www.archive-org-2014.com » HR » F » FDKRK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 49 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Novosti
  Descriptive info: .. Novosti.. Povijest.. Statut.. Budućnost.. Kontakt.. Arhiva.. Novosti.. Redovna izborna skupština FD Krk.. Dana 2.. prosinca 2013.. godine, u maloj vijećnici Grada Krka održana je redovna izborna skupština Filatelističkog društva Krk.. Nakon utvđenog kvoruma dosadašnji predsjednik Damir Crnčić podnio je izvješće o radu društva u periodu od 2009.. do 2013.. godine.. Društvo je u protekle četiri godine izdalo 11 prigodnih omotnica u suradnji sa Hrvatskom poštom, Gradom Krkom, Centrom za kulturu Grada Krka te općinama Dobrinj i Omišalj.. U ožujku 2013.. godine napravljena je filatelistička izložba u galeriji Decumanus u Krku.. Na izložbi je prikazan filatelistički materijal članova društva vezan uz otok Krk i okolicu.. Društvo posluje financijski stabilno.. Na prijedlog članova za novog predsjednika društva ponovno je izabran Damir Crnčić a za tajnika Milan Radić.. Prigodna omotnica broj 73.. 29.. listopada 2013.. 860 godina prvog.. spomena Omišlja.. Žig omotnice broj 71 je proglašen najljepšim u 2012.. godini.. Prigodni žig FD Krk - Ivan Uravić 1662.. -2012.. / 27.. 12.. 2012.. / 51514 Dobrinj je Hrvatski filatelistički savez proglasio najljepšim prigodnim žigom u 2012.. Autor žiga i omotnice je naš član Ivan Martinaš a autor glagoljaškog slova D je Vlatko Bilić iz Zagreba.. U Hrvatskoj postoji  ...   filatelističku izložbu.. Redovna skupština FD Krk je održana 1.. veljače 2013.. Filatelističko društvo Krk održalo je 01.. u maloj vijećnici Grada Krka.. redovitu skupštinu društva.. Na skupštini je od strane predsjednika društva podneseno izvješće o radu društva u 2012.. g.. Društvo je dobilo jednog novog člana te ih ima ukupno 11.. Tijekom godine izdane su četiri prigodne omotnice (760.. Papinog odobrenja služenja materinjim jezikom omišaljskim benediktincima, 500.. tunere u Vozu kraj Omišlja, Crkvica sv.. Nikole na Biski i 350.. od rođenja Ivana Uravića).. Prema planu rada za 2013.. godinu predlaže se u skladu sa financijskim mogućnostima izdavanje dvije do tri prigodne omotnice (860.. prvog spomena Omišlja, prvi dan filatelističke izložbe, dan smokava).. U suradnji sa Centrom za kulturu Grada Krka od 08.. 03.. – 22.. 2013.. održat će se filatelistička izložba u galeriji Decumanus u Krku.. Predstavit će se izlošci članova društva vezani uz ovo područje (Filatelistička povijest otoka Krka, Razglednice otoka Krka, Fiume,.. ).. Prigodna omotnica broj 71.. 27.. prosinac 2012.. 350.. obljetnica rođenja popa.. glagoljaša i jednog od prvih.. otočnih književnika.. Ivana Uravića.. Filatelistički web.. 2014 Filatelističko društvo Krk.. Podupiru naš rad:.. Grad Krk.. Općina Omišalj.. Općina Dobrinj.. Nedjelja, 05 Listopad 2014.. FD Krk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Povijest
  Descriptive info: Sakupljanje poštanskih markama i filatelija na otoku Krku imaju dugu i bogatu povijest.. Filatelija prati povijesna previranja na našem prostoru pa je tako otok Krk upisan u filatelističku povijest po neslavnom pohodu D'Annuzijevih legionara 1920.. godine kada su oni okupirali Krk na mjesec dana i izdali poštanske marke s pretiskom VEGLIA.. U Jugoslaviji je Krk bio najzastupljeniji redovnom markom koja je tiskana u nakladi od nekoliko milijuna komada a kasnije je dio naklade i pretiskan novom nominalom.. U Republici Hrvatskoj su dva izdanja poštanskih maraka posvećena gradu Krku a po jedno Baščanskoj ploči i Košljunu.. Kao zanimljivost, možemo navesti da su, danas najveći trgovci filatelijom u Hrvatskoj, dr.. Branko Bokić i  ...   U ime sazivača, skupštinu je otvorio incijator Emil Majarić.. Društvo je osnovano kao podružnica Hrvatskog filatelitsičkog saveza i po osnutku je imalo 13 članova.. Uz brojne uspone i padove, vrhunac djelovanja Društva je bio početkom sedamdesetih godina, prevenstveno zahvaljujući Rikardu (Riku) Mileru koji je ujedno i najzaslužniji za do danas sačuvanu dokumentaciju Društva.. Do danas sačuvanu literaturu o FD Krk možete preuzeti u PDF formatu:.. 25 godina Filatelističkog društva "Krk", Krk 1976.. 55 stranica, 3.. 58 MB.. Jadranski filatelistički susreti u Krku 1973.. 28 stranica, 1.. 8 MB.. Riko Miler: 20 godina Filatelističkog društva "Krk".. 22 stranice, 2.. 16 MB.. FD "Krk" u časopisu Filatelija, 1952.. -1975.. 33 stranice, 2.. 18 MB..

  Original link path: /index.php/povijest-fd-krk-a
  Open archive

 • Title: Statut
  Descriptive info: Na temelju članka 11.. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 88/01), skupština Filatelističkog društva Krk, održana 3.. prosinca 2009.. godine donijela je.. STATUT.. FILATELISTIČKOG DRUŠTVA KRK.. I.. OSNOVNE ODREDBE.. Članak 1.. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju i području djelovanja Udruge; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.. Članak 2.. Naziv udruge je:.. Filatelističko društvo Krk.. Skraćeni naziv udruge je:.. Adresa udruge je:.. Lukobran 5, 51500 Krk.. Članak 3.. FD Krk je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.. FD Krk je neprofitna pravna osoba.. Članak 4.. FD Krk ima pečat, a pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3,5 cm s upisanim tekstom gore uokolo: FILATELISTIČKO DRUŠTVO, dok dolje piše: KRK.. U sredini pečata nalazi se sova u stiliziranom štitu iz službenog grba grada Krka.. Članak 5.. Udrugu zastupa Predsjednik.. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.. II.. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE.. Članak 6.. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja filatelije i drugih kolekcionarstva poput numizmatike, kartofilije, kartičarstva, medaljarstva, značkarstva i dr.. , pokretanje i razvijanje suradnje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu te zauzimanje za kvalitetno filatelističko obrazovanje i istraživanje na opću društvenu korist.. Članak 7.. Djelatnosti udruge su:.. Organiziranje i provođenje raznih oblika promicanja filatelije putem izložbi, javnih predavanja, izdavanja različitih publikacija, ishođenje prigodnih poštanskih žigova i izdavanje prigodnih koverti, predlaganja prigodnih poštanskih maraka i dopisnica, predlaganja prigodnog novca,…,.. informiranje javnosti o filateliji,.. jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga i institucija,.. promicanje prirodnih, kulturnih, sportskih i društvenih vrijednosti otoka Krka i Hrvatskog primorja kroz filateliju i kolekcionarstvo u Hrvatskoj i u svijetu.. Članak 8.. Rad Udruge je javan.. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:.. pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,.. javnim priopćavanjem,.. putem interneta i web stranice.. III.. ČLANSTVO U UDRUZI.. Članak 9.. Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.. Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.. Članak 10.. Redovitim članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.. Registar počasnih članova vodi Tajnik Udruge odvojeno od registra redovitih članova.. Članak 11.. Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.. Članak 12.. Prava i obveze članova su:.. plaćanje članarine (samo za redovite članove),.. bavljenje aktivnostima Udruge,.. sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,.. čuvanje i podizanje ugleda Udruge,.. čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,.. birati i biti biran u tijela upravljanja.. Članak 13.. Članstvo u udruzi prestaje:.. dragovoljnim istupom,.. neplaćanjem članarine (samo za redovite članove),.. isključenjem.. Redoviti član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.. Odluku o isključenju redovitog člana donosi Predsjednik.. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Tajniku udruge.. Tajnik je dužan riješiti žalbu u roku petnaest dana.. Odluka Tajnika o isključenju je konačna.. Članak 14.. Za Počasno članstvo Udruge Skupština može izabrati svaku osobu (fizičku i pravnu) koja je  ...   Članak 20.. Skupština odlučuje pravovaljano ako joj je nazočna 1/3 članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.. Skupština svoje odluke donosi javnim glasovanjem.. Iznimno, Skupština odluke može donositi i tajnim glasovanjem ukoliko tako odluči većina prisutnih članova Skupštine.. Članak 21.. Skupština udruge:.. utvrđuje politiku razvitka Udruge,.. donosi i mijenja Statut Udruge,.. donosi financijski plan i završni račun,.. donosi odluke o udruživanju i razdruživanju iz saveza udruga ili međunarodnih udruga,.. donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,.. bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i Tajnika Udruge,.. bira i razrješuje počasne članove Udruge,.. razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,.. daje smjernice za rad Udruge,.. odlučuje o prestanku rada Udruge,.. obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.. PREDSJEDNIK.. Članak 22.. Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine, a broj mandata nije ograničen.. Članak 23.. Predsjednik:.. zastupa Udrugu,.. saziva Skupštinu Udruge,.. rukovodi radom Skupštine Udruge,.. utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,.. utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,.. brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,.. upravlja imovinom Udruge,.. podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,.. imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,.. brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,.. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,.. donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,.. obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.. Članak 24.. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge dvogodišnje izvješće o svom radu.. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Tajnik.. Mandat dopredsjednika traje četiri godine, a broj mandata nije ograničen.. TAJNIK.. Članak 25.. Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi, a broj mandata nije ograničen.. Tajnik Udruge vodi odvojeno registre redovitih i počasnih članova.. Članak 26.. Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.. V.. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE.. Članak 27.. Imovinu Udruge čine:.. novčana sredstva,.. pokretne stvari,.. nekretnine,.. druga imovinska prava.. Članak 28.. Udruga stječe imovinu:.. od članarine,.. od dobrovoljnih priloga i darova,.. od dotacija iz proračuna,.. iz drugih izvora u skladu sa zakonom.. Članak 29.. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.. VI.. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE.. Članak 30.. Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti gradu Krku, a nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka te vraćanja ostatka sredstava donacije.. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.. VII.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 31.. Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.. Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.. Članak 32.. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.. Članak 33.. Danom stupanja na snagu ovoga statuta prestaje važiti statut donesen na skupštini društva 12.. siječnja 1998.. U Krku, 3.. Predsjednik FD Krk.. Damir Crnčić..

  Original link path: /index.php/statut-fd-krk-a
  Open archive
 •  

 • Title: Budućnost
  Descriptive info: S ciljem promicanja filatelije i društvenih vrijednosti otoka Krka 2009.. godine je ponovno aktivirano Filatelističko društvo Krk.. Ciljevi i plan rada najbolje su opisani u članku 7.. Statuta Društva:.. - organiziranje i provođenje raznih oblika promicanja filatelije putem izložbi, javnih predavanja, izdavanja različitih publikacija, ishođenje prigodnih poštanskih žigova i izdavanje prigodnih koverti, predlaganja prigodnih poštanskih maraka i dopisnica, predlaganja prigodnog novca,.. - informiranje javnosti o filateliji,.. - jačanje suradnje sa  ...   rad srodnih udruga i institucija,.. - promicanje prirodnih, kulturnih, sportskih i društvenih vrijednosti otoka Krka i Hrvatskog primorja kroz filateliju i kolekcionarstvo u Hrvatskoj i u svijetu.. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i svojim djelovanjem pridonesu razvoju filatelije i svoga kraja.. Svaka incijativa i djelovanje u tom smjeru je dobro došlo i naići će na plodno tlo.. Ukoliko ste zaiteresirani, ispunite.. pristupnicu.. i učlanite se u naše društvo..

  Original link path: /index.php/buducnost-gp-krk-a
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Filatelističko društvo KRK.. Lukobran 5, HR - 51500 KRK.. OIB: 57026135581, matični broj udruge: 2600765.. žiro račun:.. 2402006 - 1100569937.. Kontakt osoba:.. Predsjednik:.. , dipl.. ing.. 091 1186 285..

  Original link path: /index.php/obratite-nam-se
  Open archive

 • Title: Arhiva
  Descriptive info: Ispis.. E-mail.. Prigodna omotnica broj 70.. 5.. listopad 2012.. Povodom obilježavanja Lepandske bitke.. FD Krk je izdalo prigodni žig i omotnicu.. zavjetne kapelice obitelji Čikuta u Biski.. posvećenu Sv.. Nikoli.. Prigodna omotnica broj 69.. Novi prigodni žig i prigodna omotnica.. Na omotnice sa istim rednim brojem su naljepnje četiri različite poštanske marke iz niza Hrvatska gastronomija:.. 23.. kolovoz 2012.. 500 godina tunere u Vozu.. Članak u Glasniku općine Omišalj.. Članak u Glasniku Općine Omišalj.. broj 84 iz svibnja 2012.. o FD Krk pročitajte.. ovdje.. Prigodna omotnica broj 68.. 15.. lipanj 2012.. 760 godina Papinog odobrenja.. omišaljskim Benediktincima služenja.. materinjim jezikom.. Redovna skupština FD Krk je održana 31.. siječnja 2012.. Filatelističko društvo Krk održalo je 31.. Na skupštini je od strane predsjednika društva podneseno izvješće o radu društva u 2011.. društvo je dobilo jednog novog člana te ih ima ukupno deset.. Tijekom godine izdane su četiri prigodne omotnice.. (60.. Filatelističkog društva Krk, 440.. od sudjelovanja krčke galije u Lepantskoj bitci, 170.. od osnivanja škole u Dobrinju i 135.. Jedriličarskog kluba Plav).. U planu rada za 2012.. godinu predlaže se izdavanje prigodnih omotnica (500.. tunere u Vozu, 760.. Papinog odobrenja služenja materinjim jezikom omišaljskim benediktincima, 350.. od rođenja Ivana Uravića te 180.. Limene glazbe Krk).. Također se u suradnji sa Centrom za kulturu Grada Krka planira se održavanje filatelističke izložbe u galeriji Decumanus u Krku.. Predstavili bismo izloške članova društva (Filatelistička povijest otoka Krka, Razglednice otoka Krka, Fiume,.. Prigodne omotnice broj 66 i 67.. 21.. prosinac 2011.. 170.. godišnjica osnivanja škole u Dobrinju.. 135 godina Jedriličarskog kluba Plav.. Prigodna omotnica broj 65.. Filatelističko društvo Krk je 06.. 10.. 2011.. izdalo prigodnu omotnicu povodom 440.. Godina od sudjelovanja krčke galije u bici kod Lepanta.. Prigodnu omotnicu prati prigodni žig u izdanju Hrvatske pošte.. Prigodna omotnica izdana je u nakladi  ...   bitci i galijotska večer.. Organizatori tih događanja bili su Grad Krk, Pomorski muzej Crne Gore – Kotor, Centar za kulturu Grada Krka i Filatelističko društvo Krk uz pokrovitelje Ministarstvo kulture Crne Gore i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.. Slike s predstavljanja prigodne omotnice broj 65.. Prigodna omotnica broj 64.. FD Krk je 60.. godišnjicu društva i veliku filatelističku izložbu Alpe Jadran 2011 koja se održala u Opatiji obilježio prigodnom kovertom i prigodnim žigom.. Dana 14.. 4.. je izdana prigodna omotnica br.. 64 uz prigodni žig.. Prigodna omotnicu je tiskana u nakladi od 100 komada.. FD Krk u Novom listu.. Članak o prigodnim kovertama FD Krka:.. Redovna skupština FD Krk je održana 3.. veljače 2011.. Filatelističko društvo Krk održalo je 03.. Na skupštini je od strane predsjednika društva podneseno izvješće o radu u 2010.. Rad društva je tijekom godine usklađen sa aktualnim zakonodavstvom.. U suradnji sa gradom Krkom izdana je prigodna omotnica povodom 70.. Nogometnog kluba Krk.. Pokrenuta je internet stranica te profil na Facebooku.. U planu rada za 2011.. godinu.. predlaže se izdavanje prigodnih omotnica povodom: 60.. FD Krk, 135.. JK Plav, 440.. sudjelovanja krčke galije u bitki kod Lepanta i 170.. škole u Dobrinju.. Također se predlaže postavljanje stalne izložbe u ulaznom holu zgrade Grada Krka.. Članak o prigodnoj koverti povodom 70.. godišnjice NK Krka možete pogledati na stranici:.. http://www.. novilist.. hr/Vijesti/Regija/Otoci/Omotnica-za-70.. -rodendan-otoka-Krka.. Prigodna omotnica broj 63.. Filatelističko društvo Krk je nakon duže pauze ponovno počelo sa izdavanjem prigodnih omotnica.. Dana 15.. 2010.. 63 povodom 70.. Godišnjice NK Krk.. Prigodnu omotnicu koja je tiskana u nakladi 500 komada prati prigodni žig u izdanju Hrvatske pošte.. Obavijest o novim podacima za Filatelističko društvo Krk:.. OIB: 57026135581 Matični broj udruge: 2600765.. Broj žiro računa kod Erste Bank: 2402006 - 1100569937.. Članak u Otočnom Novom listu o obnavljanju rada društva..

  Original link path: /index.php/arhiva
  Open archive

 • Title: Prigodna omotnica broj 70
  Original link path: /index.php/arhiva/21-prigodna-omotnica-broj-70?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: FD Krk
  Descriptive info: Pošalji ovaj link prijatelju.. Zatvori prozor.. E-mail za.. Pošiljatelj.. Vaš e-mail.. Predmet.. Pošalji.. Odustani..

  Original link path: /index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=allrounder-3&link=0182db6140161513c4765754a00a29886dd2f06c
  Open archive

 • Title: Prigodna omotnica broj 69
  Original link path: /index.php/arhiva/20-prigodna-omotnica-broj-69?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: FD Krk
  Original link path: /index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=allrounder-3&link=be8da8de8cd3dc5cd59a28dda8247f4b71e55bde
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Članak u Glasniku općine Omišalj
  Original link path: /index.php/arhiva/19-clanak-u-glasniku-opcine-omisalj?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 49