem pojedinog stvaratelja za dokumentiranje djelatnosti i funkcija koje stvaratelj obavlja.. Kategorizacija stvaratelja gradiva predstavlja temelj nadzorne i akvizicijske politike arhiva.. Kategorizaciju stvaratelja utvrđuje savjetodavno tijelo Ministarstva kulture – Hrvatsko arhivsko vijeće – prema prijedlozima državnih arhiva za područje njihove nadležnosti, a nakon objave u službenim glasilima državni arhivi izdaju rješenja o kategorizaciji.. Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnog  ...   će se čuvati određena vrsta gradiva ili jedinica gradiva, te se određuje postupak sa svakom vrstom odnosno jedinicom gradiva po isteku roka čuvanja.. Vrednovanje gradiva vezano je uz kategorizaciju stvaratelja.. Kriteriji vrednovanja:.. značenje djelatnosti i funkcija stvaratelja,.. pravni propisi i standardi koji utvrđuju obveze i rokove čuvanja,.. potrebe poslovanja i nadzora nad poslovanjem stvaratelja,.. zaštita prava i interesa pojedinaca i skupina na koje se gradivo odnosi,.. interes javnosti za uvid u činjenice koje gradivo dokumentira,.. evidencijska i informacijska vrijednost gradiva,.. značenje gradiva za kulturu, povijest i druge znanosti,.. vrijednost gradiva kao kulturnog dobra..

  Original link path: /stvaratelji-imatelji-kategorizacija.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Obveze stvaratelja i imatelja
  Descriptive info: Stvaratelji i imatelji Obveze stvaratelja i imatelja.. NN 64/00.. NN 65/09.. ), propisuje sveobuhvatnu zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva bez obzira u čijem se vlasništvu ili posjedu nalazi te da li je registrirano i evidentirano.. Uvjeti čuvanja i zaštite javnog arhivskog gradiva izvan arhiva i privatnog arhivskog gradiva za koje je utvrđeno da ima svojstva kulturnog dobra uređeni su Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (.. 106/07.. Pravilnik se odnosi na sve vrste zapisa i dokumenata, službene i poslovne evidencije i dokumentaciju nastalu, prikupljenu ili korištenu u radu stvaratelja bez obzira na oblik, vrstu, izvor i način stjecanja.. Odredbe Pravilnika primjenjuju se na gradivo fizičkih i pravnih osoba koje nisu osnovane za obavljanje arhivske djelatnosti u smislu čl.. 49.. i 50.. Zakona, odnosno nisu  ...   čuvati gradivo (u sređenom stanju i sigurno od oštećenja) do predaje nadležnom arhivu.. osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i opremu gradiva.. redovito dostavljati popis gradiva i javljati se promjene vezane uz gradivo.. obvezno pribaviti mišljenja nadležnog arhiva prije poduzimanja bilo kakvih mjera koje se odnose na gradivo.. omogućiti nesmetano obavljanje stručnog nadzora djelatnicima arhiva.. pridržavati se uputa nadležnog arhiva glede zaštite gradiva.. odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane.. Obveze privatnih stvaratelja i imatelja gradiva.. obavijestiti nadležni arhiv o posjedovanju arhivskog gradiva.. čuvati gradivo i poduzimati mjere zaštite.. ukoliko ne postoje uvjeti za pravilno čuvanje i zaštitu gradiva predati arhivu na čuvanje do osiguranja potrebnih uvjeta.. srediti i popisati gradivo ili dopustiti nadležnom arhivu da to učini.. dopustiti stručnim djelatnicima arhiva pregled i po potrebi sigurnosno snimanje gradiva..

  Original link path: /stvaratelji-imatelji-obveze.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Stručni ispiti
  Descriptive info: Stvaratelji i imatelji Stručni ispiti.. Stručni ispiti.. U čl.. 8.. Zakona propisano je da su stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva dužni odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane, po potrebi i djelatnika u pismohrani koji moraju imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama.. Program polaganja propisan je Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (.. Ispit se polaže pred stručnim povjerenstvom u Hrvatskom državnom arhivu i područnim državnim arhivima (prema potrebi).. Više informacija..

  Original link path: /stvaratelji-imatelji-strucni-ispiti.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Dostava popisa gradiva
  Descriptive info: Stvaratelji i imatelji Dostava popisa gradiva.. Dostava popisa gradiva.. Imatelji gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti popis svih dokumentacijskih cjelina / zbirki koje posjeduje.. Popis mora sadržavati naziv imatelja, vrijeme nastanka i količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadržaja te popis manjih skupina na koje je dokumentacijska cjelina / zbirka podijeljena.. O svim promjenama imatelj je dužan obavijestiti nadležni arhiv u roku od petnaest dana.. Za svaku dokumentacijsku cjelinu vodi se popis gradiva (podatci o dokumentacijskim skupinama na koje je cjelina podijeljena i arhivskim jedinicama u svakoj pojedinoj dokumentacijskoj skupini s preciznim opisima dokumentacijskih skupina  ...   ) propisuje način dostave popisa dokumentacijskih zbirki i gradiva koje one sadrže.. Imatelji su obvezni podatke dostaviti u elektroničkom obliku na jedan od dva moguća načina:.. elektronički obrasci.. - xml datoteke.. sa strukturiranim podacima popisa (sheme su javno dostupne na mrežnim stranicama ARHiNET-a) - imatelji i dalje moraju voditi evidencije propisane čl.. 5.. i 6.. Pravilnika (.. Više informacija.. izravan upis u bazu podataka.. nadležnog arhiva u nacionalnom arhivskom informacijskom sustavu ARHiNET (potrebna registracija preko nadležnog arhiva) – imatelji nisu dužni voditi evidencije iz čl.. ) s obzirom da baza podataka ima funkciju evidencije njihovog gradiva..

  Original link path: /stvaratelji-imatelji-dostava-popisa.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Seminari i radionice
  Descriptive info: Stvaratelji i imatelji Seminari i radionice.. Seminari i radionice.. u pripremi..

  Original link path: /stvaratelji-imatelji-seminari.asp
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Šibeniku - Korištenje gradiva > Općenito
  Descriptive info: Korištenje gradiva Općenito.. Korištenje gradiva.. Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje svim korisnicima pod jednakim uvjetima u čitaonici DAŠI.. Obveze korisnika i uvjeti korištenja arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala propisani su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (.. Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (.. ) i Pravilnikom o radu čitaonice DAŠI.. Korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala.. Pod korištenjem gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskom gradivu i arhivskog gradiva.. Arhivsko gradivo daje se na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje, u publicističke svrhe, za potrebe nastave, za izložbe i objavljivanje, radi ostvarivanja ili zaštite osobnih prava te u druge svrhe.. Na korištenje se daje ono arhivsko gradivo na koje se ne primjenjuju odredbe vezane uz ograničenje dostupnosti.. U korištenje arhivskog gradiva spada pregled gradiva, prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, izrada preslika, posudba i izdavanje ovjerovljenih prijepisa  ...   i obveze koje proizlaze iz korištenja gradiva reguliraju se posebnim aktima.. Korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala u čitaonici DAŠI ne naplaćuje se, dok se za izradu preslika arhivskog gradiva ili uporabu posebne tehničke opreme DAŠI plaća naknada prema.. Cjeniku usluga DAŠI.. Obveze korisnika arhivskog gradiva.. Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAŠI, korisnik je pri korištenju arhivskog gradiva dužan s njime postupati tako da se ne ošteti njegov oblik i sadržaj te postojeći red u cjelini koju obrađuje.. U svojim radovima ili napisima u kojima je kao izvor koristio arhivsko gradivo korisnik je obvezan navesti podatke o izvoru sukladno načinu citiranja podataka o arhivskim fondovima ili zbirkama.. Dva primjerka stručnog ili znanstvenog rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva korisnik je dužan dostaviti DAŠI..

  Original link path: /koristenje-gradiva-opcenito.asp
  Open archive •  


  Archived pages: 16