www.archive-org-2014.com » HR » O » OBRTNICI-SESVETE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 734 . Archive date: 2014-02.

 • Title: UDRUŽENJE OBRTNIKA SESVETE - Dobro došli
  Descriptive info: .. This page uses frames, but your browser doesn't support them..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: New Page 2
  Original link path: /new_page_2.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: New Page 2
  Descriptive info: Your browser does not support script..

  Original link path: /menu.htm
  Open archive
 •  

 • Title: New Page 1
  Descriptive info: SJEDIŠTE.. Ninska 11 c.. 10360 SESVETE.. OIB:40103028145.. KONTAKT.. tel: 01 20 01 086.. 01 20 08 233.. faks: 01 20 13 272.. UO-Sesvete@hi.. t-com.. hr.. uo.. sesvete@hok.. PREDSJEDNIK.. Miroslav Čihak.. DOPREDSJEDNIK.. Dražen Mlinarić.. Renato Tenšek.. POSLOVNI TAJNIK.. Katarina Krbavac.. Prikaži na većoj karti..

  Original link path: /Left.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: User:.. Pass:..

  Original link path: /main_login.php
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: HRVATSKA OBRTNIÈKA KOMORA.. OBRTNIÈKA KOMORA ZAGREB.. GRAD ZAGREB.. OBRTNI REGISTAR.. SUDSKI REGISTAR TRGOVAÈKIH DRU TAVA RH.. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA.. MINISTARSTVO FINANCIJA.. DR AVNI INSPEKTORAT.. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPO LJAVANJE.. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA TITE ZDRAVLJA NA RADU.. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK.. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO.. VLADA RH.. NARODNE NOVINE.. SLU BENI GLASNIK GRADA ZAGREBA.. MINISTARSTVO TURIZMA.. POREZNA UPRAVA.. MZOPU.. CENTAR ZA MIRENJE.. SUD ÈASTI.. Ministarstvo poduzetni tva i obrta..

  Original link path: /popLink.php
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Sesvete
  Descriptive info: Udruženje obrtnika Sesvete.. © 2010.. Sva prava zadržana..

  Original link path: /Bottom.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: DOBRO DO LI NA STRANICE.. UDRU ENJA OBRTNIKA SESVETE.. 7.. 2.. 2014.. Edukacija o pisanju projekata za Poduzetnièki impuls.. Obrt EU projekti, partner Hrvatske obrtnièke komore u programu Obrtnik&partner organizira jednodnevni praktièni trening pod nazivom Napi ite kvalitetan projekt za Poduzetnièki impuls!.. [posjeta (2)].. 6.. Izmijenjeni zakoni o boravi noj pristojbi, o pru anju usluga u turizmu i o ugostiteljskoj djelatnosti.. Vlada RH je na dana njoj sjednici usvojila prijedlog izmjena i dopuna tri zakona u nadle nosti Ministarstva turizma: o boravi noj pristojbi, o pru anju usluga u turizmu i o ugostiteljskoj djelatnosti, s ciljem usugla avanja s novom regulativom koja se odnosi na inspekcijski nadzor.. [posjeta (4)].. Nastupite na 17.. Meðunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru.. Hrvatska obrtnièka komora organizira i sufinancira nastup hrvatskih obrtnika na 17.. Meðunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru koji æe se odr ati od 9.. do 13.. travnja 2013.. godine.. Hrvatski zavod za zapo ljavanje objavio je Mjere za poticanje zapo ljavanja 2014.. Predmet Javnog poziva je kori tenje sredstava za poticanje zapo ljavanja putem mjera aktivne politike zapo ljavanja iz nadle nosti Hrvatskog zavoda za zapo ljavanje (primjena do 31.. prosinca 2014.. godine).. [posjeta (6)].. 5.. Dodatni termin za predstavljanje Poduzetnièkog impulsa 03.. o ujka 2014.. Obavje tavamo Vas da je Ministarstvo poduzetni tva i organiziralo predstavljanje "Programa poticanja poduzetni tva i obrta - Poduzetnièki impuls 2014.. " Grad Zagreb i Zagrebaèku upaniju koji æe se odr ati u ponedjeljak 17.. veljaèe, u 10 sati u prostorijama Ministarstva poduzetni tva i obrta (Kino dv.. [posjeta (5)].. 3.. Pravilnik o podno enju elektronièkih tro arinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza.. Obavje tavamo Vas da je donesen Pravilnik o podno enju tro arinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektronièke razmjene podataka (Narodne novine, broj 11/2014) koji je stupio na snagu 30.. sijeènja 2014.. [posjeta (3)].. Usvojen prijedlog HOK za kemijske èistionice.. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tr i te i kori tenja opasnih kemikalija Ministarstvo zdravlja usvojilo je zahtjev HOK za izmjenom pravilnika kojim je ponovno tra ena visoka struèna sprema u kemijskim èistionicama.. Predstavljanje "Poduzetnièki impuls 2014".. predstavljanje programa bespovratnih poticaja iz Poduzetnièkog impulsa za 2014.. godinu.. za grad Zagreb i Zagrebaèku upaniju odr ati æe se u ponedjeljak 17.. veljaèe, u 10h u prostorijama Ministarstva poduzetni tva i obrta.. 24.. 1.. Obrazovanje - obavijest.. 1.. Temeljem izmjena Zakona o obrtu Hrvatska obrtnièka komora vi e nije nadle na za provedbu kontrolnih i pomoænièkih ispita.. Molimo Vas da èlanove tijela Udru enja obrtnika i èlanove komisija izvijestite da Komora vi e ne isplaæuje naknade ukoliko obrtnici sami odluèe sudjelovati u zavr nim isp.. [posjeta (11)].. 23.. Radionica za tradicijske obrte koji posluju s hranom.. Sajam Cosmoprof 2014.. 22.. Zlatni ru.. 21.. HOK i ZABA potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji.. Izmjene dokumentacije za natjeèaj Poveæanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti MSP.. Znanstveno-struèno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo.. HAMAG INVEST I EUROPSKI INVESTICIJSKI FOND predstavili jamstveni program EU POÈETNIK.. 20.. Proizvodi-materijali u dodiru s hranom.. Koja vozila moraju imati DIGITALNI TAHOGRAF?.. Ispit za upravitelje prijevoza 22.. veljaèe 2014.. g.. u Zagrebu.. 19.. Priprema novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.. 9.. Prijavite nastup na Meðunarodnom obrtnièkom sajmu u Münchenu 2014.. Turistièka inspekcija.. Pritu be, primjedbe i pitanja Ministarstvu financija.. Podno enje prijava inspektoratu rada.. Kontakt podaci za prijave vezane za podruèje kvalitete hrane i stoène hrane, ekolo kih proizvoda, vina i jakih alkoholni.. Ministarstvo gospodarstva preuzelo poslove Dr avnog inspektorata u okviru svog djelokruga.. 8.. Prijava poreza na dohodak za 2013.. godinu.. 2.. Od Nove godine na snazi tri nova graðevinska zakona.. Novi naèin podno enja prijava na mirovinsko osiguranje od 1.. 30.. 12.. 2013.. Natjeèaj FZOEU za sufinanciranje edukacije vozaèa o ekolo koj vo nji.. Nove osnovice za obraèun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014.. Javni poziv za dodjelu 255,7 milijuna kuna bespovratnih potpora.. Èestitka.. Obrtnicima pravo na naknadu za sluèaj nezaposlenosti zbog prestanka obrta.. Izmjene i dopune poreznih propisa.. HOK uputio primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini.. Va na obavijest za obrtnike koji primaju nauènike.. Meðunarodni specijalizirani sajmovi okusa u Ljubljani.. 25.. 11.. Novi Zakon o obrtu upropastit æe obrtni tvo.. CD Poslovne informacije 2014.. osvje avanje podataka i upis novih obrtnika u Bazu.. USVOJEN PRAVILNIK O NAÈINU POSTUPANJA OVLA TENIH CARINSKIH SLU BENIKA PRILIKOM ZAUSTAVLJANJA PROMETNIH SREDSTAVA NA.. 14.. Projekt Travabled pristup invalidima u razne objekte baza podataka.. OBAVIJEST I UPOZORENJE POREZNIM DU NICIMA KOJI SU PODNIJELI PRIJEDLOG ZA PREDSTEÈAJNU NAGODBU.. USVOJEN PRAVILNIK O KONTROLI PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD.. USVOJEN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TRO ARINAMA.. Poèelo testiranje elektronièke dostave JOPPD obrasca sustava ePorezna.. Prijavite se na seminar koloristike!.. OBAVIJEST TRGOVCIMA.. 29.. 10.. Struèno usavr avanje u Njemaèkoj za mlaðe od 35 godina.. Apel Pravobraniteljice za djecu.. Anketa - Ponuda/Potraznja.. Stolarija Vouk iz Sesveta na Sajmu Ambienta.. Ceh prijevoznika zabrinut zbog provoðenja periodièke izobrazbe.. 18.. Udru enje obrtnika Sesvete na Sajmu u Zapre iæu.. 17.. Obavijest o Natjeèaju Svi sveti 2013.. Najava odr avanja 26.. Kongresa ugostitelja i turistièkih djelatnika Hrvatske obrtnièke komore.. Novi naèin izvje æivanja o ostvarenim primicima, te uplaæenim doprinosima i porezu na dohodak obrazac JOPPD.. Subjektima u poslovanju s hranom.. Prodaja na sajmovima i vjerskim manifestacijama.. Natjeèaji u sklopu fondova EU.. Katarinski sajam u Slavonskom Brodu, 21.. - 24.. studenog 2013.. 4.. Meðunarodna konferencija Alternativno rje avanje sporova.. DOKAZIVANJE RADNOG STA A NAKON UKIDANJA RADNE KNJI ICE.. Ministarstvo-turizma-potpore.. MAGROS 2013, najveæi skup trgovaca i proizvoðaèa iz poljoprivredno-prehrambene industrije.. Notifikacija kozmetièkih proizvoda preko portala CPNP nova je obveza.. Radionica o kori tenju sustava Cosmetic products notification portala:.. PRAVILNIK O RASPODJELI DOZVOLA ZA MEÐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA.. Pru anje obrtnièkih usluga u Republici Austriji i Saveznoj Republici Njemaèkoj.. 27.. 9.. 26.. Kongres ugostitelja i turistièkih djelatnika - prijedlozi tema.. Facebook stranica HOK-a.. Obrtnici iz Sesveta na Sajmu suvenira.. Dugoselski sajam obrtni tva i poduzetni tva -prijave do 25.. Upute za izradu fotografija za e-dokumente.. Podnesite zahtjev za dodjelu kritiènih dozvola za meðunarodni prijevoz tereta za 2014.. Nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a 70 kuna mjeseèno za sve.. Promjena nacionalnog odredi nog koda (predbroj) za uslugu jedinstvenog pristupnog broja Savjetodavne slu be.. Usavr avanje nova obveza servisera ureðaja za hlaðenje, klimatizaciju, sustava za za titu od po ara i aparata za ga en.. 13.. Besplatne jednodnevne radionice o pripremi projekata za kori tenje sredstava europskih fondova.. 12.. UPIS PODATAKA O STEÈENOJ STRUÈNOJ SPREMI.. Novi ispitni rok za javni cestovni prijevoz - Upravitelj prijevoza.. Obavijest o objavljenim Javnim pozivima Ministarstva branitelja.. Natjeèaj za prikupljanje ponuda za kori tenje sredstava Fonda za za titu okoli a i energetsku uèinkovitost radi sufinanc.. Novi Priruènik i dokumentacija za prijavu ispita o struènoj osposobljenosti za javni cestovni prijevoz.. Upute i zahtjev za izdavanje ADR potvrde o osposobljenosti vozaèa vozila koja prevoze opasne tvari.. OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA: Kori tenje CEMT dozvola u 2014.. godini.. Do 23.. rujna otvoren Javni poziv za Mikrokreditiranje!.. Meðunarodni sajam TEHNOMA 2013.. , Skopje; 15.. -19.. -konaèni rok prijave nastupa produljen do 23.. 09.. !.. SAJAM UPANIJA, Zagrebaèki velesajam, 19-22.. Novi kreditni programi za mlade i poèetnike uz subvenciju kamata.. Edukacija HTZ - rujan 2013.. 15.. sajam gospodarstva u Zapre iæu (11.. ).. Podnesite zahtjev za registraciju PDV identifikacijskog broja najkasnije do 6.. rujna.. Fond za za titu okoli a i energetsku uèinkovitost potièe èistiji transport.. 16.. obrtnièki i gospodarski sajam Koprivnièko-kri evaèke upanije-prijave do 20.. listopada 2013.. XIV.. Sajam Po ega (27.. - 29.. Preostala bespovratna sredstva predviðena za Aktivnost D3.. Informacija o pozivu za prezentaciju proizvoda Shanghai.. Usvojeni podzakonski propisi u svezi s obavljanjem djelatnosti dadilja.. 8.. Mikrokreditiranje prvi korak u poduzetni tvo.. OBRTNIÈKI SAJAM ISTRE - Pula, 10.. -13-10-2013.. Obraèun i podno enje prijave PDV-a prema novom Zakonu o PDV-u.. Dva mjeseca za uklanjanje izravne i neizravne promid be duhanskih proizvoda.. Posebni postupak oporezivanja PDV-om putnièkih agencija od 01.. srpnja 2013.. Jedinstveno EU tr i te - novi modul na www.. hok.. Rokovi za podno enje zahtjeva za sni enje/ukidanje carina i otvaranje kvota.. Poziv za Bo iæni sajam u Strasbourgu.. 31.. 7.. Izmjene i dopune Zakona o radu.. Informacija o novom obrascu zahtjeva za izdavanje EORI broja.. Izdavanje raèuna izvan radnog vremena obveznika fiskalizacije.. Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (reprogramiranje poreznog duga).. Nastup sesvetskih obrtnika na 47.. meðunarodnoj smotri folklora.. Nove online usluge REGOS-a.. Odgoda fiskalizacije za prodavaèe na sajmovima, priredbama i izlo bama do 1.. listopada.. Izuzeæa od obveze izdavanja raèuna.. Zabrana izlaganja cigareta na prodajnim mjestima i prodaja iz automata.. Upozorenje: Pojaèan inspekcijski nadzor nad prometom gotovine u blagajnama.. AGRO ARCA 2013.. jesenski meðunarodni bjelovarski sajam.. Prigovori potro aèa, Knjiga albe, ugostiteljstvo.. Dodatno oporezivanje duhanskih preraðevina, informiranje potro aèa o cijeni.. Upozorenje o nepo tenom ogla avanju.. Prijenos obveze plaæanja PDV-a na naruèitelja graðevinskih usluga.. Pojednostavljeni raèun obveznika PDV-a.. Produ en rok za podno enje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava na projektu Poticanje energetske uèinkovitosti.. Slobodna upisna mjesta u srednjim kolama GZ-a za jesenski upisni rok od 19.. do 29.. kolovoza k.. 2013.. /2014.. Poziv_otpis poreznog duga, duga za komunalni doprios, komunalnu naknadu i spomenièku rentu.. 10.. Brojni prijedlozi Ceha prijevoznika u novom Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu.. Biometrijska fotografija za osobne isprave.. Izaslanje radnika - od 1.. za izdavanje A1 nadle an HZMO.. Obveza plaæanja razlike tro arine na cigarete.. ZEPS 2013.. Pravilnik o prijenosu podataka i naèinu voðenja evidencije iz tahografa.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i oznaèavanju vozila.. 46.. Meðunarodni obrtnièki sajam u Celju 2013.. Promjena cijena cigareta.. Tumaèenje Porezne uprave o upisu i brisanju iz registra obveznika PDV-a.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu.. 28.. 6.. Od 1.. srpnja Hrvatska ulazi i u Carinsku uniju.. Konferencija "Unutarnje tr i te EU - moguænosti za hrvatsko obrtni tvo".. Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.. Novi ispitni rok za javni cestovni prijevoz u Zagrebu.. Stav Europske komisije vezano uz obvezu na ih vozaèa za KOD-om 95.. Obvezno ispitivanje namje taja.. Nova napomena na raèunima obrtnika dohoda a.. PRESTANAK VA ENJA RADNE KNJI ICE DANOM PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.. Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i ureðajima za bilje enje u cestovnom prometu.. Fiskalizacija: prodaja na tr nicama i otvorenim prostorima.. Promjene koje donosi novi Zakon o PDV-u u odnosu na sada va eæi.. Informacija o odr avanju poslovnih razgovora obrtnika/poduzetnika dr ava EU i dr ava JI Europe u Celju 12.. Za izgradnju svakog od 1000 bazena do 50.. 000 kuna.. Uvjeti poslovanja u EU.. Ugostitelji, Pravilnik MTU, izmjene, kori tenja izdvojenog dijela za uslu ivanja gostiju.. ZABA raspisala natjeèaj za inovativne poslovne projekte.. 11.. to znaèi ulazak u EU.. Za informacije o PDV-u u podruène urede Porezne uprave.. Edukativna radionica o kozmetici.. Produljenje roka za predaju dokumentacije za natjeèaj Fonda za za titu okoli a.. Prijedlog obrazaca Zakona o PDV-u.. Podsjetnik o obvezi energetskog certificiranja zgrada.. Usvojen novi Pravilnik o EORI broju.. POZIV IZLAGAÈIMA NA 9.. OBRTNIÈKI SAJAM.. Besplatni dvodnevni trening u pripremi, pisanju i provedbi EU projekata.. JAVNI POZIV ZA PROGRAME PODUZETNI TVA U KULTURI ZA 2013.. GODINU.. Otvoren Natjeèaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoæi za poticanje razvoja i odr ivosti prerade.. Vlada usvojila Konaèni prijedlog zakona o porezu na dodanu vrijednost.. 5.. Informacije obveznicima PDV-a.. U UDRU ENJU OBRTNIKA SESVETE ODR ANO PREDAVANJE O FISKALIZACIJI, KREDITIRANJU I IZRADI POSLOVNIH PLANOVA.. Zahtjev za plaæanje poreznog duga uz povoljnu kamatu podnijeti do kraja srpnja.. Javni pozivi Ministarstva branitelja.. pekulativno formiranje zaliha poljoprivrednih proizvoda.. Vlada usvojila Prijedlog Zakona o obrtu.. PREDAVANJE-FISKALIZACIJA, KREDITIRANJE I IZRADA POSLOVNIH PLANOVA.. Europsko prvenstvo mladih florista - EUROFLEURS 2013.. Prijedlog Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta.. Nacrt konaènog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu opasnih tvari.. Informativni seminar o ka njenju u plaæanju.. Javni poziv za ukljuèivanje gospodarskih subjekata u obilje avanje pristupanja RH Europskoj uniji.. Zakon o naplati poreznog duga fizièkih osoba - rok za reprogram 90 dana.. Samo 1 od 10 obrtnika zadovoljan radom Ministarstva poduzetni tva i obrta.. Javni poziv za odabir dobavljaèa voæa i povræa u okviru Sheme kolskog voæa.. Poziv za sudjelovanje na seminaru.. Rezultati Ankete Hrvatske obrtnicke komore.. Poziv za sudjelovanje na meðunarodnoj konferenciji Zagrebaèkog energetskog tjedna 15.. svibnja 2013.. meðunarodni sajam poduzetni tva - MESAP 2013.. 4.. Obrtnici i slobodna zanimanja plaæaju naknadu za opæekorisne funkcije uma.. Dodijeljene nagrade Ministarstva poduzetni tva i obrta Vrijedne ruke , Sesveæanima èetiri nagrade!.. Javni poziv pilot projekta: Poticanje energetske uèinkovitosti.. Novi krug tribina za legalizaciju gradnje.. Hrvatska obrtnièka komora provodi anketu meðu èlanstvom.. Predavanje za prijevoznike i vozaèe-Slavonski Brod i Rijeka.. Objavljeni natjeèaji za sufinanciranje projekata FZOEU vrijedni 86 milijuna kuna.. Uspje an nastup sesvetskih obrtnika na Zagrebaèkom Velesajmu.. Objavljen natjeèaj za sufinanciranje projekata èistijeg transporta.. Prijavite se na radionice Praktièni utjecaj pristupanja EU na malo gospodarstvo.. PROLJETNI SAJAM.. Bespovratna sredstva Ministarstva turizma.. Hrvatski obrtnici tra e povlaèenje prijedloga Zakona o obrtu iz procedure.. Tristo tisuæa kuna za najbolje originalne obrtnièke proizvode.. Prezentacija - Drinktec 2013.. Vlastitim proizvodom i inovacijama do konkurentnosti.. Uputa o provedbi druge i treæe faze fiskalizacije.. Meðunarodni skup o trgovini.. Poticanje energetske uèinkovitosti - Javni poziv.. Sesveæanka Renata viglin ponovo osvojila 1.. mjesto.. 3.. Dostava podataka za izdavanje licencije zajednice.. Sveèano uruèene majstorske diplome za 20 sesvetskih majstora.. Povodom Dana OKZ uruèena priznanja zaslu nim obrtnicima najvi e priznanje Pekari Dinara iz Sesveta.. Uputa za obveznike koji zapoèinju s fiskalizacijom 1.. travnja i 1.. OSIJEK - SOMIDOM EXPO 2013.. Prijavite se za sudjelovanje na 6.. Obrtnièkim sportskim igrama.. Obrtnice, sudjelujte u anketi o pokretanju novih radnih mjesta.. Sajam EKO ETNO TOUR od 24.. do 28.. travnja u Boæarskom.. Promjene u postupku registracije objekta koji posluju s hranom.. Obrtnicima 10 posto popusta na nabavu fiskalnih blagajni.. Hrvatski sabor usvojio Zakon o dadiljama.. Ponuda za THS 2013 Sarajevo.. Zakljuèci sa 6.. susreta prijevoznika Hrvatske obrtnièke komore.. Na meðunarodnom natjecanju na Zagrebaèkom Velesajmu sesvetska obrtnica Renata viglin ukupni pobjednik!.. Poduzetnièki impuls 2013.. - III.. ciklus.. Prijavite se za teèaj fiskalizacije u prometu gotovinom.. Proèitajte bro uru Obveza fiskalizacije.. Radionice na temu "Poduzetnièki impuls 2013.. - kako pomoæi poduzetnicima u pripremi prijave projekta".. Mjere aktivne politike zapo ljavanja.. Sajam EXPOKOS u Pri tini 2013; 15.. -18.. 05.. 200 fiskalnih blagajni za male trgovce donira tvrtka Philip Morris.. Objavljen Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.. Meðunarodni sajam Tehnike i tehnièkih dostignuæa Beograd, 13-17.. 05.. Nastup na 3.. SAJMU OBRTNI TVA I PODUZETNI TVA U LJUBLJANI LOS 2013.. Novosti kod upis u kolskoj godini 2013.. Kako pravilno izdati raèun u skladu s propisima o fiskalizaciji i PDV-u.. Izjednaèavanje prava obrtnika s pravima radnika za vrijeme nezaposlenosti.. Skija ki kup frizera.. Autolakireri vi e nisu u obvezi prijave putem REGVOC-a, kao ni ispunjavanja EHOS obrasca.. - II.. Natjeèaj za dodjelu potpora obrtnicima.. UPISI ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA.. Zagrebaèki energetski tjedan 2013, 13.. svibnja 2013.. Najava odr avanja 6.. 55.. Meðunarodni obrtnièki sajam.. - I.. Uspje an projekt pru anja usluge voðenja evidencije radnog vremena i odmora vozaèa u Udru enju obrtnika Sesvete.. Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak.. KVARNER EXPO 13.. BIOGRADSKI STOL 2013.. Kvarner expo13.. Javna rasprava o Prijedlogu Zakona o naplati poreznog duga fizièkih osoba.. ODR ANA 2.. SJEDNICA SKUP TINE KLUBA UMIROVLJENIH OBRTNIKA-UDRU ENJA OBRTNIKA SESVETE.. Uspjeh HOK-a: I obrtnici bez radnika mogu koristiti HZZ-ove mjere  ...   akademija , 20.. Seminar iz radne pedagogije.. INFO, seminar, 16.. , za metalce, strojogradnju.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 19.. Jubilarni gastronomski festival u Velikoj Gorici 2001.. -2011.. gastro Turopolja.. DUGOSELSKI SAJAM OBRTNI TVA I PODUZETNI TVA.. INOVA 2011.. - 36.. HRVATSKI SALON INOVACIJA.. Prezentacija Cvijeæe u tu nim trenucima.. Uskoro Vodiè dobre higijenske prakse i HACCP vodiè za pekarstvo, trgovinu i slastièarstvo.. Zahvala sponzorima.. Uspje an nastup frizera i kozmetièara na Individualnom Svjetskom prvenstvu u Milanu.. Odr ano predavanje za prijevoznike i vozaèe.. Poziv prijevoznicima za podno enje zahtjeva za dodjelu kritiènih dozvola za meðunarodni prijevoz tereta za 2012.. 56.. prvenstvo obrtnièkih kuglaèkih klubova u ibeniku.. obrtnièki i gospodarski sajam, Kri evci, 11.. BEAUTY FORUM MUNCHEN 2011.. Odr an 14.. Festival slastica.. Obavijest za èlanove sekcije prijevoznika UO Sesvete.. OMC WORLD HAIRDRESSING CHAMPIONSHIP 2011 MILANO.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 22.. Osposobljavanje zaposlenika za pru anje Prve pomoæi.. Novi ispitni rok za prijevoznike-struèna osposobljenost za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.. XII Obrtnièki i poduzetnièki sajam Po ega 2011.. -Èetvrti susret prijevoznika HOK-a.. Izmjene Pravilnika o PDV-u, primjena od 1.. kolovoza 2011.. RUJANFEST-OBRTNIÈKI SAJAM, 15.. -25.. Obavijest o emitiranju emisije Obrtnik&Partner.. Poziv za izlaganje na Izlo bi-sajmu Jesen u Lici ,.. Javni natjeèaj za subvencioniranje tro kova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na podruèju Grada Zagr.. Obrtnièki sajam Istre u Puli od 6.. do 9.. listopada 2011.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 18.. -04.. III sajam gospodarstva u Ivancu 23.. i 24.. rujna 2011.. Informacija o nastupu na Europskom prvenstvu florista, Havrov, Èe ka Republika, od 30.. kolovoza do 5.. Obrtnièki sajam Istre.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 04.. -15.. Predla emo malo drugaèiji odmor.. daleko od gu ve, vruæine.. Moscow wine fair.. Predmet: Obavijest o objavljenim Javnim pozivima za dodjelu bespovratnih potpora nezaposlenih hrvatskih branitelja i dje.. Sajam za proizvoðaèe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, specijaliteta, opreme i sl.. u Parizu.. Agroexpo 2011 1.. sajam agro proizvoda i opreme.. Sajam biznisa u Budvi.. LONDON - godi nje ku anje i predstavljanje hrvatskih vina - 08.. RUJNA 2011.. Predstavljanje projekta Hrvatska autohtona kuhinja u deset gradova.. PRILAGODBA DRVNE INDUSTRIJE ZAKONODAVSTVU EU/ 60% TVRTKI NE ISPUNJAVA MINIMALNE ZAHTJEVE!.. LJETO NA LASTOVU.. " to uèiniti nakon zavr enog srednjeg obrazovanja".. SASO 2011, Split, 19.. -23.. Poziv na prezentaciju projekta.. zagorski gospodarski zbor.. Poziv na Sajam obrtni tva i poduzetni tva Baranje- 24.. - izlagaèi.. Glasilo Ministarstva za tite okoli a, prostornog ureðenja i graditeljstva.. LJETO S POPUSTOM Ilirija hoteli Biograd na moru.. jesenski meðunarodni bjelovarski sajam, Gudovac, 9.. -11.. SMEPASS Promocija i pru anje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima; obavijest.. Pred nama su upisi uèenika u srednje kole u kolskoj godini 2011.. / 2012.. Odr avanje poslovnih razgovora obrtnika i poduzetnika iz dr ava EU, te dr ava Jugoistoène Europe u organizaciji.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 06.. 06.. -10.. Osposobljavanje za pru anje prve pomoæi.. Udru enje obrtnika Sesvete i Zagrebaèka banka potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji.. PANSION SKELIN DRINOVCI.. U SUSRET LJETU NOVI VINODOLSKI.. Gledajte emisiju o obrtni tvu na HTV 2.. 44.. Meðunarodni sajam obrtni tva u Celju 2011, 07-14.. 09.. 2011.. ZAKON O ZABRANI I SPRJEÈAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI.. Odr an teèaj Prve pomoæi.. Objavljen Pravilnik o utvrðivanju posebnog standarda - hrvatska autohtona kuhinja.. GENERALNI BH SAJAM ZEPS 11, Zenica, 04-09.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 23.. -03.. Teèaj oslikavanja svile.. SESVETSKI OBRTNICI NA PUTOVANJU LIKOM.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 09.. Sajam suvenira i ruènog rada Ljeto u Zagrebu 2011.. POZIVAMO VAS NA UPOZNAVANJE S MOGUÆNOSTIMA KOJE VAM NUDI SPISS CENTAR HRVATSKIH PROIZVOÐAÈA.. Bespovratne potpore razvojnim turistièkim projektima.. Za upis u srednju kolu va no je znati !.. Zakon o posebnoj mjeri naplate duga.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini godi nje naknade za uporabu javnih cesta to se plaæa pri registraciji motorn.. Novi ispitni rok za prijevoznike-02.. srpnja 2011.. Otvoren prvi centar svih proizvoðaèa Hrvatske.. DANI ZAHVALE I ZAJEDNI TVA U SESVETAMA.. sajam poduzetni tva MESAP 2011.. Struèno osposobljavanje za rukovatelja vilièarom.. Poduzetnièko-diplomatski vikend u Trako æanu, 28.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 02.. -06.. Poziv na tribinu.. Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu.. Donesen je novi Pravilnik o sadr aju i naèinu voðenja evidencije o radnicima, koji se poèinje primjenjivati od 1.. Glasilo Ministarstva zastite okolisa, prostornog uredjenja i graditeljstva.. Novosti u propisima 18.. -29.. Sajam Slavonski Brod 2011.. OKRUGLI STOL ZNANOST I INOVACIJE ZA GOSPODARSTVO I ZNANSTVENO-ISTRA IVAÈKI SEKTOR.. Inovacije i management - sudjelovanje u predavanju i i radionici.. Suradnja HOK-a i ReAktora Udruge za afirmaciju hrvatskog produkt dizajna, poziv na radionicu.. poziv Eno gastro Gare nica.. POZIVNICA.. Upitnik znanstvenog istra ivanja Organizacijska struktura marketinga u poduzeæu.. esti Festival izvorne hrane, piæa, gastronomskih delicija, izvornog suvenira i folklora u Biogradu na Moru.. Obavijest poduzetnicima o primjeni Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom.. Hrvatska zdrava hrana i vina u New York-u.. SPISS: 1.. Besplatni sajam hrvatskih proizvoðaèa u trajanju od 29.. travnja 2011.. - 08.. svibnja 2011.. Informacija o Planu meðunarodnih i regionalnih sajmova Hrvatske obrtnièke komore za 2011 godinu.. Informacije vezaei uz organizaciju i sufinanciranje nastupa èlanova HOK-a na sajmu EXPOKOS u Pri tini.. Poziv na manifestaciju GASTRO OKUSI ISTRE.. SESVETSKI OBRTNICI NA 53.. SAJMU OBRTNI TVA U ZAGREBU OSVOJILI VRIJEDNE NAGRADE I PRIZNANJA.. Obrtnièki sajam - Osijek expo od 26.. svibnja 2011.. obrtnièke sportske igre ibenik, Solaris, 19.. -22.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 28.. -01.. Sesvetski obrtnici na 53.. Meðunarodnom obrtnièkom sajmu.. Obrtnièki forum na Zagrebaèkom velesajmu.. Glasilo Ministarstva zastite okolisa, prostornog uredjenja i graditeljstva o ujak 2011.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 21.. Informacije i prijavni materijali vezani uz organizaciju i sufinanciranje nastupa èlanova HOK-a na sajmu TEHNIKE u Bg -.. Interklima 2011 - 2.. obavijest.. Zagrebaèki energetski tjedan 04.. godine, u Zagrebu.. Pravilnik o visini godi nje naknade za uporabu javnih cesta to se plaæa pri registraciji motornih i prikljuènih vozila.. Dopuna popisa mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om odreðenih opasnih tvari u cestovnom prometu.. Odluka o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za tro ak postupka raspodjele stranih dozvola.. Poziv na Obrtnièki forum.. Posjet meðunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2011.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 14.. Dan Obrtnièke komore Zagreb- Priznanja dobili Sesvetski obrtnici.. Uskrsni sajam, Zagreb, Trg bana Josipa Jelaèiæa, 16.. Poziv za sudjelovanje na Sajmu poslova 2011.. Kvarner expo 2011 - Opatija.. Gast Expo 2011 - Opatija.. Okrugli stol ''Odgovornost suvlasnika i obveze upravitelja u upravljanju nekretninama''.. Cro Fish Umag-informacija.. Sjednica sekcije trgovaca.. plinarski forum - 1.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 07.. Obavijest o organizaciji 6.. Kupa ugostitelja Sv.. Grgur i Sajma poslova.. Poziv na meðunarodnu konferenciju.. Odr avanje poslovnih razgovora obrtnika/poduzetnika Slovenije i Hrvatske u Zagreb.. 53.. MEÐUNARODNI OBRTNIÈKI SAJAM ZAGREB, 5.. -9.. SPISS - akcijske cijene izlaganja.. Meðunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2011; 05.. Dopuna Odluke o odreðivanju parkirali nih mjesta i ogranièenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.. Novosti u propisima Republike Hrvatske.. Po tovane èitateljice i èitatelji,.. Rijeèki sajam obrtnika-proizvoðaèa za turizam (HOT).. Odr ana sekcija prijevoznika.. PROJEKT - PODUZETNI TVO U KULTURI - Objavljeno 25.. veljaèe 2011.. PROJEKT - PODUZETNI TVO ENA - Objavljeno 25.. Stalni prodajno izlo beni sajam Soblinec SPISS.. PROJEKT - JAÈANJE MEÐUNARODNE KONKURENTNOSTI - Objavljeno 26.. PROJEKT - DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE U OBRTNI TVU - Objavljeno 25.. PROJEKT - GAZELE - Objavljeno 25.. PROJEKT - JAÈANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA - objavljeno 24.. veljaèe.. PROJEKT - RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIÈKIH OBRTA - Objavljeno 24.. PROJEKT - PODUZETNI TVO MLADIH, POÈETNIKA I OSOBA S INVALIDITETOM - Objavljeno 24.. PROJEKT - OBRAZOVANJE U OBRTNI TVU - Objavljeno 24.. PROJEKT- INOVACIJOM DO KONKURENTNOSTI - Objavljeno 23.. Obavijest o postupanju s obvezama po kreditu Obrtnièke tedne banke d.. Zagreb u likvidaciji.. 02.. Meðunarodni sajam obrade ko e Lineapelle u Bologni.. Donesena Odluka o utvrðivanju godi nje kvote radnih dozvola za zapo ljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2011.. god.. ODR ANO INFO PREDAVANJE O HACCP SUSTAVU U UDRU ENJU OBRTNIKA SESVETE.. Ogla avajte se u e-Katalogu obrtni tva 2011.. Sajam inovacija i inovacijskih proizvoda ARHIMED u Moskvi.. Sajam AGRO ARCA poziv i prijava za sudjelovanje.. Info predavanje na temu Haccp u Udru enju obrtnika Sesvete.. Sajam COSMOPROF 2011.. Novosti u propisima RH - razdoblje: 31.. 01.. Problematika ovrha u FINA-i informacija,.. Obavijest o odr avanju Meðunarodnog sajma novih tehnologija- i FONT; Split, Spaladium Arena , u terminu 26.. svibnja.. Obavijest o odr avanju modne revije i prezentacija hrvatskih dizajnera u New Yorku- "New York Cro Fashion 2"; 10.. -12.. Prikupljanje ponuda za Hotelsko naselje SOLARIS.. Javni natjeèaj za podno enje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 101 i za Mjeru 103.. Informacije o upisima za kolsku godinu 2011.. /2012.. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od moguæih teta proizvodnji u poljoprivredi.. Meðunarodni obrtnièki sajam u Münchenu 2011.. , 16.. - 22.. 03.. Posjet sajmu drvene graðe i konstrukcije u Pragu.. Organizacija struènih predavanja za prijevoznike i vozaèe.. Obavijest o poèetku priprema za majstorske ispite.. Obavijest o odr avanju IV.. Meðunarodnog poslovnog foruma radnog naziva Rusija-Europa: Suradnja bez granica.. Obavijest o odr avanju sajma drvne industrije FURNITURA-GAST 2011;.. Dragutin Ranogajec novi predsjednik Hrvatske obrtnièke komore.. Koncesije dimnjaèara na podruèju gradske èetvrti Sesvete.. Obveze za obrtnike - zastita okolisa -podsjetnik.. Natjeèaj-MOBMS-Samozapo ljavanje branitelja.. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetni tva.. Obavijest o natjeèaju - Javno prikupljanje ponuda za nabavu roba.. Termini odr avanja majstorskih ispita, ispita o struènoj osposobljenosti i ispita iz osnovnih znanja o pouèavanju nauèni.. POZIV ZA SUDJELOVANJE - IZLO BA HRVATSKIH AUTENTIÈNIH PROIZVODA.. Provedba dodjele sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302 i moguænost kori tenja kredita HBOR-a.. Znanstveno-struèno savjetovanje TTF-a pod nazivom Tekstilna znanost i gospodarstvo , te Okrugli stol.. Vrbovec - Predavanje za prijevoznike i vozaèe - voðenje evidencije rada mobilnih radnika.. Ni e cijene parkiranja u Zagrebu.. Obavijest- Obrtnièka tedna banka - postupak prisilne likvidacije.. IZMJENA DEKLARACIJE O TEMELJNIM NAÈELIMA PREGOVORA ZA PUNOPRAVNO ÈLANSTVO RH U EUROPSKOJ UNIJI.. NAREDBU O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAÈUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2011.. Posjet struènom sajmu Eltec.. Sretan Bo iæ i Nova 2011.. 2010.. Obrtnièka kartica - pru atelji usluga.. Obavijest - Ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u sluèaju ozljede na radu i profesionalne bolesti od.. POZIV ZA PRIJAVU NA NATJEÈAJ ZA NAGRADU, POSLODAVAC GODINE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2010.. UVOÐENJE SUSTAVA REGISTRACIJE I IDENTIFIKACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA (EORI) U EUROPSKOJ UNIJI.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaæanjima u poljoprivredi.. Uputa taksi prijevoznicima o obvezi isticanja obavijesti korisnicima usluge taksi prijevoza.. Meðunarodni sajam gospodarstva, obrtni tva i poljoprivrede «VIROEXPO 2011».. Bespovratna sredstva za tradicijske obrte.. Novi ispitni rok za prijevoznike-struèna osposobljenost za za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.. Aktualnosti iz novog Zakona o radu i podzakonskim propisima u praksi.. PRIKAZ NOVOG ZAKONA O PLATNOM PROMETU.. Nadzor nad registriranim obavljanjem graðevinske djelatnosti, uputa za postupanje.. Sjednica Upravnog odbora HOK-e o reformi.. Novosti u propisima radnog i poreznog prava.. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voæem i povræem - podsjetnik.. Obavijest.. Poziv na sudjelovanje.. Objavljeni Zakljuèci 23.. Kongresa ugostitelja i turistièkih djelatnika.. Obaveza obrtnika o voðenju podataka o zaposlenima i dostavljanju izvje æa agenciji.. Obavijest o osnivanju obrtnièkog sportskog dru tva pri Obrtnièkoj komori Zagreb.. Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa.. Javni natjeèaj za sufinanciranje tro kova otkupa gro ða.. Adventski sajam Udruge hrvatski suvenir.. Advent u srcu Zagreba, Gajeva-Bogoviæeva, 3.. Obavijest - problematika u svezi manifestacija na kojima se izla e, degustira i prodaje hrana ivotinjskog podrijetla.. Info dani - Program za cjelo ivotno uèenje.. ZIMA NA KVATRIÆU.. Informacija o ukljuèivanju obrtnika u meðunarodne poslovne kataloge.. Tribina o gospodarskoj problematici u Republici Hrvatskoj.. Potpore zagrebaèkim inovatorima.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu.. Prva internet prodavaonica hrvatskih proizvoda.. Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza u Zagrebu.. struèni skup graðevinara i seminar ''Energetska uèinkovitost zgrada''.. Poslovni susreti u okviru sajma Pollutec od 30.. u Lyonu, Francuska.. gospodarski sajam u Ivancu; 03.. i 04.. prosinca 2010.. Poziv za ukljuèivanje u projekt uspostave sustava upravljanja kvalitetom.. Dani hrvatskih delicija i umjetnièkog obrta u Rijeci 11.. studeni.. Workshop i poslovni razgovori poduzetnika Italije i Hrvatske u Vicenzi; 15.. i 16.. Njemaèko-hrvatski simpozij radnog naziva Energetski uèinkovita gradnja, grijanje i hlaðenje , 16.. i 17.. studenog 2010.. Na 15.. Meðunarodnom sajmu SASO obrtnika 10 posto vi e nego lani.. Odr an 3.. zlatni ru - Sesvetske obrtnice najbolje!.. Suzbijanje sive ekonomije moguænosti prijava neregistriranih djelatnosti.. kongres ugostitelja i turistièkih djelatnika u Zagrebu.. DANI HRVATSKOG TURIZMA u Rovinju od 20.. do 22.. listopada 2010.. Predavanje za prijevoznike i vozaèe u Sisku.. Ceh trgovine o krizi i HACCP-u.. Plaæanje naknade za obvezne veterinarske preglede u meðunarodnom prometu.. PODNO ENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU KRITIÈNIH DOZVOLA - PRIJEVOZNICI.. Sajma malih i srednjih poduzeæa u Budvi.. Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.. Gospodarski sajam - sajam sira.. Predavanje za prijevoznike i vozaèe u Osijeku.. Dugoselski sajam obrtni tva i poduzetni tva.. Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om odreðenih opasnih tvari u cestovnom prometu.. Novi poslovni prostori u zgradi Gradske tr nice u Opatiji.. PROGRAM POTICANJA OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU.. Predavanja za prijevoznike i vozaèe u Èakovcu.. Upis u Upisnik trgovaca voæem i povræem.. Meðunarodna konferencija.. Obrtnièki i gospodarski sajam u Kri evcima.. Novi ispitni rok za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza.. Rezultati natjeèaja za Program smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoli - subvencije za EURO 5 vozila.. Meðunarodni gospodarski susret u sklopu sajma SASO, Split 20.. -24.. sajam gospodarstva u Zapre iæu.. Obrtnièko-turistièka izlo ba Eko-etno Jaska 2010.. 45.. TJEDAN KAJKAVSKE KULTURE KRAPINA 2010.. Iznajmljuje se poslovni prostor u Udru enju obrtnika Sesvete.. Obrtnièki sajam u okviru manifestacije Rujan fest.. Zlatni ru , natjecanje kozmetièara grada Zagreba i Zagrebaèke upanije.. Natjeèaj za odabir hrvatskog suvenira i originalne ponude kulturnog turizma.. Sajam obrtnika i poduzetnika Baranje 2010.. Velika nacionalna anketa o financiranju poduzetnika.. Hrvatska obrtnièka komora organizira struèna predavanja za prijevoznike i vozaèe.. Prijave na ispitni rok za prijevoznike - do 27.. Vinkovaèki jesenski sajam gospodarstva i obrtni tva od 17.. rujna 2010.. g.. Hrvatska obrtnièka komora i Zagrebaèka banka potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji.. Promjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu na snazi od 1.. Natjeèaji Fonda za energetsku uèinkovitost i za titu okoli a.. Izmjena Zakona o porezu na dohodak porezne olak ice poslodavcima.. Evidencije radnika prema Zakonu o radu.. Oslobaðanje plaæanja godi nje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine.. ukida se stopa kriznog poreza od 2 posto; na snazi nove stope.. Potpore za autoprijevoznike.. Novi ispitni rok za prijevoznike 3.. srpnja.. Sporta i Obrtnièke komore Zagreb pobjednici 3.. Obrtnièkih sportskih igara.. Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti.. 43.. Meðunarodni obrtnièki sajam u Celju.. Zakon o radu-odredbe o radnom vremenu i godi njem odmoru.. susret trgovaca HOK-a: Prijedlozi za oporavak obrtnièke trgovine.. Godi nji odmor-naknada.. sajam poduzetni tva MESAP 2010.. Pravilnik o naèinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.. Tribina Uloga obrtnika Zagreba u energetskom razvitku Grada.. Prezentacija Mjere Vlade RH , Mikrokreditiranje i Programi kreditiranja.. Natjeèaji Grada Zagreba za dodjelu poduzetnièkih kredita.. susret trgovaca 11.. svibnja u Zagrebu.. dr avno prvenstvo florista 20.. svibnja u Solarisu.. Obavijest o objavi Javnih poziva za dodjelu bespovratnih financijskih potpora razvojnim turistièkim projektima.. Trgovina - Blagdani.. Objavljeni javni pozivi za poticaje u 2010..

  Original link path: /index1.php?prob=1
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /checklogin.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Descriptive info: Obrt EU projekti, partner Hrvatske obrtnièke komore u programu Obrtnik partner organizira jednodnevni praktièni trening pod nazivom.. Napišite kvalitetan projekt za Poduzetnièki impuls!.. Trening æe se odr ati 26.. veljaèe u prostorijama Veleuèilišta VERN, Iblerov trg 10 u Zagrebu, s poèetkom u 9:30 sati (2.. kat Importanne Galerije).. Cilj treninga je pomoæi svima koji æe se prijaviti na natjeèaj u svim ciklusima Poduzetnièkog impulsa da pravilno ispune projektne obrasce i poveæaju svoje šanse na natjeèajima, kako bi ostvarili najveæi moguæi broj bodova, a sve kroz praktièan rad, korištenje prijavnih obrazaca i davanje preciznih uputa na što treba staviti naglasak prilikom pripreme.. Trening je  ...   inkubatorima, jedinicama lokalne i podruène samouprave, fizièkim osobama, obrazovnim institucijama i drugim zainteresiranim organizacijama.. Trening æe biti podijeljen u dvije faze.. U prvoj fazi, polaznici æe dostaviti svoje projektne ideje i dobiti osnovne upute kako se dalje pripremati, a u drugoj fazi koja æe se implementirati, putem treninga raditi na njihovoj pripremi za natjeèaj, uz struèno vodstvo.. Po završetku treninga, polaznici æe imati završen nacrt projekta i moæi æe samostalno nastaviti s prijavom.. Detaljne informacije o edukaciji mo ete pronaæi u sljedeæim dokumentima:.. EU_edukacija-PI_poziv.. pdf.. 134,77 kB.. EU_edukacija-PI_program.. 191,43 kB.. EU_edukacija-PI_prijavnica.. 114,15 kB.. Ako se elite prijaviti, ispunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail.. edukacija@eu-projekti.. com..

  Original link path: /index4.php?red=1005
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Vlada RH je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog izmjena i dopuna tri zakona u nadle nosti Ministarstva turizma: o boravišnoj pristojbi, o pru anju usluga u turizmu i o ugostiteljskoj djelatnosti, s ciljem usuglašavanja s novom regulativom koja se odnosi na inspekcijski nadzor.. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela dr avne uprave propisano je da od 1.. prestaje s radom Dr avni inspektorat, te su izvršene izmjene djelokruga, izmeðu ostalog, Ministarstva turizma i Ministarstva financija.. Tako je navedenim zakonom propisano da Ministarstvo financija obavlja, izmeðu ostalog, nadzor nad prihodima boravišne pristojbe.. Ovim izmjenama zakona inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o boravišnoj pristojbi provodi nadle na inspekcija Ministarstva financija, umjesto gospodarskih inspektora bivšeg Dr avnog inspektorata, dok æe inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te Zakona o pru anju usluga u turizmu provoditi turistièki inspektori Ministarstva turizma, a rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pru anja ugostiteljskih usluga te rješenja za pru anje usluga u turizmu dostavljaju mjesno nadle noj  ...   ako se te usluge pru aju sukladno posebnom propisu iz nadle nosti ministarstva nadle nog za pomorstvo koji ureðuje uvjete za obavljanje tih usluga, ne mora se više ishoditi rješenje za pru anje tih usluga sukladno Zakonu o pru anju usluga u turizmu.. Takoðer, briše se jedan od uvjeta za obavljanje poslova voditelja poslovnice turistièke agencije, i to onaj o dvije godine radnog sta a na odgovarajuæim poslovima u turistièkoj agenciji ili drugim odgovarajuæim poslovima u turizmu, jer je to ocijenjeno ogranièavajuæim za moguænost samozapošljavanja.. Izmjenama i dopunama ovog zakona propisuje se da turistièka agencija koja neposredno pru a usluge putniku putem interneta, iznimno te usluge mo e pru ati i u prostoru stambene namjene, a ujedno se omoguæava razvoj novih vrsta turistièkih usluga i proizvoda prema zahtjevima i interesima turista.. Ministarstvo turizma æe ove godine pripremiti i cjelovite izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pru anju usluga u turizmu, o èemu æe biti provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošæu prije upuæivanja u proceduru Vlade Republike Hrvatske.. (izvor: Ministarstvo turizma)..

  Original link path: /index4.php?red=1002
  Open archive •  


  Archived pages: 734