www.archive-org-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. KODEKS PONAŠANJA.. Hrvatske banke za obnovu i razvitak.. 1.. Uvod.. Kodeks ponašanja je skup etičkih normi i standarda ponašanja koji se u poslovanju očekuju od radnika HBOR-a.. Kodeks ponašanja određuje temeljna stajališta HBOR-a o zakonitom i etičnom postupanju u bankarskom poslovanju, definirajući na taj način standard HBOR-a.. Temelj poslovne etike je ponašanje u skladu s zakonom.. Takvo ponašanje obuhvaća i pružanje istinitih, transparentnih informacija, pošten pristup prema konkurenciji, radnicima, partnerima kao i fokusiranje na društvenu odgovornost i održivi razvoj.. "Ako tvrtka nije etična, ne može biti ni odgovorna, stoga je etičnost nužan preduvjet za izgradnju društveno odgovorne poslovne sredine".. Promišljanja i saznanja o poslovnoj etici pomažu nam da se bolje snalazimo kod etičkih dilema koje svakodnevno susrećemo.. U kritičnim situacijama, i dobra osoba može donijeti lošu odluku.. Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže nam pri osobnoj izgradnji.. Svrha utvrđivanja Kodeksa ponašanja je:.. izbjegavanje situacija u kojima bi radnici HBOR-a bili uključeni u radnje koje se smatraju neetičnim ponašanjem, odnosno koje uzrokuju sukob interesa prilikom obavljanja posla,.. definiranje prihvatljivog ponašanja svih radnika HBOR-a,.. postavljanje visokih standarda rada i djelovanja,.. poticanje uspoređivanja s najboljim praksama etičnosti u bankarskom poslovanju,.. osiguravanje okvira za profesionalno ponašanje i jasno naznačavanje odgovornosti za pojedine odluke i aktivnosti,.. osiguravanje okvira za ponašanje i standarde koje zainteresirane strane mogu očekivati od HBOR-a.. Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve radnike HBOR-a, bez obzira na njihovu razinu odgovornosti i položaj, te služi kao vodič za etično postupanje i utvrđuje temeljne vrijednosti u pogledu zakonitog i etičnog poslovanja i ponašanja.. 2.. Ponašanje radnika.. HBOR želi osigurati pozitivnu radnu okolinu koja omogućava timski rad te potiče radnu atmosferu međusobne podrške i suradnje.. Radnici se prema drugim radnicima moraju ponašati pristojno i s poštovanjem.. Nije dopušteno osobne odnose stavljati ispred interesa posla, već prioritet svim radnicima mora biti rješavanje zajedničkih poslovnih zadataka.. Odnosi među radnicima na različitim razinama odgovornosti moraju se temeljiti na uzajamnoj lojalnosti, poštovanju uz primjenu načela povjerljivosti.. Svi radnici su u svojim ovlastima dužni postupati nepristrano i odmjereno, uvažavajući osobni dignitet svakog radnika.. HBOR ne odobrava korištenje položaja i ovlasti unutar organizacije radi ostvarivanja bilo kakvih ciljeva koji su izvan okvira njihove funkcije.. Od radnika se očekuje da surađuju sa svojim nadređenima i postupaju u skladu s operativnim smjernicama koje su od njih dobili, izbjegavajući neprofesionalne postupke i ponašanja.. Radnici s posebnim ovlaštenjima odgovorni su za sve radnike u okviru svoje organizacijske jedinice, a njihovo povjerenje trebaju steći na temelju vlastitog uzornog ponašanja, učinka, otvorenosti i socijalne kompetentnosti.. Njihova zadaća je davati jasne, ambiciozne i realne ciljeve, uz maksimalnu moguću odgovornost i samostalnost radnika u radu.. U svojem djelovanju dužni su pridržavati se načela razvidnosti mjerila vrednovanja radnika.. Radnici s posebnim ovlaštenjima moraju ispuniti svoje organizacijske i nadzorne obveze kroz:.. obvezu odabira - u svoju organizacijsku jedinicu pažljivo izabrati radnike prema njihovoj osobnoj i stručnoj kompetentnosti, u skladu s Procedurom zapošljavanja postavljenom na intranetskim stranicama.. obvezu upućivanja - davati zadatke precizno, potpuno i obvezujuće, posebice glede pridržavanja zakonskih propisa.. obvezu kontrole - redovito kontrolirati provođenje zadanih obveza uz poštivanje rokova i zakonskih propisa.. Radnici su na svojim radnim mjestima dužni stvarati ozračje koje će biti sukladno s navedenim vrijednostima te surađivati kao odgovoran tim, stalno unapređujući međuljudske odnose.. Neuljudno ponašanje, zlostavljanje i diskriminacija zbog životne dobi, spola, religijskog vjerovanja ili političkog uvjerenja ili sklonosti, etničke ili nacionalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, socijalnog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, obrazovanja, invalidnosti, spolne orijentacije ili bilo koje druge osnove zakonom su zabranjeni i predstavljaju ozbiljno ugrožavanje dostojanstva pojedinca.. U obavljanju privatnih poslova radnici HBOR-a ne smiju koristiti službene oznake HBOR-a ili autoritet radnog mjesta u HBOR-u.. U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja HBOR te iznosi stavove HBOR-a, radnik je dužan postupati u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem, odredbama Kodeksa ponašanja i Uputom o načinu postupanja u radu s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja.. U javnim nastupima u kojim radnik ne predstavlja HBOR, a koji su tematski povezani s radom HBOR-a, radnik je dužan istaknuti da iznosi osobne stavove.. Pri iznošenju stavova HBOR-a i osobnih stavova, te obavljanju radnih zadataka radnik je ujedno dužan paziti na osobni ugled i ugled HBOR-a.. 3.. Poštivanje zakona i standarda.. U svojem poslovanju HBOR primjenjuje sljedeće temeljne principe i vrijednosti:.. zakonitost u poslovanju,.. razvidnost u poslovanju,.. usmjerenost na stranku,.. profesionalizam,.. inicijativu,.. uzajamno poštovanje među radnicima te radnika prema strankama,.. jednakost,.. timski rad,.. integritet.. HBOR će nastojati postići najviše moguće standarde u svom poslovanju na način da:.. svi radnici HBOR-a moraju se pridržavati zakonskih i podzakonskih akata, kao i standarda HBOR-a;.. radnje koje nisu u skladu sa zakonom, propisima ili zajedničkim standardima HBOR-a nisu prihvatljive čak ni u  ...   neizravno, uključi u neku transakciju u koju je uključen HBOR;.. pregovori ili zaključenje ugovora u ime HBOR-a sa subjektom koji je radniku HBOR-a član uže obitelji, rođak, prijatelj ili neka treća strana s kojom je radnik blizak, u odnosu od kojega bi radnik HBOR-a mogao imati koristi.. Dodatne poslove ili angažmane izvan radnog vremena u HBOR-u radnici mogu obavljati samo ako njihovi privatni i poslovni interesi nisu u sukobu s interesima HBOR-a.. Ako radnik HBOR-a nije siguran bi li određena okolnost mogla stvoriti sukob interesa, najprije se treba posavjetovati sa osobom odgovornom za praćenje usklađenosti.. 9.. Darovi.. Darovi, poslovna reprezentacija ili slične koristi često se prihvaćaju kao legitiman i priznat dio poslovnog života.. Međutim, problemi nastaju kada isti svojom vrijednošću uzrokuju nastanak sukoba interesa te na taj način počnu ugrožavati etiku poslovnog odnosa.. Stoga je opće pravilo da radnicima nije dopušteno prihvaćati darove ili druge koristi, osim onih simbolične vrijednosti.. Darovi su dopušteni ako:.. je njihova vrijednost manja od 500 kn, ili.. se radi o darovima veće vrijednosti od 500 kn, a koji se smatraju uobičajenima u poslovnoj prilici u kojoj su darovani, ili.. ih je odobrila osoba odgovorna za praćenje usklađenosti.. Radnici HBOR-a smiju koristiti sredstva za reprezentaciju, kao i prihvaćati uobičajenu poslovnu reprezentaciju/gostoprimstvo sukladno okolnostima, uz uvjet da je prisutan predstavnik domaćina i da je isto povezano uz obavljanje radnih zadataka u HBOR-u.. U slučaju dvojbe, vezane uz postupanje sukladno gore navedenim mjerilima radnik HBOR-a savjetovat će se s neposrednim rukovoditeljem ili osobom odgovornom za praćenje usklađenosti.. Radnici HBOR-a, bez obzira na iznos, ne smiju primati novac i slične ekvivalente.. 10.. Upravljanje imovinom HBOR-a.. Radnici HBOR-a dužni su upravljati imovinom HBOR-a s dužnom pažnjom i u skladu sa HBOR-ovim Pravilnikom o radu i drugim internim aktima.. Radnici su odgovorni za imovinu HBOR-a za koju su zaduženi te za eventualnu štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje uzrokuju na radu i u svezi s radom.. 11.. Disciplinski postupak.. Radnik HBOR-a ili bilo koja druga osoba koja ima razloga vjerovati da se dogodila povreda ovog Kodeksa ili da bi do toga moglo doći, dužna je to bez odgode prijaviti osobi odgovornoj za praćenje usklađenosti.. Sa svim takvim prijavama postupat će se povjerljivo.. Osoba za praćenje usklađenosti razmata prijavu, te ako na temelju dostavljenih i prikupljenih podataka zaključi da je prijava opravdana, dužna je u najkraćem mogućem roku o tome obavijestiti Upravu HBOR-a.. Budući da kršenje etičkih propisa i ponašanje protivno normama ovog Kodeksa predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa, Uprava će donijeti odluku o težini povrede i sankcijama za osobu ili organizacijsku jedinicu na koju se prijava odnosi, sukladno zakonskim propisima i internim aktima HBOR-a.. Osoba za praćenje usklađenosti dostavlja odgovor o tijeku postupka najkasnije u roku od 30 dana od njezinog podnošenja.. 12.. Izvještavanje o prekršajima.. Osoba za praćenje usklađenosti izradit će jednom godišnje izvještaj o podnesenim prijavama po osnovi kršenja ovog Kodeksa i o pokrenutim postupcima u vezi s prijavama.. Izvještaj o podnesenim prijavama za kalendarsku godinu na koju se odnosi bit će izrađen najkasnije do 31.. siječnja iduće godine.. Izvještaj se podnosi nadležnim tijelima HBOR-a.. 13.. Napomene o smjernicama.. HBOR se pouzdaje da će svaki radnik HBOR-a pažljivo i razborito prosuditi što je dobro i prikladno u određenoj situaciji.. Kada u takvom postupanju ima poteškoća pri određivanju je li određeni postupak prikladan, radnik HBOR-a treba postaviti sljedeća pitanja:.. je li postupak zakonit i sukladan internim procedurama HBOR-a?.. osjeća li da je postupak u redu?.. može li ga opravdati pred drugim radnicima unutar HBOR-a?.. može li svoj postupak pravdati ako ga o njemu kasnije budu ispitivali?.. hoće li ta radnja dodatno doprinijeti HBOR-ovoj reputaciji u smislu institucije koja drži do etike?.. Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja negativan ili postoje pitanja ili dvojbe u primjeni i tumačenju Kodeksa ponašanja, pravilnika, procedura i standarda u primjeni, potrebno je potražiti savjet neposrednog rukovoditelja ili osobe odgovorne za praćenje usklađenosti.. Protiv osobe koja podnese prijavu o sumnji na kršenje ovog Kodeksa ili sudjeluje u istrazi o kršenju ovog Kodeksa neće se poduzeti nikakve radnje, osim u slučaju pružanja neistinitih navoda ili informacija.. HBOR će za sve navedene postupke održavati najveći stupanj povjerljivosti podataka.. Ovaj Kodeks bit će objavljen na intranetskim i internetskim stranicama HBOR-a te na oglasnoj ploči.. Svi novi radnici HBOR-a bit će upoznati sa sadržajem ovog Kodeksa.. Ovdje se može izvršiti prijava povrede Kodeksa ponašanja HBOR-a na daljnje postupanje nadležnih osoba i tijela HBOR-a, u svrhu provođenja postupka po prijavi.. Obrazac za prijavu nepravilnosti možete učitati.. Ispunjeni obrazac prijave može se poslati poštom na adresu:.. Funkcija praćenja usklađenosti.. Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb.. ili putem elektroničke pošte na adrese:.. pracenje_uskladjenosti@hbor.. hr.. Posljednja izmjena:.. 26.. 1.. 2011..

  Original link path: /Art1414?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ispis..

  Original link path: /Default.aspx?art=1414
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Prijava nepravilnosti, prijevare i sumnje na korupciju.. Ovdje se može izvršiti prijava nepravilnosti, prijevare i sumnje na korupciju upućene od strane korisnika, radnika i drugih zainteresiranih osoba, na daljnje postupanje nadležnih osoba i tijela HBOR-a, u svrhu provođenja postupka po prijavi.. Osoba za postupanje po prijavama nepravilnosti HBOR-a.. ili putem elektroničke pošte na adresu:.. nepravilnosti@hbor.. 2010..

  Original link path: /Art1455?dm=2
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?art=1455
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: SURADNJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE.. Europska investicijska banka (dalje u tekstu: EIB) je financijska institucija Europske unije koja odobrava dugoročna financijska sredstva za investicijske projekte.. Misija EIB-a je financiranjem kvalitetnih projekata pružati potporu ostvarivanju ciljeva politika Europske unije.. Osim što potiče projekte država članica, jedna od osnovnih kreditnih aktivnosti uključuje i financiranje investicija u budućim članicama Europske unije i zemljama partnerima, koje povoljno utječu na jačanje europskih integracija.. Suradnja EIB-a i HBOR-a započela je 2001.. godine te je do danas zaključeno 12 ugovora o financiranju u ukupnom iznosu od 1,79 milijardi eura, a pribavljenim sredstvima do sada je financirano preko 2.. 100 projekata i otvoreno preko 8.. 500 novih radnih mjesta.. U ožujku 2014.. godine EIB je odobrio HBOR-u zajam u iznosu od 800 milijuna eura koji predstavlja dosad najveći iznos zaduženja HBOR-a.. Prva tranša zajma u iznosu od 400 milijuna eura zaključena je 24.. Sredstva u iznosu 250 milijuna eura namijenjena su za financiranje malog i  ...   u suradnji s poslovnim bankama kroz postojeće programe kreditiranja, o čemu detaljnije informacije možete dobiti u Vašoj poslovnoj banci ili izravno u HBOR-u.. Dodatni kriteriji EIB-a za:.. financiranje malih i srednjih poduzeća mogu se pogledati na sljedećem linku:.. Financiranje malih i srednjih poduzeća (MSP).. ,.. financiranje poduzeća koja imaju do 3.. 000 zaposlenih mogu se pogledati na linku:.. Financiranje srednje kapitaliziranih poduzeća („Mid-cap“).. financiranje ulaganja u infrastrukturu malog i srednjeg opsega ili održiva ulaganja u zajednicu koja provode subjekti javnog sektora mogu se pogledati na linku:.. Financiranje subjekata javnog sektora.. financiranje malih i srednje velikih ulaganja koja provode subjekti privatnog sektora (koji nisu niti MSP niti Mid-Cap poduzeća) mogu se pogledati na linku:.. Financiranje subjekata privatnog sektora.. financiranje projekata energetske učinkovitosti mogu se pogledati na linku:.. Financiranje projekata u okviru Programa za projekte energetske učinkovitosti (EEFF2006).. financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije mogu se pogledati na linku:.. Financiranje projekata u okviru Programa za projekte energetske učinkovitosti (EEFF2007).. NACE klasifikacija djelatnosti.. 6..

  Original link path: /art1287?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?art=1287
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Kriteriji za dodjelu sponzorstava i donacija.. HBOR u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti ulaže u razvoj društvene zajednice među ostalim i putem donacija i sponzorstava.. Pri tom nastojimo dati prednost projektima koji su povezani s našom misijom i koji pridonose stvaranju novih vrijednosti temeljenih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem održivog i ravnomjernog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske.. Svojim praksama na ovom području želimo postići što veću korisnost za lokalnu zajednicu, ali i društvo u cjelini te promicati stvaranje pozitivnog ozračja, poticati posebnost i promovirati izvrsnost.. Pri donošenju odluke odobrenju donacija/sponzorstava određena su sljedeća prioritetna područja:.. Poticanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.. Poticanje izvrsnosti – obrazovanje, talenti, inovacije.. Humanitarni projekti (briga za  ...   prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta.. Ako je moguće, preporučamo da se zahtjevu priloži i sljedeća dokumentacija:.. Kratak opis projekta/programa (opis projekta, ciljevi, očekivani rezultati, plan rada i slično);.. Preslika Rješenja o registraciji udruge, izvadak iz sudskog registra;.. Preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa;.. Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije.. Svoje zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom molimo pošaljite putem elektroničke pošte na adresu:.. hbor@hbor.. ili na adresu:.. HBOR.. Strossmayerov trg 9.. 10000 Zagreb.. S naznakom „za sponzorstva i donacije“.. Ovom Vam se prilikom unaprijed zahvaljujemo na povjerenju i interesu te Vam želimo puno uspjeha u daljnjem radu.. Primatelji donacija u 2013.. 4..

  Original link path: /kriteriji-za-dodjelu-sponzorstava-i-donacija?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?art=1757
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Lokacije HBOR-a u Zagrebu.. Trg J.. J.. Strossmayera 9, Gajeva 33.. Zelinska 3,..

  Original link path: /Art816?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Original link path: /Default.aspx?art=816
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Područni ured za Dalmaciju.. Split, Matice hrvatske 31.. Mira Krneta.. , voditeljica Ureda.. email:.. hbor-split@hbor.. radno vrijeme ureda: ponedjeljak-petak od 8-16.. tel: 021 430 732.. fax: 021 430 733.. Molimo najavite svoj dolazak.. 5.. 2012..

  Original link path: /art815?dm=2
  Open archive •  


  Archived pages: 1113