www.archive-org-2014.com » HR » M » MAKSIMUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Maksimus - Kontakt
  Descriptive info: .. O nama.. Maksimus je jedno od uspješnijih trgovačkih društava koje se bavi upravljanjem zgradama.. Od njegovog utemeljenja 1997.. godine, pružamo usluge visoke kakvoće upravljanja i održavanja svih vrsta zgrada, odgovornost u radu i odnosu prema korisnicima te brzi izlazak na dojavljene kvarove i njihov pravovremeni otklon.. Prije nego su stvoreni svi uvjeti za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, Maksimus je održavao poslovne zgrade, što i danas uspješno čini.. Među njima su nekretnine LB Građenje d.. o.. – Bednjanska 10, Drvoambalaža d.. d.. – Koturaška 37, Pogrebno poduzeće Zagreb d.. – Međugorska 61 i Radićeva 9, Precizna Mehanika Zagreb d.. – Štrigina 4, Zeleni Val d.. – Žerjavićeva 2, te nekretnine Tvornice električnih žarulja.. Već na samom početku upravljanja stambenim zgradama imali smo dovoljno iskustva i sposobnosti voditi poslove upravljanja i održavanja visoke vrsnoće što svakodnevno poboljšavamo.. Danas se možemo pohvaliti uspješnom nazočnošću na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.. Izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije naše se djelatnosti odvijaju preko sestrinskoga poduzeća Maksimus - Rijeka d.. Nastojimo  ...   zadovoljiti korisnike, Maksimus je trgovačko društvo koje izravno, bez posrednika, daje zajmove za veće zahvate i radove na zgradama na rok otplate u trajanju do 20 godina.. MI SMO VAŠ ALAT I ZATO NAS KORISTITE ŠTO VIŠE!.. Opcije.. Ispiši stranicu.. Maksimus d.. je kao upravitelj istinski poseban u odnosu na druge upravitelje.. Primjerice, ukoliko kao upravitelji procjenimo da su suvlasnici svjesni posjedovanja nekretnine, ispunjavajući svoje obveze plaćanja pričuve u minimalnom iznosu od 80%, toj zgradi odobravamo kredite bez posrednika, jamaca i hipoteke na rok do 20 godina, u svrhu obnavljanja krovišta, pročelja, liftova.. Kako do nas.. ZAGREB.. Radićeva 9 / I.. HR - 10000 Zagreb.. T.. +385.. 1.. 4830.. 997.. F.. 4882.. 035.. E.. Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati.. Pogledaj na karti.. VELIKA GORICA.. Tržni centar.. Trg Kralja Petra Krešimira IV b.. b.. / I.. HR - 10410 Velika Gorica.. 6231.. 232.. Pogledaj na karti.. SENJ.. Stara cesta 4/II.. HR - 53270 Senj.. 53.. 881.. 160.. 882.. 090.. Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 sati.. 1997 - 2014 · Realizacija:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Maksimus - Sadržaj
  Descriptive info: Sadržaj.. Upravljanje i održavanje zgrada.. Financije.. Pravni okvir.. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.. Zakon o zemljišnim knjigama.. Zakon o prostornom uređenju.. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske.. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola.. Zakon o zaštiti prirode.. Zakon o zaštiti okoliša.. Zakon o vodama.. Zakon o zaštiti zraka.. Zakon o zaštiti od požara.. Zakon o zaštiti od buke.. Zakon o otpadu.. Zakon o gradnji.. Zakon o komunalnom gospodarstvu.. Uredba o održavanju zgrada.. Zakon o obveznim odnosima.. Zakon o zaštiti na radu.. Zakon o normizaciji.. Zakon o mjernim jedinicama.. Zakon o osiguranju.. Usluge.. Pitanja i odgovori.. Što su nekretnine?.. Što je upravljanje nekretninama - zgradama i zašto je ono  ...   upravitelj?.. Koje poslove obavlja upravitelj?.. Tko je predstavnik suvlasnika?.. Koja su prava i obveze predstavnika suvlasnika?.. Koji je odnos predstavnika suvlasnika i upravitelja?.. Što je pričuva i kako se ona obračunava i prikuplja?.. Što se plaća iz pričuve?.. Koliko iznosi naknada upravitelju?.. Da li zgrada mora biti osigurana?.. Da li zgrada mora imati protupožarnu zaštitu?.. Što radi dimnjačarska služba?.. Kada se provodi deratizacija i dezinsekcija?.. Da li je potreban redovni mjesečni servis dizala?.. Tko provodi redovnu godišnju kontrolu dizala?.. Što obuhvaća atestiranje (pregled i kontrola te popravak) instalacija?.. Koji su glavni problemi na i u zgradama?.. Kako riješiti glavne probleme na i u zgradama?.. Što dobivate ulaskom u sustav Maksimus?.. Kontakt.. tel.. : 01.. fax: 01.. e-mail:..

  Original link path: /sitemap/
  Open archive

 • Title: Maksimus - Upravljanje i održavanje zgrada
  Descriptive info: Upravljanje nekretninama.. Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti.. Pod nekretninom se podrazumijeva zgrada i zemljište koje pripada zgradi.. Zbog lakše komunikacije s laicima u pravnoj terminologiji, u nastavku teksta, a i u praksi, pod pojmom zgrada podrazumijeva se i zemljište koje joj pripada.. Pravni pojam upravljanja je pravo svakoga suvlasnika u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu, zajedno s ostalim suvlasnicima.. Upravljanje zgradama povezuje tehniku, ekonomiju, financije i pravo.. Neposredni sudionici upravljanja su suvlasnici i upravitelj.. Vlasnici se brinu i odgovaraju za svoje vlasništvo, a izvršne poslove oko toga povjeravaju upravitelju kao nalogoprimcu.. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da svaka zgrada mora imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost.. Upravitelj upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.. Suvlasnici su, prema zakonu, u jednoj vrsti zajednice – suvlasničke zajednice.. U toj su se zajednici, pored ostalog, dužni brinuti za nekretninu u cijelosti (također i za zajedničke dijelove i uređaje, itd.. ).. Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje briga suvlasničke zajednice za njenu nekretninu jest pričuva.. No, osim novčane osnovice, za kvalitetno upravljanje potrebna je i kakvoća svijesti o posjedovanju nekretnine i izvršavanju prava i obveza koje iz toga proizlaze.. Osnovna pravila ponašanja suvlasnika i ostalih korisnika nekretnine (zakupci, najmoprimci) navedena su u Kućnom redu, a osnovni ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika je Međuvlasnički ugovor.. Temeljni dokumenti o upravljanju zgradama.. Pravna podloga upravljanja je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u kojem se propisuju okviri za uređenja odnosa među suvlasnicima.. Ukoliko u nekoj zgradi postoji tri ili više suvlasnika, suvlasnici nekretnine, dakle zgrade, moraju imati upravitelja.. Ovim je Zakonom, kao i podzakonskim propisima (uredbama i sl.. ) također propisano da se mora plaćati minimalno 1,53 kn/m2 mjesečno u zajedničku pričuvu zgrade.. Iz zajedničke pričuve zgrade plaćaju se zakonski obvezni troškovi (poput osiguranja zajedničkih dijelova zgrade ili mjesečnog servisa dizala), kao i ostali nužni i poželjni radovi.. Iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima proizlaze 2 temeljna ugovora:.. Međuvlasnički ugovor (MU).. kojemu pripadaju prilozi.. Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim udjelima i udjelima u troškovima održavanja.. (potpisom ovog popisa suvlasnici potpisuju ugovor) i.. Popis zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.. koji ispunjava upravitelj prilikom preuzimanja zgrade na upravljanje.. Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi među suvlasnicima u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade, a posebice:.. veličina suvlasničkih dijelova zgrade.. uvjeti i način upravljanja zgradom.. pobliži podaci o osobi koja će upravljati zgradom (u daljnjem tekstu: zajednički upravitelj / upravitelj) i opseg poslova koje će obavljati ta osoba.. osnivanje, uvjeti i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve.. ime i adresa stanovanja suvlasnika ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama (u daljnjem tekstu: predstavnik suvlasnika) i opseg njegovih ovlasti.. uvjeti i način korištenja zajedničkih prostorija, uključivši i stan namijenjen za nadstojnika zgrade, te uređaji i zemljišta koji pripadaju određenoj nekretnini.. druga pitanja vezana uz upravljanje i korištenje zgrade.. Na međusobne odnose suvlasnika koji nisu utvrđeni ovim Ugovorom, primjenjuju se opća i posebna pravila o upravljanju suvlasničkom stvari Zakona i odgovarajuća pravila drugih propisa.. Ugovor o upravljanju zgradom (UUZ).. - kojem pripadaju prilozi.. Program održavanja zgrade.. za godinu u kojoj se potpisuje ugovor i.. Zapisnik o primopredaji zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.. Tim se ugovorom uređuju međusobni odnosi suvlasnika i upravitelja zgrade, a osobito:.. sadržaj i opseg poslova redovnoga održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu održavanja.. poduzimanje hitnih i nužnih popravaka.. pitanja u svezi posebnih zahvata na održavanju i poboljšanju zgrade kojima se povećava njezina vrijednost.. obveze i rokovi izrade prijedloga godišnjih odnosno višegodišnjih programa održavanja, plana prihoda i rashoda te godišnjeg izvješća o radu.. način osnivanja zajedničke pričuve, kao i osiguranja sredstava zajedničke pričuve za pokriće troškova upravljanja i održavanja.. mjesečnu naknada upravitelju, i to u iznosu od 10% od mjesečne naknade koju su dužni uplatiti svi suvlasnici s osnova održavanja i upravljanja zgradom, u skladu s člankom 10.. i 12.. ovoga Ugovora.. zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima vlasti.. odgovornost za obavljanje poslova.. i druga pitanja.. Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Ugovorom, primjenjuju se odgovarajuća pravila o nalogu, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugih propisa.. Ugovor o upravljanju zgradom sklapa se s predstavnikom suvlasnika.. Tome prethodi potpisivanje međuvlasničkog ugovora koje je valjano ako ga potpišu suvlasnici preko 50% prostora zgrade tj.. kada ga svojim potpisom ovjeri (potpiše) natpolovična većina vlasnika, odnosno popularno rečeno - 51% ukupne površine posebnih dijelova zgrade, a što je određeno Zakonom.. Važno:.. Pravo potpisa popisa suvlasnika, a time ujedno i potpisa Međuvlasničkog ugovora imaju isključivo vlasnici stanova i poslovnih prostora.. Vlasništvo zgrade.. Vlasnici zgrade su ili pojedinačni vlasnici, ili suvlasnici nekretnine.. Nekretnina je zemljište i ono što je s njime relativno trajno povezano, a nalazi se u razini, ispod razine ili iznad razine zemlje.. Potpuno uređen suvlasnički odnos u nekoj nekretnini postoji kada se točno utvrdi tko je vlasnik kojega dijela zgrade.. Točnije, kada se utvrdi tko je vlasnik kojega posebnog dijela zgrade, a što je zajedničko vlasništvo.. Kako bi se to postiglo potrebno je etažirati zgradu.. Pojam etažni vlasnik sinonim je vlasnika na posebnom dijelu nekretnine.. Posebni dio nekretnine je primjerice: stan, poslovni prostor ili garaža.. Zajednički dio nekretnine je primjerice: krov, stubište, dizalo.. Prava  ...   naknada upravitelju.. Suvlasnici mogu posebnim ugovorom povjeriti upravitelju da u njihovo ime i za njihov račun obavi i druge poslove vezane za njihova vlasnička prava na zgradi.. Predstavnik suvlasnika.. Svaka zgrada ima svog predstavnika kojega su ostali suvlasnici izabrali i ovlastili za predstavljanje.. Predstavnik zgrade je osoba koja vodi brigu o zgradi (dojavljuje kvarove, hitne intervencije, male popravke, promjene vlasnika itd.. ) te je u stalnoj vezi s upraviteljem.. Za svoj rad ima pravo na nadoknadu.. O visini nadoknade odlučuju suvlasnici.. Predstavnik zgrade je izuzetno važna osoba, kako za agenta, tako i za Maksimus d.. , jer je on prva i prava osoba u pregovorima oko ugovaranja mogućeg upraviteljstva zgradom.. Prilikom iznošenja ponude zgradi važno je prvo pristupiti predstavniku zgrade.. Prava i obveze predstavnika suvlasnika.. Predstavnik suvlasnika ovlašten je:.. s upraviteljem sklopiti ugovor o upravljanju zgradom na neodređeno vrijeme.. sklopiti ugovor o kreditu ili zajmu za podmirenje troškova izvanrednih poslova do iznosa koji je moguće podmirivati otplatom iz sredstava pričuve na temelju članaka 86.. i 87.. sklopiti ugovor o upravljanju, korištenju i održavanju ili upisu tereta na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade radi osiguranja kredita ili zajma za izvanredne troškove na temelju članaka 86.. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.. sklopiti ugovor o upravljanju i korištenju zajedničkih dijelova i uređaja koje suvlasnici koriste zajedno sa suvlasnicima drugih zgrada (krov, oluci, pročelje, kotlovnica), odnosno nadstojničkog stana koji pripada i drugim zgradama.. sklopiti ugovor s nadstojnikom.. pokrenuti uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine odnosno pretvaranje etažnog vlasništva stečenog po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine prema novom sustavu sadržanom u Zakonu, odnosno naručiti u tu svrhu izradu stručnog elaborata o etažiranju.. zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju.. organizirati naplatu zajedničkih troškova.. Predstavnik suvlasnika dužan je:.. sudjelovati u odabiru izvoditelja radova koji provodi upravitelj.. ovjeravati radne naloge kao potvrde izvršenja određenog posla.. voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi.. redovito izvješćivati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje, kao i najmanje jednom godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom radu svim suvlasnicima.. Predstavnik suvlasnika ne može donositi odluke umjesto suvlasnika.. Za svoj rad predstavnik suvlasnika odgovara suvlasnicima.. Predstavnik suvlasnika sklopit će s upraviteljem ugovor o upravljanju zgradom u ime i za račun suvlasnika.. Predstavnik suvlasnika je spona između zgrade i suvlasnika te upravitelja.. Predstavnik suvlasnika je bitan za rad upravitelja kada se radi o provođenju i izvođenju svih potrebnih radova i obveza na zgradi.. Upravitelj za svoj rad odgovora suvlasnicima putem predstavnika.. Dobar odnos između predstavnika suvlasnika i upravitelje, preduvjet je dobre suradnje.. Pričuva.. Pričuva stambene zgrade je novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se plaća zakonsko obvezno, nužno i drugo održavanje zgrade te poboljšice na zgradama.. Uplata u pričuvu je zakonska obveza suvlasnika.. Da bi suvlasnici imali mogućnost održavanja zgrade i plaćanja troškova (hitne intervencije, manji popravci, čišćenje, stubišna rasvjeta, dizala itd.. ) plaća se pričuva.. Svaki vlasnik posebnoga dijela plaća pričuvu mjesečno.. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 1,53 kn/m2, što je zakonski minimum.. Visina pričuve se određuje za svaki stan posebno prema ukupnoj površini stana.. Naplatu pričuve organizira i pričuvu prikuplja upravitelj na žiro-račun zgrada, te ju raspoređuje prema potrebi sukladno Zakonu te odluci suvlasnika.. Iz pričuve se podmiruju svi obvezni troškovi zgrade te redovno i izvanredno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja.. Troškovi koji se plaćaju navedeni su u Zakonu i Uredbi Vlade RH.. Suvlasnici mogu odlučiti da se plaćaju i drugi troškovi koji su vezani uz održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.. Troškovi upravljanja i održavanja.. Osiguranje zgrade.. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana.. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju.. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog.. U Maksimusu se vrši osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.. Protupožarna zaštita.. Zakon o zaštiti od požara propisuje da u svakoj zgradi mora biti odgovarajuća protupožarna zaštita.. To se područje pobliže uređuje Pravilnikom o izboru i postavi vatrogasnih aparata.. Dimnjačarska služba.. Propisana je Pravilnikom o dimnjačarskoj službi te se tako i provodi.. Deratizacija i dezinsekcija.. Provodi se prema Zakonu o javnom zdravstvu i sanitarnim propisima te Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i to preventivno dva puta godišnje.. Deratizaciju plaća Grad, a dezinsekcija ide na trošak pričuve.. Deratizacija je uništavanje glodavaca, a dezinsekcija je uništavanje insekata.. Redovni mjesečni servis dizala.. Za sva dizala je propisan redovni mjesečni servis prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.. Redovna godišnja kontrola dizala.. Vrši se obvezno jednom godišnje od strane Zavoda za integralnu kontrolu prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta i izdaje se Izvještaj o ispravnosti dizala.. Atestiranje (pregled i kontrola te popravak) instalacija.. Atestiranje obuhvaća:.. Gromobransku instalaciju.. Instalaciju plina.. Instalaciju struje.. Ta se atestiranja vrše sukladno tehničkim i drugim propisima i obveza su koju suvlasnici ne mogu odbiti.. Vrše se periodički prema propisima, a njima se utvrđuju ispravnost i nedostatci koji se moraju otkloniti.. Naknada upravitelju.. Za svoj obavljeni rad, upravitelj ima pravo na naknadu koja se plaća iz pričuve.. Zakonom je određeno da je maksimalan iznos naknade za upravitelja do 30% ukupne pričuve zgrade.. naplaćuje svoje usluge samo 10% od ukupne pričuve zgrade.. Temeljni dokumenti..

  Original link path: /upravljanje/
  Open archive
 •  

 • Title: Maksimus - Financije
  Descriptive info: U mogućnosti smo izravno financirati veće radove na dijelovima i uređajima zgrada:.. popravak krova u cijelosti ili djelomično.. popravak dizala.. ostali veći radovi.. Svi detalji i uvjeti većih zahvata dogovaraju se i ugovaraju za svaki rad i zajam posebno.. Zajmovi.. Uvjeti koji su potrebni za izvođenje radova na otplatu putem zajma:.. Zgrada mora biti u sustavu upravljanja Maksimus.. Zajam se jednostavno ostvaruje iz naših vlastitih sredstava te je moguće postići dugoročnu otplatu (rok otplate do  ...   hipoteke.. Zajam se veže uz pričuvu i kroz nju se otplaćuje.. Kamata se kreće između 6 i 9,5% godišnje i određuje se pri sklapanju ugovora o zajmu ovisno o iznosu i trajanju zajma, te o kretanju kamatnih stopa na tržištu.. Ukoliko dođe do pada kamatnih stopa u bankama, isto će se primijeniti i na naše zajmove.. Mogućnost uplate cijelog iznosa kredita odjednom (za svakog pojedinog vlasnika).. Za dodatne informacije o zajmovima, kontaktirajte nas putem e-maila:..

  Original link path: /financije/
  Open archive

 • Title: Maksimus - Pravni okvir
  Descriptive info: Pravni okvir upravljanja zgradama određen je prvenstveno.. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.. (Narodne novine br.. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01), kojim su utvrđena pravna pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama, odnosno kojim se uređuje pravni institut vlasništva pa i oblici vlasništva na nekretninama.. Nekretnine su.. čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno.. (Čl.. 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima).. Tako slijedi da su i građevine i zemljište nekretnine.. Nekretnine su, dakle složene, organske cjeline koje sadrže različite uređaje i dijelove te je za odgovarajući pristup nužno uzimati u  ...   uprave vlasnici donose u pisanom obliku.. Propisana je obveza plaćanja minimalno 1,53 kn po četvornom metru mjesečno u zajedničku pričuvu zgrade.. Iz zajedničke pričuve zgrade plaćaju se zakonski obvezni troškovi poput osiguranja zajedničkih dijelova zgrade ili mjesečnog servisa dizala, kao i ostali nužni i poželjni radovi.. Pravni propisi.. Važni pravni propisi koji se odnose na nekretnine odnosno građevine su:.. Korisni linkovi.. Narodne novine.. Grad Zagreb.. Muzej Grada Zagreba.. Grad Velika Gorica.. Grad Rijeka.. Primorsko-goranska županija.. Ličko-senjska županija.. Zagrebačka banka.. Centar banka.. Croatia osiguranje.. Institut građevinarstva Hrvatske.. Industrogradnja.. Tehnika.. Kamgrad.. Dimnjačarski obrt Vediko.. Tvornica električnih žarulja.. Fortius.. Novine narodu.. Hrvatski katolički radio.. Sveučilište u Zagrebu.. Pravni fakultet.. Ekonomski fakultet.. Arhitektonski fakultet.. Građevinski fakultet..

  Original link path: /pravniokvir/
  Open archive

 • Title: Maksimus - Usluge
  Descriptive info: Želja nam je upoznati vas sa našim mogućnostima pružanja usluga i uvjetima u namjeri da održavanje i upravljanje vašom zgradom podignemo na višu razinu i tako odgovorimo vašim željama i zahtjevima.. Pružamo usluge upravljanja i održavanja zgrada u punom rasponu od izravnog i posrednog financiranja većih zahvata na uređajima i dijelovima građevina, preko izvođenja manjih radova do pružanja usluga hitnih intervencija.. Lista usluga.. Iz naše ponude posebno želimo izdvojiti:.. mogućnost rukovanja toplinskim postrojenjima (kotlovnice i uređaji za grijanje i hlađenje), kao i pozajmica i dugoročno kreditiranje, odnosno dugoročna otplata izvršenih radova sa odabirom izvođača, izvođenje radova i nadzor.. mogućnost hitnih popravaka 24 sata dnevno (puknuća vodovodne instalacije, puknuća ili propuštanja kanalizacije i propuštanja u plinskom ili toplifikacijskom sustavu) - za izvršenje tih popravaka na usluzi  ...   tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave).. osiguranje zgrade kod naših osiguravatelja ili prema vašoj želji.. etažiranje stambene zgrade i upis u zemljišne knjige.. svakodnevna informacija o stanju računa na upit predstavnika zgrade, odnosno redovito pismeno mjesečno izvješće i uvid putem interneta.. upraviteljska naknada od samo 10% iz pričuve zgrade.. organizacija naplate sredstava zajedničke pričuve uključujući i prinudnu naplatu.. Naša prednost kao upravitelja je mogućnost davanje zajma za velike popravke na rok otplate u trajanju do 20 godina prema mogućnostima suvlasnika.. Prema vašoj želji i pozivu, spremni smo se odazvati i doći na razgovor u vašu zgradu (bilo na skup suvlasnika ili na sastanak u užem krugu - vaš je izbor).. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju ili trebate dodatne informacije o našim uslugama, kontaktirajte nas na:..

  Original link path: /usluge/
  Open archive

 • Title: Maksimus - Pitanja i odgovori
  Descriptive info: Što je pričuva te kako se obračunava i prikuplja?.. U toj su zajednici, pored ostalog, dužni brinuti se i za nekretninu u cijelosti (zajedničke dijelove i uređaje, itd.. No, osim novčane osnovice, za kvalitetno upravljanje potrebna je i.. kakvoća svijesti.. o posjedovanju nekretnine i izvršavanju prava i obveza koje iz toga proizlaze.. Također je ovim Zakonom, kao i podzakonskim propisima (uredbama i sl.. ) propisano da se mora plaćati minimalno 1,53 kn/m2 mjesečno u zajedničku pričuvu zgrade.. Iz zajedničke pričuve zgrade plaćaju se zakonski obvezni troškovi, poput osiguranja zajedničkih dijelova zgrade ili mjesečnog servisa dizala, kao i ostali nužni i poželjni radovi.. Iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima proizlaze dva temeljna ugovora, i to:.. a) Međuvlasnički ugovor (MU).. - potpisom ovog popisa suvlasnici potpisuju ugovor i.. Ovim ugovorom uređuju se odnosi među suvlasnicima u svezi upravljanja i korištenja zgrade, a posebice:.. pobliži podaci o osobi koja će upravljati zgradom (u daljnjem tekstu: zajednički upravitelj, upravitelj), i opseg poslova koje će obavljati ta osoba.. b) Ugovor o upravljanju zgradom (UUZ).. Ovim se ugovorom uređuju međusobni odnosi suvlasnika i upravitelja zgrade, a osobito:.. mjesečna naknada upravitelju, i to u iznosu od 10% od mjesečne naknade koju su dužni uplatiti svi suvlasnici s osnova održavanja i upravljanja zgradom, u skladu s člankom 10.. i druga pitanja.. Na pitanja koja nisu utvrđena ugovorom o upravljanju zgradom primjenjuju se odgovarajuća pravila o nalogu, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugih propisa.. o drugim poslovima koje predloži upravitelj ili najmanje 1/3 suvlasnika.. Suvlasnici su suglasni uspostaviti vlasništvo posebnog dijela nekretnine odnosno pretvoriti etažno vlasništvo stečeno po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine prema novom sustavu sadržanom u Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), te su suglasni da se u tu svrhu poduzmu sve potrebne radnje prema pravilima struke, među kojima posebice elaborat o etažiranju.. Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, stekli su se uvjeti da se – uz postojeće Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.. (bivši Gradski fond za stambenu i komunalnu djelatnost koji je do 1.. siječnja 1997.. godine imao monopol) – i druge pravne i fizičke osobe mogu baviti upravljanjem zgradama.. Tako Zakon propisuje da svaka zgrada mora imati sklopljen ugovor o upravljanju  ...   zgrade.. Da li zgrada mora biti osigurana?.. Deratizaciju za sada plaća Grad, a dezinsekcija ide na trošak pričuve.. Za sva dizala propisan je redovni mjesečni servis prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.. Instalaciju struje.. Glavni problemi na i u zgradama su:.. Dizalo - u velikom broju zgrada potrebno ga je potpuno obnoviti – popularno rečeno, napraviti generalku.. Krovovi - u velikom broju zgrada potrebno je zamijeniti dotrajali pokrov s novim, odnosno obnoviti izolaciju ravnog krova (u sustavu Maksimus rješenje izolacije ravnog krova za koji zgrada dobiva 15-godišnje jamstvo, kao i zajam).. Pročelja zgrada - odnosno popularno rečeno fasade zgrada u vrlo su lošem stanju, što nije samo estetski nepoželjno, već vlasnici moraju trpjeti posljedice lošije izolacije svoje nekretnine pa stoga plaćaju veće račune grijanja, a također ubrzano dolazi i do ostalih većih oštećenja.. Instalacije - na i u zgradama također zauzimaju mjesto među velikim problemima zgrada, i to i zbog svojega značaja kao i zbog svoje dotrajalosti (odnosi se na strojarske, vodovodne, kanalizacijske kao i na rashladno-toplinske te dimovodne instalacije).. Putem zajma u sustavu tvrtke Maksimus d.. moguće je postići rješenje.. Sanacija kao i unapređenje sada je nadohvat ruke.. Kao primjer rješavanja jednog od problema ističemo uvođenje kalorimetara – novog načina plaćanja grijanja koji od ove godine na naše tržište ulazi na velika vrata.. Upravo su u pripremi zakoni koji će urediti dosadašnje zastarjelo plaćanje potrošnje topline po kvadraturi te će svako plaćati samo po ostvarenom utrošku.. Zadovoljavajuće tehničko i financijsko rješenje moguće je pronaći već sada pomoću našega zajma i tehničke izvedbe naših provjerenih kooperanata tvrtke Siemens - Landis.. Prednosti Maksimusa:.. Izravni zajmovi za velike zahvate i radove na zgradama bez posrednika na rok otplate do 20 godina.. naplaćuje svoju uslugu upravljanja samo 10% od pričuve zgrade.. Mogućnost ugovaranja posebnih uvjeta prema posebnim uvjetima suvlasnika zgrade.. Mogućnost učlanjenja u program posmrtne pripomoći.. Trenutkom ulaska u sustav Maksimus, vaše su mogućnosti postale maksimalne – sve ostalo ovisi o vama.. Po potrebi, moguće je dobiti stručnu pomoć prilikom ugovaranja upravljanja na pojedinoj zgradi.. Također je moguće organizirati seminare, sastanke i druge oblike suradnje s vlasnicima i njihovim predstavnicima.. Pitajte suradnika na terenu.. Momir Krajišnik.. 6692.. 542.. M.. 98.. 9598.. 343.. momir.. krajisnik@maksimus.. hr..

  Original link path: /faq/
  Open archive

 • Title: Maksimus - Kontakt
  Descriptive info: Ured.. Uprava.. Direktor:.. Milan Lončarić.. Joško Lončarić.. Odjel za održavanje zgrada.. Voditelj:.. Damir Vugrinčić.. , arh.. teh.. 031.. 465.. 556.. Odjel za hitne intervencije.. Stipe Šebalj.. 454.. 253.. Odsjek za ekonomske poslove.. Odjel za računovodstvo i knjigovodstvo.. Željko Peroš.. , oecc.. 042.. 417.. 218.. Ivana Pavlović.. , dipl.. oecc..  ...   zgrada.. Odjel za marketing.. Ante Čičak.. 034.. 251.. Poslovnice.. Rijeka.. Senj.. Stara cesta 4 / II.. Ante Kuntić.. oecc.. Impresum.. Zakmardijeve stube 4.. 10000 Zagreb.. upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.. Član uprave: Milan Lončarić.. Temeljni kapital: 20.. 000,00 HRK (kuna).. MBS 080124288.. MB 1259504.. ŽR 2360000-1101227332.. IBAN HR4723600001101227332..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive •  


  Archived pages: 8