www.archive-org-2014.com » HR » E » EKO-SUSTAV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 122 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: .. Nazovite nas:.. +385 32 454 611.. | eko-sustav@vu.. t-com.. hr.. Naslovna.. Gospodarenje otpadom.. Obnovljivi izvori energije.. Natječaji.. Projekti.. Novosti.. Kontakt.. Dobrodošli na.. Eko-sustav d.. o.. , društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.. za bolje sutra Eko-sustav.. recikliranjem izdvojenog otpada čuvamo prirodu.. štedimo energiju.. Eko sustav.. Gospodarenje otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije.. Kontrola nad otpadom od nastanka do konačnog odlaganja.. Recikliranje otpada.. Čuvamo prirodu, smanjujemo onečišćenje, te štedimo novac i energiju.. Ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, solarna energija.. 01.. Lis.. Sudjelovanje EKO-SUSTAVA d.. u Forumu o tehnologijama zaštite okoliša u Ruse (Bugarska).. U mjestu Ruse (Bugarska) se održao Forum o tehnologijama zaštite okoliša pod nazivom „Kako razviti upravljanje otpadnim vodama u Bugarskoj i Rumunjskoj“ na dane 25.. -27.. rujna.. 2014.. godine.. Forum.. 23.. Ruj.. Predstavljanje projekta PROGRES u Vinkovcima.. Na dan 19.. rujna 2014.. godine se u Vinkovcima održavala tradicionalna manifestacija „Vinkovačke jeseni“ za vrijeme kojih je u dvorani Gimnazije u Vinkovcima održana Javna tribina projekta PROGRES,.. O nama.. Eko sustav.. Izjava o nepostojanju sukoba interesa.. EKO SUSTAV d.. je osnovan 30.. listopada 2008.. godine od strane Vukovarsko-srijemske županije koja je  ...   pa se može očekivati da će i Hrvatska morati prihvatiti tu politiku, također povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sustavan i pomaže u poboljšavanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije.. Recikliranjem izdvojenog otpada čuvamo prirodu, smanjujemo onečišćenje, te štedimo novac i energiju u skladu s najvišim europskim i svjetskim ekološkim standardima.. Županijski centar za gospodarenje otpadom u Starim Jankovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji osigurati će zbrinjavanje otpada na principima održivog razvoja te na ekološki prihvatljiv način.. Na ovoj vezi možete naći izjavu o nepostojanju sukoba interesa.. Kliknite ovdje.. Start of FP7-project “Danube-INCO.. NET: Advancing Research and Innovation in the Danube Region”.. Poslovni projekti.. ZAVRŠETAK PROJEKTA ABCDE POSAVINA.. PROJEKT BIOGASin.. EKO SUSTAV društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom.. OIB: 85065230493.. Županijska 9.. , Palaća Srijem.. 32000 Vukovar.. Telefon: +385 (0) 32 454 611.. FAX: +385 (0) 32 454 606.. E-mail:eko-sustav@vu.. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti u iznosu od: 20.. 000,00 kn.. Lokacija Eko sustav.. Kontaktirajte nas:.. Vaše ime (obavezno).. Vaš Email (obavezno).. Predmet.. Vaša Poruka.. Copyright © 2013.. IT Sektor.. Sva prava zadržana.. Izrada:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gospodarenje otpadom « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: Gospodarenje otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji.. Pod pojmom zaštite okoliša podrazumijeva se zaštita voda i mora, tla i zraka.. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvoja.. Uvod.. Temelji politike zaštite okoliša.. Pojam gospodarenja otpadom.. Zakon o otpadu.. Plan gospodarenja otpadom.. Trenutno stanje.. Temelji politike zaštite okoliša sadržani su u Zakonu o zaštiti okoliša.. Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj određeno je: Zakonom o otpadu, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.. -2015.. , te nizom podzakonskih akata.. Strategijom gospodarenja otpadom RH zacrtan je cilj u gospodarenju otpadom u skladu s politikom gospodarenja otpadom u EU.. Uspostavljen je okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je proizveden održivo gospodariti.. Pojam gospodarenje otpadom obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:.. 1.. sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš,.. 2.. obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,.. 3.. skrb za odlagališta koja su zatvorena.. Zakonom o otpadu definirani su osnovni ciljevi gospodarenja otpadom:.. izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice: razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora i tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja te razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom oporabi,.. oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe,.. zbrinjavanje otpada na propisan način,.. sanacija otpadom onečišćenog okoliša (IPPC i BAT).. Zakonom o otpadu određena je obveza izrade planskih dokumenata gospodarenja otpadom kako za županije tako i za sve jedinice lokalne samouprave te je definiran sadžaj plana gospodarenja otpadom županije/grada/općine.. Plan gospodarenja otpadom osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007.. – 2015.. Temeljni zadatak toga plana je :.. uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.. sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta.. sanacija crnih točaka.. razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s pred obradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja.. uspostava potpune informatizacije sustava.. Provedbom Plana gospodarenja otpadom RH postići će se:.. uspostava sustava gospodarenja otpadom u svakoj županiji po regionalnom/županijskom konceptu.. povećanje udjela odvojenog prikupljanja otpada.. recikliranje i ponovna  ...   saniraju odvozom otpada na službena odlagališta, međutim neodgovornim ponašanjem pojedinaca ponovno nastaju divlja odlagališta na istim ili drugim lokacijama.. Sustav gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji.. Osnivanje Eko sustav d.. Sporazum o izgradnji i ugovor o sufinanciranju.. Izrađen je osnovni planski dokument gospodarenja otpadom Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji PGO VSŽ koji prikazuje postojeće stanje te utvrđuje mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada, iskorištavanja vrijednih osobina otpada, sanacije otpadom onečišćenog tla i brojne druge aktivnosti.. Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-srijemskoj županiji usvojen je 10.. srpnja 2008.. godine od strane Županijske skupštine i nalazi se objavljen na Internet stranici Vukovarsko-srijemske županije www.. vukovarsko-srijemska–zupanija.. hr/Dokumenti i publikacije/Zaštita okoliša/Plan gospodarenja otpadom VSŽ).. Plan predviđa izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom kao centralnog i konačnog elementa u cjelokupnom sustavu zbrinjavanja otpada uz prethodnu mehaničko-biološku obradu te iskorištavanje vrijednih sastojaka iz otpada.. Plan nije predvidio broj i raspored pretovarnih stanica te će ga po izradi prethodne studije izvodljivosti sa detaljnom analizom transporta biti potrebno revidirati.. Okvirni raspored objekata predviđenih PGO VSŽ vidljiv je iz donjeg prikaza.. OSNIVANJE ŽUPANIJSKE KOMUNALNE TVRTKE ŽKT – EKO-SUSTAV D.. O.. Planom gospodarenja otpadom u RH predviđeno je upravljanje sustavom gospodarenja otpadom po modelu javno-privatnog partnerstva (JPP), prema kojem Županija, u dogovoru s gradovima i općinama osniva županijsku komunalnu tvrtku (ŽKT) u javnom vlasništvu koja s privatnim partnerom (PP) sklapa ugovor o JPP-u o ulaganju u ŽCGO i upravljanju ŽCGO-om.. U takvom sustavu, ŽKT vodi gradnju ŽCGO-a do uspostave sustava, upravlja sustavom gospodarenja otpadom u Županiji , koordinira rad lokalnih komunalnih tvrtki te organizira dovoz otpada od pretovarnih stanica do ŽCGO, a PP financira gradnju postrojenja za obradu komunalnog otpada (MBO) i nakon gradnje upravlja ŽCGO-om na dogovoreno vremensko razdoblje.. PP, osim upravljanja, ima obvezu financiranja rada i daljnje gradnje ŽCGO-a iz ostvarenih prihoda.. Temeljem navedenog Plana Vukovarsko-srijemska županija je putem Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom obavila postupak registracije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću EKO-SUSTAV d.. za gospodarenje otpadom na području Vukovarsko-srijemske županije.. SPORAZUM O IZGRADNJI, USPOSTAVI I KORIŠTENJU CGO.. Sve općine i gradovi pristupili su potpisivanju Sporazuma o izgradnji, uspostavi i korištenju Centra za gospodarenje otpadom sa Vukovarsko-srijemskom županijom (VSŽ) kao osnivačem ŽKT.. SKLOPLJEN UGOVOR O SUFINANCIRANJU IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST.. Vukovarsko-srijemska županija je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila 04.. travnja 2009.. g.. Ugovor o zajedničkom ulaganju u istražne radove i izradu projektno-tehničke dokumentacije Županijskog centra za gospodarenje otpadom Stari Jankovci..

  Original link path: /gospodarenje-otpadom/
  Open archive

 • Title: Obnovljivi izvori energije « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane, drvni otpad iz šumarstva.. imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu.. Vukovarsko-srijemska županija.. je prepoznala važnost obnovljivih izvora energije i biomase kao energenta te su osnovane dvije tvrtke u županiji: Energana Vinkovci d.. za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i Energana Cerna d.. koje su u osnutku i izgradnji a kao osnovni energent  ...   unije u energetskoj učinkovitosti.. Biomasa.. je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, te piljevinu, koru i drvni ostatak iz drvne industrije.. Može se izravno pretvarati u energiju izgaranjem te tako proizvesti vodena para za grijanje u industriji i kućanstvima te dobivati električna energija u malim termoelektranama.. Predviđa se da će do sredine stoljeća u svijetu udjel biomase u potrošnji energije iznositi između 30 i 40 posto..

  Original link path: /obnovljivi-izvori-energij/
  Open archive
 •  

 • Title: Natječaji « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: 17.. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ENERGETSKA UČINKOVITOST.. REPUBLIKA HRVATSKA.. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA.. STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU.. POTICANJA.. PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI.. U ZGRADARSTVU KOD FIZIČKIH OSOBA U.. VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI.. U 2013.. GODINI.. KLASA: 351-01/13-01/03.. URBROJ: 2196/1-01-13-14.. U Vukovaru, 17.. rujna 2013.. OBAVIJEST.. O REZULTATIMA NATJEČAJA.. u Natječaju.. za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju poticanja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2013.. godini.. POPIS PRIJAVA KOJE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA I KOJI SU ODABRANI KAO KORISNICI SREDSTAVA.. Rd.. Br.. Podaci o podnositelju prijave.. Broj bodova.. Jovan Vukajlović, Kriva bara 30.. , 32000 Vukovar.. 85.. Slavko Drozdek, Fabijana Šovagovića 14 A.. 82.. Damir Gvozdanović, Ivana Gorana Kovačića 81.. 79.. 4.. Ivo Josipović, Vidorska ulica 49.. , 32241 Novi Jankovci.. 5.. Tomislava Šupuković, Bana Jelačića 5.. , 32221 Nuštar.. 6.. Slobodan Ugljar, Vukovarska 162.. , 32240 Mirkovci.. 78.. 7.. Milenko Kuzman, Veliki kraj 22.. , 32270 Županja.. 8.. Goran Filipović, Gustava Krkleca 9.. , 32100 Vinkovci.. 77.. 9.. Vojislav Kosić, Čakovečka 9.. 76.. 10.. Martin Bobošević, Kralja Zvonimira 66.. , 32273 Gradište.. 11.. Miloš Boromisa, Velebitska 161.. 74.. 12.. Berislav Medić, Pavleka Miškina 20.. 13.. Vlado Vrkić, Vukovarska 7.. 14.. Saša Pupovac, Oslobođenja 19.. 73.. 15.. Jeka Aleksa, Zelena 104.. 16.. Slavica Bulić, Slobode 28.. Zlatko Sić, Braće Radića 111.. 72.. 18.. Ivan Sabljić, Vanje Radauša 2.. 19.. Rozalija Bondža, Grgura Ninskog 5.. 20.. Ivica Turkalj i Zorka Turkalj, Lijeva bara 3.. 71.. 21.. Dejan Hladek, Augusta Šenoe 20.. 22.. Josip Shubert, Braće Radića 12.. Branislav Teofilović, Milana Milankovića 71.. , 32222 Bršadin.. 24.. Nada Milaković, Andrije Hebranga 16.. 25.. Josip Begović i Kata Begović, Nikole Jurišića 18.. , 32272 Cerna.. 26.. Mario Orkić i Indira Orkić, Sv.. L.. Mandića 37.. 70.. 27.. Hrvoje Tomić, Vladimira Nazora 61.. 28.. Jasmina Jaman, Kneza Domagoja 5, 32000 Vukovar.. 68.. 29.. Franjo Vagner i Janja Fogadić, Trg H.. Velikana 28.. 30.. Bojan Urisk, Jakova Gotovca 18.. 31.. Marinko Barišić i Juliška Barišić, Kolodvorska 53.. 67.. 32.. Mirjana Jurić, Kralja Zvonimira 1.. , 32244 Đeletovci.. 33.. Ivica Dretvić, Braće Radića 211.. 34.. Bernardica Komšić, Andrije Štampara 17.. 66.. 35.. Josip Bošković, Petra Svačića 146 A.. 65.. 36.. Krešimir Bilić, Srijemska 16, 32100 Vinkovci.. 37.. Krešimir Raguž, Sinjske alke 24.. 38.. Ljubinko Hekić, Trg Republike Hrvatske 3/3.. 39.. Marija Jelić, Zlatana Sremca 35.. 40.. Mancika Nevistić, Mala ulica 9.. 41.. Davorka Savičić, Vijenac R.. Boškovića 5/22.. 42.. Antun Horvat, Prosina 47.. 43.. Dragutin Zvijerac, Ferde Šišića 33.. 44.. Marija Ištvanović, Kralja Krešimira IV 12.. 45.. Marija Cirba, Ljudevita Gaja 35a.. , 32237 Lovas.. 46.. Ivanka Vlahović, Vukovarska 14.. 47.. Mišel Mikić, Slavija 102.. 64.. 48.. Nada Marić, Kvarnerska 12.. 49.. Zlatica Pezić, Križnog puta 138.. 50.. Jozo Zovak, Bana Josipa Jelačića 41.. , 32254 Vrbanja.. 51.. Đuro Đaković i Manda Đaković, Otona Ivekovića 6.. 52.. Trpimir Žderić, Zrinska ulica 29.. , 32245 Nijemci.. 63.. 53.. Tomislav Tomić, Marije Jurić Zagorke 42.. 62.. 54.. Ivica Knežević, Marka Marulića 15.. 55.. Štefanko Andrić i Marija Andrić, Senjskih uskoka 3.. 56.. Branko Sabljak, LJ.. Gaja 1.. 57.. Krunoslav Buhač, Makedonska 61.. 58.. Anton Peričić, Lovaska 9.. 59.. Zlata Bujadinović, Ivana Gundulića 35.. 60.. Jakob Križan, Matije Gupca 17.. 61.. Ivan Foro, Hrvatske Nezavisnosti 93.. Radivoja Mačinković i Spomenka Mačinković, Hrastik 18.. David Žgela, Gorjani 108.. , 32281 Ivankovo.. Matija Kuduz, Mala Cerna 77.. Marijan Spajić, Zrinskih i Frankopana 4.. Antun Ljubas, Potočka ulica 12.. , 32284 Stari Mikanovci.. Josip Dabro, B.. Jelačića 159a.. , 32252 Otok.. Ivanka Šesto, J.. Lovretića 104.. 69.. Goran Maloča, Brune Bušića 10.. Antun Bekavac, Kolodvorska 11.. Mijo Đukić, Varoščica 15A.. Damir Imrek, M.. A.. Reljkovića 86.. , 32271 Rokovci.. Niko Tešić, Ruđer Bošković 8.. Siniša Lalić, Lička 138.. , 32010 Vukovar.. 75.. Andrić Markan, Kolodvorska 23a.. Ivan Bičanić i Evica Bičanić, Vj.. J.. Gotovca 14.. Niko Petričević, Katarine Kotromanić 71.. Damir Spudić, Lička 98.. Marko Vidović, Bana Josipa Šokčevića 5a.. , 32251 Privlaka.. 80.. Zdenko Besek, Rastoke 109.. 81.. Ivan Žeko, 12 redarstvenika 29 d.. Milan Markovinović, A.. Cesarca 1.. 83.. Jasna Šuker, A.. G.. Matoša 11 A.. 84.. Šimo Antukić i Luca Antukić, V.. Nazora 1 A.. , 32241 Stari Jankovci.. Gordana Gazibara i Ljubica Gazibara, Vijenac J.. Gotovca 38.. 86.. Katica Oreč, J.. Strossmayera 159.. , 32275 Bošnjaci.. 87.. Ivana Šego, Školska 26.. 88.. Stjepan Đukić, Zagrebačka 24.. 89.. Nikola Krajnović, Kralja P.. Krešimira IV 6.. 90.. Zvonko Živaljić, Domovinskog rata 54/9.. 91.. Ena Vukadin, Marije Jurić Zagorke 8.. 92.. Drago Kopić, Petra Svačića 92.. 93.. Ilija Lukić-Tunjić, Alojzija Stepinca 200 A.. 94.. Darko Martinović, Ante Starčevića 13.. , 32249 Tovarnik.. 95.. Josip Kopić, Školska 23A.. , 32274 Štitar.. 96.. Anica Cikać, Barutana 15.. 97.. Anto Đigumović, B.. Radića 90.. , 32246 Lipovac.. 98.. Dragan Drezgić, V.. Nazora 33.. , 32227 Borovo.. 99.. Davor Kopilaš, Hercegovačka 23.. , 32236 Ilok.. 100.. Zagorka Vorkapić, Nuštarska 35.. 101.. Krunoslav Senčić, Antuna Akšamovića 1.. 102.. Danijela Radaković, Vijeća Europe 6.. 103.. Ivan Kuveždić, Ante Starčevića 34.. , 32235 Bapska.. 104.. Krunoslav Šimunović, Makedonska 18.. 105.. Stipan Dolić, Križni put 7 E.. 106.. Zlatko Štiburek, Blok Tržnica 11.. 107.. Ilija Zulumović, Vladimira Gortana 30.. 108.. Darko Ošust, M.. Zagorke 21.. 109.. Velimir Slavić, Borinačka 71 A.. 110.. Julka Borilović, Otona Ivekovića 3.. 111.. Marko Lukić-Tunjić, Omladinska ulica 25.. 112.. Damir Župančić i Kristina Župančić, V.. Gortana 28, 32100 Vinkovci.. 113.. Dominik Haubrich, V.. S.. Karadžića 180.. 114.. Pero Kovačević, Školska ulica 132.. 115.. Lovro Marjanović, Velebitska 4.. 116.. Josip Šubarić, J.. Kozarca 7.. 117.. Anto Petrušić, Braće Radića 41A.. 118.. Ivan Berač, Hrvatskih kraljeva, 76A.. 119.. Milenko Martić, Ribička ulica 7.. 120.. Đuro Šarić, Ivana Antuna Fitzya 22.. 121.. Julijana Šugar, Bana Jelačića 13.. , 32221 Marinci.. 122.. Rudolf Tomić, Petra Svačića 16 d.. 123.. Zvonimir Rozić, Josipa Kozarca 152.. 124.. Jovica Tanasić, Vase Đurđevića 150 A.. 125.. Petar Tokić, Plitvička 15.. 126.. Stanko Prkačin, J.. Strossmayera 6.. , 32223 Privlaka.. 127.. Vinko Slišković, V.. Nazora 41.. 128.. Zvonko Kralj, Ivanova 35.. , 32225 Ćelije.. 129.. Slavko Kalac i Nada Klanac, M.. Ivanića 93.. 130.. Borko Jurčević, Jadranska 33A.. 131.. Ilija Vojnović, Josipa Runjanina 25.. 132.. Matija Jovanić, Braće Radića 68.. 133.. Anto Šuker, Bošnjaci 219.. 134.. Alen Orlovčić, Lijeva bara 52.. 135.. Ivica Azenić, Duga 51.. 136.. Darko Kovačević, Vatroslava Lisinskog 22.. 137.. Jovanka Šarčević, Vatroslava Lisinskog 17.. 138.. Ivan Balić, Dr.. Fulanovića 7.. 139.. Emil Kolar, Petra Preradovića 32.. 140.. Dejan Mičić, Otočka 12.. 141.. Anka Cindrić, Đergajska 45A.. 142.. Kata Brandt, Vanje Radauša 20.. 143.. Vedran Čuljak, Slavka Mađera 6.. 144.. Mato Žderić, Antuna Branka Šimića 21.. 145.. Milka Hrgovčić, Duga Ulica 129.. 146.. Zdenko Lovrić, Alfreda Hilla 1.. 147.. Mira Lamut, Antuna Zrinčeka 4.. 148.. Slavko Ramač, Eugena Kvaternika 70.. 149.. Ljubomir Hardi i Ivka Hardi, Antuna Zrinšeka 7.. 150.. Marijan Prgomet, Kralja Tvrtka Kotromanovića 9.. 151.. Mirko Hanžek, M.. Gupca 95.. , 32280 Jarmina.. 152.. Stevan Bojanac, Vrbik 32.. 153.. Zvonimir Šuker, Kneza Ljudevita Posavskog 1.. 154.. Mato i Mirjana Nakić-Alfirević, Sinjske Alke 4.. 155.. Tea Horvacki Zivalov, Hrvatskog sokola 18.. 156.. Daniel Šarec, Bana Josipa Šokčević 8.. 157.. Ivana Molnar, Dr.. F.. Tuđmana 76.. , 32232 Sotin.. 158.. Željko Beli i Mara Beli, V.. Nazora 46.. 159.. Vinko Čavar i Mirjana Čavar, Kanovačka 16.. 160.. Šušak Ilija, Prolaz Rastoke 1.. 161.. Željko Fajdetić, Vinogradska 8.. 162.. Josip Đukić, Zagrebačka 24.. 163.. Denis Bjedov, Olajnica 11/21.. 164.. Milan Kobaš, Otona Ivekovića 27.. 165.. Miša Velimirović, Orahovačka 2 A.. 166.. Ante Šarić, Zvonarska 9.. 167.. Danijel Kopilaš, S.. Padovanskog 10.. 168.. Branko Vuković, Petrovačka 17.. , 32239 Negoslavci.. 169.. Martina Šimunović, Đakovačka 43.. 170.. Stipa Nikolić, Augusta Cesarca 87.. 171.. Ivanka Petričević, Matije Gupca 3.. 172.. Ivan Brčić, Kneza Lj.. Posavskog 43.. 173.. Ljubinko Mirosavljević, Crnogoraca 12.. , 32222 Pačetin.. 174.. Tomislav Fric, Vladimira Nazora 21.. , 32256 Strošinci.. 175.. Božica Lalić, Otona Ivekovića 11.. 176.. Milenko Vukajlović, Kriva bara 9.. 177.. Ivica Hasanović, S.. Radića 8.. 178.. Dragana Gehrecke, Ljudevita Gaja 2.. 179.. Goran Stević, Zrinska 42.. 180.. Nikola Pupovac, Cvjetna 2.. 181.. Mirjana Bošnjak, Andrije Hebranga 147.. 182.. Đuro Ivanković i Mirjana Ivanković, Lijeva bara 67.. 183.. Anđelka Živanović, Josipa Kozarca 106.. 184.. Vlado Križan, Lijeva bara 7.. 185.. Kristina Černok, Fabijana Šovagovića 12.. 186.. Hrvoje Lešić, Veliki Kraj 39.. ISKLJUČENE PRIJAVE TEMELJEM BODOVANJA.. 187.. Sanja Čović, Osječka 8.. 188.. Biljana Miota, Zelena 2.. 189.. Blago Primorac i Emica Primorac, J.. Gotovca 22.. 190.. Josip Molnar, Branimirova 6.. , 32221 Cerić, Nuštar.. 191.. Vidosava Radovanović, Gavrilova 12.. , 32224 Trpinja.. 192.. Ivana Šebalj i Katarina Šebalj, Josipa Lovretića 60.. 193.. Danijel Kozina, Hercegovačka Ulica 28.. 194.. Ljubica Vučičević, Ljudevita Gaja 29.. 195.. Duško Vojnović, Hrvatskog sokola 10.. 196.. Miloš Tomić, Vijeća Europe 59.. 197.. Matko Šarić, M.. Reljkovića 9.. 198.. Vlatko Šeda i Senka Šeda, Hrvatske Nezavisnosti 132.. 199.. Marica Radić, Hrv.. žrtava 14.. 200.. Anđa Glavaš, K.. Tomislava 40.. 201.. Željko Pavlović, Ivana Plemenita Zajca 8.. 202.. Dalibor Kovačević, Školska ulica 132.. 203.. Željko Marjanović, Velebitska 4.. 204.. Ivan Babić, V.. Nazora 181.. , 32276 Babina Greda.. 205.. Janja Škrobo, Josipa Bačoke 15.. 206.. Ljubica Roknić, Zelena 93.. 207.. Ivan Kraljević i Mirna Kraljević, Gorjani 223.. 208.. Ana Vučić, Kralja Tvrtka Kotromanovića 21.. 209.. Hrvoje Merki, Županijska 53/17.. 210.. Stjepan Krajina, Josipa Kozarca 27.. , 32242 Slakovci.. 211.. Ivica Zulumović, Vladimira Gortana 66.. 212.. Željko Imrek, S.. Radića 120 B.. 213.. Marko Nikolić, Ilirskog preporoda 3.. 214.. Zvonko Jukić, A.. Akšamovića 42.. 215.. Slavica Jelinić, Dr.. Franje Tuđmana 38.. 216.. Lidija Soldo, Šokačka ulica 22.. 217.. Željko Adžaga, Splitska 1E.. 218.. Lucija Mioč, Josipa Jurja Strossmayera 122B.. 219.. Danijel Fajdetić, Vinogradska 9a.. 220.. Jovanka Turajlić, Dragovoljaca HOS-a 9.. 221.. Jozo Zulumović, Vladimira Gortana 28.. 222.. Janja Mišić-Rudelić, Kralja Tvrtka Kotromanića 18.. 223.. Domagoj Drinovac, H.. Branitelja 16.. 224.. Manda Bogdan, V.. Nazora 36.. 225.. Domagoj Čorić, Katarine Zrinske 22.. NE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA.. Redni broj prijave u Natječaju.. Marija Kalić, Matije Gupca 35.. Milan Hinić, Kneza Domagoja 6.. Ivan Petrović i Stjepan Petrović, J.. Srossmayera 57.. , 32283 Vođinci.. Sanja Horvat Klasni, Vladimira Nazora 21.. Miloš Erić, Veselina Stojakovića 11.. Anđelko Kušenić, Marinka Petrušića 9.. ,32249 Tovarnik.. Ivan Medved, Braće Radića 24.. Radovan Varga, Ukrajinska 44.. Miroslav Jurišić, Nikole Jurišića 27.. Slavko Tomić, Petra Svačića 20.. Goran Dujić, Šećerana 42.. Mara Franjić, Bana Josipa Jelačića 19.. Antun Sabljak, Kneza Mislava 1.. Krunoslav Šarčević, Križni put 95.. Mara Dugalić, Lapovačka 34.. Zvonko Vuletić, Šećerana 42.. Krešimir Oršolić i Sanja Oršolić, A.. Mihanovića 15.. Slavko Dragaš i Milena Dragaš, V.. Đurđevića 154.. Ivica Andrijević, Đ.. Basaričeka 17.. , 31410 Strizivojna.. Dejan Bekić, Nova 35.. Jozo Gale i Ruža Gale, Zlatana Sremca 43.. Marinko Stojaković, K.. Stepinca 53.. Miladinka Šibalić, N.. Živkovića 3.. Milan Stojanović, Kraljice mira 10.. Milorad Gaković i Milica Gaković, A.. B.. Šimića 26.. Ivana Tomić, M.. Krleže 32.. Ivan Čopčić, N.. Tesle 30A.. Radivoj Vlaketić, Ribarska 3.. Tomislav Beljo, A.. K.. Miošića 41.. Josip Đukić, Vanje Radauša 42.. Milka Kosijer, SR.. Njemačke 137.. Hrvoje Senčić, Vatrogasna 9.. Jovan Popović, Vase Đurđevića 28.. Svetlana Adžaga, Hrvatskog sokola 22.. Simo Poznanović, Vinogradska 11.. Mirela Hutinec, Hrvatske Nezavisnosti 73.. Zlatko Gugić, Mijata Stojanović 37.. Andrea Mičić, Industrijska 28.. Zvonimir Luburić, Kanovačka 56.. Monika Šrajbek, Široki Put 18.. Josip Karačić, Hrvatskih Kraljeva 7.. Marko Rimac, Matije Ivanić 47.. Lovorka Krajnović Tot, Prosina 91.. Marija Takač, Bana Josipa Jelačića 34.. Slavko Kovačević, M.. Milankovića 71.. Luka Cindrić, Velika skela 24.. Stjepan Grgić, Vladimira  ...   se izvoditi (proizvođač i tehničke karakteristike) te navedene sve ponaosob stavke potrebnih radova sa iskazanim količinama, jediničnim cijenama kao i sveukupnom cijenom s PDV-om;.. Fotodokumentaciju postojećeg stanja građevine ili dijelova građevine na kojima će se raditi zahvat, sa jasno vidljivim datumom nastanka fotodokumentacije;.. Ateste, certifikate ili izjave o sukladnosti materijala koji će biti korišteni;.. Za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice: Termodinamički izračun fizike građevinskih dijelova na kojima se radi zahvat postojećeg i novog stanja sa detaljnim proračunom koeficijenta prolaska topline i izračun količinske procjene smanjenja utroška energije i emisije CO2 (izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera).. Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.. V.. Kriterij za odabir prijava.. Postupak za ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prijava prema kriterijima definiranim u Pravilniku Natječaja.. Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere.. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova s najvećim brojem osvojenih bodova, do utroška predviđenih sredstava.. VI.. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava.. Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, naznakom mjere energetske učinkovitosti za koji se podnosi, s naznakom »ne otvaraj«, te ostalim podacima sukladno tekstu i uvjetima iz javnog poziva na adresu:.. Vukovarsko-srijemske županija.. 32 000 Vukovar.. uz naznaku: Projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu u Vukovarsko-srijemskoj županiji Ne otvaraj.. Rok za dostavu prijava je 02.. godine u 12.. 00 sati.. U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati.. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava.. U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene prijave.. Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, neće se razmatrati.. Prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava ne otvaraju se i vraćaju se natjecateljima koji su ih dostavili.. VII.. Obrada prijava.. Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Vukovarsko-srijemske županije.. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova.. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će nadležno tijelo Vukovarsko-srijemske županije o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.. Objava rezultata provesti će se u roku do 15 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava u Natječaju na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije; (http://www.. hr/) i na web stranici eko-sustava d.. hr/) i dnevnom tisku.. Protiv odluke nadležnog tijela Vukovarsko-srijemske županije o odabiru korisnika sredstava, po objavljenom javnom natječaju, sudionik natječaja može podnijeti prigovor nadležnom tijelu Vukovarsko-srijemske županije na istu adresu na koju je slao i prijavu na Natječaj u roku od 5 dana od primitka pisane obavijesti o odluci o odabiru korisnika sredstava.. Prigovorom se može tražiti samo preispitivanje Odluke nadležnog tijela u odnosu na moguću povredu prava podnositelja prigovora o ocjeni njegove ponude.. Odluka nadležnog tijela Vukovarsko-srijemske županije o prigovoru je konačna.. VIII.. Izjava za ozbiljnost prijave.. Svaki odabrani korisnik dužan je Vukovarsko-srijemskoj županiji dostaviti Izjavu za ozbiljnost prijave.. Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će ugraditi planirani sustav.. Korisnik koji dostavi jamstvo za ozbiljnost prijave, a ne izvrši ga, gubi pravo sufinanciranja projekta u iduće 3 godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.. IX.. Način ostvarivanja subvencije novčanih sredstava.. Korisnici sredstava dužni su realizirati ugradnju putem vrijednosnog kupona do okončanja Natječaja.. Pri završetku radova korisnici sredstava koriste vrijednosni kupon kao instrument plaćanja te isti ostavljaju u trajno vlasništvo izvođaču radova koji pri naplati umanjuje iznos računa za 50% ukupnog iznosa sa uključenim PDV-om do najvišeg iznosa od 37.. Nakon završetka radova izvođač istih dužan je Vukovarsko-srijemskoj županiji dostaviti slijedeću dokumentaciju:.. Popunjeni i ovjereni vrijednosni kupon;.. Fakturu opreme i montaže sa jasno naznačenim iznosom subvencije Vukovarsko-srijemske županije;.. Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;.. Obračun izvedenih količina radova u formi građevinske dokaznice mjera.. X.. Realizacija prihvaćenih prijava.. Vukovarsko-srijemska županija će pravnim osobama, ako zadovoljavaju sve tražene uvjete, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja dokumentacije iz točke IX.. na žiro račun isplatiti tražena novčana sredstva prema pravovaljanom vrijednosnom kuponu.. Novčana sredstva se dodjeljuju za izvedene radove na osnovu ispostavljenog računa, ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da su radovi izvedeni prema ponudi izvođača, popunjenog i ovjerenog vrijednosnog kupona te obračuna izvedenih količina radova u formi građevinske dokaznice mjera.. Proces ugradnje nadgledat će i pratiti stručne službe ili ovlašteni stručnjaci Vukovarsko-srijemske županije, kojima je odabrani korisnik dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem.. Nakon završetka radova korisnik obavještava stručne osobe Vukovarsko-srijemske županije te uz osigurano prisustvo izvođača radova obavlja se očevid istih i okončani obračun sukladan ugovorenom iznosu.. Krajnji rok za realizaciju prihvaćenih prijava opravdanih troškova je 31.. prosinca 2013.. XI.. Ostale informacije.. Ovaj Natječaj objavljen je u dnevnom tisku i službenim web stranicama Vukovarsko-srijemske županije.. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Vukovarsko-srijemskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim web stranicama te u drugim izvještajima.. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Vukovarsko-srijemske županije: (http://www.. hr/) i na web stranici Eko sustava d.. hr/) te na telefonu 032/454 703, ili e-poštom: eko-sustav@vu.. Božo Galić, dipl.. ing.. Prilozi i dokumentacija:.. Obavijest tvrtkama 2013.. Obavijest korisnicima sredstava 2013.. Prijavni obrazac 2013.. Izjava prijavitelja 2013.. Izjava za ozbiljnost prijave 2013.. Potvrda o izvedenim radovima 2013.. Račun 2013.. Lip.. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju projekta – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) Vukovarsko-srijemske županije za 2013.. godinu.. STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU PROJEKTA.. ZA PROVEDBU PROJEKTA POTICANJA KORIŠTENJA.. OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA.. VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE.. ZA 2013.. GODINU.. KLASA: 351-01/13-01/01.. URBROJ: 2196/1-01-13-18.. U Vukovaru, 28.. lipnja 2013.. za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju projekta – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) Vukovarsko-srijemske županije za 2013.. POPIS PRIJAVA KOJE ZADOVOLJAVAJU UVJETE NATJEČAJA I KOJI SU ODABRANI KAO KORISNICI SREDSTAVA.. br.. Bodovi.. Saša Dec i Tanja Dec, Aleja Matice Hrvatske 19.. ,.. 32 270 Županja.. Franjo Geričević i Ivan Geričević, K.. Mislava 14.. 32 100 Vinkovci.. Zlatko Grgić, A.. M Hrvatske 22.. Đevad Klačar, Trg K.. Tomislava 2.. Ana Bebek, D.. Žanića-Karle 103.. Mijo Križanac, J.. Strossmayera 16.. 32 283 Vođinci.. Božo Topić, J.. Strossmayera 32.. 32 274 Štitar.. Ivica Bušić, Trpinjska cesta 24.. Mirjana Malčić, Ciglarska 14.. 32 245 Nijemci.. Zvonimir Čordašić, V.. Nazora 24.. Ivan Pravdić, Matice Hrvatske 3.. Mira Vejnović, Željeznička 12.. 32 227 Borovo.. Luca Štrobilius, Hrvatske nezavisnosti 19.. 32 232 Sotin.. Zdravka Maul, A.. M.. Reljkovića 76.. 32 221 Nuštar.. Živojin Mrđanović, B.. Radičevića 13.. Franjo Parašilovac, K.. Tomislava 46B,.. 32 273 Gradište.. Željko Zubić, Voćarska 11.. Viktor Vajt, A.. Šenoe 16.. Petar Petrušić, S.. Tomaševića 41.. 32 241 Stari Jankovci.. Ivana Domazet, Vinkovačka 34.. Tomislav Šarić, F.. Frankopana 7.. Slavko Obradović, Trg palih boraca 16.. Zvonimir Adžić, Vatrogasna 30.. Nikica Draganić, V.. Nazora 4.. 32 280 Jarmina.. Ivan Novinc, Dr.. F.. Tuđmana 53.. Željko Pravdić i Marija Fodor Pravdić, Jadranska 6.. Jovan Lalić, V.. Đurđevića 148.. 32 222 Bršadin.. Ante Dujić, Mostarska 6.. Josip Barić, A.. Miošića 14.. 32 281 Ivankovo.. Mladen Kuzman, S.. Radića 90.. 32 236 Ilok.. Hrvoje Banić i Krunoslava Baumschabel-Banić, I.. Gundulića 10.. Željko Banjedvorec, Ul.. Lipa 14.. Diana Hočevar Papić, Vatrogasna 19.. Ivica Rapić, 22.. 32 240 Mirkovci.. Josip Romić, Nikole Tordinca 4.. Željko Kostelac, Dubrave 1.. 32 282 Retkovci.. Ksenija Zaborsky, Bana J.. Jelačića 4.. Miljenko Omrčen, M.. Medvedovića 7.. Dubravka Kekez, M.. Gupca 1.. Vedran Uhlarik, Dragovoljaca HOS-a 39.. Branka Kolar, P.. Preradovića 41.. Ivan Pripužić, K.. Š.. Đalskog 16.. Slobodan Marić, Kriva bara 9.. Miošića 41.. br.. Ivan Miličević i Katica Miličević,.. Filipovića 8.. , 32 100 Vinkovci.. Milena Pupovac, Oslobođenja 19.. 32 239 Negoslavci.. Mirta-Marija Špehar, J.. Dalmatinca 24.. Zvonko Valentić, Bosutska 12.. Igor Hladek, Osječka 52.. Adrijana Adžić, I.. Meštrovića 22.. Zlatko Dolić, K.. Zvonimira 174.. Mario Šimić, A.. Akšamovića 50.. Petar Šimić, A.. Jan Žabka, Trg palih boraca 4.. Marija Vujica, Čakovečka 59.. Marija Čopčić Banovac, I.. Mažuranić 51.. Divna Hodak, Jadranska 10.. Novka Ostojić, Đorđa Sremca 1A.. Milan Ugarković, J.. S.. Reljkovića 35.. Igor Gumbarević, Ante Starčevića 12.. Kata Ivanković, Zvonimirova 3.. Damjan Šuker, K.. Tomaševića 26.. Irena Matanović i Ivo Matanović,.. J.. Kozarca 14.. , 32 260 Gunja.. Martina Pavliček, Zagrebačka 16.. Marin-Amadeus Martz, Sigetska 3.. Strossmayera 5A.. Ivica Zulumović, V.. Gortana 66.. Mato Zulumović, Nuštarska ulica 7.. Ilija Antolović, K.. Zvonimira 22.. Dušan Sajak, Trg Adama Vereša 1.. Mira Stipetić, S.. Radića 16.. Berislav Božanović, P.. Miškine 10.. Pavo Panić, Kolodvorska 48C.. Đuro Lešić, J.. R.. Boškovića 3.. Anđelko Rora, Varaždinska 33.. Kristina Ostrun, Lijeva bara 121.. Goran Dobrić, A.. Stepinca 141.. Ivica Nikolić, Kraljice Jelene 53.. Nikola Nedić, Patkovićeva 32.. 32 225 Bobota.. Zvonko Jurić, B.. Jelačića 53.. 32 252 Otok.. Darinka Mazalović, V.. Nazora 1.. 32 260 Gunja.. Marina Vukelić, H.. zrakoplovstva 8/17.. Red.. broj prijave u Upisniku.. Razlog isključenja prijave.. Liljana Bošnjak, I.. Vučića 1A,.. Ne zadovoljava uvjete Natječaja.. Tihomir Smilović, A.. Matoša 22.. Sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.. Tra.. POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIH KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA) VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2013.. I ja mogu koristiti obnovljive izvore energije!.. U sklopu projekta.. , Vukovarsko-srijemska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju javni natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnih toplinskih kolektorskih sustava, kotlovnica na biomasu-sječke/pelete/pirolitički kotlovi i dizalice topline u kućanstva na području cijele Vukovarsko-srijemske županije.. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ ?!.. Podnositelji moraju biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije.. ŠTO SE TOČNO SUFINANCIRA I U KOJEM IZNOSU ?!.. Sufinanciraju se.. ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava.. (solarnog kolektora, toplinskog spremnika i potrebne ugradbene opreme), kotlovnica na biomasu-sječke/pelete/pirolitički kotlovi (kotao, plamenik, spremnik, automatska regulacija, spremnik tople vode, pumpe, ekspanziona posuda) i dizalice topline (dizalice topline, geosonde, spremnici, regulacija) u stotinu odabranih kućanstava (65 solarnih sustava, 30 kotlovnica na biomasu i 5 dizalica topline).. u iznosu od 50% prihvatljivih troškova odnosno do maksimalnog iznosa od 15.. 000,00 kn po kućanstvu.. Pretraga.. Pretraži:.. Posljednje dodane novosti.. Listopad 2014.. Rujan 2014.. Predstavljanje projekta PROGRES na Sajmu u Gradačcu (BiH).. Ministar Franz Untersteller sa suradnicima posjetio je Vukovarsko – srijemsku županiju 01.. kolovoza 2014.. Kolovoz 2014.. Peti sastanak projektnih partnera projekta PROGRES.. Srpanj 2014.. Projekt PROGRES – Održana Edukacija na temu „Potencijali za korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima“ u Kalesiji (BiH).. Lipanj 2014.. Projekt PROGRES – Održan studijski posjet Ljubljani (Slovenija).. U Stuttgartu (Njemačka) održan trening partnera u projektu Danube-INCO.. NET vezano za osnivanje centara za prijenos tehnologija.. Svibanj 2014.. U Trstu (Italija) održan koordinacijski sastanak partnera u projektu Danube-INCO.. NET.. Održana 7.. sjednica koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika.. Popularne novosti.. U mjestu Ruse (Bugarska) se održao Forum o tehnologijama.. ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU „POTENCIJALI ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U RURALNIM PODRUČJIMA“ U SKLOPU PROJEKTA PROGRES.. U općini Nijemci na dane 17.. -19.. ožujka 2014.. Održana konferencija CROATIA WASTE EXPO 2014.. U Zagrebu je 12.. ožujka 2014.. godine u organizaciji.. Danube.. ,.. NET: Advancing.. Treći sastanak projektnih partnera na projektu PROGRES.. U prostorijama Općinske vijećnice Nijemci na dan.. Arhiva novosti.. Ožujak 2014.. Veljača 2014.. Prosinac 2013.. Studeni 2013.. Rujan 2013.. Kolovoz 2013.. Srpanj 2013.. Lipanj 2013.. Travanj 2013.. Ožujak 2013..

  Original link path: /category/natjecaji/
  Open archive

 • Title: Projekti – u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom Županijom « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: Projekti u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom Županijom.. Više detalja.. Pregled.. PROJEKT REPRO Renewable Energy PROjects Cross-border Exchange.. Intelligent Energy Europe (IEE) Call for proposals 2013.. EU projekti.. Sustavno gospodarenje energijom.. Edukacija stanovnika VSŽ o postupanju u gospodarenju s otpadom.. Projekt postavljanja sunčanih kolektora.. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.. Energane Vukovarsko-srijemske Županije.. Županijski centar za gospodarenje otpadom..

  Original link path: /projekti/
  Open archive

 • Title: Sudjelovanje EKO-SUSTAVA d.o.o. u Forumu o tehnologijama zaštite okoliša u Ruse (Bugarska) « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: U mjestu Ruse (Bugarska) se održao Forum o tehnologijama zaštite okoliša pod nazivom „Kako razviti.. Forum je u suradnji sa partnerima iz Rumunjske i Bugarske organizirao.. ETNDR.. (.. Environmental Technology Network Danube Region).. Na Forumu je sudjelovao ispred EKO-SUSTAV-a d.. zaposlenik tvrtke Mihajlo Nagy.. Na Forumu se ciljalo na povećanje utjecaja tehnologija za zaštitu okoliša gdje su govornici bili predstavnici Njemačke, Hrvatske, Rumunjske i Bugarske.. Zastupljene teme su bile povezivanje u Dunavskoj  ...   bile održana dva odvojena sastanka vezano za gospodarenje otpadom i upravljanje vodama.. Tvrtka EKO-SUSTAV d.. je na Forumu sudjelovala kao partner u projektu.. DANUBE.. -.. INCO.. , čiji je nositelj Centar za socijalne inovacije iz Beča (.. https://www.. zsi.. at/.. ), a financira se iz programa FP7, sa fokusom interesa na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te transfer tehnologija, koji su također bili tema Foruma.. Više o projektu.. na linku.. http://danube-inco.. net/..

  Original link path: /sudjelovanje-eko-sustava-d-o-o-u-forumu-o-tehnologijama-zastite-okolisa-u-ruse-bugarska/
  Open archive

 • Title: Novosti « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: godine se u Vinkovcima održavala tradicionalna manifestacija „Vinkovačke jeseni“ za vrijeme kojih je u dvorani Gimnazije u Vinkovcima održana Javna tribina projekta PROGRES, pod nazivom “Korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima”.. Na tribini je zaposlenik EKO-SUSTAVA d.. Mihajlo Nagy predstavio putem prezentacije – iskustva Vukovarsko-srijemske županije u području obnovljivih izvora energije na primjeru energana (na biomasu i bioplin).. Na dan 28.. godine se u Gradačcu (BiH) održao tradicionalni 41.. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije (“Sajam šljiva”).. Na sajmu je predstavljen EU projekt PROGRES (.. http://projectprogres.. net/wp/en.. ) u kojemu sudjeluje i EKO-SUSTAV d.. kao projektni partner.. Ujedno je organizirana i javna tribina na temu “Obnovljivi izvori u ruralnim područjima”, na kojoj je zaposlenik EKO-SUSTAVA d.. Mihajlo Nagy predstavio putem prezentacije iskustva Vukovarsko-srijemske županije u području obnovljivih izvora energije na primjeru energana (na biomasu i bioplin).. Vukovarsko – srijemski župan.. Božo Galić,.. sa svojim suradnicima,.. primio je 01.. godine u Palači Srijem, ministra okoliša, klime i energetike Baden-Württemberg.. Franza Unterstellera.. sa suradnicima.. Ova službena posjeta ministra je rezultat dugogodišnje suradnje Vukovarsko – srijemske županije i EKO-SUSTAVA d.. sa njemačkom saveznom pokrajinom Baden-Württemberg.. U studenome 2012.. godine potpisano je.. Pismo namjere o specifičnoj suradnji.. između.. Ministarstva okoliša, klime i energetike Baden-Württemberga i Vukovarsko – srijemske županije o zajedničkoj suradnji i razmjeni iskustava u sklopu Dunavske strategije u području novih tehnologija u zaštiti okoliša i energetici.. Kao jedan od aspekata suradnje Ministarstvo okoliša.. , klime i energetike Baden.. Württemberga je financiralo izradu.. Vodiča za ostvarivanje potencijala obnovljivih izvora energije i decentralizirane kogeneracije na primjeru Vukovarsko-srijemske županije,.. koji je predstavljen na sastanku i kojega je ministar.. Franz Untersteller.. svečano uručio županu.. Boži Galiću.. Vodič je predstavio.. Konrad Raab.. iz Odjela za obnovljive izvore energije Ministarstva okoliša, klime i energetike, a izradila ga je Agencija za zaštitu od klimatskih promjena i energiju Savezne zemlje Baden-Württemberg, „Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH“ (KEA), a izrada Vodiča se oslanjala na informacije sakupljene tijekom posjeta Vukovaru u 2013.. godini te na podatke dobivene od EKO-SUSTAVA d.. odnosno županije.. Vodič je na pregledan način dao naputke za to kako bi se bogati potencijali obnovljivih izvora energije u Vukovarsko srijemskoj županiji korak po korak mogli iskoristiti za decentraliziranu kogeneraciju.. Direktor EKO-SUSTAVA d.. ,.. Vladimir Smolčić.. i savjetnik direktora,.. Mihajlo Nagy.. predstavili su iskustva EKO-SUSTAVA d.. Također na sastanku koji je  ...   direktor Platforme za nove tehnologije u zaštiti okoliša BW.. dr.. Hannes Spieth.. U pratnji ministra Unterstellera došao je, i nazočio sastanku, stalni predstavnik Njemačkog veleposlanstva u Hrvatskoj.. Valentin Gescher.. Ministar.. Untersteller,.. u pratnji župana.. Galića.. i njihovih suradnika, obišao je Spomen Dom Ovčaru, mjesto masovne grobnice na Ovčari te Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, gdje je položio vijenac i zapalio svijeće za sve poginule u Domovinskom ratu.. Srp.. U prostorijama Općine Nijemci na dan 30.. lipnja 2014.. godine održan je peti sastanak projektnih partnera na provedbi projekta PROGRES zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije.. Na jučerašnjem sastanku predstavljen je pregled do sada realiziranih aktivnosti i priprema za slijedeće razdoblje, utvrđene procedure javne nabave za pojedine aktivnosti.. Također je utvrđena dinamika daljnjih sastanaka.. Projekt financira Europska unija u sklopu programa IPA Prekogranična suradnja BiH-Hrvatska, a projekt u Hrvatskoj projekt provode Općina Nijemci, kao nositelj projekta i partneri regionalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije HRAST (.. http://www.. ar-hrast.. hr/.. ), Energetski institut Hrvoje Požar (.. eihp.. ) i tvrtka EKO SUSTAV d.. U Bosni i Hercegovini projekt provode Udruženje za razvoj NERDA (.. nerda.. ba/.. ), kao prekogranični nositelj projekta i partneri Općina Gračanica i Općina Kalesija.. Detaljne informacije o projektu PROGRES možete naći na ovom linku:.. Na dane od 11.. -13.. –.. u Kalesiji (BiH).. je u organizaciji.. Udruženja za razvoj NERDA je održana Edukacija na temu „Potencijali za korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima“ u sklopu projekta „Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije – PROGRES“.. Projekt zajednički provode Općina Nijemci u Hrvatskoj i Udruženje za razvoj NERDA u Bosni i Hercegovini sa partnerima.. Na edukaciji su prisustvovali predstavnici Udruženja za razvoj NERDA, zaposlenici tvrtke EKO.. SUSTAV d.. , Mihajlo Nagy i Vedran Kurtušić, predstavnici razvojne Agencije HRAST iz Vinkovaca i načelnici i drugi predstavnici Općina Nijemci, Gračanica i Kalesija koji su partneri na projektu te predstavnici poljoprivrednika iz partnerskih općina.. Edukacija se sastojala od osposobljavanja polaznika o vrstama obnovljivih izvora energije i osnovnim razlikama od neobnovljivih izvora energije, o načinima primjene korištenja obnovljivih izvora energije, principima financiranja programa i projekata obnovljivih izvora energije, strategijama, zakonima, direktivama, fondovima i mehanizmima u području obnovljivih izvora energije uz praktične primjere i posjete lokacijama sa implementiranim sustavima obnovljivih izvora energije.. Detaljne informacije o projektu PROGRES možete naći na ovom linku.. Older posts..

  Original link path: /category/novosti/
  Open archive

 • Title: Predstavljanje projekta PROGRES u Vinkovcima « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: godine se u Vinkovcima održavala tradicionalna manifestacija „Vinkovačke jeseni“..

  Original link path: /predstavljanje-projekta-progres-u-vinkovcima/
  Open archive

 • Title: Start of FP7-project “Danube-INCO.NET: Advancing Research and Innovation in the Danube Region” « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: NET: Advancing Research and Innovation in the Danube Region” Vienna,.. view all.. prev.. next.. Vienna, 24.. th.. of February, 2014.. The Danube-INCO.. NET project was successfully kicked-off on February 2nd and 3rd, 2014, at Palais Ferstel in Vienna.. Upon the invitation of the Austrian coordinator (ZSI) and the Austrian Federal Ministry as project partner, all 19 project partner were invited to have a first joint meeting.. After the presentation of the work to be done in the workpackages, many informal meetings and discussions took place in order to arrange the upcoming tasks and events.. Now, after the Kick-off, consortium partners are enthusiastic to start concrete activities in relation to policy dialogue, analysis of R I in the region, support initiatives and tackling societal challenges.. Elke Dall, from Centre for Social Innovation in Vienna and coordinator of the project, stressed the complementarity of the partnership with the capacities to truly reach out to the different communities involved in R I as well as policy and administration.. The positive outlook was supported by other project participants, highlighting the importance of implementing concrete activities in the region.. Danube-INCO.. NET is a FP7 funded coordination and support action for the official EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) in the field of research and innovation (R I).. While the EUSDR addresses a wide variety of priority areas (ranging from PA 1A „Mobility/Waterways” to PA 11 „Security“), Danube-INCO.. NET focuses mainly on two of them: PA 7 „Knowledge Society“ and PA 8 „Competitiveness“.. The EU Strategy for the Danube Region seeks to create synergies and coordination between existing policies and initiatives taking place across the Danube Region – including also Research and Innovation (R I) policies, projects and programmes.. Cooperation in these fields play an important role in several of the priority areas identified in the region and to develop the knowledge society and to support the competitiveness of enterprises are particularly important objectives.. On this basis, the Danube-INCO.. NET project was established.. The project duration is 36 months, during which different activities are scheduled.. The project will be putting in efforts to ensure that events, publications and policy recommendations related to R I cooperation in the Danube Region will reach an audience as broad as possible interested and engaged in the future macro-regional development of the Danube Region.. The project is structured in seven workpackages:.. 1) Project Management.. 2) Policy Dialogue.. 3) Tackling Societal Challenges (Energy Efficiency/Bio-Economy).. 4) Analytical Evidence on Research and Innovation.. 5) Promoting Innovative Danube Societies.. 6) Scaling-up Danube Funding Mechanisms.. 7) Communication and Dissemination.. It involves partners from almost all countries participating in the EU Strategy for the Danube Region:.. 1) Austria (ZSI as coordinator and FFG).. 2) Bosnia and Herzegovina (Ministry of Civil Affairs).. 3) Bulgaria (University of Ruse)..  ...   mnogi informacijski sastanci i diskusije su održane u cilju nadolazećih zadataka i događanja.. Sada, nakon početnog sastanka projekta, partneri u konzorciju imaju entuzijazam da pokrenu aktivnosti vezane za dijalog o politici, analizi istraživanja i inovacija, podršci inicijativama i bavljenje socijalnim izazovima.. Elke Dall, iz Centra za socijalne inovacije (ZSI) u Beču i koordinator projekta je naglasila komplementarnost partnerstva sa kapacitetima da stvarno dopru do različitih zajednica uključenih u istraživanje i inovacije kao i u politiku i administraciju.. Pozitivni aspekt je podržan od drugih sudionika projekta, naglašavajući važnost implementacije konkretnih aktivnosti u regiji.. NET je FP7 projekt koordiniran i s podrškom službene EU Strategije za podunavsku regiju (EUSDR) u polju istraživanja i inovacija.. Dok se EUSDR odnosi na široko polje prioritetnih područja PA (od PA 1A „Mobilnost/Vodeni putevi” do PA 11 „Sigurnost“), Danube-INCO.. NET projekt se fokusira na dva prioritetna područja: PA 7 „Društvo znanja“ i PA 8 „Konkurentnost“.. EU Strategija za podunavsku regiju želi postići sinergiju i koordinaciju između postojećih politika i inicijativa u podunavskoj regiji – uključujući također istraživanje i inovacije, projekte i programe.. Suradnja u ovim poljima igra važnu ulogu u većini prioritetnih područja identificiranih u regiji i razvoju Društva znanja i podršci konkurentnosti poduzeća i predstavlja važne ciljeve.. Na ovoj osnovi je Danube-INCO.. NET projekt uspostavljen.. Trajanje projekta je 36 mjeseci, za vrijeme kojih su određene različite aktivnosti.. Projektom će se osigurati da događaji, publikacije i prijedlozi i smjernice suradnja na istraživanju i inovacijama u podunavskoj regiji dosegnu što širi auditorij koji je zainteresiran i uključen u makro regionalni razvoj podunavske regije.. Projekt je strukturiran u 7 radnih područja:.. 1) Upravljanje projektom.. 2) Dijalog o politikama.. 3) Rješavanje socijalnih izazova (Energetska efikasnost/Bio-ekonomija).. 4) Analitičko dokazivanje u razvoju i inovacijama.. 5) Promocija inovativnih društava podunavske regije.. 6) Određivanje mehanizama za financiranje podunavske regije.. 7) Komunikacija i širenje informacija.. To uključuje partnere iz gotovo svih zemalja sudionica EU Strategije za podunavsku regiju:.. 1) Austrija (Centar za socijalne inovacije (ZSI) kao koordinator).. 2) Bosna i Hercegovina (Ministarstvo civilnih poslova).. 3) Bugarska (University Ruse).. 4).. Republika Hrvatska (EKO-SUSTAV d.. Vukovar).. 5) Njemačka (BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG BMBF, DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT- UND RAUMFAHRT (DLR) i Steinbeis).. 6) Mađarska (RCISD).. 7) Republika Moldova (National Academy of Sciences, CIP).. 8) Rumunjska (Ministry for National Education).. 9) Srbija (Univerzitet Novi Sad i Institut Mihajlo Pupin).. 10) Slovačka(Bratislava Innovation Center).. 11) Slovenija (Ministry for Education, Science and Sports).. 12) Ukrajina (National Academy of Sciences, IMPEER).. Nadalje, dvije međunarodne organizacije (Joint Research Centre IPTS, Central European Initiative) smještene u Španjolskoj i Italiji, također sudjeluju u projektu Danube-INCO.. Potpuni web portal biti će kompletiran u travnju na web adresi.. (trenutno u izradi).. Za bilo koje pitanje o projektu, možete se slobodno obratiti gđici.. Elke Dall na mail adresu:.. danube.. advancing.. research.. and.. innovation.. in.. the.. region..

  Original link path: /projekti/start-of-fp7-project-danube-inco-net-advancing-research-and-innovation-in-the-danube-region/
  Open archive

 • Title: Poslovni projekti « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Original link path: /projekti/kategorija/poslovni-projekti/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ZAVRŠETAK PROJEKTA ABCDE POSAVINA « Ekosustav d.o.o. – za gospodarenje otpadom, Vukovar
  Descriptive info: Više o projektu:.. Projekt ABCDE Posavina (eng.. Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina.. ) se provodio u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska Bosna i Hercegovina 2007 2013.. U projektu su sudjelovali Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Institut za genetičke resurse Sveučilišta u Banjoj Luci (IGR), kao nositelji projekta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te Vukovarsko-srijemska županija, Brčko distrikt te općine Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac i Šamac kao partneri na projektu.. Za Vukovarsko-srijemsku županiju projekt je provodila tvrtka EKO-SUSTAV d.. iz Vukovara.. Fokus projekta ABCDE Posavina je promocija energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u Posavini.. Ciljana regija obuhvaća Vukovarsko-srijemsku županiju, Distrikt Brčko te općine Šamac, Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac.. U  ...   potencijala za korištenje poljoprivredne biomase u regiji.. Uključivanje iskorištavanja poljoprivredne biomase u regionalne/lokalne razvojne planove.. Edukacija poljoprivrednika.. Promocija korištenja energije biomase s ciljem održivog razvoja.. Primarne ciljane skupine projekta su regionalna i lokalna uprava i samouprava, poljoprivrednici, poljoprivredne srednjoškolske ustanove u regiji te potencijalni investitori za koje su bili pripremljeni raznovrsni materijali te organizirane radionice i promotivna događanja.. Projekt ABCDE Posavina je završen 1.. ožujka 2013.. sa naglaskom na mogućnost nastavka projekta sa istim dionicima.. Vrijednost projekta je iznosila 320.. 100,00 EUR, a 176.. 660,00 EUR je ukupna vrijednost projekta sa hrvatske strane.. Više o projektu i svi promotivni materijali i rezultati projekta mogu se vidjeti na web stranici.. abcde-posavina.. org/index.. html..

  Original link path: /projekti/zavrsetak-projekta-abcde-posavina/
  Open archive •  


  Archived pages: 122