www.archive-org-2014.com » HR » R » RADOGOST

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 29 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: .. Radogost prevoditelji.. hrvatski.. english.. Brišemo granice.. Naslovnica.. O nama.. Uvjeti poslovanja.. Rječnici.. Kontakt.. Naše usluge.. Pisani prijevodi.. Lokalizacija.. Prijepisi i prijevodi audio i video zapisa.. Lektura i korektura.. Konsekutivni i simultani prijevodi.. Prijevodi uz pratnju.. Jezici.. Radogost: Inteligentni prijevodi.. Inteligentni prijevod.. zahtijeva više od samog znanja jezika.. Takav prijevod uključuje sposobnost odabira i nadzora najkvalitetnijih prevoditelja, učinkovitu organizaciju, postupanje sa svakim pojedinim prijevodom s krajnjom brigom bez obzira na opseg ili stručnost, te isporuku u dogovorenom roku.. Naši iskusni i predani suradnici.. srušit će jezične i kulturne barijere, te Vaše misli izraziti u duhu  ...   iskoristiti svoje potencijale i povećati mogućnost ostvarenja Vaših osobnih i/ili profesionalnih ciljeva.. Jednostavno nazovite ili pošaljite svoj tekst.. elektroničkim putem i u najkraćem roku dostavit ćemo Vam ponudu s procjenom svih troškova i rokom isporuke kojeg se uvijek pridržavamo.. Zatražite ponudu.. Najbrži i najednostavniji način da nas kontaktirate i u kratkom roku unaprijed dobijete sve bitne podatke o željenoj usluzi našeg prevoditeljskog ureda jest da.. zatražite ponudu putem elektroničkog obrasca.. Ispunite obrazac.. Prevodite za nas.. Ako ste pouzdana, stručna i predana osoba koja posjeduje potrebna znanja, vještine i motivaciju,.. upravo ste Vi suradnik kakvog tražimo..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Radogost Translators
  Descriptive info: Home.. About us.. General Terms and Conditions.. Dictionaries.. Contact us.. Our Services.. Document Translations.. Localization.. Audio and Video Recordings Transcriptions.. Editing and Proofreading.. Consecutive and Simultaneous Interpreting.. Escort Interpreting.. Languages.. Radogost: Intelligent Translations.. Welcome to the web page of.. Radogost Translators.. !.. An intelligent translation.. requires much more than simply speaking the language.. It involves the ability to choose and supervise the finest professionals, to organize the work in an efficient manner, to manage each and every project with utmost care, regardless of its size and complexity, and to deliver it on time.. Our highly skilled and committed associates.. will erase the language and cultural barriers and express your ideas in  ...   maximize your potentials as well as the possibilities to reach your personal and/or proffesional goals and objectives.. Simply phone or use the on-line form.. and within the shortest period you will receive our offer with an estimate of all the costs and a delivery time we stricly adhere to.. Request a Quote.. The fastest and the simplest way to contact us and quickly obtain all relevant information about the service you require is to.. request a quote through our electronic form.. Access the electronic form.. Translate for us.. If you are a reliable, competent and dedicated translator/interpreter having the necessary knowledge, skills and motivation.. you are the associate we are looking for..

  Original link path: /en/naslovnica/page/1/1
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: pouzdan je i profesionalan prevoditeljski ured utemeljen na dugogodišnjem prevoditeljskom iskustvu.. Naš osnovni cilj je pružati usluge točnog i visokokvalitetnog prevođenja svih vrsta s hrvatskog na strane jezike i obratno, kako za privatni tako i za javni sektor.. Kako bi kvalitetu svojih usluga održavali na najvišoj razini, u potpunosti primjenjujemo europski standard kvalitete za prevoditeljske usluge EN 15038, te surađujemo s više od stotinu pažljivo odabranih jezičara i izvornih govornika, koji uključuju kako prevoditelje tako i sudske tumače.. Također, surađujemo i s nizom stručnjaka koji imaju barem fakultetsko obrazovanje u različitim stručnim područjima (pravo, medicina, ekonomija, financije, tehničke znanosti, informatika, obrazovanje itd.. ), te posjeduju bogato prevoditeljsko iskustvo..  ...   svega, a preuzetim poslovima pristupamo s maksimalnom odgovornošću i predanošću garantirajući uniformnost i korištenje ujednačene terminologije.. Statusni podatci:.. Radogost d.. o.. za intelektualne usluge i trgovinu.. Sjedište:.. HR - 51000 Rijeka, Hosti 111/A.. MBS:.. 040189855, Trgovački sud u Rijeci.. Direktor:.. Jasmina Mutabžija.. Temeljni kapital:.. 20.. 000,00 kn, uplaćen u cijelosti.. OIB:.. 47272365387.. Bankovni podatci:.. Banka:.. Zagrebačka banka d.. d.. , Trg Bana Josipa Jelačića 10, Zagreb.. IBAN:.. HR2223600001101705798.. BIC/SWIFT:.. ZABAHR2X.. Podaci o intelektualnom vlasništvu:.. Radogost, Radogost logo,.. Brišemo granice i Radogost Naš prijevod za Vaš uspjeh.. registrirani su žigovi trgovačkog društva Radogost d.. Svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg žiga u vlasništvu Radogost d.. kao i njegovih dijelova zabranjena je..

  Original link path: /hr/o_nama/page/2/2
  Open archive
 •  

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: 1.. UVODNE ODREDBE.. 1.. Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve pravne odnose između trgovačkog društva Radogost d.. , sa sjedištem u Rijeci, Hosti 111A, HR-51000, (u daljnjem tekstu Prevoditeljski ured ) i Klijenta i prevladavaju nad svim uvjetima poslovanja na koje se poziva, koje nudi ili predlaže Klijent, osim u slučaju kad Prevoditeljski ured da izričit pristanak u pismenom obliku na primjenu takvih uvjeta poslovanja.. 2.. PONUDA I SKLAPANJE UGOVORA.. Ponuda, tj.. procjena troškova i cijene, dana od strane Prevoditeljskog ureda ne obvezuje isti.. Prevoditeljski ured zadržava pravo promijeniti cijene ili uvjete isporuke, ako ga prije davanja ponude Klijent nije upoznao sa svim informacijama koje mogu utjecati na cijenu, rok isporuke ili bilo koji drugi dio dane ponude, uključujući, ali ne ograničavajući se na slučaj kada Prevoditeljski ured nije imao uvid u cijeli tekst koji se daje na prijevod.. 2.. Pismeno ili usmeno prihvaćanje ponude Prevoditeljskog ureda od strane Klijenta, ili pismena potvrda Prevoditeljskog ureda o prihvaćanju narudžbe dane od strane Klijenta u slučaju kad Prevoditeljski ured nije dao ponudu, značit će sklapanje ugovora.. 3.. Prevoditeljski ured Klijentom može smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je dala narudžbu, osim u slučaju kad je ta osoba izričito naglasila da postupa u ime i za račun treće strane čije će ime, adresu i ostale podatke koje zatraži Prevoditeljski ured, dati Prevoditeljskom uredu prilikom davanja narudžbe.. 4.. Dogovori sa i obećanja dana od strane predstavnika, vanjskih suradnika ili zaposlenika Prevoditeljskog ureda, obvezuju Prevoditeljski ured samo u slučaju kada član uprave ili prokurist Prevoditeljskog ureda pismeno potvrdi takve dogovore.. 5.. U slučaju sumnje o platežnoj sposobnosti Klijenta, narudžbe većeg opsega, narudžbe od strane fizičkih osoba ili inozemnih klijenata, te u drugim slučajevima kada Prevoditeljski ured smatra da je to potrebno, Prevoditeljski ured ima pravo zahtijevati od Klijenta predujam ili plaćanje unaprijed prije nego što izvrši narudžbu.. 3.. IZMJENE ILI OTKAZ NARUDŽBE.. U slučaju kad Klijent izvrši značajniju izmjenu narudžbe nakon sklapanja ugovora, Prevoditeljski ured ima pravo izmijeniti dogovorenu cijenu i/ili uvjete isporuke, ili odbiti izvršenje narudžbe u cijelosti.. U slučaju kad Klijent otkaže narudžbu, Prevoditeljski ured zadržava pravo zahtijevati naknadu za dio prijevoda koji je u to vrijeme već izvršen za tu narudžbu, kao i naknadu za vrijeme provedeno na istraživanju za izvršenje preostalog prijevoda.. Prevoditeljski ured će Klijentu, na njegov zahtjev, staviti na raspolaganje dio prijevoda koji je za narudžbu već izvršen, no ne odgovara za kvalitetu istog.. Ukoliko je Prevoditeljski ured rezervirao vrijeme za izvršenje određene narudžbe, zbog čega nije prihvaćao druge narudžbe, a Klijent otkaže narudžbu, Prevoditeljski ured ima pravo naplatiti Klijentu 50% od naknade na koju bi imao pravo da narudžba nije otkazana.. 4.. IZVRŠENJE NARUDŽBE, TAJNOST/POVJERLJIVOST.. Prevoditeljski ured se obvezuje narudžbu izvršiti najbolje što može prema svojim mogućnostima, koristeći dovoljan know-how za postizanje svrhe koju je naznačio Klijent.. Prevoditeljski ured zadržava pravo kontaktirati Klijenta u svezi sadržaja teksta danog na prijevod.. Kod stručnih tekstova Prevoditeljski ured zadržava pravo zahtijevati od Klijenta da dostavi dodatnu dokumentaciju i popis termina kada su isti dostupni, te da odredi stručnu osobu za savjete.. Navedena dokumentacija i informacije dostavit će se Prevoditeljskom uredu na trošak i rizik Klijenta.. Ukoliko Klijent ne postupi po takvom zahtjevu Prevoditeljskog ureda, Prevoditeljski ured će upotrijebiti termine iz literature koju posjeduje.. Obveze su Klijenta da za konsekutivno prevođenje i prevođenje uz pratnju obavijesti Prevoditeljski ured o materiji koja će biti predmet razgovora i stavi na raspolaganje potrebne tekstove, a za simultano prevođenje stavi na raspolaganje nacrt teksta koji treba prevesti, i to najkasnije tri dana prije termina dogovorenog za prevođenje.. Obveze su Klijenta da kod lokalizacije software-a Prevoditeljskom uredu:.. dostavi izvorni kod software-a koji se daje na lokalizaciju.. dostavi legalan software koji je alat za obradu datoteka izvornog koda software-a koji se daje na lokalizaciju.. osigura poduku za korištenje prethodno navedenih sofware-a (software-a koji je alat i software koji se daje na lokalizaciju) u dovoljnoj mjeri da se lokalizacija može izvršiti.. Obveze su Klijenta da kod lokalizacije web-stranica Prevoditeljskom uredu:.. dostavi izvorni kod web-stranice koja se daje na lokalizaciju.. dostavi legalan software koji je alat za obradu web-stranice koja se daje na lokalizaciju.. osigura poduku za korištenje prethodno navedenog sofware-a (software-a koji je alat) u dovoljnoj mjeri da se lokalizacija može izvršiti.. dostavi mapu weba.. upozori o postojanju svih skrivenih linkova i datoteka koje se nalaze na web-stranici koja se daje na lokalizaciju.. 6.. Prevoditeljski ured će podatke koje mu na raspolaganje stavi Klijent držati u tajnosti, te će isto zahtijevati i od svojih suradnika i zaposlenika.. Međutim, Prevoditeljski ured ne odgovara za kršenje obveze na čuvanje tajne od strane svojih zaposlenika ili suradnika, ukoliko dokaže da je poduzeo sve razumne mjere da isto spriječi.. 7.. Kada se tekstovi i podaci dostavljaju elektroničkim putem, Prevoditeljski ured ne jamči potpunu zaštitu podataka koje joj na raspolaganje stavi Klijent, jer nije isključena mogućnost da neovlaštene treće osobe imaju elektronički pristup tekstovima i podacima koji se šalju tim putem.. 8.. Prevoditeljski ured zadržava pravo, za potrebe izvršenja određene narudžbe, (u cijelosti ili dijelom) angažirati drugu fizičku ili pravnu osobu, ne dirajući time u svoju obvezu čuvanja tajnosti podataka i propisnog izvršenja narudžbe, osim u slučaju kada Klijent i Prevoditeljski ured izričito dogovore drugačije.. Prevoditeljski ured će od druge fizičke ili pravne osobe koja je angažirana na izvršenju narudžbe, zahtijevati da sve podatke, koje dozna tijekom izvršenja narudžbe drži u tajnosti.. 5.. ROKOVI I UVJETI ISPORUKE.. Uredovno vrijeme Prevoditeljskog ureda je radnim danom (ponedjeljak petak) od 09:00 do 17:00 sati.. Svaki tekst za prijevod koji Prevoditeljski ured primi od Klijenta izvan uredovnog vremena smatra  ...   primjerice, izuzetno teškim ili nejasnim tekstovima ili neispravnim računalnim programima ili datotekama dostavljenim od strane Klijenta.. Ovaj popis primjera nije iscrpan.. Klijent mora platiti izvršeni prijevod u roku od 15 dana od dana isporuke ili u drugom roku koji izričito dogovore Klijent i Prevoditeljski ured, a kojeg pismeno potvrdi Prevoditeljski ured.. Plaćanje se vrši u punom iznosu u valuti koja je naznačena na računu (fakturi).. Ako Klijent ne izvrši plaćanje u roku, odmah po isteku roka smatrat će se da je u zakašnjenju - i bez posebne obavijesti od strane Prevoditeljskog ureda te će se od dana zakašnjenja, pa sve do dana plaćanja punog iznosa obračunavati zakonske zatezne kamate.. 8.. PRIGOVORI I PRITUŽBE.. Ako Klijent ima prigovor glede ispostavljenog prijevoda, dužan je podnijeti ga Prevoditeljskom uredu u pisanom obliku čim prije, ali nikada kasnije od 8 dana od primitka prijevoda.. Podnošenje prigovora ne oslobađa Klijenta od obveze plaćanja.. Ako u roku određenom u članku 8.. nije bilo prigovora, smatrat će se da je prijevod u potpunosti prihvaćen, a kod naknadnih prigovora, Prevoditeljski ured će postupati samo ukoliko po vlastitoj procjeni smatra da su opravdani.. Izmjena dijela prevedenog teksta koju je Prevoditeljski ured izvršio na zahtjev Klijenta ni u kom slučaju neće značiti priznanje Prevoditeljskog ureda da je isporučio prijevod nedostatne kvalitete.. U slučaju opravdanog prigovora danog u roku, Prevoditeljski ured ima pravo u dodatnom razumnom roku poboljšati prijevod ili izvršiti novi zamjenski prijevod.. Ukoliko se od Prevoditeljskog ureda ne može razumno očekivati da izvrši tražene preinake ili zamjenu, Prevoditeljski ured može Klijentu odobriti popust.. Klijent gubi pravo prigovora ukoliko je sam mijenjao dio ili dijelove prijevoda na koje se pritužba odnosi ili je angažirao treću stranu da to učini, bez obzira na to da li je Klijent već proslijedio prijevod trećoj strani ili ne.. 9.. ODGOVORNOST ZA ŠTETU.. Prevoditeljski ured preporučuje Klijentu da kod svakog prijevoda dodatno zatraži i lektoriranje teksta prevedenog od strane Prevoditeljskog ureda.. To se posebice odnosi na slučajeve kad je tekst namijenjen tisku ili drugom obliku objavljivanja ili javnoj uporabi u kojem slučaju Prevoditeljski ured uz lektoriranje preporučuje i korekturu.. Ukoliko takve usluge ne budu zatražene od strane Klijenta, Prevoditeljski ured ne snosi odgovornost za moguću štetu koje je zbog propusta lekture odnosno korekture nastala Klijentu.. Prevoditeljski ured odgovara samo za onu štetu za koju se može dokazati da je izravno proizašla iz nedostataka koji se mogu pripisati istome.. Prevoditeljski ured ni u kom slučaju ne odgovara za druge oblike štete kao što je posljedična šteta, izmakla korist ili šteta uzrokovana propuštanjem rokova.. Ukoliko je tekst koji treba prevesti nejasan ili dvosmislen, te ukoliko su u njemu rabljene netočne ili nejasne formulacije, Prevoditeljski ured je u potpunosti oslobođen odgovornosti za svaku štetu.. Bilo koji rizik povezan s odlukom o tome koristiti ili ne tekst koji je predan Prevoditeljskom uredu radi prijevoda ili lektoriranja ili teksta prevedenog/lektoriranog od strane Prevoditeljskog ureda u potpunosti snosi Klijent, kao i eventualni rizik povrede prava treće osobe ili štete uzrokovane povredom prava treće osobe.. Ovo se pravilo na odgovarajući način primjenjuje i na usmene prijevode i druge usluge od strane Prevoditeljskog ureda.. Prevoditeljski ured ne odgovara za štetu koja nastane oštećenjem ili gubitkom dokumenata, podataka ili medija za prenošenje podataka koje je Klijent stavio na raspolaganje Prevoditeljskom uredu kako bi olakšao izvršenje ugovora.. Nadalje, Prevoditeljski ured ne odgovara za troškove i/ili štetu nastalu kao posljedica:.. korištenja informatičke tehnologije i medija za telekomunikaciju;.. transporta ili otpreme podataka ili medija za prenošenje podataka;.. prisutnosti virusa u bilo kojem dokumentu ili mediju za prenošenje podataka isporučenom od strane Prevoditeljskog ureda.. Odgovornost Prevoditeljskog ureda za štetu ni u kom slučaju ne prelazi novčani iznos koji je Prevoditeljskom uredu uplaćen od strane Klijenta za konkretnu narudžbu na koju se eventualna šteta odnosi.. Prevoditeljski ured se oslobađa bilo kakve odgovornosti u slučaju pritužbi od strane trećih osoba zbog kršenja autorskih prava ili iz nekih drugih razloga.. Odgovornost u tom slučaju isključivo pada na Klijenta.. 10.. OTKAZ UGOVORA.. U slučaju bilo kakvog propusta Klijenta da ispuni svoje obveze, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučajeve stečaja ili likvidacije Klijenta, Prevoditeljski ured može ili otkazati ugovor (dijelom ili u cijelosti) ili odgoditi izvršenje istog bez prava Klijenta na naknadu štete.. U istim slučajevima, Prevoditeljski ured ima pravo na plaćanje odmah.. Ako Prevoditeljski ured ne može ispuniti svoje obveze iz razloga koji su izvan njegove kontrole, ima pravo otkazati ugovor bez obveze na naknadu štete.. Takve okolnosti uključuju, ali nisu ograničene na, požar, nesreće, bolest, štrajk, pobunu, rat, ograničenja i kašnjenja u prijevozu, vladine mjere, prekid usluga pružatelja internetskih usluga i druge slučajeve više sile.. Ukoliko Prevoditeljski ured mora prekinuti izvršenje ugovora iz razloga više sile, Klijent ostaje obvezan platiti naknadu za rad obavljen do tog trenutka, kao i za troškove koji su do tada nastali.. 11.. AUTORSKO PRAVO.. Autorsko pravo na svim prijevodima ili drugim tekstovima isporučenim od strane Prevoditeljskog ureda ostaje u vlasništvu Prevoditeljskog ureda, osim u slučaju izričitog pismenog dogovora o suprotnom.. 12.. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA.. Smatra se da je ugovor sklopljen u Hrvatskoj, a na ugovor i sva pitanja u svezi ugovora primjenjuje se hrvatsko pravo.. Za sve sporove iz ugovora ili u svezi s ugovorom nadležan je stvarno nadležni sud u Rijeci, Hrvatska.. 13.. ZAVRŠNE ODREDBE.. Prevoditeljski ured će, svakome tko to zatraži, dostaviti besplatnu kopiju ovih Općih uvjeta poslovanja.. Prevoditeljski ured će objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta poslovanja.. Članci 1.. do 13.. na odgovarajući se način primjenjuju na sve usluge koje pruža Prevoditeljski ured..

  Original link path: /hr/uvjeti_poslovanja/page/3/3
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: Ako se sami želite okušati u prevođenju ili trebate brzo pronaći prijevod neke riječi ili pojma, probajte neki od besplatnih internetskih rječnika.. *.. EuDict:.. www.. eudict.. com/.. (hrvatski -.. engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, slovenski, nizozemski, latinski).. E-rječnik:.. e-rjecnik.. net/.. (hrvatski -.. engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski).. EH.. Web:.. taktikanova.. hr/EH/.. engleski).. Erječnik:.. erjecnik.. com.. croDict.. com:.. hr.. crodict.. njemački).. Ukoliko ipak smatrate da Vam je potrebna pomoć prevoditeljskih stručnjaka,.. obratite nam se s povjerenjem.. ______________________________.. *.. Prevoditeljski ured Radogost prevoditelji ne odgovara za točnost niti sadržaj navedenih stranica..

  Original link path: /hr/rjecnici/page/6/6
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: E-pošta:.. radogost@radogost.. hr.. Gsm1:.. +385 (0)98 210 810.. Gsm2.. : +385 (0)98 438 480.. Telefon.. : +385 (0)51 269 876.. Telefaks:.. +385 (0)51 269 876..

  Original link path: /hr/kontakt/page/7/7
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: U mogućnosti smo prevesti.. bilo koju vrstu tekstova.. na jednom od ponuđenih jezika počevši od jednostavnih potvrda, poput uvjerenja o nekažnjavanju ili izvadaka iz matičnih knjiga, pa sve do kompliciranih tehničkih priručnika, liječničkih nalaza ili patentnih prijava.. Zahvaljujući suradnji s više od stotinu prevoditelja specijaliziranih u različitim stručnim područjima s lakoćom možemo izvršiti bilo koju narudžbu.. U pružanju usluga pisanog prevođenja.. rabimo najsuvremenije alate.. poput onih za računalno potpomognuto prevođenje (CAT tools), najnovijih elektronskih i tiskanih rječnika, te pojmovnika iz različitih područja (pravo, medicina, ekonomija, financije, tehničke znanosti, informatika itd.. )..

  Original link path: /hr/usluge/pisani_prijevodi/page/8/10
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: je postupak u kojem se stvaraju višejezične inačice Vašeg proizvoda.. Cilj cijelog postupka je stvoriti proizvod koji će Vašim novim kupcima izgledati kao da je izvorno stvoren na njihovom materinjem jeziku.. Na taj način otvarate si priliku prodrijeti i na onaj dio tržišta koji bi zbog jezične barijere ostao izvan Vašeg dosega.. Uz pomoć našeg stručnog tima maksimalno ćete pojednostaviti i ubrzati taj postupak, a nova tržišta osvajati uz sigurnost da je Vaš proizvod spreman zadovoljiti jedinstvene potrebe Vaših novih kupaca..

  Original link path: /hr/usluge/lokalizacija/page/8/12
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: Radogost.. je najbolji odabir za Vaše potrebe.. izrade, prijepisa i prijevoda zvučnih ili video zapisa.. Uporabom najsuvremenije opreme možemo načiniti visokokvalitetni zvučni ili video zapis Vašeg poslovnog sastanka ili neformalnog razgovora, izraditi pisani prijepis te ga po potrebi prevesti na neki od ponuđenih jezika.. Pored toga, nudimo i mogućnost.. izrade titlova ili prijevoda za sinkronizaciju.. za Vaš video zapis bilo na izvornom jeziku ili pak na nekom od jezika iz ponude..

  Original link path: /hr/usluge/prijepisi_i_prijevodi_audio_i_video_zapisa/page/8/14
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: ključni su dijelovi postupka pisanja.. Zašto si uskratiti priliku da Vaše djelo bude objavljeno ili da sklopite uspješan posao zbog grešaka u Vašem tekstu koje su mogle biti pravovremeno otklonjene? Bilo da ste student, voditelj internetskog portala, poslovni čovjek ili ozbiljan pisac, uz našu će podršku Vaši tekstovi izgledati profesionalno, čitljivo i uvjerljivo..

  Original link path: /hr/usluge/lektura_i_korektura/page/8/17
  Open archive

 • Title: Radogost prevoditelji
  Descriptive info: pruža usluge.. konsekutivnog i simultanog prevođenja.. na više lokacija u Republici Hrvatskoj.. Bilo da organizirate poslovni sastanak, neformalno druženje ili konferenciju,.. Vam može staviti na raspolaganje prevoditelja u skladu s Vašim potrebama.. Također, za potrebe sudskih, upravnih i drugih postupaka,.. Radogost.. Vam može osigurati konsekutivni prijevod po ovlaštenom sudskom tumaču..

  Original link path: /hr/usluge/konsekutivni_i_simultani_prijevodi/page/8/15
  Open archive •  


  Archived pages: 29