www.archive-org-2014.com » HR » P » PARK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 27 . Archive date: 2014-08.

 • Title: O nama - Park d.o.o
  Descriptive info: .. BUZET d.. o.. za komunalnu djelatnost.. O nama.. Usluge.. komunalne.. ostale.. cjenik usluga.. Ekologija.. Projekti.. Realizirani.. U tijeku.. Planirani.. Javna nabava.. Dokumenti.. Primjedbe i prijedlozi.. kontakt.. INFO.. Park d.. za obavljanje komunalnih djelatnosti Buzet.. Sveti Ivan 12/1.. 52420 Buzet,Hrvatska.. MB:03421988.. OIB:78086095402.. E-mail adresa:.. park@pu.. t-com.. hr.. info@park.. tel.. +385 (52) 662 456.. +385 (52) 663 133.. fax.. +385 (52) 694 098.. O nama.. Tvrtka Park d.. , javno je poduzeće za obavljanje komunalnih djelatnosti.. Osnovano je 1986.. godine i jedini osnivač društva je Grad Buzet.. Predmet poslovanja djelatnosti:.. prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada.. održavanje javnih površina.. održavanje čistoće javnih površina.. održavanje nerazvrstanih cesta.. održavanje groblja.. pružanje pogrebnih usluga.. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.. održavanje, upravljanje i naplata parkiranja.. tržnica na malo, prijevoz materijala i ostalo.. Naši odjeli:.. Tehničko-ekološki odjel (voditelj Nebojša Marmilić, 0916662456).. Odjel operative (voditelj Dragan Klarić, 0915040599).. Odjel računovodstva i financija (voditelj Gabrijela Černeka, 0914662456).. Uprava-1 član (direktorica Ervina Šurković Kisiček, 0912729704).. Radno vrijeme tvtke: Pon - Pet 07.. 00-15.. 00 sati, Uto 07.. 00-16.. 00 sati.. Radno vrijeme odlagališta: Pon - Pet 08.. 00 sati, Subota 08.. 00-13.. Nadzorni odbor:.. Edit Rupena, predsjednica (0911835477).. Mauro Merlić, zamjenik predsjednika (098468735).. Aleš Nežić, član (098249314).. Marina Ribarić, član (0992163039).. Darko Klarić, član  ...   društveno odgovorno, te doseći zavidnu razinu na području Istre, a i Hrvatske.. Misija.. U suradnji s osnivačem, u okviru prenesenih ovlasti i djelovanja, osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti-gospodarenje komunalnim otpadom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje tržnice na malo, održavanje groblja, pružanje pogrebnih usluga,održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih povjerenih nam poslova i aktivnosti.. Uspostaviti kvalitetnu interaktivnu komunikaciju sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima naših usluga, djelatnicima poduzeća, lokalnoj zajednici i široj javnosti.. Zadovoljiti potrebe građana i šire javnosti kvalitetnim pružanjem komunalnih i drugih usluga koje naše poduzeće pruža u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.. Primjenjivati ekološki prihvatljive tehnologije i procese kojima će se poboljšati kvaliteta pružanja usluga te smanjiti nepovoljne utjecaje na okoliš , a samim time i utjecati na kvalitetniji i zdraviji život.. Stalno osposobljavanje poslovodstva i zaposlenika u cilju razvijanja stručnosti.. Probuditi ekološku osvještenost kod građana i šire javnosti.. Postati poznata buzetska tvrtka koja pored zadanih djelatnosti brine o svim građanima putem poticanja i uključivanja u razne ekološko-humanitarne projekte i akcije, manifestacije i sl.. početak.. impressum.. novosti.. Nadmetanje za zakup javnih površina - "SUBOTINA 2014".. 09.. 08.. 2014 | ».. Saznaj više.. LINKOVI.. Grad Buzet.. TZ-Buzet.. Sveti Ivan 12/1, 52420 Buzet, Hrvatska.. vrh..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nama - Park d.o.o
  Original link path: /prva.aspx?stranica=627&pid=637&j=CRO
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Komunalne usluge - Park d.o.o
  Descriptive info: Komunalne usluge.. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, u financijskom smislu, komunalne usluge koje obavljamo jesu:.. 1) Financirane iz Proračuna JLS-e (komunalna naknada.. ).. Održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta, prigodna dekoracija grada za praznike i manifestacije, održavanje javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu).. Održavanje čistoće javnih površina (čišćenje javnih površina, ručno čišćenje, pometanje i ostalo).. Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste).. Održavanje groblja (održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i  ...   komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa).. Za opće uvjete pružanja komunalne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.. kliknite ovdje.. Tržnica na malo (upravljanje i održavanje prostora na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima - poznati buzetski "samanj" koji se odvija na parkiralištu tzv.. "Mašimove škuje" svaki prvi petak i treći četvrtak u mjesecu, osim ako taj dan nije praznik.. Usluge prodaje živežnih namirnica i drugih proizvoda odvija se svaki prvi petak i treći četvrtak u mijesecu, osim ako taj dan nije praznik).. Pružanje pogrebnih usluga (prodaja pogrebne opreme, izrada osmrtnica, prijevoz, vođenje sprovoda i ukop)..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=630&pid=638&j=CRO
  Open archive
 •  

 • Title: Ostale - Park d.o.o
  Descriptive info: Ostale.. Prijevoz krupnog otpada, građevinskog materijala i sl.. Zbrinjavanje građevinskog otpada,.. Čiščenje septičkih jama,.. Zemljani iskopi,.. Košnja trave,.. Obrezivanje stabala i grmova,.. Usluge pometanja čistilicom..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=629&pid=638&j=CRO
  Open archive

 • Title: Cjenik usluga - Park d.o.o
  Descriptive info: Cjenik usluga.. Javna odvodnja.. Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati.. ovdje.. Gospodarenje komunalnim otpadom.. Cjenik komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta možete pogledati.. Cjenik komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih subjekata na području Grada Buzeta možete pogledati.. Pogrebne usluge.. Cjenik pogrebnih usluga možete pogledati..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=651&pid=654&j=CRO
  Open archive

 • Title: Ekologija - Park d.o.o
  Descriptive info: Ekologija.. ODLAGALIŠTE GRIŽA.. Postojeće odlagalište neopasnog otpada “Griža” veličine je cca 2,7 ha.. Smješteno je na strmoj padini sjeverno od Grada Buzeta na 2,5 km zračne udaljenosti od centra.. Lokaciju odlagališta odabrala je Skupština općine Buzet zaključkom od 24.. 07.. 1977.. godine, a danas je vlasnik odlagališta Grad Buzet.. Odlagalište se ne nalazi u vodozaštitnom području i okruženo je livadom i degradiranom šumskom sastojinom.. Lokacija odlagališta povezana je s naseljima cestom Franečići - Griža - Krbavčići.. Na odlagalištu otpada “Griža” zbrinjava se komunalni otpad sa područja Grada Buzeta i općine Lanišće, kao i neopasni tehnološki otpad.. U sklopu odlagališta otpada “Griža” nalazi se reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljaju brojne vrste otpada.. Radno vrijeme odlagališta otpada i reciklažnog dvorišta je od 08-16h (pon-pet), 08-13h  ...   je odvojeno odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, najlon, stakleni ambalažni otpad, metalni ambalažni otpad, plastični ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatore, otpadne metale, otpadne gume, EE otpad (bijela tehnika, TV, računala, el.. kućanski uređaji i sl.. ).. EKO OTOCI.. Eko otoci su estetski izdvojena mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada iz domaćinstva.. Zeleni spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton, žuti spremnik za plastični i metalni ambalažni otpad, zeleno zvono za stakleni ambalažni otpad, crveni spremnik za otpadne baterije).. Eko otoci postavljeni su u ulici II.. Istarske brigade, ul.. Augustina Vivode, Sjevernoj ulici, Trgu Fontana i Goričica, pored Narodnog doma, te u naseljima Stari Grad, Goričica, Sveti Ivan, Vrh, Roč, Štrped, Veli Mlun, Hum i Ročko polje..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=634&pid=641&j=CRO
  Open archive

 • Title: Realizirani projekti - Park d.o.o
  Descriptive info: Realizirani projekti.. REALIZIRANI PROJEKTI U 2013.. g.. Radna akcija „Proljeće na Mirni“.. Saznaj više.. Ekološka edukacija učenika 2.. razreda osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet.. Sanacija mosta u naselju Kotli.. REALIZIRANI PROJEKTI U 2012.. Izvještaj o radu Park d.. za 2012.. -prikaz najvažnijih aktivnosti i rezultata rada Park d.. g.. Financijski izvještaj Park d.. Odluka skupštine o prihvaćanju izvještaja o radu Park d.. Sanacija protupožarne prometnice na odlagalištu neopasnog otpada "Griža".. Uređenje vidikovca na Goričici u blizini crkvice Sv.. Ane.. Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most – Juričići (I faza).. Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica Mala vrata).. "Akcija odvojenog prikupljanja glomaznog otpada na području Grada Buzeta" - Grad Buzet je u partnerstvu sa Mjesnom Općinom Koper, Istarskom županijom, Znanstveno raziskovalnim središčem Univerze na primorskem, te Gradom Pula i Umag, sudjelovao u Projektu „DIVA“ koji se sufinancira iz Operativnog Programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.. -2013.. Krajem 2011.. godine, u sklopu provedbe projekta „DIVA“, Grad Buzet je proveo postupak PRAG procedure za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga predmeta nabave „Akcija odvojenog prikupljanja glomaznog otpada na području Grada Buzeta“ (na području 11 Mjesnih odbora), te je temeljem istog odabrana tvrtka Park d.. iz Buzeta.. Akcija se provodila u trajanju od 12/2011 do 8/2012, i to kroz dvije faze organiziranih i medijski popraćenih akcija, gdje je sakupljeno i zbrinuto cca.. 720 m glomaznog otpada.. Cilj ovih aktivnosti bila je zaštita okoliša, odnosno ekološka edukacija i jačanje osviještenosti lokalnog stanovništva o važnosti zaštite okoliša.. Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Griža" u Buzetu - IV faza, koja je obuhvtila izvođenje radova na izgradnji 3.. kasete za odlaganje otpada, izgradnji prometno-manipulativnih površina, te izvođenje hidrotehničkih radova.. REALIZIRANI PROJEKTI U 2011.. za 2011.. možete pogledati.. Završeni su radovi na izgradnji pogona za dehidraciju mulja na gradskom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Buzeta, te je ishođena uporabna dozvola.. Završetkom ove investicije zaokružen je tehnološki proces pročišćavanja otpadnih voda grada Buzeta, odnosno otpadni mulj nastao u procesu pročišćavanja otpadnih voda zbrinjavati će se sukladno važećim posebnim propisima o zaštiti okoliša.. Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode u dijelu  ...   Nabavljena su dva rolokontejnera zapremine 30m , namjenjenih za prijevoz odvojeno sakupljenog otpada kao npr.. metali, glomazni otpad, otpadne gume, staklena ambalaža i sl.. Izvršena je sanacija sanitarnog kolektora Korenika.. Izvršeno je snimanje i ispitivanje nepropusnosti kanalizacije Sv.. Martin-Uređaj za pročišćavanje.. Ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju sanitarne kanalizacije u djelu naselja Franečići "Krak II i Krak IV".. Ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju sanitarnog kolektora Brižac - Sv.. Izgrađen je kanalizacijski kolektor Fontana I.. Realizirana je izgradnja sanitarnog kolektora St.. Grad - Ist.. kolektor.. Izvršeni su radovi na sanaciji dijela istočnog kolektora kod Klaonice.. Završeni su radovi na uređenju novog groblja Roč.. REALIZIRANI PROJEKTI u 2009.. Nabava kamiona smećara Iveco Eurocargo 12m.. Ishodovana građevinska dozvola za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Buzeta - obrada mulja.. Ishodovana građevinska dozvola za izgradnju kanalizacijskog kolektora Stari Grad-Buzet I i II faza.. Ishodovana građevinska dozvola za izgradnju kanalizacijskog kolektora s crpnom stanicom naselje Most-Juričići.. Nabava i montaža bokseva za odvojeno prikupljanje otpada za odlagalište Griža te mobilnog ekološkog spremnika 1200 litara.. Realizirana I faza sanacije odlagališta otpada Griža - izgradnja dviju sanitarnih kaseta za odlaganje komunalnog otpada, prometno-manipulativnih površina, izvođenje hidrotehničkih radova, te nabava potrebne opreme.. Realizirana II faza sanacije odlagališta otpada Griža - izgradnja reciklažnog dvorišta.. Završena izgradnja poslovne zgrade "PARK" u zoni Sv.. Građanima Buzeštine i Lanišća podjeljene su ekološke platnene vrećice s logotipom "Park" kao prigodni Novogodišnji poklon.. REALIZIRANI PROJEKTI u 2008.. Sanacija fontane i potpornog zida u Starom gradu.. Izgradnja sanitarne kanalizacije gospodarske zone Mažinjica I i II faza.. Sanacija obodnih zidova na grobljima Pruhari i Hum te uređenje objekta na groblju Hum.. Rekonstrukcija flotacijskog sustava na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) grada Buzeta.. Nabava i montaža automatske fine rešetke na UPOV grada Buzeta.. Riješeni imovinsko-pravni odnosi na UZPOV (otkupljeno zemljište od Fonda za privatizaciju).. Nabava i opremanje zelenih eko otoka.. REALIZIRANI PROJEKTI 2006.. - 2007.. Izgradnja sanitarne kanalizacije Goričica donja - Drvoplast.. Izgradnja sanitarne kanalizacije Sv.. Ivan - Vatrogasni dom.. Martin - Majcani - Stupari (I i II faza).. Sanacija obodnih zidova na grobljima Račice i Sv.. Lovreč.. Krajem 2007.. započela izgradnja poslovne zgrade "PARK"..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=628&pid=642&j=CRO
  Open archive

 • Title: Projekti u tijeku - Park d.o.o
  Descriptive info: Projekti u tijeku.. Uređenje parka Fontana.. Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje naselja Sv.. Martin- Majcani-Stupari (III i IV faza).. Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most – Juričići (II faza).. Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica Vela šterna).. Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta (dionica Rečica).. Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže i javne odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta (dionica Župna crkva-Baštion).. Proširenje mreže zelenih otoka za odvojeno prikupljanje korisnog otpada..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=631&pid=642&j=CRO
  Open archive

 • Title: Planirani projekti - Park d.o.o
  Descriptive info: Planirani projekti.. Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje naselja Srnegla.. Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje naselja Selca.. Nastavak radova na rekonstrukciji i izgradnji komunalne infrastrukture starogradske jezgre grada Buzeta.. Ishođenje lokacijske dozvole reciklažnog dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada "Griža", te izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.. Aktivnosti usmjerene prema izgradnji pretovarne stanice za komunalni otpad u Buzetu (izrada projektne dokumentacije, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, izgradnja pretovarne stanice, ishođenje uporabne dozvole)..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=632&pid=642&j=CRO
  Open archive

 • Title: Javna nabava - Park d.o.o
  Descriptive info: Javna nabava.. Temeljem članka 13.. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Park d.. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):.. JERMANIŠ d.. poduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Mažinjica 74/1 Buzet; FIN.. RA.. USLUGE d.. , Sjeverna ulica 3/5, Buzet.. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi Sukladno čl.. 20.. st.. 1.. toč.. 4.. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja na propisanom.. obrascu.. Najava postupaka javne nabave i javnih nadmetanja u 2014.. Rekonstrukcija i izgradnja dijela sustava  ...   "Griža".. Izgradnja dijela sustava javne odvodnje poduzetničke zone "Mala Huba".. Nabava posuda za potrebe domaćinstva radi odvojenog sakupljanja otpada.. Nadmetanje za zakup javnih površina za postavljanje ugostiteljskih i trgovačkih radnji - "Subotina 2014".. Plan nabave za 2013.. godinu.. Temeljem članka 20.. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.. 90/11) Park d.. , kao javni naručitelj, objavljuje izmjene i dopune Plana nabave Park d.. za 2013.. godinu kojom mijenja i dopunjuje Plan nabave, a sve izmjene i dopune vidljivo su naznačene:.. V.. Izmjena i dopuna Plana nabave Park d.. IV.. III.. II.. I.. , kao javni naručitelj, objavljuje Plan nabave Park d.. godinu:.. Plan nabave Park d..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=10857&pid=4529&j=CRO
  Open archive

 • Title: Dokumenti - Park d.o.o
  Descriptive info: Dokumenti.. Pravo na pristup informacijama.. Sukladno čl.. 3.. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo Odluku o osiguranju uvjeta na pristup informacijama i ustrojavanju kataloga informacija koju možete pogledati.. Katalog informacija možete pogledati.. Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti.. Službenik za informiranje Branka Nemarnik, tel.. 052 662 456, fax.. 052 694 098, e-mail:.. Suglasnost Gradonačelnika na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati.. Odluku o odvodnji otpadnih voda možete pogledati.. Preglednu kartu Grada Buzeta sa označenim aglomeracijama možete pogledati.. Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta možete pogledati.. Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati.. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (.. SN Grada Buzeta 10/04.. Odluka o izmjenama i dopunama  ...   i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta (.. Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (.. SN Grada Buzeta 08/05.. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (.. SN Grada Buzeta 02/10.. Odluka o grobljima (.. SN Grada Buzeta 08/09.. Upravljanje i naplata parkiranja.. Odluku o organizaciji naplate i kontrole parkiranja unutar starogradskih zidina Grada Buzeta možete pogledati.. Pravilnik o sponzoriranju i doniranju.. Pravilnik o sponzoriranju i doniranju možete pogledati.. Popis porezno priznatih donacija u 2013.. Poslovnik o radu Nadzornog odbora.. Poslovnik o radu Nadzornog odbora možete pogledati.. Plan rada zimske službe.. Operativni plan rada zimske službe na području grada Buzeta za 2013.. /14..

  Original link path: /prva.aspx?stranica=10858&pid=4530&j=CRO
  Open archive •  


  Archived pages: 27