www.archive-org-2014.com » HR » I » IGMAN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2014-07.

 • Title: MJERA 301
  Descriptive info: Home.. MJERA 301.. Mjera 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa.. I.. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA.. 1.. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 301.. »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa (Narodne novine br.. 61/10 i 127/10) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).. 2.. Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske Unije i Republike Hrvatske.. II.. PRIHVATLJIVI KORISNICI.. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.. 000 stanovnika) navedene u Prilogu V.. Pravilnika.. III.. DODJELA SREDSTAVA I IZNOS POTPORE.. Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 301:.. A) sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda,.. B) lokalne nerazvrstane ceste,.. C) toplane,.. D) protupožarni prosjeci s elementima šumskih cesta.. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja ograničena je na: a) 405.. 000 EUR (3.. 000.. 000 HRK) za ulaganja u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste.. b) 958.. 000 EUR (7.. 000 HRK) za ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za pročišćavanje otpadnih voda, c) 958.. 000 HRK) za ulaganja u toplane.. Iznosi u hrvatskim kunama su indikativni.. Maksimalni udio javne pomoći definiran je člankom 15.. IV.. UVJETI.. Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija numeriranih stranica) na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika (Prilog I.. ).. Prijave se podnose isključivo preporučenom poštom s povratnicom na adresu navedenu u točki VI.. natječaja.. Pored dokumentacije navedene u točki IV.. 1.. podnositelj će u zasebnoj omotnici dostaviti Dosje s natječajnom dokumentacijom koji sadrži, ovisno o vrsti natječajne procedure, Najavu natječaja, Obavijest o nabavi, Sažetak obavijesti o nabavi i Dosje natječaja u presliku i originalu s naznakom na hrvatskom jeziku »Ne otvarati od strane pisarnice – za Odjel javne nabave« na omotnici.. Podnositelj zajedno s dokumentacijom navedenom u ovoj točki dostavlja Listu dokumenata.. Listu dokumenata na web-stranici www.. apprrr.. hr objavljuje Agencija za plaćanja zajedno s natječajem.. Dodatne informacije na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Tipologija ulaganja prema Pravilniku  ...   i/ili rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu II.. (2) Specifiĉni kriterij prihvatljivosti sektora toplane: – da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1.. ovoga ĉlanaka Korisnik mora u poslovnom planu prikazati uĉinkovitost ulaganja analizom troškova i koristi te posjedovati minimalno dvogodišnji ugovor za opskrbu organskim otpadom.. Ĉlanak 10.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektor protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta su: – ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu II.. (2) Specifiĉni kriterij prihvatljivosti sektora protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta su: – da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1.. ovoga ĉlanka Korisnik ulaganje mora provoditi u podruĉju koje se nalazi u zonama I.. i II.. razine opasnosti od požara.. Visina potpore.. Ĉlanak 15.. (1) Ako ulaganje ne stvara znaĉajan neto prihod, javna pomoć iz IPARD programa iznosi 100% ukupnog prihvatljivog ulaganja (2) Ako ulaganje stvara znaĉajan neto prihod, javna pomoć iz IPARD programa iznosi 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja.. (3) Znaĉajnim neto prihodom smatra se udio dobiti poslije oporezivanja koji je veći od 25% od ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja projekta.. (4) Plaćanje za izvršeno ulaganje obavljat će se u punom iznosu, jednoobroĉno sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava za Mjeru 301 (u daljnjem tekstu: IPARD Ugovor) koji je Korisnik potpisao s Agencijom za plaćanja.. Prihvatljivi troškovi.. Ĉlanak 17.. (1) Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju: a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine; b) kupnju nove mehanizacije i opreme, ukljuĉujući raĉunalni softver do tržišne vrijednosti imovine; c) opće troškove poput naknada za arhitekte, inženjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnju prava na patente i licence do gornje granice od 12% troškova navedenih u toĉkama a) i b) ovoga stavka.. (2) Vrijednost prihvatljivih troškova se utvrđuju bez PDV-a i moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldavije, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Rusije, Sirije, Tunisa, Ukrajine, Norveške, Lihtenštajna i Islanda..

  Original link path: /index.php/eumjera301
  Open archive

 • Title: MJERA 302
  Descriptive info: MJERA 302.. Mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa.. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa (Narodne novine br.. : 127/10; u daljnjem tekstu: Pravilnik).. Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.. PRIHVATLJIVI KORISNICI.. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu III Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.. DODJELA SREDSTAVA I IZNOS POTPORE.. Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 302:.. A) Sektor ruralnog turizma,.. B) Sektor tradicijski obrti,.. C) Sektor izravna prodaja,.. D) Sektor slatkovodnog ribarstva,.. E) Sektor usluga,.. F) Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,.. G) Sektor proizvodnje gljiva,.. H) Sektor obnovljivih izvora energije.. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.. 000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.. 000 EUR.. Maksimalni udio potpore iznosi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.. Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija numeriranih stranica) na obrascima iz Priloga IV Pravilnika.. Prijave se podnose isključivo preporučenom poštom na adresu navedenu u točki VI.. Dodatne informacije na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript A.. Dozvoljena ulaganja i kriteriji za Mjeru 302 prema Pravilniku o provedbi za Mjeru 302 Ulaganja unutar Mjere 302 dozvoljena su za sektore: sektor ruralnog turizma, sektor tradicijski obrti, sektor izravna prodaja, sektor slatkovodnog ribarstva, sektor usluga, sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima, sektor proizvodnje gljiva te sektor obnovljivih izvora energije.. Članak 5.. (1) Korisnici sredstava IPARD programa (u daljnjem tekstu: Korisnici) za ulaganja unutar Mjere 302 su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a (Prilog III) ovoga Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. (2) Korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom: a) na početku ulaganja, ako takvu djelatnost obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj b) na kraju ulaganja, ako tu djelatnost ne obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj.. Članak 6.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru ruralnog turizma su: a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklizam, tematski putevi) b) Ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) c) ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV F ovoga Pravilnika.. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor ruralnog turizma su: a) korisnik mora biti registriran u skladu s propisima koji uređuju područja ugostiteljstva i/ili pružanja usluga u turizmu  ...   prihvatljiva samo u područjima u kojima su prihvaćeni Program ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijska razvojna strategija (ŽRS) koji navode tradicijske obrte kao prioritetni razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata.. Članak 8.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru izravne prodaje su: Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za izravnu prodaju proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (vlastitih proizvoda i proizvoda udruge/zadruge proizvođača u kojima gospodarstvo pripada kao član).. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor izravne prodaje su: Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poslovati u skladu s odredbama Zakona o trgovini (»Narodne novine« 87/08 i 116/08).. Članak 9.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru slatkovodnog ribarstva su: Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za uzgoj slatkovodne ribe.. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor slatkovodnog ribarstva su: a) korisnik treba biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja b) korisnik treba biti registriran prema odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine« 46/07 i 55/11) i Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07, 55/11)«.. c) maksimalni dozvoljeni kapacitet proizvodnje u skladu s Prilogom XV Pravilnika.. Članak 10.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru usluga su: Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za pružanje nepoljoprivrednih usluga u ruralnim područjima: IT centara, radionica za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječjih vrtića, igraonica za djecu, sportsko-rekreativnih centara za mlade i odrasle.. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti u sektoru usluga: Dozvoljena su ulaganja u naselja koja imaju do 10 000 stanovnika (u Prilogu XVI nalazi se popis naselja iznad 10 000 stanovnika u kojima ulaganje nije dozvoljeno).. Članak 11.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru prerade na poljoprivrednim gospodarstvima: Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu.. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima su: a) korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava b) za preradu mlijeka i mesa korisnik treba biti odobren u skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (»Narodne novine« 15/10 i 133/10) i Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine« 125/08, 55/09 i 130/10) c) za preradu voća i povrća korisnik treba biti upisan u Upisnik registriranih objekata koji vodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.. Članak 12.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru proizvodnje gljiva: Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za uzgoj i pakiranje gljiva.. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor proizvodnje gljiva su: a) korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava b) ulaganje je dozvoljeno za maksimalni kapacitet do 2.. 000 m2 podne površine objekta.. Članak 13.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru obnovljivih izvora energije:Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje elektrana i kogeneracijskih postrojenja na bioplin na poljoprivrednom gospodarstvu.. (2) Specifični kriterij prihvatljivosti za sektor obnovljivih izvora energije je: Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva..

  Original link path: /index.php/eumjera302
  Open archive

 • Title: Igman - Poslovno savjetovanje
  Descriptive info: Igman - Poslovno savjetovanje.. Naša misija je da kao pružatelj usluga savjetovanja u poljoprivredi budemo vodeća organizacija u prikupljanju relevantnih informacija i donošenja praktičnih savjeta za poljoprivredne proizvođače.. Glavna zadaća poduzeća Igman d.. je uravnoteženje tržišne utakmice u području poljoprivrede, te strateški doprinos poljoprivrednicima u Hrvatskoj u njihovom pravodobnom informiranju i savjetovanju.. Ključna poslovna aktivnost je komercijalizacija  ...   u obliku OPG, obrta, zadruga ili poduzeća.. Prikupljanje tih informacija, te savjetovanje sukladno prikupljenim informacijama i dosadašnjem iskustvu vlasnika Igman d.. Kao bitan segment poslovanja ističemo izradu poslovnih planova koji su potrebni za natjecanje u dobivanju sredstava EU.. Glavni fokus izrade ovih poslovnih planova jesu projekti koji su direktno vezani na poljoprivredu i razvoj poljoprivrednog sektora u RH..

  Original link path: /index.php/component/content/
  Open archive

 • Title: Projekti EU
  Descriptive info: Projekti EU.. hr vam pruža :.. Izradu natječajne dokumentacije za natječaje iz projekata koji se financiraju iz fondova EU.. Hrvatski poduzetnici imaju mogućnost sudjelovati na natječajima u Hrvatskoj i Europskoj Uniji, a koji su vezani uz projekte koji se financiraju iz fondova EU.. Isto tako pružamo usluge za izradu zahtjeva za bespovratna sredstava za financiranje projekata poduzetnika, pisanja i provedbe projekata te pripreme poslovnih analiza i studija.. Zašto izabrati Igman.. poznajemo procedure kandidiranja za određene natječaje/projekte.. radimo precizno i u skladu sa zahtjevima struke.. veća vjerojatnost u pozitivan ishod kandidiranja.. minimalan utrošak vremana, odnosno financijskih sredstava.. pouzdanost..

  Original link path: /index.php/europski-projekti
  Open archive

 • Title: Poslovni Planovi
  Descriptive info: Poslovni Planovi.. Za naše klijente izrađujemo sljedeću dokumentaciju:.. Poslovni plan / investicijsku studiju.. Marketing plan.. Studije izvedivosti.. Cost-benefit analize.. Strateške dokumente za jedinice lokalne i područne samouprave..

  Original link path: /index.php/poslovni-plan
  Open archive

 • Title: Igman d.o.o.
  Descriptive info: : 11509..

  Original link path: /index.php/home
  Open archive

 • Archived pages: 28