www.archive-org-2014.com » HR » G » GCV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Home
  Descriptive info: .. RockWall.. Facebook.. Twitter.. Google+.. mySpace.. Home.. O nama.. DANI PERFORMANSA.. Dani performansa 2013.. Dani performansa 2012.. Dani performansa 2011.. Dani performansa 2010.. Dani performansa 2009.. Dani performansa 2008.. Dani performansa 2007.. Dani performansa 2006.. Dani performansa 2005.. Dani performansa 2004.. Dani performansa 2003.. Dani performansa 2002.. Dani performansa 2001.. Izložbe.. Projekti.. Kontakt.. Menu.. Log In..  ...   na Varaždinskim večerima.. 0.. 1.. Projekt Sinagoga.. Riječ ravnatelja.. Galerijski centar Varaždin ovih se dana predstavlja u Dubrovniku i to kao organizator izložbe Garaž centra za suvremenu.. Dani performansa.. Galerijski centar Varaždin I 2013 I Sva prava pridžana.. Log In.. or.. User Name.. Password.. Remember Me.. Log in with Facebook.. Forgot your password?.. /.. Forgot your username?..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nama
  Descriptive info: O nama.. Galerijski centar Varaždin najmlađa je ustanova u kulturi u Varaždinu, čiji je osnivač Grad Varaždin.. Osnovana je odlukom Gradskog vijeća u svibnju 2004.. godine, prema Zakonu o javnim ustanovama.. Osnovana je za obavljanje sljedećih djelatnosti:.. - izložbena djelatnost- prezentacija suvremene likovne umjetnosti putem stalnih i povremenih izložbi.. - organizacija lokalnih, nacionalnih i međunarodnih likovnih projekata.. - prezentacija umjetničkog fundusa u vlasništvu Grada Varaždina.. - organizacija održavanja lokalnih, državnih i međunarodnih stručnih i tematskih skupova iz područja likovne umjetnosti.. - izdavačka i druge djelatnosti vezane uz programske djelatnosti Centra.. U toj odluci navedeno je i sjedište ustanove, a ono se  ...   poslova Ustanove odnosi upravo na što skorije stavljanje u funkciju navedenog objekta.. Ustanova od 2006.. godine i brine o prezentiranju djela Miljenka Stančića, u privremenom prostoru na Trgu Miljenka Stančića.. Djela koja se prezentiraju u vlasništvu su privatnih zbirki,Grada Varaždina, Gradskog muzeja Varaždin,.. Ustanova je i organizator nekoliko festivala, kao što su Dani performansa koji se u Varaždinu održavaju od 2001.. godine, te Bijenale modne fotografije.. Isto tako, ustanova ostvaruje i godišnje programe organizirajući likovne projekte većinom suvremene umjetnosti.. U suradnji sa Kolekcijom Sudac ostvareni su i projekti kao što su „Rubne posebnosti“ i retrospektiva Aleksandra Srneca.. More in this category:.. Kontakt..

  Original link path: /index.php/o-nama
  Open archive

 • Title: Dani performansa
  Descriptive info: Dani performansa.. Poc eli smo 2001.. godine u sklopu međunarodnog projekta utisak-otisak.. Probuđeni HDlu varaz din htio je unijeti das ak suvremenosti u varaz din.. kroz jednodnevno događanje nazvano Dan HrvatskoG PerforMansa htjeli smo prikazati hrvatsku scenu performansa, a jednako tako dati podrs ku varaz dinskim autorima koji su njegovali ovaj izric aj.. u poc etku su pod „performans“ ubac eni i projekti koji se i ne bi mogli strogo svrstati u tu formu.. tako je bilo i urbanih akcija, suvremenog plesa.. vec prvo izdanje potvrdilo je opravdanost, gotovo nuz nost prezentiranja suvremenosti u varaz dinu, ali i adekvatnost varaz dina kao scene koja pruz a bogatu lepezu moguc nosti realizacije projekata: od zatvorenih prostora, trgova, ulica, galerija, Hnk, napus tenih prostora, a sve u kompaktnoj urbanoj jezgri grada.. osnovni koncept jednodnevnog „maratona“, smotre hrvatskih autora zadrz ali smo do 5.. izdanja festivala, sukcesivno proc is c ujuc i festival kroz prezentiranje projekta koje moz emo „pravovjerno“ nazvati performansom.. novitet u 4.. izdanju bilo je određenje sredis nje povezne teme, koja je u konkretnom sluc aju glasila MirrorinG.. u petom izdanju Dan hrvatskog performansa, postaju Dani - kao vikend događanje s koncepcijom: petak: gosti (autori iz inozemstva);.. subota: sredis nja tema; nedjelja: varaz dinska matineja.. 5.. dani hrvatskog performansa nosili su naziv Greatest Hits, za koje smo nastojali dovesti najznac ajnije hrvatske autore performansa da izvedu svoj „najdraz i“ performans; gosti perfomeri dolazili su iz Mađarske.. Zadrz avs i isti koncept, sredis nja tema 6.. Dana performansa glasila je Junfer, a temeljena je na ideji da projekte izvode autori koji do tada nikada nisu izveli performans.. Petak je bio posvec en autorima iz Walesa, dok je  ...   kulturnoj sceni.. ta dva izdanja kronolos ki smo oznac ili kao 8.. novitet je i u uklanjanju predznaka hrvatski iz naziva festivala, c ime je određena njegova internacionalizacija, a s to je zorno predoc eno samim programom.. 9.. Dana performansa, kojom prilikom i samom koncepcijom, a i autorima definiramo 3 sljedec a podruc ja: projekti nacionalnih autora, projekti autora iz regije,.. i internacionalni umjetnici.. u koncepciji je zadrz an, uz dominaciju projektata performansa, i pokoji projekt suvremenog plesa, a iste godine struc nim izbornikom festivala postaje branko franceschi.. Dani performansa i Dani suvremenog plesa 2011.. nastavljaju svaki svojim putem, zadrz avs i tek oblik „labave konfederacije“ pod nazivom PerforM-D-anCe.. Zadrz avajuc i definirani koncept, 11.. dani performansa odrz ani su pod nazivom We sHall never surrenDer, dok je, ove,.. 2013.. godine tema festivala neobarok.. ovom je suhoparnom, c injenic nom uvodu nakana ukazati na konstantnu nekonstantnost festivala, preciznije na dinamic an z ivot jedne ideje kojoj je uspjelo.. razviti se u respektabilnu platformu performansa u Hrvatskoj, ali i regiji.. bili smo svjedoci nekih projekata koji c e zasigurno ponijeti epitet „antologijskih“,.. jednako kao s to je bilo i onih brzo zaboravljenih.. vrata su bila otvorena kako onima koji su gotovo likovni „anonimci“, jednako kao i autorima predstavljenim.. i u udz benicima o suvremenoj umjetnosti.. Performans u varaz dinu nije vis e stranac, bez obzira na to s to se u njemu c esto osjec a strano.. mg.. ivan Mesek.. autor i organizator Dana performancea.. Dani performansa 2013.. DANI PERFORMANSA PO GODINAMA.. Godina 2013.. Godina 2012.. Godina 2011.. Godina 2010.. Godina 2009.. Godina 2008.. Godina 2007.. Godina 2006.. Godina 2005.. Godina 2004.. Godina 2003.. Godina 2002.. Godina 2001..

  Original link path: /index.php/dani-performansa
  Open archive
 •  

 • Title: Dani performansa 2013
  Descriptive info: Dani performansa 2012..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2013
  Open archive

 • Title: Dani performansa 2012
  Descriptive info: Jedanaesto izdanje festivala Dani performansa varaz din, referira se na c injenicu da je rijec o prvom i najdugovjec nijem međunarodnom festivalu performansa u Hrvatskoj.. stoga naziv.. WE SHALL NEVER SuRRENDER.. , preuzet iz slavnog govora Winstona Churchilla odrz anog 4.. 6.. 1940.. godine u cilju bodrenja duha britanske nacije i isticanja ultimativnog zahtjeva i vjere u borbu do konac ne poraza sila zla nakon nacistic ke pobjede u francuskoj, s jedne strane treba shvatiti kao odavanje priznanja ustrajnosti organizatora, a s druge kao posvetu specific nosti performansa kao umjetnic ke discipline u epohi njene muzealizacije i performerima kao manifestaciji specific ne umjetnic ke varijacije bunta.. koncepcija festival je stoga ove godine fokusiran na umjetnice i umjetnike koji u svojim javnim nastupima i/ili akcijama, usprkos prevladavajuc  ...   i se idejom odrz ivog formata, svoja posljednja izdanja zasnivaju na ogranic enom broja sudionika i koncentraciji programa na tri dana trajanja.. stoga je posebna paz nja organizatora i kustosa pri određivanju programa posvec ena njegovoj raznovrsnosti.. Program ukljuc uje izvedbe performansa na javnim prostorima, galerijama, kazalis nim pozornicama i bivs oj sinagogi (buduc em sjedis tu Galerijskog centra varaz din).. Generacijski raspon i stilske razlic itosti umjetnika, te zastupljenost regionalnih i prekomorskih predstavnika, omoguc uju publici da unatoc ogranic enom broju performera izabranu temu festivala sagleda kroz prizmu razlic itih drus tveno–politic kih i generacijskih određenja djelovanja njihovih autora.. tijekom ovogodis njih Dana performansa, varaz din c e aktivno sudjelovati u globalnom diskursu borbe protiv erozije stec enih prava i elementarne humanosti.. Dani performansa 2011..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2012
  Open archive

 • Title: Dani performansa 2011
  Descriptive info: Naviru asocijacije gledajuc i unatrag i pokus avajuc i vidjeti s to se to događalo proteklih deset godina u vezi sa performansom u varaz dinu.. krenuli smo sa idejom prezentiranja suvremene hrvatske umjetnic ke prakse u varaz dinu.. u varaz dinu, definiranim vec inom kroz klasic ne vidove umjetnosti, tradiciju, pros lost, barok, klasic nu glazbu, Miljenka stanc ic a.. i uvidjeli koliko nuz no potrebne z ivosti i svjez ine je upravo umjetnic ka praksa performansa unijela u samo tkivo grada.. i koliko je idealan dom performansu predivna struktura njegovih ulica, trgova, zgrada, parkova, interijera i eksterijera, a najvis e publika gladna suvremenih, aktualnih i drugac ijih izric aja.. Umjetnost zac uđuje, propitkuje, udara u pleksus, pric a poetske crtice, problematizira i odgovara, otvara prozore, zatvara predrasude,.. a ako je uMJetnost, ne ostavlja potpuno ravnodus nim.. Upravo se performans najdirektnije obrac a publici, kao oblik likovne umjetnosti gdje umjetnik progovara vlastitim tijelom, tim savrs enim alatom komuniciranja sa okolinom.. nekad ciljanim konzumentima, interesentima kroz projekte realizirane u interijerima, nekada direktno ulazec i u z ivotni prostor kretanja sluc ajnih prolaznika, nenamjernika kroz projekte  ...   su upravo rijec i „performans“, „performer“ nakon pokretanja festivala us le u vokabular mnogih.. C esto ne imajuc i nikakve veze sa likovnom formom koja je određena tim nazivom, pa se susrec emo sa praksom da se svaki ulic ni zabavljac , z ongler, mnogi koji nes to „izvode“ nazivaju performerima.. kao s to se i mnogi nazivaju umjetnicima.. Pravo je svakog da se naziva kako z eli.. Deset godina festivala, svi projekti realizirani u tom razdoblju ipak su napravili određeni pomak u razumijevanju.. edukaciji.. Bar se nadamo da smo u tome uspjeli.. svatko je nakon izvedbe odnio svoj dio pric e sa sobom.. i umjetnik i publika.. Ono s to ostaje je c injenica da likovna umjetnost u varaz dinu nije ista sada i prije deset godina.. Dogodila se dekada suvremenog disanja likovnosti.. ulice, trgovi, interijeri pamte sve one zac udnosti konkretnog prostora i vremena definiranog kroz izvedbu umjetnic kog djela.. Pamti svijest.. Pamte moz da i neki kojima je performans bio jos jedna poticajna iskrica da se odluc e odabrati umjetnost za svoj z ivotni put.. otvaramo novu dekadu.. Dani performansa 2010..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2011
  Open archive

 • Title: Dani performansa 2010
  Descriptive info: Dok s iroka publika performans jos uvijek smatra novom umjetnic kom disciplinom i stvaralas tvom koje je primjereno mladim umjetnicima i publici, performans su u 2010.. godini obiljez ila dva događaja koji su svaki na svoj nac in i na svojoj razini pokazali da je rijec o zreloj umjetnic koj disciplini burne i bogate pros losti, c vrsto ukorijenjene u strukturu recentnog umjetnic kog stvaralas tva i programe prestiz nih kulturnih institucija kojima je suvremenost podruc je djelovanja.. Na nacionalnoj razini smrt tomislava Gotovca, zauvijek zabiljez enog kao ultimativnog performera cijele regije, navijestila je apoteozu performansa među povijesne discipline.. Gotovac je prvi umjetnik koji je svoje tijelo i z ivot u potpunosti poistovjetio s umjetnos c u, iskazujuc i nizom javnih performansa kako svoju fizic ku i psihic ku sljubljenost sa Zagrebom i holivudskom kinematografijom, subliminalnu ritualnost svakodnevnice, tako i bespos tednu kritiku civilizacijskih i nacionalnih drus tvenih devijacija.. Po nekim izvorima svoj prvi performans Gotovac je izveo c ak 1954.. godine, ali se uvrijez eno smatra da 1970-a sa „S iS anJeM i briJanJeM“ predstavlja poc etak njegove performerske karijere.. [deveti] dani performancea na internacionalnoj razini njegova s tic enica Marina abramovic , umjetnic ka superzvijezda i jedna od zac etnica body arta, u njujors kom Muzeju moderne umjetnosti pod nazivom „tHe artist is Present / uMJetniCa Je Prisutna“ trijumfalno je odrz ala prvu ikada zabiljez enu retrospektivu nekog umjetnika performansa.. Podsjetimo se, Marina abramovic svoj je prvi performans pod nazivom ritaM 2 odrz ala u zagrebac kom Muzeju suvremene umjetnosti 1974.. godine, a svom se mentoru tomislavu Gotovcu oduz ila dirljivom gestom 2000.. godine u ljubljani kad ga  ...   izvedbi nekog drugog performera, kao relevantnu kulturolos ku i muzeolos ku praksu.. sve je, dakako, kulminiralo izloz bom u MoMa-i koja je u retrospektivnom pregledu njenog stvaralas tva objedinila razlic ite razine foto i video dokumentacije, fotografije, videa, reenectment svih autoric inih najznac ajnijih performansa sa novim, za tu priliku osmis ljenim performansom tromjesec nog suc eljavanja autorice sa posjetiteljima izloz be.. Publika je formirala redove, a na kraju retrospektive demonstrirajuc i svoju proroc ansku ulogu Marina abramovic je osobno dodirnula sve one koji su strpljivo c ekali na priliku da se s njom pogledaju oko u oko i to nisu uspjeli doz ivjeti.. Performans je danas jedna od reprezentativnih umjetnic kih disciplina koju kao dio svog multidisciplinarnog repertoara s vremena na vrijeme i po unutras njoj logici rada koristi veliki broj umjetnika koji djeluju unutar podruc ja suvremene umjetnic ke prakse.. izbor umjetnika predstavljenih na ovogodis njim Danima performansa i suvremenog plesa odraz ava situaciju koju smo opisali.. antonio riello, Zlatan Dumanic , Jusuf Hadz ifejzovic i Z ivko Grozdanic Gera renomirani su multidisciplinarni umjetnici i kulturni djelatnici zrelih godina.. Preuzimajuc i izravnost performansa kao umjetnic ke discipline, samim smo izborom umjetnika i njihovim fizic kim prisustvom z eljeli zorno odraziti znac aj i status performansa unutar suvremene umjetnic ke prakse te pokazati kako njegova institucionalizacija i uklapanje u mainstream ne znac i i njegov odmak od aktivnog stava prema sus tinskim egzistencijalnim i civilizacijskim pitanjima.. kao nikad do ovog trenutka u svojoj pedeset godina dugac koj povijesti performans nije imao tako s iroku publiku i izazivao toliko paz nje.. Na umjetnicima je da to iskoriste.. Dani performansa 2009..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2010
  Open archive

 • Title: Dani performansa 2009
  Descriptive info: Suvremena plesna umjetnost u Hrvatskoj mlada je i trenutac no u svojoj uzlaznoj razvojnoj putanji.. Prepoznavanjem publike u vec im gradskim centrima ona poc inje konac no biti priznata kao izvedbena umjetnost koja traz i svoju ravnopravnu poziciju među ostalim izvedbenim umjetnostima.. Varaz dinu, kao jednom umjetnic ki osvijes tenom gradu, kronic no nedostaje suvremeno plesnih sadrz aja.. Manifestacija „Dani performansa i suvremenog plesa“ nastavak je, te nova i pros irena verzija festivala Dana hrvatskog performansa koji se posljednjih 8 godina u varaz dinu odrz avao krajem kolovoza.. Dodavanjem suvremenog plesa u program Dana performansa zaokruz uje se konceptualna cjelina koja kao takva komunicira s vec im brojem publike i  ...   suvremeni ples jedinstveni je projekt te vrste u cijeloj regiji, te svojim s irenjem ima ambiciju prerasti lokalne okvire i istraz iti inovativne perspektive suvremenih izvedbenih umjetnosti, podrz ati umjetnike koji z ive i rade u regiji, senzibilizirati lokalnu publiku.. kroz c etiri trodnevne programske cjeline koje c e se odvijati tijekom 2009.. godine, kroz sva 4 godis nja doba, ugostit c e se nekoliko formata izvedbi - suvremene plesne produkcije, urbane plesne akcije, instalacije te performanse.. selektirani programi po svojoj razlic itosti, a uvijek visokoj kvaliteti, trebali bi zadovoljiti razlic ite ukuse publike i educirati lokalnu publiku po pitanju raznovrsnosti unutar same grane plesne umjetnosti i performansa.. Dani performansa 2008..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2009
  Open archive

 • Title: Dani performansa 2008
  Descriptive info: Dani performansa 2007..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2008
  Open archive

 • Title: Dani performansa 2007
  Descriptive info: 2007.. Dani performansa 2006..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2007
  Open archive

 • Title: Dani performansa 2006
  Descriptive info: Poklonike performansa doista veseli c injenica da su vec s estu godinu zaredom performeri izvedbeno simbolic ki ispunili varaz dinsku jezgru, i to neposredno prije, moramo priznati, poznatijega S pancirfesta.. Ujedno, ono s to osobito ulijeva nadu za prez ivljavanje varaz dinskih Dana hrvatskoga performancea jest c injenica s to je ovo vec druga godina zaredom da se navedena manifestacija u organizaciji Galerijskog centra varaz din i HDlu-a varaz din protegnula na tri dana.. Pritom su uvedene i neke  ...   ovogodis nji izlazak vels kih performera rawleya Claya i tima Halewooda na Dravu arhetipski je na osnovi druidskih simbola i “flower power” miroljubive koegzistencije tematizirao varaz dinski pohvalan eko trend oc uvanja Dravske s ume.. A druga je novina s to su na ovogodis njem trodnevnom izdanju performansa nastupili oni nas i likovnjaci koji se do tada nisu okus ali u performerskoj praksi, te je stoga i njihov nastup u varaz dinskom duhu veselica nazvan Junfer.. Dani performansa 2005..

  Original link path: /index.php/dani-performansa/dani-performansa-2006
  Open archive •  


  Archived pages: 36