www.archive-org-2014.com » HR » J » JAVNANABAVA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 89 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Javna nabava
  Descriptive info: .. Naslovna.. English.. Pravni i strateški okvir.. Izobrazba.. Publikacije.. Pregled najvažnijih mišljenja.. Planovi nabave i registri.. Statistička izvješća o javnoj nabavi.. Sprječavanje korupcije i sukoba interesa.. Aktivnosti.. Kontakt.. Dežurni savjetnik.. Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178.. Izvješća o javnoj.. nabavi.. Izdvajamo.. Obnavljanje certifikata.. Sukladno odredbi članka 7.. stavka 2.. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN br.. 06/12, dalje u tekstu: Pravilnik) zahtjevi za obnavljanje certifikata u području javne nabave koji istječu 13.. siječnja 2015.. godine.. zaprimat e se od 13.. srpnja 2014.. godine do zaključno sa 13.. siječnjem 2015.. godine.. Zahtjev za obnavljanje certifikata mora sadržavati sve podatke iz članka 7.. stavka 3.. i 4.. Pravilnika.. Zahtjevi se mogu dostaviti:.. 1.. poštom na adresu:.. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,.. 2.. elektroničkom poštom na adresu:.. snjezana.. kovac@mingo.. hr.. 3.. telefaksom na broj:.. 01/6106604.. Sukladno odredbi članka 5.. Pravilnika osoba koja propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje certifikata u roku propisanom u članku 7.. stavku 2.. ovoga Pravilnika, gubi pravo na obnavljanje certifikata te je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje.. DAN OTVORENIH VRATA.. Obavještavamo korisnike da e se.. Dan otvorenih vrata održati u petak, 04.. Više informacija možete prona i.. OVDJE.. Vrijednosti europskih pragova od 01.. siječnja 2014.. Europska komisija donijela je.. UREDBU KOMISIJE (EU) br.. 1336/2013.. d 13.. prosinca 2013.. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vije.. a u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora.. (SL.. BR.. L-335 od 14.. ) kojom se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).. Tekst Uredbe možete prona i.. Tako er, objavljena je.. KOMUNIKACIJA KOMISIJE Odgovaraju.. e vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vije.. a.. C-366 od  ...   Europskoj uniji iznose iz članka 2.. ove Uredbe koji su izraženi u eurima naručitelj preračunava u kunsku protuvrijednost.. Preračunavanje se provodi na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure Hrvatske narodne banke, važe eg na dan u kojem naručitelj šalje poziv na nadmetanje, a u postupcima u kojima se poziv na nadmetanje ne objavljuje, na dan u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave.. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na naručitelje se primjenjuju vrijednosti europskih pragova preračunate u njihove odgovaraju e vrijednosti u kunama koje objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.. Vrijednosti europskih pragova preračunate u njihove odgovaraju e vrijednosti u kunama koje se primjenjuju s danom 1.. godine, možete pogledati u rubrici Pravna stečevina EU-a (.. ).. Vlada Republike Hrvatske 2.. svibnja 2013.. godine donijela je.. Strategiju razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013.. -2016.. Strategiju možete prona i.. Uprava za sustav javne nabave izradila je smjernice.. Smjernice br.. Kriteriji za odabir ponude.. Smjernice obra uju kriterije za odabir ponude, najnižu cijenu i ekonomski najpovoljniju ponudu.. S obzirom na potrebe sustava, naglasak je stavljen na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, uključuju i i primjere koji mogu pomo i naručiteljima u primjeni tog kriterija.. Smjernice verzije 1.. 0 iz travnja 2013.. godine dostupne su.. Obavijesti.. 10.. 06.. 2013.. EU pragovi.. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na naručitelje se primjenjuju vrijednosti europskih pragova preračunati u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama koje objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.. Pročitajte više.. 02.. 05.. Strategija razvoja elektroničke javne nabave.. Podsjetnik na obveze iz Zakona o javnoj nabavi.. Uprava za sustav javne nabave izradila je.. Podsjetnik na obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi - Planovi nabave, registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sukob interesa.. Arhiva novosti.. Često postavljana pitanja.. Poveznice.. Copyright 2012.. Ministarstvo gospodarstva..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ministry of economy, Republic of Croatia
  Descriptive info: Home.. Croatian.. Public procurement system.. Legal framework and strategic documents.. Manuals and publications.. News.. Contact.. Call center.. Information and advice on public procurement Tuesdays and Thursdays 9-12 AM.. tel: ++ 385 1 4677 178.. Highlight.. In the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship, Zagreb, Croatia, the Regional Conference on Public Procurement was held on 2 October 2009.. The Conference focused on training in the public procurement system as it is considered as foundation for development of transparent and efficient public  ...   shared their experiences on training in public procurement.. Presentations:.. Croatia.. Albania.. Bosnia and Herzegovina.. Montenegro.. IPA 2008 TWL.. IPA 2008 twinning light project.. Strengthening capacities to remedy irregularities in public procurement procedures.. Read more.. CARDS Projects.. The Republic of Croatia is currently preparing for the accession to the EU.. It will therefore need to harmonize its public procurement practices with those in the EUas well as align its national legislation with the so-called.. acquis communautaire.. News archive.. Ministry of economy..

  Original link path: /default.aspx?id=3985
  Open archive

 • Title: Izobrazba > Javna nabava
  Descriptive info: Certifikati.. Specijalistički program izobrazbe.. Redovito usavršavanje.. Nositelji programa.. Treneri u sustavu javne nabave.. Radionice HGK-a i HUP-a.. Početna.. >.. Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno.. Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012).. Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje i obnavljanje.. certifikata u  ...   (NN 90/2011), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važe i certifikat u području javne nabave.. Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog.. specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.. , a obnavljaju se temeljem.. redovitog usavršavanja.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=3420
  Open archive
 •  

 • Title: Publikacije > Javna nabava
  Descriptive info: Priručnici.. Smjernice i podsjetnici.. Primjeri obrazaca.. Ostale publikacije.. Objavljene publikacije izra ene su s ciljem pomo i raznim dionicima sustava javne nabave vezano uz razne aspekte proces javne nabave.. Dio publikacija izradila je Uprava za sustav javne nabave, a dio je izra en u sklopu raznih projekata tehničke pomo i, primjerice pretpristupnih programa EU-a..

  Original link path: /default.aspx?id=3421
  Open archive

 • Title: Pregled najvažnijih mišljenja > Javna nabava
  Descriptive info: Mišljenja - 2012-2014.. VAŽNE NAPOMENE - OBAVEZNO PROČITATI.. Ovaj dio sadržava odgovore Ministarstva gospodarstva - Uprave za sustav javne nabave na najčeš e upite vezane uz tumačenja Zakona o javnoj nabavi.. Upiti su izmijenjeni na način da su uklonjeni detaljni podaci o naručiteljima i ponuditeljima, odnosno ti podaci su uop eni i prikazani u anonimnom obliku (primjerice, ako se u upitu navodi ime nekog grada, u ovom pregledu navedeno je samo.. Grad.. S obzirom da ovdje navedeni upiti ne sadržavaju sve podatke koji su dostavljeni Upravi za sustav javne nabave, priložena mišljenja mogu poslužiti isključivo kao pomo ni  ...   koja Uprava za sustav javne nabave daje temeljem Zakona o javnoj nabavi neobvezuju a te u njima sadržana tumačenja ne mogu prejudicirati tijek i ishod odre enih postupaka, kao što je postupak pravne zaštite u sustavu javne nabave.. S obzirom na izmjene zakonodavnog okvira, u svakom odgovoru na upit potrebno je obratiti pažnju na mjesec izrade mišljenja te na zakonodavni okvir koji je u tom trenutku na snazi (navedene su relevantne Narodne novine).. Zbog toga je pri korištenju svakog odgovora potrebno provjeriti je li u me uvremenu došlo do izmjene odre ene zakonske odredbe na koju se mišljenje poziva..

  Original link path: /default.aspx?id=3423
  Open archive

 • Title: Planovi nabave i registri > Javna nabava
  Descriptive info: Planovi nabave.. Registri ugovora i okvirnih sporazuma.. DOSTAVA POVEZNICA NA PLANOVE NABAVE I REGISTRE UGOVORA.. Podatke o internetskim stranicama na kojima su objavljeni planovi nabavei registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete dostaviti na adresu.. info_javnanabava@mingo.. Pri dostavi je u tekstu poruke uz poveznicu potrebno navesti i potpuni naziv naručitelja na kojeg se plan ili registar odnosi.. Sukladno članku 20.. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) naručitelji za proračunsku ili poslovnu godinu donose plan nabave, pri čemu su javni naručitelj obvezni plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana.. Poveznicu na internetske stranice na kojima su objavili plan nabave, javni naručitelji moraju dostaviti Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva koja objedinjuje popis svih dostavljenih poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave  ...   Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.. Sukladno članku 21.. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) naručitelji su obvezni voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.. Naručitelj su obvezni registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objaviti na internetskim stranicama, a nakon prve objave registra Upravi za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen.. Uprava za sustav javne nabave objedinjuje popis svih dostavljenih poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja.. Ako naručitelj nema mogu nost objave na internetskim stranicama, Upravi za sustav javne nabave dostavljat e svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi objave na Portalu javne nabave, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj..

  Original link path: /default.aspx?id=3424
  Open archive

 • Title: Statistička izvješća o javnoj nabavi > Javna nabava
  Descriptive info: Uputa o sadržaju i dostavljanju godišnjih izvješća.. Statistička godišnja izvješća.. Preliminarna statistička izvješća.. Statističko godišnje izvješ e o javnoj nabavi za 2012.. godinu.. Statističko godišnje izvješ e o javnoj nabavi za 2011.. Statističko godišnje izvješ e o javnoj nabavi za 2010.. Statističko godišnje izvješ e o javnoj nabavi za 2009.. Statističko godišnje izvješ e o javnoj nabavi za 2008.. Statističko godišnje izvješ e o javnoj nabavi za 2007..

  Original link path: /default.aspx?id=3425
  Open archive

 • Title: Sprječavanje korupcije i sukoba interesa > Javna nabava
  Descriptive info: Na stranici.. www.. antikorupcija.. dostupni su brojni korisni materijali, me u kojima ističemo:.. Sukob interesa , brošura Ministarstva pravosu a.. Sukob interesa u obnavljanju javnih dužnosti smjernice o zabranama za javne dužnosnike , Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.. Navedene publikacije dostupne su na.. http://www.. hr/Default.. aspx?sec=137.. NAJVE I RIZICI I MOGU E MJERE SUZBIJANJA KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U JAVNOJ NABAVI.. Ovaj kratki pregled sadržava najve e rizike koji se odnose na aktivnosti i naručitelja i ponuditelja u sklopu postupaka javne nabave.. a) Planiranje, priprema i odabir postupaka javne nabave.. Najve i rizici korupcije.. Nepotrebna investicija koja nema vrijednost za društvo.. Precijenjene potrebne količine.. Nepridržavanje uvjeta provedbe postupaka javne nabave sukladno procijenjenim vrijednostima i dijeljenje vrijednosti nabave s namjerom izbjagavanja primjene propisanog postupka nabave.. Odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave suprotno propisanim uvjetima.. Dokumentacija za nadmetanje propisana je na diskriminatoran način te se njome pogoduje točno odre enom gospodarskom subjektu (primjerice, uvjeti i zahtjevi koji nisu u direktnoj vezi s predmetom nabave).. Oznaka tipa ili vrste robe kojim se odre eni ponuditelj, odnosno proizvo ač dovodi u povoljniji položaj.. Tehničke specifikacije pripremaju potencijalni ponuditelji, pri čemu je teško osigurati jednak položaj ostalih ponuditelja pri pripremu ponuda.. Tehničke specifikacije izra ene su na način da u njima sadržane uvjete može ispuniti samo odre eni gospodarski subjekt.. Mjere za pove anje transparentnosti i odgovornosti.. Objava profila naručitelja.. Objava godišnjeg plana nabave na internetskim stranicama naručitelja kako bi se zainteresirani gospodarski subjekti, pogotovo mali i srednji poduzetnici, mogli pravovremeno pripremiti za sudjelovanje u odre enim nadmetanjima.. Usvajanje internih pravila naručitelja u kojima su utvr ene obveze i nadležnosti svih osoba koje sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, ali i izvršenja ugovora o javnoj nabavi.. Preporuka je da takva interna pravila uključuju i  ...   ponuda, iako stanje na tržštu ukazuje da je više gospodarskih subjekata sposobno izvršiti zahtjeve nadmetanja; u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude, odabrani ponuditelj se povlači iz zaključivanja ugovora, bez obzira na to što gubi jamstvo.. Ocjenjivanje ponuda:.. Neujednačeno ocjenjivanje dijelova ponude - isključivanje ponuditelja i ponuda koje zadovoljavaju uvjete nadmetanja ili prihva anje ponude koja bi trebala biti isključena.. Izrada redovitih internih izvješ a o svim fazama pripreme i provedbe nadmetanja.. Utvr ivanje pravila za izvješ ivanje o nepravilnostima.. Razdvajanje funkcija u sklopu provedbe postupka javne nabave (primjerice, ista osoba ne može biti odgovorna za pripremu postupka i kontrolu izvršenja ugovora).. Ako naručitelj kontaktira bilo kojeg ponuditelja, svi drugi ponuditelji moraju o tome biti obavješteni na dokaziv način.. Uz objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, dodatna objava svih relevantnih dokumenata i na internetskim stranicama naručitelja (uključuju i i ugovore, osim dijelova koji predstavljaju poslovnu tajnu).. c) Realizacija ugovora.. Neizvršavanje odredbi ugovora, posebno u pogledu njegove kvalitete, cijene i roka;.. Izmjene bitnih uvjeta ugovora koje su u suprotnosti s provedenim postupkom javne nabave (cijena, tehnički sadržaj, datum završetka itd.. ).. Tijekom realizacije ugovora mijenja se predmet nabave (u potpunosti ili djelomično), količine ili pojedine stavke.. Zaključivanje ugovora za male količine roba, radova ili usluga, a zatim naručivanje dodatnih nabava od istog gospodarskog subjekta bez poziva na nadmetanje.. Česti su i rizici zaključivanja ugovora o dodatnim radovima ili uslugama bez ostvarivanja propisanih uvjeta ili na način koji nije sukladan zakonskim odredbama.. Zaključivanje ugovora o javnoj nabavi, zatim poništavanje dijela ugovora i zaključivanje ugovora (bez objave) s ponuditeljem za poništeni dio uz obrazloženje da vrijednost takvog ugovora ne prelazi procijenjenu vrijednost za koju je propisana primjena pravila javne nabave.. Objava ugovora na internetskoj stranici naručitelja.. Razdvajanje funkcija potpisivanja i kontrole izvršenja ugovora unutar naručitelja.. Vanjska kontrola izvršenja ugovora..

  Original link path: /default.aspx?id=3426
  Open archive

 • Title: Kontakt > Javna nabava
  Descriptive info: Adresa:.. Ministarstvo gospodarstva.. Uprava za sustav javne nabave.. Ulica grada Vukovara 78.. 10 000 Zagreb.. Dežurni savjetnik informacije i savjete iz područja javne nabave daje.. utorkom i četvrtkom od 9-12.. na broju telefona.. 01 4677-178.. Upit putem elektroničkog obrasca.. Upite vezane iz područja javne nabave možete postaviti.. putem donjeg obrasca ili na adresu elektroničke pošte.. Ističemo da postavljanje upita elektroničkim putem ima primarnu namjenu dostave savjeta i mišljenja u što kra em roku, a s ciljem što brže preventivne i instruktivne aktivnosti prema naručiteljima i gospodarskim subjektima.. Stoga e odgovori na upite postavljene u elektroničkoj formi (korištenjem donjeg obrasca ili elektroničkom poštom) biti dani telefonski od strane savjetnika, a ne pisanim odgovorom elektroničkom poštom ili dopisom s  ...   svakodnevno pristižu na obradu, a rješavanju kojih se pristupa prema rasporedu zaprimanja.. Ako želite da vam se mišljenje dostavi dopisom u službenoj formi (dopisom s potpisom i pečatom ministarstva), molimo vas da i upit postavite u službenoj formi.. Upit u službenoj formi možete dostaviti poštom na gore navedenu adresu ili kao privitak elektroničke pošte.. Svaki zahtjev za dostavu službenog pisanog odgovora mora sadržavati i naznaku vaše poštanske adrese kako bi vam mišljenje moglo biti dostavljeno poštom.. Pri tome ističemo da pisana mišljenja u službenoj formi ne mogu biti dostavljena žurno jer je za njihovu izradu i provedbu službene procedure i ovjere potreban dulji rok.. Ime i prezime *:.. Tvrtka:.. E-mail adresa *:.. Telefon:.. Fax:.. Mobitel:.. Vaš upit *:..

  Original link path: /default.aspx?id=3409
  Open archive

 • Title: Pravna stečevina EU-a > Javna nabava
  Descriptive info: Zakoni.. Podzakonski propisi.. Pravna stečevina EU-a.. Ostali relevantni propisi.. Strateški dokumenti.. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.. Nove direktive iz područja javne nabave.. U Službenom listu Europske unije L 94 od 28.. ožujka 2014.. godine objavljene su tri nove direktive iz područja javne nabave i to:.. Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vije.. a od 26.. velja.. č.. e 2014.. o dodjeli ugovorâ o koncesiji,.. Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vije.. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te.. Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vije.. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom  ...   pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL.. L -335 od 14.. a (SL.. Vrijednosti europskih pragova preračunate u njihove odgovaraju e vrijednosti u kunama koje objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije (vrijedile do 01.. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Corresponding values from 1 July 2013 in Croatian kuna of the thresholds of Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) (2012/C 382/01),.. OJ C 382, 12.. 12.. 2012, p.. 1 1.. Napomena: Hrvatska verzija Komunikacije Komisije bit e objavljena nakon što bude objavljena u Službenom listu Europske unije..

  Original link path: /default.aspx?id=3671
  Open archive

 • Title: EU pragovi > Javna nabava
  Descriptive info: Vijesti.. srpnja 2013.. godine, možete pogledati.. (..

  Original link path: /default.aspx?id=4026
  Open archive •  


  Archived pages: 89