www.archive-org-2014.com » HR » I » IGS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 77 . Archive date: 2014-01.

 • Title: IGS
  Descriptive info: .. Novosti.. O IGS-u.. Dokumenti.. Statut.. Izvještaji o izvršenju programa.. Programi rada.. Zapisnici.. Ostala dokumentacija.. Klubovi.. GCC Umag.. Golf klub Labin.. Golf klub Pula.. Golf klub Rovinj.. Golf klub Amfora.. Golf klub Buzet.. Golf klub Medulin.. Golf klub Pazin.. Golf klub Savudrija.. Golf klub Parentium.. Golf klub Umag.. Golf klub Tar.. Golf klub Motovun.. Natjecanja.. Istarska golf liga.. Županijsko prvenstvo za gospodu.. Županijsko prvenstvo za dame.. Županijsko prvenstvo za juniore.. Županijsko prvenstvo za seniore.. Istra open.. Golf u Istri.. Uvod.. Program razvitka golfa.. Područja od posebnog interesa.. Lokaliteti.. Važni dokumenti.. Provedba projekata izgradnje golf igrališta na području Istarske županije.. Fotogalerije.. Istra Open 2011.. Lovorkov memorijal 2012.. Linkovi.. Kontakt.. 2.. KOLO ZIMSKE  ...   KOLO ZIMSKE LIGE ODIGRANO U LIPICI 23.. 11.. Objavljeno u 18:48.. Rezultate pogledajte na.. www.. golfklub-pula.. IZBORNA SKUPŠTINA ISTARSKOG GOLF SAVEZA -četvrtak, 14.. u 19h motel LOVAC,Pazin.. Objavljeno 10/11/2013 u 20:14.. Predsjedništvo je sazvalo u četvrtak izbornu skupštinu IGS te se pozivaju klubovi da pošalju svoje zastupnike.. Kao i odsad skupštine će s eodržati u motelu Lovac u Pazinu u 19 sati.. Zastupnici trebaju donijeti popis svojih članova s HDCPom.. Stranica 1 od 31.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 31.. KALENDAR NATJECANJA 2011.. Golf County Club Umag.. Predsjednik IGS-a: Željko Gucunski.. Tajnik IGS-a: Boris Hrast.. Copyright: Istarski golf savez 2006.. Izrada i održavanje:.. ProIdea.. Powered by:.. WordPress 2.. 7.. 1..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: IGS « O IGS-u
  Descriptive info: Istarski golf savez osnovan je 23.. srpnja 1999.. godine u Taru, na posjedu obitelji Slamar.. Klubovi osnivači bili su GK Pula, GK Parentium i GK Tar.. MB: 01487469.. OIB: 10954699437.. ISTARSKI GOLF SAVEZ.. Predsjednik: Željko Gucunski.. Tajnik:.. Boris Hrast.. Izvršni odbor.. Branko Curić.. Parentium, Poreč.. Vanja  ...   dr.. Davor Pikot.. Pula.. Marko Plovanić.. Tar.. Alen Greblo.. Činić Vladimir.. Rovinj.. 10.. Savić Darko.. Savudrija.. 11.. Vlatko Mrvoš.. Buzet.. 12.. Denis Ivančić.. Pazin.. Nadzorni odbor.. Mladen Peršić, 2.. Mladen Zorić, 3.. Tom Ivanković.. Disciplinska komisija.. Elida Ravnić Činić, predsjdnik 2.. Davor Šimičić 3.. Vilson Mihajlović, član..

  Original link path: /o-igs-u/
  Open archive

 • Title: IGS « Statut
  Descriptive info: Na temelju članka 11.. Zakona o udrugama ( Narodne novine , br.. 88/2001) i članka 24.. do 30.. Zakona o športu ( Narodne novine , br.. 111/97 ), Skupština Istarskog golf saveza održana 17.. 03.. 2005.. godine, donijela je.. STATUT.. Istarskog golf saveza.. I.. OPĆE ODREDBE.. Članak 1.. Ovim Statutom uređuje se: naziv i sjedište Saveza, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Saveza, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo u Savezu, unutarnji ustroj, udruživanje u saveze ili zajednice saveza i članstvo u međunarodnim savezima, tijela Saveza, imovina Saveza, raspolaganje s dobiti, prestanak saveza i druga pitanja u skladu sa zakonom.. Članak 2.. Naziv Saveza glasi: ISTARSKI GOLF SAVEZ (U daljnjem tekstu: Savez, skraćeno IGS).. Uz naziv na hrvatskom jeziku, Savez koristi i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: ISTRIAN GOLF ASSOCIATION.. Skraćeni naziv Saveza glasi: IGS.. Skraćeni naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: IGA.. Članak 3.. Sjedište Saveza je u J.. U.. N.. P.. “Brijuni”, Brijunska 10, 52212 Fažana.. Odluku o promjeni adrese sjedišta IGS-a donosi Izvršni odbor.. Članak 4.. Savez ima pečat pravokutnog oblika 40X20 mm i sadrži naziv i znak Saveza.. Znak Saveza bira Izvršni odbor.. Članak 5.. Savez djeluje na području Istarske županije.. Članak 6.. Savez zastupaju: predsjednik Saveza i tajnik koji ujedno imaju pravo potpisa svih dokumenata IGS-a.. II.. CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA.. Članak 7.. Cilj Saveza je promicanje, razvitak i unapređenje golfa u Istarskoj županiji, te promicanje Istarske županije kao golf destinacije u Europi i svijetu.. Članak 8.. Djelatnosti Saveza jesu:.. poticanje i promicanje organiziranog bavljenja golf sportom, njegova razvoja i unapređenja.. sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja golf sporta i sporta općenito u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj, te usklađivanje aktivnosti svojih udruženih članova.. planiranje i programiranje golf sporta i njegovo predstavljanje pred drugim sportskim udrugama i savezima, kao izrazito odgojnog i zdravog sporta.. ostvarivanje utvrđene politike, planova i programa vlastitom djelatnošću i kroz djelatnost udruženih članova.. objedinjavanje i usklađivanje programa javnih potreba u golf sportu od interesa za Istarsku županiju, te skrb o njihovim ostvarivanjima.. vrednovanje programa javnih potreba u golf sportu i predlaganje njihova financiranja nadležnom Županijskom sportskom savezu.. utvrđivanje prijedloga kriterija i mjerila za dodjelu sredstava, ocjenjivanje ostvarenih programa i upućivanje prijedloga nadležnom Županijskom sportskom savezu.. usmjeravanje sredstava za programe javnih potreba - realizatorima programa, i skrb o njihovom namjenskom korištenju.. skrb o sportsko-tjelesnoj aktivnosti, tečajevima, školama i treningu, te pripremama, nastupu i natjecanju igrača i igračica golfa, i stvaranju uvjeta za unapređenje i postizanje vrhunskih postignuća u golf sportu.. unapređenje i organizacija stručnog rada i skrb za osposobljavanje stručnih kadrova, učitelja, trenera, greenkeepera, managera, sudaca, zdravstvenih djelatnika, unapređenje njihovih sportskih i stručnih dostignuća, te rješavanje ravnopravnog i materijalnog položaja stručnih djelatnika.. usklađivanje mreže sportskih udruga u golf sportu.. organiziranje poduke, tečajeva, škola i natjecanja u golf sportu, te velikih sportskih priredbi.. skrb o namjeni, održavanju i korištenju sportskih objekata.. organiziranje i provođenje sustava natjecanja, te utvrđivanje osnovnih principa sustava golf natjecanja na području Istarske županije.. jačanje materijalne osnove golf sporta i realizacija drugih zadataka i ciljeva od zajedničkog interesa za sve golf udruge Istarske županije.. popularizacija i unapređenje golf sporta putem popularne i stručne literature.. organizacije stručnog rada i priprema Županijskih selekcija i reprezentacija.. poticanje razvoja golfa u sredinama gdje golf sport nije razvijen.. svekoliko promicanje Istarske županije kao golf destinacije u Europi i svijetu.. svekoliko sudjelovanje u povezivanju golf subjekata Županije i svijeta s ciljem poticanja, razvoja i uspješnog poslovanja golf sadržaja Istarske županije.. obavljanje i drugih poslova i zadaća utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i pravilima nacionalnog sportskog saveza (HGS).. III.. JAVNOST RADA SAVEZA.. Članak 9.. Rad saveza je javan.. Javnost se očituje izvještavanjem članova na Skupštini i ostalim sjednicama svih organa, putem sredstava javnog informiranja, održavanjem popularnih i stručnih skupova, vlastitim glasilom i na drugi primjeran način.. IV.. ČLANSTVO.. Članak 10.. Članom saveza mogu postati golf klubovi koji djeluju na području Istarske županije, a osnovani su u skladu sa Zakonom i registrirani pri nadležnim tijelima državne uprave.. Članom Saveza mogu postati i strukovne udruge koje podliježu istim kriterijima, kao što su udruge učitelja, trenera, sudaca, greenkeepera, managera i sl.. Članak 11.. Prava i obveze članova jesu:.. sudjelovati u utvrđivanju prijedloga politike poticanja razvitka i promicanja golf sporta i sporta općenito u Istarskoj županiji.. donositi programe za ostvarivanje javnih potreba u golf sportu i pravovremeno ih dostaviti Savezu.. sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija za programiranje i financiranje javnih potreba u golf sportu, i mjerila za dodjelu sredstava i za ocjenjivanje ostvarenih programa, te pratiti njihovo ostvarivanje.. pratiti dodjelu sredstava i namjenski koristiti sredstva iz proračuna Istarske županije i drugih izvora, te se pridržavati odredaba zaključenih ugovora s tim u vezi.. utvrđivati prijedloge programa, te pravovremeno davati izvješća Savezu o ostvarivanju javnih potreba i korištenja sredstava.. birati predstavnike u organe upravljanja Saveza, i preko njih sudjelovati u odlučivanju o svim pitanjima iz djelatnosti Saveza, te time poticati i samo djelovanje Saveza.. davati mišljenja i prijedloge, i biti obaviješten o stavovima zauzetim u pogledu njihovih prijedloga.. pokretati raspravu o aktivnostima članova i organa upravljanja Saveza.. izvršavati financijske obveze za osiguranje djelatnosti Saveza.. pridržavati se općih akata Saveza, kao i zaključaka i odluka organa upravljanja Saveza.. ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Saveza.. Članak 12.. Redovnim članom IGS-a postaje se na temelju pismenog zahtjeva Izvršnom odboru Saveza, koji odluku donosi natpolovičnom većinom svih članova.. Odluku IO mora potvrditi prva redovna ili izvanredna Skupština Saveza, također natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine.. Registar članova Saveza vodi tajnik IGS-a.. Članak 13.. Članstvo u savezu prestaje:.. prestankom postojanja člana.. istupanjem prema  ...   Članak 29.. Član IO koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Saveza, može biti opozvan.. Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje 1/3 udruženih članova, Nadzornog odbora ili drugih članovi IO-a.. Skupština se mora sazvati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za opoziv.. Na istoj sjednici Skupštine bira se novi član IO, čiji mandat teče do isteka mandata opozvanog člana.. Ukoliko bude opozvan cijeli IO, novoizabranom IO mandat traje dvije godine od dana izbora.. Članak 30.. Predsjednik Saveza saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora.. Sjednice IO održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.. Sjednice se u pravilu sazivaju pismenim putem 8 dana prije održavanja, uz prijedlog dnevnog reda.. U slučaju hitnosti, predsjednik može sazvati sjednice i telefonskim putem.. Izvršni odbor može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje pet članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.. Iznimno, u slučaju spriječenosti predsjednika, sjednice može sazvati i predsjedavati im dopredsjednik Saveza, uz prethodno odobrenje predsjednika.. Članak 31.. Izvršni odbor:.. upravlja Savezom u skladu sa Zakonom, Statutom i ostalim općim aktima Saveza.. izvršava odluke Skupštine.. predlaže Skupštini Statut, kao i izmjene i dopune Statuta.. priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Saveza.. odlučuje o načinu realizacije programa rada Saveza.. brine o imovini Saveza i prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja dobiti u unapređenju djelatnosti Saveza.. donosi ostale opće akte Saveza : Pravilnik o radu, Natjecateljski pravilnik, Registracijski pravilnik, Disciplinski pravilnik i sl.. odlučuje o organizaciji tečajeva, škola, treninga i natjecanja, te ostalih aktivnosti IGS-a.. donosi kalendar i propozicije natjecanja.. zadužuje tajnika za pripremu, organizaciju i provedbu pojedinih aktivnosti i manifestacija Saveza.. osniva stalne i povremene Radne odbore.. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom ili ostalim aktima Saveza, ili mu ih povjeri Skupština.. TAJNIK.. Članak 32.. Savez ima tajnika u sjedištu Saveza.. Tajnik Saveza je ujedno i tajnik Izvršnog odbora.. Tajnika bira Skupština na dvije godine, s time da može biti ponovno biran.. Članak 33.. Tajnik je samostalan u svom radu.. Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini, a između dva zasjedanja Skupštine Izvršnom odboru.. Članak 34.. brine za zakonitost rada i ispunjava zakonom propisane obaveze Saveza.. odgovoran je pravodobnu pripremu materijala za sjednice Skupštine i sjednice IO-a.. brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i IO-a.. surađuje sa Županijskim sportskim savezom, Hrvatskim golf savezom i ostalim subjektima.. izvršava i druge obaveze utvrđen Statutom, zakonom i odlukama Skupštine i IO-a.. Članak 35.. Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka svog mandata, u slijedećim slučajevima:.. na vlastiti zahtjev.. ako svjesno povrijedi Statut ili ostale akte Saveza.. ako ne ostvaruje ciljeve i zadatke za koje je nadležan.. Odluku o razrješenju tajnika donosi Skupština, inicijativu mogu dati predsjednik, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor.. NADZORNI ODBOR.. Članak 36.. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština između članova udruženih Klubova.. Članovi Nadzornog odbora biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.. Član NO-a ne može istodobno biti član drugog organa upravljanja Saveza, osim Skupštine.. Članak 37.. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.. Sjednice NO-a saziva predsjednik NO-a, a odluke se donose većinom glasova.. Nadzorni odbor provjerava:.. poštivanje zakona, Statuta i ostalih općih akata Saveza, te odluka Skupštine.. raspolaganje imovinom Saveza.. Nadzorni odbor dužan je postupiti po svakoj predstavci, primjedbi i sl.. članova Saveza.. Jednom godišnje NO podnosi izvještaj o radu Skupštini Saveza.. Članak 38.. Član Nadzornog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze može biti opozvan na zahtjev najmanje 1/3 članova Saveza.. Na način opoziva i izbora novog člana adekvatno se primjenjuje Čl.. 29.. ovog Statuta.. DISCIPLINSKA KOMISIJA.. Članak 39.. Disciplinska komisija ima tri člana koje bira Skupština između članova udruženih klubova.. Članovi Disciplinske komisije biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.. Član DK-e ne može istodobno biti član drugog organa upravljanja Saveza, osim Skupštine.. Članak 40.. Disciplinska komisija radi u sjednicama koje saziva predsjednik DK-e.. Odluke se donose većinom glasova.. Disciplinska komisija ima ingerenciju nad udruženim članovima Saveza - klubovima, kao i nad članovima klubova.. Članak 41.. U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće mjere:.. opomena, 2.. opomena pred isključenje, i 3.. prijedlog za isključenje.. Prve dvije disciplinske mjere potvrđuje Izvršni odbor, dok o isključenju odlučuje Skupština Saveza.. Protiv odluke DK-e može se u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalba Izvršnom odboru, odnosno Skupštini, koji o tom odlučuju na svom prvom zasjedanju.. VII.. IMOVINA SAVEZA.. Članak 42.. Imovinu Saveza čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava.. Savez stječe imovinu: iz sredstava proračuna Istarske županije i Republike Hrvatske, članarinama udruženih članova, dobrovoljnim prilozima, donacijama, sponzorstvima, priređivanjem igara na sreću, obavljanjem dopuštenih djelatnosti, prihodima od imovine te ostalim prihodima u skladu sa zakonom.. Članak 43.. Savez odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom.. Dobit koju Savez ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, koristi za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.. Članak 44.. Savez posluje putem vlastitog žiro računa.. Naredbodavci za izvršenje financijskog plana Saveza je Izvršni odbor, a operativni izvršioci su predsjednik Saveza i tajnik.. Financijsko poslovanje Savez je dužan voditi u skladu s važećim zakonskim propisima.. Članak 45.. U slučaju prestanka Saveza, imovina IGS-a pripast će klubovima - udruženim članovima ili Savezu/klubovima koji imaju slične ciljeve i djelatnosti, a odluku o tome donijet će Skupština.. VIII.. ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 46.. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registru Županijskog ureda za opću upravu - Ispostava Pula.. Predsjednik Istarskog golf saveza : Dr.. Vladimir Tkalec..

  Original link path: /dokumenti/statut/
  Open archive
 •  

 • Title: IGS « Izvještaji o izvršenju programa
  Descriptive info: Izvještaj o izvršenju programa 2000.. Izvještaj o izvršenju programa 2001.. Izvještaj o izvršenju programa 2002.. Izvještaj o izvršenju programa 2003.. Izvještaj o izvršenju programa 2004.. Izvještaj o izvršenju programa 2005..

  Original link path: /dokumenti/izvjestaji-o-izvrsenju-programa/
  Open archive

 • Title: IGS « Programi rada
  Descriptive info: Program rada za 2001.. g.. Program rada za 2002.. Program rada za 2003.. Program rada za 2004.. Program rada za 2005.. Program rada za 2006..

  Original link path: /dokumenti/programi-rada/
  Open archive

 • Title: IGS « Zapisnici
  Descriptive info: Zapisnik sa skupštine Golf kluba Poreč 15.. 1999.. Zapisnik sa sjednice upravnog odbora IGS-a 09.. 03.. 2002.. Zapisnik sa 2.. sjednice skupštine IGS-a 21.. 04.. Zapisnik sa izvanredne izborne sjednice skupštine IGS-a 17.. 13.. 2005.. Zapisnik sa sjednice izvršnog odbora IGS-a 24.. Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora IGS-a 21.. Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora IGS-a 24.. 05.. Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora IGS-a 30.. 06..

  Original link path: /dokumenti/zapisnici/
  Open archive

 • Title: IGS « Ostala dokumentacija
  Descriptive info: Izvještaj o Juniorskoj školi.. Priopčenje za javnost s II skupštine IGS-a..

  Original link path: /dokumenti/ostala-dokumentacija/
  Open archive

 • Title: IGS « Golf klub Pula
  Descriptive info: osnovali su kirurzi Opće bolnice Pula prim.. dr.. Davor Pikot, dr.. Irenko Srdoč, pok.. Vilijam Bilić, dr.. Nadomir Gusić, mr.. Rajko Ćelović, dr.. Robert Aladić, dr.. Edi Ladavac, dr.. Davor Zoričić, dr.. Bojan Gluhačić i odvjetnik g.. Anton Pletikos , u svibnju 1997.. g.. S početnih 10 članova klub vrlo brzo raste te sada broji preko 120 članova gospode, dama, juniora i seniora, od kojih 50-ak aktivno igra golf.. Kako Pula ni Istra nemaju golf igralište susretljivošću.. JUNP Brijuni.. članovi kluba vježbaju i igraj uglavnom na Starom golf igralištu na Brijunima.. Od 1998.. klub postaje članom.. Hrvatskog golf saveza.. te od tada redovito učestvuje s dvije ekipe u  ...   2003 i 2005.. osvojio klubsko državno prvenstvo te učestvovao na klupskom Evropskom prvenstvu.. Posljednjih godina Vanja Nikolić, a jednom i Dean Dužajić osvajaju i pojedinačno državno prvenstvo.. U planu je izgradnja vlastitog vježbališta u gradu ili okolici na čemu se sada intenzivno radi.. Adresa.. Petra Preradovića 40, 52100 Pula.. Tel.. +385 52 213798.. Fax +385 52 381812.. cell:+385 98 9230472.. Žiro račun.. 2500009-1101133520.. Devizni račun.. Hypo Alpe Adria bank : 70301-94042.. Matični broj: 1286473.. http://www.. Predsjednik kluba.. prim.. Davor Pikot.. Članovi predsjedništva:.. Dr.. Pero Perkov.. Mladen Peršić.. Irenko Srdoč.. Tihomir Bajto.. Dražen Slamar.. Tajnik kluba:.. Damir Ritoša, oec.. Predsjednik nadzornog odbora.. Marjan Peharda.. Predsjednik disciplinske komisije:.. Jasna Tkalec..

  Original link path: /klubovi/golf-klub-pula/
  Open archive

 • Title: IGS « GCC Umag
  Descriptive info: Registarski broj:.. 18001801.. Naziv:.. Golf Country Club Umag.. Skraćeni naziv:.. Sjedište:.. Savudrijska 13 -.. 52470 Umag -.. Hrvatska.. Datum upisa:.. 2007.. Djelatnosti:.. promicanje, razvitak i unapređenje golfa; organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova; organiziranje golf turnira i sudjelovanje na istima; upravljanje sportskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik; poduka i trening djece i mladeži.. Osobe:.. Predsjednik :Bojan Božić 091/1020003.. bojan.. bozic@golfklubumag..

  Original link path: /klubovi/gcc-umag/
  Open archive

 • Title: IGS « Golf klub Labin
  Descriptive info: 18002070.. GOLF KLUB LABIN.. GK LABIN.. Labin, Istarska 23.. 20.. 01.. 2010.. promicanje, razvitak i unaprijeđenje golfa; organiziranje i provođenje treninga članova; organiziranje prvenstvenih i prijateljskih natjecanja i turnira; sudjelovanje na prvenstvenim i prijateljskim natjecanjima i turnirima; poduka i trening djece i mladeži;GOLF.. Klaudio Franković, tajnik.. tel.. 091.. 796 2384.. email.. kluba : labingolfklub@gmail..

  Original link path: /klubovi/golf-klub-labin/
  Open archive

 • Title: IGS « Golf klub Rovinj
  Original link path: /klubovi/golf-klub-rovinj/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 77