www.archive-org-2014.com » HR » P » PANJ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 57 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: .. NASLOVNICA.. KONTAKT.. PLANINARSKE PRIČE.. POVIJEST.. FOTO GALERIJA.. Povratak na početnu.. Osnovni podaci.. Bonanza.. Kurilovec2010.. Rilska jezera - Bugarska.. Priča o vinu.. Ožujak na Risnjaku.. Priča o Čićariji.. Priča s izvora Kupice.. Priča s Bjelolasice.. Priča s Kleka.. Priča s Korita i Učke.. Priča s Korita i Učke II.. Povijest postanka Panja.. Kuuriiilooovec.. Bitoraj 2009.. Bjelolasica.. Ćićarija.. Vihoraški put.. CRES.. Rila - Bugarska 2008.. Velebit 2008.. Bitoraj i Lokve.. Zima na Bitoraju.. Bjelolasica 2008.. Drgomalj - Kupica.. Veljača na Hvaru.. Risnjak - Platak.. MALI PODSJETNIK.. DRAGE  ...   u hrvatskom planinarstvu možete saznati na stranicama.. Zanimljiv blog o putovanjima.. Ako vam se baš i ne planinari možete se baviti softballom.. Posjetite stranice našeg prijateljskog softball kluba.. Sve novosti u svjetskom planinarenju i opise gotovo svih svjetskih planina možete dobiti na nevjerojatnoj stranici.. SPONZOR.. SEMPER SITII, NUNQUAM DIFFERTI.. ! -.. MINDIG SZOMJASAK, SOSEM JÓLLAKOTTAN! -.. ALLTID TØRST, ALLDRIG MET! -.. INI MOG ONI, MAG NAM FIZATNI! -.. ALWAYS THIRSTY, NEVER FED! -.. TOUJOURS SOIF, JAMAIS NOURRI! -.. ZAWSZE SPRAGNIONY, NIGDY NAJEDZONY! -.. UVIJEK ŽEDNI, NIKAD SITI!..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Adresa:.. Hrvatska, 10000 Zagreb, Aleja A.. Augustinči a 14.. E-mail:.. spongospora@hi.. hinet.. hr.. Predsjednik društva:.. Ratko Vujnovi.. tel:.. ++ 385 1 23 16 207.. Tajnik društva:.. Igor Malacko.. Tel:.. ++ 385 91 888 5337.. KAKO SE UČLANITI?.. Potrebno je nazvati tajnika društva.. Godišnja članarina je.. 100.. kn u što je uključena iskaznica.. Uz predočenje iskaznice u planinarskim domovima no enje je u pola cijene.. TIJELA DRUŠTVA.. Malo vije e:.. Ratko Vujnovi , predsjednik.. Dino Križnjak, dopredsjednik.. Hrvoje Mance, član.. Kristina Horvat, član.. Zvonimir Mance, član.. Tajnik:.. Nadzorni odbor:.. Josip Geček,.. Martina Vujnovi ,.. Ivica Geček.. Sud časti:.. Nikola Čudina,.. Hrvoje Horvat,.. Mario Konjar.. STATUT.. Temeljem članka 11.. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 70/97) i članka 11.. Zakona o športu ( Narodne novine broj 111/97), Veliko vije e Planinarskog društva Panj na zasjedanju održanom 23.. studenog 2001.. godine donijelo je.. S T A T U T.. PLANINARSKOG DRUŠTVA PANJ.. I.. OSNOVNE ODREDBE.. Članak 1.. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima.. kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge: o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova ; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogu om dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.. Članak 2.. Naziv.. Društva je Planinarsko društvo Panj.. Skra eni naziv Društva je PD Panj.. Sjedište Društva je Zagreb, Aleja A.. Društvo djeluje na području Grada Zagreba.. Članak 3.. Planinarsko društvo Panj je udruga gra ana registrirana pri Gradskom uredu za op u upravu.. Planinarsko društvo Panj je neprofitna pravna osoba.. Članak 4.. Društvo ima znak.. Znak Društva je okruglog oblika s crtežom panja u sredini okruženim ispisom naziva Društva.. Članak 5.. Društvo ima pečat.. Pečat Društva je krug promjera 3 cm.. U sredini kruga je znak Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod kruga je naziv PLANINARSKO DRUŠTVO PANJ ZAGREB.. Članak 6.. Društvo zastupaju predsjednik, dopredsjednik, tajnik te tri člana Maloga vije a.. Veliko vije e može ovlastiti i druge članove za zastupanje Društva.. II.. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA.. Članak 7.. Društvo je osnovano s ciljem promicanja, razvitka i unapre enja planinarstva, kulture druženja i skrbi o prirodi u Gradu Zagrebu.. Članak 8.. Djelatnosti Društva jesu:.. -.. planiranje rada i razvijanje planinarstva,.. organiziranje i provo enje redovitih planinarskih izleta,.. okupljanje i podučavanje djece i mladeži,.. upravljanje objektima kojih je društvo vlasnik ili korisnik,.. poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapre ivanje stručnog rada,.. skrb o zdravlju članova Društva,.. ukupnom aktivnoš u Društva poticati razumijevanje me u ljudima i usvajanje.. etičkih vrijednosti kroz bavljenje planinarstvom.. Članak 9.. Rad Društva je javan.. Javnost rada Društva ostvaruje se na načine propisane ovim Statutom:.. pravodobnim izvješ ivanjem članstva o radu društva i značajnim doga ajima, pisanim.. izvješ ima, na posebnim okupljanjima ili na drugi prikladan način,.. -.. putem sredstava javnog priop avanja.. III.. ČLANSTVO U DRUŠTVU.. Članak 10.. Članom Društva može postati svaki čovjek dobre volje.. Članak 11.. Članom Društva se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Društva.. Članak 12.. Članovima Društva izdaje se članska iskaznica.. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvr uje Malo vije e posebnom odlukom.. Članak 13.. Malo vije e odre uje iznos članarine za svaku teku u godinu.. Članak 14.. Prava i obveze članova su:.. pla anje članarine,.. djelatno sudjelovanje u radu Društva,.. sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva,.. čuvanje i podizanje ugleda Društva,.. čuvanje materijalnih dobara i promptno izvršavanje preuzetih obveza.. Članak 15.. Članstvo u Društvu prestaje:.. dragovoljnim istupom,.. isključenjem.. Odluku o isključenju člana iz društva donosi Sud časti.. Članak 16.. Društvo se može udružiti u Hrvatski planinarski savez i u druga planinarska udruženja.. Odluku o udruživanju donosi Veliko vije e.. IV.. Članak 17.. Tijela Društva su:.. Veliko vije e,.. Malo vije e,.. Nadzorni odbor,.. Sud časti.. Članak 18.. Veliko vije e je najviše tijelo upravljanja Društvom.. Veliko vije e čine svi poslovno sposobni članovi Društva.. Članak 19.. Zasjedanja Velikog vije a mogu biti redovita, izborna i izvanredna.. Veliko vije e redovito zasjeda najmanje jednom tijekom godine, dok se.. izborno zasjedanje Velikog vije a održava svake četiri godine.. Zasjedanje Velikog vije a saziva Malo vije e Društva na vlastitu inicijativu.. U odluci  ...   koji se podnose Velikom vije u na razmatranje i prihva anje,.. utvr uje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,.. brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Velikog vije a Društva,.. upravlja imovinom Društva,.. podnosi izvješ a o radu Velikom vije u Društva,.. imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im odre uje zada e,.. obavlja i druge poslove predvi ene Statutom i drugim op im aktima Društva.. Članak 26.. Zasjedanje Malog vije a saziva predsjednik Društva.. Odluke Malog vije a donose se ve inom glasova svih članova Malog vije a.. Zasjedanja Malog vije a održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.. Članak 27.. Za svoj rad Malo vije e je odgovorno Velikom vije u.. Malo vije e podnosi Velikom vije u godišnje izvješ e o svom radu.. Mandat članova Malog vije a traje četiri godine.. Članak 28.. Nadzorni odbor Društva prati i nadzire rad tijela utvr enih ovim Statutom.. O svom nalazu i mišljenju obavještava Veliko vije e Društva i tijelo čiji je rad nadziran.. Nadzorni odbor utvr uje da li je djelatnost Društva u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva.. Članak 29.. Nadzorni odbor ima tri člana.. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.. Zasjedanja Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.. Nadzorni odbor donosi odluke ve inom glasova članova Nadzornog odbora.. Članak 30.. Predsjednika Društva bira Veliko vije e na mandat od četiri.. godine.. Predsjednik Društva je po funkciji ujedno i predsjednik Malog vije a.. Članak 31.. Predsjednik:.. zastupa Društvo,.. pokre e raspravu o odre enim pitanjima iz djelokruga Velikog i Malog vije a Društva,.. brine se o upoznavanju javnosti s radom Društva i njegovih tijela,.. rukovodi radom Velikog i Malog vije a,.. obavlja i druge poslove utvr ene ovim Statutom.. Predsjednik Društva podnosi godišnje izvješ e o svom radu Malom i Velikom vije u.. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik.. Članak 32.. Tajnika Društva bira i imenuje Malo vije a na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova unutar Društva.. Tajnik Društva vodi Registar članova.. Članak 33.. Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvr enih Statutom ili drugim aktima.. Stegovni postupak provodi Sud časti, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Veliko vije e.. Sudom časti predsjeda Sudec kojeg biraju članovi Suda časti ve inom glasova.. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Malo vije e, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Velikog vije a.. Mandat članova Suda časti traje četiri godine.. U stegovnom postupku mogu se izre i slijede e stegovne mjere:.. opomena,.. društveno koristan rad,.. isključenje iz Društva.. Odluke se donose ve inom glasova članova Suda časti.. Članak 34.. Protiv odluke Suda časti može se u roku od 15 dana, računaju i od dana dostave odluke, podnijeti pritužba Velikom vije u.. Veliko vije e je dužno riješiti pritužbu u roku od 30 dana, računaju i od dana dostave pritužbe.. Članak 35.. Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva, Veliko ili Malo vije e može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.. Odlukom o osnivaju komisije ili radnih tijela utvr uje se njihov sastav, zada a, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.. V.. IMOVINA I NAČINI STJECANJA IMOVINE DRUŠTVA.. Članak 36.. Imovinu Društva čine:.. novčana sredstva,.. pokretne stvari,.. nekretnine,.. prava i obveze Društva.. Članak 37.. Društvo stječe imovinu od:.. članarine,.. dobrovoljnih priloga i darova,.. dotacija iz proračuna,.. drugih izvora u skladu sa zakonom.. Članak 38.. Izvješ e o materijalno financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Velikom vije u na razmatranje i prihva anje.. VI.. PRESTANAK RADA DRUŠTVA.. Članak 39.. Društvo prestaje s radom u slučajevima predvi enim zakonom.. U slučaju prestanka rada Društva imovina e Gradu Zagrebu.. U slučaju prestanka rada temeljem odluke Velikog vije a, isto donosi odluku o prestanku djelovanja Društva dvotre inskom ve inom glasova od ukupnog broja članova Velikog vije a društva.. VII.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. Članak 40.. Statut Društva donosi Veliko vije e ve inom glasova ukupnog broja članova u Velikom vije u nakon provedene rasprave.. Članak 41.. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Veliko vije e Društva.. Tumačenje drugih akata daje Malo vije e Društva.. U Zagrebu, 23.. studeni 2001.. Predsjednik društva..

  Original link path: /Podacinovi.php
  Open archive

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: SEMPER SITII NUNQUAM DIFFERTI.. !..

  Original link path: /Podacinovi1.php
  Open archive
 •  

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Original link path: /Bonanza1.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Original link path: /Kurilovec20101.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: PRIČA S RILE (Dupnica, Bugarska).. Dupnica Bugarska.. 31.. 8.. -6.. 9.. 2008.. Put do sedam rilskih jezera.. Teško je ponekad po povratku s puta definirati osje aje, ili bolje rečeno doživljaje.. Ma da, baš tako.. Ne bih to nazvala dvojbom je li bilo dobro ili ne.. Ne, naprotiv bilo je odlično.. Imali smo što za jesti, neki su mogli dobiti batina, ali nisu, niti se itko uspio izgubiti iako smo mislili da e se i to dogoditi.. Eto tako je bilo i meni po povratku iz Bugarske gdje smo nas četiri Panjevca (Zvono, Micek, Costa i ja, bio je i Zdenac, ali je on išao poslovno ) išli u pratnji cura iz softball kluba Mladost Scorpions iz Zagreba na turnir u Bugarsku (Zdenac naime vodi ovu ekipu).. Prvi naum je bio oti i i bodriti cure (čitaj da guzica vidi puta.. pa ako je to radi trebi, još bolje ).. Kao vatreni navijači Mladostašica, nismo mogli dočekati čarobnu Dupnicu za koju smo ve na početku puta osje ali da e nas oboriti s nogu.. Ipak, radilo se o odlasku u Europsku uniju, a mi pravi zanesenjaci željeli smo vidjeti što nas to lijepo čeka tamo (čitaj: da nismo očekivali zafrkanciju, ku.. c bi mi išli tam! ).. Uh, jedva čekam Bugarsku!.. Ne u uljepšavati naše putovanje, ali jednostavno ne mogu iznijeti sve detalje, a da ne povrijedim nutrinu, intimu, privatnost pojedinaca.. Jednostavno neke stvari nisu za svačije uši.. Ovo nije bilo tipično putovanje, golema rakija točila se upravo kako joj i naziv kaže.. Iako je Bugarska u EU teško je usporediti cijene s Hrvatskom jer je sve.. jeftinije, ali je standard, barem naše Dupnice, neopisivo nizak.. Evo samo jedan primjer.. Priča o odlično bugarskom siru i tripicama pada u vodu onoga trenutka kad mi je pogled zastao na kravici koja je veselo pasla i prebirala najbolje ostatke sme a.. Šokantno ili ne, stavite ovu našu lijepu kravicu i isto ono smetlište po kojem je pasla iza stambene zgrade.. Da, eto odakle najbolji sirevi.. Što re i o Dupnici? Smještena je nekih 60ak kilometara južno od Sofije podno rilskih vrhunaca.. Još nešto južnije nalazi se i famozni Rilski samostan.. Negdje sam pročitala da je nazivaju Malom Italijom Bugarske, ali vjerujte mi, više izgleda kao Slunj poslije rata.. Ima nešto simpatično u njoj, ali samo ako jutro počnete s golemom.. Ve prije dolaska planirali smo oti i malo u planine i vidjeti prirodu, ali kako se nekima gradi previše svidio, na kraju smo samo Costa i ja krenuli u osvajanje vrhova i šetnju planinama.. Micek i Zvonac jednostavno nisu mogli ustati to jutro, jer nekoliko litara vina, golemih i još koje čega, samo su nagnali Zdenca da im sakrije sve što su donijeli iz šopinga.. Čak je i u očima taksista bio vidljivi strah i nepovjerenje, a Malacku je nakon tri dana (ne)zaboravnog maturalca Zvono počeo i i na živce jer je kak ti bio u cugi (Micek naravno nije popio ni kapi).. I tako smo Costa i ja to jutro krenuli u planinu.. Ideja je bila popesti se na Rilu najkra im mogu im putem, a kad smo to spomenuli doma ini su nas uputili da se popnemo do Sedam jezera.. Taksijem smo otišli do Panichishta inače popularnog zimskog odredišta gdje se nalaze hoteli i odakle kre u žičare prema skijalištu.. Planinski vrhovi Rile sežu preko 2500 metara pa zime obiluju snijegom i skijališta su odlična.. Mi smo nakon taksija imali dogovoren ip i vozača koji nas je treba odvesti do planinarskog doma podno jezera.. Tražio je 50 eura, a kako smo bili samo nas dvoje i to nam je bilo puno previše.. Nismo nekako imali izbora kad smo ve došli do ovdje.. Ma, kad je bal nek je bal!  ...   Predivno! Bio je to naš prvi pogled na dolinu ispod nas gdje se ve naziralo jedno jezerce, a i dom iz kojeg smo krenuli djelovao je minijaturno.. Na proplanku prema kojem smo krenuli u dalji se naziralo krdo konja koje je slobodno paslo, a sunce je dodalo živosti niskom zelenom raslinju i ljubičastim cvjeti ima koji su me oduševili.. Nisam dakako ni ovaj put zaboravila ponijeti foti , dok je Costa nosio sve ostale stvari.. Nakon sat vremena zastali smo kod prvog jezera Bubreg na 2282 m/nv.. Bilo je vrijeme za pljugu, klopu i cugu.. Na 2000 metara malo se teže diše i prije se čovjek umori, ali zato pljuga uvijek dobro do e.. Ve sada su nas mimoišli neki dečki kojima je ovo bila samo šetnja, a pred nama je tek slijedio pravi uspon.. I baš tada dok sam kvocala kako mi je teško i povlačila posljednji dim cigarete,.. kraj nas je prošla familija koja je iznajmila konje i vodiča te su upravo prema mojoj zamisli, lagano i bez teških uzdisaja otišli do samog vrha.. Nastavljamo put, samo prema gore.. Prolazimo izvor, pa potoči koji se u malim slapi ima obrušava niz stijene.. Još uvijek nismo osvojili vrh i meni je sve teže.. Na prvom prijevoju očekuje.. nas iznena enje jer se s druge strane nalazi još jedno jezero modro plave boje, a onaj famozni Bubreg napokon poprima svoj pravi oblik - bubrega.. Livadica kojom smo bez problema propješačili sad se čini daleko i široko.. Sunce se ponovo počelo igrati skrivača s oblacima pa smo morali požuriti prema vrhu.. Ovo je bio najteži dio.. Staza je uska, prilično nezgodna za hodanje zbog ve ih komada kamenja pa je na mjestima bilo potrebno i rukama se hvatati za stijene (meni se to dešavalo u trenucima dok sam hvatala zrak i vikala da više NE MOGU).. S mene se cijedi, udasi su sve pli i, a Costa daje lažnu potporu viču i kako ima još samo malo.. Na vrhu nas očekuje ista ona familija na konjima koja ve sada ide prema dolje, a mi tek počinjemo uživati u pogledu.. Za takav pogled, nije mi žao što sam kvocala cijelim putem, ali ve nakon 20ak minuta morali smo krenuti prema dolje jer su oblaci koji su se nadvili na vrhom iznad nas obe avali kišu.. Na vrhu je inače stotine hrpica napravljenih o kamenja koje su napravili planinari koji su se popeli ovdje.. I mi smo napravili svoj mali i ostavili trag iza nas.. Nismo naišli na nikakvu oznaku koja bi nam pokazala na kojoj smo visini, ali je zato pogled na svih šest jezera pred nama i jedno iza nas govorio sve.. Zapravo, slika govori puno više od riječi.. Spust je trajao puno kra e pa smo čak mi čekali vozača i stigli popiti putnu pivu.. Kiša je sad ponovo počela.. Dolaskom do hotela imali smo problema oko toga kako se vratiti natrag u Dupnicu, ali smo nekim čudom uspjeli do i do mladog taksiste kojeg nam je kontaktirao vozač džipa pa nas je za neku pristojnu cifru vratio u grad.. U Dupnici.. je počelo pljuštati kad smo stigli, ali to je valjda bio prolazni pljusak jer dok smo došli do igrališta gdje su se cure pripremali za popodnevnu utakmicu sunce je ve dobro upeklo, a Micek i Zvono cuclali su pivce.. Eto, tako smo ponijeli Panjevo ime i kroz Nacionalni park Rila do sedam jezera, čak preko 2000 metara! Mislim da ni Dupnica ni konobarica Elena ne e zaboraviti ekipu iz Hrvatske.. Dodat u da je na ovom putovanju misteriozno nestala naša žuta bilježnica.. Jedni kažu da je Šonje okrenula zadnji list, dok ona tvrdi da ju je dala Costi.. Ni pijan trijeznom više ne može vjerovati.. Sandra Bortek..

  Original link path: /Dupnicaprica1.php
  Open archive

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: SVIBANJSKA PRIČA O VINU.. Ovu zanimljivu priču o vinu s Bitoraja započeo je Ratko:.. Bili smo na Bitoraju Burnom 13.. 05.. 2009.. Dakle, snijeg i loše vino koje smo kupili na selu i koje smo kod doma prolili!.. Nadovezao se član br 019:.. Prica o vinu s Bitoraja, vjerujem da je vino kupljeno u  ...   kupimo vino, recimo u plješivickom vinogorju, ak nije dobro, onda ga ne prolijevamo.. Damo ga Joži da ga odnese doma i da s njim podlijeva gulaš.. Nadovezao se Marac:.. recimo, ja nisam iskusan planinar, al sam bil na par izleta i još nisam doživio da se vino prolilo makar bilo i za poljevanje vrta..

  Original link path: /Vino1.php
  Open archive

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: ZIMSKA PRIČA S RISNJAKA.. Tvoju zadnju poruku sam otvorio, na žalost u petak navečer,tako da nije bilo više smisla da javljam za Risnjak za ovaj vikend (vidim da planirate Risnjak sljede i vikend).. 07.. ožujka 2009.. Nismo stigli do vrha,to je naša druga drama zvana Risnjak ove zime.. Prvi pokušaj je bio onaj vikend kad je bila ona drama na Velebitu s avionom.. Dobro je počelo, ali ubrzo zatim diglo se nevrijeme koje se pretvorilo u orkansko, odustali smo na pola puta, prebijeni i mokri koda smo osvajali dno lokvarskog jezera.. Ovaj vikend, subota, krasno vrijeme,po elo je idilično, nakon Vučije jame problemi, snijeg obrušen na stazu, zale en, pipkanje.. Na pola puta susre emo  ...   , sporo hodanje uz upucavanje cipele u led.. Nešto prije prijevoja susre emo drugu grupu u silasku, odustali iza prevoja, metar snijega, staza se gubi, propadaš do guzice,,, idemo dalje,, prelazimo prijevoj,, počinju muke,, još nekako dok hodamo po tragovima odustalih,, dalje samo bjelina, počeo padati snijeg, vidimo vrh,, deset koraka muka,, gubimo stazu,, znamo da smo deset, petnaest minuta od skloništa,, nemo ni, bojim se krivog koraka i propadanja u neku rupu,,, izgleda da smo otišli previše udesno od pravca, a nemamo vremena za traženje jer za dva sata ide mrak,, odustajemo.. Eto to ti je priča,,, ako i dalje imate namjeru za Risnjak idu i vikend,, pripremite se najmanje za led.. Bok,,.. Vlado..

  Original link path: /Risnjakprica1.php
  Open archive

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: ZAPISI SA I ARIJE.. (13.. i 14.. prosinac 2003.. - bilješke iz tekice ).. Subota, 13.. 12.. 2003.. (Livada) Smjestismo se pod čarobno stablo na livadi iznad Semi a.. Izvadili Zdenka sir, doma u paštetu od čvaraka, kobase i da ne nabrajam.. Meza i po da nam putem bude lakše.. A tu je i rakija koja opasno mami i vreba.. (Mario).. Oko, re i emo 14 h, ekipa se (da nam bude zanimljivije) razdvaja u dva dijela: Zvono i Andro na jednu stranu, a.. fantastico četvorka.. , koja e to uistinu u na kraju u famoznom gubljenju u prostoru i vremenu biti: Uva, Mario (takozvani Marietta), Kuzma (glavni vodič, doma in, poznavatelj) i ja Brankica na drugu stranu.. Kaj se u me uvremenu zbivalo sa Androm i Zvonom navodno, sela neudanih istrijanki su vrištala ne znamo, ali prethodno navedena.. fantastico četvorka.. je svoj put od kojih 20-30 minuta pretvorila u tumaranja  ...   pola sata hoda do i do cilja ku e na Koritima.. Podsjetimo: vodili nas doma i dečki.. Jupi!.. Nedjelja, 14.. Bez pretjeranih tenzija, nakon burne no i pored otvorenog ognjišta, ispijanja različitih vrsta cuge:.. biski, supa , rakija, piva, vina i sl.. , spavanja s planinarima u najboljim godinama (inače nakon cjelodnevnog.. bažulj ili fažol ili žuljba.. partija) u zajedničkoj prostoriji penjemo se na vrh Planik (1273 mnm) u pratnji vrlo zgodne i nadasve odane, vjerne i u najboljoj kondiciji zgodne vam trebice rudlave, vesela cure i naravno četveronožne (ne, ona nije bila pijana).. Navodno joj je ime Kika.. Vra amo se prilično trijezni na željeznički kolodvor Lupoglav gdje je sve počelo oko 11 sati dana prethodnog.. Opraštamo se od nezaboravne ekipe koja nas sa suzama u očima i ne baš bijelim maramicama ispra a i obe aje ponovni čvenk ne jednoj od planina.. (Brankica).. Pogledaj slike s izleta na i ariju..

  Original link path: /Cicarija1.php
  Open archive

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: PLANINARSKA PRIČA: Izvor Kupice.. Petak, 1.. kolovoza 2003.. Ruksak, novi od 80 litara, kupljen u Merkatoneu za 250 kuna, čekao je da ga se napuni s potrebnom opremom za dvodnevni izlet na Izvor Kupice i dalje prema Drgomalju na maline.. Špek, jaja, konzerve, paprika, kruh, odje a, šator, vre a, tri flaše vode.. i eto 20 kila tereta na le ima.. Ko bu to nosil?.. Subota, 2.. Glavni kolodvor, čekamo da krene Karlek prema Ogulinu gdje emo presjesti na običan putnički do Skrada.. Karlek kasni skoro 40 minuta.. Pa kak kasni? pita se Zvono.. Pa to mu je polazna stanica, kak može od tuda kasnit?.. Za utjehu, na to pitanje nije znao odgovoriti niti kondukter koji je izbezumljeno lutao Kolodvorom.. No konačno kre e Karlek.. Uz malo zafrkancije u Karleku, koji stvarno brzo vozi i ne staje nigdje osim u Karlovcu, stižemo za manje od dva sata u Ogulin.. U Ogulinu, nakon dopuna zalihama vode, i okrijepe pivom po 8 kuna, presjedamo na vlak do Skrada.. Stižemo za kojih pola sata.. Zvono i ja s preteškim ruksacima na le ima i Marac s ruksakom kao da je stavio jastuk i rukama u džepovima kre emo uz prvu marku prema Zelenom viru.. Kolko ima do Izvora Kupice pitam, Dve tri čuke doda Zvono i pogleda Marca te se oba nasmiju.. Kenjate dečki, čim ste se tak nasmijali mora da je zajebano.. Ma niiiije opet e uz smijeh Zvono.. Odmah nizbrdo, noge ko nepodmazane željezne štange trpe spuštanje nekih pola sata.. Izdržal sam.. Sav napor se zaboravi čim ugledaš prekrasnu, strahovitu rupu u ogromnoj stijeni i mali slapi s vrha.. Odmor od desetak minuta smiruje noge.. Ima li ko foti Pitam.. Nitko.. Pa kak da pokažem tu ljepotu?.. Najbolje je to zadržati u sje anju nadoda Zvono.. Kre emo dalje prema Vražjem prolazu.. Nakon što smo prošli vrata na kojima piše da se pla a ulaznica u park (koju nismo platili), nailazimo na veličanstven kanjon, bez vode, ipak je sušna godina.. Uspon, gadan, po željeznim štengama.. Bumo pogledali pe inu?.. Jebo pe inu, nemrem više, bolje da poklopamo nekaj, vi ste je ionak vidli.. Nakon što smo se oslobodili prolaza odabrali smo mjesto na klupi na stazi iznad kanjona koja više nije izletnička nego postaje planinarska, a tu je i raskrižje planinarskih staza.. Crvene table, PD Matica, uredno označavaju staze.. Do Izvora Kupice 2 h.. 15.. Super, samo kak je teška staza?.. Zvono i ja smo dobro oznojili.. majice pa smo odmor iskoristili za presvlačenje.. Marac je izgledao suh ko barut.. Tebi su sigurno začepljene znojnice.. Nemam pojma zakaj se ne znojim, valjda imam dost konde od nogometa.. Izvadili.. smo.. pripremljene.. delicije.. za.. klopu.. i popili malo odlične doma e šljive.. Najeli smo se i otpili vode iz zaliha pa su nam ruksaci bili lakši nekih dvadeset deka.. Kre emo stazom.. Vidi se da nije baš korištena u zadnje vrijeme i moramo dobro gledati marke jer se staza povremeno gubi.. Ima vjerojatno i gorih staza, a ja sam se užasno znojio, traperice su mi se lijepile za noge da ih nisam mogao dizati, a nisam se htio presvu i jer smo se katkad vukli kroz paprat i suho granje koje je popadalo s drve a.. Čini mi se da smo hodali oko 4 sata uz nekoliko odmora i Zvonino Booooli nas kuuurac, nikud nam se ne žuri.. Izbijamo na cestu koja dolazi iz Kupjaka.. Pravo olakšanje za umorne noge i male prste desne noge.. Valjda je cipela manja ili mi je desna noga jača pa su, kad god napravim iskorak, preskakale i zatezale tetive obaju malih prstiju.. Morao sam pazit kako stajem da bi izbjegao bol u prstima.. Nakon pola sata cestom nailazimo na  ...   zapalit, bilo je sve vlažno, a mi nismo imali dosta papira za potpalu.. Sjedili smo dugo u no uz svije u i pelin.. Marac je valjal.. Ja sam nakon 8 godina smotao Drum.. Iz šume su se čuli krikovi i urlikanja raznoraznih živina.. Kaj je to? pita Marac.. To su cucki samo su se u ovom kraju jako promijenili doda Zvono.. Nedjelja, 03.. Nisam se bogzna kako naspavao.. Ipak to nije krevet.. Stalno nešto pada po šatoru.. Lome se granje, rokču divlje svinje.. Ajmo, ustaj vojsko, 6 sati je.. Ni zvuka nisu ispustili.. Dok sam pospremao svoje stvari još nekoliko puta sam trknuo nogom po šatoru u kojem su Marac i Zvono spavali.. Čemu žurba Zvono e.. Jesi rekel da moramo krenut u 7 ak mislimo stič na vlak.. Dobro, dobro evo sad emo.. Pospremili smo bivak iza sebe.. Dečki, kam idemo, kolko ima do tam i kakav je put pitam ja nakon što su se spremili i nakon što je Marac doručkovao.. U pičku materinu, dobro je tu a poslije ovak reče Marac i digne ruku prema nebu.. Zadnji put sam se moral presvu i u kratke hlače jer sam popizdil, gadno je.. Ma nije baš tak reče Zvono i opet onako zajebantski prasne u smijeh.. Nemojte me jebat, nebum ja to zdržal, bute imali samo problema s menom, a da mi ljepo krenemo od kud smo došli pa popijemo pivo kod Anke Rožanke pa putom do Kupjaka, jebeš maline, bum ih kupil na placu kažem,.. Tu se i Marac malo pokolebao.. Vidim im na licima da je gadan put, a ja nisam siguran da mogu izdržat.. Ipak su iza mene dani sjedenja u autu i uredu i nemam toliko kondicije.. Zakaj moramo krenut u 7 da stignemo na vlak u Delnice u 5 popodne? Mora da ima dosta i mora da je gadno Pitam.. Zajebano je na maline, stalno se penješ i stazi nigdje kraja pa onda opet dole pa gore, stvarno je gadno Marac e.. I tak smo Zvonu odgovorili od malina.. Malo je bio razočaran, ali se nije puno bunio.. Rekel bi Ma booooli me kuuuuurac uop e nemam niš protiv.. Pičili smo stazom gore, nije baš ni bilo lagano.. Zvono i ja smo se uznojili kao da smo iz bazena izašli.. Marac je opet bio suh, i nije se ni zadihao.. Mora da je vanzemaljac.. Stali smo na početku sela uzeti daha pa smo usput porazgovarali s mještaninom i saznali kako na Izvoru kod lovačke čeke hrane medvjeda.. Baš dobro da ga nismo vidjeli.. Krenuli smo prema gore.. Cesta nema niti komadi a ravnog dijela.. Samo uzbrdo.. Za sat i pol smo opet kod Anke.. Morao sam se kompletno presvu i.. I traperice koje su mi ve išle na živce.. Nisam mogao dizat noge jer su mi se hlače lijepile cijelom dužinom.. Presvukao sam se u kratke ga e.. Sad je lakše.. Normalno, pao je gablec i nekoliko žuja.. Hladnih.. Riječ o ovom, riječ o onom i pro e dva sata.. U podne smo cestom krenuli prema Kupjaku.. Bilo je vru e, ali me nije smetalo znaju i da smo blizu vlaka.. Trebalo nam je oko sat i 45 do riječke ceste u Kupjaku.. Kad smo došli do željezničkog tunela krenuli smo cestom dalje, umjesto lijevo uz prugu.. Za 10 minuta bismo bili na stanici, ali ne bi popili žuju.. Ovako smo hodali pola sata više, odmorili se u lokalnom kafi u uz hladnu žuju te se za desetak minuta spustili strmom cestom do trošne stanice koja je u klancu na rubu šume.. Eto vlaka u 3 sata.. Točan je.. Unutra vru e do Zagreba.. Ponedjeljak, 4.. Hodam ko Džon Vejn.. Napisao: Član PD Panj broj 019..

  Original link path: /Kupica1.php
  Open archive

 • Title: Planinarsko društvo Panj - Zagreb
  Descriptive info: PLANINARSKA PRIČA: Bjelolasica i Bijele stijene.. Srijeda, 21.. travnja 2004.. Ovdje Hrvatska lutrija, dobili ste na lotu , nazvao me Marac u srijedu popodne.. Kaj sam dobil?, pitam.. Besplatan izlet u Gorski kotar reče on.. Mi smo u Hiltonu i dogovaramo se za sutra.. Dogovorite se dobro jer ja nemrem do.. Vidimo se ujutro u pola 6.. Tako je počeo izlet.. Nismo ni sanjali da e biti težak hod.. Kad sam doma natrpao ruksak s uobičajenim stvarima za planinu ve me hvatala planinarska groznica.. Četvrtak, 22.. travanj 2004.. Tek me ujutro uhvatila panika kad me težina ruksaka skoro bacila niz stepenice.. Jedva sam se popeo u tramvaj, a do Kolodvora sam bio sav u znoju.. Teško mi je bilo kao nikad.. Točno u pola 6 našli smo se na Glavnom.. Joža, Zvono, Marac i moja malenkost.. Moramo uzeti nekaj za čitat , kažem.. Uzel sam ja dost starih novina , kaže Zvono.. Pa to sam ve pročital , odgovorim.. Nebumo to čitali nego emo to zgurati u cipele ako se slučajno smoče.. Kupili smo novine, cigarete i nezaobilaznu Žuju.. Nitko nije ni sanjao da e se te novine gurati svaku večer u cipele.. Točno u 6 krenuo je vlak prema Delnicama.. Kako je i uobičajeno ve u 6 i 10 netko je bio žedan i otvorila se Žuja.. S istoka prekrasan izlazak sunca.. Joža puca ve svoju dvadesetpetu fotografiju.. IC vlak u svojoj kompoziciji ima i vagon restoran.. Mi tražimo šank.. Na kraju vagona šank iz šezdesetih, prazan, ko najgora rupa.. Pospani konobar otvara polu hladnu pivu i još jednu rundu stavlja u duboko jer je vidio s kim ima posla.. Prisje amo se uz Žuju ranijih izleta.. U Ogulinu nahrupismo na prozore jer vidi se Klek.. Joža opet slika.. Delnice.. Samo da vidim kad imamo bus , Zvono e.. U 10,45 , javi se od nekud vozač autobusa, Piše tam na tabli.. Stvarno, vozi samo četvrtkom tak rano , kaže Joža.. Zvono, jesi znal za taj bus? , pitam.. Nisam, al imamo sre e , odgovora Zvono.. Pa kak bi došli do Mrkoplja? , pitam ponovo.. Nemam pojma, ve bi se nekak snašli , opet Zvono.. Poznata tvoja organizacija, na blef , promrmljam.. Kad Zvono organizira nikad ne znaš kaj i koliko te čeka.. Jel neko za burek , pita Marac.. Ogladnjeli smo u vlaku pa smo se svi složno odlučili za burek s mesom.. I veliki jogurt , Zvono e.. Zvono i ja odosmo prona i burek i nekaj duhana za smotat.. Dok smo čekali da se burek ispe e pogledali smo u lokalnu birtiju da li ima Žuje.. Bilo je.. Pa di ste tak dugo , Marac i Joža e u isti glas.. Čekali smo da se ispe e burek , odgovaramo.. Je, je i usput munuli Žuju!!.. Ne niiiiismo , odgovara Zvono smiju i se.. Halapljivo smo pojeli izvrstan burek i pola litre kiselog mlijeka, jogurta i acidofila.. Bus je krenuo prema Mrkoplju na vrijeme.. Pola sata ugodne vožnje i evo nas na početnoj točki.. Lagano hodamo kroz grad.. Prekrasno sunčano i toplo vrijeme.. Zavrnuo sam rukave da uhvatim boju.. Nakon četrdesetak minuta dolazimo da Planinarskog doma Bijele stijene u Tuku na 875 m nadmorske visine.. Odmor.. Dom je zatvoren pa smo vani na klupama odmorili i isprobali hvarsku travaricu i vodu.. Usput sam zarolao lagani Drum mildware shag.. Prijala je kao uvijek na čistom zraku.. Nismo se više žalili na težinu ruksaka.. Prekrasan krajolik ti odvuče misli i sve je lagano.. Hodamo cestom prema Mati poljani.. Nailazimo na ostatke snijega u sjenama.. Bacamo grude ne znaju i da ga gore ima previše.. Mati poljana.. 1033 m nadmorske visine.. Kao da smo na Sljemenu.. Odmaramo se ponovo.. Pijemo vodu jer je sunce upeklo.. Na križanju putokaz za Bijele i Samarske stijene.. 7 km.. Pa do tamo smo za dva sata.. Jeeee, jeeeee , Zvono e podrugljivo.. Ak do emo do 7 navečer bit e dobro.. Pogledali smo se, ne vjeruju i baš.. Kaj imamo hodat još pet sati par kilometara.. Možda nas zajebava.. Ne možeš od njega izvu i točno vrijeme hoda.. Uvijek nas drži u neizvjesnosti.. Prolazimo preko Poljane.. 26 smrznutih partizana stoje ve 50 godina poredani i neošte eni.. Pred sam kraj Poljane sve više snijega.. Sve se teže hoda.. Prolazimo lovačku čeku i nailazimo na jučerašnje medvje e tragove.. Šape velike kao da su od grizlija.. Stare su pa se ne uzbu ujemo previše.. Ionako je prošao stazom prije nas.. Nailazimo na planinarski put za Jančaricu.. To je prva planinarska ku a i sklonište.. Uspon nije naporan.. U snijeg propadamo desetak centimetara.. Lagano gazimo zelje.. Cipele su sve vlažnije.. Snijeg još nije došao do čarapa.. Sve više se odmaramo na mjestima oko drve a gdje je snijeg okopnio.. Jančarica.. Popeli smo se na 1239 m nadmorske visine.. Vadimo planinarsku klopu.. Prije toga malo kije.. Mesni doručak, špek, luk.. Odmor pola sata.. U daljini vidi se vrh Bjelolasice.. Vidite tamo onaj drugi vrh, čini mi se da tam moramo do.. Popili smo dosta vode pa valja napuniti zalihe.. Uz Planinarsku ku u je gustirna.. Fina, hladna kišnica.. Navukli smo gamaše jer je snijeg sve dublji.. Marac je najviše nastradao.. Nožni prsti ve plivaju kraul.. Na putokazu stoji da je do Bjelolasice sat i pol.. A od.. Tuka pola sata.. Pa mi smo od Tuka hodali najmanje sat i pol.. Snijeg je najve a prepreka.. Ako je tu tako visok kaj je na Bjelolasici?.. Lagano se spuštamo prema Bjelolasici.. Još uvijek su medvje i tragovi po stazi.. Na kraju snježne livade ponovo putokaz s informacijom Bjelolasica 40 minuta.. No dobro, pa do tri smo gore.. Jeeeeee, jeeeeee opet e Zvono, a mi opet ne vjerujemo.. I jučerašnji medvjed je odustao.. Tragovi skre u s naše staze.. Počeli su problemi.. Nakon sat hoda po sve ve em snijegu nailazimo na putokaz Bjelolasica 40 minuta.. Ko je ovdje lud? Pitamo se.. Naizmjence prtimo stazu.. Di su nabavili toliko zelja.. Marcu je ve dosta, Joža zaostaje.. Teško mi je ko psu.. Zvono je na izmaku.. Staza je nakošena pa je još teže.. Moraš držat ravninu i pratit marke.. Svakih desetak koraka se mijenjamo na čelu male kolone.. Osje am da mi šljapkaju prsti u cipelama.. Zvono, kolko još?.. Još maloooo.. Jesam vam rekel da bumo do sedam gore.. Ve je pola šest, ku e nema na vidiku.. Stali smo još malo odmorit se.. Zvono pokaže prstom na ku u.. Hvala Bogu da smo tu.. Marac i Joža koji su zaostali ve psuju.. Pa di je to???.. Još malo , zajebava Zvono.. Kad su se približili, oteo im se nevjerojatan uzdah olakšanja.. Evo nas.. Planinarsko sklonište Jakob Mihelči 1460 m nadmorske visine.. HPD Kapela i HPB Vihor iz Zagreba.. Danas najbolja stvar koju sam vidio.. Na ulazu razbijena vrata.. Predsoblje zale eno i puno snijega.. I drva za pe mokra i puna snijega.. Lijepo sklonište s mekanim madracima.. Okrugli stol na sredini.. Svije a u konzervi od  ...   bumo tolko zdržali , bodrimo se.. Planina je sve stjenovitija.. Osje amo da smo blizu.. Vide se Prsti prekrasna stijena u obliku pet prstiju ruke.. Na mjestima su nanosi snijega prekrili marke.. Prema vrhu, na dobro osunčanoj strani, nema snijega.. Iz cipela se pari.. Evo nas na raskrš u.. Lijevo za Ku u, desno Na vrh.. Skidamo ruksake.. Ak se mene pita je nejdem na vrh , umorno e Marac.. Pričekal bum vas.. Nas trojica smo odlučili popeti se desetak metara do vrha uz čelično uže i željezne klinove.. Na vrhu smo Bijelih stijena (1335) metara nad morem.. Oduševljeni smo prekrasnim vidicima na sve strane.. Joža je slikao.. Pogledali smo u metalne tuljce sa žigom i knjigom u koju smo se upisali.. Odozgo smo gledali Marca koji je uživao na suncu.. Spuštali smo se niz strme stijene isto kako smo se popeli, natraške.. Kre emo prema ku i.. Za nekoliko minuta nailazimo na planinarsku ku u Bijele stijene na 1280 m nad morem.. Sva je zatrpana snijegom.. Fala Bogu , skoro smo svi u glas.. Osim Zvone.. On se počeo smijati.. Nije to prava ku a.. Pogledali smo se izbezumljeno.. Sklonište je tu iza ugla , Zvono e kroz smijeh.. I stvarno odmah na desetak metara iza stijene Planinarsko sklonište Miroslav Hirc na Bijelim stijenama.. Nanose snijega pred ulazom polako smo prešli i ušli u sklonište.. Drveni ležajevi na tri kata, dugački stol i klupe i stara hr ava pe.. Ima nešto drva oko pe i.. Skidamo sve mokro sa sebe i presvlačimo se u suho.. Vješamo mokre čarape iz kojih se cijedi.. Na stol se vadi klopa.. Vode smo dosta popili pa je Joža otišao potražiti bunar pokraj planinarske ku e.. Dečki, nemre se do vode ima previše snijega, a nemam s čime otkopati , još s vrata e Joža, Al nema problema jer imam vina i mineralne.. Odlučili smo štediti vodu pa smo poslije klope pili gemište za nagradu, a kad je to nestalo popili smo ostatak rakije.. Kak bumo naložili tu pe sva drva su vlažna , pita Marac I niko se setil ponesti one kocke za potpalu.. Pe se dimila, ali snašli smo se.. Kapali smo vosak od svije e po novinama i tak se nekako primilo mokro treš e.. Odmah je bilo toplo.. Sušili smo cipele, novine i čarape.. I drva u pečnici.. Dok smo provjetravali prostoriju ugledasmo lisicu.. Došla je i sjela na par koraka od vrata, kao pas.. To je Ružica , Zvono e oduševljeno.. Ona je ko pitoma i došla je fektat klopu , Jednom je ugrizla Kostu dok ju je hranil, pa smo ga zvali Besni.. Ako joj damo klopat onda se nebu makla od vrata , Joža e,.. Kak u i pišat pokraj nje? , Kaj ak je bjesna? Redala su se pitanja.. Slikali smo je par puta.. Nakon nekog vremena bacili smo joj kože od jegera i malo špeka.. Čekala je sat dva i onda otišla.. Nismo je više vidjeli.. Mrak je odavno pao.. Pili smo gemište i rakiju.. Pušili smotani Drum base.. Izvaljali smo se na prašne drvene krevete.. Subota, 24.. Ustvari, jedva sam čekao da se dignemo jer sam se nažuljao i dobro naravnao kičmu na drvenim krevetima.. Klasično pospremanje, skupljanje robe i punjenje ruksaka.. Čarape se ipak nisu osušile.. Vani je prohladno i sunčano.. Svi smo crveni u licu.. Zvono najviše.. Izgorio je.. kako i ne bi kad je bilo prekrasno sunčano vrijeme.. Ja sam ipak lice malo zaštitio starom ofucanom kapom.. Pratimo marku i počinjemo se spuštati.. Još uvijek ima snijega.. Na oznaci do Jasenka sat i pol.. Do Begove staze sata.. Tu je i odvojak za Klek.. Priroda planine je prekrasna.. Staza je strma i ima sve manje snijega.. Izlazimo na put prema Jasenku.. Na kontejneru za sme e piše BUS STOP.. Na putu nema snijega skidamo gamaše.. Iz cipela se diže para.. Oblačimo suhe čarape.. Sve je lakše.. Nitko ne osje a umor od prethodna dva dana.. Našao sam par bombona pa smo to putem lagano cuclali.. Na jednoj nizbrdici nailazimo na četiri dečka, natrpani do glave.. Odlična oprema, ali i oni su sportski tipovi.. Razmjenjujemo nekoliko riječi.. Kak je gore , pitaju.. Gledamo u njihove: Dobro ete ih natopiti.. Ni oni nisu vjerovali, ali za pola sata e se ve patiti.. Ve kao da lebdimo stazom.. Izlazimo na ravan dio ceste.. Raskrš e asfalta i ceste koja ide na skijališta na Bjelolasici i u Begovo razdolje razdoblje kako smo ga mi zvali.. Na raskrš u crvena Corsa, sisačke registracije.. sigurno od ekipe koju smo sreli na usponu.. Putokaz govori da je do Jezerana 28 km, a do HOC Bjelolasice 6 km, Bijele stijene 6 km (40 min hoda), Samarske stijene 10 km (30 min hoda ??).. Begovo razdolje 20 km.. Skre emo lijevo prema Jasenku.. Nakon pola sata hoda pojavljuju se prve ku e.. Jasenak.. Di je ta birtija?.. Evo tu, preko puta škole , Zvono e.. Zauzeli smo stol vani na suncu.. Četiri Žuje , uglas emo kad se pojavila konobarica.. Blaženi osje aj i zamagljene oči od reske Žuje nakon tri dana apstinencije.. Lagana zafrkancija i lupetanja.. Dogovaramo kako emo do Ogulina (23 km).. Joža slika.. Nakon laganog gableca i druge Žuje trpamo ruksake na ale i put pod noge.. Konobarica kaže da ima neki bus iz Bjelolasice oko pola 3, a mi smo krenuli u pola 11.. Ne čekamo ništa.. Tempo je žestok.. Zvono je naprijed.. Ne damo se.. Nitko ne staje.. Prošlo je nekoliko malih auta i kamioni s drvima.. Mjestimično hodamo usporedo sa stazom G za Klek.. Nismo se odlučili za tu rutu jer, tko zna kako je dalje, uzbrdo, nizbrdo.. Nakon sat i nešto zaustavljamo se pišat, odmoriti se i popit pivu koju smo usput kupili u dučančeku.. Kre emo dalje.. Marac i Joža na začelju diži palac na zvuk bilo kakvog stroja.. I gle!! Plavi kombi.. Ajmo dečki , viču Joža i Marac.. Mogu samo dvojica kaže vozač Zigi, Kaj dvojica, bumo napravili mjesta.. Razmičemo vre e s brašnom, sanduke s kruhom, gajbe i ostalo.. Zigi naime vozi mali du an na kotačima po okolnim selima, inače je zagrepčanin, i ustvari mu je pun kufer ovog posla i vratit e se doma u Zagreb.. Začas smo prošli Bjelsko tak da Joža nije stigao slikat kako spada.. Pet šest minuta vožnje i eto nas u Ogulinu.. Ukočio sam se na vre i od brašna.. Tri sata je.. Računao sam da emo u Ogulinu biti izme u 6-7.. Izlazimo iz kombija i pozdravljamo se sa Zigijem.. Na Kolodvoru obnavljamo rezervacije i u znanoj nam birtiji, otkuda vode svi naši planinarski putovi, naručujemo Žuju i šaljemo Marca po burek.. Naravno, vlak iz Splita, koji stoji na peronu kasni u polasku skoro pola sata.. Počinje kiša.. Kašnjenje je objašnjeno kasnije kad su nahrupili putnici iz busa.. Navodno je bilo puno kamiona na cesti??.. Mažemo po bureku i po ostacima Žuje iz Jasenka koja se zgrijala u ruksacima.. Zagreb..

  Original link path: /Bjelolasicaprica1.php
  Open archive •  


  Archived pages: 57