www.archive-org-2014.com » HR » H » HAGEDE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 219 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Naslovnica
  Descriptive info: .. Naslovnica.. PMF.. Suradnja sa školama.. Geografski odsjek.. MZOŠ.. Geografija.. hr.. e-škola geografija.. Glavni izbornik.. Kontakt.. Izdavaštvo.. Naslovnica.. Category:.. Članci.. Published Date.. Written by Super User.. Dodjela Oskara znanja 2014.. godine.. U subotu 14.. lipnja 2014.. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, dodijeljeni su 10.. jubilarni Oskari znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, državnim i međunarodnim prvacima, i njihovim mentorima.. Oskare znanja ove su godine zasluženo primili i naši olimpijci – sudionici 10.. svjetske geografske olimpijade koja se održala prošle godine u Kyotu, Japan.. Oskarima su nagrađeni.. Mislav Glibo.. (SŠ Tina Ujevića, Kutina) i.. Petra Pajtak.. (studentica 1.. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Geografija i povijest, smjer: nastavnički na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu) za osvojene zlatne medalje te.. Vedran Mihal.. (Gimnazija „Matija Mesić“, Slavonski Brod) i..  ...   Fotografija (s lijeva na desno):.. Mislav Glibo, Petra Pajtak, Dubravka Spevec, Katarina Pavlek.. i.. Poštovani,.. Dobrodošli na internetske stranice Hrvatskog geografskog društva, jednog od najstarijih geografskih društava u ovom dijelu Europe.. Stranice su namijenjene svim sadašnjim i budućim članovima Društva, kao i svim ljubiteljima geografije.. Veseli nas što ste svojim posjetom iskazali interes za geografiju kao struku, i Hrvatsko geografsko društvo kao udrugu.. Na našim se stranicama možete upoznati s osnovnim radom Društva, te nam putem kontaktnog obrasca uputiti svoje primjedbe i prijedloge.. Osobito će nam biti drago ako postanete i jedan od naših članova i tako doprinesete promicanju geografije u Hrvatskoj.. Zahvaljujemo Vam na posjeti!.. O društvu.. Povijest društva.. Statut.. Događanja.. Zimski seminar 2014.. Prezentacije sa ZS 2014.. Popis izvora natjecanje iz geografije 2014.. _ _ _.. Pretplata na časopis Priroda.. Copyright 2012.. Joomla Templates 2.. 5.. |..

  Original link path: /index.php/en/
  Open archive

 • Title: Suradnja sa školama
  Descriptive info: This option will not work correctly.. Unfortunately, your browser does not support inline frames..

  Original link path: /index.php/en/2012-07-06-18-20-52/suradnja-sa-skolama
  Open archive

 • Title: MZOŠ
  Original link path: /index.php/en/mzos
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Hrvatsko geografsko društvo.. Contact.. Marulićev trg 19.. Zagreb.. ZG.. 10000.. Hrvatska.. +385 1 4895 402.. +385 1 4895 451.. Contact Form.. Send an email.. All fields with an * are required.. Name.. *.. Email.. Subject.. Message.. Send copy to yourself.. Send Email..

  Original link path: /index.php/en/kontakt
  Open archive

 • Title: Izdavaštvo
  Descriptive info: Hrvatsko geografsko društvo izdaje časopis "Hrvatski geografski glasnik" i časopis "Geografski horizont".. Riječ urednice Geografskog horizonta pogledajte.. ovdje.. Upute autorima Hrvatskog geografskog glasnika.. Notes for contributors of Croatian Geographical Bulletin.. Add attachment..

  Original link path: /index.php/en/izdavastvo
  Open archive

 • Title: .
  Descriptive info: Attachments:.. [ ].. 3347 Kb..

  Original link path: /index.php/en/8-clanci/1-naslovnica
  Open archive

 • Title: .
  Original link path: /index.php/en/8-clanci/1-naslovnica?tmpl=component&print=1&page=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hrvatsko geografsko društvo
  Descriptive info: Email this link to a friend.. Close Window.. Email to.. Sender.. Your Email.. Send.. Cancel..

  Original link path: /index.php/en/component/mailto/?tmpl=component&template=animalbusiness-fjt&link=1801cc96ebcd77a623d274be426fb157a93095ba
  Open archive

 • Title: Naslovnica
  Descriptive info: Details.. Published on Tuesday, 17 April 2012 19:50.. Hits: 2418.. Published on Tuesday, 17 April 2012 20:17.. Hits: 1832.. Povijest Hrvatskog geografskog društva seže u drugu polovicu 19.. stoljeća.. Kao godina osnutka uzima se 1897.. , kada je na poticaj prof.. Petra Matkovića osnovano Geografsko društvo u Zagrebu.. Nekoliko godina ranije prof.. Matković, prvi sveučilišni profesor iz geografije u Hrvatskoj osnovao je i Katedru za geografiju, prvu službenu geografsku instituciju u Hrvatskoj.. U to je vrijeme njezino osnivanje bilo iznimno važno jer je omogućila visokoškolsku nastavu na hrvatskom jeziku, a utrla je i put znanstvenom geografskom istraživanju u Hrvatskoj.. Dvije godine nakon osnutka Geografsko društvo se kao samostalna sekcija priključilo Hrvatskom naravoslovnom društvu.. Nakon Prvog svjetskog rata djelovanje Društva je zamrlo.. Obnovio ga je 1929.. godine prof.. Artur Gavazzi i ujedno pokrenuo izlaženje Hrvatskog geografskog glasnika.. Još jedan prekid u radu Društva bio je uzrokovan teškim povijesnim prilikama u vrijeme Drugog svjetskog rata.. U poslijeratnom razdoblju, zalaganjem prof.. Josipa Roglića i prof.. Ivana Rubića, Društvo je obnovljeno 1947.. godine pod nazivom Geografsko društvo Zagreb.. God.. 1950.. Društvo mijenja naziv u Hrvatsko geografsko društvo, a 1982.. se pretvara u Savez geografskih društava Hrvatske.. 1991.. Društvo je preustrojeno u Hrvatsko geografsko društvo, zadržavajući i svoj rad po ograncima.. Od 2003.. g.. Društvo djeluje kao savez stručnih udruga.. Published on Friday, 06 July 2012 19:33.. Hits: 1713.. Temeljem čl.. 11 i 37 Zakona o udrugama (NN 88/01), Redovna Skupština Hrvatskog geografskog društva, održana dana 7.. siječnja 2010.. godine donijela je.. S T A T U T.. HRVATSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA.. I OSNOVNE ODREDBE.. 1.. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njegovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.. 2.. Udruga djeluje pod nazivom: Hrvatsko geografsko društvo.. Sjedište udruge je u Zagrebu, Marulićev trg 19/II.. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.. 3.. Hrvatsko geografsko društvo je nacionalna strukovna geografska udruga.. Članovi Hrvatskog geografskog društva mogu biti pravne i fizičke osobe koje prihvaćaju Statut i ciljeve Društva.. Hrvatsko geografsko društvo registrirano je pri Gradskom uredu za opću upravu, i neprofitna je pravna osoba.. Hrvatsko geografsko društvo pravni je sljednik Geografskog društva osnovanog 1897.. godine u Zagrebu, Geografskog društva Hrvatske obnovljenog 1947.. godine, Saveza geografskih društava Hrvatske oformljenog 1987.. godine, koji je na godišnjoj skupštini 10.. 01.. 1992.. preimenovan u Hrvatsko geografsko društvo.. 4.. Hrvatsko geografsko društvo ima svoj znak.. Znak je kružnog oblika, s plavim vijencem unutar kojega je na gornjem dijelu bijelim slovima upisan tekst „HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO“, a na donjem dijelu „1897“.. Središnji dio znaka je žute boje, s ucrtanih 7 meridijana i 7 paralela koji ga dijele na 64 polja.. Dva središnja polja u smjeru sjeverozapad-jugoistok ispunjena su crvenom bojom.. 5.. Hrvatsko geografsko društvo ima pečat.. Pečat je okruglog oblika, a sadrži znak udruge opisan u čl.. Statuta.. 6.. Hrvatsko geografsko društvo zastupa predsjednik udruge.. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.. II CILJEVI I DJELATNOSTI HRVATSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA.. 7.. Hrvatsko geografsko društvo je osnovano u cilju promicanja geografije kao struke, nastavnog predmeta i znanosti u Republici Hrvatskoj.. 8.. Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz čl.. 7, a kojima će se baviti Hrvatsko geografsko društvo su:.. - priređivanje i organiziranje kongresa, znanstvenih i stručnih skupova, metodičko-stručnih seminara, terenskih usavršavanja, studijskih putovanja i drugo,.. - održavanje veze s geografskim i drugim srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i svijetu,.. - izdavanje znanstvenih i stručnih časopisa i drugih geografskih publikacija, sukladno posebnim propisima.. - vođenje stručnih, znanstvenih i edukativnih projekata.. - iniciranje i provođenje projekata namijenjenih radu s darovitim učenicima.. - sudjelovanje u provođenju natjecanja učenika na nacionalnoj i internacionalnoj razini.. 9.. Rad Hrvatskog geografskog društva je javan.. Javnost rada ostvaruje se kroz iznošenje izvještaja na skupštini i njihovim objavljivanjem u izdanjima Hrvatskog geografskog društva, a po potrebi i u sredstvima javnog priopćavanja.. Također, članovi udruge će o važnijim događajima iz rada Hrvatskog geografskog društva biti obavješteni osobno, pisanom obaviješću ili putem elektronske pošte, ili putem službenih mrežnih stranica udruge.. III ČLANSTVO U HRVATSKOM GEOGRAFSKOM DRUŠTVU.. 10.. Članovi Hrvatskog geografskog društva mogu biti redovni i počasni.. Redovni članovi su fizičke ili pravne osobe.. Pravne osobe samostalno biraju svojeg predstavnika koji ih zastupa u radu udruge i o tome pismeno obavještavaju  ...   Skupštine saziva Upravni odbor, najmanje 7 dana prije održavanja.. U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red, te datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.. Prijedlog za izvanrednu Skupštinu može dati Nadzorni odbor Hrvatskog geografskog društva, a može je sazvati i Upravni odbor na vlastitu inicijativu.. 23.. Skupština može odlučivati ako je nazočna barem polovica ukupnog broja članova udruge.. Ako na skupštinsko zasjedanje ni pola sata nakon predviđenog početka zasjedanja ne dođe polovica članova udruge, nazočni članovi pravovaljano odlučuju.. 24.. Redovnoj i izvanrednoj skupštini predsjedava Predsjedništvo udruge, a izbornoj skupštini radno predsjedništvo.. Radno predsjedništvo se bira na početku rada izborne skupštine, na prijedlog Upravnog odbora udruge.. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u Arhivu udruge.. 25.. Skupština Hrvatskog geografskog društva:.. - donosi i mijenja Statut udruge,.. - raspravlja i odlučuje o tome kako će se ciljevi udruge što bolje ostvariti,.. - raspravlja i usvaja izvještaje o radu udruge,.. - bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,.. - donosi plan rada i djelovanja udruge za narednu godinu,.. - obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom.. 26.. Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim o promjeni Statuta, o čemu se odlučuje dvotrećinskom većinom.. Izbori u tijela koja bira Skupština obavljaju se javnim glasovanjem.. 27.. Upravni odbor čini neparni broj od 9 do 15 članova koje bira Skupština.. Upravni odbor sjednice održava po potrebi.. Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik, a u njegovom odsustvu potpredsjednik udruge.. 28.. Upravni odbor:.. - bira i imenuje iz reda svojih članova predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika Hrvatskog geografskog društva,.. - bira i imenuje članove Nacionalnog odbora,.. - saziva Skupštinu,.. - utvrđuje prijedlog Statuta i drugih odluka koje se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,.. - utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,.. - organizira djelatnosti iz čl.. 8 Statuta koje služe ostvarivanju ciljeva rada udruge,.. - upravlja imovinom udruge,.. - podnosi Skupštini izvještaje o radu,.. - bira uredništva i urednike pojedinih izdanja udruge, te donosi Pravilnik o njihovu radu.. - imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,.. - obavlja druge zadatke predviđene Statutom i drugim aktima udruge.. 29.. Mandat Upravnog odbora traje četiri godine.. Izvanredna skupština može razriješiti Upravni odbor ili pojedine njegove članove i prije isteka mandata.. 30.. Na svojim sjednicama Upravni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.. Odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako makar jedan član Upravnog odbora zatraži tajno glasovanje.. Odluke Upravnog odbora su valjane ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.. 31.. Predsjedništvo udruge čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik, koji ujedno čine i predsjedništvo Upravnog odbora.. Mandat Predsjedništva traje četiri godine.. 32.. Predsjedništvo provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora.. 33.. Udrugu zastupa predsjednik.. Predsjednik pojedine svoje ovlasti može putem punomoći prenijeti drugom članu Predsjedništva.. 34.. Nadzorni odbor udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.. O svom nalazu i mišljenju podnosi izvještaj Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, kao i tijelu čiji je rad nadzirao.. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge.. Nadzorni odbor ima tri člana, čiji je mandat četiri godine.. Sjednice se održavaju prema potrebi, a odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.. 35.. Nacionalni odbor je tijelo koje brine o ostvarivanju međunarodne suradnje i članstva Hrvatskog geografskog društva u IGU.. Nacionalni odbor ima 4 člana koje bira i imenuje Upravni odbor.. Mandat članova Nacionalnog odbora je četiri godine.. Nacionalni odbor podnosi izvještaj o svojem radu Skupštini udruge, a po potrebi i Upravnom odboru.. VI IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE.. 36.. Imovinu udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari i nekretnine, te prava udruge.. 37.. Udruga stječe imovinu:.. - od članarine,.. - putem sponzorstava i donacija,.. - dotacijama iz proračuna,.. - prodajom svojih izdanja.. - iz drugih izvora u skladu sa zakonom.. VII PRESTANAK RADA UDRUGE.. 38.. Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine.. Odluka o prestanku rada je valjana ako je donesena tročetvrtinskom većinom glasova ukupnog broja članova udruge.. Udruga prestaje s radom i u slučajevima predviđenim zakonom.. 39.. U slučaju prestanka rada udruge njegova imovina će pripasti Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.. VIII ZAVRŠNE ODREDBE.. 40.. Ovaj Statut donijet je na sjednici skupštine održanoj 7.. 41.. Tumačenje odredaba ovoga Statuta i drugih akata udruge daje Upravni odbor.. 42.. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog geografskog društva od 8.. siječnja 1998.. U Zagrebu, 7.. Predsjednica Hrvatskog geografskog društva:.. Prof.. Anita Filipčić.. Published on Friday, 06 July 2012 20:01.. Hits: 48.. Ljetni seminar.. Page 1 of 4.. Start.. Prev.. Next.. End..

  Original link path: /index.php/en/8-clanci
  Open archive

 • Title: Povijest društva
  Original link path: /index.php/en/povijest-drustva
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Statut
  Original link path: /index.php/en/statut
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 219