www.archive-org-2014.com » HR » D » DAVU

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 69 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru
  Descriptive info: .. Državni arhiv grada Vukovara.. DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU.. Naslovna.. O arhivu.. Povijest arhiva.. Djelatnost i teritorijalna nadležnost arhiva.. Ustroj arhiva.. Dokumenti.. Fondovi i zbirke.. Pregled fondova i zbirki.. Popis matičnih knjiga.. Izdanja arhiva.. Izložbe i događanja.. Katalog informacija.. Kontakt.. Korištenje arhivskog gradiva.. Predaja zahtjeva.. Pravilnik o radu čitaonice DAVU-a.. Dostupnost arhivskog gradiva.. Obrasci zahtjevnica.. Cjenik usluga.. Stvaratelji i imatelji.. Tko su stvaratelji i imatelji.. Obveze stvaratelja i imatelja.. Kategorizacija stvaratelja i imatelja na području DAVU-a.. Stručno usavršavanje djelatnika u pismohranama.. Zakoni i propisi.. Arhivsko zakonodavstvo.. Arhivske norme i standardi.. Uredsko poslovanje.. Poštovani prijatelji i korisnici!.. Danas je svima nama dobro poznata činjenica kako se povijest a i druge grane znanstvene djelatnosti temelje na izvornim dokumentima.. Možemo s pravom re i kako  ...   kako bez arhivskih izvora nema niti povijesti.. S tim u skladu, Državni arhiv u Vukovaru, kao "čuvar" naše pisane zavičajne baštine, predstavlja izvorište ne samo povijesno znanstvenih pothvata usmjerenih ka istraživanju raznih aspekata prošlosti Vukovarsko-srijemske županije, nego i privatnih genealoških istraživanja, kojima pojedine osobe nastoje dobiti što potpunije odgovore o vlastitome porijeklu i obiteljskim korjenima.. Stručno-znanstvenim metodama konzervatorskih zahvata arhivi u svijetu nastoje osigurati trajno i dugoročno očuvanje arhivskog gradiva, a razvojem informacijskih tehnologija omogu uju da to arhivsko gradivo bude lako i brzo dostupno, gdje god se nalazili, u svakom trenutku.. Radno vrijeme.. Rad sa korisnicima i strankama je od 8:00 do 13:00 sati.. Pauza je od 11:00 do 11:30 sati.. DAVU - Državni arhiv u Vukovaru.. Izrada:.. Ikona web design studio..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Povijest arhiva DAVU
  Descriptive info: Povijest arhiva DAVU.. Osnutak Arhiva u Osijeku kao regionalnog (slavonskog) arhiva.. Početak organiziranja arhivske službe na području Vukovarsko-srijemske županije povezan je s osnivanjem samostalne arhivske ustanove: Arhiva u Osijeku (16.. srpnja 1956.. god.. ), kao regionalnog (slavonskog) arhiva, koji je, na temelju zaključkaArhivskog savjeta NR Hrvatske, obavljao arhivsku službu na području kotara: Osijeka, Vinkovaca, Našica i Iloka, odnosno, kasnijih op ina: Osijek, Beli Manastir, akovo, Našice, Slatina, Donji Miholjac, Valpovo, Virovitica, Vinkovci, Vukovar i Županja.. Potrebno je ista i kako se prikupljanju i spašavanju vrijednog arhivskog gradiva od propadanja i uništenja pristupilo ve po osnutku Osječkog spremišta Državnog arhiva u Zagrebu (osnovano 1947.. ), što je bila osobita zasluga upravitelja spomenutog spremišta i kasnijeg dugogodišnjeg ravnatelja Arhiva u Osijeku dr.. Kamila Firingera.. Tako je od uništenja spašen dio vrijednog arhivskog gradiva s područja Vukovarsko-srijemske županije.. Me u tada spašenim gradivom, svojim se povijesnim značajem, ali i stupnjem očuvanosti, osobito ističe fond Vukovarskog vlastelinstva, koji je 1947.. s 4 velika kamiona prevezen iz Vukovara u Osječko spremište Državnog arhiva u Zagrebu.. Osnutak Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima 1989.. Arhivski sabirni centar (ASC) u Vinkovcima započeo je s radom 1.. srpnja 1990.. , a svojim je radom pokrivao područje tadašnjih op ina Vinkovci, Vukovar i Županja (današnja Vukovarsko-srijemska županija).. Smješten je u zgradu bivše osnovne škole koju je Skupština op ine Vinkovci, rješenjem br.. 2188-06-03-89-1 od 8.. studenog 1989.. dodijelila za tu namjenu.. U rješenju stoji: "Skupština op ine Vinkovci dodjeljuje b e z n a k n a d e RO HISTORIJSKOM ARHIVU iz Osijeka, N.. Demonje 1 pravo korištenja nekretnine u društvenom vlasništvu koje je korisnik op ina Vinkovci i to poslovnu desnu zgradu u Vojarskoj ulici br.. 1 (koja prileže uz jugozapadnu me u k.. č.. br.. 3166/2) sagra ena na k.. 3166/2 gradilište sa 4742 m2 upisana u zk.. ul.. 2218 k.. o.. Vinkovci DV korisnik op ina.. Vinkovci.. ".. Zgrada u koju je smješten Arhiv izgra ena je 1780.. za svilanu.. Kasnije je u njoj bila vojna škola, potom vojarna (zato Vojarska ulica), dom za stare i nemo ne osobe, osnovna škola, od 1990.. Arhiv (ASC).. Sukcesijom imovine odlučeno je da se pokrene postupak povratka iste časnim sestrama reda Služavke malog Isusa (koje su je dobile 20-ih godina prošloga stolje a).. Tako je došlo do začetka arhivskog rada u Arhivskom sabirnom centru u Vinkovcima.. Gradivo je bilo nesre eno, veliki dio u rinzufnom stanju i izmiješano s bibliotečnim gradivom.. Prvi je posao bio odvojiti arhivsko od bibliotečnog gradiva, a zatim razdvojiti arhivske fondove.. Najvažniji arhivski fondovi bili su: Kotarska oblast Vinkovci (1872.. -1945.. ; cca 90 d.. m.. ), Brodska imovna op ina (1873.. -1942.. ; cca 45 d.. ), Obrtni zbor Vinkovci, Ravnateljstvo šuma Vinkovci te desetak manjih fondova.. Najve i dio knjižnog gradiva bio je iz vinkovačke Gimnazije čija je knjižnica poslije 1945.. toliko uništena da se ova devastacija slobodno može nazvati kulturocidom (o tome postoje i pisani tragovi u tisku i muzejskoj dokumentaciji).. Budu i da arhivske knjižnice spadaju u specijalne knjižnice, trebalo je izvršiti odabir samo onoga gradiva koje je svojim sadržajem primjereno arhivskoj knjižnici.. Tako je položen temelj sadašnjoj knjižnici u kojoj još uvijek najve i dio knjiga čini taj početni fundus koji je bogat i raznolik, a u mnoštvu knjiga nalazi se niz raritetnih knjiga.. Premda u početku u Sabirnom centru nije bilo osnovnih uvjeta za kvalitetan rad, imali smo bogatu knjižnicu koja je još više oboga ivana knjigama i časopisima koje smo donosili s terena.. Do rujna 1990.. stekli su se neki osnovni uvjeti za preuzimanje gradiva s terena.. U podrumu tadašnje Ekonomske škole (zgrada Brodske imovne op ine na Trgu bana J.. Šokčevi a) nalazilo se nekoliko stotina metara gradiva različite provenijencije, kojem je prijetilo fizičko ošte enje i uništenje zbog neuvjetnog i vlažnog prostora, vodovodnih i kanalizacijskih cijevi koje su prolazile iznad njega (i koje su ve jednom uništile dio gradiva), velike količine gradiva ležale su po podu, pa je.. trebalo nešto učiniti na njegovu spašavanju.. Sa Skupštinom op ine Vinkovci dogovoreno je preuzimanje gradiva do šezdesetih godina, a Skupština je osigurala transport i radnike.. U preuzetom gradivu nalazilo se niz fondova: Gradski narodni odbor Vinkovci, Narodni odbor gradske op ine Vinkovci, Kotarski narodni odbor Vinkovci, manja količina gradiva Brodske imovne op ine (dio se ve nalazio u Arhivu) i td.. To su bili prvi arhivski fondovi koji su preuzeti u Arhiv.. Tako je počela funkcionirati Arhivska služba u Arhivskom sabirnom centru.. Sve više pozornosti posve ivalo se i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.. Ovaj je posao planski i organizirano obavljala vanjska služba, koja u tu svrhu izradila potrebne evidencije stvaratelja i imatelja arhivskog i registraturnog gradiva da bi se lakše izvršila valorizacija i kategorizacija gradiva (tada još nije bilo računala, a dugo vremena u Centru nije bilo ni pisa eg stroja, nego se pisalo ručno i preko indigo papira).. Ve prve godine rada Centra, u suradnji s Vanjskom službom matičnog Arhiva u Osijeku, sve poslove vanjske službe na području današnje Vukovarsko-srijemske županije preuzela su (samo) dvojica djelatnika Centra.. Za godinu dana rada Centra dio fondova ve je bio arhivistički djelomično sre en (Gradski narodni odbor Vinkovci, Kotarska oblast Vinkovci, Brodska imovna op ina Vinkovci i dr.. ).. Paralelno sa sre ivanjem, preuzimano je i gradivo s terena, ali je stalni problem bio  ...   je mikrofilmiranje matičnih knjiga s neokupiranog područja Vukovarsko-srijemske županije koje su se nalazile u župama i matičnim uredima.. Cjelokupan posao oko prikupljanja, odvoženja knjiga u Zagreb i vra anja knjiga iz Zagreba organizirali su djelatnici Sabirnog centra.. Tada su mikrofilmirane sve matične knjige s neokupiranog dijela županije, a.. poslije 2005.. mikrofilmirane su i ostale knjige.. Od početka 1998.. arhivska služba Sabirnog centra napokon počinje vršiti svoj posao na području cijele Vukovarsko-srijemske županije.. To je pove alo obim poslova, ali su se dobrom i planiranom organizacijom poslovi na zaštiti gradiva u Arhivu i izvan njega mogli obavljati.. Trebalo je što prije preuzeti velike količine gradiva s terena, napose uprave i sudstva jer je u novoformiranim upravnim i sudskim institucijama nastajalo novo gradivo, a prostor u njihovim pismohranama bio ograničen (bivše op inske skupštine, sudstvo, SIZ-ovi, fondovi i dr.. ) U dvadeset godina postojanja Arhivskog sabirnog centra pove ao se radni i spremišni prostor, napravljen je niz adaptacija i poboljšanja prostora, rad je tehnički pojačan i moderniziran.. Sabirni centar, odnosno Državni arhiv u Vukovaru, sada raspolaže s 450 m2 prostora koji se sastoji od četiri arhivska spremišta, adaptirane knjižnice, čitaonice, tri radna prostora i jednog prostora za sre ivanje gradiva.. U Centru se sada nalazi oko 300 arhivskih fondova i zbirki različite provenijencije s područja Vukovarsko-srijemske županije, a najstariji dokumenti potječu iz 18.. stolje a.. Arhiv je opremljen policama, ormarima (ladičarima) za smještaj karata velikih formata, vitrinama, metalnim ormarima za smještaj dosjea, računalima, skenerom, fotokopirnim aparatom itd.. Osim stručnog rada zaštite i sre ivanja gradiva u Arhivu i zaštite gradiva izvan Arhiva, djelatnici Sabirnog centra radili su i na propagiranju arhivske službe, organizirali stručna predavanja, izložbe, promocije knjiga, pisali i publicirali stručne radove, bili na usluzi istraživačima i gra anima.. U tjednu arhiva svake je godine organizirana izložba, predavanja u srednjim školama i promidžba u lokalnim sredstvima javnog informiranja (novine, radio, televizija).. Tako se nastojalo upoznati javnost s radom arhiva kao institucije, ali naglasiti i važnost djelovanja Sabirnog centra.. Još u listopadu 1992.. organizirana je u "Vinkovačkoj banci" izložba prigodom svjetskog dana štednje i dolaska grupe bankara iz Njemačke o razvoju bankarstva u Vinkovcima.. U prosincu 1999.. organizirana je izložba "Vinkovačka pročelja" i tiskan katalog izložbe s uvodnim tekstom o urbanističkom razvoju Vinkovaca od 18.. Na izložbi su prezentirani nacrti zgrada od 18.. do 20.. stolje a, a korišten je materijal Sabirnog centra, Državnog arhiva u Osijeku i Hrvatskog državnog arhiva iz Zagreba.. U ovih dvadeset godina postojanja Sabirni centar se, prema svojim mogu nostima, uključio i u izdavačku djelatnost pa je publicirano nekoliko edicija koje,.. tako er, navodimo u ovoj publikaciji.. Kroz dvadeset godišnje djelovanje Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima, sada Državnog arhiva u Vukovaru, arhivska je služba uspjela na području Vukovarsko- srijemske županije afirmirati saznanje o potrebi značenja i čuvanja registraturnog i arhivskog gradiva.. Planski organizirani i redovit nadzor gradiva u institucijama i poduze ima rezultirao je kvalitetnijim odnosom prema gradivu, njegovom smještaju i zaštiti.. Potrebno je spomenuti i veliko kulturno značenje Arhivskog sabirnog centra (Državnog arhiva u Vukovaru) u jednoj sredini: gra anima omogu uje jednostavniji pristup potrebnim dokumentima, istraživačima olakšava povijesna istraživanja, ve a je razmjena iskustava sa srodnim ustanovama u planiranju odre enih istraživačkih projekata, a pove ava se i zanimanje za sve oblike istraživanja lokalne prošlosti.. Osnutak Državnog arhiva u Vukovaru - matičnog arhiva Vukovarsko-srijemske županije.. Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 11.. siječnja 2007.. osnovan je Državni arhiv u Vukovaru kao "područni državni arhiv, koji obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko-srijemske županije".. Godine 2007.. imenovan je vršitelj dužnosti ravnatelja, koji je 2008.. imenovan ravnateljem Državnog arhiva u Vukovaru.. Po osnutku novoga arhiva, sukladno dogovoru ravnatelja vukovarskog i osječkog arhiva, odre eno je da se 19.. prosinca 2008.. izvrši primopredaja agenda te razgraničenje poslova i nadležnosti izme u spomenutih dvaju arhiva.. Tom je prilikom Državni arhiv u Vukovaru uspostavio nadleštvo nad Arhivskim sabirnim centrom u Vinkovcima, nakon čega su djelatnici koji su do tada ondje radili (jedna arhivska tehničarka i dva arhivista) postali djelatnici Državnog arhiva u Vukovaru.. Nakon provedenog razgraničenja, Državni arhiv u Vukovaru započeo je (od 1.. siječnja 2009.. ) samostalno obavljati arhivsku djelatnost na području Vukovarsko-srijemske županije.. Zgrada Državnog arhiva u Vukovaru, ul.. Županijska 66 (Glavni projekt rekonstrukcije, prenamjene i dogradnje zgrade Državnog arhiva u Vukovaru).. Grad Vukovar je u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima osigurao prostor, odnosno, zgradu za smještaj arhiva (Županijska ulica 66), me utim se ona, zbog posljedica ratnih razaranja, ali i naknadne devastacije i pljačke, nalazi u derutnom stanju, a s obzirom na kvalitetu postoje e gradnje, kao i organizaciju unutrašnjeg prostora, u ve oj mjeri ne udovoljava specifičnim organizacijskim i arhitektonskim uvjetima, koje, kada su u pitanju pohrana, čuvanje, zaštita i obrada arhivskog gradiva, nalažu suvremena arhivska teorija i praksa.. Izradom Glavnog projekta njezine rekonstrukcije i izgradnje nastojalo se premostiti spomenute probleme i osigurati uistinu adekvatno i manje- više trajno rješenje za smještaj arhivskog gradiva.. Ovim je projektom predvi eno obnavljanje ulične zgrade u postoje em gabaritu s potpunom rekonstrukcijom pročelja, a u skladu sa statusom povijesne gra evine u zoni zašti ene i registrirane povijesne cjeline grada Vukovara, dok bi se stražnji (naknadno dogra eni) dio srušio te bi se ondje sagradilo arhivsko spremište na tri razine (podrum, prizemlje i kat), velika čitaonica za istraživače te prostorije za prijem i sre ivanje gradiva..

  Original link path: /index.php?stranica=13
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Djelatnost i teritorijalna nadležnost arhiva
  Descriptive info: Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09) i Uredbi o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru Vlade RH (datum) Državni arhiv u Vukovaru obavlja arhivsku službu na području Vukovarsko-srijemske županije.. Državni arhiv u Vukovaru obavlja arhivsku službu provode i mjere zaštite javnog arhivskog i registraturnog gradiva nastalog djelovanjem i radom tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduze a, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduze a, javnih bilježnika i drugih osoba koje obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti i ako nije u državnom vlasništvu.. U skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, djelatnost Državnog arhiva u Vukovaru obuhva a:.. zaštitu arhivskog i  ...   skrb za njegovu sigurnost,.. obavljanje sigurnosnog i zaštitnog snimanja arhivskog gradiva,.. izradu i obavljanje obavijesnih pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke,.. organiziranje predavanja, tečajeva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja i osoblja koje rade u pismohranama,.. prire ivanje izložaba, predavanja i provo enje drugih oblika kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost,.. suradnju s drugim državnim arhivima, kulturnim i znanstvenim ustanovama, te srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe,.. obavljanje i drugih poslova odre enih Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima.. Arhivsko i registraturno gradivo zašti eno je bez obzira na to u čijem je vlasništvu ili posjedu, odnosno kod koga se nalazi , te da li je registrirano ili evidentirano..

  Original link path: /index.php?stranica=14
  Open archive
 •  

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Ustroj arhiva
  Descriptive info: Odjel op ih poslova.. Odjel op ih poslova uključuje rad ravnatelja, urudžbeni zapisnik s pismohranom, te pomo ne službe (održavanje, sigurnost).. Tajnica:.. Katica Magani.. Kontakt:.. 032/425-195.. 032/333-934.. drzavni.. arhiv.. vu@davu.. hr.. Ravnatelj:.. Stjepan Prutki, arhivist-specijalist.. Kontakt: 091/232-2326.. ravnatelj@davu.. Odjel za obradu i sre ivanje arhivskog gradiva.. Odjel za obradu i sre ivanje arhivskog gradiva sre uje i obra uje arhivsko gradivo u arhivu u skladu s temeljnim načelima arhivske struke, sastavljaju i objavljuju obavijesna pomagala za arhivske fondove i zbirke, provode mjere zaštite arhivskog gradiva u arhivu i skrbe za njegovu sigurnost, organiziraju obavljanje zaštitnog i sigurnosnog snimanja arhivskog gradiva, te obavlja druge poslove odre ene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN, 105/97), te drugim propisima.. Voditelj:.. Marko Landeka, viši arhivist.. 032/331-695,.. marko.. landeka@davu.. Petar Elez, arhivist.. 032/331-695.. elezpetar@gmail.. com.. Mirela Baličevi , viši arhivski tehničar.. 091/196-4483.. mirela.. balicevic@davu.. Odjel zaštite arhivskog gradiva izvan arhiva.. Odjel zaštite arhivskog gradiva izvan arhiva (Vanjska služba) u skladu sa zakonskim propisima provodi nadzor nad arhivskim gradivom u pismohranama javnih organizacija i ustanova,  ...   jer mora osigurati podatke o gradivu koje se čuva u Državnom arhivu u Vukovaru, ali i u ostalim državnim arhivima, čuva i daje arhivskim djelatnicima i korisnicima na uporabu inventare arhivskog gradiva matičnog arhiva i osnovne podatke o fondovima u drugim arhivima.. Osim toga, vodi sve zakonom propisane evidencije o fondovima, čuva inventare sre enih arhivskih fondova i zbirki, priprema gradivo za istraživače i pruža im tehničke usluge, vodi evidencije o istraživačima i temama istraživanja.. U njegovu sastavu djeluju čitaonica i knjižnica.. Kontakt: 032/333-931,.. Arhivski sabirni centar u Vinkovcima.. Arhivski sabirni centar u Vinkovcima (ASCVK) započeo je sradom 1.. godine, a svojim je radom pokrivao područje tadašnjih op ina Vinkovci, Vukovar i Županja (današnja Vukovarsko-srijemska županija).. Jedini je dislocirani odjel DAVU-a.. ASCVK obavlja gotovo sve stručne poslove na obradi i sre ivanju arhivskog gradiva koje čuva u svojim spremištima, zaprima i rješava zahtjeve za izdavanjem potvrda o podacima sadržanim u gradivu koje čuva, obavlja istraživanja na službeni zahtjev, izdaje gradivo na korištenje u čitaonici, te skrbi o gradivu smještenim u spremištima..

  Original link path: /index.php?stranica=15
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Dokumenti
  Descriptive info: Strateški plan arhiva 2013.. -2015.. R.. Br.. File.. Veličina.. Datum.. 1.. Program rada za 2013.. godinu.. 86kb.. Srijeda, 05.. 02.. 2014.. 2.. Program rada za 2014.. 491kb.. Utorak, 21.. 01.. 3.. Etički kodeks zaposlenika Državnog arhiva u Vukovaru.. 319kb.. Petak, 22.. 11.. 2013.. 4.. Izvješ e o radu za 2012.. 140kb.. Četvrtak, 31.. 5.. 373kb.. Četvrtak, 17..

  Original link path: /index.php?stranica=39
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Pregled fondova i zbirki
  Descriptive info: A.. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE.. B.. PRAVOSUĐE.. C.. VOJNE POSTROJBE, USTANOVE I ORGANIZACIJE.. D.. ODGOJ I OBRAZOVANJE.. E.. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE.. F.. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE.. G.. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO.. H.. POLITIČKE STRANKE, DPO-i I SINDIKATI.. I.. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA.. J.. VJERSKE USTANOVE.. K.. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI FONDOVI.. L.. ZBIRKE IZVORNOGA AHIVSKOGA GRADIVA.. M.. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA.. N.. FILMSKI ZAPISI.. O.. ZVUČNI ZAPISI..

  Original link path: /index.php?stranica=32
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Popis matičnih knjiga
  Descriptive info: U pripremi!..

  Original link path: /index.php?stranica=33
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Izdanja arhiva
  Descriptive info: Vinkovačke jeseni - Kako je sve počelo.. Izdavač: Državni arhiv u Vukovaru.. Vrsta: Katalog izložbe.. Autori izložbe: Mirela Baličevi i Stjepan Prutki.. Knjižni blok: 38 str.. Naklada: 200.. Godina: 2013.. Dopisom, oglasom i proglasom.. Autori izložbe: Irena Milobara i Petar Elez.. Naklada: 300.. Plemi i i velikaši Srijemske županije.. Izdavač: Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru.. Autor izložbe: mr.. sc.. Ladislav Dobrica.. Naklada: 400.. Zapisnici Izvršnog odbora Gradskog narodnog odbora Vinkovci 1945.. -1947.. Biblioteka: Gradivo za povijest Vukovarsko-srijemske županije, knj.. V.. Urednik: Stjepan Prutki, prof.. Knjižni blok: 501 str.. Naklada: 350.. Zapisnici Gradskog narodnog odbora Vinkovci 1945.. -1948.. IV.. Urednik: Petra Elez, prof.. Knjižni blok: 359 str.. Vinkovci  ...   Vodič kroz arhivsko gradivo Državnog arhiva u Vukovaru.. Vrsta: Obavijesno pomagalo.. Urednik: Petar Elez.. Knjižni blok: 172 str.. Godina: 2011.. Matičarstvo i osobna stanja gra ana u dokumentima DAVU.. Knjižni blok: 16 str.. Naklada: 100.. Zavičajnici grada Vinkovaca 1909.. III.. Prire ivač: Stjepan Prutki.. Knjižni blok: 405 str.. Dokumenti kotarske i gradske vlasti Vinkovaca 1945.. Biblioteka: Dokumenti.. Prire ivač: Marko Landeka.. Zapisnici Izvršnog odbora Kotarskog narodnog odbora u Vukovaru 1946.. -1949.. II.. Knjižni blok: 334 str.. Godina: 2010.. Školski dokumenti Vukovarsko-srijemske županije.. Autor izložbe: Marko Landeka.. Zemljišno vlasništvo u arhivskom gradivu Vukovarsko-srijemske županije.. Zapisnici Kotarskog narodnog odbora u Vukovaru 1947.. -1952.. Urednik: Marko Landeka.. Knjižni blok: 294 str.. Godina: 2009..

  Original link path: /index.php?stranica=17
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Izložbe i događanja
  Descriptive info: Izložbe i doga anja.. Otvaranje izložbe: "Početci vinske reklame na sjevernom Jadranu".. Prigodom obilježavanja blagdana sv.. Vinka - ".. Vinkovo.. ".. u Iloku Državni arhiv u Vukovaru, Državni arhiv u Rijeci i Muzej grada Iloka pozivaju Vas.. na Arhivsko-muzejsku večer i otvorenje izložbe "Početci vinske reklame na sjevernom Jadranu" u Galeriji umjetnina Muzeja grada Iloka, dana 24.. siječnja 2014.. godine s početkom u 17:00 sati.. Izložba predstavlja najcjelovitiju zbirku u Hrvatskoj koja obra uje početke reklamiranja vinskih proizvoda, a obuhva a prostor sjevernog Jadrana.. Autor izložbe Goran Crnkovi (ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci) obradio je bogat fundus koji obuhva a najstarije vinske etikete, kao i vinske reklame iz novina i drugih periodičnih publikacija.. Na izložbi e biti predstavljena i Knjiga o vinu iz 1779.. godine koja sadrži preko 400 naputaka za vino, pivo i ocat te na taj način predstavlja zanimljivo vrelo za proučavanje povijesti vinarstva.. DANI OTVORENIH VRATA HAZU 2013.. - Izložba Hrvatskog državnog arhiva i Državnog arhiva u Vukovaru.. U počast dr.. Andriji Štampar Centar za znansveni rad HAZU u suradnji s Državnim arhivom u Vukovaru otvara svoja vrata gra anima 19.. i 20.. studenog 2013.. godine.. U utorak 19.. studenog u 11 sati manifestaciju e uvodnim obra anjem otvoriti voditelj Centra akademik Slavko Mati.. Dvodnevna manifestacija nudi bogat i raznovrstan program predavanja, prezentacija i projekcije filmova tematski posve en životu i radu dr.. Andrije Štampara.. Tom prigodom biti e postavljene izložbe:.. - Andrija Štampar (1888.. -1958.. ) u povodu 125.. obljetnice ro enja, 55.. obljetnice smrti i 65.. obljetnice Svjetske zdravstvene organizacije - Hrvatski državni arhiv,.. - Vinkovački gimnazijski dani Andrije Štampara u dokumentima Državnog arhiva u Vukovaru - ravnatelj Stjepan Prutki, arhivist-specijalist i Mirela baličevi , viši arh.. tehničar.. Izložbe e se mo i pogledati od 19.. -30.. godine u dvorani HAZU-a, J.. Dalmatinca 22 u Vinkovcima.. Izložba Akademijinih izdanja biti e postavljena u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 19.. i 20 studenog.. Redovna Godišnja skupština HAD-a.. Redovna Godišnja skupština Hrvatskog arhivističkog društva održat e se 24.. listopada 2013.. tijekom održavanja IV.. kongresa u Opatiji u hotelu "Ambasador" s početkom u 17,30 sati.. Ove e se godine na Godišnjoj skupštini provesti izbori za Predsjednika, članove Predsjedništva te Nadzornoga odbora HAD-a.. Više saznajte na službenim stranicama ".. Hrvatskog arhivističkog društva.. Izložba "Plemi i i velikaši Srijemske županije" u Iloku.. U Galeriji umjetnina Muzeja grada Iloka smještenog u dvorcu Odescalchi, dana 5.. godine otvorena je izložba.. "Plemi i i velikaši Srijemske županije".. Riječ je o izložbi arhivskog gradiva čiji je autor Ladislav Dobrica, arhivist iz Hrvatskog državnog arhiva, a korišteno je gradivo iz fondova i zbirki Hrvatskog državnog arhiva, Državnog arhiva u Osijeku, Gradskog muzeja Vinkovci i Muzeja grada Iloka.. U izložbi su prikazane grbovnice, darovnice, plemi ke svjedodžbe i isprave oko stjecanja i dokazivanja plemstva na području nekadašnje Srijemske županije u vremenskom rasponu od sredine 17.. do 19.. Organizatori izložbe su Muzej grada Iloka, Hrvatski državni arhiv i Državni arhiv u Vukovaru.. Arhivsko-muzejska vinska večer.. U prostorijama Hrvatskog doma Vukovar, dana 1.. godine upriličena je Arhivsko- muzejska vinska večer u organizaciji Državnog arhiva u Vukovaru i Hrvatskog doma Vukovar.. Posjetiteljima je bila predstavljena arhivska izložba pod nazivom.. "Počeci vinske reklame na Sjevernom Jadranu".. iz fundusa Državnog arhiva u Rijeci.. Autor izložbe Goran Crnkovi , ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci ukazao je da su na izložbi postavljene reklame, plakati, oglasi i naljepnice, kao i etikete na vinima, s kraja 19.. i početka 20.. st.. , kada je Rijeka bila veliko trgovačko središte.. Posjetitelji su mogli čuti stare vinske recepte iz "Knjige o vinu" iz 1779.. godine u posjedu Državnog arhiva i Muzeja Slavonije u Osijeku.. Predstavili su se i vukovarski vinari ponudivši svoja vina na degustaciju.. Vinkovačke jeseni-kako je sve počelo.. Povodom obilježavanja 48.. Vinkovačkih jeseni, u  ...   iz žurnala.. Zvono.. (Vinkovci početkom 30-ih godina 20 st.. ), fragmenti iz filma.. Seljačka sloga.. (nastup folklornih društava iz okolice Vinkovaca), te film.. Široki front.. iz 1959.. Hrvatsku kinoteku predstavili su Mladen Buri i Lucija Zore.. Dan otvorenih vrata.. Povodom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije Državni arhiv u Vukovaru poziva Vas na.. godine Državni arhiv u Vukovaru je otvoren za sve posjetitelje, svi mogu do i, razgledati, pitati, popričati sa stručnim djelatnicima i detaljnije se upoznati s radom naše ustanove.. Hrvatski arhivi i ove su godine obilježili.. Me unarodni dan Arhiva.. 09.. lipnja i predstavili se javnosti izložbama, radionicama, predavanjima i dr.. aktivnostima na ovogodišnju temu.. " Službeno izvješ ivanje u prošlosti".. Obilježavaju i taj dan Državni arhiv u Vukovaru je 10.. lipnja 2013.. godine u Gradskoj knjižnici Vukovar otvorio izložbu pod nazivom.. "Dopisom, oglasom i proglasom".. autora Petra Eleza i Irene Milobara.. Uz uvodnu prezentaciju dr.. Marina Vinaj iz Muzeja Slavonije u Osijeku održala je predavanje o pojavi i razvoju plakata kao oblika informiranja, pod nazivom:.. "Osječki plakati - izvorišta i motrišta lokalne povijesne priče.. Izložbom.. Državni arhiv u Vukovaru nastojao je široj javnosti približiti zavičajnu prošlost Slavonije i Srijema arhivskim gradivom kojemu je bilo svrhom službeno, odnosno javno informiranje i oglašavanje na prostoru današnje Vukovarsko-srijemske županije tijekom druge polovice 19.. i prve polovice 20.. Promocija knjiga "Zapisnici gradskih vlasti grada Vinkovaca 1945.. Povodom.. Me unarodnog dana arhiva.. , 12.. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci održana je promocija dviju knjiga dokumenata Državnog arhiva u Vukovaru.. "Zapisnici gradskih vlasti grada Vinkovaca 1945.. , u kojima se objavljuje vrijedno arhivsko gradivo - protokoli sjednica gradskih organa vlasti Vinkovaca u razdoblju neposredno nakon završetka II.. svjetskog rata i uspostavljanja novih društveno-ekonomskih odnosa na socijalističkim osnovama.. Knjigu su predstavili urednik Petar Elez, prof.. , ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru Stjepan Prutki, prof.. te dr.. Miroslav Akmadža, sveučilišni profesor i mr.. Zlatko Virc, povijesničar.. Predstavljanje knjige "Povijesni i zemljopisni opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srijema 1777.. /1778.. Državni arhiv u Vukovaru, u suradnji s udrugom Vinkovački šokački rodovi u utorak, 30.. travnja 2013.. godine u Gradskoj vije nici u Vinkovcima, s početkom u 19,00 sati, organizira predstavljanje knjige.. Friedrich Wilhelm von Taube.. Povijesni i zemljopisni opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srijema.. 1777.. Knjiga je vrijedan prilog proučavanju društvene, gospodarske i političke povijesti Slavonije, a izdavač je Državni arhiv u Osijeku.. Knjigu je s njemačkog preveo i za tisak priredio dr.. Stjepan Sršan, a uz prire ivača, u promociji knjige sudjelovat e Zvonimir Lišči , predsjednik udruge Vinkovački šokački rodovi, Stjepan Prutki, v.. d.. ravnatelja Državnog arhiva u Vukovaru, i Petar Elez, arhivist-specijalist.. U četvrtak, 21.. veljače 2013.. godine u prostorijama Hrvatskog doma u Vukovaru prire ena je izložba arhivskog gradiva.. "Plemi i i velikaši u Srijemskoj županiji".. , autora mr.. Ladislava Dobrice, arhiviste Hrvatskog državnog arhiva.. U.. izložbi su prikazane grbovnice, darovnice, plemi ke svjedodžbe i isprave oko stjecanja i dokazivanja plamstva na području nekadašnje Srijemske županije, u vremenskom rasponu od sredine 17.. stolje a do 19.. U izložbi je korišteno gradivo iz fondova i zbirki: Hrvatskog državnog arhiva, Državnog arhiva u Osijeku i Gradskog muzeja Vinkovci.. Vukovarska arhivska večer.. U Gradskoj knjižnici u Vukovaru, u srijedu 6.. godine održana je prigodna arhivska večer pod nazivom.. "Arhivi - čuvari pisane baštine".. Organizatori su Gradska knjižnica Vukovar i Državni arhiv u vukovaru, a javnosti je prire en atraktivan program predstavljanja Arhiva, u kojemu su sudjelovali:.. - Darko Rubči , ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu, s predavanjem na temu Povijesni razvoj arhivske službe u Hrvatskoj , te.. - Irena Milobara, arhivist Državnog arhiva u Vukovaru, s prezentacijom Arhiv u zajednici - Državni arhiv u Vukovaru.. Ovom prigodom predstavljena je i web-stranica arhiva, koju je prezentirao Ivan Kalini za web-design studio "Ikona" Vinkovci..

  Original link path: /index.php?stranica=16
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Katalog informacija
  Descriptive info: Ovdje možete skinuti dokumente: katalog informacija, odluku o ostrojavanju Kataloga informacija Državnog arhiva u Vukovaru, te obrazac zahtjeva za pristup informacijama.. Katalog informacija (excel).. 25kb.. Nedjelja, 30.. 12.. 2012.. Katalog informacija (word).. 17kb.. zahtjev za pristup informacijama.. 30kb..

  Original link path: /index.php?stranica=18
  Open archive

 • Title: Državni arhiv u Vukovaru - Kontakt
  Descriptive info: Županijska 5.. 32000 Vukovar.. URED U VINKOVCIMA (ZAPRIMANJE ZAHTJEVA I RAD SA STRANKAMA).. Vojarska 1.. 32 100 Vinkovci.. tel.. : 032/333-934.. fax.. : 032/450-066.. E-mail:.. Naša lokacija.. View.. DAVU.. in a larger map..

  Original link path: /index.php?stranica=20
  Open archive •  


  Archived pages: 69