www.archive-org-2014.com » HR » D » D-2

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2014-04.

 • Title: D2 // Poslovna edukacija // Profesionalna selekcija
  Descriptive info: .. Neki elementi ovog weba zahtjevaju flash player!.. Ukoliko imate instaliran flash player,.. kliknite ovdje.. za ulaz..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Programi edukacija //
  Descriptive info: PROGRAMI EDUKACIJA.. OSOBNI RAZVOJ.. 1.. PSIHOLOGIJA POZITIVNOG MI LJENJA.. 2.. SLIKA O SEBI I RAZVOJ SAMOPOUZDANJA.. 3.. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA.. 4.. JAVNI NASTUPI - PREZENTACIJE.. 5.. POSTIZANJE ŽIVOTNIH CILJEVA - SAMOMOTIVACIJA.. 6.. KREATIVNOST.. 7.. UPRAVLJANJE VREMENOM.. 8.. UPRAVLJANJE STRESOM.. ODNOSI S DRUGIMA.. USPJE NA KOMUNIKACIJA.. VJE TINE ASERTIVNOSTI.. RJE AVANJE KONFLIKATA.. KAKO IZBJECI POGERE KE U PROCJENJIVANJU DRUGIH.. TIMSKI RAD.. PSIHOLOGIJA PRODAJE.. RUKOVOÐENJE.. INDIVIDUALNE RAZLIKE VAŽNE ZA USPJEH U POSLU.. MOTIVACIJA.. DONO ENJE ODLUKA.. UPRAVLJANJE PROMJENAMA.. ORGANIZACIJSKA KULTURA.. Programi edukacija.. Profesionalna selekcija.. Reference.. Linkovi.. Kontakti.. Izradio D2 Dizajn Studio..

  Original link path: /programi_edukacija.htm
  Open archive

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Osobni razvoj //
  Descriptive info: SVRHA SEMINARA.. Upoznati se s pojmom iracionalnih vjerovanja i važno cu pozitivnog mi ljenja u poslovnom i svakodnevnom životu.. Nauciti da vec promjenom nacina razmi ljanja možemo bitno utjecati na pobolj anje svojih mogucnosti rje avanja problema i ostvarivanja ciljeva.. SADRŽAJ.. Utjecaj mi ljenja na pona anje.. to je negativno mi ljenje; kako prekinuti zacarani krug negativnog mi ljenja.. Otkrijte pozitivno u sebi, drugima, u situaciji.. Iskoristite moc nesvjesnog uma.. Psihologija uspje nih.. NACIN REALIZACIJE.. PP prezentacija, radionice i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse.. BROJ POLAZNIKA.. do 18.. TRAJANJE.. 1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) pro ireni tecaj.. Na vrh.. Isprintaj.. Po alji.. Nauciti to sve cini sliku koju imamo o sebi, to na nju utjece i za to je važna.. Slika o sebi svojevrsan je mentalni portret, odgovor na pitanje tko sam ja? Taj odgovor u velikoj mjeri utjece na na život: odreduje koje cemo dogadaje u životu smatrati važnima, to cemo poduzimati, koje cemo ciljeve nastojati postici i hocemo li time biti zadovoljni.. slika o sebi i to ju sve cini: samopo tovanje, samopouzdanje, razina aspiracije, lokus kontrole.. temeljne strategije razvoja samopouzdanja.. PP prezentacija, upitnici, vježbe.. Upoznavanje s pojmom i važno cu emocionalne inteligencije u poslovnom  ...   postici uvjerljivost?.. Kako smanjiti tremu?.. PP prezentacija, najnovije teorijske spoznaja iz podrucja psihologije komunikacije, praktican rad uz snimanje video kamerom.. Upoznavanje s procesom postavljanja i ostvarivanja ciljeva Stjecanje temeljnih vje tina samomotivacije.. Životna misija.. Postavljanje ciljeva.. Mentalni stav.. Planiranje.. Prevladavanje krize.. Posljedice uspjeha i neuspjeha.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracija tehnika samomotivacije.. Upoznavanje s pojmom i važno cu kreativnosti u poslovnom i svakodnevnom životu.. Stjecanje temeljnih vje tina upravljanja kreativno cu.. to je kreativnost?.. Razlika izmedu inteligencije i kreativnosti.. Konvergentno i divergentno mi ljenje.. Uloga desne i lijeve hemisfere mozga.. Faze kreativnog mi ljenja.. Osobine kreativnih ljudi.. "Ubojice" kreativnosti.. Tehnike kreativnog mi ljenja.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika kreativnog mi ljenja.. Upoznavanje s pojmom i važno cu upravljanja vremenom u poslovnom i svakodnevnom životu.. Stjecanje temeljnih vje tina upravljanja vremenom.. to je upravljanje vremenom?.. Važnost upravljanja vremenom.. Nacini gubljenja vremena.. Odlaganje.. Tehnike upravljanja vremenom.. Postavljanje prioriteta.. Delegiranje.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika za upravljanje vremenom.. Upoznavanje s pojmom i važno cu upravljanja stresom u poslovnom i svakodnevnom životu.. Stjecanje temeljnih vje tina upravljanja stresom.. to je stres?.. Važnost upravljanja stresom.. Simptomi stresa.. Uzroci stres.. Vanjski stresori.. Unutarnji stresori.. Tip licnosti sklon stresu.. Metode upravljanja stresom.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika za upravljanje stresom..

  Original link path: /osobni_razvoj.htm
  Open archive
 •  

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Odnosi s drugima //
  Descriptive info: Upoznati se s procesom komunikacije, preprekama u komunikaciji i faktorima uspje ne komunikacije.. Usvojiti neke od vje tina bitnih za uspje no komuniciranje.. Vrste komunikacije.. Proces komunikacije.. Prepreke u komuniciranju na razini pojedinca.. Prepreke u komuniciranju na razini organizacije.. Neverbalna komunikacija.. Kako pobolj ati komunikaciju.. Aktivno slua nje.. Povratne informacije.. Kako ostaviti dobar dojam.. PP prezentacija, praktican rad radionice i vježbe u sklopu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja psihologije komunikacije.. Osvijestiti razlicite nacine pona anja i njihove posljedice u osobnom i poslovnom okruženju.. to je asertivnost?.. Posljedice asertivnog, popustljivog i agresivnog pona anja u osobnom i poslovnom životu.. Uzroci pretjerane popustljivosti.. Vje tine asertivnosti - identificirajte svoje jake i slabe strane.. Posebne tehnike asertivnog pona anja (reagiranje na tudu ljutnju i agresiju, davanje i primanje pohvala i kritika, kako reci ne?, kako se suprotstaviti pona anju druge osobe koje nam ne odgovara?.. PP prezentacija, upitnici, vježbe, analize slucajeva.. Osvijestiti uzroke sukoba i nesporazuma u komuniciranju, upoznati razlicite nacine rje  ...   izlažemo u procjenjivanju osobina i uzroka pona anja drugih ljudi (i sebe), te kako te pogre ke možemo smanjiti.. Proces opažanja ljudi.. Najce ce pogre ke u procjenjivanju drugih.. Kako zakljucujemo o uzrocima pona anja?.. Koje pogre ke cinimo kad zakljucujemo o uzrocima pona anja?.. Procjenjivanje u poslovnom okruženju.. Upoznavanje s pojmom timskog rada.. Upoznavanje faktora koji pridonose uspje nom funkcioniranju tima.. Stjecanje svjesnosti o vlastitoj ulozi u timu.. to je tim?.. razlika izmedu radne grupe i tima.. vrste timova.. osnivanje tima.. upoznajte svoju ulogu u timu.. neuspje an tim.. karakteristike uspje nog tima.. izgradnja i održavanje tima.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja psihologije grupa i timskog rada i iskustava iz prakse.. Nauciti koje su osobine i pona anja kupca najvažnije za dobrog prodavaca, te to utjece na prodajne rezultate.. Psihologija kupca: za to ljudi (ne) kupuju; kako ljudi kupuju.. Psihologija prodavaca.. Tipovi i proces zastupnicke prodaje.. Prigovori i primjedbe kupaca..

  Original link path: /odnosi_s_drugima.htm
  Open archive

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Rukovođenje //
  Descriptive info: Nauciti koje su osobine (ne)važne za uspjeh u poslu.. Upoznati neke od vlastitih prednosti i talenata.. Biografske osobine (dob, spol, bracni status, radno iskustvo).. Sposobnosti (senzorne, intelektualne, tjelesne).. Osobine licnosti u užem smislu.. Temeljne: ekstraverzija, neuroticizam, otvorenost prema iskustvu, obazrivost, savjesnost.. Ostale: lokus kontrole, samoefikasnost, A/B, sklonost riziku.. Interesi.. Upoznati se s funkcijama i zadacima rukovoditelja, te faktorima koji cine uspje nog rukovoditelja Steci svjesnost o vlastitom stilu rukovodenja.. to je rukovodenje?.. Funkcije rukovoditelja.. Teorije rukovodenja.. Stilovi rukovodenja.. Situacijsko rukovodenje.. Upoznajte svoj stil rukovodenja.. Kako prilagoditi stil rukovodenja karakteristikama zaposlenih.. Jednominutno rukovodenje.. PP prezentacija, upitnici, vježbe (studije slucaja) i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja upravljanja ljudima i rukovodenja, te iskustava iz prakse.. Upoznavanje s pojmom motivacije i njenom važno cu u poslu.. Upoznavanje razlicitih teorija motivacije i njihove primjene u svakodnevnom radu.. to je motivacija.. Shvacanja o motivaciji.. Sadržajne teorije motivacije.. Procesne teorije motivacije.. Primjena teorija motivacije u praksi.. Kljucne  ...   kojoj se odluke donose.. Modeli dono enja odluka.. Uloga intuicije u dono enju odluka.. Proces dono enja odluka.. Individualno i grupno dono enje odluka.. Pogre ke u dono enju odluka.. Eticnost u dono enju odluka.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracija individualnih i grupnih metoda dono enja odluka.. Upoznavanje s pojmom i važno cu upravljanja promjenama u organizaciji.. Stjecanje temeljnih vje tina upravljanja promjenama.. Poslovni izazovi novog tisucljeca.. Osobine dobre vizije.. Vrste inoviranja: kocka, piramida, valjak i kugla.. to se sve može mijenjati.. Etape planirane promjene.. Otpori promjenama na razini pojedinca.. Otpori promjenama na razini organizacije.. Proces uvodenja promjena.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i i rasprave u svjetlu najnovijih teorijskih spoznaja iz tog podrucja i iskustava iz prakse.. Uociti važnost organizacijske kulture za uspjeh i napredak organizcije, prepoznati neke elemente postojece kulture i smjerove mogucih promjena.. to je i kako se manifestira organizacijska kultura.. Funkcije, karakteristike i dimenzije organizacijske kulture.. Mijenjanje organizacijske kulture..

  Original link path: /rukovodenje.htm
  Open archive

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Profesionalna selekcija //
  Descriptive info: PROFESIONALNA SELEKCIJA.. PSIHOLOGIJSKA TESTIRANJA Psihologijsko testiranje odnosi se na skup postupaka kojim se odreduje stupanj izraženosti odredenih osobina, sposobnosti i znanja kod jednog ili vi e pojedinaca.. Ono ukljucuje primjenu standardiziranih mjernih instrumenata, to znaci da se rezultat pojedinca može izraziti u odnosu na prosjek.. Iza svakog primjenjivanog testa stoji citav niz istraživanja kojima se osigurava da test mjeri upravo onu karakteristiku pojedinca za koju je namijenjen, kao i da su rezultati pojedinca stabilni u vremenu.. Ovakve testove smiju primjenivati samo i jedino psiholozi, koji su posebno educirani u podrucju primjene i interpretacije testova.. Danas postoje psihologijski testovi kojima se odmjeravaju razliciti vidovi intelektualnih sposobnosti (verbalna, numericka, mehanicka, prostorna  ...   unapredenju vec postojecih kadrova.. U dana njim uvjetima žestoke trži ne utrke lo izbor zaposlenika može imati nesagledive posljedice na imidž i profit tvrtke.. Stoga se smatra da odvojiti vrijeme i novac za psihologijsko testianje znaci u tedjeti na vremenu i novcu u buducnosti.. Ukoliko ste vec imali neugodna iskustva sa zaposlenicima ili pak takva iskustva želite prevenirati, onda je psihologijsko testiranje najprimjerenija odluka.. Svaki Va kandidat prolazi kroz pismeni i usmeni dio testiranja.. Pismeni dio ukljucuje testove sposobnosti, osobnosti i znanja prilagodene konkretnom radnom mjestu.. Usmenim se dijelom procjenjuje osobnost i motivacija kandidata.. Na kraju postupka dobijate detaljno psihologijsko izvje ce s preporukom (ili bez nje) za konkretnog kandidata..

  Original link path: /profesionalna_selekcija.htm
  Open archive

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Profesionalna selekcija //
  Descriptive info: REFERENCE.. U zadnjih 10 godina održali smo na stotine programa poslovne edukacije.. Ovdje je jedan mali dio naših klijenata;.. Gavrilović - Petrinja.. Kraš d.. d.. - Zagreb.. Podravka – Koprivnica.. Panonska pivovara - Koprivnica.. Lura - Zagreb.. Coca Cola - Zagreb.. T Com - Zagreb.. Ernst & Young – Zagreb.. CARNet - Zagreb.. Siemens - Zagreb.. HIDRA - Zagreb.. Planet GV - Zagreb.. Hauska i partneri - Zagreb.. B4B - Zagreb.. Messer Croatia Plin d.. o.. - Zaprešić.. KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori, d.. Aluminij d.. - Mostar.. Vossloh Utenzilija d.. - Zagreb.. INA – Zagreb/Sisak.. Vetropack-Straža -  ...   Zagreb.. Croatia osiguranje - Zagreb.. Generali Croatia.. HITA - Zagreb.. Zagrebacka banka, d.. – Zagreb.. Kaptol banka - Zagreb.. Pliva d.. Oktal Pharna - Zagreb.. Kaufland - Zagreb.. Trgovacki centar Getro - Zagreb.. Konzum, d.. WlW - Zagreb.. Hrvatska banka za obnovu i razvitak - Zagreb.. Hrvatska udruga poslodavaca - Zagreb.. HUP (Hrvatska udruga poslodavaca) - Zagreb.. HUP – Rijeka i HGK – Županijska komora Rijeka.. Ministarstvo prosvjete i sporta - Zagreb.. Zagrebacki velesajam - Zagreb.. Vern, d.. Visoka škola za ekonomiju poduzetništva - Zagreb.. Uz gore navedene održali smo veliki broj edukacija u obrazovnim institucijama.. Popis možete.. skinuti ovdje..

  Original link path: /reference.htm
  Open archive

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Korisni linkovi //
  Descriptive info: LINKOVI.. Edukacija.. IMC - Integralni marketing i komunikacije.. hr / klikom do znanja.. net - eLearning portal.. Psihologija.. Knjige iz podrucja popularne psihologije.. Stranice pozitivne psihologije.. Hrvatsko psiholo ko dru tvo.. Forum o psihologiji.. Ostali linkovi.. Centar menadžerske knjige.. Posao.. hr - Inteligentno zapo ljavanje.. MojPosao - Centralno mjesto trži ta rada.. Team Building - Rina.. Team Building - Bjelolasica.. Team Building - Kompas.. dubrovnik-advance.. com - izvor poslovnih i dru tvenih informacija.. Trebate web stranice?..

  Original link path: /linkovi.htm
  Open archive

 • Title: www.d-2.hr // Poslovna edukacija // Prijavite svoj tim //
  Descriptive info: KONTAKTI.. Opci podaci.. Poljana Zdenka Mikine 34, 10 000 Zagreb.. tel.. +385 (0)1 38 32 111.. fax.. +385 (0)1 38 31 296.. Prijavite svoj tim.. Interesira vas:.. Osobni razvoj.. Psihologija pozitivnog mišljenja.. Slika o sebi i razvoj samopouzdanja.. Emocionalna inteligencija.. Javni nastupi - prezentacije.. Postizanje životnih ciljeva - samomotivacija.. Kreativnost.. Upravljanje vremenom.. Upravljanje stresom..  ...   avanje konflikata.. Kako izbjeci pogre ke u procijenjivanju drugih.. Timski rad.. Psihologija prodaje.. Rukovodenje.. Individualne razlike važne za uspjeh u poslu.. Motivacija.. Dono enje odluka.. Upravljanje promjenama.. Organizacijska kultura.. Va tim ima:.. Broj osoba.. do 10 osoba.. do 15 osoba.. do 20 osoba.. Kontakt osoba.. Poslane poruke obradujemo u roku od tri radna dana..

  Original link path: /kontakti.htm
  Open archive

 • Title: D2 POSLOVNA EDUKACIJA // Osobni razvoj - Print verzija
  Descriptive info: PSIHOLOGIJA POZITIVNOG MIŠLJENJA.. Upoznati se s pojmom iracionalnih vjerovanja i važnošcu pozitivnog mišljenja u poslovnom i svakodnevnom životu.. Nauciti da vec promjenom nacina razmišljanja možemo bitno utjecati na poboljšanje svojih mogucnosti rješavanja problema i ostvarivanja ciljeva.. Utjecaj mišljenja na ponašanje.. Što je negativno mišljenje; kako prekinuti zacarani krug negativnog mišljenja.. Psihologija uspješnih.. 1 dan (8 sati) temeljni tecaj; 2 dana (16 sati) prošireni tecaj.. Nauciti što sve cini sliku koju imamo o sebi, što na nju utjece i zašto je važna.. Slika o sebi svojevrsan je mentalni portret, odgovor na pitanje tko sam ja? Taj odgovor u velikoj mjeri utjece na naš život: odreduje koje cemo dogadaje u životu smatrati važnima, što cemo  ...   Stjecanje temeljnih vještina emocionalne inteligencije.. Što je emocionalna inteligencija.. Upoznati se s temeljnim faktorima koji pridonose uspješnom javnom nastupu i prezentaciji.. Što prije prezentacije?.. Upoznavanje s procesom postavljanja i ostvarivanja ciljeva Stjecanje temeljnih vještina samomotivacije.. Upoznavanje s pojmom i važnošcu kreativnosti u poslovnom i svakodnevnom životu.. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja kreativnošcu.. Što je kreativnost?.. Konvergentno i divergentno mišljenje.. Faze kreativnog mišljenja.. Tehnike kreativnog mišljenja.. PP prezentacija, upitnici, vježbe i demonstracije tehnika kreativnog mišljenja.. Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja vremenom u poslovnom i svakodnevnom životu.. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja vremenom.. Što je upravljanje vremenom?.. Upoznavanje s pojmom i važnošcu upravljanja stresom u poslovnom i svakodnevnom životu.. Stjecanje temeljnih vještina upravljanja stresom.. Što je stres?..

  Original link path: /osobni_razvoj_print_verzija.htm
  Open archive

 • Title: D2 POSLOVNA EDUKACIJA // Odnosi s drugima - Print verzija
  Descriptive info: USPJEŠNA KOMUNIKACIJA.. VJEŠTINE ASERTIVNOSTI.. RJEŠAVANJE KONFLIKATA.. KAKO IZBJECI POGEREŠKE U PROCJENJIVANJU DRUGIH.. Upoznati se s procesom komunikacije, preprekama u komunikaciji i faktorima uspješne komunikacije.. Usvojiti neke od vještina bitnih za uspješno komuniciranje.. Kako poboljšati komunikaciju.. Aktivno sluašnje.. PP prezentacija, praktican rad – radionice i vježbe u sklopu najnovijih teorijskih spoznaja iz podrucja psihologije komunikacije.. Osvijestiti razlicite nacine ponašanja i njihove posljedice u osobnom i poslovnom okruženju.. Što je asertivnost?.. Posljedice asertivnog, popustljivog i agresivnog ponašanja u osobnom i poslovnom životu.. Vještine asertivnosti - identificirajte svoje jake i slabe strane.. Posebne tehnike asertivnog ponašanja (reagiranje na tudu ljutnju i agresiju, davanje i primanje pohvala i kritika, kako reci ne?, kako se suprotstaviti ponašanju  ...   pregovaranja, upoznati neke osobine vlastite licnosti i (ne)podudarnosti s drugima u svakodnevnim životnim i radnim situacijma.. Strategije razrješavanja konflikata.. Kako izaci na kraj s "teškim ljudima".. KAKO IZBJECI POGREŠKE U PROCJENJIVANJU DRUGIH.. Nauciti kojim se pogreškama izlažemo u procjenjivanju osobina i uzroka ponašanja drugih ljudi (i sebe), te kako te pogreške možemo smanjiti.. Najcešce pogreške u procjenjivanju drugih.. Kako zakljucujemo o uzrocima ponašanja?.. Koje pogreške cinimo kad zakljucujemo o uzrocima ponašanja?.. Upoznavanje faktora koji pridonose uspješnom funkcioniranju tima.. što je tim?.. neuspješan tim.. karakteristike uspješnog tima.. Nauciti koje su osobine i ponašanja kupca najvažnije za dobrog prodavaca, te što utjece na prodajne rezultate.. Psihologija kupca: zašto ljudi (ne) kupuju; kako ljudi kupuju..

  Original link path: /odnosi_s_drugima_print_verzija.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 15